ORDIN nr. 110 din 14 decembrie 2006pentru aprobarea Regulamentului Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 16/21/2006 privind expunerile mari ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii
EMITENT
  • BANCA NAŢIONALA A ROMÂNIEI
  • Nr. 13 din 14 decembrie 2006
  • COMISIA NAŢIONALA A VALORILOR MOBILIARE
  • Nr. 110 din 14 decembrie 2006
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.033 din 27 decembrie 2006    Având în vedere prevederile art. 141, 142, 278, 384 şi ale art. 385 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului,în temeiul prevederilor art. 420 alin. (3) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 şi ale art. 48 din Legea nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, precum şi ale art. 1 şi 2 şi ale art. 7 alin. (1), (3), (10) şi (15) din Statutul Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare, aprobat prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 25/2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 514/2002, modificat şi completat prin Legea nr. 297/2004 privind piaţa de capital, cu modificările şi completările ulterioare,Banca Naţionala a României şi Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare emit următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul Băncii Naţionale a României şi al Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 16/21/2006 privind expunerile mari ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii, prevăzut în anexa*) care face parte integrantă din prezentul ordin.___________ Notă *) Anexa se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.033 bis în afară abonamentului, care se poate achizitiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, sos. Panduri nr. 1.  +  Articolul 2Prezentul ordin şi regulamentul menţionat la art. 1 vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 3Banca Naţionala a României şi Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare vor urmări ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.Preşedintele Consiliului de administraţieal Băncii Naţionale a României,Mugur Constantin IsarescuPreşedintele Comisiei Naţionalea Valorilor Mobiliare,Gabriela Anghelache  +  Anexa REGULAMENTprivind expunerile mari ale instituţiilor de credit şi ale firmelor de investiţii  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Prezentul regulament stabileşte modul în care se realizează monitorizarea, raportarea şi supravegherea expunerilor mari. (2) Prezentul regulament se aplică instituţiilor de credit, persoane juridice române şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe. (3) Casele centrale sunt responsabile pentru reglementarea cadrului general aferent expunerilor mari ale cooperativelor de credit din cadrul reţelelor cooperatiste. Reglementările emise vor avea în vedere prevederile prezentului regulament în ceea ce priveşte expunerile mari ale cooperativelor de credit şi nu vor putea stabili cerinţe mai puţin restrictive decât cele prevăzute de acesta. În acest sens reglementările emise de casa centrala vor fi transmise spre avizare Băncii Naţionale a României. (4) Prezentul regulament se aplică în mod corespunzător societăţilor de servicii de investiţii financiare, precum şi societăţilor de administrare a investiţiilor care au în obiectul de activitate administrarea portofoliilor individuale de investiţii, persoane juridice române, cu excepţia prevederilor Capitolului III - "Operaţiuni în condiţii de favoare", care se aplică exclusiv instituţiilor de credit, persoane juridice române şi sucursalelor din România ale instituţiilor de credit din state terţe. În acest sens, orice referire la Banca Naţionala a României se considera a fi facuta, după caz, la Comisia Naţionala a Valorilor Mobiliare. (5) Prezentul regulament se aplică la nivel individual şi, după caz, consolidat, în conformitate cu Regulamentul BNR-CNVM nr. 17/22/2006 privind supravegherea pe baza consolidata a instituţiilor de credit şi a firmelor de investiţii. (6) Casele centrale sunt responsabile pentru aplicarea prezentului regulament la nivel de reţea cooperatista.  +  Articolul 2 (1) Termenii şi expresiile folosite în cuprinsul prezentului regulament au semnificatiile prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului. (2) Pentru scopurile prezentului regulament, termenii filiala şi societate-mama au semnificatiile prevăzute la art. 6 alin. (2) şi alin. (3). (3) În înţelesul prezentului regulament prin expresia grup de clienţi aflaţi în legătură se înţeleg doua sau mai multe persoane fizice şi/sau juridice: a) care constituie, dacă nu se dovedeşte altfel, un singur risc, deoarece una dintre ele deţine, direct sau indirect, controlul asupra celeilalte ori celorlalte; sau b) între care nu exista o relaţie de control în sensul exprimat la lit. a), dar care trebuie să fie considerate ca reprezentând un singur risc, deoarece între ele exista asemenea legături încât, dacă una dintre ele s-ar confrunta cu probleme financiare, exista probabilitatea ca şi cealaltă sau toate celelalte să se confrunte cu dificultăţi de rambursare. (4) Pentru scopul aplicării Capitolului III - "Operaţiuni în condiţii de favoare", termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificatii: a) grup - mai multe entităţi (membri), reunite după un anumit criteriu. Prin grupul instituţiei de credit se va înţelege grupul de clienţi aflaţi în legătură, din care face parte instituţia de credit însăşi. Pentru scopurile acestei definiţii, va fi luat în considerare şi cazul particular în care un grup este format dintr-o singura entitate (membru); b) entitate sau membru din cadrul unui grup - orice entitate sau membru, persoana fizica ori juridică, care face parte dintr-un grup; în cazul grupului instituţiei de credit, se va înţelege şi instituţia de credit însăşi; c) control comun - împărţirea controlului asupra unei activităţi economice; d) influenţa semnificativă - autoritatea de a participa la luarea deciziilor de politica financiară şi de exploatare ale unei activităţi economice, dar care nu reprezintă controlul sau controlul comun asupra politicilor respective; e) grup de persoane fizice cu influenţa semnificativă asupra unei/unor entităţi din cadrul grupului instituţiei de credit - orice grup format din membrii, persoane fizice, ai unui grup de clienţi aflaţi în legătură care are/exercita o influenţa semnificativă asupra grupului instituţiei de credit.În scopul aplicării acestei definiţii în cadrul prezentului regulament, vor fi luate în considerare numai acele grupuri de persoane fizice cu influenţa semnificativă, care au în componenta lor cel puţin un membru care are calitatea de salariat al unei/unor entităţi din cadrul grupului instituţiei de credit. Pentru scopurile acestei definiţii, va fi luat în considerare şi cazul particular în care un grup de persoane fizice cu influenţa semnificativă este format dintr-un singur membru. f) operaţiune în condiţii de favoare (non-arm's length transaction) - orice operaţiune care este încheiată de către părţi de pe alte poziţii decât cele care reprezintă interese economice diferite. (5) La aprecierea caracterului unei operaţiuni în condiţii de favoare pot fi avute în vedere, fără a se limita la acestea, următoarele aspecte: a) disponibilitatea instituţiei de credit de a efectua o operaţiune identică sau similară cu orice altă persoană, probată prin accesul larg la acest tip de operaţiune; b) termenii în care au fost încheiate operaţiuni similare şi care predomina la momentul efectuării operaţiunii în cauza; c) tranzacţionarea unui activ sau decontarea unei datorii la o alta valoare decât valoarea sa justa. (6) Dintre termenii consideraţi la alin. (5) lit. b) se pot menţiona: a) în cazul operaţiunilor de acordare de credite: evaluarea creditului, durata, ratele de dobânda, scadentarul, cerinţele de garanţii colaterale; b) în cazul operaţiunilor de atragere de depozite - dobânda bonificata. (7) Unele dintre cele mai intalnite cazuri de grupuri de persoane fizice cu influenţa semnificativă sunt: a) cazul unui grup reprezentat de membrii unei familii din care un membru este persoana care deţine funcţie