ORDIN nr. 2.222 din 22 decembrie 2006privind aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare
EMITENT
  • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.043 din 29 decembrie 2006    În temeiul prevederilor art. 11 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 208/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice şi a Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, în baza prevederilor art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi (3) şi art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Instrucţiunile de aplicare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a)-i), art. 143 alin. (2) şi art. 144^1 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, cuprinse în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.846/2003 pentru aprobarea Instrucţiunilor de aplicare a scutirilor de taxa pe valoarea adăugată pentru exporturi şi alte operaţiuni similare, pentru transportul internaţional şi pentru operaţiunile legate de traficul internaţional de bunuri, prevăzute la art. 143 alin. (1) şi la art. 144 alin. (1) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 10 din 8 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 3Referirile la Codul fiscal din prezentele instrucţiuni reprezintă referiri la Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 4Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi va intră în vigoare la 1 ianuarie 2007.Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 22 decembrie 2006.Nr. 2.222.  +  Anexa INSTRUCŢIUNIde aplicare a scutirii de taxa pevaloarea adăugată pentru operaţiunile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) şi art. 144^1 din Codul fiscal  +  Articolul 1 (1) Prin prezentele instrucţiuni se reglementează modul de justificare a scutirii de taxa pe valoarea adăugată cu drept de deducere prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. a) - i), art. 143 alin. (2) şi art. 144^1 din Codul fiscal. (2) În sensul prezentelor instrucţiuni: a) prin contract se înţelege şi comanda urmată de executarea acesteia; b) transportatorul este orice persoană impozabilă care realizează servicii de transport cu mijloace de transport proprii sau închiriate; c) casa de expediţie este orice persoană impozabilă care acţionează în nume propriu, contractand servicii de transport cu un transportator, pe care apoi le refactureaza beneficiarului transportului. Serviciile casei de expediţie sunt servicii de transport; d) prin furnizor se înţelege orice persoană impozabilă care realizează o livrare de bunuri în sensul art. 128 alin. (1) sau alin. (2) din Codul fiscal, respectiv producătorul bunurilor, sau proprietarul bunurilor, sau comisionarul care acţionează în nume propriu dar în contul comitentului vânzător; e) sunt considerate o livrări în sensul art. 143 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, bunurile transportate din România în afară Comunităţii, chiar şi în lipsa unei tranzacţii; f) în scopul aplicării prezentelor instrucţiuni, livrările de bunuri care sunt transportate în afară Comunităţii, chiar şi cele prevăzute la lit. e), sunt numite exporturi, iar furnizorul menţionat la lit. d) este denumit exportator.  +  Articolul 2 (1) Sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată, în conformitate cu prevederile art. 143 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, livrările de bunuri expediate sau transportate în afară Comunităţii de către furnizor sau de altă persoană în contul sau. Prin persoana care expediază sau transporta bunuri în afară Comunităţii în contul furnizorului se înţelege orice persoană care face transportul. Scutirea se aplică numai în situaţia în care potrivit prevederilor contractuale dintre furnizor şi cumpărător, transportul bunurilor în afară Comunităţii este în sarcina furnizorului, care poate face transportul cu mijloace proprii sau poate apela la un transportator sau la o casa de expediţie. (2) Scutirea de taxa prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, se justifica de exportator cu următoarele documente: a) factura care trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, sau dacă transportul bunurilor nu presupune o tranzacţie, documentele solicitate de autoritatea vamală pentru întocmirea declaraţiei vamale de export; b) declaraţia vamală de export, care să cuprindă numele exportatorului bunurilor şi care să fie certificată de biroul vamal de ieşire din spaţiul Comunitar, şi/sau, după caz, să fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamală; c) documentul de transport care atesta ca bunurile părăsesc Comunitatea şi, după caz, orice alt document care atesta realizarea efectivă a exportului, cum ar fi: comanda de cumpărare, de vânzare sau contractul, documentele de asigurare.  +  Articolul 3 (1) Potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa pe valoarea adăugată livrările de bunuri expediate în afară Comunităţii de către cumpărătorul care nu este stabilit în România sau de altă persoană în contul sau. Astfel de livrări au loc în cadrul unor contracte precum cele în care condiţia de livrare este ex works conform normelor INCOTERMS. Scutirea se aplică numai în situaţia în care potrivit prevederilor contractuale dintre furnizor şi cumpărător, transportul bunurilor în afară Comunităţii este în sarcina cumpărătorului, care poate face transportul cu mijloace proprii sau poate apela la un transportator sau la o casa de expediţie. (2) Scutirea de taxa pe valoarea adăugată prevăzută la alin. (1) se justifica de exportator cu documentele prevăzute la art. 2. (3) În cazul în care livrarea de bunuri se referă la bunuri cumpărate în România de călători nestabiliti în Comunitate care sunt transportate în bagajul personal al călătorului, scutirea de taxa pe valoarea adăugată se aplică potrivit procedurilor şi condiţiilor stabilite printr-un ordin distinct al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 4 (1) Sunt scutite de taxa potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, prestările de servicii, altele decât cele prevăzute la art. 144^1 din Codul fiscal, legate direct de exportul de bunuri sau de bunuri plasate în regim de antrepozit de taxa pe valoarea adăugată prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Codul fiscal, sau în unul dintre regimurile vamale suspensive, prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 din Codul fiscal. (2) Scutirea de taxa prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, pentru serviciile de transport se justifica de transportator sau de casa de expediţie cu următoarele documente: a) factura care trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, sau după caz documentul specific de transport care îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 155 alin.(5) din Codul fiscal; b) contractul încheiat cu exportatorul, cu titularul regimului suspensiv sau cu casa de expediţie; c) documentele specifice de transport, sau, după caz, copii de pe aceste documente în funcţie de tipul transportului, prevăzute la alin. (4); d) documentele din care să rezulte ca bunurile transportate au fost exportate sau sunt plasate într-unul din regimurile menţionate la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 din Codul fiscal, conform prevederilor de la alin. (4). (3) Scutirea de taxa prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal pentru transportul bunurilor plasate în regimurile prevăzute la art. 144 alin. (1) din Codul fiscal se acordă şi în cazul în care transportul îndeplineşte condiţiile unui transport intracomunitar, astfel cum este definit la art. 133 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal. (4) Se considera documente specifice de transport în funcţie de tipul transportului: a) în cazul transportului auto: copie de pe carnetul TIR sau de pe documentul de tranzit comunitar T, în cazul unui transport intracomunitar, documentul de transport internaţional; b) în cazul transportului feroviar: scrisoarea de trasura, documentul de transport internaţional pe căile ferate, care să poarte ştampila statiei de expediţie, documentul de transmitere a vagonului la calea ferată vecina, care să confirme ieşirea mărfii din ţara; c) în cazul transportului multimodal cale ferată - naval: scrisoarea de trasura şi foaia de conosament; d) în cazul transportului prin conducte, altele decât cele prin care se transporta gazul natural pentru care se aplică prevederile art. 133 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal: documentul emis de transportator, cuprinzând date referitoare la bunurile transportate. (5) Scutirea de taxa pentru transporturile prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal, se aplică şi în cazul transporturilor combinate, pe baza documentelor specifice fiecărui tip de transport care intră în componenta transportului combinat. (6) Scutirea de taxa prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal pentru serviciile accesorii transportului legat direct de exportul de bunuri sau de plasarea bunurilor în regim de antrepozit de taxa pe valoarea adăugată prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Codul fiscal, sau în unul dintre regimurile vamale suspensive, prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 din Codul fiscal se justifica cu următoarele documente: a) contractul încheiat cu beneficiarul prestării de servicii, care poate fi exportatorul, sau beneficiarul sau titularul regimurilor menţionate la art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, transportatorul sau casa de expediţie; b) factura sau alte documente specifice; c) documentele din care să rezulte ca bunurile au fost exportate, sau au fost plasate în regim de antrepozit de taxa pe valoarea adăugată prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Codul fiscal, sau în unul dintre regimurile vamale suspensive, prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 din Codul fiscal. (7) Scutirile prevăzute la alin. (6) se acordă inclusiv serviciilor accesorii unui transport intracomunitar de bunuri, astfel cum este definit la art. 133 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, aferent bunurilor plasate în regimurile prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal. (8) Scutirea de taxa prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. c) din Codul fiscal pentru alte prestări de servicii legate direct de exportul de bunuri sau de plasarea bunurilor în regim de antrepozit de taxa pe valoarea adăugată prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 8 din Codul fiscal, sau în unul dintre regimurile vamale suspensive prevăzute la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 din Codul fiscal, se justifica cu următoarele documente: a) în cazul bunurilor care sunt expediate sau transportate în afară Comunităţii, contractul încheiat cu transportatorul, sau cu casa de expediţie, sau cu exportatorul sau cumpărătorul; b) în cazul bunurilor plasate în regimurile menţionate la art. 144 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, contractul încheiat cu titularul regimului vamal suspensiv, cu transportatorul sau cu casa de expediţie; c) factura, care trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal; d) documentele din care să rezulte ca prestările de servicii efectuate sunt legate direct de exportul de bunuri sau de bunuri plasate în regimul de antrepozit de taxa pe valoarea adăugată sau în unul dintre regimurile vamale suspensive menţionate la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 1-7 din Codul fiscal.  +  Articolul 5 (1) Scutirea de taxa prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, pentru prestările de servicii de transport, direct legate de importul de bunuri, dacă valoarea acestora este inclusă în baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139 din Codul fiscal, în funcţie de tipul transportului se justifica de transportator sau de casele de expediţie astfel: a) în cazul transportului auto, cu următoarele documente: contractul încheiat cu importatorul sau, după caz, cu casa de expediţie ori cu furnizorul din străinătate, copie de pe carnetul TIR şi, după caz, de pe documentul de tranzit comunitar T, orice document din care să rezulte ca transportul bunurilor a avut punctul de plecare într-un teritoriu terţ, sau copie de pe acesta în cazul caselor de expediţie; b) în cazul transportului prin conducte, altele decât cele prin care se transporta gazul natural care sunt prevăzute la art. 133 alin. (2) lit. g) din Codul fiscal, cu următoarele documente: contractul încheiat cu importatorul sau, după caz, cu casa de expediţie ori cu furnizorul, documentul emis de transportator, cuprinzând date referitoare la bunurile transportate şi, după caz, de pe documentul de tranzit comunitar T; c) în cazul transporturilor fluviale, maritime, aeriene, precum şi în cazul transporturilor combinate, cu următoarele documente: contractul încheiat cu importatorul sau după caz, cu casa de expediţie ori cu furnizorul din afară Comunităţii, documentul specific de transport cuprinzând date referitoare la bunurile transportate şi, după caz, de pe documentul de tranzit comunitar T; d) în cazul transportului feroviar, cu următoarele documente: contractul încheiat cu importatorul sau, după caz, cu casa de expediţie ori cu furnizorul, sau comenzile acestora, scrisoarea de trasura, sau copia acestuia pentru casele de expediţie, documentul de transport internaţional pe căile ferate, care să poarte ştampila statiei de expediţie, sau copia acestuia pentru casele de expediţie, documentul de transmitere a vagonului la calea ferată vecina, care