ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 116 din 21 decembrie 2006privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006    Ţinând seama de necesitatea continuării procesului de restructurare şi închidere a minelor, în conformitate cu strategiile în domeniu, de necesitatea respectării reglementărilor privind ajutorul de stat, de necesitatea realizării obiectivelor de restructurare şi reorganizare a unor societăţi naţionale, regii autonome şi companii naţionale sau societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, care impun luarea unor măsuri imediate de redresare economico-financiară care să conducă la eliminarea în perioada 2007-2008 a pierderilor şi la eficientizarea pe termen lung a activităţii acestora, de expirarea la 31 ianuarie 2007 a termenului prevăzut la art. 2 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se impune luarea unor măsuri urgente pentru atenuarea impactului social al proceselor de restructurare şi reorganizare, pentru protecţia socială a persoanelor concediate şi totodată pentru determinarea acceptării postdisponibilizare a unor activităţi necesare închiderii şi conservării minelor.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă reglementează măsurile de protecţie socială de care beneficiază persoanele disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, denumite în continuare societăţi.  +  Articolul 2Societăţile care pot efectua concedieri colective în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi numărul de salariaţi ce urmează să fie disponibilizaţi se stabilesc prin hotărâre a Guvernului, la propunerea ministerelor de resort sau a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului, numai în condiţiile în care au un program de restructurare şi reorganizare sau numai un program de restructurare ori de reorganizare, aprobat astfel încât concedierea colectivă să nu depăşească termenul de 31 decembrie 2008 sau, după caz, termenul de 31 decembrie 2010 pentru persoanele concediate din cadrul societăţilor prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 3 (1) Măsurile de protecţie socială prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se acordă în baza programelor de restructurare şi reorganizare sau numai a programelor de restructurare ori de reorganizare a societăţilor prevăzute la art. 1, aprobate de autoritatea publică implicată. (2) Programele prevăzute la alin. (1) cuprind în mod obligatoriu: a) numărul total de salariaţi existent la data întocmirii acestora; b) motivele care determină restructurarea şi reorganizarea ori numai restructurarea sau reorganizarea; c) numărul de salariaţi necesar pentru desfăşurarea activităţii în urma restructurării şi reorganizării sau numai restructurării ori reorganizării; d) numărul de salariaţi care vor fi afectaţi de concedieri colective; e) data de la care sau perioada în care vor avea loc concedierile colective. (3) Dacă restructurarea şi reorganizarea ori numai restructurarea sau reorganizarea se desfăşoară în etape, programele prevăzute la alin. (1) vor cuprinde şi numărul de salariaţi care vor fi afectaţi de concedieri în fiecare dintre etape, stabilit cu respectarea condiţiilor de concediere colectivă prevăzute de dispoziţiile legale în vigoare, precum şi data la care va avea loc fiecare etapă.  +  Articolul 4 (1) Pot beneficia de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă numai persoanele care au încheiat contracte individuale de muncă cu societăţile prevăzute la art. 1 cu cel puţin 24 de luni înainte de concediere. (2) Beneficiază de prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă şi persoanele care: a) au fost preluate prin protocol de alte societăţi dintre cele prevăzute la art. 1, în baza actelor normative în vigoare, dacă au încheiat contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată cu societăţile de la care au fost preluate, în perioada prevăzută la alin. (1); b) au fost preluate de societăţile rezultate în urma divizării societăţilor prevăzute la art. 1, dacă au încheiat contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată cu societăţile supuse divizării, în perioada prevăzută la alin. (1).  +  Articolul 5Concedierea colectivă se face în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, dar nu mai târziu de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a hotărârii Guvernului prevăzute la art. 2.  +  Articolul 6Persoanele prevăzute la art. 1 beneficiază, în condiţiile legii, de serviciile de preconcediere, precum şi de serviciile realizate în vederea stimulării ocupării forţei de muncă, acordate de Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă, prin agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene şi a municipiului Bucureşti, denumite în continuare agenţii pentru ocuparea forţei de muncă.  +  Articolul 7Persoanele concediate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază de următoarele drepturi: a) la momentul concedierii, respectiv încetării contractului individual de muncă, de o sumă egală cu un salariu mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică; b) indemnizaţie de şomaj, stabilită potrivit reglementărilor legale în vigoare; c) venit lunar de completare.  +  Articolul 8 (1) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 7 lit. c) se stabileşte odată cu indemnizaţia de şomaj şi este egal cu diferenţa dintre salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică, şi nivelul indemnizaţiei de şomaj. (2) Venitul de completare se acordă lunar, pe perioade stabilite diferenţiat, în funcţie de vechimea în muncă a persoanelor concediate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, după cum urmează: a) 20 de luni, pentru persoanele care au o vechime în muncă de până la 15 ani; b) 22 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă cuprinsă între 15 şi 25 de ani; c) 24 de luni, pentru salariaţii care au o vechime în muncă de peste 25 de ani. (3) După expirarea perioadei de acordare a indemnizaţiei de şomaj, persoanele concediate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă beneficiază, până la încheierea perioadei prevăzute la alin. (2), de un venit lunar de completare egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică.  +  Articolul 9Nu beneficiază de venit lunar de completare persoanele care nu îndeplinesc condiţiile prevăzute de lege pentru stabilirea indemnizaţiei de şomaj.  +  Articolul 10 (1) Persoanele prevăzute la art. 1 pot beneficia de venit lunar de completare acordat în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, în mai multe etape, dar nu mai mult decât duratele maxime cuvenite potrivit art. 8 alin. (2). (2) Venitul lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) se modifică odată cu recalcularea indemnizaţiei de şomaj, ca urmare a modificării salariului de bază minim brut pe ţară garantat în plată. (3) Prevederile alin. (2) sunt aplicabile şi în cazurile în care dreptul persoanei la indemnizaţie de şomaj încetează sau se suspendă, şi aceasta beneficiază exclusiv de venitul lunar de completare.  +  Articolul 11 (1) Dacă în perioada acordării venitului de completare prevăzut la art. 8 alin. (2) persoanele beneficiare se încadrează în muncă în conformitate cu prevederile legale în vigoare, venitul lunar de completare se acordă până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2) şi este egal cu diferenţa dintre venitul lunar de completare, stabilit potrivit prevederilor art. 8 alin. (3), şi salariul de bază lunar net calculat pe baza elementelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult de jumătate din valoarea venitului lunar de completare stabilit potrivit art. 8 alin. (3). (2) Dacă încadrarea în muncă este pe perioadă determinată, venitul lunar de completare se acordă în condiţiile alin. (1) pe perioada lucrată şi se reia în plată, după caz, în condiţiile prevăzute la art. 8 alin. (1) sau la art. 8 alin. (3), până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2). (3) Dacă în perioada acordării venitului de completare, prevăzută la art. 8 alin. (2), persoanele beneficiare solicită înscrierea la una dintre categoriile de pensii prevăzute de Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, cu modificările şi completările ulterioare, plata venitului lunar de completare încetează. (4) Persoanele concediate colectiv, în baza prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2003 privind stimularea procesului de restructurare, reorganizare şi privatizare a unor societăţi naţionale, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 569/2003, cu modificările şi completările ulterioare, după data de 1 decembrie 2006, de la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cuprinse în anexa nr. 1, dacă se reîncadrează în muncă, la una dintre aceste societăţi, înainte de expirarea perioadei prevăzute la art. 2 alin. (3) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, pentru activităţi de conservare, închidere, ecologizare şi monitorizare postînchidere a minelor, beneficiază pe perioada lucrată de un venit lunar de completare, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 2 alin. (3) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă, egal cu jumătate din venitul lunar de completare stabilit potrivit prevederilor art. 2 alin. (4) din aceeaşi ordonanţă de urgenţă. (5) Persoanele concediate colectiv de la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cuprinse în anexa nr. 2, dacă se reîncadrează în muncă, la una dintre aceste societăţi, înainte de expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2), pentru activităţi de conservare, închidere, ecologizare şi monitorizare postînchidere a minelor, beneficiază pe perioada lucrată de un venit lunar de completare, până la expirarea perioadei prevăzute la art. 8 alin. (2), egal cu jumătate din venitul lunar de completare, stabilit la art. 8 alin. (3).  +  Articolul 12Venitul lunar de completare este un drept cu caracter personal şi încetează la data decesului beneficiarului.  +  Articolul 13 (1) În perioada prevăzută la art. 8 alin. (2), persoanele beneficiare rămân în evidenţa agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă în a căror rază teritorială îşi au domiciliul sau, după caz, reşedinţa, până la încetarea plăţii venitului lunar de completare. (2) În perioada prevăzută la art. 8 alin. (2), persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare au următoarele obligaţii: a) să se prezinte lunar, pe baza programării, sau ori de câte ori sunt solicitate, la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, pentru a primi sprijin în vederea încadrării în muncă; b) să comunice în termen de 3 zile agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate orice modificare a condiţiilor care au condus la acordarea drepturilor; c) să caute activ un loc de muncă, să participe la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate. (3) Prevederile alin. (2) nu se aplică pe perioada în care persoanele beneficiare ale venitului lunar de completare se încadrează în muncă potrivit legii.  +  Articolul 14 (1) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) şi (3) se suspendă la data neîndeplinirii de către persoanele beneficiare a obligaţiei prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a). (2) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 8 alin. (2). (3) În situaţia în care persoanele beneficiare de venit lunar de completare nu îndeplinesc obligaţiile prevăzute la art. 13 alin. (2) lit. a) din cauza arestării preventive sau din cauza îmbolnăvirii, dovedită cu certificat medical, perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) nu face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 8 alin. (2). (4) Repunerea în plată a venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) şi (3), după suspendarea în condiţiile alin. (1), se face de la data de întâi a lunii următoare depunerii cererii beneficiarului.  +  Articolul 15 (1) În situaţia persoanelor care în perioada în care beneficiază de indemnizaţie de şomaj doresc să caute un loc de muncă pe teritoriul unui alt stat membru al Uniunii Europene şi au primit aprobare pentru menţinerea plăţii indemnizaţiei de şomaj din partea agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă la care sunt înregistrate, plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) se suspendă pe o perioadă de cel mult 3 luni de la data obţinerii aprobării. (2) Prevederile art. 13 alin. (2) lit. a) şi c) nu se aplică pe perioada prevăzută la alin. (1). (3) Perioada de suspendare prevăzută la alin. (1) nu face parte din perioada de acordare a venitului lunar de completare, prevăzută la art. 8 alin. (2), în situaţia în care în această perioadă plata indemnizaţiei de şomaj s-a realizat de instituţia competentă în materie de şomaj a statului membru al Uniunii Europene, în numele agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă şi pe cheltuiala acesteia. (4) Repunerea în plată a venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) după suspendarea în condiţiile alin. (1) se face de la data depunerii cererii beneficiarului, dar nu mai târziu de 3 luni de la data suspendării. (5) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) pentru perioada de suspendare prevăzută la alin. (3) se face odată cu plata drepturilor beneficiarilor reprezentând venituri de completare pentru luna următoare depunerii cererii prevăzute la alin. (4), respectiv expirării termenului de 3 luni de la data suspendării.  +  Articolul 16 (1) Plata venitului lunar de completare prevăzut la art. 8 alin. (1) şi (3) încetează la data refuzului nejustificat de a accepta locul de muncă oferit potrivit pregătirii profesionale, refuzului de a participa la serviciile pentru stimularea ocupării şi de formare profesională, la serviciile de consiliere şi mediere oferite de agenţia pentru ocuparea forţei de muncă la care persoanele sunt înregistrate, în condiţiile Legii nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Nu se consideră refuz nejustificat, în sensul alin. (1), starea de sănătate necorespunzătoare pentru prestarea unei munci, justificată în baza unui certificat medical prezentat de persoanele în cauză în termen de 30 de zile de la intervenirea acesteia.  +  Articolul 17Măsura suspendării, a revocării suspendării şi a încetării plăţii venitului lunar de completare se stabileşte prin decizii ale directorilor executivi ai agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă.  +  Articolul 18 (1) Sumele necesare pentru acordarea drepturilor prevăzute la art. 7 şi 11 se suportă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, de la capitolul "Asigurări şi asistenţă socială", titlul "Asistenţă socială", articolul "Asigurări sociale". (2) Din resursele financiare prevăzute la alin. (1) societăţile pot solicita aplicarea măsurilor de protecţie pentru salariaţii disponibilizaţi colectiv în baza unui singur program de restructurare şi reorganizare sau numai de restructurare ori de reorganizare, întocmit în baza prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, prezentat în cursul aceluiaşi an.  +  Articolul 19 (1) Sumele prevăzute la art. 7 lit. a) şi c) sunt exceptate de la plata contribuţiilor către bugetul asigurărilor sociale de stat. (2) Perioada prevăzută la art. 8 alin. (2) constituie stagiu de cotizare în sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale şi către Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate. (3) Venitul asigurat, utilizat la stabilirea drepturilor prevăzute de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, este egal cu salariul individual mediu net pe ultimele 3 luni înainte de concediere, stabilit pe baza clauzelor din contractul individual de muncă, dar nu mai mult decât salariul mediu net pe economie din luna ianuarie a anului în care s-a efectuat concedierea, comunicat de Institutul Naţional de Statistică. (4) Prevederile alin. (3) nu se aplică în situaţia în care persoanele care beneficiază de venit lunar de completare realizează şi venituri de natură salarială care, conform dispoziţiilor Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se au în vedere la stabilirea pensiilor. (5) Perioada prevăzută la art. 8 alin. (2), în care persoanele din sectorul minier, care dovedesc un stagiu de cotizare de cel puţin 17 ani în condiţii speciale, 13,5 ani în condiţii speciale în zona I de radiaţii sau 15 ani în condiţii speciale în zona II de radiaţii, beneficiază de venit lunar de completare, constituie stagiu de cotizare realizat în condiţii speciale de muncă, inclusiv în situaţiile prevăzute la art. 11 alin. (4) şi (5). (6) În vederea certificării de către casele teritoriale de pensii a stagiului de cotizare realizat în condiţiile alin. (2) şi (5), începând cu data încetării plăţii venitului lunar de completare, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă vor elibera persoanelor solicitante adeverinţe care să ateste perioadele în care au beneficiat de acest drept, precum şi cuantumul venitului asigurat, prevăzut la alin. (3).  +  Articolul 20 (1) Prin derogare de la prevederile art. 213 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, pe perioada prevăzută la art. 8 alin. (3) persoanele concediate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă sunt asigurate în sistemul de asigurări sociale de sănătate, cu plata contribuţiei din alte surse. (2) Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate prevăzută la alin. (1) se datorează şi se plăteşte din bugetul asigurărilor pentru şomaj, pe perioada prevăzută la art. 8 alin. (3), la nivelul indemnizaţiei de şomaj.  +  Articolul 21Venitul lunar de completare are acelaşi regim de impozitare ca şi indemnizaţia de şomaj.  +  Articolul 22 (1) Debitele create la bugetul asigurărilor pentru şomaj de persoanele care au beneficiat în mod necuvenit de drepturile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se recuperează în termenul legal de prescripţie, pe baza deciziilor emise de agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă, ce constituie titluri executorii. (2) Sumele rămase nerecuperate de la beneficiarii decedaţi nu se mai urmăresc.  +  Articolul 23 (1) Angajatorii care au încadrat în muncă, conform legii, persoane din rândul beneficiarilor venitului lunar de completare, prevăzut la art. 8 alin. (2), au obligaţia de a anunţa în termen de 3 zile agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă în evidenţa cărora s-au aflat aceste persoane. (2) Societăţile prevăzute la art. 1 au obligaţia de a transmite agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă programele prevăzute la art. 3, precum şi tabelele nominale cu persoanele concediate colectiv.  +  Articolul 24Constituie contravenţii următoarele fapte: a) necomunicarea datelor şi informaţiilor prevăzute la art. 23 alin. (2); b) nerespectarea obligaţiei prevăzute la art. 23 alin. (1).  +  Articolul 25Contravenţiile prevăzute la art. 24 se sancţionează după cum urmează: a) cea prevăzută la lit. a), cu amendă de la 1.500 lei la 2.500 lei; b) cea prevăzută la lit. b), cu amendă de la 2.500 lei la 5.000 lei.  +  Articolul 26Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 24 şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 25 se realizează de organele de control ale agenţiilor pentru ocuparea forţei de muncă.  +  Articolul 27Dispoziţiile prevăzute la art. 24 şi 25 referitoare la stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor se completează cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 28Sumele încasate din amenzile contravenţionale aplicate conform prezentei ordonanţe de urgenţă se fac venit la bugetul asigurărilor pentru şomaj.  +  Articolul 29Litigiile determinate de modul de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se soluţionează de către instanţele judecătoreşti competente, potrivit legii.  +  Articolul 30Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 31Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 februarie 2007 şi se aplică până la data de 31 decembrie 2008 şi, respectiv, până la data de 31 decembrie 2010, pentru persoanele disponibilizate prin concedieri colective de la societăţile prevăzute în anexa nr. 3.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul economiei şi comerţului,Varujan Vosganianp. Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statPreşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,Teodor AtanasiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 116.  +  Anexa 1 ListaSocietăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comercialedin sectorul minier, ai căror salariaţi au fostdisponibilizaţi conform O.U.G. nr. 8/2003după data de 1 decembrie 2006 şi pot participa la activităţile deconservare, închidere, ecologizare şi monitorizare postînchidere a minelor1. Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" S.A. Deva, cu filialele sale2. Compania Naţională a Huilei S.A. Petroşani3. Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN" S.A. Baia Mare, cu filialele sale4. Compania Naţională a Uraniului S.A. Bucureşti5. Societatea Naţională a Cărbunelui S.A. Ploieşti, cu filialele sale6. Societatea Naţională a Lignitului "OLTENIA" S.A. TĂrgu Jiu7. Societatea Comercială Miniera "BANAT" S.A. Anina8. Societatea Comercială "MINBUCOVINA" S.A. Vatra Domei9. Societatea Comercială "MOLDOMIN" S.A. Moldova Nouă10. Societatea Comercială "CUPRU MIN" S.A. Abrud11. Societatea Comercială "BĂIŢA" S.A. Stei12. Societatea Comercială "COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI" S.A.13. Societatea Comercială "COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA" S.A.14. Societatea Comercială "COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI" S.A.  +  Anexa 2 ListaSocietăţilor naţionale, companiilornaţionale şi societăţilor comerciale care potangaja salariaţi concediaţi colectiv Ia activităţi de conservare, închidere,ecologizare şi monitorizare postînchidere a minelor1. Compania Naţională a Cuprului, Aurului şi Fierului "MINVEST" S.A. Deva, cu filialele sale2. Compania Naţională a Huilei S.A. Petroşani3. Compania Naţională a Metalelor Preţioase şi Neferoase "REMIN" S.A. Baia Mare, cu filialele sale4. Compania Naţională a Uraniului S.A. Bucureşti5. Societatea Naţională a Cărbunelui S.A. Ploieşti, cu filialele sale6. Societatea Naţională a Lignitului "OLTENIA" S.A. Târgu Jiu7. Societatea Naţională a Sării S.A. Bucureşti8. Societatea Comercială Miniera "BANAT" S.A. Anina9. Societatea Comercială "MINBUCOVINA" S.A. Vatra Domei10. Societatea Comercială "MOLDOMIN" S.A. Moldova Nouă11. Societatea Comercială "CUPRU MIN" S.A. Abrud12. Societatea Comercială "BĂIŢA" S.A. Stei13. Societatea Comercială "COMPLEXUL-ENERGETIC ROVINARI" S.A.14. Societatea Comercială "COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA" S.A.15. Societatea Comercială "COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI" S.A.  +  Anexa 3 Lista societăţilor care au subvenţii şi programe de restructurareaprobate până în anul 20101. Compania Naţională a Huilei S.A. Petroşani;2. Compania Naţională a Uraniului S.A. Bucureşti----