ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 101 din 6 decembrie 2006privind reorganizarea Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizarii în Industrie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.015 din 20 decembrie 2006  În conformitate cu angajamentele asumate de România prin Strategia în domeniul ajutorului de stat, au fost stabilite sarcini de modificare şi adoptare a unor acte normative, cum ar fi Legea investitiilor, Legea privatizarii şi Legea ajutorului de stat.Caracterul de urgenta este justificat de faptul ca Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului urmeaza sa realizeze notificarea către Uniunea Europeana, prin intermediul Consiliului Concurentei, astfel încât procesul de privatizare sa nu fie intrerupt pentru o perioadă lunga de timp. Astfel, după 1 ianuarie 2007 Comisia Europeana va prelua monitorizarea tuturor activităţilor din România legate de concurenta şi va autoriza şi controla ajutoarele de stat acordate în procesul de privatizare. În acest sens, Comisia Europeana are nevoie de o strategie şi o legislatie unitare pentru activitatea viitoare în domeniul privatizarii. În lipsa unei strategii coerente şi a unei legislatii care să puna în aplicare aceasta strategie, Comisia va solicita notificari individuale pentru fiecare societate comerciala privatizata, derularea procesului de autorizare în acest caz putand să depăşească 18 luni.Având în vedere ca înainte de autorizarea Comisiei Europene nu se poate semna contractul de vanzare-cumparare de acţiuni, aceasta intarziere poate prelungi foarte mult derularea procesului de privatizare sau chiar poate pune în pericol finalizarea acestuia.Conform regulilor comunitare, Legea privatizarii trebuie să aibă avizul Comisiei Europene pentru a asigura aplicarea principiilor de transparenta, informare, publicitate şi nerestrictionare. Mai mult, având în vedere ca în angajamentele asumate de statul român în procesul de integrare acesta trebuie să aibă o singura autoritate care să exercite atribuţiile de privatizare, aceasta ordonanţa de urgenţă se impune a fi adoptata de urgenta.Prin derogarea prevăzută la art. 4 se are în vedere eliminarea posibilităţii ca activitatea operatorilor economici cuprinşi în Programul de iarna în domeniul energetic pentru perioada octombrie 2006 - martie 2007 sa sufere perturbari, data fiind importanţa strategica a acestui domeniu.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constitutia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2007 Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului se reorganizeaza prin comasarea prin absorbtie cu Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizarii în Industrie, denumit în continuare O.P.S.P.I., institutie care se desfiinteaza. (2) Autoritatea pentru Valorificarea Activelor Statului, denumita în continuare A.V.A.S, preia drepturile, oblibaţiile şi atribuţiile O.P.S.P.I., stabilite prin actele normative în vigoare, prin acorduri internationale sau alte acte incheiate de către acesta, conform legii. Procedurile de privatizare aflate în desfăşurare la data comasarii vor fi respectate de către A.V.A.S., cu respectarea tuturor etapelor parcurse. (3) La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta A.V.A.S. preia şi exercită toate drepturile şi oblibaţiile ce decurg din calitatea de acţionar al statului privind administrarea, restructurarea, privatizarea şi, după caz, lichidarea societatilor şi companiilor naţionale şi a filialelor acestora, precum şi a celorlalte societăţi comerciale şi a filialelor acestora aflate în administrarea Ministerului Economiei şi Comerţului, prevăzute în anexa, A.V.A.S. urmand sa exercite şi cu privire la aceste societăţi atribuţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 23/2004 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare a Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Bancare prin comasarea prin absorbtie cu Autoritatea pentru Privatizare şi Administrarea Participatiilor Statului, aprobata cu completari prin Legea nr. 360/2004. (4) Începând cu data prevăzută la alin. (3), A.V.A.S. desfăşoară toate activităţile legate de exercitarea calităţii de acţionar al statului la societăţile şi companiile naţionale şi la celelalte societăţi comerciale prevăzute în anexa, precum şi asupra filialelor acestora din portofoliul Ministerului Economiei şi Comerţului, acesta urmand a inceta sa exercite, începând cu această dată, orice astfel de atribuţii. A.V.A.S. este ordonator principal de credite pentru fondurile care se aloca, potrivit legii, pentru operatorii economici prevăzuţi în anexa. (5) Prin reprezentantii în societăţile şi companiile naţionale, precum şi în