LEGE nr. 502 din 28 decembrie 2006privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 29 decembrie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1În temeiul art. 115 alin. (1) din Constituţia României, republicată, Guvernul este abilitat ca, de la data intrării în vigoare a prezentei legi, dar nu înainte de încheierea celei de a doua sesiuni ordinare a anului 2006, şi până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2007, să emită ordonanţe în domenii care nu fac obiectul legilor organice, după cum urmează:I. Finanţe publice şi economie:1. reglementarea unor măsuri financiar-fiscale;2. reglementări privind modul şi condiţiile de valorificare a bunurilor intrate, potrivit legii, în proprietatea privată a statului;3. reglementări privind aprobarea bugetelor de venituri şi cheltuieli ale unităţilor din subordinea, coordonarea sau sub autoritatea ministerelor, celorlalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi a autorităţilor publice centrale;4. aprobarea plafonului de îndatorare publică a României pentru anul 2007;5. reglementări privind modul de alocare şi utilizare a instrumentelor structurale, precum şi a sumelor alocate de la bugetul de stat, pentru cofinanţarea şi prefinanţarea acestora, în bugetele instituţiilor implicate în gestionarea acestora;6. abrogarea unor prevederi din Ordonanţa Guvernului nr. 94/2004 privind reglementarea unor măsuri financiare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 507/2004, cu modificările şi completările ulterioare;7. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 71/2001 privind organizarea şi exercitarea activităţii de consultanţă fiscală, aprobată cu modificări prin Legea nr. 198/2002, cu modificările ulterioare;8. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 65/1994 privind organizarea activităţii de expertiză contabilă şi a contabililor autorizaţi, aprobată cu completări prin Legea nr. 42/1995, cu modificările şi completările ulterioare;9. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 79/2003 privind controlul şi recuperarea fondurilor comunitare, precum şi a fondurilor de cofinanţare aferente utilizate necorespunzător, aprobată cu modificări prin Legea nr. 529/2003, cu modificările şi completările ulterioare;10. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 24/1992 privind stabilirea serviciilor consulare şi a taxelor percepute pentru prestarea acestora, aprobată cu modificări prin Legea nr. 89/1993, cu modificările şi completările ulterioare;11. măsuri privind aprobarea scoaterii din rezerva de stat a unor cantităţi de combustibili;12. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 677/2002;13. stabilirea unor măsuri de garantare a aprovizionării cu gaze naturale;14. reglementări privind activitatea de metrologie;15. modificarea şi completarea art. 6 din Ordonanţa Guvernului nr. 126/2000 privind continuarea realizării Unităţii 2 din cadrul obiectivului de investiţii "Centrala Nuclearoelectrică Cernavodă - 5x700 MW", aprobată cu modificări prin Legea nr. 335/2001, cu modificările şi completările ulterioare;16. măsuri de sprijin financiar pentru Societatea Comercială de Producere a Energiei Termice "Termoelectrica" - S.A.;17. rambursarea ratelor de capital pentru o cotă-parte a creditului acordat de Guvernul Statelor Unite ale Americii în baza Programului CCC - Legea publică nr. 480/1992, precum şi a altor costuri externe aferente acestei cote-părţi;18. măsuri privind reglementarea datoriilor aferente minelor închise către bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale de stat, alte bugete speciale, bugetele locale şi către societăţile comerciale furnizoare de energie electrică şi alte utilităţi;19. măsuri privind scoaterea din funcţiune a unor mijloace fixe, inclusiv a construcţiilor aferente acestora, uzate fizic sau moral, neamortizate integral, din cadrul unor capacităţi de producţie ale operatorilor economici din portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului;20. măsuri prealabile lucrărilor de extracţie a cărbunelui;21. măsuri privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat din domeniul resurselor minerale;22. măsuri privind accelerarea privatizării societăţilor comerciale.II. Transporturi, amenajarea teritoriului şi construcţii:1. reglementarea unor aspecte legate de lucrările de modernizare a sectoarelor de cale ferată aflate pe Coridorul IV paneuropean, supuse modernizării;2. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 17/2002 privind stabilirea perioadelor de conducere şi a perioadelor de odihnă ale conducătorilor vehiculelor care efectuează transporturi rutiere şi organizarea timpului de muncă al lucrătorilor mobili în transportul rutier de mărfuri şi persoane, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 466/2003, cu modificările şi completările ulterioare;3. modificarea alin. (3) al art. 51 din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare;4. măsuri pentru dezvoltarea activităţii în domeniul construcţiilor de locuinţe destinate tinerilor pentru închiriere;5. modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, republicată, în vederea accelerării obţinerii avizelor în cazul proiectelor de infrastructură de interes naţional.III. Muncă, protecţie socială şi salarizare:1. reglementări privind migraţia forţei de muncă;2. modificarea şi completarea Legii nr. 326/2003 privind drepturile de care beneficiază copiii şi tinerii ocrotiţi de serviciile publice specializate pentru protecţia copilului, mamele protejate în centre maternale, precum şi copiii încredinţaţi sau daţi în plasament la asistenţi maternali profesionişti, cu modificările ulterioare;3. reglementări privind sistemul unitar de salarizare a funcţionarilor publici;4. reglementări privind creşterile salariale în sectorul bugetar pentru anul 2007;5. modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, cu modificările şi completările ulterioare;6. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 115/2004 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului contractual din unităţile sanitare publice din sectorul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 125/2005, cu modificările şi completările ulterioare;7. salarizarea personalului auxiliar din cadrul instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea, precum şi din cadrul altor unităţi din sistemul justiţiei.IV. Administraţie publică:1. organizarea şi funcţionarea Comisiei Naţionale de Prognoză;2. perfecţionarea cadrului legislativ, instituţional şi administrativ în domeniul dezvoltării regionale, în vederea întăririi capacităţii administrative pentru asigurarea absorbţiei fondurilor comunitare şi de la bugetul de stat;3. modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 19/2002 privind unele măsuri pentru constituirea şi utilizarea fondului locativ de protocol, proprietate publică a statului, şi pentru vânzarea unor imobile, proprietate privată a statului, aflate în administrarea Regiei Autonome "Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat", aprobată cu modificări prin Legea nr. 640/2002;4. măsuri privind transferul unor acţiuni şi activităţi din domeniul sanitar în competenţa autorităţilor administraţiei publice locale;5. modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 13/2006 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit, prin reorganizarea Agenţiei SAPARD, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 198/2006.V. Cultură:1. reglementări privind instituţiile şi companiile de spectacole şi/sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat;2. reglementări privind regimul juridic al patrimoniului tehnic şi industrial;3. reglementări privind protejarea patrimoniului imaterial;4. modificarea şi completarea Legii nr. 292/2003 privind organizarea şi funcţionarea aşezămintelor culturale.VI. Comunicaţii:- introducerea unor măsuri sancţionatorii contravenţionale în domeniul echipamentelor radio şi al echipamentelor terminale de telecomunicaţii şi recunoaşterea mutuală a conformităţii acestora.VII. Prorogarea unor termene prevăzute în acte normative care nu fac obiectul unor legi cu caracter organic  +  Articolul 2În conformitate cu dispoziţiile art. 115 alin. (3) din Constituţia României, republicată, ordonanţele emise de Guvern în temeiul art. 1 vor fi înaintate spre aprobare Parlamentului, potrivit procedurii legislative, până la reluarea lucrărilor Parlamentului în prima sesiune ordinară a anului 2007. Nerespectarea termenului atrage încetarea efectelor ordonanţei.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 28 decembrie 2006.Nr. 502.---------