LEGE nr. 482 din 19 decembrie 2006privind acordarea de trusouri pentru nou-născuţi
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul 1 (1) Prin prezenta lege se acordă gratuit, pentru fiecare copil nou-născut, un trusou care să cuprindă haine, lenjerie şi produse pentru îngrijire, în cuantum de 150 lei. (2) Trusoul pentru nou-născuţi se acordă o singură dată de către autorităţile administraţiei publice locale, la ieşirea copilului din maternitate sau la eliberarea certificatului de naştere. (3) Valoarea în lei a trusoului prevăzută la alin. (1) se actualizează şi se indexează anual, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de rata inflaţiei.  +  Articolul 2 (1) Fondurile pentru acordarea trusoului pentru nou-născuţi, precum şi pentru cheltuielile cu transmiterea drepturilor se asigură de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei. (2) Criteriile de repartizare şi utilizare a sumelor defalcate cu această destinaţie de la bugetul de stat se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului, prin Ministerul Finanţelor Publice.  +  Articolul 3 (1) Produsele, transportul şi distribuţia acestora se contractează de către autorităţile administraţiei publice locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, respectiv ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, după caz. (2) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Drepturilor Copilului monitorizează şi evaluează aplicarea prevederilor prezentei legi. (3) Primarii au obligaţia să comunice, semestrial, până la data de 20 a lunii următoare expirării semestrului, Autorităţii Naţionale pentru protecţia Drepturilor Copilului date privind numărul copiilor beneficiari şi sumele plătite cu acest titlu.  +  Articolul 4Nerespectarea prevederilor prezentei legi atrage răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, după caz.  +  Articolul 5În aplicarea prevederilor prezentei legi se emit norme, aprobate prin hotărâre a Guvernului, în termen de 90 de zile de la data publicării prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 6Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 19 decembrie 2006.Nr. 482.--------