ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 130 din 21 decembrie 2006privind Inspecţia Socială
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.056 din 30 decembrie 2006    În cadrul strategiei Uniunii Europene, definită la Lisabona, subliniind caracterul pluridimensional al politicilor de incluziune socială, România s-a angajat prin Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială în direcţia unei abordări globale a politicilor de dezvoltare socială.Pentru a completa aceste obiective de coerenţă şi de transversalitate în domeniul politicilor sociale, Legea nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială, care constituie reglementarea-cadru, prevede realizarea unei noi construcţii instituţionale în scopul stabilirii unui mecanism unic de organizare a sistemului de asistenţă socială, a modalităţilor de finanţare, a tipurilor de prestaţii, a beneficiarilor şi a nevoilor concrete ale acestora.În baza prevederilor art. 29 din Legea nr. 47/2006, în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei se înfiinţează Inspecţia Socială ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, care are drept scop controlul implementării legislaţiei în domeniu, precum şi inspectarea activităţii instituţiilor publice şi private, responsabile cu furnizarea prestaţiilor şi serviciilor sociale.Conform Planului de măsuri prioritare pentru integrare europeană şi a angajamentelor asumate de România, Inspecţia Socială trebuie să se organizeze începând cu 1 ianuarie 2007, fapt pentru care în vederea organizării şi funcţionării acestei instituţii este necesar a se adoptă măsuri imediate pentru stabilirea cadrului normativ. Neadoptarea cadrului normativ necesar prin utilizarea procedurii de legiferare pe calea ordonanţei de urgenţă va conduce la nerespectarea unor angajamente asumate în vederea integrării României în Uniunea Europeană, dar şi la imposibilitatea efectuării acţiunilor de control şi de evaluare a modului în care se respectă legislaţia în domeniul asistenţei sociale.Aceste elemente constituie situaţii extraordinare şi vizează interesul public.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Inspecţia Socială este înfiinţată potrivit Legii nr. 47/2006 privind sistemul naţional de asistenţă socială ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu sediul în municipiul Bucureşti. (2) Inspecţia Socială are în subordine inspectorate sociale judeţene, respectiv al municipiului Bucureşti, denumite în continuare inspectorate teritoriale, fără personalitate juridică. (3) Inspecţia Socială se organizează şi funcţionează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi în baza regulamentului de organizare şi funcţionare.  +  Articolul 2Cheltuielile de organizare şi funcţionare a Inspecţiei Sociale, atât pentru nivelul central, cât şi pentru inspecţiile teritoriale, sunt asigurate din fondurile alocate de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei.  +  Articolul 3 (1) Inspecţia Socială are ca scop inspectarea activităţilor din domeniul asistenţei sociale şi al incluziunii sociale realizate de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi persoanele fizice şi juridice privind prevenirea, limitarea sau înlăturarea efectelor temporare ori permanente ale unor situaţii care pot genera marginalizarea sau excluziunea socială a persoanei, familiei, grupurilor ori comunităţilor. (2) Inspecţia Socială îndeplineşte următoarele funcţii cu caracter general: a) de autoritate de stat, prin care se asigură exercitarea controlului aplicării unitare şi respectării reglementărilor în domeniul său de activitate, precum şi al funcţionării inspectoratelor teritoriale; b) de comunicare, care are drept scop relaţionarea permanentă cu autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi cu persoanele fizice şi juridice supuse activităţii de inspecţie, informarea acestora şi a cetăţenilor asupra modului cum se respectă drepturile sociale stabilite prin lege; c) de formare, prin care se realizează dezvoltarea competenţelor multidisciplinare ale personalului propriu; d) de reprezentare, prin care se asigură, în numele statului român şi al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul său de activitate; e) de administrare, prin care se asigură gestionarea bunurilor din domeniul public, respectiv privat al statului ori, după caz, al unităţilor administrativ-teritoriale pe care le are în administrare sau în folosinţă şi de gestionare a fondurilor alocate. (3) În îndeplinirea scopului său, Inspecţia Socială are şi următoarele funcţii specifice: a) de control, prin care se realizează verificarea respectării drepturilor sociale ale cetăţenilor şi a prevederilor legale în domeniu, a modului de asigurare, administrare şi gestionare a prestaţiilor şi serviciilor sociale şi a fondurilor destinate asistenţei