ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 110 din 21 decembrie 2006pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006  În vederea efectuării unor corelaţii legislative imperios necesare pentru aplicarea, începând cu 1 ianuarie 2007, a prevederilor Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederi referitoare la impozitul pe profit, impozitul pe venit, impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, taxa pe valoarea adăugată şi taxa specială pentru autoturisme şi autovehicule, se impune adoptarea în regim de urgenţă a prezentului act normativ.Având în vedere urgenţa adoptării prezentului act normativ sub forma unei ordonanţe de urgenţă, determinată de faptul că, potrivit prevederilor art. 4 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, orice modificare sau completare adusă acestuia după data de 1 ianuarie 2007 intră în vigoare cu începere din prima zi a anului următor, ţinând seama şi de necesitatea creării cadrului normativ care să permită aplicarea prevederilor Legii nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, începând cu 1 ianuarie 2007,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 927 din 23 decembrie 2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După alineatul (13) al articolului 34 se introduce un nou alineat, alineatul (13^1), cu următorul cuprins:"(13^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (13), impozitul pe profit, dobânzile/majorările de întârziere şi amenzile datorate de regiile autonome din subordinea consiliilor locale şi a consiliilor judeţene, precum şi cele datorate de societăţile comerciale în care consiliile locale şi/sau judeţene sunt acţionari majoritari, care realizează proiecte cu asistenţă financiară din partea Uniunii Europene sau a altor organisme internaţionale, în baza unor acorduri/contracte de împrumut ratificate, respectiv aprobate prin acte normative, sunt venituri ale bugetelor locale respective până la sfârşitul anului fiscal în care se încheie proiectul care face obiectul acordului/contractului de împrumut."2. La articolul 77^1, alineatul (6) va avea următorul cuprins:"(6) Impozitul prevăzut la alin. (1) şi (3) se va calcula şi se va încasa de notarul public înainte de autentificarea actului sau, după caz, întocmirea încheierii de finalizare a succesiunii. Impozitul calculat şi încasat se virează până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care a fost reţinut. În cazul în care transferul dreptului de proprietate sau al dezmembrămintelor acestuia, pentru situaţiile prevăzute la alin. (1) şi (3), se va realiza prin hotărâre judecătorească, impozitul prevăzut la alin. (1) şi (3) se va calcula şi se va încasa de către organul fiscal competent. Instanţele judecătoreşti care pronunţă hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile comunică organului fiscal competent horărârea şi documentaţia aferentă în termen de 30 de zile de la data rămânerii definitive şi irevocabile a hotărârii. Pentru înscrierea drepturilor dobândite în baza actelor autentificate de notarii publici ori a certificatelor de moştenitor sau, după caz, a hotărârilor judecătoreşti, registratorii de la birourile de carte funciară vor verifica îndeplinirea obligaţiei de plată a impozitului prevăzut la alin. (1) şi (3) şi, în cazul în care nu se va face dovada achitării acestui impozit, vor respinge cererea de înscriere până la plata impozitului."3. La articolul 77^1, litera a) a alineatului (7) va avea următorul cuprins:"a) cota de 40% se face venit la bugetul de stat;".4. Articolul 107^1 va avea următorul cuprins:"Art. 107^1. - Prin excepţie de la prevederile art. 109 alin. (2) şi (3), dacă în cursul unui an fiscal o microîntreprindere realizează venituri mai mari de 100.000 euro sau ponderea veniturilor realizate din consultanţă şi management în veniturile totale este de peste 50% inclusiv, aceasta va plăti impozit pe profit luând în calcul veniturile şi cheltuielile realizate de la începutul anului fiscal, fără posibilitatea de a mai beneficia pentru perioada următoare de prevederile prezentului