HOTĂRÂRE nr. 1.842 din 21 decembrie 2006pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.034 din 27 decembrie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 217 alin. (2) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă Contractul-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate pentru anul 2007, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre, denumit în continuare contract-cadru.  +  Articolul 2 (1) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate elaborează, în temeiul art. 217 alin. (5) din Legea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare, norme metodologice de aplicare a contractului-cadru, denumite în continuare norme, cu consultarea Colegiului Medicilor din România, a Colegiului Medicilor Dentişti din România, a Colegiului Farmaciştilor din România şi a Ordinului Asistenţilor Medicali şi Moaşelor din România, Ordinului Biochimiştilor, Biologilor şi Chimiştilor, precum şi a organizaţiilor patronale şi sindicale reprezentative din domeniul medical, aprobate prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate. (2) Casa Naţională de Asigurări de Sănătate avizează normele proprii de aplicare a contractului-cadru, adaptate la specificul organizării asistenţei medicale, elaborate în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a normelor prevăzute la alin. (1) de Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi de Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, care se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al miniştrilor şi conducătorilor instituţiilor centrale cu reţele sanitare proprii.  +  Articolul 3Serviciile medicale, medicamentele cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu şi dispozitivele medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu se acordă în baza contractelor încheiate între furnizori şi casele de asigurări de sănătate judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, Casa Asigurărilor de Sănătate a Apărării, Ordinii Publice, Siguranţei Naţionale şi Autorităţii Judecătoreşti şi Casa Asigurărilor de Sănătate a Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, denumite în continuare case de asigurări de sănătate. Prin furnizori se înţelege: a) furnizorii de servicii medicale în asistenţa medicală primară, asistenţa medicală ambulatorie de specialitate pentru specialităţile clinice, paraclinice şi medicină dentară, de servicii medicale de hemodializă şi dializă peritoneală, asistenţa medicală spitalicească, asistenţa medicală de recuperare-reabilitare, de îngrijiri medicale la domiciliu, de servicii medicale de urgenţă şi transport sanitar; b) furnizorii de medicamente cu şi fără contribuţie personală în tratamentul ambulatoriu; c) furnizorii de dispozitive medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale în ambulatoriu.  +  Articolul 4În domeniul asigurărilor sociale de sănătate Ministerul Sănătăţii Publice şi Casa Naţională de Asigurări de Sănătate elaborează criteriile privind calitatea serviciilor medicale acordate asiguraţilor, care se referă la diagnostic şi tratament medico-chirurgical şi stomatologic. Aceste criterii se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii publice şi al preşedintelui Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate şi au caracter obligatoriu pentru toţi furnizorii care au încheiat contracte cu casele de asigurări de sănătate.  +  Articolul 5Angajamentele legale din care rezultă obligaţii nu pot depăşi creditele bugetare aprobate pentru anul în curs şi se efectuează după cum urmează: a) angajamentele legale care urmează a fi lichidate, ordonanţate şi plătite în cursul anului curent se stabilesc ca diferenţă între creditele bugetare aprobate prin legile bugetare anuale şi soldul obligaţiilor angajate şi neachitate din anul precedent şi care se achită în anul în curs; b) angajamentele legale din anul în curs, ce urmează a fi lichidate, ordonanţate şi plătite în anul următor, nu pot depăşi împreună cu angajamentele prevăzute la lit. a) creditele bugetare aprobate; c) sumele nedecontate pentru servicii medicale, inclusiv furnizarea de medicamente şi dispozitive medicale în ambulatoriu, efectuate în luna decembrie a anului precedent, pentru care documentele justificative nu au fost înregistrate pe cheltuiala anului precedent, sunt considerate angajamente legale ale anului în curs şi se înregistrează atât la plăţi, cât şi la cheltuieli în anul curent din creditele aprobate.  +  Articolul 6Prevederile prezentei hotărâri intră în vigoare la 1 ianuarie 2007, dată la care se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 706/2006 pentru aprobarea Contractului-cadru privind condiţiile acordării asistenţei medicale în cadrul sistemului de asigurări sociale de sănătate şi pentru aprobarea listei cuprinzând denumirile comune internaţionale ale medicamentelor din Nomenclatorul medicamentelor de uz uman, de care beneficiază asiguraţii în tratamentul ambulatoriu, cu sau fără contribuţie personală, pe bază de prescripţie medicală, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 482 din 2 iunie 2006, cu modificările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuPreşedintele Casei Naţionale de Asigurări de Sănătate,Cristian VlădescuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 1.842.  +  AnexăCONTRACT CADRU 21/12/2006