LEGE nr. 501 din 28 decembrie 2006pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.051 din 29 decembrie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICLegea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 380 din 3 mai 2006, se completează după cum urmează:1. La articolul 43, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Fondurile prevăzute la alin. (1) se constituie pentru ajutoare, recompense, stimulente, contribuţii la acţiuni umanitare şi burse."2. După articolul 60 se introduc cinci noi articole, articolele 60^1-60^5, cu următorul cuprins:"ARTICOLUL 60^1Începând cu 1 ianuarie 2007 până la alegerile pentru Parlamentul European şi validarea mandatelor de membri ai Parlamentului European, deputaţii şi senatorii români numiţi prin hotărâre a Parlamentului României ca membri ai Parlamentului European se consideră în exercitarea unui mandat de membru al Parlamentului European.Articolul 60^2Dispoziţiile art. 16 alin. (2) nu se aplică deputaţilor şi senatorilor menţionaţi la art. 60^1.Articolul 60^3Pe perioada 1 ianuarie 2007 până la alegerile pentru Parlamentul European şi validarea mandatelor de membri ai Parlamentului European, deputaţii şi senatorii membri ai Parlamentului European se consideră absenţi motivat în condiţiile art. 29 alin. (2) lit. b).Articolul 60^4Deputaţii şi senatorii membri ai Parlamentului European, pe perioada cuprinsă între 1 ianuarie 2007 şi până la alegerile pentru Parlamentul European şi validarea mandatelor de membri ai Parlamentului European, beneficiază de drepturile cuvenite exercitării mandatului de parlamentar naţional, cu excepţia drepturilor prevăzute la art. 40 alin. (1), (2) şi alin. (3) lit. a).Articolul 60^5La data validării mandatelor de membri ai Parlamentului European, prevederile art. 60^1-60^4 îşi încetează de drept efectele."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 65 alin. (2) şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 28 decembrie 2006.Nr. 501.----------