ORDIN nr. 2.052 bis din 30 noiembrie 2006privind aprobarea unor formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Nr. 2.052 bis din 30 noiembrie 2006
 • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
 • Nr. 1.528 din 5 decembrie 2006
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.032 din 27 decembrie 2006  Având în vedere prevederile art. 293 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, coroborate cu cele ale art. 196 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cele ale pct. 256 din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice şi ministrul administraţiei şi internelor emit următorul ordin:  +  Articolul 1 (1) Se aprobă unele formulare tipizate pentru stabilirea, constatarea, controlul, încasarea şi urmărirea impozitelor şi taxelor locale, precum şi a altor venituri ale bugetelor locale, după cum urmează:
    Nr. crt.Denumirea formularelor tipizateModel 2006 ITL - ...Anexa nr. ...
    0123
    1.Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fiziceModel 2006 ITL - 0011
    2.Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe clădiri - persoane fiziceModel 2006 ITL - 0022
    3.Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fiziceModel 2006 ITL - 0033
    4.Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe teren - persoane fiziceModel 2006 ITL - 0044
    5.Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport - persoane fizice/juridiceModel 2006 ITL - 0055
    6.Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apă - persoane fizice/juridiceModel 2006 ITL - 0066
    7.Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfă cu masa totală autorizată de peste 12 tone - persoane fizice/juridiceModel 2006 ITL - 0077
    8.Cerere pentru eliberarea unui certificatului de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local - persoane fiziceModel 2006 ITL - 0088
    9.Certificat de atestare fiscală pentru persoane fizice privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului localModel 2006 ITL - 0099
    10.Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădiri - persoane juridiceModel 2006 ITL - 01010
    11.Declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren - persoane juridiceModel 2006 ITL - 01111
    12.Decizie de impunere pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren - persoane juridiceModel 2006 ITL - 01212
    13.Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclamă şi publicitateModel 2006 ITL - 01313
    14.Declaraţie fiscală/Decizie de impunere pentru stabilirea taxei pentru afişaj în scop de reclamă şi publicitateModel 2006 ITL - 01414
    15.Cerere pentru eliberarea certificatului de atestare fiscală privind impozite, taxe locale şi alte venituri la bugetul local - persoane juridiceModel 2006 ITL - 01515
    16.Certificat de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local - persoane juridiceModel 2006 ITL - 01616
    17.Decizie de impunere privind creanţele datorate bugetului local în urma inspecţiei fiscaleModel 2006 ITL - 01717
    18.Decizie privind nemodificarea bazei de impunereModel 2006 ITL - 01818
    19.Proces-verbal de constatare a contravenţieiModel 2006 ITL - 01919
    20.Anunţ individual pentru comunicarea prin publicitateModel 2006 ITL - 02020
    21.Anunţ colectiv pentru comunicarea prin publicitateModel 2006 ITL - 02121
    22.Proces-verbal privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitateModel 2006 ITL - 02222
    23.Cerere pentru deschiderea procedurii succesoraleModel 2006 ITL - 02323
    24.Sesizare pentru deschiderea procedurii succesoraleModel 2006 ITL - 02424
    25.Confirmarea de primire a debitelorModel 2006 ITL - 02525
  (2) Domeniul de activitate referitor la impozitele şi taxele locale care se stabilesc, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice locale se codifică cu "Model 2006", grupa de litere "ITL" şi cifrele "001-025", care reprezintă elementele de identificare a fiecărui formular tipizat. (3) Se aprobă formularul "Chitanţa pentru creanţele bugetelor locale", Model 2006 ITL - 1 Regim special, prevăzut în anexa nr. 26.
   +  Articolul 2Tipărirea formularului cu regim special prevăzut în anexa nr. 26 se realizează, în condiţiile prevăzute la pct. 256 alin. (3)-(5) din Normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare, de către Compania Naţională "Imprimeria Naţională" - S.A. sau utilizând sistemele informatice proprii ale autorităţilor administraţiei publice locale.  +  Articolul 3 (1) Tipărirea formularului prevăzut la art. 1 alin. (3) se face cu respectarea strictă a modelului aprobat prin prezentul ordin. (2) Autorităţile administraţiei publice locale, în condiţii de autonomie locală şi de eficienţă economică, pot opta pentru achiziţionarea formularelor tipizate ori pot imprima aceste formulare utilizând sistemele informatice proprii. (3) Autorităţile administraţiei publice locale, prin compartimentele de specialitate ale acestora, vor pune gratuit la dispoziţia contribuabililor formularele necesare îndeplinirii obligaţiilor ce le revin în baza titlului IX din Codul fiscal sau a Codului de procedură fiscală. (4) Autorităţile administraţiei publice locale care au pagină de internet proprie vor asigura publicarea formularelor tipizate pe pagina respectivă, astfel încât acestea să poată fi consultate şi imprimate de către contribuabili utilizând sisteme informatice proprii. (5) Comunicările operative dintre contribuabili şi compartimentele de specialitate se pot face şi prin intermediul poştei electronice. În acest scop, autorităţile administraţiei publice locale, prin compartimentele de specialitate ale acestora, au obligaţia menţionării adreselor de poştă electronică pe care le utilizează.  +  Articolul 4 (1) Cheltuielile ocazionate de achiziţionarea sau de imprimarea utilizând sistemele informatice proprii, după caz, a formularelor prevăzute la art. 1 se asigură din bugetele locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv ale judeţelor, după caz. (2) Formularele aflate în stoc la data publicării prezentului ordin vor putea fi utilizate până la epuizare, în condiţiile adaptării corespunzătoare.  +  Articolul 5Anexele nr. 1-26 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 6Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 7La data publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I, se abrogă Ordinul ministrului finanţelor publice şi al ministrului administraţiei şi internelor nr. 1.993/461/2004 privind aprobarea modelelor formularelor cu regim special în domeniul creanţelor bugetare locale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 69 din 20 ianuarie 2005, precum şi tipizatele Model ITL 001, 003, 004, 005, 005 bis, 006, 007, 011, 018, 019, 020, 021, 022, 029, 030, 031 şi 032 din anexa la Ordinul ministrului administraţiei publice şi al ministrului finanţelor publice nr. 384/2002/10/2003 privind aprobarea formularelor tipizate pentru colectarea impozitelor, taxelor locale şi a altor venituri ale bugetelor locale, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 17 ianuarie 2003.  +  Articolul 8Prevederile prezentului ordin vor fi duse la îndeplinire de către preşedinţii consiliilor judeţene, primarul general al municipiului Bucureşti, primarii municipiilor, ai sectoarelor municipiului Bucureşti, ai oraşelor şi ai comunelor.Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile Blaga  +  Anexa 1    Model 2006 ITL - 001┌────────────────────────────────────────┐│Contribuabilul are inregistrata cladirea││în REGISTRUL AGRICOL 20 .../20 ..., ││TIPUL .........., VOL ........., POZITIA││NR. ........ şi figurează la NR. DE ROL││NOMINAL UNIC .........................*)│└────────────────────────────────────────┘                                      DECLARATIE FISCALA   pentru stabilirea impozitului pe cladiri, în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul      Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare    Subsemnatul ................................, identificat prin actul de identitate ........,seria ...., nr. ............. şi codul numeric personal ......................................,domiciliat în ROMÂNIA/............, judeţul ............, codul postal ..........., municipiul/orasul/comuna .............. satul/sectorul .........., str. ......................., nr. ....,bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., declar că începând cu data de ...../...........20.....prin actul nr. ...... din ..../......20...., emis de ............. la data de ................,am dobândit o cladire situata în comuna/orasul/municipiul .............................. satul/sectorul ...., str. ................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., avândurmatoarele caracteristici:    Cladirea are ... etaje, ... apartamente, este construita în anul ..... şi constructiile anexesunt construite în anul ....., iar suprafaţa construita la sol a cladirilor este de ....... mp.Declar că deţin/nu deţin alte cladiri cu destinaţia de locuinta în afara celei de la adresa dedomiciliu, drept pentru care depun/nu depun declaratia speciala de impunere.    Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe cladire în cota de ..., în calitatede ................. conform documentelor anexate .............................................Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţa ca declararea necorespunzatoare a adevarului sepedepseste conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.    Notă:    Suprafaţa construita desfăşurată a unei cladiri se determina prin insumarea suprafeţelorsectiunilor tuturor nivelurilor sale inclusiv a balcoanelor, logiilor şi a celor situate lasubsol.    În cazul în care cladirea nu poate fi efectiv masurata pe conturul exterior, suprafaţaconstruita desfăşurată se determina prin înmulţirea suprafetei utile a cladirii cu coeficientulde transformare de 1.2.┌───────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┬────────────────────────────┐│ │ │ Constructii anexe Constructii anexe │ │ │ *) În aceasta caseta ││ │ Cladiri │ situate în afara situate în afara │ │ │ completeaza functionarul ││ │ │corpului principal al corpului principal al│ │ │public din compartimentul de││ │ │ cladirii cladirii │ Locuinte situate la │ Spatii cu alta │ specialitate al ││ Specificatii ├─────────────────────┬─────────────────────┼─────────────────────┐─────────────────────┤ subsol, demisol sau │ destinatie situate │autorităţilor administraţiei││ │ Cu pereti sau cadre │ Cu pereti din lemn, │ Cu pereti din │ Cu pereti din lemn, │ mansarda │ în subsolul sau │ publice locale. ││ │din beton armat, din │ caramida nearsa, │ caramida arsa, │ caramida nearsa, │ │demisolul cladirilor │ ││ │caramida arsa, piatra│ valatuci, paianta │ piatra, beton sau │ valatuci, paianta │ │ │ Rangul localităţii/zona în ││ │naturala sau din alte│ sau alte materiale │ din alte materiale │ etc. │ │ │ care se afla situata ││ │ materiale │ asemanatoare │ │ │ │ │ cladirea │├───────────────────────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤──────────┬──────────┼──────────┬──────────┼──────────┬──────────┤ INTRAVILAN: A, B, C, D ││ Conditiile de dotare cu │ Cu │ Fără │ Cu │ Fără │ Cu │ Fără │ Cu │ Fără │ Cu │ Fără │ Cu │ Fără │ EXTRAVILAN: ││ instalaţii de apa │instalaţii│instalaţii│instalati │instalaţii│instalaţii│instalaţii│instalaţii│instalaţii│instalaţii│instalaţii│instalaţii│instalaţii│ I, a II-a, a III-a, a IV-a ││ canalizare, electrice, │ de apa │ de apa │ de apa │ de apa │ de apa │ de apa │ de apa │ de apa │ de apa │ de apa │ de apa │ de apa │ ││ incalzire trebuie să fie │canalizare│canalizare│canalizare│canalizare│canalizare│canalizare│canalizare│canalizare│canalizare│canalizare│canalizare│canalizare│Rangul: ││ indeplinite cumulativ │electrice │electrice │electrice │electrice │electrice │electrice │electrice │electrice │electrice │electrice │electrice │electrice │................... ││ │incalzire │incalzire │incalzire │incalzire │incalzire │incalzire │incalzire │incalzire │incalzire │incalzire │incalzire │incalzire │Zona │├───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ 9 │ 10 │ 11 │ 12 │ │├───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤Ordinea numerica a cladirii ││ Suprafaţa utila (mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │cu destinaţia de locuinta în│├───────────────────────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤ functie de data dobândirii ││ Suprafaţa construita │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ .......................... ││ Desfăşurată (mp) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└───────────────────────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┘──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴──────────┴────────────────────────────┘    Data ......... Numele şi prenumele ......... Semnatura olografa ..........  +  Anexa 2    Model 2006 ITL - 002┌──────────────┐│Stema unităţii││administrativ-││ teritoriale │└──────────────┘                                            ROMÂNIA                               Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul                          Denumirea compartimentului de specialitate                                                 Nr. ........./data elib. .../20...   Codul de identificare fiscală: ...............   Adresa/Cont IBAN/tel/fax                                      DECIZIE DE IMPUNERE                                          anul 20....   pentru stabilirea impozitului pe cladiri, în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul      Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare                      NR. DE ROL NOMINAL UNIC ..........................   D-lui/D-nei ......................., identificat(a) prin actul de identitate ..., seria ...,nr. .......... CNP .................., domiciliat(a) în ROMÂNIA/............., judeţul .......,codul postal ............., municipiul/orasul/comuna .............. satul/sectorul ...........,str. ............., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ...., pentru cladirea/cladirilesituata(e) la adresele:   1. comuna/orasul/municipiul ................ satul/sectorul ...., str. ....................,nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,   2. comuna/orasul/municipiul ................ satul/sectorul ...., str. ....................,nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,   3. comuna/orasul/municipiul ................ satul/sectorul ...., str. ....................,nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,   4. comuna/orasul/municipiul ................ satul/sectorul ...., str. ....................,nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,   5. comuna/orasul/municipiul ................ satul/sectorul ...., str. ....................,nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,   În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şicompletările ulterioare şi a H.G. nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelor metodologice deaplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioareşi a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, cu modificările şicompletările ulterioare se stabilesc urmatoarele obligaţii de plată fata de bugetul local alcomunei/orasului/municipiului/sectorului ..................:┌─────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐│Cladirea/cladirile │ Impozit datorat (lei RON) │ Termene de plată │├─────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│1 │ │ │├─────────────────────────┼────────────────────────────────┤ ││2 │ │ │├─────────────────────────┼────────────────────────────────┤ ││3 │ │ │├─────────────────────────┼────────────────────────────────┤ ││4 │ │ │├─────────────────────────┼────────────────────────────────┤ ││5 │ │ │├─────────────────────────┼────────────────────────────────┤ ││Total impozit │ │ │└─────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘   Pentru neachitarea impozitului până la termenele aratate mai sus, se vor calcula accesoriipână la data platii.   Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.   Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune întermen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.                                 Conducatorul organului fiscal                               ................................                                  (prenume, nume şi stampila)                                                  Întocmit azi data .................,                                                ..................................                                                   (functia, prenume şi nume) Am primit un exemplar al deciziei de impunere, Prenume şi nume ......., CNP ......B.I./C.I.P./C.I. serie ... nr. ......... Semnatura contribuabil ....................... Data ...... /..... /....... sau Nr. şi data confirmarii de primire: .............................................  +  Anexa 3    Model 2006 ITL - 003┌─────────────────────────────────────────────────────┐│Inregistrata sub nr. .... din ... /.../ 20... ││La compartimentul de specialitate al autorităţilor ││administraţiei publice locale din raza administrativ-││teritoriala unde se afla situate terenurile. │├─────────────────────┬───────────────────────────────┤│Functionarul Public │ ............................. ││ │ S.S. │├─────────────────────┴───────────────────────────────┤│Rol Nominal Unic nr. ................... │└─────────────────────────────────────────────────────┘                                      DECLARATIA FISCALA              pentru stabilirea impozitului pe teren în cazul persoanelor fizice,                 datorat în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu                            modificările şi completările ulterioare   Subsemnatul ......................, identificat prin actul de identitate ......, seria ....,nr. .............. şi codul numeric personal ............... domiciliat în ROMÂNIA/............Judeţul .............., codul postal ..........., municipiul/orasul/comuna ....................satul/sectorul ............., str. .............., nr. ..., bl. ..., sc. ..., et. ..., ap. ...,declar că:   1. începând cu data de .../..... 20... prin actul nr. ... din ..../..... 20..., am dobândit/inchiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/orasul/municipiul ................ satul/sectorul ........., str. .................., nr. ....,inregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ......., VOL. ...., POZITIA NR. ..........,   2. începând cu data de .../..... 20... prin actul nr. ... din ..../..... 20..., am dobândit/inchiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/orasul/municipiul ................ satul/sectorul ........., str. .................., nr. ....,inregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ......., VOL. ...., POZITIA NR. ..........,   3. începând cu data de .../..... 20... prin actul nr. ... din ..../..... 20..., am dobândit/inchiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/orasul/municipiul ................ satul/sectorul ........., str. .................., nr. ....,inregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ......., VOL. ...., POZITIA NR. ..........,   4. începând cu data de .../..... 20... prin actul nr. ... din ..../..... 20..., am dobândit/inchiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/orasul/municipiul ................ satul/sectorul ........., str. .................., nr. ....,inregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ......., VOL. ...., POZITIA NR. ..........,   5. începând cu data de .../..... 20... prin actul nr. ... din ..../..... 20..., am dobândit/inchiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situat în comuna/orasul/municipiul ................ satul/sectorul ........., str. .................., nr. ....,inregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ......., VOL. ...., POZITIA NR. ..........,┌────┬────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────┐│ │Parcela/│ │ Suprafaţa terenului, pe categorii de folosinţă, în mp │ │ ││ │ adresa │ ├───────────┬──────┬──────┬───────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────┬──────────┤ │ZONA││Nr. │ unde │Intravilan│Terenuri cu│ │ │ │ │ │ │ Terenuri │Drumuri şi │ │ │ ││crt.│ este │ (I) │constructii│ │ │ │ Vie │ Livada │ Padure │ cu ape │cai ferate │ Terenuri │ Rang │ ││ │ situat │Extravilan├─────┬─────┤Arabil│Pasune│Faneata├───────┬─────────┼───────┬─────────┼───────────────────┬────────┼────────────┬──────────────┼─────┬─────┤neproduct.│localit.│ ││ │terenul │ (E) │Liber│Ocup.│ │ │ │Intrata│Neintrata│Intrata│Neintrata│Până în 20 de ani/ │Peste 20│Cu amenajare│Fără amenajare│Liber│Ocup.│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │pe rod │ pe rod │pe rod │ pe rod │cu rol de protectie│ de ani │ piscicola │ piscicola │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────┴──────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴───────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────────────────┴────────┴────────────┴──────────────┴─────┴─────┴──────────┴────────┴────┘ Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe teren în cota de........, în calitate de ..................... conform documentelor anexate ............................. Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţa ca declararea necorespunzatoare a adevarului se pedepseste conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete. Data ........... Numele şi prenumele ................. Semnatura olografa .................  +  Anexa 4    Model 2006 ITL - 004┌──────────────┐│Stema unităţii││administrativ-││ teritoriale │└──────────────┘                                            ROMÂNIA                               Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul                          Denumirea compartimentului de specialitate                                                Nr. ........./data elib. .../20...   Codul de identificare fiscala: ...............   Adresa/Cont IBAN/tel/fax                                      DECIZIE DE IMPUNERE                                          anul 20....    pentru stabilirea impozitului pe teren, în cazul persoanelor fizice, datorat în temeiul      Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare                        NR. DE ROL NOMINAL UNIC .......................   D-lui/D-nei ...................., identificat(a) prin actul de identitate .................,seria ...., nr. ............ CNP ..................., domiciliat(a) în ROMÂNIA/...............,judeţul ................, codul postal ......., municipiul/orasul/comuna ......................satul/sectorul ................, str. ..................., nr. ...., bl. ..., sc. ..., et. ...,ap. ..., pentru terenul/terenurile situata(e) la adresele:   1. comuna/orasul/municipiul .................. satul/sectorul ...., str. ..................,nr. ....., REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ....., VOL. ...., POZITIA NR. ................,situat în [ ] intravilan/[ ] extravilan   2. comuna/orasul/municipiul .................. satul/sectorul ...., str. ..................,nr. ....., REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ....., VOL. ...., POZITIA NR. ................,situat în [ ] intravilan/[ ] extravilan   3. comuna/orasul/municipiul .................. satul/sectorul ...., str. ..................,nr. ....., REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ....., VOL. ...., POZITIA NR. ................,situat în [ ] intravilan/[ ] extravilan   4. comuna/orasul/municipiul .................. satul/sectorul ...., str. ..................,nr. ....., REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ....., VOL. ...., POZITIA NR. ................,situat în [ ] intravilan/[ ] extravilan   5. comuna/orasul/municipiul .................. satul/sectorul ...., str. ..................,nr. ....., REGISTRUL AGRICOL 20.../20..., TIPUL ....., VOL. ...., POZITIA NR. ................,situat în [ ] intravilan/[ ] extravilan   În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şicompletările ulterioare şi a Hotararii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelormetodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şicompletările ulterioare şi a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurăfiscala, cu modificările şi completările ulterioare se stabilesc urmatoarele obligaţii deplata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului ....................:┌─────────────────────────┬────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┐│ Terenul/terenurile │ Impozit datorat (lei RON) │ Termene de plată │├─────────────────────────┼────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│1 │ │ │├─────────────────────────┼────────────────────────────────┤ ││2 │ │ │├─────────────────────────┼────────────────────────────────┤ ││3 │ │ │├─────────────────────────┼────────────────────────────────┤ ││4 │ │ │├─────────────────────────┼────────────────────────────────┤ ││5 │ │ │├─────────────────────────┼────────────────────────────────┤ ││Total impozit │ │ │└─────────────────────────┴────────────────────────────────┴──────────────────────────────────┘   Pentru neachitarea impozitului până la termenele aratate mai sus, se vor calcula accesoriipână la data platii.   Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.   Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune întermen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.                                 Conducatorul organului fiscal                               ................................                                  (prenume, nume şi stampila)                                                           Întocmit azi data .................,                                                            ..................................                                                                (functia, prenume şi nume) Am primit un exemplar al deciziei de impunere, Prenume şi nume ........, CNP ..............B.I./C.I.P./C.I. serie ... nr. ......... Semnatura contribuabil ................ Data ....../...../....... sau Nr. şi data confirmarii de primire: .......................................  +  Anexa 5    Model 2006 ITL 005┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Contribuabilul/imputernicit .........., CNP ..........., B.I./C.I./C.I.P.│┌──────────────┐ ││serie ... nr. ........., judet .......... loc. ...................... cod││Stema unităţii│ ││postal ......... sector ...., str. .................... nr. ..., bloc ...││administrativ-│ ROMÂNIA ││scara ... etaj ... ap. ... tel. fax adresa de e-mail ││ teritoriale │ Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul ││Contribuabilul .............., Codul de identificare fiscala ...........,│└──────────────┘ ││judet ........ loc. ................ cod postal ............ sector ....,│ Denumirea compartimentului de specialitate ││str. ...................... nr. ..., bloc .... scara ... etaj ... ap. ...│ Codul de identificare fiscala: ........ ││tel ............ fax ................, adresa de e-mail ................,│ Adresa/Cont IBAN/tel/fax ││inregistrat la registrul comerţului ......... la nr. ...................,│ Nr. rol nominal unic ............. Nr. ........./data elib. .../20...││cont IBAN ..................., deschis la .............................. │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Nr. de înregistrare la organul fiscal ...../......20.....                                                           Declaratie fiscala/Decizie de impunere                      pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport în cazul contribuabililor persoane fizice/persoane juridice                                               depusa pentru dobândire mijloace de transport, modificare, (se inscrie anul)   Subsemnatul în temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare declar că am dobândit prinvanzare-cumparare/la achizitionare prin contract de leasing urmatoarele mijloace de transport:      * mijloace de transport cu tractiune mecanica (tabel 1)┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Secţiunea I │ Secţiunea II │├────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┼────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤│Nr. │ Marca şi tipul │ Data │ Serie │ Serie │ Capacitate │ impozit datorat │ Perioada pentru care se stabileste şi││crt.│ │dobândirii│ sasiu │ motor │ cilindrica │ stabilit de organul fiscal │ termenele de plată │├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │├────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤│Motorete, scutere, motociclete şi autoturisme cu capacitatea cilindrica de până la 1600 cmc, inclusiv │├────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │├────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤│Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 1601 cmc şi 2000 cmc, inclusiv │├────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │├────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤│Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2001 cmc şi 2600 cmc, inclusiv │├────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │├────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤│Autoturisme cu capacitatea cilindrica între 2601 cmc şi 3000 cmc, inclusiv │├────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │├────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤│Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 3.001 cmc │├────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │├────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤│Autobuze, autocare, microbuze │├────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │├────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤│Alte autovehicule cu masa totala maxima autorizata de până la 12 tone inclusiv, precum şi autoturismele de teren din productie interna │├────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │├────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤│Tractoare înmatriculate │├────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │├────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┤│Motociclete, motorete, scutere şi atase │├────┬────────────────────────┬──────────┬────────┬─────────┬─────────────┬────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────────────────────┼──────────┼────────┼─────────┼─────────────┼────────────────────────────┼──────────────────────────────────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────────────────────┴──────────┴────────┴─────────┴─────────────┴────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────┘                                                                         Secţiunea II din tabelul 1 se completeaza de organul fiscal. În caz de                                                                         emitere a deciziei de impunere din oficiu se completeaza în totalitate de                                                                         organul fiscal   * remorci, semiremorci sau rulote (tabel 2):┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Secţiunea I │ Secţiunea II │├────────┬─────────────────────────┬──────────┬──────────┬─────────────┼──────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────┤│Nr. crt.