executivă; totodată pot exista cazuri în care între un membru al familiei şi o altă persoană exista, în sensul că se exercită, o relaţie similară celei de control, în aceste cazuri membrii familiei împreună cu persoana respectiva constituind un grup de persoane fizice cu influenţa semnificativă; b) cazul unui grup reprezentat de membrii unei familii din care un membru este administrator sau acţionar semnificativ în una dintre entitatile grupului instituţiei de credit, iar alt membru are calitatea de salariat în aceeaşi/alta entitate din acest grup. (8) Termenii şi expresiile: bănci centrale, bănci multilaterale de dezvoltare, entităţi din sectorul public, au înţelesul prevăzut de Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard. (9) Semnificatia expresiilor protecţie finanţată a creditului şi protecţie nefinantata a creditului este cea din Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii. (10) Semnificatia noţiunilor de instituţii şi firme de investiţii este cea din Regulamentul BNR-CNVM Nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii.  +  Articolul 3 (1) În scopul aplicării prevederilor prezentului regulament, expunerile reprezintă activele şi elementele din afară bilanţului prevăzute în Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard, fără aplicarea ponderilor de risc sau gradelor de risc prevăzute de respectivul regulament. (2) Expunerile care provin din elementele prevăzute în Anexa la Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marja trebuie calculate în conformitate cu una din metodele prevăzute de regulamentul respectiv. (3) În scopul prezentului regulament, se vor aplica şi prevederile art. 4 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 20/25/2006 privind tratamentul riscului de credit al contrapartidei în cazul instrumentelor financiare derivate, al tranzacţiilor de răscumpărare, al operaţiunilor de dare/luare de titluri/mărfuri cu împrumut, al tranzacţiilor cu termen lung de decontare şi al tranzacţiilor de creditare în marja. (4) Instituţiile de credit vor evalua activele şi elementele din afară bilanţului în conformitate cu Ordinul Băncii Naţionale a României nr. 5/2005 pentru aprobarea Reglementărilor contabile conforme cu Directivele Europene, aplicabile instituţiilor de credit, cu modificările şi completările ulterioare şi, după caz, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 privind aplicarea standardelor internaţionale de contabilitate.  +  Articolul 4Toate elementele acoperite integral de fonduri proprii sunt excluse pentru scopul determinării expunerilor, cu condiţia ca respectivele fonduri proprii sa nu fie incluse în fondurile proprii ale instituţiei de credit în sensul art. 126 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi al art. 2 din Regulamentul BNR-CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii sau în calculul altor indicatori de monitorizare prevăzuţi în alte reglementări.  +  Articolul 5Expunerile nu vor include nici unul din următoarele elemente: a) în cazul operaţiunilor pe curs de schimb, expunerile înregistrate în cursul normal al decontării pe durata a 48 de ore de la efectuarea plăţii; sau b) în cazul operaţiunilor de cumpărare sau de vânzare de titluri, expunerile înregistrate în cursul normal al decontării pe perioada a 5 zile lucrătoare de la data efectuării plăţii ori de la data efectuării livrării titlurilor, în funcţie de care dintre aceste operaţiuni intervine mai devreme.  +  Articolul 6 (1) În sensul prezentului regulament, termenul instituţie de credit include: a) o instituţie de credit, în sensul art. 7 alin. (1) pct. 10 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, inclusiv sucursalele sale din state terţe; b) orice entitate publică sau privată, inclusiv sucursalele sale, care îndeplineşte cerinţele din definitia "instituţie de credit" prevăzută la art. 7 alin. (1) pct. 10 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului şi care a fost autorizata într-un stat terţ. (2) În sensul prezentului regulament, termenul societate-mama include o societate mama în sensul art. 7 alin. (1) pct. 19 lit. a)-lit. e) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, precum şi orice entitate care, în opinia Băncii Naţionale a României exercita efectiv o influenţa dominantă asupra altei entităţi (o filiala); (3) În sensul prezentului regulament, termenul filiala include o entitate aflată în relaţie cu o societate-mama, în una din situaţiile prevăzute la alin. (2), precum şi orice entitate asupra căreia, în opinia Băncii Naţionale a României, o societate-mama exercita efectiv o influenţa dominantă.  +  Capitolul II Expuneri mari  +  Secţiunea 1 Monitorizarea şi raportarea expunerilor mari  +  Articolul 7 (1) Expunerea unei instituţii de credit faţă de un client sau faţă de un grup de clienţi aflaţi în legătură este considerată ca fiind expunere mare dacă valoarea sa este egala sau depăşeşte 10% din fondurile proprii ale instituţiei de credit. (2) Banca Naţionala a României poate stabili, diferit faţă de instituţia de credit, componenta unui "grup de clienţi aflaţi în legătură". (3) Orice operaţiune care conduce la înregistrarea unei expuneri mari, asa cum este definită la alin. (1), sau la majorarea acesteia, va fi efectuată numai cu aprobarea prealabilă a consiliului de administraţie sau a directorilor instituţiei de credit. O asemenea operaţiune va putea fi efectuată numai în condiţiile în care decizia este aprobată în unanimitate de către toţi directorii instituţiei de credit, stabiliţi prin actul constitutiv şi/sau prin hotărârea organelor statutare ale acesteia. Consiliul de administraţie al instituţiei de credit va analiza lunar operaţiunile aprobate de directori, de natura celor prevăzute la alin. (1), pentru a se asigura ca respectivele operaţiuni sunt în conformitate cu strategia, politicile şi limitele referitoare la riscul de credit aprobate de către acesta.  +  Articolul 8 (1) Instituţiile de credit raportează Băncii Naţionale a României orice expunere mare. (2) Raportarea tuturor expunerilor mari se va efectua cel puţin trimestrial. (3) În ceea ce priveşte expunerile exceptate potrivit art. 14 alin. (1) lit. a)-lit. b), lit. d)-lit. e) şi lit. g)-lit. i) instituţiile de credit pot sa nu le raporteze potrivit prevederilor alin. (1), iar pentru expunerile prevăzute în art. 14 alin. (1) lit. c) şi lit. f), art. 14 alin. (3) lit. a)-lit. b), şi art. 14 alin. (5) lit. e), instituţiile de credit pot să efectueze raportarea semestrial. (4) În situaţia în care o instituţie de credit face uz de posibilitatea prevăzută la alin. (3), aceasta trebuie să păstreze în evidenta fundamentarea în baza căreia a acţionat în acest mod pentru o perioadă de cel puţin un an ulterior datei de la care a aplicat prevederile alin. (3), astfel încât Banca Naţionala a României să poată stabili dacă aceasta abordare este justificată.  +  Articolul 9Instituţiile de credit analizează expunerile faţă de emitentii de garanţii reale, în vederea identificarii potentialelor concentrari, potrivit normelor interne, şi raportează Băncii Naţionale a României orice rezultate semnificative.  +  Secţiunea a 2-a Limite aplicabile expunerilor mari  +  Articolul 10 (1) O instituţie de credit nu poate inregistra faţă de un client sau faţă de un grup de clienţi aflaţi în legătură expuneri a căror valoare totală depăşeşte 25% din fondurile sale proprii. (2) În cazul în care clientul sau grupul de clienţi aflaţi în legătură este societatea mama sau filiala instituţiei de credit şi/sau una sau mai multe filiale ale acelei societăţi-mama, procentul prevăzut la alin. (1) va fi redus la 20%. (3) Valoarea cumulată a expunerilor mari ale unei instituţii de credit nu poate depăşi 800% din fondurile sale proprii. (4) Instituţiile de credit trebuie să respecte în permanenta, în ceea ce priveşte expunerile asumate, limitele prevăzute la alin. (1)-alin. (3). (5) Dacă, într-un caz excepţional, expunerile depăşesc limitele prevăzute la alin. (1)-alin. (3), instituţia de credit trebuie să raporteze aceasta situaţie fără întârziere Băncii Naţionale a României care poate acorda, atunci când circumstanţele o justifica, un termen limita în care instituţia de credit să se conformeze cu limitele impuse.  +  Articolul 11Banca Naţionala a României poate impune limite mai stricte decât cele prevăzute la art. 10.  +  Articolul 12Pentru scopurile art. 14-17, termenul "garanţie personală" include instrumentele financiare derivate de credit recunoscute în baza Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii, altele decât instrumentele de tipul credit linked note.  +  Articolul 13În cazul în care, în baza art. 14-17 recunoaşterea protecţiei finanţate sau nefinantate a creditului poate fi permisă, recunoaşterea este condiţionată de respectarea criteriilor de eligibilitate şi a altor cerinţe minime prevăzute de Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii pentru scopul calculării valorilor ponderate la risc ale expunerilor potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard.  +  Articolul 14Pentru fiecare dintre expunerile de mai jos se va excepta de la aplicarea prevederilor art. 10 alin. (1)-alin. (3) partea calculată ca diferenţa între valoarea expunerii respective şi rezultatul inmultirii acesteia cu ponderea aferentă: (1) Pondere 0%: a) elemente de activ reprezentând creanţe asupra administraţiilor centrale sau băncilor centrale, cărora, în cazul în care sunt negarantate, li se aplică o pondere de risc de 0%, potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard; b) elemente de activ reprezentând creanţe asupra organizaţiilor internaţionale sau băncilor multilaterale de dezvoltare cărora negarantate, li se aplică o pondere de risc de 0%, potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard; c) elemente de activ reprezentând creanţe asupra administraţiilor regionale şi autorităţilor locale din state membre dacă unor astfel de creanţe li se atribuie o pondere de risc de 0% potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard şi alte expuneri faţă de, sau garantate de astfel de administraţii şi autorităţi, creanţe cărora li se aplică o pondere de risc de 0%, potrivit regulamentului mai sus menţionat. d) elemente de activ reprezentând creanţe garantate în mod explicit de administraţiile centrale, băncile centrale, organizaţiile internaţionale, băncile multilaterale de dezvoltare sau entitatile din sectorul public, atunci când creanţelor negarantate asupra respectivelor entităţi care furnizează garanţia personală li se aplică o pondere de risc de 0%, potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard; e) alte expuneri faţă de sau garantate de administraţiile centrale, băncile centrale, organizaţiile internaţionale, băncile multilaterale de dezvoltare sau entitatile din sectorul public, atunci când creanţelor negarantate asupra entitatii faţă de care expunerea este înregistrată sau de către care este garantată, li se aplică o pondere de risc de 0%, potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard; f) elemente de activ reprezentând creanţe şi alte expuneri asupra administraţiilor centrale sau băncilor centrale, altele decât cele menţionate la lit. a), exprimate şi, după caz, finanţate în moneda naţionala a împrumutatului; g) elemente de activ şi alte expuneri garantate, în mod adecvat în opinia Băncii Naţionale a României, prin garanţii reale reprezentate de titluri de creanta emise de administraţii centrale sau bănci centrale, organizaţii internaţionale, bănci multilaterale de dezvoltare, administraţii regionale şi autorităţi locale sau entităţi din sectorul public din state membre, titluri ce reprezintă creanţe asupra emitentului acestora, cărora, potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard, li se atribuie ponderea de risc de 0%; h) elemente de activ şi alte expuneri garantate, în mod adecvat în opinia Băncii Naţionale a României, prin garanţii reale reprezentate de depozite de fonduri plasate la instituţia de credit imprumutatoare sau la o instituţie de credit care este societate-mama sau filiala a instituţiei de credit imprumutatoare; i) elemente de activ şi alte expuneri garantate, în mod adecvat în opinia Băncii