LEGE nr. 477 din 12 decembrie 2006privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 56/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 56 din 30 august 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 138/1999 privind salarizarea şi alte drepturi ale personalului militar din instituţiile publice de apărare naţională, ordine publică şi siguranţă naţională, precum şi acordarea unor drepturi salariale personalului civil din aceste instituţii, adoptată în temeiul art. 1 pct. VI.1 din Legea nr. 288/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 746 din 31 august 2006, cu următoarele modificări şi completări:1. La articolul I, după punctul 2 se introduce un nou punct, punctul 2^1, cu următorul cuprins:"2^1. La articolul 39, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:«(1^1) Pe timpul participării la cursurile de carieră, cadrele militare în activitate beneficiază de solda lunară avută la data începerii cursurilor şi, după caz, de sporurile aplicabile personalului din instituţia de învăţământ sau din unitatea în care efectuează stagiul, potrivit art. 27.»"2. La articolul I punctul 4, alineatul (4) al articolului 42 va avea următorul cuprins:"(4) Cadrele militare în activitate, pe timpul concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani, iar în cazul copilului cu handicap, pentru afecţiunile intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani, beneficiază de solda lunară brută în procentele prevăzute de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006."3. La articolul I, după punctul 4 se introduce un nou punct, punctul 4^1, cu următorul cuprins:"4^1. La anexa nr. 1, litera A va avea următorul cuprins:«A. Coeficienţii de ierarhizare a soldelor de funcţie, pentru unele funcţii specifice apărării, ordinii publice şi siguranţei naţionale, structuri militare, altele decât cele din compunerea Ministerului Apărării  ┌────┬───────────────────────────┬──────────┬─────────┬──────────────────────┐ │Nr. │ Funcţia │ Gradul │ Nivelul │ Coeficientul de │ │crt.│ │ militar │studiilor│ ierarhizare │ │ │ │ │ ├──────────┬───────────┤ │ │ │ │ │ minim │ maxim │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 1. │- Conducătorul instituţiei │ General │ S │ - │ 9,00 │ │ │centrale, prim-adjunct al │ │ │ │ │ │ │directorului Serviciului │ │ │ │ │ │ │Român de Informaţii şi ai │ │ │ │ │ │ │Serviciului de Informaţii │ │ │ │ │ │ │Externe (secretar de stat) │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 2. │- Adjuncţii directorului │ General │ S │ - │ 8,95 │ │ │Serviciului Român de │ │ │ │ │ │ │Informaţii şi Serviciului │ │ │ │ │ │ │de Informaţii Externe, şef │ │ │ │ │ │ │departament (secretar de │ │ │ │ │ │ │stat) │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 3. │- Adjuncţii conducătorului │ General │ S │ 8,00 │ 8,20 │ │ │instituţiei centrale │ │ │ │ │ │ │(subsecretar de stat) │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 4. │- Funcţii corespunzătoare │ General │ S │ 6,80 │ 7,00 │ │ │gradului de general │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 5. │- Funcţii corespunzătoare │ General- │ S │ 6,50 │ 6,70 │ │ │gradului de general- │locotenent│ │ │ │ │ │locotenent │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 6. │- Funcţii corespunzătoare │ General- │ S │ 6,30 │ 6,40 │ │ │gradului de general-maior │ maior │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 7. │- Funcţii corespunzătoare │ General │ S │ 5,60 │ 5,80 │ │ │gradului de general de │de brigadă│ │ │ │ │ │brigadă │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 8. │- Funcţii corespunzătoare │ Colonel │ S │ 4,70 │ 5,50 │ │ │gradului de colonel │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │ 9. │- Funcţii corespunzătoare │Locotenent- S │ 4,20 │ 4,60 │ │ │gradului de locotenent- │colonel │ │ │ │ │ │colonel │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │10. │- Funcţii