│ Marca şi tipul │ Data │ Serie │ Masa totala │ Impozit datorat │ Perioada pentru care se ││ │ │dobândirii│ sasiu │ │ stabilit de organul fiscal │ stabileste │├────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │├────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 4. │ │ │ │ │ │ │├────────┼─────────────────────────┼──────────┼──────────┼─────────────┼──────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────┤│ 5. │ │ │ │ │ │ │└────────┴─────────────────────────┴──────────┴──────────┴─────────────┼──────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────┤  Contribuabilul întocmeşte declaratia în doua exemplare şi anexeaza la│ Secţiunea II din tabelul 2 se completeaza de organul fiscal. În caz de │prezenta un set de copii ale documentelor de dobândire a dreptului de │emitere a deciziei de impunere din oficiu se completeaza în totalitate de │proprietate, certificate de conformitate cu originalul de către organul│organul fiscal. │fiscal. │ În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,│   Prin prezenta declar că datele de identificare ale subsemnatului, │cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 44/2004 pentru │precum şi datele consemnate de mine în secţiunea I din tabelul 1, │aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind │respectiv în secţiunea I din tabelul 2 corespund realitatii │Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a O.G. nr. │                                                                       │92/2003 privind Codul de procedură fiscala, cu modificările şi completările                               Subsemnatul, │ulterioare se stabilesc oblibaţiile de plată fata de bugetul local al │                 ........................................ │comunei/orasului/municipiului/sectorului .................................│                     (numele, prenumele şi semnatura) │în cuantum de ..................... lei RON (se cumuleaza creantele fiscale                    L.S. în cazul persoanelor juridice │stabilite în tabelele de mai sus). │                                                                       │ Pentru neachitarea impozitului până la termenele aratate mai sus, se │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤vor calcula accesorii până la data platii. Prezentul titlu de creanta ││Am primit un exemplar al deciziei de impunere. │devine titlu executoriu în conditiile legii. ││Prenume şi nume .................., CNP ............ B.I./C.I.P./C.I. │ Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, ││serie .... nr. ........ │care se depune în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal ││Semnatura contribuabil │emitent. ││Data ...../...... /...... sau │ ││Nr. şi data confirmarii de primire: │ Conducatorul organului fiscal, ││................................................................. │ ................................. ││ │ (prenume, nume şi stampila) ││ │ Întocmit azi data .................││ │ ...................................││ │ (functia, prenume şi nume)│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 6   Model 2006 ITL 006┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Contribuabilul/imputernicit .........., CNP ..........., B.I./C.I./C.I.P.│┌──────────────┐ ││serie ... nr. ........., judet .......... loc. ...................... cod││Stema unităţii│ ││postal ......... sector ...., str. .................... nr. ..., bloc ...││administrativ-│ ROMÂNIA ││scara ... etaj ... ap. ... tel. fax adresa de e-mail ││ teritoriale │ Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul ││Contribuabilul .............., Codul de identificare fiscala ...........,│└──────────────┘ ││judet ........ loc. ................ cod postal ............ sector ....,│ Denumirea compartimentului de specialitate ││str. ...................... nr. ..., bloc .... scara ... etaj ... ap. ...│ Codul de identificare fiscala: ........ ││tel ............ fax ................, adresa de e-mail ................,│ Adresa/Cont IBAN/tel/fax ││inregistrat la registrul comerţului ......... la nr. ...................,│ Nr. rol nominal unic .............. Nr. ........./data elib. .../20..││cont IBAN ..................., deschis la .............................. │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Nr. de înregistrare la organul fiscal ...../......20.....                                                         Declaratie fiscala/Decizie de impunere                   pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport pe apa în cazul contribuabililor persoane fizice/juridice                                      depusa pentru dobândire mijloace de transport, modificare, (se inscrie anul)   Subsemnatul în temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare declar că am dobânditurmatoarele mijloace de transport pe apa:┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Secţiunea I │ Secţiunea II │├────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤│Nr. │ Marca şi tipul │ Data dobândirii │ Impozit datorat │ Perioada pentru care se stabileste şi ││crt.│ │ │ stabilit de organul fiscal │ termenele de plată │├────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤│ Luntre, barci fără motor, folosite pentru pescuit şi uz personal │├────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │├────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤│ Barci fără motor, folosite în alte scopuri │├────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │├────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤│ Barci cu motor │├────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │├────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤│ Nave de sport şi agrement │├────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │├────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤│ Scutere de apa │├────┬──────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │├────┴──────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤│ Remorchere şi impingatoare: │├────┬──────────────────┬──────────┬────────┬───────────┬───────────┬─────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤│ │ │ │până la │ peste 500 │peste 2.000│peste│ │ ││ │ │ Data │ 500 CP │CP şi până │CP şi până │4.000│ │ ││ │ │dobândirii│inclusiv│la 2.000 CP│la 4.000 CP│ CP │ │ ││ │ │ │ │ inclusiv │ inclusiv │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────┼────────┼───────────┼───────────┼─────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────────────┴──────────┴────────┴───────────┴───────────┴─────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤│ Vapoare - pentru fiecare 1.000 tdw sau fractiune din acesta │├────┬──────────────────┬──────────┬────────────────────┬─────────────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤│ 1. │ │ Data │ Capacitate tdw │ Nr. fractii │ │ ││ │ │dobândirii│ │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────┼────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────┼────────────────────┼─────────────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────────────┴──────────┴────────────────────┴─────────────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤│ Ceamuri, slepuri şi barje fluviale: │├────┬──────────────────┬──────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤│ 1. │ │ │ cu │ cu │ cu │ │ ││ │ │ │capacitatea │ capacitatea │capacitatea│ │ ││ │ │ Data │de încărcare│de încărcare │ de │ │ ││ │ │dobândirii│ până la │ de peste │ încărcare │ │ ││ │ │ │ 1.500 tone │1.500 tone şi│ de peste │ │ ││ │ │ │ inclusiv │până la 3.000│3.000 tone │ │ ││ │ │ │ │tone inclusiv│ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────────────┴──────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┤│ Motociclete, motorete, scutere, şi atase │├────┬──────────────────┬──────────┬────────────┬─────────────┬───────────┬─────────────────────────────┬─────────────────────────────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────┼─────────────────────────────┼─────────────────────────────────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────┴──────────┴────────────┴─────────────┴───────────┴─────────────────────────────┴─────────────────────────────────────────┘                                                                       Secţiunea II din tabelul 2 se completeaza de organul fiscal. În caz de                                                                       emitere a deciziei de impunere din oficiu se completeaza în totalitate de                                                                       organul fiscal.  Contribuabilul întocmeşte declaratia în doua exemplare şi anexeaza la│ Secţiunea II din tabelul 2 se completeaza de organul fiscal. În caz de │prezenta un set de copii ale documentelor de dobândire a dreptului de │emitere a deciziei de impunere din oficiu se completeaza în totalitate de │proprietate, certificate de conformitate cu originalul de către organul│organul fiscal. │fiscal. │ În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,│   Prin prezenta declar că datele de identificare ale subsemnatului, │cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 44/2004 pentru │precum şi datele consemnate de mine în secţiunea I din tabelul 1, │aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind │respectiv în secţiunea I din tabelul 2 corespund realitatii │Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a O.G. nr. │                                                                       │92/2003 privind Codul de procedură fiscala, cu modificările şi completările                               Subsemnatul, │ulterioare se stabilesc oblibaţiile de plată fata de bugetul local al │                 ........................................ │comunei/orasului/municipiului/sectorului .................................│                     (numele, prenumele şi semnatura) │în cuantum de ..................... lei RON (se cumuleaza creantele │                    L.S. în cazul persoanelor juridice │fiscale stabilite în tabelele de mai sus). │                                                                       │ Pentru neachitarea impozitului până la termenele aratate mai sus, se │┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────┤fiscale calcula accesorii până la data platii. Prezentul titlu de creanta ││Am primit un exemplar al deciziei de impunere. │devine titlu executoriu în conditiile legii. ││Prenume şi nume .................., CNP ............ B.I./C.I.P./C.I. │ Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, ││serie .... nr. ........ │care se depune în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal ││Semnatura contribuabil │emitent. ││Data ...../...... /...... sau │ ││Nr. şi data confirmarii de primire: │ Conducatorul organului fiscal, ││................................................................. │ ................................. ││ │ (prenume, nume şi stampila) ││ │ Întocmit azi data .................││ │ ...................................││ │ (functia, prenume şi nume)│└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 7    Model 2006 ITL 007┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Contribuabilul/imputernicit .........., CNP ..........., B.I./C.I./C.I.P.│┌──────────────┐ ││serie ... nr. ........., judet .......... loc. ...................... cod││Stema unităţii│ ││postal ......... sector ...., str. .................... nr. ..., bloc ...││administrativ-│ ROMÂNIA ││scara ... etaj ... ap. ... tel. fax adresa de e-mail ││ teritoriale │ Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul ││Contribuabilul .............., Codul de identificare fiscala ...........,│└──────────────┘ ││judet ........ loc. ................ cod postal ............ sector ....,│ Denumirea compartimentului de specialitate ││str. ...................... nr. ..., bloc .... scara ... etaj ... ap. ...│ Codul de identificare fiscala: ........ ││tel ............ fax ................, adresa de e-mail ................,│ Adresa/Cont IBAN/tel/fax ││inregistrat la registrul comerţului ......... la nr. ...................,│ Nr. rol nominal unic .............. Nr. ........./data elib. .../20..││cont IBAN ..................., deschis la .............................. │ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Nr. de înregistrare la organul fiscal ...../......20.....                                                         Declaratie fiscala/Decizie de impunere          pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone în cazul contribuabililor                          persoane fizice/juridice depusa pentru dobândire mijloace de transport, modificare, (se inscrie anul)   Subsemnatul în temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare declar că am dobânditurmatoarele mijloace de transport marfa cu masa totala autorizata de peste 12 tone:┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Secţiunea I │ Secţiune a II │├────┬──────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┼─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤│Nr. │Marca şi tipul│ Data │ Forma │Nr. şi data│ Masa │Suspensie*│ Impozit datorat stabilit de │ Perioada pentru care se stabileste şi ││crt.