HOTĂRÂRE nr. 1.705 din 29 noiembrie 2006pentru aprobarea inventarului centralizat al bunurilor din domeniul public al statului
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.020 din 21 decembrie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 alin. (2) din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia, cu modificările şi completările ulterioare,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Se aprobă inventarul centralizat al bunurilor din domeniul public al statului, prevăzut în anexele nr. 1-46*) care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, actualizate la data de 4 decembrie 2006.______ Notă *) Anexele nr. 1-3 şi 5-46 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.020 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.Anexa nr. 4 nu se publică, fiind informaţie clasificată.  +  Articolul 2 (1) Modificările intervenite în inventarul bunurilor din domeniul public al statului se aprobă prin acte normative adoptate în acest sens şi se operează în inventarul bunurilor din domeniul public al statului de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile publice centrale, în calitate de ordonatori principali de credite, în termen de 10 zile de la intrarea în vigoare a acestora. (2) Modificările intervenite la nivelul ordonatorilor secundari sau terţiari de credite vor fi aprobate prin hotărâri ale Guvernului iniţiate de către ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi de autorităţile publice centrale în subordonarea, coordonarea sau sub autoritatea cărora se află aceştia, în calitatea acestora de ordonatori principali de credite. (3) Modificările în inventarul bunurilor din domeniul public al statului intervenite ca urmare a transferurilor de bunuri în sau din domeniul public al statului ori în cadrul domeniului public al statului între ministere, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale se înregistrează concomitent la Ministerul Finanţelor Publice de către instituţiile implicate în aplicarea protocoalelor de predare-primire, în termenul prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 3Inventarul actualizat în condiţiile art. 2 va fi prezentat pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 4De la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, actele normative de modificare a inventarelor vor cuprinde prevederi distincte din care să rezulte anexa şi poziţia din hotărâre care se modifică.  +  Articolul 5 (1) Imobilizările corporale în curs de execuţie reprezintă investiţii neterminate efectuate în regie proprie sau în antrepriză şi se trec în categoria imobilizărilor finalizate după recepţia, darea în folosinţă sau punerea în funcţiune a acestora, după caz. (2) În cazul bunurilor reprezentând imobilizări finalizate, efectuate din surse bugetare şi care, potrivit legii, aparţin domeniului public al statului, acestea vor fi cuprinse în inventar cu valoarea corespunzătoare surselor bugetare utilizate, în baza unui act normativ adoptat în acest sens. (3) În cazul bunurilor reprezentând imobilizări finalizate, efectuate din surse proprii de finanţare, acestea vor fi cuprinse în inventarul bunurilor din domeniul public al statului după recuperarea amortizării investiţiei, respectiv la expirarea duratei normale de utilizare, a contractului de concesiune sau de închiriere, potrivit prevederilor legale în vigoare, în baza unui act normativ adoptat în acest sens.  +  Articolul 6Ministerul Finanţelor Publice poate emite precizări pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri, aprobate prin ordin al ministrului finanţelor publice.  +  Articolul 7Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale implicate vor lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor din actele normative în vigoare privind executarea lucrărilor de cadastru şi publicitate imobiliară.  +  Articolul 8Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, precum şi autorităţile publice centrale implicate vor lua măsurile necesare pentru punerea în aplicare a prevederilor prezentei hotărâri.  +  Articolul 9Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 2.060/2004 pentru aprobarea inventarelor bunurilor din domeniul public al statului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.129 din 30 noiembrie 2004, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:───────────────Ministrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 29 noiembrie 2006.Nr. 1.705.________