LEGE nr. 473 din 12 decembrie 2006pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.020 din 21 decembrie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59 din 6 septembrie 2006 privind asigurarea de la bugetul de stat a cofinanţării publice nerambursabile pentru proiectele de investiţii din cadrul Programului SAPARD, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 769 din 11 septembrie 2006, cu următoarele modificări:1. La articolul 1, partea introductivă şi litera b) vor avea următorul cuprins:"Art. 1. - Proiectele conforme depuse în cadrul Programului SAPARD până la data de 31 iulie 2006 pentru măsurile 1.1 "Îmbunătăţirea prelucrării şi marketingului produselor agricole şi piscicole", 3.1 "Investiţii în exploataţiile agricole" şi 3.4 "Dezvoltarea şi diversificarea activităţilor economice care să genereze activităţi multiple şi venituri alternative", care sunt declarate eligibile, selectate şi contractate pentru finanţare până la data de 28 februarie 2007 şi care nu beneficiază de fonduri publice nerambursabile aprobate pentru Programul SAPARD în perioada 2000-2006, beneficiază de următoarele facilităţi:........................................................................... b) acordarea de credite bancare în condiţiile Legii nr. 231/2005 privind stimularea investiţiilor în agricultură, cu modificările ulterioare;".2. La articolul 2 punctul I, litera a) va avea următorul cuprins:"a) carne şi produse din carne;".Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 12 decembrie 2006.Nr. 473.________