ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 102 din 13 decembrie 2006pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006    Având în vedere că până la data aderării României la Uniunea Europeană Agenţia Română de Asigurare a Calităţii în Învăţământul Superior (ARACIS) trebuie să pregătească cadrul legislativ şi documentaţia pentru înscrierea sa în Registrul european al agenţiilor de asigurare a calităţii în învăţământul superior, cu condiţia de a nu fi subvenţionată de la bugetul de stat,având în vedere necesitatea urgentă de modificare a termenelor de aplicare experimentală a actelor normative specifice activităţii de asigurare a calităţii educaţiei, din anul universitar 2005-2006 cu anul universitar 2006-2007, şi pentru evitarea apariţiei unui blocaj major în activitatea internă şi internaţională a ARACIS,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul UNICOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 75/2005 privind asigurarea calităţii educaţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 642 din 20 iulie 2005, aprobată cu modificări prin Legea nr. 87/2006, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (1) al articolului 21 va avea următorul cuprins:"(1) ARACIS se finanţează integral din venituri proprii."2. Articolul 36 va avea următorul cuprins:"Art. 36. - (1) Organizaţiile furnizoare de educaţie experimentează mecanismele de evaluare internă a calităţii, prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, începând cu semestrul al doilea al anului şcolar 2005-2006, respectiv universitar 2006-2007. (2) În anul şcolar 2005-2006, respectiv universitar 2006-2007, ARACIP şi ARACIS experimentează metodologiile de evaluare şi asigurare externă a calităţii. Până la 1 septembrie 2006, respectiv până la 1 septembrie 2007, ARACIP şi ARACIS elaborează un raport detaliat asupra rezultatelor experimentării. (3) Începând cu anul şcolar 2006-2007, respectiv universitar 2007-2008, se trece la aplicarea metodologiilor de evaluare internă şi externă în vederea asigurării calităţii, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, la nivel naţional, ţinându-se cont de rezultatele stadiului de experimentare."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:----------------Ministrul educaţiei şi cercetării,Mihail HărdăuMinistrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuMinistrul integrării europene,Anca Daniela BoagiuBucureşti, 13 decembrie 2006.Nr. 102.----