│ │dobândirii│dobândire│ contract │autorizata│ SP/AS │ organul fiscal │ termenele de plată │├────┴──────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤│Vehicule cu doua axe │├────┬──────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤│Vehicule cu trei axe │├────┬──────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤│Vehicule cu patru axe │├────┬──────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤│Vehicule cu 2+1 axe │├────┬──────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤│Vehicule cu 2+2 axe │├────┬──────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤│Vehicule cu 2+3 axe │├────┬──────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤│Vehicule cu 3+2 axe │├────┬──────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┤│Vehicule cu 3+3 axe │├────┬──────────────┬──────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬─────────────────────────────┬────────────────────────────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────┼──────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼─────────────────────────────┼────────────────────────────────────────┤│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────────┴──────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴─────────────────────────────┴────────────────────────────────────────┘                                                                         Secţiunea II din tabelul 2 se completeaza de organul fiscal. În caz de                                                                         emitere a deciziei de impunere din oficiu se completeaza în totalitate de                                                                         organul fiscal. Notă: * SP - Vehicule cu sistem de suspensie pneumatica sau echivalent              recunoscut         AS - Vehicule cu alt sistem de suspensie Contribuabilul întocmeşte declaratia în doua exemplare şi anexeaza la│ Secţiunea II din tabelul 2 se completeaza de organul fiscal. În caz de │prezenta un set de copii ale documentelor de dobândire a dreptului de │emitere a deciziei de impunere din oficiu se completeaza în totalitate de │proprietate, certificate de conformitate cu originalul de către │organul fiscal. │organul fiscal. │ În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, │   Prin prezenta declar că datele de identificare ale subsemnatului, │cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 44/2004 pentru │precum şi datele consemnate de mine în secţiunea I din tabelul 1, │aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind │respectiv în secţiunea I din tabelul 2 corespund realitatii │Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a O.G. nr. │                                                                      │92/2003 privind Codul de procedură fiscala, cu modificările şi completările│                               Subsemnatul, │ulterioare se stabilesc oblibaţiile de plată fata de bugetul local al │                 ........................................ │comunei/orasului/municipiului/sectorului .................................:│                     (numele, prenumele şi semnatura) │în cuantum de ..................... lei RON (se cumuleaza creantele fiscale│                    L.S. în cazul persoanelor juridice │stabilite în tabelele de mai sus). │                                                                      │ Pentru neachitarea impozitului până la termenele aratate mai sus, se vor│┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┤calcula accesorii până la data platii. Prezentul titlu de creanta devine ││Am primit un exemplar al deciziei de impunere. │titlu executoriu în conditiile legii. ││Prenume şi nume .................., CNP ............ B.I./C.I.P./C.I.│ Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, ││serie .... nr. ........ │care se depune în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal ││Semnatura contribuabil │emitent. ││Data ...../...... /...... sau │ ││Nr. şi data confirmarii de primire: │ Conducatorul organului fiscal, ││................................................................. │ ................................. ││ │ (prenume, nume şi stampila) ││ │ Întocmit azi data ..................││ │ ....................................││ │ (functia, prenume şi nume) │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 8    Model 2006 ITL 008    Nr. de înregistrare ......../.........                                     CERERE             PENTRU ELIBERAREA UNUI CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA         PRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE SI ALE VENITURI LA BUGETUL LOCAL                            PENTRU PERSOANE FIZICE*)                               D-le/D-na DIRECTOR,   Subsemnatul(a) .......................... domiciliat(a) în ...............................,strada ......................., nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ..., ap. ...., în calitate deproprietar/coproprietar/mandatat/executor*1)/mostenitor*2) în baza act ........... legitimat(a)prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport Seria ....... nr. ..........., C.N.P. .........................,solicit eliberarea unui certificat privind situatia obligaţiilor de plată la bugetul local,pentru rolul nominal unic nr.*3) .......................   - pentru bunurile imobile situate la adresele: ............................................   ............................................................................................   ............................................................................................   - pentru mijloacele de transport inregistrate la adresa: ..................................   ............................................................................................   ............................................................................................fiindu-mi necesar pentru:   a) instrainare bunuri   (descrierea obiectului de înstrăinat) ......................................................   ............................................................................................   ............................................................................................   b) Alte destinatii .........................................................................   ............................................................................................   ............................................................................................   Semnatura ............................                                                                      Data ....................--------   *1) Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judecătoreşti/bancari.   *2) Mostenitorii trebuie să faca dovada decesului titularului cu copia actului de deces.   *3) Dacă se cunoaste.   *) Certificatul se elibereaza la sediul organului fiscal de către solicitant.  +  Anexa 9    Model 2006 ITL 009┌──────────────┐│Stema unităţii││administrativ-││ teritoriale │└──────────────┘                                            ROMÂNIA                               Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul                          Denumirea compartimentului de specialitate                                           Nr. ........./data elib. ........./200....   Codul de identificare fiscala: ..........................   Adresa/Cont IBAN/tel/fax   CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU PERSOANE FIZICE PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE                            SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL*)   Ca urmare a cererii D-lui/D-nei ................................ nr. ....../data ........ cudomiciliul în str. ........................ nr. ...., bl ...., sc. ...., ap. ...., sector ....,loc. ....................., legitimata prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport/ seria .... nr. ........,cu CNP ...................................................................., având calitatea deproprietar/coproprietar/mandatar/executor*1)/mostenitor*2) şi a verificarilor efectuate lanivelul compartimentului de specialitate al autorităţilor administraţiei publice locale la nr.de rol nominal unic ............................. se atesta urmatoarele:Prenumele şi numele .............................. domiciliul ......................................................................................................................................................................*3)...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   La data de întâi a lunii urmatoare eliberarii prezentului certificat de atestare fiscala,[ ] figurează/[ ] nu figurează în evidentele compartimentului fiscal cu urmatoarele creantebugetare de plată către bugetul local, conform evidentelor existente la data întocmirii:┌───┬──────────────────┬─────────────┬────────────┬─────────────┬──────────────┬──────────────┐│Nr.│Denumirea creantei│ Curent │ Ramasita │ Majorări/ │ Penalităţi │ Total ││ │ bugetare │ │ │ dobanzi │ intarziere │ │├───┼──────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├───┼──────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤├───┼──────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤├───┼──────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤├───┼──────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤├───┼──────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤├───┼──────────────────┼─────────────┼────────────┼─────────────┼──────────────┼──────────────┤└───┴──────────────────┴─────────────┴────────────┴─────────────┴──────────────┴──────────────┘   În cazul utilizarii pentru deschiderea procedurii succesorale certificatul se poate eliberacu debitele inregistrate până la data decesului*4) iar notarul are obligaţia inscrierii încertificatul de mostenitor a debitelor ce revin mostenitorilor şi comunicarea către organulfiscal a unei copii de pe certificatul de mostenitor.   Prezentul certificat s-a eliberat pentru*5): .............................................   Precizam ca prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate şi nu conferă aceastacalitate.   Termenul de valabilitate*6) ..............................................................   S-a taxat cu suma ............... lei, conform chitantei nr. ........../.......... 20.....                                 Conducatorul organului fiscal                       ................................................                                  (prenume, nume şi stampila)                                                       întocmit azi data .....................,                                                       ........................................                                                              (functia, prenume şi nume)--------    *1) Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judecătoreşti/bancari.    *2) Mostenitorii trebuie să faca dovada decesului titularului cu copia actului de deces.    *3) Contribuabilul figurează în evidentele fiscale cu urmatoarele bunuri       ........ proprietate-folosinţă din data ........../alte situatii.    *4) Debitele inregistrate până la data decesului vor completa pasivul masei succesorale.Debitele inregistrate după data decesului reprezinta de drept sarcina fiscala a mostenitorilor.    *5) Pentru înstrăinarea cladirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport contribuabilultrebuie să aiba achitate toate oblibaţiile bugetare scadente până la data de întâi a luniiurmatoare incheierii actului de instrainare.    *6) Luna în curs dacă se elibereaza între 01-25 ale lunii (25 luna în curs - ultima zi alunii urmatoare dacă se elibereaza între 25 - finele lunii în curs. Pentru înstrăinareacladirilor/terenurilor/mijloacelor de transport certificatul este valabil în luna emiterii, încazul procedurii succesorale, certificatul este valabil până la incheierea acesteia.   *) Certificatul de atestare fiscala se poate elibera şi în format electronic.  +  Anexa 10    Model 2006 ITL 010┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │┌──────────────┐ ROMÂNIA ││Contribuabilul ...................., Codul de identificare fiscala .....,││Stema unităţii│ Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul ││judet .......... loc. ............ cod postal ....... sector ...., str...││administrativ-│ Denumirea compartimentului de specialitate ││nr. ......, bloc ......, scara ......, etaj ......, ap ......, tel. ....,││ teritoriale │ ││fax ............................, adresa de e-mail .....................,│└──────────────┘ ││inregistrat la registrul comerţului ....................... la nr .......│Codul de identificare fiscala ....................... ││cont IBAN ................................., deschis la .................│Adresa/Cont IBAN/tel/fax ││ │Nr. rol nominal unic .............. Nr. ..... /data elib. ..../200...│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Nr. şi data înregistrării .............../................... la organul fiscal┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ DECLARATIE FISCALA │ DECIZIE DE IMPUNERE ││ pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri în cazul │ pentru stabilirea impozitului/taxei pe cladiri în cazul ││ contribuabililor persoane juridice │ contribuabililor persoane juridice pentru anul 20... │├──┬────────────────┬─────────────┬──────────┬─────┬──────────────┬───────┤ ││ │ │ │ │Data │ │ │În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal,││N │Adresa cladire/ │ │ │ la │ Data │ │cu modificările şi completările ulterioare şi a H.G. nr. 44/2004 pentru││r.│ forma de │ │ │care │ dobândirii/ │ │aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003│ │ dobândire │ Valoarea de │Amortizata│este │ inchirierii/ │ Data │privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a ││c │P - proprietate │ intrare/ │ integral │inre-│concesionarii/│ultimei│O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, cu modificările şi││r │I - închiriere │ inreg. în │ DA/NU │gis- │ preluare │reeva- │completările ulterioare se stabilesc urmatoarele obligaţii de plată ││t.│C - concesiune │contabilitate│ │trata│ administrare │ luari │fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului ││ │A - administrare│ │ │val. │sau folosinţă/│ │........................ ││ │F - folosinţă │ │ │ de │ cladirii │ ├────────────┬───────────────────────────┬──────────────────────────────┤│ │ │ │ │intra│ │ │ Cota │ Impozit/taxa datorat(a) │ Termenele de plată ││ │ │ │ │ re │ │ │ % │ (lei) │ │├──┼────────────────┼─────────────┼──────────┼─────┼──────────────┼───────┼────────────┼───────────────────────────┼──────────────────────────────┤│1.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────────────────┼─────────────┼──────────┼─────┼──────────────┼───────┼────────────┼───────────────────────────┤ ││2.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────────────────┼─────────────┼──────────┼─────┼──────────────┼───────┼────────────┼───────────────────────────┤ ││3.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────────────────┼─────────────┼──────────┼─────┼──────────────┼───────┼────────────┼───────────────────────────┤ ││4.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────────────────┼─────────────┼──────────┼─────┼──────────────┼───────┼────────────┼───────────────────────────┤ ││5.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────────────────┼─────────────┼──────────┼─────┼──────────────┼───────┼────────────┼───────────────────────────┤ ││6.│ │ │ │ │ │ │ │ │ │├──┼────────────────┴─────────────┴──────────┴─────┴──────────────┴───────┼────────────┼───────────────────────────┤ ││ │ Total │ x │ │ │├──┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┼────────────┴───────────────────────────┴──────────────────────────────┤│Contribuabilul completeaza doua exemplare pe care le depune │ Pentru neachitarea impozitului/taxei până la termenele aratate mai ││ la organul fiscal │sus, se vor calcula accesorii până la data platii. ││ Director P.J., Sef compartiment contabil,│ Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile ││L.S. ......................... ...........................