HOTĂRÂRE nr. 745 din 16 noiembrie 2006privind modificarea şi completarea Regulamentului de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005
EMITENT
  • CONSILIUL SUPERIOR AL MAGISTRATURII - PLENUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.010 din 19 decembrie 2006    În temeiul dispoziţiilor art. 133 alin. (5) şi (7) din Constituţia României, republicată, şi ale art. 23 alin. (1) şi art. 38 alin. (1) din Legea nr. 317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii, republicată, cu modificările ulterioare,având în vedere dispoziţiile art. 41 din Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare,Plenul Consiliului Superior al Magistraturii hotărăşte:  +  Articolul IRegulamentul de organizare şi funcţionare a Consiliului Superior al Magistraturii, aprobat prin Hotărârea Plenului Consiliului Superior al Magistraturii nr. 326/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 867 din 27 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 57 va avea următorul cuprins:"Art. 57. - În subordinea preşedintelui Consiliului funcţionează: a) Biroul de audit public intern; b) Biroul de informare publică şi relaţii cu mass-media; c) Biroul de documente clasificate."2. După articolul 77 se introduc punctul 10, intitulat Biroul de documente clasificate, şi articolele 77^1 şi 77^2, cu următorul cuprins:"10. Biroul de documente clasificateArt. 77^1. - (1) Biroul de documente clasificate reprezintă compartimentul de specialitate care asigură evidenţa, prelucrarea, procesarea, păstrarea, manipularea şi multiplicarea informaţiilor clasificate. (2) Biroul de documente clasificate este constituit potrivit Legii nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate, cu modificările ulterioare. (3) Biroul de documente clasificate funcţionează în subordinea preşedintelui Consiliului. (4) Activitatea Biroului de documente clasificate este coordonată de funcţionarul de securitate, în condiţiile prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 585/2002 pentru aprobarea Standardelor naţionale de protecţie a informaţiilor clasificate în România, cu modificările ulterioare.Art. 77^2. - Biroul de documente clasificate exercită în principal următoarele atribuţii: a) predă şi primeşte corespondenţa clasificată; b) asigură evidenţa materialelor şi documentelor care conţin informaţii clasificate; c) prelucrează şi procesează materialele şi documentele care conţin informaţii clasificate; d) păstrează şi manipulează materialele şi documentele care conţin informaţii clasificate; e) asigură păstrarea registrului de evidenţă a autorizaţiilor acordate personalului; f) asigură păstrarea registrelor de evidenţă a informaţiilor strict secrete de importanţă deosebită, strict secrete şi secrete, a informaţiilor secrete de serviciu, a registrului unic de evidenţă a registrelor, condicilor, borderourilor şi caietelor pentru informaţii clasificate, a condicii de predare-primire a informaţiilor clasificate; g) realizează operaţiunile de multiplicare a informaţiilor clasificate; h) asigură arhivarea sau distrugerea documentelor ori a materialelor care conţin informaţii clasificate."  +  Articolul IIPrezenta hotărâre se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele ConsiliuluiSuperior al Magistraturii,Iulian GîlcăBucureşti, 16 noiembrie 2006.Nr. 745.-------