ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 126 din 21 decembrie 2006pentru modificarea şi completarea Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006    Oportunitatea adoptării prezentului act normativ rezultă din necesitatea continuării şi extinderii actualului mecanism financiar pentru derularea fondurilor ce sunt alocate României după data de 1 ianuarie 2007, din Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală şi din Fondul european pentru pescuit, în vederea asigurării premiselor absorbţiei integrale a fondurilor nerambursabile alocate.Urgenţa adoptării actului normativ rezidă şi din necesitatea finalizării mecanismelor de implementare pentru Programul naţional pentru dezvoltare rurală şi Programul operaţional sectorial pentru pescuit, aşa cum se stipulează şi în Planul de acţiune pentru semestrul II, în vederea creşterii capacităţii de absorbţie a fondurilor structurale şi de coeziune, adoptat în Şedinţa Guvernului din data de 18 august 2006.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 14 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul va avea următorul cuprins:"LEGEprivind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD,Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală,Fondul european pentru pescuit, prin preluarea risculuide creditare de către fondurile de garantare"2. Alineatul (1) al articolului 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) În scopul garantării instrumentelor financiare pe care instituţiile de credit le pun la dispoziţie beneficiarilor fondurilor SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit, se constituie la dispoziţia Ministerului Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale Fondul de garantare a creditelor, denumit în continuare fond."3. După alineatul (4) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:"(5) Alocarea sumelor din fond de către Ministerul Agriculturii, Pădurilor şi Dezvoltării Rurale se face distinct pentru fiecare fond: SAPARD, Fondul european agricol pentru dezvoltare rurală, Fondul european pentru pescuit."4. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - Sumele alocate şi dobânzile aferente acestora vor fi prevăzute distinct pe fiecare fond în evidenţele contabile ale fondurilor de garantare, fiind considerate împrumuturi subordonate."5. La articolul 5, după litera i) se introduce o nouă literă, litera j), cu următorul cuprins:"j) alţi beneficiari eligibili ai Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondului european pentru pescuit."6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Creditele acordate beneficiarilor prevăzuţi la art. 5 vor fi garantate astfel: a) în cazul creditelor pe termen scurt, acordate în scopul asigurării surselor de finanţare necesare realizării producţiei, procentul de garantare va fi de până la 50% din valoarea creditului; b) în cazul creditelor pe termen scurt, mediu şi lung, acordate beneficiarilor Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondului european pentru pescuit, în scopul realizării de investiţii, procentul de garantare va fi, după caz, de 70%-100% din valoarea creditului; c) în cazul creditelor acordate pentru cofinanţarea proiectelor din cadrul Programului SAPARD şi al celor încadrate în prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD, procentul de garantare va fi de până la 100% din valoarea creditului."7. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Sumele alocate în baza prezentei legi, rămase neutilizate după finalizarea Programului SAPARD, precum şi cele rezultate din rambursarea creditelor garantate de fondurile de garantare se vor utiliza în continuare pentru acordarea de garanţii beneficiarilor Fondului european agricol pentru dezvoltare rurală şi Fondului european pentru pescuit."  +  Articolul IILegea nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 610 din 14 iulie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica după aprobarea acesteia, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:-------------Ministrul agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale,Dan Ştefan MotreanuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 126.-----------