│legii. ││ (prenumele, numele şi semnatura) prenumele, numele şi semnatura)│ Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie,│├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤care se depune în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal││Am primit un exemplar al deciziei de impunere, │emitent. ││Prenume şi nume ........, CNP ....... B.I./C.I.P./C.I. serie .... nr. ...│ ││Semnaturi contribuabil ......... │Conducatorul organului fiscal, ││Data ..../..../.... sau │............................. ││Nr. şi data confirmarii de primire: │ (prenume, nume şi stampila) ││................................... │ întocmit azi data .................││ │ ...................................││ │ (functia, prenume şi nume) │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴───────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 11    Model 2006 ITL 011┌─────────────────────────────────────────────────────┐│Inregistrata sub nr. .... din ..../..../20... ││La compartimentul de specialitate al autorităţilor ││administraţiei publice locale din raza administrativ-││teritoriala unde se afla situate terenurile. │├─────────────────────────┬───────────────────────────┤│Functionarul Public │..................... ││ │S.S. │├─────────────────────────┴───────────────────────────┤│Rol Nominal Unic nr. ................... │└─────────────────────────────────────────────────────┘                                      DECLARATIE FISCALA          pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren în cazul persoanelor juridice,         datorat în temeiul Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificările şi                                    completările ulterioare   Subsemnatul ............................, identificat prin actul de identitate ............,seria.........., nr. ...................... şi codul numeric personal ........................,domiciliat în ROMÂNIA/................., judeţul ..............., codul postal ...............,municipiul/orasul/comuna .............................. satul/sectorul .......................,str. ................................., nr. ....., bl. ....., sc. ......, et. ......, ap. ....,în calitate de reprezentant al ........................................., Codul de identificarefiscala ................, judet ............ loc. .................... cod postal .............sector ...., str. ............................ nr. ......, bloc ....., scara ....., etaj .....,ap ....., tel. ................. fax ....................., adresa de e-mail .................,inregistrat la registrul comerţului .................... la nr. ..............................,cont IBAN ............................................, deschis la ...........................,declar că:   1. începând cu data de ...../........20.... prin actul nr. ....... din ...../.......20....,am dobândit/inchiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situatîn comuna/orasul/municipiul ................................. satul/sectorul .................,str. .........................., nr. ..........., inregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../20...,TIPUL ..........., VOL. ........, POZITIA NR. .................,   2. începând cu data de ...../........20.... prin actul nr. ....... din ...../.......20....,am dobândit/inchiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situatîn comuna/orasul/municipiul ................................. satul/sectorul .................,str. .........................., nr. ..........., inregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../20...,TIPUL ..........., VOL. ........, POZITIA NR. .................,   3. începând cu data de ...../........20.... prin actul nr. ....... din ...../.......20....,am dobândit/inchiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situatîn comuna/orasul/municipiul ................................. satul/sectorul .................,str. .........................., nr. ..........., inregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../20...,TIPUL ..........., VOL. ........, POZITIA NR. .................,   4. începând cu data de ...../........20.... prin actul nr. ....... din ...../.......20....,am dobândit/inchiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situatîn comuna/orasul/municipiul ................................. satul/sectorul .................,str. .........................., nr. ..........., inregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../20...,TIPUL ..........., VOL. ........, POZITIA NR. .................,   5. începând cu data de ...../........20.... prin actul nr. ....... din ...../.......20....,am dobândit/inchiriat/concesionat/preluat în administrare/preluat în folosinţă un teren situatîn comuna/orasul/municipiul ................................. satul/sectorul .................,str. .........................., nr. ..........., inregistrat în REGISTRUL AGRICOL 20.../20...,TIPUL ..........., VOL. ........, POZITIA NR. .................,┌────┬────────┬──────────┬─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────┬────┐│ │Parcela/│ │ Suprafaţa terenului, pe categorii de folosinţă, în mp │ │ ││ │ adresa │Intravilan├───────────┬──────┬──────┬───────┬─────────────────┬─────────────────┬────────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────┬──────────┤ │ ││Nr. │ unde │ (I) │Terenuri cu│ │ │ │ Vie │ Livada │ Padure │ Terenuri cu ape │Drumuri şi │ │ Rang │ ││crt.│ este │Extravilan│constructii│ │ │ │ │ │ │ │cai ferate │ Terenuri │localit.│ZONA││ │ situat │ (E) ├─────┬─────┤Arabil│Pasune│Faneata├───────┬─────────┼───────┬─────────┼───────────────────┬────────┼────────────┬──────────────┼─────┬─────┤neproduct.│ │ ││ │terenul │ │Liber│Ocup.│ │ │ │Intrata│Neintrata│Intrata│Neintrata│Până în 20 de ani/ │Peste 20│Cu amenajare│Fără amenajare│Liber│Ocup.│ │ │ ││ │ │ │ │ │ │ │ │pe rod │ pe rod │pe rod │ pe rod │cu rol de protectie│ de ani │ piscicola │ piscicola │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 3 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────┼────────┼──────────┼─────┼─────┼──────┼──────┼───────┼───────┼─────────┼───────┼─────────┼───────────────────┼────────┼────────────┼──────────────┼─────┼─────┼──────────┼────────┼────┤│ 5 │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │└────┴────────┴──────────┴─────┴─────┴──────┴──────┴───────┴───────┴─────────┴───────┴─────────┴───────────────────┴────────┴────────────┴──────────────┴─────┴─────┴──────────┴────────┴────┘   Beneficiez de scutire/reducere de la plata impozitului pe teren în cota de ............., încalitate de .......................... conform documentelor anexate ...........................   Prin semnarea prezentei am luat la cunoştinţa ca declararea necorespunzatoare a adevaruluise pedepseste conform legii penale, cele declarate fiind corecte şi complete.   Data ........... Director P.J., Sef compartiment contabil,                  L.S ................................ ................................                       (prenumele, numele şi semnatura) (prenumele, numele şi semnatura)  +  Anexa 12    Model 2006 ITL - 012┌──────────────┐│Stema unităţii││administrativ-││ teritoriale │└──────────────┘                                            ROMÂNIA                               Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul                                                  Nr. ........../data elib./200....   Codul de identificare fiscala: ..........   Adresa/Cont IBAN/tel./fax                                      DECIZIE DE IMPUNERE                                          anul 20....                    pentru stabilirea impozitului/taxei pe teren, în cazul                  persoanelor juridice, datorat în temeiul Legii nr. 571/2003               privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare                          NR. DE ROL NOMINAL UNIC ...................   D-lui./D-nei ................................................., identificat(a) prin actul deidentitate ........., seria ........, nr. ..................... CNP ..........................,domiciliara) în ROMÂNIA/..................., judeţul ............................, codul postal................., municipiul/orasul/comuna ..................... satul/sectorul .............,str. ............................, nr. ......., bl. ......., sc. ......, et ....., ap. .......,pentru terenul/terenurile situata(e) la adresele:   1. comuna/orasul/municipiul .......................................... satul/sectorul .....,str. ..........................., nr. ........., REGISTRUL AGRICOL 20..../20...., TIPUL ......,VOL ......., POZITIA NR. ............., situat în [ ] intravilan/[ ] extravilan,   2. comuna/orasul/municipiul .......................................... satul/sectorul .....,str. ..........................., nr. ........., REGISTRUL AGRICOL 20..../20...., TIPUL ......,VOL ......., POZITIA NR. ............., situat în [ ] intravilan/[ ] extravilan,   3. comuna/orasul/municipiul .......................................... satul/sectorul .....,str. ..........................., nr. ........., REGISTRUL AGRICOL 20..../20...., TIPUL ......,VOL ......., POZITIA NR. ............., situat în [ ] intravilan/[ ] extravilan,   4. comuna/orasul/municipiul .......................................... satul/sectorul .....,str. ..........................., nr. ........., REGISTRUL AGRICOL 20..../20...., TIPUL ......,VOL ......., POZITIA NR. ............., situat în [ ] intravilan/[ ] extravilan,   5. comuna/orasul/municipiul .......................................... satul/sectorul .....,str. ..........................., nr. ........., REGISTRUL AGRICOL 20..../20...., TIPUL ......,VOL ......., POZITIA NR. ............., situat în [ ] intravilan/[ ] extravilan,   În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şicompletările ulterioare şi a Hotararii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelormetodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şicompletările ulterioare şi a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurăfiscala, cu modificările şi completările ulterioare se stabilesc urmatoarele obligaţii deplata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului....................:┌────────────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┬────────────────┐│ Terenul/terenurile │ Suprafaţa pentru care │Impozit/taxa datorat(a)│Termene de plată││ │ se calculeaza │ (lei RON) │ ││ │impozitul/taxa pe teren│ │ │├────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┼────────────────┤│1 │ │ │ │├────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤ ││2 │ │ │ │├────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤ ││3 │ │ │ │├────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤ ││4 │ │ │ │├────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤ ││5 │ │ │ │├────────────────────────────┼───────────────────────┼───────────────────────┤ ││Total impozit │ │ │ │└────────────────────────────┴───────────────────────┴───────────────────────┴────────────────┘   Pentru neachitarea impozitului până la termenele aratate mai sus, se vor calcula accesoriipână la data platii.   Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile legii.   Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie, care se depune întermen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent.                                 Conducatorul organului fiscal                                 .............................                                  (prenume, nume şi stampila)┌──────────────────────────────────────────────┐│Am primit un exemplar al deciziei de impunere,││Prenume şi nume ............................, ││CNP ................................... │ Întocmit azi data ............,│B.I./C.I.P./C.I. serie .... nr. ........ │ ...............................│Semnatura contribuabil ______________ │ (functia, prenume şi nume)│Data _______/____/_____ sau ││Nr. şi data confirmarii de primire: │└──────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 13    Model 2006 - ITL 013┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Imputernicit ......................., CNP .............., B.I./C.I./C.I.P.│┌──────────────┐ ││serie .... nr. ..........., judet ................. loc. .................││Stema unităţii│ ││cod postal ..... sector .., str. ........... nr. ..., bloc ..., scara ...,││administrativ-│ ││etaj ..., ap ..., tel. ........, fax ........, adresa de e-mail .........,││ teritoriale │ ROMÂNIA ││inregistrat la registrul comerţului ................ la nr. .............,│└──────────────┘ Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul ││cont IBAN .........................., deschis la ....................... .│ Denumirea compartimentului de specialitate ││Contribuabilul ................, Codul de identificare fiscala ..........,│ ││judet .............. loc. .............. cod postal ......... sector ....,│Codul de identificare fiscala .................. ││str. ..................... nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap ...,│Adresa/Cont IBAN/tel/fax ││tel. ............, fax .............., adresa de e-mail .................,│Nr. rol nominal unic .............. Nr. ..... /data elib. ..../200..││inregistrat la registrul comerţului ........................ la nr. ......│ ││cont IBAN ......................, deschis la .............................│ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Nr. şi data înregistrării .............../...................La organul fiscal┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ DECIZIE DE IMPUNERE ││ DECLARATIE FISCALA │ pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama şi publicitate ││ pentru stabilirea taxei pentru servicii de reclama şi publicitate │ pentru anul 20..... ││ depusa pentru anul 20..... │ ││ │În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a HG nr. 44/2004│Subsemnatul în temeiul prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul │ptr. aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003│fiscal, cu modificările şi completările ulterioare declar că, (denumire │privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a ││contribuabil) ....................... avem în derulare urmatoarele │OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, cu modificările şi ││contracte de publicitate: │completările ulterioare se stabilesc urmatoarele obligaţii de plată ││ │fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului: ...│├────┬──────────┬────────────┬─────────────┬───────────────────────────────┼────────────┬───────────────────────────┬─────────────────────────────┤│Nr. │Beneficiar│ Contract │Data intrarii│Valoarea serviciilor de reclama│ Cota │ Taxa datorata │ Termenele de plată ││crt.│ │nr. din data│ în vigoare │ şi publicitate fără TVA │ % │ (lei) │ │├────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤│(0) │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5) │ (6) = (4) x (5) │ (7) │├────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 4. