ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 117 din 21 decembrie 2006privind procedurile naţionale în domeniul ajutorului de stat
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.042 din 28 decembrie 2006    Având în vedere:- interesul public major de continuare a acordării de ajutoare de stat şi după data aderării la Uniunea Europeană, conform politicilor economice ale Guvernului,- abrogarea Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat la data de 31 decembrie 2006, întrucât contravine Tratatului de instituire a Comunităţii Europene,- faptul că se transferă competenţele de autorizare a ajutoarelor de stat de la Consiliul Concurenţei la Comisia Europeană, iar legislaţia comunitară în domeniul ajutorului de stat va fi direct aplicabilă în România,ceea ce conferă caracterul excepţional al acestei ordonanţe de urgenţă, precum şi urgenţa intrării în vigoare la data aderării a procedurilor naţionale în domeniul ajutorului de stat, pentru a îndeplini obligaţiile de stat membru al Uniunii Europene, care încep să fie exigibile la două luni de la această dată, prin transmiterea primului raport privind îndeplinirea condiţiilor stabilite pentru ajutoarele de stat din zonele libere şi zonele defavorizate, care beneficiază de perioade de tranziţie,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă are ca scop reglementarea procedurilor naţionale în materia ajutorului de stat, în vederea aplicării art. 87-89 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi a legislaţiei secundare adoptate în baza acestora. (2) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă nu se aplică ajutorului de stat pentru agricultură şi piscicultură, acordat în conformitate cu dispoziţiile art. 32 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene.  +  Articolul 2În prezenta ordonanţă de urgenţă, termenii specifici domeniului ajutorului de stat sunt utilizaţi în înţelesul Regulamentului Consiliului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 83 din 27 martie 1999, cu modificările ulterioare, denumit în continuare Regulamentul CE 659/1999 , al Regulamentului Comisiei (CE) nr. 794/2004 de punere în aplicare a Regulamentului Consiliului (CE) nr. 659/1999 de stabilire a normelor de aplicare a art. 93 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 140 din 30 aprilie 2004, cu modificările ulterioare, şi al celorlalte reglementări comunitare în domeniu.  +  Articolul 3 (1) Ajutorul de stat nou, supus obligaţiei de notificare, nu poate fi acordat decât după autorizarea acestuia de către Comisia Europeană sau după ce acesta este considerat a fi fost autorizat. (2) Ajutorul de stat care nu este supus obligaţiei de notificare poate fi acordat numai cu respectarea condiţiilor prevăzute de reglementările în vigoare.  +  Articolul 4Alocările specifice din cadrul unei scheme de ajutor de stat autorizate de Comisia Europeană, în condiţiile art. 88 din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, pot fi acordate dacă îndeplinesc condiţiile stabilite în schemă şi nu este necesară emiterea unui alt act prin care se stabilesc condiţii suplimentare în acest sens.  +  Articolul 5 (1) Ajutorul de stat regional poate fi acordat în conformitate cu reglementările în domeniu şi cu harta ajutorului regional. (2) Harta ajutorului regional se adoptă prin hotărâre a Guvernului României şi se notifică Comisiei Europene, în vederea autorizării conform procedurii prevăzute de art. 88 alin. (3) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene.  +  Articolul 6Schemele de ajutor de minimis se transmit spre informare Consiliului Concurenţei, în termen de 15 zile de la data adoptării.  +  Articolul 7 (1) Consiliul Concurenţei îndeplineşte rolul de autoritate de contact în raporturile dintre Comisia Europeană şi autorităţile şi instituţiile publice, inclusiv instituţiile publice implicate în procesul de privatizare, denumite în continuare autorităţi, alţi furnizori de ajutor de stat şi beneficiarii de ajutor de stat, implicaţi în procedurile din domeniul ajutorului de stat. (2) Consiliul Concurenţei acordă asistenţă de specialitate în domeniul ajutorului de stat autorităţilor, altor furnizori şi beneficiarilor de ajutor de stat, pentru asigurarea îndeplinirii obligaţiilor asumate de România în acest domeniu, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, inclusiv în cadrul procesului de elaborare a actelor normative sau administrative prin care se instituie măsuri de natura ajutorului de stat. (3) Consiliul Concurenţei asigură informarea autorităţilor, altor furnizori de ajutor de stat, a beneficiarilor şi a publicului privind reglementările europene în domeniul ajutorului de stat, prin publicarea de ghiduri, buletine lunare, sinteze legislative şi de jurisprudenţă şi alte materiale informative, precum şi prin organizarea de seminarii, mese rotunde, conferinţe şi altele asemenea. (4) Consiliul Concurenţei colaborează cu autorităţile, alţi furnizori şi beneficiarii de ajutor de stat şi îi sprijină în vederea aplicării corespunzătoare a legislaţiei comunitare. (5) Consiliul Concurenţei colaborează cu autoritatea competentă să reprezinte România în faţa Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene în cazurile privind ajutorul de stat.  +  Capitolul II Procedura de pregătire a notificării şi informării  +  Articolul 8 (1) Notificările privind măsurile de ajutor de stat, denumite în continuare notificări, respectiv informările privind măsurile de ajutor de stat care intră în domeniul de aplicare al exceptărilor pe categorii de la obligaţia de notificare, denumite în continuare informări, se transmit Consiliului Concurenţei, care emite un aviz. (2) Consiliul Concurenţei colaborează cu solicitantul pentru completarea şi îmbunătăţirea notificărilor sau informărilor în scopul respectării regulilor comunitare. (3) În situaţia în care notificările sau informările sunt modificate după emiterea avizului Consiliului Concurenţei, dar înainte de transmiterea notificării sau informării către Comisia Europeană, modificările trebuie transmise Consiliului Concurenţei în vederea avizării.  +  Articolul 9Cererea de aviz va fi înaintată Consiliului Concurenţei de către solicitant, care poate fi orice autoritate în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 10 (1) Consiliul Concurenţei poate cere date şi informaţii suplimentare solicitantului. (2) Dacă informaţiile solicitate nu sunt transmise în termenul stabilit de Consiliul Concurenţei, acesta emite avizul în baza datelor care i-au fost puse la dispoziţie.  +  Articolul 11Consiliul Concurenţei emite avizul în termen de cel mult 30 de zile de la primirea cererii de avizare, cu excepţia cazurilor în care solicitantul cere în scris prelungirea termenelor pentru completarea notificării sau informării.  +  Articolul 12 (1) În situaţia în care prin aviz nu au fost propuse modificări, Consiliul Concurenţei transmite notificarea sau informarea, de îndată, Comisiei Europene, în forma avizată, după comunicarea avizului către solicitant. (2) În situaţia în care prin avizul Consiliului Concurenţei au fost propuse modificări, dacă solicitantul este de acord cu acestea, va înainta Consiliului Concurenţei notificarea sau informarea modificată conform avizului, în termen de 10 zile de la primirea acestuia, în scopul transmiterii notificării sau informării Comisiei Europene. (3) În situaţia în care solicitantul nu este de acord cu modificările propuse în baza reglementărilor comunitare de către Consiliul Concurenţei, poate cere transmiterea notificării sau a informării în forma pe care o doreşte, în termen de 10 zile de la primirea avizului. (4) În cazurile prevăzute la alin. (1)-(3) notificarea sau informarea se transmite Comisiei Europene prin intermediul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. (5) Dacă solicitantul nu cere transmiterea notificării sau informării, în conformitate cu dispoziţiile alin. (3) sau nu transmite notificarea sau informarea în conformitate cu dispoziţiile alin. (2), se consideră că a renunţat la aceasta.  +  Capitolul III Procedura în faţa Comisiei Europene  +  Articolul 13 (1) Consiliul Concurenţei reprezintă România în faţa Comisiei Europene în procedurile comunitare privind ajutorul de stat. (2) Consiliul Concurenţei este autoritatea competentă să transmită Comisiei Europene notificările, informările, respectiv raportările, întocmite potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (3) Consiliul Concurenţei împreună cu autorităţile reprezintă România în cadrul Comitetului consultativ în domeniul ajutorului de stat şi în relaţiile cu alte instituţii şi organisme comunitare cu atribuţii în această materie.  +  Articolul 14 (1) Autorităţile, alţi furnizori şi beneficiarii ajutorului de stat au obligaţia să transmită Consiliului Concurenţei, în termenele stabilite de acesta, toate informaţiile necesare pentru derularea procedurilor în faţa Comisiei Europene. (2) Termenele stabilite de Consiliul Concurenţei potrivit alin. (1) nu pot fi mai mici de 30 de zile, cu excepţia situaţiei în care datele, informaţiile şi documentele cu privire la ajutoarele de stat sunt solicitate de Comisia Europeană sau reglementările comunitare în termene mai scurte. (3) Consiliul Concurenţei se consultă cu autorităţile şi alţi furnizori, după caz, la elaborarea răspunsurilor, explicaţiilor, formulărilor de poziţii sau a altor acte, în scopul transmiterii acestora Comisiei Europene, prin intermediul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. (4) În susţinerea notificării în faţa Comisiei Europene, Consiliul Concurenţei va fi asistat de către autoritatea care a elaborat notificarea.  +  Articolul 15 (1) Consiliul Concurenţei informează, de îndată, autoritatea sau alţi furnizori, după caz, cu privire la deciziile adoptate de Comisia Europeană potrivit art. 4, 7, art. 10 alin. (3) şi art. 11 din Regulamentul CE 659/1999, primite prin intermediul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană, trimiţând totodată şi o copie a deciziei în cauză. (2) Prevederile alin. (1) se aplică în mod corespunzător în situaţia în care, în conformitate cu dispoziţiile art. 18 din Regulamentul CE 659/1999, Comisia Europeană adoptă o recomandare de măsuri adecvate. (3) Consiliul Concurenţei publică pe site-ul său, care devine punct naţional de informare, informaţiile publice privind adoptarea de către Comisia Europeană a deciziilor în domeniul ajutorului de stat.  +  Articolul 16Consiliul Concurenţei, la cererea transmisă în timp util de solicitant, retrage notificarea înainte de emiterea unei decizii de către Comisia Europeană. Cererea de retragere va fi comunicată Comisiei Europene de către Consiliul Concurenţei, prin intermediul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană.  +  Capitolul IV Monitorizarea ajutoarelor de stat  +  Articolul 17Consiliul Concurenţei monitorizează ajutoarele de stat în sensul prevederilor din regulamentele comunitare referitoare la acţiunile de monitorizare, în baza raportărilor, informaţiilor şi datelor transmise de furnizori, care pot fi autorităţi şi alţi furnizori de ajutor de stat.  +  Articolul 18 (1) Furnizorii de ajutor de stat sunt obligaţi să urmărească modul de utilizare a ajutoarelor de stat acordate şi să transmită Consiliului Concurenţei, în formatul solicitat de acesta, toate datele şi informaţiile necesare pentru monitorizarea ajutoarelor de stat la nivel naţional, inclusiv pentru întocmirea rapoartelor şi informărilor necesare îndeplinirii obligaţiilor României în calitate de stat membru al Uniunii Europene. (2) Beneficiarii de ajutor de stat au obligaţia să transmită furnizorului raportări periodice, precum şi alte informaţii cu privire la ajutorul de stat acordat, conform cererii acestuia, sub sancţiunile prevăzute de lege.  +  Articolul 19 (1) Consiliul Concurenţei întocmeşte şi actualizează inventarul ajutoarelor de stat, pe baza raportărilor, datelor şi informaţiilor primite de la furnizori, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Consiliul Concurenţei organizează registrul ajutoarelor de stat şi elaborează raportul anual al ajutoarelor de stat acordate în România şi alte rapoarte necesare îndeplinirii obligaţiilor de stat membru, pe baza inventarului ajutoarelor de stat, a raportărilor transmise de furnizori, respectiv a răspunsurilor primite la cererile de informaţii ale Consiliului Concurenţei către furnizori. (3) Datele şi informaţiile necesare întocmirii şi actualizării inventarului, precum şi elaborării rapoartelor specifice se transmit de către furnizorii de ajutor de stat, conform procedurilor stabilite prin regulament al Consiliului Concurenţei.  +  Articolul 20Inventarul ajutoarelor de stat se actualizează, în special, cu date referitoare la noile scheme de ajutor de stat şi la noile ajutoare de stat individuale autorizate, precum şi la cele exceptate de la obligaţia notificării.  +  Articolul 21Beneficiarii de ajutor de stat au obligaţia să ţină o evidenţă specifică a ajutoarelor primite.  +  Articolul 22Furnizorii şi beneficiarii de ajutor de stat răspund, potrivit legii, pentru realitatea şi corectitudinea datelor şi informaţiilor transmise Consiliului Concurenţei.  +  Articolul 23 (1) Consiliul Concurenţei elaborează raportul anual privind ajutoarele de stat acordate în România, care este supus aprobării Guvernului. În vederea asigurării transparenţei în acest domeniu, raportul se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi se transmite Comisiei Europene. (2) Raportul anual privind ajutoarele de stat cuprinde date şi informaţii despre ajutoarele de stat acordate în ultimii 3 ani, inclusiv anul pentru care se face raportarea, în special cu privire la valoarea, obiectivul, tipul şi modalităţile de acordare a acestora.  +  Articolul 24Termenele stabilite de Consiliul Concurenţei sau de furnizorii de ajutor de stat pentru primirea de raportări, informaţii şi date în procesul de monitorizare nu pot fi mai mici de 30 de zile, respectiv de 20 de zile în cazul celor stabilite de furnizori, cu excepţia situaţiei în care datele, informaţiile şi documentele cu privire la ajutoarele de stat sunt solicitate de Comisia Europeană sau reglementările comunitare în termene mai scurte.  +  Articolul 25 (1) Consiliul Concurenţei împreună cu furnizorii de ajutor de stat desemnează reprezentanţii autorizaţi să asiste Comisia Europeană în controlul la faţa locului. (2) În cazul în care Comisia Europeană procedează la un control la faţa locului, potrivit dispoziţiilor art. 22 din Regulamentul CE 659/1999, Consiliul Concurenţei împreună cu autorităţile pot formula obiecţiuni la desemnarea experţilor de către Comisia Europeană. (3) Consiliul Concurenţei, autorităţile, alţi furnizori şi beneficiarii de ajutor de stat colaborează cu personalul împuternicit de Comisia Europeană pentru realizarea controlului la faţa locului.  +  Capitolul V Rambursarea, recuperarea, suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului de stat ilegal şi a ajutorului de stat utilizat abuziv  +  Articolul 26 (1) Beneficiarul unui ajutor de stat este obligat să ramburseze suma reprezentând echivalentul ajutorului de stat a cărui recuperare a fost dispusă de Comisia Europeană, cu excepţia situaţiei în care punerea în aplicare a deciziei Comisiei Europene a fost suspendată, în conformitate cu reglementările comunitare. Ajutorul de stat care trebuie rambursat sau recuperat include şi dobânda aferentă, datorată de la data plăţii până la data recuperării sau a rambursării. (2) Rata dobânzii aplicabile este cea stabilită potrivit prevederilor Regulamentului CE 659/1999. (3) Beneficiarul nu mai poate primi niciun alt ajutor de stat până la îndeplinirea obligaţiei prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 27 (1) Consiliul Concurenţei trimite de îndată furnizorului de ajutor de stat o copie a deciziei Comisiei Europene prin care s-a dispus recuperarea ajutorului de stat ilegal sau a ajutorului utilizat abuziv, primită prin intermediul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. (2) Furnizorul de ajutor de stat transmite beneficiarului de îndată o copie a deciziei Comisiei Europene. (3) Furnizorii de ajutor de stat au obligaţia de a lua de îndată toate măsurile necesare pentru aplicarea deciziei Comisiei Europene, în vederea îndeplinirii obligaţiilor de stat membru.  +  Articolul 28Furnizorul de ajutor de stat înştiinţează beneficiarul ajutorului de stat cu privire la obligaţia de rambursare sau recuperare a ajutorului de stat ilegal sau utilizat abuziv care rezultă din decizia Comisiei Europene.  +  Articolul 29 (1) În cazul în care beneficiarul nu rambursează ajutorul de stat, furnizorul, în baza deciziei Comisiei Europene, se va adresa Curţii de Apel Bucureşti pentru ca aceasta să dispună anularea actului prin care a fost acordat ajutorul de stat şi, pe cale de consecinţă, recuperarea acestuia şi a dobânzii aferente. (2) Hotărârea Curţii de Apel Bucureşti este supusă recursului. Recursul se judecă la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 30 (1) Consiliul Concurenţei îndeplineşte rolul de autoritate de contact între Comisia Europeană şi furnizorii de ajutor de stat în procedura de adoptare a deciziilor de suspendare sau recuperare provizorie a ajutoarelor de stat, în conformitate cu dispoziţiile art. 11 din Regulamentul CE 659/1999. (2) Consiliul Concurenţei transmite de îndată furnizorului o copie a deciziei prin care s-a dispus suspendarea sau recuperarea provizorie a ajutorului de stat. Furnizorii de ajutor de stat au obligaţia de a lua măsurile necesare pentru aplicarea deciziei Comisiei Europene. (3) În cazul în care Comisia Europeană a decis recuperarea provizorie a ajutorului de stat, dispoziţiile art. 29 se aplică în mod corespunzător.  +  Articolul 31În situaţia în care Comisia Europeană a decis suspendarea ajutorului de stat în conformitate cu dispoziţiile art. 11 alin. (1) din Regulamentul CE 659/1999, furnizorul de ajutor de stat suspendă acordarea acestuia de la data primirii deciziei Comisiei Europene prin intermediul Reprezentanţei permanente a României pe lângă Uniunea Europeană. Actul prin care furnizorul de ajutor de stat dispune suspendarea ajutorului de stat are ca efect încetarea imediată a acordării acestuia, până la stabilirea compatibilităţii măsurii de sprijin financiar cu regulile comunitare.  +  Articolul 32 (1) Furnizorii de ajutor de stat transmit Consiliului Concurenţei date, informaţii şi documente cu privire la stadiul recuperării, al recuperării provizorii sau al suspendării ajutoarelor de stat. (2) În aplicarea prevederilor referitoare la ajutorul de stat ilegal şi la cel utilizat abuziv, furnizorii de ajutor de stat pot să emită proceduri proprii.  +  Capitolul VI Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 33 (1) Constituie contravenţii, dacă potrivit legii penale nu constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu avertisment sau amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 40.000 lei următoarele fapte ale beneficiarilor de ajutor de stat: a) furnizarea de informaţii şi documente inexacte sau incomplete, precum şi nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate în termenele stabilite de Consiliul Concurenţei sau de furnizori autorităţi publice; b) refuzul de a se supune controlului desfăşurat conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; c) refuzul acordării explicaţiilor solicitate conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; d) neîndeplinirea obligaţiei de organizare a evidenţei specifice privind ajutoarele de stat primite. (2) Constituie contravenţii, dacă potrivit legii penale nu constituie infracţiuni, şi se sancţionează cu avertisment sau cu amendă cuprinsă între 5.000 lei şi 40.000 lei următoarele fapte ale furnizorilor de ajutor de stat: a) furnizarea de informaţii şi documente inexacte sau incomplete, precum şi nefurnizarea informaţiilor şi documentelor solicitate în termenele stabilite de Consiliul Concurenţei, cu excepţia art. 10 alin. (1) şi art. 12; b) refuzul acordării explicaţiilor solicitate conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă; c) neîndeplinirea obligaţiilor prevăzute la art. 6 şi art. 27 alin. (3). (3) Contravenţiile prevăzute la alin. (1) se constată şi se sancţionează de Consiliul Concurenţei sau de furnizori autorităţi publice, după caz, prin persoane împuternicite. (4) Contravenţiile prevăzute la alin. (2) se constată şi se sancţionează de Consiliul Concurenţei, prin persoane împuternicite. (5) Personalul Consiliului Concurenţei, la solicitare, beneficiază de protecţie din partea organelor abilitate ale statului. (6) Contravenţiilor prevăzute la alin. (1) li se aplică prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul VII Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 34 (1) În scopul aplicării prezentei ordonanţe de urgenţă, Consiliul Concurenţei adoptă regulamente şi instrucţiuni, în funcţie de evoluţia acquis-ului comunitar. (2) Regulamentele, instrucţiunile şi orice modificare adusă acestora necesită avizul Consiliului Legislativ, pentru a putea fi adoptate în plenul Consiliului Concurenţei, urmând a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, prin ordin al preşedintelui Consiliului Concurenţei.  +  Articolul 35 (1) Informaţiile având caracter de secret de afaceri cu privire la beneficiarii de ajutor de stat reprezintă secret profesional şi urmează regimul juridic prevăzut de reglementările în materie. (2) Secretul profesional nu este încălcat în cazul transmiterii de rapoarte, informaţii sau documente cerute pentru punerea în aplicare a procedurilor naţionale şi comunitare în domeniul ajutorului de stat şi al publicării de rapoarte, sinteze şi alte documente întocmite în conformitate cu prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 36Echivalentul în euro al ajutorului de stat este stabilit în funcţie de cursul de schimb valutar stabilit de Banca Naţională a României la data acordării.  +  Articolul 37 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007. (2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, Legea nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 744 din 16 august 2005, se abrogă. (3) Procedura de examinare a notificărilor înregistrate la Consiliul Concurenţei în baza Legii nr. 143/1999, republicată, pentru care nu s-au emis decizii până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, încetează de drept la această dată. (4) Investigaţiile în derulare, iniţiate potrivit prevederilor Legii nr. 143/1999, republicată, încetează de drept la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (5) Deciziile Consiliului Concurenţei continuă să-şi producă efectele.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:----------------Ministrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuPreşedintele Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului,Teodor AtanasiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 117.----