ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 108 din 13 decembrie 2006pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.028 din 27 decembrie 2006    Având în vedere importanţa îndeplinirii în termen a angajamentelor asumate de România în vederea integrării în Uniunea Europeană, respectiv a elaborării cadrului juridic necesar îndeplinirii obiectivelor stabilite prin tratatele constitutive ale comunităţilor şi ale Uniunii Europene, în special obiectivul asigurării dreptului la liberă circulaţie pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii Europene şi membrii familiilor acestora,ţinând seama de faptul că pregătirea aderării României la Convenţia Schengen impune îndeplinirea anumitor obiective prevăzute în Planul de acţiune Schengen, revizuit în 2006, până la data aderării României la Uniunea Europeană, în special armonizarea prevederilor referitoare la frontierele interne cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 562/2006 al Parlamentului European şi al Consiliului din 15 martie 2006 privind crearea unui cod comunitar asupra regulilor ce stau la baza liberei circulaţii a persoanelor peste frontiere (Codul Frontierelor Schengen), clarificării conceptului de frontieră internă, stabilirea unui calendar şi a unor proceduri pentru intrarea în vigoare a măsurilor legate de eliminarea controalelor la frontierele interne, în concordanţă cu calendarul de aderare la Convenţia Schengen, eliminarea oricăror referinţe la încheierea acordurilor bilaterale şi clarificarea situaţiei punctelor temporare de trecere a frontierei,luând în considerare prevederile art. 4 alin. (1) din Actul de aderare ce constituie parte integrantă a Tratatului de aderare la Uniunea Europeană, ratificat prin Legea nr. 157/2005,având în vedere că nerealizarea acestei măsuri legislative până la data aderării la Uniunea Europeană implică nerespectarea de către România a obligaţiilor ce decurg din Tratatul de aderare,ţinând seama că perioada rămasă până la data aderării este insuficientă pentru promovarea reglementării în forma unui proiect de lege,luând în considerare faptul că toate aceste elemente vizează interesul public şi constituie situaţii extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 352 din 30 iunie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 243/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. La articolul 1, după litera c) se introduce o nouă literă, litera c^1), cu următorul cuprins:"c^1) părţi contractante - statele părţi la Acordul dintre guvernele statelor Uniunii Economice a Belgiei, Olandei şi Luxemburgului, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele lor comune, semnat la 14 iunie 1985, precum şi la Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, adoptată la Schengen la 19 iunie 1990."2. La articolul 1, literele d), e), f), g), h) şi j) vor avea următorul cuprins:"d) frontiere interne - frontierele comune terestre ale părţilor contractante, precum şi aeroporturile pentru zborurile interne şi porturile pentru liniile regulate de pasageri, care au ca punct de plecare sau ca destinaţie exclusivă alte porturi de pe teritoriile părţilor contractante, fără escale în porturi din afara acestor teritorii; e) frontiere externe - frontiera terestră şi pe apă, precum şi aeroporturile şi porturile părţilor contractante, dacă nu sunt frontiere interne; f) zbor intern - orice zbor care are ca punct de plecare sau ca destinaţie exclusivă teritoriile părţilor contractante , fără aterizare pe teritoriul unui stat terţ; g) stat terţ - orice alt stat decât părţile contractante; h) străin semnalat ca inadmisibil - străinul care se află într-o situaţie de nepermitere a intrării pe teritoriul României dintre cele prevăzute de legislaţia în vigoare privind regimul străinilor;................................................................. j) punct de mic trafic - orice loc organizat şi autorizat de Guvernul României pentru trecerea frontierei de stat a persoanelor din zona de frontieră, stabilit prin convenţii şi acorduri încheiate cu statele vecine;".3. Alineatul (4) al articolului 3 va avea următorul cuprins:"(4) Nu se constituie fâşie de protecţie a frontierei de stat la ţărmul Mării Negre, la Dunăre, pe