Naţionale a României, prin garanţii reale reprezentate de certificate de depozit emise de instituţia de credit imprumutatoare sau de o instituţie de credit care este societate-mama sau filiala a instituţiei de credit imprumutatoare şi încredinţate uneia dintre acestea; j) fondurile încasate din instrumente de tipul credit linked note emise de instituţia de credit, împrumuturile şi depozitele unei contrapartide de la/la instituţia de credit, care fac obiectul unui acord de compensare bilantiera recunoscut potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii, urmează tratamentul elementelor prevăzute la lit. h); k) elementele din afară bilanţului purtătoare de risc scăzut, prevăzute în Anexa la Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard, în condiţiile în care a fost încheiat un acord cu clientul sau grupul de clienţi aflaţi în legătură, conform căruia expunerea poate fi asumată numai dacă exista siguranţa ca acest lucru nu va conduce la depăşirea limitelor prevăzute la art. 10 alin. (1)-alin. (3). (2) Pondere 10%: a) elemente de activ reprezentând creanţe şi alte expuneri asupra acelor instituţii care nu sunt instituţii de credit dar care îndeplinesc condiţiile prevăzute la art. 68 alin. (2) din cadrul Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard, cu o scadenta de până la un an şi garantate potrivit prevederilor mai sus menţionate; b) obligaţiuni garantate prevăzute la art. 55 lit. a) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard. (3) Pondere 20%: a) active reprezentând creanţe asupra administraţiilor regionale şi autorităţilor locale din state membre, atunci când acestor creanţe li se aplică o pondere de risc de 20% potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard şi alte expuneri faţă de, sau garantate de astfel de administraţii şi autorităţi, creanţe cărora li se aplică o pondere de risc de 20%, potrivit regulamentului mai sus menţionat; b) active reprezentând creanţe asupra instituţiilor şi alte expuneri faţă de acestea a căror scadenta este de până la trei ani. Aceste elemente nu pot constitui fonduri proprii ale instituţiilor respective; c) efecte de comerţ şi alte instrumente similare cu scadente de până la un an şi purtând semnatura altor instituţii de credit; d) obligaţiuni garantate prevăzute la art. 55 lit. b) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard. (4) Pondere 35%: credite garantate în mod adecvat în opinia Băncii Naţionale a României, cu ipoteci de prim rang asupra proprietăţilor imobiliare locative sau cu părţi deţinute în societăţi finlandeze din domeniul locativ care funcţionează în conformitate cu Legea Societăţilor pentru Domeniul Locativ din 1991 sau cu legislaţia echivalenta ulterioară, precum şi tranzacţiile de leasing financiar imobiliar ce au ca obiect o proprietate imobiliară locativă, potrivit cărora locatorul păstrează în totalitate proprietatea asupra proprietăţii imobiliare locative ce face obiectul tranzacţiei atâta vreme cat locatarul nu şi-a exercitat opţiunea de cumpărare. În toate aceste cazuri valoarea exceptată nu va putea depăşi 50% din valoarea proprietăţii imobiliare locative în cauza. (5) Pondere 50%: a) participatiile calificate în societăţi de asigurare, care reprezintă până la 40% din fondurile proprii ale instituţiei de credit care achiziţionează respectiva participaţie calificată; b) expuneri garantate în mod adecvat în opinia Băncii Naţionale a României, prin garanţii reale reprezentate de titluri emise de administraţii centrale sau bănci centrale, organizaţii internaţionale, bănci multilaterale de dezvoltare, administraţii regionale şi autorităţi locale sau entităţi din sectorul public din state membre, altele decât cele prevăzute la 14 alin. (1) lit. g) precum şi prin garanţii reale sub forma titlurilor emise de instituţii din state membre; c) următoarele expuneri atunci când, potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard, li se aplică o pondere de risc de 50%, dar numai în limita a 50% din valoarea proprietăţii imobiliare respective: expunerile garantate cu ipoteci de