sociale şi incluziunii sociale, precum şi a performanţei furnizorilor şi a calităţii serviciilor sociale; b) de evaluare, prin care se analizează impactul politicilor şi procedurilor publice implementate în domeniul prestaţiilor şi serviciilor sociale, în vederea stabilirii de diagnostice şi elaborării de propuneri şi recomandări de îmbunătăţire a cadrului legal şi instituţional, precum şi de eficientizare a alocărilor bugetare necesare promovării incluziunii sociale şi dezvoltării sistemului naţional de asistenţă socială; c) de consiliere, prin care se acordă autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale şi persoanelor fizice şi juridice publice sau private cu atribuţii în domeniul asistenţei sociale şi incluziunii sociale îndrumări şi recomandări în vederea derulării în bune condiţii a activităţii şi a perfecţionării acestora şi prevenirii faptelor de încălcare a prevederilor legale.  +  Articolul 4 (1) Activităţile de inspecţie, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, cuprind misiunile de control, evaluare şi consiliere realizate în domeniul asistenţei sociale şi al incluziunii sociale. (2) Sunt supuse activităţii de inspecţie prevăzute la alin. (1) autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, persoanele fizice şi juridice publice şi private cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul asistenţei sociale, precum şi furnizorii de servicii sociale, publici şi privaţi. (3) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, prin misiune se înţelege totalitatea sarcinilor atribuite inspectorului social, prin ordinul de misiune, pentru realizarea activităţilor de evaluare, control şi consiliere în domeniul asistenţei sociale.  +  Articolul 5Misiunile Inspecţiei Sociale au la bază următoarele principii şi valori: a) respectarea drepturilor sociale ale cetăţenilor; b) transparenţa şi responsabilitatea publică; c) flexibilitatea şi abordarea globală; d) promovarea diversităţii, creativităţii, concurenţei şi competitivităţii; e) gestionarea eficientă a resurselor umane şi materiale.  +  Articolul 6În realizarea funcţiilor sale Inspecţia Socială îndeplineşte următoarele atribuţii principale: a) inspectează modul în care sunt respectate prevederile legale privind stabilirea, acordarea şi promovarea drepturilor sociale ale cetăţenilor de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi de către alte persoane fizice şi juridice, publice şi private, în calitate de furnizor de servicii sociale; b) inspectează modul în care sunt respectate prevederile legale referitoare la administrarea fondurilor pentru plata drepturilor sociale, precum şi a celor alocate pentru susţinerea şi dezvoltarea serviciilor sociale, a proiectelor, programelor şi politicilor din domeniu; c) constată săvârşirea faptelor care încalcă prevederile legale din domeniul asistenţei sociale şi incluziunii sociale şi propune instituţiilor competente aplicarea măsurilor legale pentru stabilirea răspunderii juridice a persoanelor vinovate şi, după caz, sesizează organele de urmărire penală competente în situaţia în care faptele respective întrunesc elementele constitutive ale unei infracţiuni; d) constată contravenţii şi, după caz, aplică sancţiunile prevăzute de lege; e) realizează inspectarea modului de acordare a drepturilor de către autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, precum şi a persoanelor fizice şi juridice, publice şi private, care furnizează prestaţii şi servicii sociale; f) realizează inspecţii tematice pentru evaluarea specifică a unor aspecte ale politicilor sociale, ale măsurilor incluse în strategiile naţionale în domeniul asistenţei sociale şi incluziunii sociale; g) exercită controlul operativ şi inopinat în vederea prevenirii, descoperirii şi combaterii oricăror acte şi fapte din domeniul asistenţei sociale şi incluziunii sociale care au condus la încălcarea drepturilor sociale ale cetăţeanului; h) desfăşoară activităţi de investigare socială derivate din rezultatele controlului şi formulează propuneri de îmbunătăţire a activităţii, organizării şi a metodei de acordare a prestaţiilor şi serviciilor sociale; i) inspectează furnizorii de servicii sociale publici şi privaţi din punct de vedere al eficienţei şi performanţei acestora în îndeplinirea obiectivelor stabilite în conformitate cu standardele de calitate şi de cost, conform reglementărilor în vigoare; j) înregistrează, centralizează şi sintetizează informaţiile referitoare la furnizorii de servicii sociale şi la serviciile sociale acordate de către aceştia şi gestionează Registrul electronic unic al serviciilor sociale; k) controlează, evaluează şi monitorizează respectarea prevederilor legale în ceea ce priveşte îndeplinirea condiţiilor de acordare a acreditării furnizorilor de servicii sociale şi serviciilor furnizate de