HOTĂRÂRE nr. 1.857 din 21 decembrie 2006pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.088/2006 privind înfiinţarea Centrului Cultural "Sala Palatului"
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.035 din 28 decembrie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 5 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, al art. 65 şi următoarele din Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul UNICHotărârea Guvernului nr. 1.088/2006 privind înfiinţarea Centrului Cultural "Sala Palatului", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 731 din 28 august 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 4, alineatul (5) se abrogă.2. După articolul 4 se introduce un nou articol, articolul 4^1, cu următorul cuprins:"Art. 4^1. - (1) Pentru desfăşurarea activităţilor specifice, Centrul are în dotare două autovehicule pentru transport de marfă şi 3 autoturisme, fiecare având un consum mediu lunar de carburanţi de 300 litri. (2) Predarea-preluarea autoturismelor prevăzute la alin. (1) se face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, până la data de 30 decembrie 2006."3. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - Predarea-preluarea imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (2), a bunurilor şi dotărilor aferente acestor imobile se va face pe bază de protocol încheiat între părţile interesate, până la data de 30 decembrie 2006."4. Articolul 11 va avea următorul cuprins:"Art. 11. - Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 78/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Culturii şi Cultelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 137 din 15 februarie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La punctul II "Organe de specialitate ale administraţiei publice centrale şi instituţii publice finanţate din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat", după numărul curent 37 se introduce numărul curent 37^1 cu următorul cuprins:
           
      «371.Centrul Cultural Sala Palatului"Venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat»
    2. La punctul II, nota va avea următorul cuprins:«NOTĂ:Unităţile menţionate la nr. crt. 4-51 pot utiliza un număr maxim de 6.260 de posturi.»"5. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) La data preluării imobilelor, potrivit art. 8, Sucursala «Sala Palatului», unitate fără personalitate juridică aflată în administrarea Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», se desfiinţează. Până la data desfiinţării, cheltuielile cu utilităţile aferente imobilelor prevăzute la art. 1 alin. (2) rămân în sarcina Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat», prin Sucursala «Sala Palatului». (2) Personalul Sucursalei «Sala Palatului» va fi redistribuit în cadrul Regiei Autonome «Administraţia Patrimoniului Protocolului de Stat»."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuMinistrul delegat pentru coordonareaSecretariatului General al Guvernului,Radu StroeMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 1.857.-------