prim rang asupra spaţiilor pentru birouri sau altor spaţii cu destinaţie comercială sau prin părţi deţinute în societăţi finlandeze din domeniul locativ care funcţionează în conformitate cu Legea Societăţilor pentru Domeniul Locativ din 1991 sau cu legislaţia echivalenta ulterioară, în privinta spaţiilor pentru birouri sau altor spaţii cu destinaţie comercială, precum şi expunerile rezultate din tranzacţii de leasing financiar imobiliar privind spaţiile pentru birouri sau alte spaţii cu destinaţie comercială; d) 50% din valoarea elementelor din afară bilanţului purtătoare de risc moderat, prevăzute în Anexa la Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard; e) elemente de activ reprezentând creanţe asupra instituţiilor a căror scadenta este mai mare de trei ani, cu condiţia ca acestea să fie reprezentate de instrumente de creanta emise de o instituţie şi care, în opinia Băncii Naţionale a României, sunt negociabile şi cotate zilnic pe o piaţa creata de operatori profesionisti sau a căror emisiune a fost autorizata de autoritatea competentă din statul membru de origine al instituţiei emitente. Aceste elemente nu pot constitui fonduri proprii ale instituţiilor respective; f) obligaţiuni garantate prevăzute la art. 55 lit. c) din Regulamentul BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard.  +  Articolul 15 (1) În aplicarea art. 14 alin. (4), prin proprietate imobiliară locativă se înţelege acel spaţiu locativ care este sau va fi ocupat ori dat cu chirie de către împrumutat. (2) În aplicarea art. 14 alin. (4), valoarea proprietăţii va fi determinata într-o modalitate agreată de Banca Naţionala a României, pe baza unor standarde stricte de evaluare prevăzute în legi, reglementări sau prevederi administrative. Evaluarea va fi efectuată cel puţin o dată pe an.  +  Articolul 16 (1) În aplicarea art. 14 alin. (5) lit. b), titlurile folosite drept garanţie reală trebuie evaluate la valoarea de piaţa, trebuie să aibă o valoare mai mare decât cea a expunerilor garantate şi trebuie să fie tranzacţionate la o bursa de valori, ori să fie negociabile şi tranzacţionate în mod curent (cu regularitate) pe o piaţa care funcţionează prin intermediul unor operatori profesionisti recunoscuţi şi care permite, în opinia Băncii Naţionale a României, stabilirea unui preţ obiectiv astfel încât surplusul de valoare al titlurilor să poată fi controlat în orice moment. Surplusul de valoare solicitat va fi de 100%. (2) Surplusul de valoare solicitat, prevăzut la alin. (1), va fi de 150% în cazul acţiunilor şi de 50% în cazul titlurilor de creanta emise de instituţii, administraţii regionale sau autorităţi locale din statele membre, altele decât cele prevăzute la art. 14 alin. (1) lit. g) şi al titlurilor de creanta emise de bănci multilaterale de dezvoltare, altele decât cele cărora, potrivit Regulamentului BNR-CNVM nr. 14/19/2006 privind tratamentul riscului de credit pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii potrivit abordarii standard li se aplică o pondere de risc de 0%. (3) În cazul în care exista decalaj între scadenta expunerii şi scadenta protecţiei creditului, garanţia reală nu va fi recunoscută. (4) Titlurile utilizate ca şi garanţie reală nu pot constitui fonduri proprii ale instituţiei de credit.  +  Articolul 17 (1) Dacă expunerea faţă de un client este garantată de o terta parte sau printr-o garanţie reală reprezentată de titluri emise de o terta parte în condiţiile stabilite la art. 14 alin. (5) lit. b), instituţiile de credit pot, după caz: a) considera expunerea ca fiind asumată faţă de garant şi nu faţă de client; b) sa trateze expunerea ca fiind asumată faţă de terta parte emitenta a garanţiei reale şi nu faţă de client, dacă expunerea definită la art. 14 alin. (5) lit. b) este garantată prin garanţie reală potrivit condiţiilor prevăzute pentru acest caz. (2) În situaţia în care se aplică prevederile de la lit. a) a alin. (1) se vor avea în vedere următoarele: a) dacă garanţiile sunt exprimate într-o moneda diferita faţă de cea în care este exprimată expunerea, nivelul