acestea; l) întocmeşte rapoarte scrise în urma fiecărei inspecţii şi asigură transmiterea acestora, pentru observaţii, autorităţilor administraţiei publice, persoanelor fizice sau juridice publice şi private inspectate; m) elaborează propuneri de îmbunătăţire a cadrului legislativ din domeniile supuse inspecţiei şi le înaintează Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei pentru promovare, precum şi altor autorităţi ale administraţiei publice centrale pentru informare; n) întocmeşte raportul anual al activităţii, precum şi rapoarte naţionale privind rezultatele inspecţiilor tematice; o) organizează şi coordonează activitatea de formare, informare şi documentare în domeniul său de activitate; p) elaborează şi difuzează ghiduri şi manuale operaţionale necesare activităţii de inspecţie, care se aprobă prin decizie a inspectorului general-şef; q) reprezintă statul şi Guvernul român, prin mandat, în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate în domeniul său de activitate; r) negociază, încheie şi derulează acorduri de colaborare, programe şi proiecte cu structuri interne şi internaţionale din domeniul său de referinţă, conform mandatului acordat; s) administrează şi gestionează fondurile alocate prin bugetul aprobat, precum şi bunurile din domeniul public sau privat al statului pe care le are în administrare şi/sau în folosinţă, după caz; t) finanţează sau cofinanţează proiecte, programe, investiţii din domeniul său de activitate.  +  Articolul 7În realizarea funcţiilor şi atribuţiilor sale, Inspecţia Socială cooperează cu ministere, alte instituţii ale administraţiei publice centrale şi locale, organisme private, reprezentanţi ai partenerilor sociali şi, după caz, poate contracta, în condiţiile legii, serviciile unor experţi sau ale unor organisme specializate.  +  Capitolul II Organizarea şi funcţionarea Inspecţiei Sociale  +  Articolul 8 (1) Inspecţia Socială este condusă de un inspector general de stat. (2) Funcţia de inspector general de stat este funcţie publică corespunzătoare categoriei înalţilor funcţionari publici, fiind asimilată funcţiei de secretar general din ministere. (3) Funcţia de inspector general de stat se ocupă prin concurs organizat în condiţiile legii. (4) Inspectorul general de stat este numit, pe baza rezultatelor concursului, prin decizie a primului-ministru. (5) Funcţia de inspector general de stat nu este supusă influenţelor politice. (6) În exercitarea atribuţiilor de conducere, inspectorul general de stat este ajutat de 2 inspectori generali adjuncţi, funcţionari publici de conducere, salarizaţi la nivel de directori generali din ministere. (7) Inspectorii generali adjuncţi sunt numiţi, în urma unui concurs organizat în condiţiile legii, prin ordin al ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, la propunerea inspectorului general de stat. (8) Atribuţiile şi responsabilităţile inspectorilor generali adjuncţi sunt stabilite prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspecţiei Sociale. (9) Inspectorul general de stat este ordonator de credite.  +  Articolul 9 (1) Inspectorul general de stat are următoarele atribuţii şi responsabilităţi principale: a) coordonează activitatea Inspecţiei Sociale şi a structurilor subordonate; b) reprezintă Inspecţia Socială în raporturile cu autorităţile publice, cu alte persoane juridice şi fizice, precum şi cu organisme din ţară şi din străinătate; c) stabileşte şi propune spre aprobare ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei planul anual de control, evaluare şi consiliere; d) stabileşte şi organizează misiunile de inspecţie şi, după caz, aprobă componenţa echipelor de inspectori sociali; e) avizează rapoartele de inspecţie şi urmăreşte punerea în aplicare şi respectarea măsurilor dispuse; f) avizează raportul anual de activitate al Inspecţiei Sociale, pe care îl înaintează ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei pentru aprobare; g) propune spre aprobare ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei, în condiţiile legii, bugetul necesar organizării şi funcţionării Inspecţiei Sociale şi inspectoratelor teritoriale; h) numeşte/încadrează, modifică, suspendă şi dispune încetarea raporturilor de serviciu sau de muncă ale personalului din subordine, în condiţiile legii; i) aprobă tematicile şi programul de pregătire profesională a personalului Inspecţiei Sociale; j) dispune controale asupra activităţii structurilor subordonate. (2) În exercitarea atribuţiilor sale, inspectorul general de stat emite decizii cu caracter individual şi normativ, ordine de misiune, metodologii şi instrucţiuni în domeniul de activitate al Inspecţiei Sociale.  +  Articolul 10 (1) Inspectoratele teritoriale sunt coordonate de către inspectori sociali-şefi, funcţionari publici de conducere, salarizaţi la nivelul directorilor din ministere. (2) Funcţia de inspector social-şef se ocupă prin concurs organizat în condiţiile legii. (3) Inspectorul social-şef este numit, în urma concursului, prin decizie a inspectorului general de stat. (4) Inspectorii sociali-şefi au responsabilitatea coordonării activităţii curente a inspectoratelor teritoriale şi a îndeplinirii programului anual de activitate stabilit de inspectorul general de stat. (5) Atribuţiile inspectorilor sociali-şefi se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspecţiei Sociale.  +  Capitolul III Personalul Inspecţiei Sociale  +  Articolul 11 (1) Se instituie funcţia de inspector social în cadrul categoriei funcţiilor publice specifice. (2) Personalul Inspecţiei Sociale este alcătuit din inspectori sociali, funcţionari publici cu statutul reglementat prin Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi din personal încadrat în baza contractului individual de muncă. (3) Sunt inspectori sociali şi inspectorul general de stat, precum şi inspectorii generali adjuncţi, având toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de lege pentru această categorie de funcţionari publici.  +  Articolul 12 (1) Salarizarea, drepturile, îndatoririle şi incompatibilităţile specifice ale inspectorilor sociali se stabilesc prin statut special, care se aprobă prin lege. (2) Până la adoptarea statutului prevăzut la alin. (1), salarizarea inspectorilor sociali se face conform dispoziţiilor legale privind drepturile salariale şi alte drepturi ale funcţionarilor publici.  +  Articolul 13Inspectorii sociali, în desfăşurarea activităţii lor, au următoarele puteri de inspecţie: a) să aibă acces liber, în condiţiile legii, cu înştiinţare prealabilă, în sediul autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale ori al persoanei fizice sau juridice, publice ori private, cu atribuţii în domeniu, şi/sau în orice alt loc în care aceştia îşi desfăşoară activitatea, cu excepţia cazurilor în care, ca urmare a unor sesizări, se emite ordin special de misiune, în condiţiile legii; b) să solicite autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale ori persoanei fizice sau juridice, publice ori private, toate documentele şi informaţiile necesare pentru realizarea controlului, în limitele prevăzute de lege; c) să aibă acces la bazele de date informatice ale organismelor controlate, în condiţiile legii; d) să ceară informaţii de la orice persoană şi despre orice problemă care constituie obiectul controlului şi să solicite orice documentaţie pe care o consideră necesară pentru realizarea rapoartelor de control, în condiţiile legii; e) să decidă asupra măsurilor de sancţionare şi asupra perioadei în care abaterile constatate trebuie remediate; f) să sesizeze organele de urmărire penală cu privire la cazurile sau la situaţiile de încălcare a dispoziţiilor legale în domeniu, care întrunesc elementele constitutive ale infracţiunii; g) să solicite autorităţilor competente sau organismelor abilitate prin lege, aplicarea măsurilor constând în încetarea sau suspendarea activităţii unităţilor care acordă servicii sociale ori, după caz, retragerea acreditării furnizorilor de servicii sociale, în condiţiile legii.  +  Articolul 14Inspectorii sociali, în desfăşurarea activităţii lor, au următoarele obligaţii: a) să nu aibă interese directe sau indirecte, de orice natură ar fi acestea, faţă de autorităţile administraţiei publice centrale şi locale ori faţă de persoanele fizice sau juridice, publice ori private, supuse controlului; b) să nu deţină calitatea de asociat sau de membru în organele de conducere, administrare sau control la persoanele fizice sau juridice, publice ori private, supuse controlului; c) să păstreze, în afara rapoartelor, confidenţialitatea, discreţia profesională şi regulile deontologice ale funcţiei publice; d) să înştiinţeze fără întârziere autorităţile şi instituţiile competente dacă, în perioada derulării misiunii de inspecţie, constată delicte ori abateri grave în respectarea legii, care atrag răspunderea juridică; e) să respecte principiile şi valorile prevăzute la art. 5.  +  Articolul 15Inspectorii sociali au următoarele atribuţii principale: a) inspectează modul de aplicare corectă şi unitară a legilor şi a altor acte normative care reglementează acordarea prestaţiilor şi serviciilor sociale şi dispun măsurile necesare în vederea remedierii deficienţelor constatate; b) inspectează şi, după caz, acordă consiliere furnizorilor de servicii sociale, precum şi oricărei alte instituţii cu atribuţii în domeniul prestaţiilor şi serviciilor sociale; c) îndeplinesc obiectivele şi tematicile prevăzute în programele anuale de inspecţie.  +  Articolul 16 (1) Inspectorii sociali îşi desfăşoară activitatea de inspecţie în baza unui ordin de misiune scris, având acces la toate documentele şi informaţiile care conţin date relevante în legătură cu realizarea activităţilor de inspecţie. (2) În baza ordinului de misiune, inspectorii sociali îşi pot desfăşura activitatea de inspecţie pe întreg teritoriul ţării, indiferent de inspecţia teritorială în care îşi desfăşoară activitatea în mod curent. (3) În cazul faptelor grave care pun în pericol viaţa şi siguranţa beneficiarilor de servicii sociale, inspectorul social poate propune autorităţilor competente sau organismelor abilitate prin lege măsuri de sancţionare a persoanelor vinovate, conform legii, chiar dacă faptele respective sunt constatate de acesta în afara misiunilor stabilite prin ordin scris.  +  Articolul 17Procedurile privind activitatea de inspecţie se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspecţiei Sociale.  +  Articolul 18Autorităţile administraţiei publice centrale şi locale ori persoanele fizice sau juridice, publice ori private, inspectate au obligaţia de a pune la dispoziţie inspectorilor sociali orice document sau informaţie necesară şi relevantă misiunii de inspecţie, în condiţiile legii.  +  Articolul 19Responsabilitatea asupra modului de realizare a misiunilor de inspecţie aparţine inspectorilor sociali care au întocmit şi au semnat rapoartele de inspecţie.  +  Articolul 20 (1) Inspectorii sociali pot exercita funcţii şi activităţi în domeniul didactic, precum şi în alte domenii stabilite prin statut. (2) Inspectorul general de stat, inspectorii generali adjuncţi şi inspectorii sociali pot îndeplini temporar funcţii de demnitate publică, perioadă în care li se suspendă raporturile de serviciu.  +  Articolul 21Statul de funcţii şi condiţiile specifice de încadrare a personalului se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspecţiei Sociale.  +  Capitolul IV Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 22 (1) Inspecţia socială va începe să funcţioneze cu atribuţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă la 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În termenul prevăzut la alin. (1), Inspecţia Socială preia atribuţiile şi responsabilităţile în domeniul inspecţiei ale Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, precum şi ale structurilor sale deconcentrate, stabilite de lege. (3) Personalul cu atribuţii şi responsabilităţi în domeniul inspecţiei, care în prezent este încadrat în structura Autorităţii Naţionale pentru Persoanele cu Handicap, a Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului, a Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei şi a structurilor sale deconcentrate, va fi preluat prin transfer la Inspecţia Socială, în cadrul termenului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 23 (1) Obstrucţionarea în orice mod de către autorităţile administraţiei publice centrale sau locale ori de către persoanele fizice sau juridice, publice ori private, a inspectorilor sociali să îşi exercite atribuţiile în limitele prevăzute la art. 13, 15 şi 17 din prezenta ordonanţă de urgenţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei. (2) Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor prevăzute la alin. (1) se fac de către inspectorii sociali. (3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă referitoare la contravenţii se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 24Pentru dezvoltarea activităţilor proprii, autorităţile publice centrale sau locale vor atribui Inspecţiei Sociale, cu prioritate, în condiţiile prevăzute de lege, terenuri, clădiri şi spaţii şi orice alt mijloc de funcţionare necesar exercitării misiunilor.  +  Articolul 25 (1) În primul an de la înfiinţare, Inspecţia Socială funcţionează cu un număr total de 350 de posturi, suplimentându-se cu 300 numărul maxim de posturi finanţat prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (2) Repartizarea numărului de posturi se realizează după criterii prevăzute în Regulamentul de organizare şi funcţionare al Inspecţiei Sociale, care să asigure pluridisciplinaritate misiunilor, echilibru de vârstă, de gen şi alte criterii specifice, precum şi în funcţie de caracteristicile sociodemografice ale judeţului, respectiv ale municipiului Bucureşti.  +  Articolul 26Inspecţia Socială, în condiţiile prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare, realizează formarea şi perfecţionarea personalului propriu.  +  Articolul 27În termen de 120 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va elabora proiectul de lege privind Statutul inspectorului social, la propunerea Inspecţiei Sociale.  +  Articolul 28În termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei va elabora, la propunerea Inspecţiei Sociale, regulamentul de organizare şi funcţionare al acesteia, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe Barbup. Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 130.------