să confirme intrarea mărfii din ţara pentru transportator şi, după caz, de pe documentul de tranzit comunitar T; e) în cazul transporturilor maritime sau fluviale care se continua cu transportul pe cale ferată până la primul loc de destinaţie care figurează pe documentul de transport care însoţeşte bunurile la intrarea în ţara, cu următoarele documente: pentru partea de transport maritim sau fluvial, cu documentele menţionate la lit. c), iar pentru partea de transport intern efectuat pe căile ferate, cu contractul încheiat cu persoana care angajează transportul sau comanda acesteia, în care să fie specificat locul de destinaţie al mărfurilor importate, scrisoarea de trasura din care să rezulte ca bunurile transportate provin din import şi, după caz, de pe documentul de tranzit comunitar T. (2) Scutirea de taxa prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. d) din Codul fiscal, pentru prestările de servicii accesorii transportului şi alte prestări de servicii, direct legate de importul de bunuri, dacă valoarea acestora este inclusă în baza de impozitare a bunurilor importate potrivit art. 139 din Codul fiscal, se justifica de prestator cu următoarele documente: contractul încheiat cu transportatorul, sau cu casa de expediţie, sau cu importatorul ori cu furnizorul bunurilor, documentele prezentate din care să rezulte ca prestările de servicii respective sunt accesorii transportului bunurilor importate sau sunt aferente importului de bunuri.  +  Articolul 6 (1) Sunt scutite de taxa potrivit prevederilor art. 143 alin. (1) lit. e) din Codul fiscal, prestările de servicii asupra bunurilor mobile achiziţionate sau importate, plasate în regim de perfecţionare activa, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Codul fiscal, şi transportate în afară Comunităţii de către prestatorul serviciilor sau de către client, dacă acesta nu este stabilit în România, ori de altă persoană în numele oricăruia dintre aceştia. (2) Persoana impozabilă care realizează lucrări asupra bunurilor mobile corporale plasate în regim de perfecţionare activa şi care realizează expedierea sau transportul produselor compensatoare în afară Comunităţii, justifica scutirea de taxa pe baza următoarelor documente: a) contractul încheiat cu beneficiarul; b) autorizaţia pentru perfecţionare activa; c) factura pentru prestarea de servicii; d) declaraţia vamală de export sau, după caz, de reexport, care să fie certificată de biroul vamal de ieşire din spaţiul Comunitar, şi/sau, după caz, să fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamală, ori copie de pe declaraţia vamală de export sau, după caz, de reexport, întocmită de unitatea care realizează exportul/reexportul produselor compensatoare, în cazul unităţilor care au cesionat regimul de perfecţionare activa, sau, dacă regimul de perfecţionare activa este închis prin alt regim vamal suspensiv, se va prezenta declaraţia vamală de plasare a bunurilor în alt regim vamal suspensiv. (3) Alte persoane impozabile, care sunt înscrise în autorizaţia pentru perfecţionare activa şi care efectuează prestări de servicii constând în lucrări asupra bunurilor mobile corporale sau orice alte prestări de servicii legate direct de bunuri plasate în regim de perfecţionarea activa, justifica scutirea de taxa cu următoarele documente: a) contractul încheiat cu titularul autorizaţiei pentru operaţiunile de perfecţionare activa sau cu beneficiarul produselor compensatoare; b) copie de pe autorizaţia pentru operaţiunile de perfecţionare activa din care să rezulte ca respectiva persoana este înscrisă în aceasta autorizaţie ca persoana care concura la realizarea produselor compensatoare; c) factura pentru prestarea de servicii efectuată. (4) Se interzice facturarea bunurilor date spre prelucrare de către titularul operaţiunii de perfecţionare activa sau de persoana căreia i-a fost cesionat regimul de perfecţionare activa către unităţile care realizează prelucrarea acestora. Bunurile respective se predau spre prelucrare pe baza avizului de însoţire a mărfii. Unităţile care realizează prelucrarea predau bunurile titularului operaţiunii de perfecţionare activa sau persoanei căreia i-a fost cesionat regimul de perfecţionare activa, pe baza avizului de însoţire a mărfii şi a facturii pentru contravaloarea prestaţiei efectuate. (5) Scutirea de taxa pentru serviciile de transport, precum şi pentru prestările de servicii accesorii transportului de bunuri plasate în regim de perfecţionare activa, prevăzut la art. 144 alin. (1) lit. a) pct. 5 din Codul fiscal, în afară Comunităţii, se justifica cu documentele prevăzute la art. 4.  +  Articolul 7 (1) Partea din transportul internaţional de persoane pentru care se aplică scutirea de taxa prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, este transportul pentru care locul prestării se considera a fi în România potrivit art. 133 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal. (2) Scutirea de taxa prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal, pentru transportul internaţional de persoane cu mijloace auto se justifica cu următoarele documente: a) licenta de transport; b) caietul de sarcini al licenţei de traseu, după caz; c) foaia de parcurs sau alte documente din care să rezulte data de ieşire/intrare din/în ţara, vizate de organul vamal; d) diagrama biletelor de călătorie sau, după caz, facturile fiscale în cazul curselor ocazionale; e) factura pentru contravaloarea biletelor vândute, în situaţia în care vânzarea biletelor se face prin intermediari. (3) Scutirea de taxa prevăzută la art. 143 alin. (1) lit. g) din Codul fiscal pentru transportul internaţional aerian, fluvial, maritim, feroviar, de persoane, justificarea scutirii de taxa se face de către transportatori cu: a) documentele specifice de transport din care să rezulte traseul transportului, data de ieşire/intrare din/în ţara, după caz; b) factura, în situaţia în care biletele de călătorie au fost vândute prin intermediari; c) borderoul/diagrama biletelor de călătorie vândute sau, după caz, facturile în cazul curselor ocazionale. (4) Serviciile prestate de persoanele impozabile care acţionează în calitate de intermediari în transportul internaţional de persoane, respectiv acţionează în numele şi în contul transportatorului, sunt scutite de taxa conform art. 144^1 din Codul fiscal pe baza documentelor din care rezultă ca aceste persoane acţionează în calitate de intermediari în transportul internaţional de persoane.  +  Articolul 8 (1) Conform art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa în cazul navelor destinate navigaţiei maritime utilizate pentru transportul internaţional de persoane şi/sau de bunuri, pentru pescuit sau alta activitate economică sau pentru salvare ori asistenţa pe mare, următoarele operaţiuni:1. livrarea, modificarea, repararea, întreţinerea, navlosirea, leasingul şi închirierea de nave, precum şi livrarea, leasingul, închirierea, repararea şi întreţinerea de echipamente încorporate sau utilizate pe nave, inclusiv echipamente de pescuit;2. livrarea de carburanţi şi provizii destinate a fi utilizate pe nave, cu excepţia navelor folosite pentru pescuitul de coasta, dar inclusiv pentru nave de război ce părăsesc ţara şi se îndreaptă spre porturi străine unde vor fi ancorate;3. prestările de servicii, altele decât cele prevăzute la pct. 1 sau la art. 144^1 din Codul fiscal, efectuate pentru nevoile directe ale navelor şi/sau pentru incarcatura acestora; (2) Justificarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată se realizează pe baza documentelor care atesta ca livrările de nave şi prestările de servicii sunt destinate scopurilor prevăzute de lege. (3) Contractele de leasing cu nave încheiate înainte de 31 decembrie 2006, se supun regimului de taxa prevăzut la art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal pentru ratele scadente după 1 ianuarie 2007, potrivit art. 161 alin. (24) din Codul fiscal.  +  Articolul 9 (1) Conform art. 143 alin. (1) lit. h) din Codul fiscal, sunt scutite de taxa în cazul aeronavelor utilizate de companiile aeriene în principal pentru transportul internaţional de persoane şi/sau de mărfuri efectuate cu plata, următoarele operaţiuni:1. livrarea, modificarea, repararea, întreţinerea, navlosirea, leasingul şi închirierea aeronavelor, precum şi livrarea, leasingul, închirierea, repararea şi întreţinerea echipamentelor încorporate sau utilizate pe aceste aeronave;2. livrarea de carburanţi şi provizii destinate a fi utilizate pe aeronave;3. prestarea de servicii, altele decât cele prevăzute la pct. 1 sau la art. 144^1 din Codul fiscal, efectuate pentru nevoile directe ale aeronavelor şi/sau pentru incarcatura acestora; (2) Justificarea scutirii de taxa pe valoarea adăugată se realizează pe baza documentelor care atesta ca livrările de aeronave şi prestările de servicii sunt destinate scopurilor prevăzute de lege. (3) Contractele de leasing cu aeronave încheiate înainte de 31 decembrie 2006, se supun regimului de taxa prevăzut la art. 143 alin. (1) lit. i) din Codul fiscal pentru ratele scadente după 1 ianuarie 2007, potrivit art. 161 alin. (24) din Codul fiscal.  +  Articolul 10 (1) Scutirea de taxa pentru livrările intracomunitare de bunuri prevăzute la art. 143 alin. (2) ht. a) din Codul fiscal, cu excepţiile de la pct. 1 şi 2 ale aceluiaşi alineat, din Codul fiscal se justifica cu: a) factura care trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, şi în care să fie menţionat codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit cumpărătorului în alt stat membru; b) documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din România în alt stat membru, şi după caz, c) orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vânzare/cumpărare, documentele de asigurare. (2) În cazul livrărilor intracomunitare de mijloace de transport noi către un cumpărător care nu comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, prevăzute la art. 143 alin. (2) lit. b) din Codul fiscal, scutirea de taxa se justifica cu: a) factura care trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, sau dacă furnizorul nu este o persoană impozabilă, cu contractul de vânzare/cumpărare; b) documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din România în alt stat membru, sau după caz, cu dovada înmatriculării mijlocului de transport nou în statul membru de destinaţie. (3) În cazul livrărilor intracomunitare de produse accizabile prevăzute la art. 143 alin. (2) lit. c) din Codul fiscal, cu excepţiile de la pct. 1 şi 2 ale aceluiaşi alineat, către o persoană impozabilă sau către o persoană juridică neimpozabila care nu îi comunică furnizorului un cod valabil de înregistrare în scopuri de TVA, în cazul în care transportul de bunuri este efectuat conform art. 7 alin. (4) şi (5) sau art. 16 din Directiva 92/12/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind regimul general al produselor supuse accizelor şi deţinerea, circulaţia şi controlul acestor produse, scutirea de taxa se justifica cu: a) factura care trebuie să conţină informaţiile prevăzute la art. 155 alin. (5) din Codul fiscal, mai puţin codul de înregistrare în scopuri de TVA al cumpărătorului în alt stat membru; b) documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din România în alt stat membru, şi după caz, c) orice alte documente, cum ar fi: contractul/comanda de vânzare/cumpărare, documentele asigurare. (4) În cazul livrărilor intracomunitare asimilate de bunuri prevăzute la art. 128 alin. (10) din Codul fiscal, respectiv transferurile de bunuri, scutirea de taxa prevăzută la art. 143 alin. (2) lit. d) din Codul fiscal, se justifica, cu excepţiile prevăzute la acelaşi alineat, pe baza următoarelor documente: a) autofactura prevăzută la art. 155 alin. (4) din Codul fiscal, în care să fie menţionat codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit în alt stat membru, al persoanei care realizează transferul din România; b) documentul care atesta ca bunurile au fost transportate din România în alt stat membru.  +  Articolul 11 (1) Conform art. 144^1 din Codul fiscal, sunt scutite de taxa serviciile prestate de intermediarii care acţionează în numele şi în contul altei persoane, în cazul în care aceste servicii sunt prestate în legătură cu operaţiunile scutite prevăzute la art. 143 şi art. 144 din Codul fiscal, cu excepţia operaţiunilor prevăzute la art. 143 alin. (1) lit. f) şi art. 143 alin. (2) din Codul fiscal. (2) Serviciile intermediarilor trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute la pct. 6 alin. (2)-(4) din normele metodologice de aplicare a Codului fiscal. (3) Justificarea scutirii de taxa se realizează pe baza facturii de comision şi a documentelor care atesta ca serviciile sunt prestate în legătură cu operaţiunile scutite menţionate la alin. (1).Dispoziţii tranzitorii  +  Articolul 12 (1) Pentru exportul sau livrările intracomunitare realizate prin comisionari care acţionează în nume propriu, dar în contul unui comitent din ţara, scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările realizate de comitent către comisionar până la data de 31 decembrie 2006, rămâne definitivă, dacă bunurile vor fi transportate de către comisionar din România în afară Comunităţii sau în alt stat membru, după data de 1 ianuarie 2007 inclusiv. Justificarea scutirii pentru livrările realizate de comitent către comisionar se justifica astfel: a) în cazul în care bunurile sunt exportate de către comisionar, cu următoarele documente:1) contractul încheiat cu comisionarul, din care să rezulte cantităţile de