expunerii care se considera a fi acoperită se calculează în concordanta cu tratamentul aplicat neconcordantei de monede pentru protecţia nefinantata, prevăzut în Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii; b) decalajul între scadenta expunerii şi scadenta protecţiei va fi tratat potrivit prevederilor referitoare la tratamentul decalajului de scadenta din Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii; c) protecţia parţială poate fi recunoscută potrivit tratamentului prevăzut în Regulamentul BNR-CNVM nr. 19/24/2006 privind tehnicile de diminuare a riscului de credit utilizate de instituţiile de credit şi firmele de investiţii.  +  Capitolul III Operaţiuni în condiţii de favoare  +  Articolul 18 (1) Instituţia de credit nu va efectua alte operaţiuni în condiţii de favoare decât cele prevăzute de pachetele de măsuri remuneratorii şi stimulente pentru salariaţii entitatilor membre ale grupului instituţiei de credit, în condiţiile în care pachetele respective prevăd operaţiuni în condiţii de favoare care, dacă sunt efectuate cu un membru al unui grup de persoane fizice cu influenţa semnificativă, în calitatea sa de salariat: a) sunt larg disponibile pentru salariaţii entitatii/entitatilor, din cadrul grupului instituţiei de credit, în care acel grup de persoane fizice cu influenţa semnificativă are sau exercita o asemenea influenţa; şi b) nu favorizează nici un membru al grupului de persoane fizice cu influenţa semnificativă faţă de salariaţii entitatilor în care acel grup de persoane fizice cu influenţa semnificativă are sau exercita o asemenea influenţa. (2) Operaţiunile în condiţii de favoare prevăzute de pachetele de măsuri remuneratorii şi stimulente pentru salariaţii entitatilor membre ale grupului instituţiei de credit vor putea fi efectuate numai după analizarea acestora şi obţinerea aprobării prealabile a Băncii Naţionale a României. (3) Banca Naţionala a României poate stabili, diferit faţă de instituţia de credit, dacă o operaţiune prezintă caracteristici care conduc la încadrarea acesteia în categoria operaţiunilor în condiţii de favoare. (4) Expunerile*1) (altele decât cele aferente persoanelor care, la momentul determinării nivelului fondurilor proprii, beneficiază de drepturi oferite prin pachetele de măsuri remuneratorii şi stimulente pentru salariaţii entitatilor membre ale grupului instituţiei de credit) care prezintă caracteristici ce reflecta efectuarea unei operaţiuni în condiţii de favoare vor fi deduse, în cadrul calculului fondurilor proprii ale instituţiei de credit, din nivelul fondurilor proprii de nivel 1.----------*1) Se au în vedere, în principal, expunerile înregistrate, în baza drepturilor oferite prin pachetele de măsuri remuneratorii şi stimulente pentru salariaţii entitatilor membre ale grupului instituţiei de credit, faţă de persoanele care, la momentul determinării nivelului fondurilor proprii, nu mai fac parte dintre salariaţii proprii. (5) Respectarea obligaţiilor prevăzute la alin. (1)-(4) va fi monitorizata de către Banca Naţionala a României, pe baza individuală şi consolidata.  +  Capitolul IV Sancţiuni, dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 19Nerespectarea dispoziţiilor prezentului regulament atrage aplicarea măsurilor şi/sau a sancţiunilor prevăzute la art. 226, art. 227, art. 229, precum şi la art. 284 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului.  +  Articolul 20Fără a aduce atingere prevederilor Regulamentului BNR-CNVM nr. 13/18/2006 privind determinarea cerinţelor minime de capital pentru instituţiile de credit şi firmele de investiţii, prezentul regulament intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2007.Prezentul regulament transpune prevederile art. 4 paragrafele (12) lit. b), (13) lit. b) şi (45) şi art. 106 - art. 118 din Directiva nr. 2006/48/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 14 iunie 2006, privind accesul la activitate şi desfăşurarea activităţii de către instituţiile de credit, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. L 177/30.06.2006.---------