corespunzătoare │ Maior │ S │ 3,80 │ 4,10 │ │ │gradului de maior │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │11. │- Funcţii corespunzătoare │ Căpitan │ S │ 3,30 │ 3,70 │ │ │gradului de căpitan │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │12. │- Funcţii corespunzătoare │Locotenent│ S │ 3,00 │ 3,10 │ │ │gradului de locotenent │ │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │13. │- Funcţii corespunzătoare │Subloco- │ S │ 2,80 │ 2,90 │ │ │gradului de sublocotenent │tenent │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼───────────┤ │14. │- Funcţii corespunzătoare │Maistru │ S │ 2,60 │ 3,20 │ │ │gradelor de maistru militar│militar │ │ │ │ │ │principal, plutonier │principal,│ │ │ │ │ │adjutant şef-maistru │plutonier │ │ │ │ │ │militar clasa a IV-a, │adjutant │ │ │ │ │ │sergent major │şef- │ │ │ │ │ │ │maistru │ │ │ │ │ │ │militar ├─────────┼──────────┼───────────┤ │ │ │clasa a │ M │ 1,90 │ 2,90 │ │ │ │IV-a, │ │ │ │ │ │ │sergent │ │ │ │ │ │ │major │ │ │ │ ├────┼───────────────────────────┼──────────┼─────────┼─────┬────┼────┬──────┤ │15. │- Funcţii pentru militarii │Sergent │ M │ Sg. │Cap.│Frt.│Sld. │ │ │angajaţi pe bază de │soldat │ G ├─────┼────┼────┼──────┤ │ │contract │ │ │1,80 │1,70│1,60│1,55»"│ └────┴───────────────────────────┴──────────┴─────────┴─────┴────┴────┴──────┘4. La articolul I punctul 5, după tabelul de la litera A.1 a anexei nr. 1 se introduce o notă cu următorul cuprins:"NOTĂ:1. Cadrele militare în activitate care menţin coeficienţii de ierarhizare a soldelor de funcţie, în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2001 pentru stabilirea coeficienţilor de ierarhizare ai soldelor unor funcţii din structurile Ministerului Apărării Naţionale, ale căror state de organizare intră în vigoare până la data de 31 decembrie 2007 ca urmare a procesului de reorganizare a Armatei României, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2002, cu modificările şi completările ulterioare, beneficiază în continuare de acest drept, prin acordarea coeficienţilor de ierarhizare a soldelor de funcţie prevăzuţi în tabelul de mai sus. Procedura de menţinere în continuare a coeficienţilor de ierarhizare a soldelor de funcţie se stabileşte prin ordin al ministrului apărării.2. Coeficienţii de ierarhizare acordaţi până la 31 decembrie 2007 cadrelor militare în activitate, numite în funcţii în condiţiile prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 91/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se menţin şi după această dată, până la data numirii ofiţerilor/ maiştrilor militari/subofiţerilor într-o funcţie prevăzută cu un coeficient de ierarhizare cel puţin egal cu cel avut.3. Solda de funcţie corespunzătoare coeficienţilor de ierarhizare acordaţi în condiţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 91/2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 52/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale prezentei legi se ia în calcul la stabilirea drepturilor salariale şi sociale, precum şi la stabilirea şi actualizarea pensiilor militare."5. La articolul I, punctul 6 se abrogă.6. La articolul I, după punctul 6 se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul cuprins:"7. La anexa nr. 7, după punctul 3^1 se introduce un nou punct, punctul 3^2, cu următorul cuprins:«3^2. Salariul de bază al funcţiei îndeplinite se ia în calcul ca soldă de funcţie la actualizarea pensiei militare de stat.»"7. Articolul II va avea următorul cuprins:"Art. II. - (1) Prevederile art. I pct. 5 şi 7 se aplică începând cu luna decembrie 2006. (2) Prevederile art. I pct. 2^1 şi 4^1 se aplică începând cu luna decembrie 2006, cu excepţia Ministerului Administraţiei şi Internelor, pentru care acestea se aplică de la data de 1 ianuarie 2007."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 12 decembrie 2006.Nr. 477.----