HOTĂRÂRE nr. 622 din 21 septembrie 2006privind modificarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.026 din 22 decembrie 2006    În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) şi art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere prevederile art. 23 din Legea Arhivelor Naţionale nr. 16/1996, cu modificările şi completările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Partea introductivă a articolului 71 va avea următorul cuprins:"Art. 71. - Biroul registratură, secretariat, protocol şi arhivă are următoarele atribuţii:".2. După litera g) a articolului 71 se introduc şase noi litere, literele h)-m), cu următorul cuprins:"h) preia arhiva de la compartimentele din aparatul propriu al Consiliului Superior al Magistraturii pe bază de proces-verbal; i) gestionează arhiva preluată; j) ţine registrul de evidenţă curentă de intrare-ieşire a documentelor depozitate în arhivă; k) păstrează nomenclatorul arhivistic; l) participă la selecţionarea documentelor de arhivă şi ţine evidenţa lucrărilor de selecţionare; m) întocmeşte corespondenţa cu Arhivele Naţionale şi ţine evidenţa acesteia."  +  Articolul IIDenumirea Biroului registratură, secretariat şi protocol din cadrul structurii organizatorice a aparatului propriu al Consiliului Superior al Magistraturii, aprobată prin hotărâre a Plenului Consiliului Superior al Magistraturii, se modifică în mod corespunzător.  +  Articolul IIIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele Consiliului Superior al Magistraturii,Iulian GîlcăBucureşti, 21 septembrie 2006.Nr. 622.----