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 5. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 6. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 7. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ 8. │ │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────┼────────────┼─────────────┼───────────────────────────────┼────────────┼───────────────────────────┼─────────────────────────────┤│ │ │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────┴────────────┴─────────────┴───────────────────────────────┼────────────┴───────────────────────────┴─────────────────────────────┤│ │ Pentru neachitarea taxei până la termenele aratate mai sus, se vor ││ Director P.J., Sef compartiment contabil, │calcula accesorii până la data platii. ││L.S. .......................... .......................... │ Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile ││ (prenumele, numele şi semnatura) prenumele, numele şi semnatura)│legii. ││ │ Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie│├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤care se depune în termen de 30 zile de la comunicare, la organul ││Am primit un exemplar al deciziei de impunere, │fiscal emitent. ││Prenume şi nume ............., CNP ........... │ ││B.I./C.I.P./C.I. serie .... nr. .............. │Conducatorul organului fiscal, ││Semnatura contribuabil ....................... │............................. ││Data ..../..../.... sau │ (prenume, nume şi stampila) Întocmit azi data ................││Nr. şi data confirmarii de primire: │ ..................................││................................... │ (functia, prenume şi nume) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 14    Model 2006 - ITL 014┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Imputernicit ......................., CNP .............., B.I./C.I./C.I.P.│┌──────────────┐ ││serie .... nr. ..........., judet ................. loc. .................││Stema unităţii│ ││cod postal ..... sector .., str. ........... nr. ..., bloc ..., scara ...,││administrativ-│ ││etaj ..., ap ..., tel. ........, fax ........, adresa de e-mail .........,││ teritoriale │ ROMÂNIA ││inregistrat la registrul comerţului ................ la nr. .............,│└──────────────┘ Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul ││cont IBAN .........................., deschis la ....................... .│ Denumirea compartimentului de specialitate ││Contribuabilul .............., Codul de identificare fiscala ............,│ ││judet .............. loc. .............. cod postal ......... sector ....,│Codul de identificare fiscala .................. ││str. ..................... nr. ..., bloc ..., scara ..., etaj ..., ap ...,│Adresa/Cont IBAN/tel/fax ││tel. ............, fax .............., adresa de e-mail .................,│Nr. rol nominal unic .............. Nr. ..... /data elib. ..../200..││inregistrat la registrul comerţului ........................ la nr. ......│ ││cont IBAN ......................, deschis la .............................│ │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘ Nr. şi data înregistrării .............../................... La organul fiscal┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ │ DECIZIE DE IMPUNERE ││ DECLARATIE FISCALA │ pentru stabilirea taxei pentru afisaj în scop de reclama şi ││ pentru stabilirea taxei pentru afisaj în scop de reclama şi publicitate │ publicitate depusa pentru anul 20.... ││ depusa pentru anul 20.... │ ││ │În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a HG nr. 44/2004│ │pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003│ * afisaj situat în locul în care persoana deruleaza │privind Codul Fiscal, cu modificările şi completările ulterioare şi a ││ o activitate economica │OG nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, cu modificările şi ││ │completările ulterioare se stabilesc urmatoarele obligaţii de plată ││ │fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului: ...│├────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────┤│Nr. │ Amplasament │Suprafaţa şi dimensiuni│ Durata amplasarii*) │ Nivelul taxei anuale │ Taxa datorata │ Termenele de plată ││crt.│ │ (mp) │ (luni/fractiuni de luni) │ (lei/mp) │ (lei) │ │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤│(0) │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5)=(2)x(3)x(4)/12 │ (6) │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤│ 4. │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤│ 5. │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────┤│* afisaj situat în locul în care persoana deruleaza o activitate economica│ │├────┬──────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────────┼────────────────────────┬───────────────────────┬─────────────────────┤│Nr. │ Amplasament │Suprafaţa şi dimensiuni│ Durata amplasarii*) │ Nivelul taxei anuale │ Taxa datorata │ Termenele de plată ││crt.│ │ (mp) │ (luni/fractiuni de luni) │ (lei/mp) │ (lei) │ │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤│(0) │ (1) │ (2) │ (3) │ (4) │ (5)=(2)x(3)x(4)/12 │ (6) │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤│ 1. │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤│ 2. │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤│ 3. │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤│ 4. │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼─────────────────────┤│ 5. │ │ │ │ │ │ │├────┴──────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────────┼────────────────────────┴───────────────────────┴─────────────────────┤│ *) Se inscrie numărul de luni sau fractiuni de luni din anul pentru │ Pentru neachitarea taxei până la termenele aratate mai sus, se vor ││care este întocmită declaratia în care este amplasat afisajul. │calcula accesorii până la data platii. ││ Contribuabilul completeaza doua exemplare pe care le depune la organul │ Prezentul titlu de creanta devine titlu executoriu în conditiile ││fiscal. │legii. ││ Director P.J., Sef compartiment contabil, │ Împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie││L.S. .......................... .......................... │care se depune în termen de 30 zile de la comunicare, la organul ││ (prenumele, numele şi semnatura) prenumele, numele şi semnatura)│fiscal emitent. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤ ││Am primit un exemplar al deciziei de impunere, │Conducatorul organului fiscal, ││Prenume şi nume ............., CNP ........... │............................. ││B.I./C.I.P./C.I. serie .... nr. .............. │ (prenume, nume şi stampila) ││Semnatura contribuabil ....................... │ ││Data ..../..../.... sau │ Întocmit azi data ................││Nr. şi data confirmarii de primire: │ ..................................││................................... │ (functia, prenume şi nume) │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 15Model 2006 ITL 015Nr. de înregistrare .................../............CEREREPENTRU ELIBERAREA CERTIFICATULUI DE ATESTARE FISCALAPRIVIND IMPOZITE, TAXE LOCALE SI ALE VENITURI LA BUGETUL LOCALPENTRU PERSOANE JURIDICED-le/D-na DIRECTOR,DATE DE IDENTIFICARE ALE PERSOANEI JURIDICESubscrisa ..................., Cod unic de identificare ...................., judet .................. loc. ........................... cod postal ........... sector ...., str. ........................ nr. ..., bloc ... scara ... etaj ... ap. .... tel. ............. fax ..........., adresa de e-mail ................., inregistrat la registrul comerţului .................la nr. ....................Pentru punctul de lucru: ......................., având Codul de identificare fiscala .................., judet ................ loc. ........................ cod postal .............. sector ...., Strada .............. nr. ...., bloc .... scara .... etaj ... ap. ... Telefon .................. fax ........... adresa de e-mail .............., inregistrat la registrul comerţului .................. la nr. .......................... .Reprezentata prin ......., în calitate de acţionar unic/asociat/administrator /imputernicit/mandatar/executor/lichidator domiciliat în: judet ..............., loc. ................ cod postal ............. sector ... strada ............... nr. ....., bloc ... scara ... etaj ... ap. ..., tel. ........... fax .........., adresa de e-mail ................ posesorul B.I./C.I./C.I.P./Pasaport seria .... nr. ............. eliberat/a de .................. la data de: .................solicit eliberarea unui certificat privind situatia obligaţiilor de plată la bugetul local, pentru a servi la ...............................................Declar pe proprie raspundere, cunoscand prevederile Codului penal ca la data prezentei cereri societatii/institutiei nu are alte modificari ale materiei impozabile fata de ultima declaratie depusa la organul fiscal.În cazul în care, organul fiscal solicita clarificarea situatiei fiscale din motive imputabile societatii/institutiei pe care o reprezint ma oblig sa furnizez precizarile şi documentele necesare clarificarii acesteia în regim de urgenta. În caz de nefurnizare a informaţiilor şi documentelor solicitate sunt de acord cu amanarea termenului de eliberare a certificatului fiscal până la clarificarea situatiei fiscale.Data: ......./........20...Prenume şi nume .....................Calitatea ...........................Semnatura şi stampila ....................Notă: Certificatul de atestare fiscala se elibereaza solicitantului la sediul organului fiscal.  +  Anexa 16    Model 2006 ITL - 016┌──────────────┐│Stema unităţii││administrativ-││ teritoriale │└──────────────┘                                            ROMÂNIA                               Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul                          Denumirea compartimentului de specialitate                                                             Nr. ........./data elib. .../20...   Codul de identificare fiscala: ...............   Adresa/Cont IBAN/tel/fax                    CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALA PENTRU PERSOANE JURIDICE          PRIVIND IMPOZITELE SI TAXELE LOCALE SI ALTE VENITURI ALE BUGETULUI LOCAL*)   Ca urmare a cererii D-lui/D-nei .......................... nr: ....../data .................cu domiciliul în str. ......................... nr. ..., bl. ..., sc. ..., ap. ..., sector ...,loc ......................., legitimata prin B.I./C.I./C.I.P./Pasaport/ seria .... nr. .......,cu CNP .................., având calitatea de acţionar unic/asociat/administrator/imputernicit/mandatar/executor/lichidator*1) şi a verificarilor efectuate la nivelul compartimentului despecialitate al autorităţilor administraţiei publice locale la nr. de rol nominal unic ........se atesta urmatoarele:Denumire ..................................... cu sediul .....................................*2) .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................   La data de întâi a lunii urmatoare eliberarii prezentului certificat de atestare fiscala,[ ] figurează/[ ] nu figurează în evidentele compartimentului fiscal cu urmatoarele creantebugetare de plată către bugetul local, conform evidentelor existente la data întocmirii:┌───┬───────────────────────────┬──────┬────────┬────────────────┬─────────────────────┬──────┐│Nr.│Denumirea creantei bugetare│Curent│Ramasita│Majorări/dobanzi│Penalităţi intarziere│Total │├───┼───────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────┼─────────────────────┼──────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├───┼───────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────┼─────────────────────┼──────┤├───┼───────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────┼─────────────────────┼──────┤├───┼───────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────┼─────────────────────┼──────┤├───┼───────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────┼─────────────────────┼──────┤├───┼───────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────┼─────────────────────┼──────┤├───┼───────────────────────────┼──────┼────────┼────────────────┼─────────────────────┼──────┤│ │ Total │ │ │ │ │ │└───┴───────────────────────────┴──────┴────────┴────────────────┴─────────────────────┴──────┘   În cazul utilizarii pentru deschiderea procedurii de lichidare/dizolvare/fuziune/absorbtie/divizare/privatizare certificatul se elibereaza cu debite. În documentul de finalizare aprocedurii se inscriu în sarcina cui rămân debitele, iar documentul care se comunică, în copie,organului fiscal.   Prezentul certificat s-a eliberat pentru*3): .............................................. .   Precizam ca prezentul certificat nu constituie titlu de proprietate şi nu conferă aceastacalitate.   Termenul de valabilitate*4) ................................................................. .   S-a taxat cu suma .............. lei, conform chitantei nr. ........../..............20.....                                 Conducatorul organului fiscal                             .....................................                                  (prenume, nume şi stampila)                                          Întocmit azi data .........,                                          ..........................                                          (functia, prenume şi nume)---------   *1) Executorii fiscali ai altor organe fiscale, executori judecătoreşti/bancari, lichidatori.   *2) Figurează în evidentele fiscale cu urmatoarele bunuri .............. proprietate-folosinţădin data ..................................../alte situatii.instrainare.   *3) Pentru înstrăinarea cladirilor, terenurilor sau mijloacelor de transport contribuabilultrebuie să aiba achitate toate oblibaţiile bugetare datorate până la data de întâi a luniiurmatoare incheierii actului de instrainare.   *4) Luna în curs dacă se elibereaza între 01-25 ale lunii/25 luna în curs - ultima zi a luniiurmatoare dacă se elibereaza între 25 - finele lunii în curs. Pentru înstrăinarea cladirilor/terenurilor/mijloacelor de transport certificatul este valabil în luna emiterii.   *) Certificatul de atestare fiscala se poate elibera şi în format electronic.  +  Anexa 17   Model 2006 ITL - 017┌──────────────┐│Stema unităţii││administrativ-││ teritoriale │└──────────────┘                                            ROMÂNIA                               Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul                          Denumirea compartimentului de specialitate                                                                       Nr. ........./..../200..   Codul de identificare fiscala: ...............   Adresa/Cont IBAN/tel/fax                                      Decizie de impunere                          privind creantele datorate bugetului local,                      în urma inspectiei fiscale, în anul 200.. de către:┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│Contribuabil: ............................ Cod unic de înregistrare/CNP: ...................││Domiciliul: .............................. Rol nominal unic: ...............................