căile de comunicaţie şi în zonele cu lucrări hidrotehnice situate la frontieră."4. Alineatul (4) al articolului 4 va avea următorul cuprins:"(4) Fâşiile de teren, situate pe o adâncime de 10 km de o parte şi de cealaltă a malurilor Dunării interioare, deschisă navigaţiei internaţionale, inclusiv braţul Măcin în întregime, sunt supuse regimului de control al poliţiei de frontieră."5. Alineatele (2) şi (3) ale articolului 6 se abrogă.6. Alineatul (2) al articolului 8 va avea următorul cuprins:"(2) Trecerea frontierei de stat a României se poate face şi prin punctele de mic trafic, în condiţiile stabilite de comun acord prin documente bilaterale încheiate de România cu statele vecine."7. După alineatul (2) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), trecerea frontierei de stat a României se poate face şi prin alte locuri, numai în situaţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."8. Alineatele (2), (3) şi (5) ale articolului 9 vor avea următorul cuprins:"(2) Guvernul României va da publicităţii lista cuprinzând punctele de trecere a frontierei de stat deschise traficului internaţional şi punctele de mic trafic. (3) Denumirea punctului de trecere, suprafaţa pe care o cuprinde, specificul de activitate şi orarul de funcţionare pentru acele puncte de trecere care nu sunt deschise 24 de ore se afişează la loc vizibil, la intrarea în punctul de trecere.................................................................. (5) Punctele de trecere şi punctele de mic trafic funcţionează în subordinea Ministerului Administraţiei şi Internelor. Celelalte autorităţi care îşi desfăşoară activitatea în punctul de trecere, în afara poliţiei de frontieră, sunt organizate şi funcţionează potrivit prevederilor legale speciale."9. Alineatele (1) şi (4) ale articolului 14 vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Şeful punctului de trecere este poliţist de frontieră şi împreună cu şefii tuturor autorităţilor, care au, potrivit legii, competenţe de control la trecerea frontierei de stat pentru mărfuri şi călători, cooperează pentru organizarea activităţii de control..................................................................... (4) În cazul existenţei unor suspiciuni întemeiate sau al unor informaţii referitoare la încălcarea reglementărilor legale la trecerea frontierei de stat, şeful punctului de trecere poate solicita, în scris, şefilor celorlalte autorităţi din punctul de trecere efectuarea unui alt control, mai amănunţit. Autorităţile solicitate au obligaţia efectuării acestui control."10. Alineatul (2) al articolului 14 se abrogă.11. Alineatul (1) al articolului 17 va avea următorul cuprins:"Art. 17. - (1) Controlul pentru trecerea frontierei de stat se efectuează în echipă constituită din personalul autorităţilor prevăzute la art. 12 alin. (1), ai cărei membri au atribuţii conform prevederilor legale speciale. Coordonarea echipei de control se face de către poliţistul de frontieră."12. Alineatul (2) al articolului 18 va avea următorul cuprins:"(2) La controlul de frontieră cetăţenii străini care intră în România trebuie să facă dovada că îndeplinesc condiţiile de intrare şi şedere stabilite de statul român."13. Alineatul (1) al articolului 42 va avea următorul cuprins:"Art. 42. - (1) Activităţile de agrement şi sportive în apele de frontieră, marea interioară şi marea teritorială se pot desfăşura cu aprobarea căpităniei de port sau, după caz, a administraţiei publice locale şi cu avizul şefului sectorului poliţiei de frontieră ori, după caz, al şefului grupului de nave al poliţiei de frontieră."14. Articolul 43 va avea următorul cuprins:"Art. 43. - Păşunatul animalelor este permis în timpul zilei până la fâşia de protecţie a frontierei de stat, iar noaptea, până la 500 metri faţă de aceasta, către interior, în locurile stabilite de autorităţile administraţiei publice locale şi cu avizul şefului sectorului poliţiei de frontieră."15. Articolul 44 va avea următorul cuprins:"Art. 44. - (1) Vânătoarea de-a lungul frontierei de stat pe adâncimea de 500 metri de la fâşia de protecţie a frontierei de stat către interior, pentru frontiera de uscat, şi de la limita terenului inundabil, pentru frontiera de apă, este