ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 120 din 21 decembrie 2006pentru modificarea art. 5 alin. (6) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.036 din 28 decembrie 2006    Având în vedere faptul că autorităţile administraţiei publice locale din oraşele cu un număr redus de locuitori, în care funcţionează unităţi medico-sociale înfiinţate în temeiul Ordonanţei Guvernului nr. 70/2002, s-au confruntat cu probleme în ceea ce priveşte asigurarea resurselor necesare pentru susţinerea desfăşurării activităţii unităţilor respective în condiţii normale, se impune crearea cadrului legal pentru trecerea unităţilor medico-sociale de natura celor în discuţie, înfiinţate în oraşele care au mai puţin de 5.000 de locuitori, în responsabilitatea administrativă şi financiară a consiliilor judeţene, dacă consiliile locale respective nu hotărăsc altfel, asumându-şi obligaţiile de finanţare.Întrucât dezideratul de referinţă este impus de importanţa deosebită şi de urgenţa finanţării activităţii acestor unităţi şi este determinat de impactul social al activităţilor derulate la nivelul acestora, iar asigurarea premiselor necesare pentru funcţionarea, începând cu anul 2007, a unităţilor medico-sociale din oraşele care au mai puţin de 5.000 de locuitori, fără a se crea presiuni asupra bugetelor locale ale oraşelor respective, care nu pot fi rezolvate în condiţiile existenţei unor resurse financiare anuale insuficiente, vizează interesul public şi constituie o situaţie excepţională, a cărei reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IAlineatul (6) al articolului 5 din Ordonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(6) Unităţile de asistenţă medico-socială înfiinţate prin hotărâri ale consiliilor locale din comune, precum şi cele înfiinţate prin hotărâri ale consiliilor locale din oraşele care au mai puţin de 5.000 de locuitori trec în responsabilitatea administrativă şi financiară a consiliilor judeţene, dacă consiliile locale respective nu hotărăsc altfel, asumându-şi obligaţiile de finanţare".  +  Articolul IIOrdonanţa Guvernului nr. 70/2002 privind administrarea unităţilor sanitare publice de interes judeţean şi local, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 648 din 31 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 99/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu modificarea adusă prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul administraţiei şi internelor,Mircea Nicu Toader,secretar de statMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 120.--------