││Reprezentant: ............................ │└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘   În conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şicompletările ulterioare şi a Hotararii Guvernului nr. 44/2004 pentru aprobarea Normelormetodologice de aplicare a Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificările şicompletările ulterioare şi a Ordonantei Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurăfiscala, cu modificările şi completările ulterioare se stabilesc urmatoarele obligaţii deplata fata de bugetul local al comunei/orasului/municipiului/sectorului .............:┌───────────┬────┬─────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┬───────┐│ │ │ Creante anuale declarate │ Diferente suplimentare din │ ││ Tip │ │ │raportul privind inspecţia fiscala│ ││ Impozit/ │ An ├──────────┬──────────────────────┼──────────────────┬───────────────┤ Total ││ taxa/alte │ │ Creanta │ Accesorii calculate │ │ │ ││ obligaţii │ │principala│până la data inceperii│ Debit │ Accesorii │ ││ │ │ │ inspectiei fiscale │ │ │ │├───────────┼────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├───────────┼────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤│Impozit pe ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤│ cladiri ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤│ ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤│ ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤│ ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤│ ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤├───────────┼────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤│Impozit pe ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤│ teren ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤│ ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤│ ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤│ ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤├───────────┼────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤│Impozit pe ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤│mijloace de├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤│ transport ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤│ ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤│ ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤├───────────┼────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤│ (Alte ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤│obligaţii) ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤│ ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤│ ├────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤├───────────┼────┼──────────┼──────────────────────┼──────────────────┼───────────────┼───────┤│ Total │ │ │ │ │ │ │└───────────┴────┴──────────┴──────────────────────┴──────────────────┴───────────────┴───────┘   Sumele datorate cu titlu de creante anuale declarate se vor achita la termenele scadente înconturile bugetului local deschise la Trezoreria ............................ sau în numerar lacasieria ........................... în conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003, privindCodul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare, la urmatoarele termene: .................................; iar cele rezultate ca diferente suplimentare precum şi oblibaţiile fiscaleneachitate şi scadente din anul curent, din Raportul de inspecţie fiscala nr. ........../.....,se vor achita până la data de 5 a lunii urmatoare comunicarii prezentei/20 a lunii urmatoarecomunicarii prezentei, după caz, conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 92/2003republicată, privind Codul de procedură fiscala, cu modificările şi completările ulterioare.   Accesoriile pentru diferentele suplimentare au fost calculate până la data de ............ .   La prezenta Decizie de impunere se anexeaza Raportul de inspecţie fiscala care, împreună cuanexele, contine .... pagini, în conformitate cu art. 175 şi art. 177 din Ordonanţa Guvernuluinr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, cu modificările şi completările ulterioare,împotriva masurilor dispuse prin prezenta se poate face contestaţie care se depune, în termende 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiunea decaderii.   Prezenta reprezinta titlu de creanta şi devine executoriu în conditiile legii.┌─────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐│ │ APROBAT │ AVIZAT │ INTOCMIT ││ │Conducatorul activitatii│ Sef compartiment │ numele şi prenumele ││ │ de inspecţie fiscala │ │ │├─────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│Numele şi prenumele │ │ │ │├─────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│Semnatura şi stampila│ │ │ │└─────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┘                                                                  Contribuabil,                                                          Numele, prenumele şi semnatura                                              Am primit un exemplar, azi ....../......2006                                              Datele de identificare: ....................                                             ............................................                                             ............................................  +  Anexa 18    Model 2006 ITL - 018┌───────────────┐│Stema unităţii ││administrativ- ││ teritoriale │└───────────────┘                                            ROMÂNIA                               Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul                          Denumirea compartimentului de specialitate                                                           Nr. ........./..../200..   Codul de identificare fiscala: ...............   Adresa/Cont IBAN/tel/fax                                            DECIZIE                            privind nemodificarea bazei de impunere   1. DATELE DE IDENTIFICARE ALE CONTRIBUABILULUI   Denumire contribuabil: ..............................   Cod de identificare fiscala: ........................   Domiciliul fiscal: Localitatea ......................   Str. ................ Nr. ... Bl. ... Sc. ... Ap. ...   Judet/sector ........................................   2. Date privind oblibaţiile fiscale supuse inspectiei   2.1.1. Obligaţii fiscale verificate┌────┬────────────────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────────┐│Nr. │ Denumire impozit/taxa locala/alte │ Perioada verificata ││crt.│ venituri la bugetul local ├───────────────────┬───────────────────┤│ │ │ De la data │ Până la data │├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤├────┼────────────────────────────────────────────────┼───────────────────┼───────────────────┤└────┴────────────────────────────────────────────────┴───────────────────┴───────────────────┘   2.1.2. Motivul de fapt: Raportul de inspecţie fiscala nr. ............../...................   2.1.3. Temeiul de drept: O.G. nr. 92/2003, republicată, privind Codul de procedură fiscala          art. ..... alin. ......   2.1.4. Având în vedere faptul ca în urma inspectiei fiscale materia impozabila nu a suferit          modificari fata de evidentele fiscale, oblibaţiile fiscale rămân astfel cum au fost          stabilite anterior actului de inspecţie fiscala.   Data comunicarii:   Data comunicarii prezentei decizii reprezinta:   - data semnarii de primire, în conditiile art. 44 alin. (2) lit. a) şi b) dinO.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şicompletările ulterioare;   - data înscrisă de posta la remiterea "confirmarii de primire", în conditiile art. 44alin. (2) lit. c) din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cumodificările şi completările ulterioare;   - data la care expira termenul de 15 zile de la data afisarii anuntului publicitar înconditiile alin. (2) lit. d) şi alin. (3) art. 44 din O.G. nr. 92/2003 privind Codul deprocedura fiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;   3. Dispozitii finale   La prezenta Decizie se anexeaza Raportul de inspecţie fiscala care, împreună cu anexele,contine ..... pagini.   În conformitate cu art. 175 şi art. 177 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codulde procedura fiscala, republicată, împotriva prezentei se poate face contestaţie, care sedepune, în termen de 30 zile de la comunicare, la organul fiscal emitent, sub sancţiuneadecaderii.┌─────────────────────┬────────────────────────┬───────────────────────┬──────────────────────┐│ │ APROBAT │ AVIZAT │ INTOCMIT ││ │Conducatorul activitatii│ Sef compartiment │ numele şi prenumele ││ │ de inspecţie fiscala │ │ │├─────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│Numele şi prenumele │ │ │ │├─────────────────────┼────────────────────────┼───────────────────────┼──────────────────────┤│Semnatura şi stampila│ │ │ │└─────────────────────┴────────────────────────┴───────────────────────┴──────────────────────┘   Am primit un exemplar al deciziei de impunere,   Prenume şi nume ......................., CNP ...................   B.I./C.I.P./C.I. serie ............ nr. ........................   Semnatura contribuabil .........................................   Data ......./......./................. sau   Nr. şi data confirmarii de primire: ............................  +  Anexa 19Model 2006 ITL - 019  +  Anexa 20    Model 2006 ITL - 020┌──────────────┐│Stema unităţii││administrativ-││ teritoriale │└──────────────┘                                            ROMÂNIA                               Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul                          Denumirea compartimentului de specialitate                                                                       Nr. ........./..../200..   Codul de identificare fiscala: ...............   Adresa/Cont IBAN/tel/fax                                       ANUNT INDIVIDUAL                              pentru comunicarea prin publicitate   În temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurăfiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicam ca a fost emis/emisa ...................... (denumirea actului administrativ fiscal, numărul şi data emiterii)pe numele ................................ (numele şi prenumele sau denumirea contribuabilului)cu domiciliul fiscal .................................. (domiciliul fiscal al contribuabilului)   Actul administrativ fiscal poate fi consultat de titularul acestuia la sediul organuluifiscal emitent.   Prezentul act administrativ fiscal se considera comunicat în termen de 15 zile de la dataafisarii anuntului, respectiv ............................................................... .                                                      (data afisarii)   Dacă aveti nelamuriri în legătură cu acest anunt, îl/o puteti contacta pe domnul/doamna .........................., la sediul nostru sau la numărul de telefon ............... .                                    Seful compartimentului,                               ................................                               (numele, prenumele şi semnatura)  +  Anexa 21    Model 2006 ITL 021┌──────────────┐│Stema unităţii││administrativ-││ teritoriale │└──────────────┘                                            ROMÂNIA                               Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul                          Denumirea compartimentului de specialitate                                                                          Nr. ....../.../200...   Codul de identificare fiscala ......................   Adresa/Cont IBAN/tel/fax                                        ANUNT COLECTIV                              pentru comunicarea prin publicitate   În temeiul art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedurăfiscala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, comunicam ca au fost emiseacte administrative fiscale pentru urmatorii contribuabili:┌────┬──────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────────────────────────┐│Nr. │ Numele şi prenumele/ │Domiciliul fiscal al│Denumirea actului administrativ-fiscal/ ││crt.│denumirea contribuabilului│ contribuabilului │ nr. şi data actului │├────┼──────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┤├────┼──────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┤├────┼──────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────────────────────────┤└────┴──────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────────────────────────┘   Actele administrative fiscale pot fi consultate de titularii acestora la sediul organuluifiscal emitent.   Prezentele acte administrative fiscale se considera comunicate în termen de 15 zile de ladata afisarii anuntului, respectiv .............(data afisarii)......... .   Dacă aveti nelamuriri în legătură cu acest anunt, îl/o puteti contacta pe domnul/doamna   .............(numele şi prenumele)...................................,   la sediul nostru sau la numărul de telefon ....................................... .                                    Seful compartimentului,                                  ...........................                               (numele, prenumele şi semnatura)  +  Anexa 22    Model 2006 ITL 022┌──────────────┐│Stema unităţii││administrativ-││ teritoriale │└──────────────┘                                            ROMÂNIA                               Comuna/Orasul/Municipiul/sectorul                          Denumirea compartimentului de specialitate   Codul de identificare fiscala ......................   Adresa/Cont IBAN/tel/fax                                         PROCES-VERBAL                privind indeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate                                  Nr. ......./..............   Intrucat actul administrativ fiscal nu a putut fi comunicat prin una dintre modalitatile decomunicare prevăzute la art. 44 alin. (2) lit. a), b) şi c) din Ordonanţa Guvernuluinr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscala, republicată, cu modificările şi completărileulterioare, subsemnatul (numele, prenumele şi functia) ........................................am procedat, în conformitate cu dispozitiile art. 44 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr.92/2003, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actuluiadministrativ fiscal prin publicitate.   În acest sens s-a afisat în data de ................................., concomitent la sediul........................ şi pe pagina de Internet .................., anunţul nr. ......... dindata de ......................... .    Seful compartimentului, Întocmit,   .......................... ........................(numele, prenumele şi semnatura) (numele, prenumele şi semnatura)   Anunţul a fost retras în data de ........... .    Seful compartimentului, Întocmit,  ........................... .........................(numele, prenumele şi semnatura) (numele, prenumele şi semnatura)  +  Anexa 23    Model 2006 ITL 023                                        ┌─────────────────────────────────────────────────────┐                                        │Inregistrata sub nr. ...... din ....../....../20.....