ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 113 din 21 decembrie 2006privind înființarea Fondului național de dezvoltare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.031 din 27 decembrie 2006  Având în vedere:– necesitatea asigurării prompte și transparente, începând cu anul 2007, a finanțării proiectelor de investiții în infrastructură, a necesităților provocate de retrocedarea/restituirea activelor imobiliare, precum și suplimentării fondurilor necesare derulării unor programe/proiecte care beneficiază de finanțare din fonduri europene,– asigurarea unui mecanism de utilizare a veniturilor existente și viitoare încasate din procesul de privatizare,– faptul că destinațiile prevăzute a fi finanțate nu beneficiază de resurse bugetare suficiente, fiind necesară asigurarea surselor de finanțare corespunzătoare începând cu exercițiul bugetar aferent anului 2007,– precum și faptul că veniturile din privatizare existente în contul curent al Trezoreriei Statului sau în contul în valută deschis la Banca Națională a României constituie surse de finanțare lichide și utilizabile imediat, care nu au asociate alte costuri, fiind practic cele mai ieftine surse de finanțare avute la dispoziție,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.  +  Articolul 1(1) Se înființează, în cadrul bugetului de stat, Fondul național de dezvoltare la dispoziția Guvernului, aprobat anual prin legea bugetului de stat, cu următoarele subdiviziuni:a) fondul destinat finanțării proiectelor de investiții în infrastructură și a altor proiecte prioritare;b) fondul destinat finanțării necesităților provocate de retrocedarea/restituirea activelor imobiliare;c) fondul destinat suplimentării fondurilor necesare derulării unor programe/proiecte care beneficiază de finanțare din fonduri europene, inclusiv pentru prefinanțarea și cofinanțarea acestora.(2) Fondul național de dezvoltare la dispoziția Guvernului se repartizează, la propunerea unor ordonatori principali de credite ai bugetului de stat și ai bugetelor locale, pe bază de hotărâri ale Guvernului, în condițiile legii finanțelor publice.(3) Bugetele ordonatorilor principali de credite se suplimentează cu sumele aprobate potrivit alin. (2), care vor fi evidențiate distinct și nu vor putea fi utilizate decât pentru destinațiile pentru care au fost aprobate. Angajările, ordonanțările și plățile din aceste sume se fac în condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările ulterioare, și ale Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale.(4) Ordonatorii principali de credite raportează lunar Ministerului Finanțelor Publice modul de utilizare a sumelor alocate.(5) Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, va introduce modificările corespunzătoare în volumul și în structura bugetului de stat și ale bugetelor acestora.(6) Deficitul anual al bugetului de stat, rezultat din plățile efectuate din sumele repartizate din Fondul național de dezvoltare, se acoperă din următoarele surse:a) venituri din privatizare de la instituțiile publice implicate în procesul de privatizare, rezultate după deducerea cheltuielilor prevăzute în bugetele acestora;b) sume încasate din vânzarea acțiunilor rezultate din conversia în acțiuni a creanțelor bugetului de stat;c) sume existente în contul curent general al Trezoreriei Statului și în contul în valută al Ministerului Finanțelor Publice din venituri din privatizare.(7) începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, veniturile din dividende încasate de instituțiile publice implicate în procesul de privatizare și dobânzile aferente sumelor din conturile prevăzute la alin. (6) lit. a) și c) se fac venit la bugetul de stat.  +  Articolul 2(1) Sumele prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. a) și b) se virează Ministerului Finanțelor Publice, în contul curent general al Trezoreriei Statului sau în contul de valută, după caz, deschis la Banca Națională a României.(2) Pe măsura necesităților de echilibrare a contului curent general al Trezoreriei Statului din cursul anului, sumele în valută încasate de Ministerul Finanțelor Publice din sursele prevăzute la art. 1 alin. (6) lit. a) și c) pot fi transformate în lei, prin cedarea la rezerva valutară a statului.(3) Din sursele prevăzute la art. 1 alin. (6) se plătesc și obligațiile rezultate din procesul de privatizare, stabilite prin acte normative speciale.  +  Articolul 3În termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, Guvernul, la propunerea Ministerului Finanțelor Publice, va aproba normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanțe de urgență.  +  Articolul 4Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență se abrogă art. 1 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2003 privind utilizarea veniturilor din privatizare și din valorificarea activelor bancare neperformante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 748 din 26 octombrie 2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 48/2005.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Sebastian Teodor Gheorghe Vlădescu
  București, 21 decembrie 2006.Nr. 113.----