titlu. Calculul şi plata impozitului pe profit se efectuează începând cu trimestrul în care s-a depăşit oricare dintre limitele prevăzute în acest articol, fără a se datora majorări de întârziere. La determinarea impozitului pe profit datorat se scad plăţile reprezentând impozitul pe veniturile microîntreprinderilor efectuate în cursul anului fiscal."5. Alineatul (18) al articolului 161 va avea următorul cuprins:"(18) Certificatele de scutire de taxă eliberate până la data aderării pentru livrări de bunuri şi prestări de servicii finanţate din ajutoare sau împrumuturi nerambursabile acordate de guverne străine, de organisme internaţionale şi de organizaţii nonprofit şi de caritate din străinătate şi din ţară sau de persoane fizice îşi păstrează valabilitatea pe perioada derulării obiectivelor. Nu sunt admise suplimentări ale certificatelor de scutire după data de 1 ianuarie 2007."6. Alineatele (1), (2) şi (3) ale articolului 214^1 vor avea următorul cuprins:"Art. 214^1. - (1) Intră sub incidenţa taxei speciale autoturismele şi autovehiculele comerciale cu masa totală maximă autorizată de până la 3,5 tone inclusiv, cu excepţia celor special echipate pentru persoanele cu handicap şi a celor aparţinând misiunilor diplomatice, oficiilor consulare şi membrilor acestora, precum şi altor organizaţii şi persoane străine cu statut diplomatic, care îşi desfăşoară activitatea în România. Nivelul taxei speciale este prevăzut în anexa nr. 4 care face parte integrantă din prezentul titlu. Pentru autoturismele şi autoturismele de teren a căror primă înmatriculare în România se realizează după data de 1 ianuarie 2007 şi pentru care accizele au fost plătite cu ocazia importului sau a achiziţionării de pe piaţa internă în cursul anului 2006, taxa specială nu se mai datorează. (2) Intră sub incidenţa taxei speciale şi autovehiculele comerciale cu masa totală maximă autorizată de peste 3,5 tone, inclusiv cele destinate transportului de persoane cu un număr de peste 8 locuri pe scaune în afara conducătorului auto, cu excepţia autovehiculelor speciale destinate lucrărilor de drumuri, de salubrizare, pentru industria petrolului, a macaralelor, precum şi a autovehiculelor destinate a fi utilizate de forţele armate, forţele de securitate a statului, poliţie, jandarmerie, poliţie de frontieră, de serviciile de ambulanţă şi medicină. Nivelul taxei speciale este prevăzut în anexa nr. 4.1 care face parte integrantă din prezentul titlu. (3) Sumele datorate bugetului de stat drept taxe speciale se calculează în lei, după cum urmează:                                (100-D)    Taxa specială = A x B x C x ───────,                                  100unde:A = capacitatea cilindrică;B = taxa prevăzută în coloana 3 din anexa nr. 4 sau, după caz, în coloana 2 din anexa nr. 4.1;C = coeficientul de corelare a taxei prevăzut în coloana 2 din anexa nr. 5;D = coeficientul de reducere a taxei în funcţie de deprecierea autoturismului/autovehiculului, prevăzut în coloana 3 din anexa nr. 5."7. După anexa nr. 4 de la titlul VII "Accize şi alte taxe speciale" se introduce o nouă anexă, anexa nr. 4.1, cu următorul cuprins:    "ANEXA Nr. 4.1                      NIVELUL      taxei speciale pentru autovehiculele din categoriile*)                   N2, N3, M2 şi M3
       
    Norma de poluare a autovehicululuieuro/1 cmc
    Euro 40
    Euro 30
    Euro 20,2
    Euro 10,9
    Non-euro1,2
  --------- Notă *) Categoriile sunt definite în Reglementările privind omologarea de tip şi eliberarea cărţii de identitate a vehiculelor rutiere, precum şi omologarea de tip a produselor utilizate la acestea - RNTR2."8. La anexa nr. 5 de la titlul VII "Accize şi alte taxe speciale", poziţiile 1 şi 2 aferente coloanei 1 "Vârsta autoturismului/autovehiculului" se modifică şi vor avea următorul cuprins: "până la 1 an inclusiv" şi, respectiv, "1 an - 2 ani inclusiv".
   +  Articolul IIPrezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul transporturilor,construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuBucureşti, 21 decembrie 2006.Nr. 110. -------