│                                        │ la BIROUL NOTARULUI PUBLIC │       CERERE PENTRU DESCHIDEREA │....................................................,│         PROCEDURII SUCCESORALE │str. ................................, nr. .........,│                                        │sc. ..., et. ..., ap. ..., codul postal .............│                                        │localitatea ........................................,│                                        │judeţul .................., telefon/fax: ............│                                        └─────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│I. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A SOLICITANTULUI │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤│1. Numele, initiala tatalui şi prenumele: │2. C.N.P. │├────────────────────────┬──────┬───────────┬─────────────────┬──────┴────────────────────────┤│3. Actul de identitate │ │seria │numărul │emis de │├────────────────────────┴──────┴───────────┴─────────────────┴───────────────────────────────┤│3. Domiciliul: localitatea ........................, judeţul ..............................,││strada .................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,│└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│II. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A DEFUNCTULUI - AUTOR AL SUCCESIUNII │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤│1. Numele, initiala tatalui şi prenumele: │2. C.N.P. │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤│3. Ultimul domiciliu: localitatea .........................., judeţul ......................,││strada .................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,│├────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤│4. Data decesului:......./..................../20.... │5. Numărul actului de deces: │├────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤│6. Locul decesului: localitatea ........................, judeţul............................│├────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤│7. Nr. de rol nominal unic: │8. Registrul agricol volumul ......., pozitia nr. ......│└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│III. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A MOSTENITORILOR (SUCCESIBILILOR) PREZUMTIVI AI DEFUNCTULUI │├────┬─────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────┬───────────────────┤│ │ │ │ Domiciliul │ ALTE MENTIUNI ││Nr. │ Numele şi prenumele │ Calitatea │ localitatea, judeţul │(în cazul minorilor││crt.│.....................│ │..................................│ se inscrie vârsta ││ │ │ │str. ................., nr. ......│ acestora) │├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 1 │.....................│ │..................................│ │├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 2 │.....................│ │..................................│ │├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 3 │.....................│ │..................................│ │├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 4 │.....................│ │..................................│ │├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 5 │.....................│ │..................................│ │├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 6 │.....................│ │..................................│ │├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 7 │.....................│ │..................................│ │├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 8 │.....................│ │..................................│ │├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 9 │.....................│ │..................................│ │└────┴─────────────────────┴───────────┴──────────────────────────────────┴───────────────────┘                                                                           Continuare pe verso.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│IV. BUNURI IMOBILE ALE AUTORULUI SUCCESIUNII │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A. TERENURI AMPLASATE IN INTRAVILAN │├────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────────┤│Nr. │ Adresa terenului │ Categoria de │ Suprafaţa │ ALTE ││crt.│ str. ................., nr. ..... │ folosinţă │ - mp - │ MENTIUNI │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤│ 1 │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤│ 2 │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤│ 3 │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤│ 4 │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤│ 5 │ │ │ │ │├────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────────┤│B. TERENURI AMPLASATE IN EXTRAVILAN │├────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────────┤│Nr. │ Locul amplasarii terenului │ Categoria de │ Suprafaţa │ ALTE ││crt.│ Punctul/Tarlaua/Parcela │ folosinţă │ - mp - │ MENTIUNI │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤│ 1 │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤│ 2 │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤│ 3 │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤│ 4 │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤│ 5 │ │ │ │ │├────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────────┤│C. CLADIRI │├────┬──────────────────────────────────┬────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┤│ │ Adresa cladirii sau locul │ │ Suprafaţa │ Valoarea │ Anul │ ││Nr. │ amplasarii cladirii │ Tipul │construita │impozabila│realizarii│ ALTE ││crt.│str. ..................., nr. ....│cladirii│desfăşurată│ - lei - │ cladirii │ MENTIUNI ││ │ sau Punctul/Tarlaua/Parcela*1) │ │ - mp - │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┼──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 3 │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 4 │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 5 │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────────────────────┴────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┘   *1) Locul amplasarii cladirii, identificat prin "Punctul/Tarlaua/Parcela" se utilizeaza numaipentru cladirile amplasate în extravilanul localitatilor.            Data: ........ 20.....                                                             ................................                                                                (semnatura solicitantului)   NOTĂ: La prezenta cerere se anexeaza Certificatul de atestare fiscala privind impozitele şitaxele locale şi alte venituri ale bugetului local în care sunt inscrise sarcinile succesorale,respectiv creantele bugetare locale datorate de autorul succesiunii la data decesului. Sumeledatorate fac parte din pasivul succesoral.  +  Anexa 24    Model 2006 ITL 024                                           ROMÂNIA ┌──────────────┐                                Judeţul .................... │ Stema │   [STEMA] .....................*) ...................**) │ unităţii │                                                                               │administrativ-│                        Nr. ......... din ...../.............../20... │ teritoriale │                                                                               └──────────────┘                                         ┌────────────────────────────────────────────────────┐                                         │Inregistrata sub nr. ...... din ....../....../20....│                                         │ la BIROUL NOTARULUI PUBLIC │       SESIZARE PENTRU DESCHIDEREA │...................................................,│         PROCEDURII SUCCESORALE │sc. ...., et. ...., ap. ....., codul postal .......,│                                         │localitatea .......................................,│                                         │judeţul .................., telefon/fax: ...........│                                         └────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│I. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A DEFUNCTULUI - AUTOR AL SUCCESIUNII │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────┤│1. Numele, initiala tatalui şi prenumele: │2. C.N.P. │├────────────────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────┤│3. Ultimul domiciliu: localitatea .........................., judeţul ......................,││strada .................................... nr. ...., bl. ...., sc. ...., et. ...., ap. ....,│├────────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────┤│4. Data decesului:......./..................../20.... │5. Numărul actului de deces: │├────────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────┤│6. Locul decesului: localitatea ........................, judeţul............................│├────────────────────────────────────┬────────────────────────────────────────────────────────┤│7. Nr. de rol nominal unic: │8. Registrul agricol volumul ......., pozitia nr. ......│└────────────────────────────────────┴────────────────────────────────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│II. ELEMENTE DE IDENTIFICARE A MOSTENITORILOR (SUCCESIBILILOR) PREZUMTIVI AI DEFUNCTULUI │├────┬─────────────────────┬───────────┬──────────────────────────────────┬───────────────────┤│ │ │ │ Domiciliul │ ALTE MENTIUNI ││Nr. │ Numele şi prenumele │ Calitatea │ localitatea, judeţul │(în cazul minorilor││crt.│.....................│ │..................................│ se inscrie vârsta ││ │ │ │str. ................., nr. ......│ acestora) │├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 1 │.....................│ │..................................│ │├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 2 │.....................│ │..................................│ │├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 3 │.....................│ │..................................│ │├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 4 │.....................│ │..................................│ │├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 5 │.....................│ │..................................│ │├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 6 │.....................│ │..................................│ │├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 7 │.....................│ │..................................│ │├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 8 │.....................│ │..................................│ │├────┼─────────────────────┼───────────┼──────────────────────────────────┼───────────────────┤│ 9 │.....................│ │..................................│ │└────┴─────────────────────┴───────────┴──────────────────────────────────┴───────────────────┘   *) Se inscrie: COMUNA, ORASUL sau MUNICIPIUL, după caz. În cazul MUNICIPIULUI BUCURESTI seinscrie "SECTORUL ..."   **) Se inscrie denumirea unităţii administrativ-teritoriale.                                                                           Continuare pe verso.┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│III. SARCINI SUCCESORALE, RESPECTIV CREANTELE BUGETARE LOCALE DATORATE DE AUTORUL ││SUCCESIUNII LA DATA DECESULUI*1) │├────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────┬────────────────────────────┤│Nr. │ Denumirea creantei bugetare locale │ Suma datorata │ ALTE MENTIUNI ││crt.│ │ - lei - │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤│ 1 │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤│ 2 │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤│ 3 │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤│ 4 │ │ │ │├────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤│ 5 │ │ │ │├────┴───────────────────────────────────────────┼───────────────┼────────────────────────────┤│ TOTAL CREANTE BUGETARE LOCALE DATORATE │ │ Aceasta suma face parte ││ │ │ din pasivul succesoral │└────────────────────────────────────────────────┴───────────────┴────────────────────────────┘┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│IV. BUNURI IMOBILE ALE AUTORULUI SUCCESIUNII │├─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│A. TERENURI AMPLASATE IN INTRAVILAN │├────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────────┤│Nr. │ Adresa terenului │ Categoria de │ Suprafaţa │ ALTE ││crt.│ str. ................., nr. ..... │ folosinţă │ - mp - │ MENTIUNI │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤│ 1 │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤│ 2 │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤│ 3 │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤│ 4 │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤│ 5 │ │ │ │ │├────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────────┤│B. TERENURI AMPLASATE IN EXTRAVILAN │├────┬──────────────────────────────────────────┬──────────────┬───────────┬──────────────────┤│Nr. │ Locul amplasarii terenului │ Categoria de │ Suprafaţa │ ALTE ││crt.│ Punctul/Tarlaua/Parcela │ folosinţă │ - mp - │ MENTIUNI │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤│ 1 │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤│ 2 │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤│ 3 │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤│ 4 │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────────────┼──────────────┼───────────┼──────────────────┤│ 5 │ │ │ │ │├────┴──────────────────────────────────────────┴──────────────┴───────────┴──────────────────┤│C. CLADIRI │├────┬──────────────────────────────────┬────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────┤│ │ Adresa cladirii sau locul │ │ Suprafaţa │ Valoarea │ Anul │ ││Nr. │ amplasarii cladirii │ Tipul │construita │impozabila│realizarii│ ALTE ││crt.│str. ..................., nr. ....│cladirii│desfăşurată│ - lei - │ cladirii │ MENTIUNI ││ │ sau Punctul/Tarlaua/Parcela*2) │ │ - mp - │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │├────┼──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 1 │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 2 │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 3 │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 4 │ │ │ │ │ │ │├────┼──────────────────────────────────┼────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ 5 │ │ │ │ │ │ │└────┴──────────────────────────────────┴────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────┘                SECRETARUL .....................,*3)                L.S.                               .................................                                     (prenumele şi numele)-----------   *1) Mostenitorii sunt solidar raspunzatori în ceea ce priveste plata creanţelor bugetarelocale datorate de autorul succesiunii.   *2) Locul amplasarii cladirii, identificat prin "Punctul/Tarlaua/Parcela" se utilizeaza numaipentru cladirile amplasate în extravilanul localitatilor.   *3) Categoria şi denumirea unităţii administrativ-teritoriale. În cazul MUNICIPIULUIBUCURESTI se inscrie "SECTORULUI ...."  +  Anexa 25MODEL 2006ITL-025  +  Anexa 26MODEL 2006ITL - 1 - Regim special ------