celelalte societăţi comerciale, A.V.A.S. va asigura aplicarea strategiei şi programelor elaborate de către Ministerul Economiei şi Comerţului privind domeniile: a) industriale, referitoare la evolutia dezvoltării sectoarelor industriei de prelucrare a produselor industriale şi a bunurilor de consum - metalurgie, chimie, petrochimie, textile, pielarie, lemn, sticlă, ceramica, materiale de constructii, constructii de masini; b) energetice, referitoare la evolutia sectorului energetic, respectiv energie electrica şi termica, hidro-, nucleara, petrol, gaze, resurse minerale, mine-geologie. (6) Mandatul pentru reprezentantii în adunările generale precum şi în consiliile de administrare în cadrul operatorilor economici din domeniul energetic va fi stabilit prin ordin comun al ministrului economiei şi comerţului şi al presedintelui Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului. (7) Prin excepţie de la alin. (3), prevederile Ordonantei Guvernului nr. 25/2002 privind unele măsuri pentru monitorizarea postprivatizare a contractelor de vanzare-cumparare de acţiuni deţinute de stat la societăţile comerciale, aprobata cu modificari şi completari prin Legea nr. 506/2002, cu modificările şi completările ulterioare, nu se aplică contractelor de privatizare semnate de către O.P.S.P.I. până la data comasarii, urmand ca atribuţiile de monitorizare a modului în care sunt respectate clauzele din aceste contracte de privatizare să se faca conform clauzelor contractuale.  +  Articolul 2 (1) La data comasarii, A.V.A.S. preia patrimoniul O.P.S.P.I., arhivele şi documentaţia aferente operatorilor economici prevăzuţi în anexa, pe bază de protocol incheiat în conformitate cu situaţia financiară întocmită la data de 31 decembrie 2006. (2) La data prevăzută la alin. (1), A.V.A.S. preia personalul O.P.S.P.I., acesta pastrandu-şi aceleasi drepturi şi obligaţii stabilite prin contractele individuale de muncă, până la incheierea noului contract colectiv de muncă. (3) Numărul maxim al personalului A.V.A.S. va fi aprobat prin hotărâre a Guvernului în termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 3În termen de 30 de zile de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, administratorii societatilor menţionate în anexa vor face demersurile legale necesare înregistrării A.V.A.S. ca acţionar în registrele operatorilor economici şi convocarii adunarilor generale în vederea schimbarii structurii actionariatului conform dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 4Transferul operatorilor economici menţionaţi în anexa şi cuprinşi în Programul de iarna în domeniul energetic pentru perioada octombrie 2006 - martie 2007, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.305/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 809 din 2 octombrie 2006, şi monitorizati, în ceea ce priveste stocurile de combustibil, de către Ministerul Economiei şi Comerţului, se va realiza la 30 de zile de la incheierea perioadei menţionate în Hotărârea Guvernului nr. 1.305/2006, până la acel moment fiind în administrarea Ministerului Economiei şi Comerţului.  +  Articolul 5 (1) La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta, se abroga dispozitiile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 88/2001 privind înfiinţarea Oficiului Participatiilor Statului şi Privatizarii în Industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 338 din 26 iunie 2001, aprobata cu modificari prin Legea nr. 552/2001; Hotărârea Guvernului nr. 869/2001 privind organizarea şi functionarea Oficiului Participatiilor Statului şi Privatizarii în Industrie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 36 din 12 ianuarie 2005; Legea nr. 399/2002 pentru asigurarea condiţiilor de finanţare a organizarii şi funcţionarii activităţilor legate de privatizarile derulate prin Oficiul Participatiilor Statului şi Privatizarii în Industrie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 429 din 20 iunie 2002. (2) Orice alta dispoziţie contrara se abroga sau se modifica în mod corespunzător la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta.  +  Articolul 6Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Seful Cancelariei Primului-Ministru,Ion-Mircea PlanguPreşedintele Autorităţii pentruValorificarea Activelor Statului,Teodor Atanasiup. Ministrul economiei şi comerţului,Darius Mesca,secretar de statMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VladescuBucureşti, 6 decembrie 2006.Nr. 101.  +  Anexa LISTA societatilor şi companiilor naţionale, precum şi a celorlalte societăţi comerciale, preluate de la Ministerul Economiei şi Comerţului
       
    Nr. crt.Denumire
    1.Societatea Comercială "Petrom" - S.A.
