ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 121 din 21 decembrie 2006privind regimul juridic al precursorilor de droguri
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.039 din 28 decembrie 2006    Luând în considerare că de la 1 ianuarie 2007, data aderării României la Uniunea Europeană, prevederile regulamentelor emise de instituţiile Uniunii Europene vor avea aplicabilitate directă în cadrul sistemului juridic românesc,având în vedere faptul că este necesară adoptarea unor măsuri pentru crearea cadrului instituţional şi juridic adecvat aplicării directe a prevederilor acestor acte comunitare,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, al art. 69 din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte, semnat la Bruxelles la 1 februarie 1993, ratificat prin Legea nr. 20/1993, şi al art. 2 din Legea nr. 157/2005 pentru ratificarea Tratatului dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează regimul juridic al substanţelor folosite frecvent la fabricarea ilicită a substanţelor stupefiante şi psihotrope, aşa cum sunt definite în art. 2 din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului 273/2004 din 11 februarie 2004 privind precursorii drogurilor, denumit în continuare Regulamentul 273/2004, şi în art. 2 din Regulamentul Consiliului 111/2005 privind supravegherea comerţului cu precursori de droguri între Comunitate şi statele terţe, denumit în continuare Regulamentul 111/2005, măsurile pentru controlul şi supravegherea operaţiunilor cu acestea în vederea evitării deturnării lor, precum şi măsurile de combatere a operaţiunilor ilicite. (2) Lista substanţelor clasificate folosite în mod frecvent la fabricarea ilicită a drogurilor este cea prevăzută în anexa nr. I la Regulamentul 273/2004, precum şi în anexa la Regulamentul 111/2005. (3) Substanţele clasificate menţionate la alin. (2) se clasifică în trei categorii, în raport cu gradul de risc şi posibilitatea înlocuirii acestora cu alte substanţe în cadrul procesului de fabricare ilicită a drogurilor. (4) Termenii şi expresiile folosite în prezenta ordonanţă de urgenţă şi definite la art. 2 din Regulamentul 273/2004, la art. 2 din Regulamentul 111/2005, precum şi la art. 2 din Regulamentul Comisiei 1.277/2005 privind aplicarea Regulamentului 273/2004 şi a Regulamentului 111/2005, denumit în continuare Regulamentul 1.277/2005, au înţelesul stabilit prin aceste acte comunitare.  +  Articolul 2Deţinerea, punerea pe piaţă, importul, exportul şi efectuarea de activităţi intermediare cu substanţe clasificate se realizează cu respectarea obligaţiilor stabilite în prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 3 (1) Contactul operatorilor cu autorităţile, în vederea îndeplinirii obligaţiilor stipulate în prezenta ordonanţă de urgenţă, se realizează prin structura specializată din cadrul Agenţiei Naţionale Antidrog, care are rol de ghişeu unic privind precursorii. (2) Agenţia Naţională Antidrog este structura de monitorizare a operatorilor şi operaţiunilor cu substanţe clasificate şi neclasificate, de coordonare unitară a activităţilor în domeniul precursorilor desfăşurate de instituţiile competente, precum şi de coordonare şi asigurare a cooperării acestor instituţii cu structurile societăţii civile şi organismele internaţionale în domeniul precursorilor şi care constituie baza naţională centralizată de date în domeniul precursorilor.  +  Articolul 4Agenţia Naţională Antidrog aduce la cunoştinţă operatorilor cu substanţe clasificate şi neclasificate liniile directoare elaborate de Comisia Europeană, prevăzute la art. 9 din Regulamentul 273/2004 şi la art. 10 din Regulamentul 111/2005, precum şi lista substanţelor neclasificate.  +  Capitolul II Autorizaţii şi declaraţii  +  Articolul 5 (1) Agenţia Naţională Antidrog eliberează autorizaţia prevăzută la art. 3 alin. (2) teza I din Regulamentul 273/2004 şi la art. 6 din Regulamentul 111/2005. (2) Pentru instituţiile învestite cu exercitarea autorităţii publice ale căror atribuţii legale impun desfăşurarea de activităţi cu substanţe clasificate, prevăzute la art. 3 alin. (2) teza II din Regulamentul 273/2004, Agenţia Naţională Antidrog eliberează o autorizaţie specială. (3) Autorizaţia prevăzută la alin. (1) şi autorizaţia specială prevăzută la alin. (2) se eliberează pe o durată nedeterminată, titularul având obligaţia să dovedească, la fiecare 3 ani, că îndeplineşte condiţiile existente la data autorizării. Dovada îndeplinirii de către operator a condiţiilor existente la data acordării autorizaţiei se face până la expirarea termenului de 3 ani.  +  Articolul 6 (1) Autorizaţia eliberată conform art. 5 este valabilă pentru locaţiile declarate la solicitarea acesteia. (2) Pentru eliberarea autorizaţiei prevăzute la art. 5, Agenţia Naţională Antidrog solicită avizul prealabil al formaţiunii antidrog competente teritorial.  +  Articolul 7 (1) În vederea înregistrării la Agenţia Naţională Antidrog, înainte de începerea activităţii, operatorii care pun pe piaţă substanţe clasificate de categoria 2, atunci când cantităţile de substanţe clasificate depăşesc limitele anuale prevăzute în anexa II la Regulamentul 273/2004, precum şi operatorii implicaţi în import, export şi activităţi intermediare cu aceste substanţe declară şi actualizează, imediat ce intervine o modificare, adresele locaţiilor în care îşi desfăşoară activităţile. (2) Declaraţia prevăzută la alin. (1) conţine lista substanţelor clasificate din categoria 2, tipul operaţiunii vizate şi coordonatele de contact ale operatorului. (3) Pentru operatorii prevăzuţi la art. 5 alin. (2) care desfăşoară operaţiuni cu substanţe clasificate din categoria 2 se realizează o înregistrare specială. (4) Operatorii care desfăşoară operaţiuni de export cu substanţe clasificate de categoria 3 în cantităţi mai mari decât limitele anuale prevăzute în anexa nr. 2 la Regulamentul 1.277/2005 au obligaţia efectuării înregistrării prevăzute la alin. (1).  +  Articolul 8 (1) Agenţia Naţională Antidrog autorizează fiecare operaţiune de export de substanţe clasificate din categoria 1, din statele nemembre ale Uniunii Europene, precum şi orice operaţiune de import de substanţe clasificate din categoria 1 care fac obiectul unei declaraţii în vamă, în statele nemembre ale Uniunii Europene, operaţiuni prevăzute la art. 12 şi 20 din Regulamentul 111/2005. (2) Autorizaţia pentru operaţiunea de export şi de import este valabilă 6 luni.  +  Articolul 9 (1) Notificarea prealabilă a exporturilor de substanţe clasificate din categoria 1 şi a exporturilor de substanţe clasificate din categoriile 2 şi 3 cu destinaţia anumitor ţări, prevăzută la art. 11 din Regulamentul 111/2005, se adresează Agenţiei Naţionale Antidrog. (2) Soluţionarea în cazul primirii unei notificări prealabile sau notificarea prealabilă a exportului către ţara de destinaţie se realizează de către formaţiunea centrală antidrog din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române.  +  Articolul 10Condiţiile de eliberare, suspendare sau retragere a autorizaţiilor ori de efectuare a înregistrărilor, precum şi modul în care se face dovada îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) se stabilesc în regulamentul de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă elaborat de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi aprobat prin hotărâre a Guvernului.  +  Capitolul III Obligaţii ale operatorilor  +  Articolul 11 (1) Operatorii cu substanţe clasificate de categoriile 1 şi 2 comunică Agenţiei Naţionale Antidrog datele de contact ale persoanei responsabile cu această activitate şi, după caz, ale înlocuitorului acesteia, desemnate în conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) din Regulamentul 273/2004. (2) Persoana responsabilă are atribuţii expres stabilite de operator pentru supervizarea operaţiunilor cu substanţe clasificate şi desfăşurarea acestora cu respectarea reglementărilor în vigoare. (3) Orice modificare cu privire la persoana responsabilă sau la înlocuitorul acesteia se comunică imediat Agenţiei Naţionale Antidrog.  +  Articolul 12 (1) Operatorul are obligaţia de a comunică imediat Agenţiei Naţionale Antidrog orice eveniment neobişnuit sau operaţiune cu substanţe clasificate care poate genera ca aceste substanţe să fie deturnate în vederea fabricării ilicite a substanţelor stupefiante ori psihotrope. (2) Autorităţile competente asigură confidenţialitatea datelor furnizate de operator.  +  Articolul 13 (1) Desfăşurarea operaţiunilor cu substanţe clasificate se face cu respectarea următoarelor obligaţii: a) obţinerea declaraţiei de utilizare, prevăzută de art. 4 din Regulamentul 273/2004; b) asigurarea şi păstrarea evidenţei mişcării zilnice a substanţelor clasificate şi întocmirea documentaţiei în conformitate cu prevederile art. 5 din Regulamentul 273/2004 şi ale art. 3 şi 4 din Regulamentul 111/2005; c) întocmirea pentru fiecare produs a normelor tehnice specifice privind producţia, ambalarea, transportul, depozitarea, manipularea, distrugerea sau neutralizarea acestora, consemnarea, asigurarea şi administrarea antidotului în caz de intoxicare, stabilit cu acordul Ministerului Sănătăţii Publice, în cazul operatorilor care produc substanţe clasificate; d) asigurarea etichetării, conform dispoziţiilor legale în vigoare şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 7 din Regulamentul 273/2004 şi la art. 5 din Regulamentul 111/2005; e) efectuarea ambalării, conform dispoziţiilor legale în materie. (2) Limitele cantitative anuale, pentru care operatorii implicaţi în punerea pe piaţă a substanţelor clasificate din categoria 2 sunt exceptaţi de la prevederile art. 11 şi art. 13 alin. (1) lit. a) şi b), sunt cele prevăzute în anexa II la Regulamentul 273/2004.  +  Articolul 14 (1) Păstrarea şi depozitarea substanţelor clasificate se fac cu respectarea dispoziţiilor legale privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor. (2) În încăperile în care se depozitează substanţe clasificate nu se vor depozita alte materiale sau produse, cu excepţia cazurilor în care spaţiile respective sunt autorizate, potrivit legii, pentru păstrarea substanţelor toxice ori stupefiante.  +  Articolul 15 (1) Operatorii cu substanţe clasificate din categoriile 1, 2 şi 3 comunică Agenţiei Naţionale Antidrog, până la data de 15 februarie a anului următor, informaţiile prevăzute la art. 17 din Regulamentul 1.277/2005. (2) Operatorii prevăzuţi la alin. (1) depun la Agenţia Naţională Antidrog, până la data de 10 iunie a anului în curs, estimarea producţiei şi importului pentru anul următor.  +  Articolul 16 (1) Operatorii care desfăşoară operaţiuni de import, export şi tranzit cu substanţe clasificate din categoriile 1 şi 2 furnizează Agenţiei Naţionale Antidrog informaţiile prevăzute la art. 18 din Regulamentul 1.277/2005. (2) Agenţia Naţională Antidrog are obligaţia să raporteze Organului Internaţional de Control al Stupefiantelor, prevăzut la art. 2 lit. k) din Regulamentul 111/2005, situaţiile statistice trimestriale şi anuale pentru substanţele clasificate.  +  Articolul 17Controlul respectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă se exercită, potrivit atribuţiilor ce le revin în domeniile lor de activitate, de persoane anume desemnate din Ministerul Sănătăţii Publice, Agenţia Naţională pentru Substanţe şi Preparate Chimice Periculoase, Autoritatea Naţională a Vămilor, Inspectoratul General al Poliţiei Române, Inspectoratul General al Poliţiei de Frontieră şi Agenţia Naţională Antidrog.  +  Articolul 18 (1) În vederea exercitării controlului respectării dispoziţiilor prezentei ordonanţe de urgenţă de către organele abilitate, operatorii au obligaţia: a) de a permite accesul în locaţiile în care îşi desfăşoară activităţile; b) de a permite verificarea documentelor în baza cărora îşi desfăşoară activitatea şi a documentelor comerciale; c) de a permite prelevarea, dacă este necesar, de probe, conform dispoziţiilor regulamentului de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) Autorităţile publice cu competenţe de cercetare penală au dreptul să indisponibilizeze pentru verificări mijloacele de transport pentru o perioadă rezonabilă, în raport de circumstanţe.  +  Capitolul IV Contravenţii şi infracţiuni  +  Articolul 19Constituie contravenţii următoarele fapte: a) nerespectarea obligaţiilor prevăzute la art. 11 alin. (1) şi (3), art. 12 alin. (1), art. 13 alin. (1) şi art. 14; b) împiedicarea exercitării dreptului prevăzut la art. 18 alin. (1); c) netransmiterea datelor prevăzute la art. 15 şi art. 16 alin. (1).  +  Articolul 20Contravenţiile prevăzute la art. 19 se sancţionează cu amendă de la 4.000 lei la 10.000 lei.  +  Articolul 21 (1) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la art. 19 şi 20 se efectuează de personalul împuternicit al autorităţilor prevăzute la art. 17. (2) Prevederile art. 19 şi 20 se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul 22 (1) Punerea pe piaţă, importul, exportul, producerea, fabricarea, oferirea, furnizarea, vânzarea, transportul, livrarea cu orice titlu, trimiterea, plasarea pe piaţă, procurarea, cumpărarea, sinteza, extracţia, experimentarea, activităţile intermediare, astfel cum sunt acestea definite în art. 2 lit. e) din Regulamentul 111/2005, cumpărarea sau deţinerea de substanţe clasificate, echipamente ori materiale, fără drept, constituie infracţiune şi se pedepsesc cu închisoare de la 1 an la 5 ani. (2) Constituie infracţiune şi comercializarea de substanţe clasificate către operatori economici ori persoane fizice neautorizate sau neînregistrate, în conformitate cu art. 6-8 din Regulamentul 111/2005, pentru activitatea cu astfel de substanţe şi se sancţionează cu pedeapsa prevăzută la alin. (1). (3) Săvârşirea faptelor prevăzute la alin. (1) şi (2) în scopul utilizării lor la cultivarea, producerea sau fabricarea ilicită a drogurilor se pedepseşte cu închisoare de la 3 ani la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.  +  Articolul 23Trecerea peste frontieră a substanţelor clasificate, fără documentele prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, constituie infracţiunea de contrabandă calificată, prevăzută şi pedepsită de art. 271 din Legea nr. 86/2006 privind Codul vamal al României.  +  Articolul 24 (1) În cazul infracţiunilor prevăzute la art. 22 şi 23 se dispune confiscarea substanţelor clasificate în condiţiile legii. (2) În cazul în care substanţele clasificate care au făcut obiectul infracţiunilor prevăzute la art. 22 nu se găsesc, infractorul este obligat la plata echivalentului lor în bani.  +  Articolul 25Urmărirea penală în cazul infracţiunilor prevăzute la art. 22 şi 23 se realizează de către procurori din cadrul Direcţiei de investigare a infracţiunilor de criminalitate organizată şi terorism din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie.  +  Articolul 26 (1) Distrugerea substanţelor clasificate confiscate sau predate în custodie la încetarea activităţii, care nu pot fi valorificate, se face în condiţii ecologice, printr-un operator autorizat în condiţiile legii, în prezenţa unei comisii din care face parte persoana responsabilă de activitatea cu substanţe clasificate a operatorului care realizează distrugerea şi, după caz, a celui de la care au fost confiscate, un reprezentant al formaţiunii antidrog competente teritorial şi un specialist în protecţia mediului. (2) Distrugerea substanţelor clasificate depreciate calitativ se poate face de operator, în prezenţa comisiei prevăzute la alin. (1). (3) O copie a procesului-verbal de distrugere se comunică Agenţiei Naţionale Antidrog.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 27 (1) Agenţia Naţională Antidrog şi celelalte autorităţi cu competenţe în domeniul substanţelor clasificate şi neclasificate cooperează cu societatea civilă în activitatea de prevenire a deturnării acestor substanţe din circuitul licit. (2) Autorităţile prevăzute la art. 17 sunt obligate să colaboreze pentru realizarea scopului prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 28 (1) Autorizaţiile eliberate în baza Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, cu modificările şi completările ulterioare, pentru substanţe clasificate de categoria 1 îşi păstrează valabilitatea până la expirarea termenului de 3 ani de la data eliberării, dată la care autorizaţia va fi eliberată potrivit prevederilor art. 5. (2) În termen de un an de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, operatorii care desfăşoară operaţiuni cu substanţe clasificate de categoriile 2 şi 3 sunt obligaţi să-şi declare locaţiile.  +  Articolul 29Agenţia Naţională Antidrog este autoritatea naţională competentă în sensul prevederilor Regulamentului 273/2004, Regulamentului 111/2005 şi ale Regulamentului 1.277/2005.  +  Articolul 30Dispoziţiile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu prevederile Legii nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care nu se dispune altfel.  +  Articolul 31Prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.  +  Articolul 32La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă: a) Legea nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 13 iunie 2002, cu modificările şi completările ulterioare; b) art. 9 din Legea nr. 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 362 din 3 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare; c) Hotărârea Guvernului nr. 1.121/2002 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 300/2002 privind regimul juridic al precursorilor folosiţi la fabricarea ilicită a drogurilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 23 octombrie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.Prezenta ordonanţă de urgenţă asigură aplicarea Regulamentului 273/2004, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L47 din 18 februarie 2004, a Regulamentului 111/2005, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L22 din 26 ianuarie 2005, şi a Regulamentului 1.277/2005, publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. 202 din 3 august 2005.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statMinistrul economiei şi comerţului,Varujan VosganianMinistrul mediului şi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 121.----------