interzisă. (2) Vânătoarea organizată a animalelor de pradă, pe adâncimea prevăzută la alin. (1), este admisă numai ziua şi numai de la fâşia de protecţie a frontierei de stat către interior, pe baza hotărârilor consiliilor locale şi cu avizul prealabil al şefului sectorului poliţiei de frontieră."16. După alineatul (1) al articolului 45 se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:"(1^1) Condiţiile de eliberare de către şeful direcţiei teritoriale a poliţiei de frontieră competente sau de şeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare a avizului prevăzut la alin. (1), precum şi obligaţiile persoanelor avizate se stabilesc prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. În aviz se vor menţiona obligaţiile persoanelor avizate."17. Alineatul (2) al articolului 45 se abrogă.18. La articolul 75, literele e) şi f) vor avea următorul cuprins:"e) accesul la uscat fără aprobarea şefului punctului de trecere al membrilor echipajelor navelor româneşti de transport de mărfuri care, din motive justificate, sunt obligate să staţioneze în raza portului; neprezentarea după plecarea navei a marinarilor rămaşi pe teritoriul României, la agenţia companiei de navigaţie de care aparţine nava, pentru a li se rezolva situaţia; accesul la bord al membrilor de familie ai marinarilor străini îmbarcaţi pe navele aflate în porturile româneşti care navighează între porturile Constanţa, Sulina şi Moldova Veche fără paşaport ori alte documente de trecere a frontierei sau fără avizul şefului punctului de trecere; desfăşurarea oricărei activităţi în punctele de trecere a frontierei de stat, alta decât efectuarea controlului de frontieră, fără avizul, după caz, al şefului direcţiei teritoriale a poliţiei de frontieră competente, al şefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, al administraţiei publice locale sau al altei autorităţi prevăzute de lege; nerespectarea obligaţiilor prevăzute în avizul eliberat de către şeful direcţiei teritoriale a poliţiei de frontieră competente sau de şeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, potrivit art. 45 alin. (1); neluarea de către conducătorii autorităţilor administraţiei publice locale a măsurilor necesare în vederea îndeplinirii obligaţiei prevăzute la art. 7 alin. (2); f) accesul persoanelor în fâşia de protecţie a frontierei de stat până la culoarul de frontieră sau malul apelor, după caz, fără documente de identitate sau fără aprobarea administraţiei publice ori fără avizul şefului formaţiunii locale a poliţiei de frontieră; accesul persoanelor pentru efectuarea unor activităţi dincolo de fâşia de protecţie a frontierei de stat, în situaţia în care aceasta se constituie mai în adâncime, precum şi în insulele şi ostroavele aparţinând statului român, situate în apele de frontieră, prin alte locuri sau în alte condiţii decât cele stabilite de administraţia publică locală ori fără avizul şefului formaţiunii locale a poliţiei de frontieră; accesul persoanelor în insulele şi ostroavele de formaţiune nouă din apele de frontieră înainte de determinarea apartenenţei acestora; desfăşurarea activităţilor prevăzute la art. 39 fără avizul direcţiilor teritoriale ale poliţiei de frontieră; efectuarea pescuitului în apele de frontieră, apele maritime interioare şi în marea teritorială în alte locuri sau în alte sectoare decât cele stabilite de autorităţile competente; păstrarea bărcilor şi ambarcaţiunilor aflate pe apele de frontieră sau pe apele maritime interioare în alte locuri decât cele stabilite de autorităţile competente ori neluarea de către cei care le deţin a măsurilor necesare pentru a preveni folosirea acestora la trecerea ilegală a frontierei de stat, la practicarea contrabandei sau la alte activităţi ilicite; desfăşurarea activităţilor de agrement şi sportive în apele de frontieră, marea interioară şi marea teritorială fără aprobarea căpităniei de port sau, după caz, a administraţiei publice locale ori fără avizul şefului sectorului poliţiei de frontieră sau, după caz, al şefului grupului de nave al poliţiei de frontieră; acostarea fără drept a navelor, ambarcaţiunilor cu excursionişti în alte locuri decât porturile sau locurile special amenajate în acest scop ori lipsa