LEGE nr. 458 din 6 decembrie 2006pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul IOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 29 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Titlul ordonanţei de urgenţă va avea următorul cuprins:"ORDONANŢĂ DE URGENŢĂprivind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România"2. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă reglementează regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România."3. La articolul 2, literele a)-c) ale punctului 1 vor avea următorul cuprins:"a) metale preţioase - aurul, argintul şi metalele platinice, sub orice formă; titlurile minime ale metalelor preţioase care sunt supuse regimului reglementat prin prezenta ordonanţă de urgenţă sunt cele prevăzute în normele de aplicare a acesteia; b) metale platinice - platina, ruteniul, rhodiul, paladiul, osmiul şi iridiul; c) pietre preţioase - diamantele, rubinele, safirele, smaraldele; regimul pietrelor preţioase este aplicabil şi perlelor naturale şi de cultură, precum şi pietrelor naturale de calitate gemă, a căror listă va fi anexată la normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă;".4. La articolul 2, literele f)-h) ale punctului 1 se abrogă.5. La articolul 2, punctele 2-4 vor avea următorul cuprins:"2. operaţiuni cu metale şi pietre preţioase - actele de comerţ şi faptele de comerţ cu metale preţioase şi pietre preţioase, care au ca obiect: a) producerea metalelor preţioase; b) prelucrarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase; c) vânzarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase; d) cumpărarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase; e) păstrarea în depozit a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase pentru cauză de comerţ; f) introducerea în ţară a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase; g) scoaterea din ţară a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase; h) mijlocirea operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase; i) transportul de metale preţioase şi pietre preţioase, cu excepţia transportului efectuat în tranzit vamal; j) prestări de servicii care au ca obiect metale preţioase şi pietre preţioase; k) marcarea metalelor preţioase; l) alte acte de comerţ şi fapte de comerţ care au ca obiect metale preţioase şi pietre preţioase;3. titlu - proporţia de metal preţios fin conţinută de un obiect, exprimată în miimi;4. autorizaţie - actul emis de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, care acordă dreptul de a desfăşura operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase;".6. La articolul 2, punctele 5 şi 6 se abrogă.7. La articolul 2, punctele 7-10 vor avea următorul cuprins:"7. marcarea metalelor preţioase - operaţiunea de atestare a conţinutului de metal preţios fin, prin aplicarea mărcii de titlu, a mărcii de garanţie proprie a producătorului intern, a importatorului şi/sau a vânzătorului cu amănuntul ori, după caz, a mărcii de certificare;8. marca de garanţie proprie - semnul individual stabilit şi înregistrat la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, care se aplică pe bijuteriile şi obiectele din metale preţioase de către producătorul intern, importator sau vânzătorul cu amănuntul;9. marca titlului - semnul convenţional, diferit în funcţie de titlul metalului preţios, care se aplică pe bijuteriile şi obiectele din metale preţioase;10. marca de certificare - semnul convenţional care se aplică pe bijuterii şi pe obiectele din metale preţioase de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, în cazul în care producătorul intern, importatorul şi/sau vânzătorul nu sunt autorizaţi sau nu doresc să îşi aplice marca de garanţie proprie, la cererea acestora."8. Capitolul II "Rezerva de stat de metale preţioase", cuprinzând articolul 3, se abrogă.9. Articolele 4 şi 5 se abrogă.10. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - Persoanele fizice şi juridice pot efectua operaţiuni de vânzare, cumpărare şi tranzacţionare cu aur financiar numai prin intermediul băncilor autorizate de Banca Naţională a României sau, după caz, printr-o bancă autorizată pentru astfel de operaţiuni dintr-un stat membru al Uniunii Europene."11. Titlul capitolului IV va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL IVAutorizarea operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase"12. La articolul 8, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Operaţiunile cu metale preţioase şi pietre preţioase, prevăzute la art. 2 pct. 2, se pot efectua de către persoanele fizice sau juridice numai în baza autorizaţiei eliberate de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor pe perioadă nedeterminată, vizată anual de către aceasta. (2) Nu sunt supuse regimului autorizării operaţiunile prevăzute la art. 2 pct. 2 dacă acestea se efectuează pentru nevoile proprii ale persoanei fizice sau juridice şi dacă nu se urmăreşte obţinerea unui profit."13. Titlul capitolului V va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VEvidenţa operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase"14. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Persoanele fizice şi juridice autorizate să efectueze operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase au obligaţia să asigure evidenţa strictă a acestora, potrivit normelor metodologice emise în aplicarea prezentei ordonanţe de urgenţă."15. Articolul 11 se abrogă.16. Titlul capitolului VI va avea următorul cuprins:"CAPITOLUL VIMarcarea metalelor preţioase"17. Articolele 12 şi 13 vor avea următorul cuprins:"Art. 12. - (1) În vederea prevenirii unor acte de comerţ sau fapte de comerţ ilicite, metalele preţioase trebuie să fie marcate înainte de comercializare sau, după caz, înainte de expunerea spre comercializare. (2) Anterior marcării, metalele preţioase trebuie să fie supuse unei analize fizice sau chimice, în vederea stabilirii titlului acestora. (3) Procedurile de analiză şi marcare vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, aprobate prin hotărâre a Guvernului.Art. 13. - Controlul marcării metalelor preţioase se va efectua de către personalul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor abilitat în acest sens, potrivit dispoziţiilor legale în vigoare."18. După articolul 13 al capitolului VI se introduce un nou capitol, capitolul VI^1, cuprinzând articolele 14 şi 15, cu următorul titlu:"CAPITOLUL VI^1Atribuţiile Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor"19. La articolul 14, litera b) va avea următorul cuprins:"b) să stabilească mărcile utilizate pentru marcarea metalelor preţioase;".20. La articolul 14, litera d) se abrogă.21. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor îşi exercită drepturile şi obligaţiile specifice activităţilor de analiză, marcare, expertizare şi autorizare printr-o structură organizatorică ale cărei organizare şi funcţionare se aprobă prin hotărâre a Guvernului. (2) Sursele de finanţare se vor asigura din venituri realizate din activitatea proprie."22. Articolele 16-22 vor avea următorul cuprins:"Art. 16. - Nerespectarea prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă atrage răspunderea penală, contravenţională sau administrativă, după caz.Art. 17. - (1) Falsificarea în orice mod a mărcilor de titlu, a mărcilor de garanţie proprie sau a mărcilor de certificare constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani. (2) Folosirea mărcilor de titlu, a mărcilor de garanţie proprie sau a mărcilor de certificare false ori folosirea unor mărci neînregistrate constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 3 ani. (3) Bunurile care au aplicată o marcă falsă sau falsificată se confiscă.Art. 18. - Desfăşurarea fără autorizaţie a operaţiunilor cu metale preţioase şi pietre preţioase constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 5.000 lei la 10.000 lei, precum şi cu confiscarea bunurilor ce fac obiectul contravenţiei.Art. 19. - Comercializarea sau expunerea spre comercializare a metalelor preţioase, fără ca acestea să fie marcate în prealabil potrivit prevederilor legale în vigoare, constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 6.000 lei, precum şi cu confiscarea bunurilor ce fac obiectul contravenţiei.Art. 20. - Contravenţiile prevăzute la art. 18 şi 19 se constată şi se sancţionează de personalul împuternicit în acest sens, după caz, de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Banca Naţională a României, Ministerul Finanţelor Publice sau Ministerul Administraţiei şi Internelor, potrivit atribuţiilor ce le revin în conformitate cu prevederile legale.Art. 21. - Contravenţiilor prevăzute la art. 18 şi 19 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.Art. 22. - (1) Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor poate suspenda, pe o perioadă cuprinsă între o lună şi 6 luni, autorizaţia pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi pietre preţioase, în cazul încălcării prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă. (2) În cazul nerespectării ordinului sau a deciziei de suspendare, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor poate dispune retragerea autorizaţiei. (3) Situaţiile în care se poate dispune suspendarea ori retragerea autorizaţiei, precum şi procedura de reautorizare pentru efectuarea de operaţiuni cu metale preţioase şi cu pietre preţioase vor fi stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. (4) Împotriva ordinului sau, după caz, a deciziei de suspendare ori de retragere a autorizaţiei se poate formula contestaţie, în termenele şi în condiţiile prevăzute de lege."23. Articolul 23 va avea următorul cuprins:"Art. 23. - (1) În situaţia în care autorizaţia a fost retrasă, cel care o deţinea are obligaţia ca, în termen de 30 de zile de la comunicare, să lichideze stocul de obiecte şi bijuterii din metale preţioase, precum şi stocul de pietre preţioase, existente la data retragerii autorizaţiei. (2) În cazul suspendării autorizaţiei cel care o deţinea nu mai are dreptul să efectueze operaţiuni cu metale preţioase sau cu pietre preţioase pentru care a fost autorizat."24. Articolul 24 se abrogă.25. Articolul 25 va avea următorul cuprins:"Art. 25. - (1) Metalele preţioase şi pietrele preţioase considerate bunuri fără stăpân, precum şi cele ridicate în vederea confiscării ori confiscate în condiţiile prevăzute de lege se depun la unităţile de trezorerie ale Ministerului Finanţelor Publice. (2) Procedura de manipulare şi depozitare a metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase la unităţile de trezorerie ale Ministerului Finanţelor Publice se va stabili prin ordin al ministrului finanţelor publice. (3) Valorificarea metalelor preţioase şi a pietrelor preţioase prevăzute la alin. (1) se face potrivit dispoziţiilor legale în vigoare."26. La articolul 26, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 26. - (1) Persoanele fizice şi juridice ale căror obiecte din metale preţioase şi pietre preţioase au fost preluate abuziv de către stat pot solicita restituirea acestora instanţelor de judecată în raza cărora domiciliază, îşi au reşedinţa sau sediul, până la data de 31 decembrie 2006......................................................................................... (2) În cazul metalelor preţioase şi al pietrelor preţioase preluate abuziv, care nu se mai regăsesc fizic, fiind valorificate, se vor acorda despăgubiri în condiţiile şi în limitele stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."27. La articolul 26, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:"(2^1) Banca Naţională a României recuperează de la Ministerul Finanţelor Publice sumele reprezentând contravaloarea obiectelor din metale preţioase şi pietre preţioase restituite în natură, despăgubirile acordate persoanelor îndreptăţite şi cheltuielile determinate de obţinerea şi punerea în executare a hotărârilor judecătoreşti, în condiţiile stabilite prin normele metodologice de aplicare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă."28. Articolul 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - Metalele preţioase şi pietrele preţioase aflate în inventarul Băncii Naţionale a României se valorifică, potrivit procedurii stabilite prin normele metodologice de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă."  +  Articolul II (1) Prezenta lege intră în vigoare la 90 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I. (2) În termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi, Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor, Ministerul Finanţelor Publice şi Banca Naţională a României vor înainta Guvernului spre aprobare proiectele de norme metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 190/2000 privind regimul metalelor preţioase, aliajelor acestora şi pietrelor preţioase în România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 77 din 29 ianuarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 6 decembrie 2006.Nr. 458.----