bunuri, precum şi data la care trebuie efectuat exportul;2) copie de pe declaraţia vamală de export transmisă de comisionar, care să fie certificată de biroul vamal de ieşire din spaţiul Comunitar, şi/sau, după caz, să fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamală, şi copia de pe lista-anexa la declaraţia vamală, în care comisionarul a înscris denumirea comitentului;3) factura emisă de comitent către comisionar pentru livrări realizate până la data de 31 decembrie 2006, inclusiv. b) în cazul în care bunurile sunt livrate intracomunitar de către comisionar, cu următoarele documente:1) contractul încheiat cu comisionarul, din care să rezulte cantităţile de bunuri, precum şi data la care trebuia efectuat exportul, care a devenit livrare intracomunitara dacă bunurile sunt transportate într-un stat membru după 1 ianuarie 2007;2) copie de pe documentele prevăzute la art. 10, emise de comisionar;3) factura emisă de comitent către comisionar pentru livrări realizate până la data de 31 decembrie 2006, inclusiv. (2) Pentru exportul sau livrările intracomunitare realizate prin comisionari care acţionează în nume propriu, dar în contul unui comitent din ţara, livrările de bunuri realizate după data de 1 ianuarie 2007 de către comitenţi către comisionari nu beneficiază de scutirea de taxa acordată în regim tranzitoriu potrivit alin. (1).  +  Articolul 13 (1) În situaţia în care beneficiarul stabilit în străinătate, în vederea obţinerii unui produs final, a contractat livrări de bunuri şi/sau prestări de servicii, constând în prelucrari sau expertize asupra bunurilor mobile corporale, cu fiecare unitate care concura la realizarea produsului final, scutirile de taxa pe valoarea adăugată pentru livrările de bunuri şi prestările de servicii realizate până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, rămân definitive şi se aplică de fiecare unitate potrivit prevederilor prezentului articol, dacă produsul final este exportat sau livrat intracomunitar după data de 1 ianuarie 2007 inclusiv. (2) Exportul bunurilor sau livrarea intracomunitara de bunuri, după caz, pot fi efectuate de oricare dintre unităţile care au participat la realizarea produsului final, precum şi de către un intermediar. (3) Unităţile care au efectuat livrări de bunuri care sunt încorporate în produsul final, inclusiv ambalajele, până la data de 31 decembrie 2006, justifica scutirea cu următoarele documente: a) contractul încheiat cu beneficiarul extern, din care să rezulte cantităţile de bunuri şi unităţile la care se face predarea acestora, precum şi termenul pentru justificarea exportului, sau după caz a livrării intracomunitare; b) în cazul în care bunurile sunt exportate, copie de pe declaraţia vamală de export, care să fie certificată de biroul vamal de ieşire din spaţiul Comunitar, şi/sau, după caz, să fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamală întocmită de exportator, din care să rezulte ca s-a acordat liberul de vama pentru produsul final, conform reglementărilor vamale în vigoare, sau documentele prevăzute la art. 10, dacă bunurile sunt livrate intracomunitar după data aderării; c) factura emisă către beneficiarul extern pentru livrări de bunuri realizate până la data de 31 decembrie 2006, inclusiv. (4) Unităţile care au efectuat prestări de servicii care concura la realizarea produsului final justifica scutirea de taxa pentru serviciile realizate până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, cu următoarele documente: a) contractul încheiat cu partenerul extern, din care să rezulte prestările de servicii efectuate şi termenul pentru efectuarea exportului, sau după caz, a livrării intracomunitare; b) copia de pe declaraţia vamală de export întocmită de exportator, care să fie certificată de biroul vamal de ieşire din spaţiul Comunitar, şi/sau, după caz, să fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamală, conform reglementărilor vamale în vigoare, sau după caz, documentele prevăzute la art. 10, în cazul în care produsul final este livrat intracomunitar; c) factura emisă către beneficiarul extern.  +  Articolul 14 (1) Scutirea de taxa pentru prestările de servicii asupra bunurilor plasate în regim de perfecţionare activa, inclusiv în cazul bunurilor de origine comunitara, precum şi pentru livrările de bunuri contractate cu beneficiarul stabilit în străinătate de către alte unităţi decât titularul autorizaţiei de perfectionare activa şi care sunt încorporate în produsele compensatoare, realizate până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, rămâne definitivă dacă produsele compensatoare sunt exportate, sau sunt plasate în alt regim vamal suspensiv, sau sunt transportate în alt stat membru din Comunitate după data de 1 ianuarie 2007 inclusiv. (2) Unităţile care au contractat cu beneficiarul stabilit în străinătate livrări de bunuri care sunt încorporate în produsele compensatoare, şi care au fost livrate până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv, justifica scutirea de taxa pe valoarea adăugată cu următoarele documente: a) contractul încheiat cu beneficiarul extern, din care să rezulte cantităţile de bunuri şi unităţile la care se face predarea acestora, precum şi termenul pentru justificarea exportului, sau a plasarii în alt regim vamal suspensiv; b) copia de pe declaraţia vamală de export întocmită de exportator pentru produsele compensatoare, care să fie certificată de biroul vamal de ieşire din spaţiul Comunitar, şi/sau, după caz, să fie certificat liberul de vama acordat de autoritatea vamală, conform reglementărilor vamale în vigoare, sau, după caz documentul de plasare în alt regim vamal suspensiv. Dacă produsele compensatoare sunt transportate în alt stat membru din Comunitate, se va prezenta copie de pe declaraţia vamală de tranzit; c) factura emisă către beneficiarul extern. (3) Titularii autorizaţiilor de perfecţionare activa care realizează exportul sau reexportul produselor compensatoare, sau care transporta produsele compensatoare în alt stat membru al Comunităţii, sau le plaseaza în alt regim vamal suspensiv, după data de 1 ianuarie 2007 inclusiv, vor proceda astfel: a) dacă produsele compensatoare sunt exportate sau reexportate, vor justifica scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru serviciile realizate înainte şi după data aderării pe baza documentelor prevăzute la art. 6 alin. (2). b) dacă produsele compensatoare sunt plasate în alt regim vamal suspensiv, vor justifica scutirea de taxa pentru serviciile realizate înainte şi după data aderării pe baza următoarelor documente:1. contractul încheiat cu beneficiarul din străinătate;2. autorizaţia pentru perfecţionare activa;3. factura pentru prestarea de servicii;4. declaraţia vamală de plasare în alt regim vamal suspensiv; c) dacă produsele compensatoare sunt transportate într-un stat membru din Comunitate, vor justifica scutirea de taxa pentru prestările de servicii realizate până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv pe baza următoarelor documente:1. contractul încheiat cu beneficiarul din străinătate;2. autorizaţia pentru perfecţionare activa;3. factura pentru prestarea de servicii;4. declaraţia vamală de tranzit în alt stat membru al Comunităţii al produselor compensatoare. (4) Alte persoane impozabile, care sunt înscrise în autorizaţia pentru perfecţionare activa şi care efectuează prestări de servicii constând în lucrări asupra bunurilor mobile corporale sau orice alte prestări de servicii legate direct de bunuri plasate în regim de perfecţionarea activa, dacă produsele compensatoare sunt exportate sau reexportate sau transportate în alt stat membru al Comunităţii, sau sunt plasate în alt regim vamal suspensiv, după data de 1 ianuarie 2007 inclusiv, vor proceda astfel: a) dacă produsele compensatoare sunt exportate sau reexportate, vor justifica scutirea de taxa pe valoarea adăugată pentru serviciile realizate înainte şi după data aderării pe baza documentelor prevăzute la art. 6 alin. (3); b) dacă produsele compensatoare sunt plasate în alt regim vamal suspensiv, vor justifica scutirea de taxa pentru serviciile realizate înainte şi după data aderării pe baza următoarelor documente:1. contractul încheiat cu beneficiarul din străinătate sau cu titularul autorizaţiei de perfecţionare activa;2. copie de pe autorizaţia pentru perfecţionare activa;3. factura pentru prestarea de servicii;4. copie de pe declaraţia vamală de plasare în alt regim vamal suspensiv al produselor compensatoare; c) dacă produsele compensatoare sunt transportate într-un stat membru din Comunitate, vor justifica scutirea de taxa pentru prestările de servicii realizate până la data de 31 decembrie 2006 inclusiv pe baza următoarelor documente:1. contractul încheiat cu beneficiarul din străinătate sau cu titularul autorizaţiei de perfecţionare activa;2. copie de pe autorizaţia pentru perfecţionare activa;3. factura pentru prestarea de servicii;4. copie de pe declaraţia vamală de tranzit în alt stat membru al Comunităţii al produselor compensatoare.----------