avizului direcţiei teritoriale a poliţiei de frontieră competente în cazul navelor şi ambarcaţiunilor străine care navighează pe Dunărea interioară pe braţul Tulcea şi braţul Sulina; păşunatul animalelor în timpul zilei dincolo de fâşia de protecţie a frontierei de stat; păşunatul animalelor în timpul nopţii în alte locuri decât cele stabilite de autorităţile administraţiei publice locale sau fără avizul şefului sectorului poliţiei de frontieră; vânătoarea de-a lungul frontierei de stat, pe adâncimea de 500 metri de la fâşia de protecţie a frontierei de stat către interior, pentru frontiera de uscat, şi de la limita terenului inundabil, pentru frontiera de apă; desfăşurarea vânătorii, prevăzută la art. 44 alin. (2), fără avizul prealabil al şefului sectorului poliţiei de frontieră; fixarea pe bandă magnetică, pe hârtie sau pe alt suport a imaginilor care redau porţiuni din teritoriul statelor vecine, de către persoanele care se deplasează ori care desfăşoară diferite activităţi în apropierea frontierei de stat, dacă acest lucru este prevăzut în acordurile sau convenţiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine; purtarea de convorbiri neautorizate peste linia de frontieră, dacă acest lucru este prevăzut în acordurile sau convenţiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine; comiterea sau proferarea de către persoanele care se deplasează ori desfăşoară activităţi în apropierea frontierei de stat de fapte, gesturi sau expresii jignitoare la adresa statului vecin ori a cetăţenilor acestuia, dacă acestea sunt prevăzute în acordurile sau convenţiile privitoare la frontieră încheiate de România cu statele vecine."19. La articolul 76 alineatul (1), literele a), b), c), d) şi e) vor avea următorul cuprins:"a) cu amendă de la 500 lei la 5.000 lei cele de la lit. a); b) cu amendă de la 3.000 lei la 15.000 lei cele de la lit. b); c) cu amendă de la 500 lei la 2.500 lei cele de la lit. e); d) cu amendă de la 300 lei la 1.500 lei cele de la lit. c) şi d); e) cu amendă de la 100 lei la 1.000 lei cele de la lit. f)."20. După alineatul (2) al articolului 76 se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Săvârşirea în mod repetat a contravenţiei de nerespectare a obligaţiilor prevăzute în avizul eliberat de către şeful direcţiei teritoriale a poliţiei de frontieră competente sau de şeful structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare, potrivit art. 45 alin. (1), se sancţionează cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei şi cu retragerea avizului."21. Articolul 78 va avea următorul cuprins:"Art. 78. - Din sumele rezultate din amenzile aplicate conform art. 76, o cotă de 50% va reveni Poliţiei de Frontieră Române, Poliţiei Române sau autorităţii publice locale din care face parte agentul constatator. Această sumă se reţine integral ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, şi va fi repartizată astfel: 20% pentru premierea persoanelor care au descoperit săvârşirea faptei şi au aplicat sancţiunea, iar 80% pentru finanţarea cheltuielilor materiale şi de capital; sumele rămase necheltuite la sfârşitul fiecărui an se reportează în anul următor, având aceeaşi destinaţie."  +  Articolul IIPrevederile art. 1 lit. d), e), f) şi g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 105/2001 privind frontiera de stat a României, astfel cum au fost modificate prin art. I pct. 2 din prezenta ordonanţă de urgenţă, precum şi prevederile art. I pct. 5 din prezenta ordonanţă de urgenţă intră în vigoare la data aderării României la Acordul dintre guvernele statelor Uniunii Economice a Belgiei, Olandei şi Luxemburgului, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele lor comune, semnat la 14 iunie 1985, precum şi la Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 dintre guvernele statelor din Uniunea Economică Benelux, Republicii Federale Germania şi Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, adoptată la Schengen la 19 iunie 1990.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul administraţieişi internelor,Vasile Blagap. Ministrul afacerilor externe,Anton Niculescu,secretar de statMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 13 decembrie 2006.Nr. 108.----------