ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 136 din 22 decembrie 2006pentru completarea Legii nr. 263/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.040 din 28 decembrie 2006    Prin Programul de guvernare pentru perioada 2005-2008 Guvernul României şi-a propus, ca obiectiv prioritar, întărirea capacităţii instituţionale din administraţia publică locală şi centrală. În vederea susţinerii acestui obiectiv este necesară asigurarea unui cadru legal prin care să se elimine inechităţile create prin neacordarea unor drepturi de natură salarială persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese sau numite, din administraţia publică locală şi centrală, implicate în mod direct în organizarea executării şi executării în concret a actelor normative din domeniul restituirii proprietăţilor, în special la nivelul primăriilor, în condiţiile în care salariaţii din subordinea acestora pot beneficia de spor lunar de dificultate. În acest sens şi pentru a se evita aplicarea neunitară a legii, ca urmare a unor acţiuni în instanţă în curs de soluţionare, precum şi a unor practici şi soluţii diferite la nivel naţional, se impune, în regim de urgenţă, reglementarea situaţiei privind acordarea unui spor de dificultate persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese sau numite, din administraţia publică locală şi centrală, ca măsură reparatorie a faptului că acestea nu pot beneficia de alte sporuri prevăzute de lege.Ţinând seama de faptul că sumele aferente acestor drepturi de natură salarială nu constituie un efort suplimentar pe seama bugetului de stat, cu influenţe negative asupra indicelui de inflaţie,având în vedere faptul că Autoritatea Naţională pentru Restituirea Proprietăţilor, prin Corpul de control, constată că în teritoriu se întâmpină dificultăţi în aplicarea legislaţiei, ceea ce periclitează punerea în posesie a proprietarilor de drept şi îndeplinirea obligaţiilor ce revin statului român în angajamentele internaţionale asumate, în special în privinţa respectării angajamentelor ce revin Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, la pct. 1.5 din Planul de măsuri prioritare pentru integrarea europeană pentru perioada noiembrie 2005-decembrie 2006 - Criterii politice - "Drepturile omului",întrucât toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IDupă articolul II din Legea nr. 263/2006 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 209/2005 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul proprietăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 572 din 3 iulie 2006, se introduce un nou articol, articolul III, cu următorul cuprins:"Art. III. - (1) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor în sectorul bugetar şi a indemnizaţiilor pentru persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, cu modificările şi completările ulterioare, persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, alese sau numite, din administraţia publică centrală şi locală beneficiază lunar de un spor de dificultate de până la 50% din indemnizaţia corespunzătoare funcţiei respective sau din salariul de încadrare, în cazul în care sunt implicate în aplicarea următoarelor acte normative: a) Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; b) Legea fondului funciar nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi Legea nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole şi celor forestiere, solicitate potrivit prevederilor Legii fondului funciar nr. 18/1991 şi ale Legii nr. 169/1997, cu modificările şi completările ulterioare. (2) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. a), persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, alese sau numite, din administraţia publică centrală şi locală beneficiază de sporul de dificultate numai în situaţia în care acestea au fost învestite cu soluţionarea notificărilor în cursul procedurii administrative prevăzute de Legea nr. 10/2001, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b), persoanele care ocupă funcţii de demnitate publică, alese, din administraţia publică locală, respectiv primarii şi viceprimarii, beneficiază de sporul de dificultate numai în situaţia în care aceştia au calitatea de membri în comisiile constituite în temeiul art. 12 din Legea nr. 18/1991, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. (4) Sporul de dificultate acordat în baza alin. (1) reprezintă o derogare de la dispoziţiile ce reglementează remunerarea persoanelor care ocupă funcţii de demnitate publică, alese sau numite, din administraţia publică centrală şi locală. (5) Cuantumul sporului prevăzut la alin. (1) se va stabili potrivit dispoziţiilor art. V alin. (2) din titlul II al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 184/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, precum şi pentru stabilirea unor măsuri pentru accelerarea aplicării acesteia şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 501/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 929 din 18 decembrie 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 48/2004, cu modificările ulterioare, şi, respectiv, art. II alin. (1) din prezenta lege."  +  Articolul IISporul de dificultate prevăzut la art. I se asigură din bugetele administraţiei publice centrale sau locale la nivelul cărora sunt numite ori alese persoanele respective şi se acordă pe o perioadă de un an, calculată cu începere de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Şeful CancelarieiPrimului-Ministru,Ion-Mircea PlânguPreşedintele AutorităţiiNaţionale pentru RestituireaProprietăţilor,Ingrid ZaarourMinistrul agriculturii,pădurilor şi dezvoltării rurale,Dan Ştefan Motreanup. Ministrul administraţieişi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 22 decembrie 2006.Nr. 136.-----------