    2.Societatea Comercială "Oil Terminal" - S.A.
    3.Societatea Comercială "Conpet" - S.A.
    4.Societatea Comercială "Petrotrans" - S.A.
    5.Societatea Comercială "Foradex" - S.A.
    6.Societatea Comercială "Distrigaz Sud" - S.A.
    7.E.ON Gaz România - S.A.
    8.Societatea Comercială "Complexul Energetic Rovinari" - S.A.
    9.Societatea Comercială "Complexul Energetic Turceni" - S.A.
    10.Societatea Comercială "Complexul Energetic Craiova" - S.A.
    11.Societatea Comercială "Uzina Termoelectrica Midia" - S.A.
    12.Societatea Comercială de Distribuţie şi Furnizare a Energiei Electrice "Electrica" - S.A.
    13.Societatea Comercială "Radioactiv Mineral Măgurele" - S.A.
    14.Societatea Naţională a Sării - S.A.
    15.Societatea Naţională a Apelor Minerale - S.A.
    16.Societatea Comercială "Uzina de Agent Termic şi Alimentare cu Apă" - S.A. Motru
    17.Societatea Comercială Institutul de Cercetare Ştiinţifică şi Inginerie Tehnologică, Proiectare Mine pe Lignit - S.A.
    18.Compania Naţională "Romarm" - S.A.
    19.Societatea Comercială "Uzina Mecanică Orăştie" - S.A.
    20.Societatea Comercială "Şantierul Naval Mangalia" - S.A.
    21.Societatea Comercială "Avioane Craiova" - S.A.
    22.Societatea Comercială "IAR" - S.A. Braşov
    23.Societatea Comercială "Construcţii Aeronautice" - S.A.
    24.Societatea Comercială "TOP THERM" - S.A.
    25.Societatea Comercială "IOR" - S.A.
    26.Societatea Comercială "Romaero" - S.A.
    27.Societatea Comercială "Melana" - IV - S.A.
    28.Societatea Comercială "Oltchim" - S.A.
    29.Societatea Comercială "Zirom" - S.A. Giurgiu
    30.Societatea Comercială "Romplumb" - S.A.
    31.Societatea Comercială "Automobile Craiova" - S.A.
    32.Societatea Comercială "Şantierul Naval 2 Mai" - S.A.
    33.Societatea Naţională "Plafar" - S.A. Bucureşti
    34.Societatea Comercială "I.P.I.U. Consulting Engineering" - S.A.
    35.Societatea Comercială "I.C.P.E." - S.A. Bucureşti
    36.Societatea Comercială Institutul de Proiectări Chimice IPROCHIM - S.A.
    37.Societatea Comercială SIMTEX - S.A.
    38.Societatea Comercială EUROTEST - S.A.
    39.Societatea Comercială ICEM - S.A.
    40.Societatea Comercială ISCIR-CERT - S.A.
    41.Societatea Comercială BRML - CERT - S.A.
  -------