DECIZIE nr. 800 din 9 noiembrie 2006referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1, 3 şi 4 din Codul de procedură civilă
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.012 din 20 decembrie 2006    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorTudorel Toader - judecătorIon Tiucă - procurorIngrid Alina Tudora - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1, 3 şi 4 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Crişan şi Chintoan" - S.R.L. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 5.681/2006 al Judecătoriei Cluj-Napoca, de Societatea Comercială "Bursa Moldovei" - S.A. din Iaşi în Dosarul nr. 10.870/2006 al Judecătoriei Iaşi şi de Societatea Comercială "Commer" - S.A. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 3.199/2006 al Judecătoriei Zalău.La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Având în vedere excepţiile de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 1.383D/2006, nr. 2.058D/2006 şi nr. 2.104D/2006, Curtea pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea cauzelor.În temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale, Curtea dispune conexarea dosarelor nr. 2.058D/2006 şi nr. 2.104D/2006 la Dosarul nr. 1.383D/2006, care este primul înregistrat.Cauza fiind în stare de judecată, reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca neîntemeiată. În acest sens, arată că reglementarea criticată nu contravine prevederilor constituţionale invocate de autorii excepţiei.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarelor, constată următoarele:Prin Încheierea din 28 aprilie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 5.681/2006, Judecătoria Cluj-Napoca a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Crişan şi Chintoan" - S.R.L. din Cluj-Napoca.Prin Încheierea din 12 iulie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 10.870/2006, Judecătoria Iaşi a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor 403 alin. 1, 3 şi 4 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Bursa Moldovei" - S.A. din Iaşi.Prin Încheierea din 12 septembrie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 3.199/2006, Judecătoria Zalău a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Commer" - S.A. din Cluj-Napoca.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că dispoziţiile de lege criticate contravin principiului egalităţii în faţa legii, deoarece "nu este evidenţiată modalitatea de calcul a cauţiunii, ceea ce poate crea privilegii", iar "aprecierea subiectivă, de la caz la caz şi fără un algoritm de calcul al cauţiunii, lasă loc la discriminare". De asemenea, arată că prin instituirea obligaţiei de plată a cauţiunii, al cărui cuantum este raportat la valoarea obiectului executării, se îngrădeşte accesul liber la justiţie pentru persoanele care nu dispun de mijloace financiare suficiente. Totodată, consideră că este inacceptabilă şi "împrejurarea întârzierii recuperării sumelor plătite cu titlul de cauţiune, acestea neputând reveni plătitorului decât după parcurgerea tuturor gradelor de jurisdicţie şi rămânerea definitivă şi irevocabilă a hotărârii judecătoreşti", ceea ce aduce atingere patrimoniului persoanei, garantat, de altfel, prin art. 44 din Constituţie.Judecătoria Cluj-Napoca apreciază că excepţia de neconstituţionalitate invocată este neîntemeiată. În acest sens, invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale în materie.Judecătoria Iaşi apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.Judecătoria Zalău consideră că dispoziţiile de lege criticate nu contravin niciunei prevederi constituţionale.Potrivit prevederilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Guvernul consideră că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată. În susţinerea acestui punct de vedere, subliniază faptul că, prin numeroase decizii, Curtea Constituţională s-a mai pronunţat asupra art. 403 alin. 1 din Codul de procedură civilă, statuând, în mod constant, că aceste dispoziţii legale sunt constituţionale.Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale. În acest sens, invocă jurisprudenţa Curţii Constituţionale, şi anume Decizia nr. 36/2005.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului nu au comunicat punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Guvernului şi Avocatului Poporului, rapoartele întocmite în cauză de judecătorul-raportor, notele scrise depuse la dosar, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), precum şi ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 403 alin. 1, 3 şi 4 din Codul de procedură civilă, potrivit cărora:"Art. 403. - Până la soluţionarea contestaţiei la executare sau a altei cereri privind executarea silită, instanţa competentă poate suspenda executarea, dacă se depune o cauţiune în cuantumul fixat de instanţă, în afară de cazul în care legea dispune altfel. [...]Asupra cererii de suspendare formulate potrivit alin. 1 şi 2, instanţa, în toate cazurile, se pronunţă prin încheiere, care poate fi atacată cu recurs, în mod separat.În cazuri urgente, dacă s-a plătit cauţiunea, preşedintele instanţei poate dispune, prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare de către instanţă, Încheierea nu este supusă nici unei căi de atac. Cauţiunea care trebuie depusă este în cuantum de 10% din valoarea obiectului cererii sau de 5 milioane lei pentru cererile neevaluabile în bani. Cauţiunea depusă este deductibilă din cauţiunea stabilită de instanţă, dacă este cazul."Autorii excepţiei susţin că dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 1 alin. (3) privind statul român, ale art. 16 alin. (1) referitoare la egalitatea în drepturi, ale art. 21 alin. (1) şi (2) privind accesul liber la justiţie, ale art. 44 privind dreptul de proprietate privată, ale art. 53 referitoare la restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor libertăţi, precum şi ale art. 124 alin. (2) privind înfăptuirea justiţiei.Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată că dispoziţiile de lege criticate au mai făcut, în numeroase rânduri, obiect al controlului de constituţionalitate, prin raportare la aceleaşi prevederi din Legea fundamentală ca şi în prezenta cauză şi cu motivări asemănătoare, soluţia adoptată fiind de fiecare dată aceeaşi, şi anume că sunt constituţionale.În acest sens, este Decizia nr. 389 din 9 mai 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 19 iunie 2006, şi Decizia nr. 479 din 8 iunie 2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 608 din 13 iulie 2006.Deoarece nu au intervenit elemente noi care să justifice schimbarea jurisprudenţei Curţii Constituţionale, cele statuate prin deciziile menţionate îşi menţin valabilitatea şi în prezenta cauză.Pentru considerentele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A. d), precum şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 403 alin. 1, 3 şi 4 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Societatea Comercială "Crişan şi Chintoan" - S.R.L. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 5.681/2006 al Judecătoriei Cluj-Napoca, de Societatea Comercială "Bursa Moldovei" - S.A. din Iaşi în Dosarul nr. 10.870/2006 al Judecătoriei Iaşi şi de Societatea Comercială "Commer" - S.A. din Cluj-Napoca în Dosarul nr. 3.199/2006 al Judecătoriei Zalău.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 9 noiembrie 2006.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Ingrid Alina Tudora-----