LEGE nr. 454 din 6 decembrie 2006pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 21/2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1.004 din 18 decembrie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul UNICSe aprobă Ordonanţa Guvernului nr. 21 din 26 ianuarie 2006 privind regimul concesionării monumentelor istorice, adoptată în temeiul art. 1 pct. VII.1 din Legea nr. 404/2005 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 83 din 30 ianuarie 2006, cu următoarele modificări:1. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) În înţelesul prezentei ordonanţe, scopul concesiunii îl constituie, după caz, restaurarea, întreţinerea şi punerea în valoare a imobilelor descrise la art. 1 alin. (1), pentru a asigura păstrarea caracterului de monument istoric al acestora. (2) Atribuirea concesiunii bunurilor prevăzute la art. 1 se face în baza unui contract prin care o persoană juridică, denumită concedent, transmite pentru o perioadă determinată, de cel mult 49 de ani, unei alte persoane, denumită concesionar, care acţionează pe riscul şi pe răspunderea sa, dreptul şi obligaţia de exploatare a unui monument istoric, în schimbul unei redevenţe."2. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - Principiile care stau la baza selectării ofertanţilor şi a încheierii contractelor de concesiune sunt: a) transparenţa, respectiv punerea la dispoziţia tuturor celor interesaţi a informaţiilor referitoare la aplicarea procedurii şi a criteriilor de selecţie pentru atribuirea contractului de concesiune; b) proporţionalitatea, respectiv condiţia ca orice măsură cerută de către autoritatea publică să fie necesară şi corespunzătoare naturii contractului; c) libera concurenţă, nediscriminarea, respectiv tratamentul egal pentru toţi ofertanţii, inclusiv pentru cei de altă cetăţenie, astfel încât aceştia să aibă dreptul de a deveni concesionari, în condiţiile legii, ale convenţiilor şi acordurilor internaţionale la care România este parte."3. Articolul 7 va avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Iniţierea concesionării are la bază un studiu de oportunitate efectuat în prealabil de către concedent, care va cuprinde cel puţin următoarele elemente: a) descrierea monumentului istoric care urmează să fie concesionat; b) motivele de ordin economic, financiar, social şi de mediu care justifică acordarea concesiunii; c) investiţiile necesare pentru restaurarea, protejarea, modernizarea sau punerea în valoare a monumentului istoric; d) nivelul minim al redevenţei; e) propunerea de procedură pentru atribuirea contractului de concesiune şi justificarea alegerii procedurii, potrivit legii; f) durata estimată a concesiunii; g) termenele previzibile pentru realizarea procedurii de concesionare; h) detaliile tehnice şi de funcţionare necesar a fi respectate, elaborate în conformitate cu avizul comisiilor zonale sau, după caz, al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice. (2) În scopul luării unei decizii privind concesionarea, la primirea propunerii de concesionare, formulată de un investitor interesat, concedentul este obligat să procedeze la întocmirea studiului de oportunitate în termen de 60 de zile, în cazul în care părţile nu convin asupra unui alt termen. (3) În cazul în care concedentul nu deţine capacitatea organizatorică şi tehnică pentru elaborarea studiului de oportunitate prevăzut la alin. (1), acesta poate apela la serviciile unor consultanţi de specialitate. (4) În cazul în care persoana fizică sau juridică interesată solicită consultanţă de la o firmă de consultanţă independentă, costul studiului de oportunitate este suportat de către aceasta."4. Articolul 8 va avea următorul cuprins:"Art. 8. - (1) Studiul de oportunitate se aprobă de către concedent. (2) Concesionarea se aprobă, pe baza studiului de oportunitate prevăzut la alin. (1), prin hotărâre a Guvernului, a consiliilor locale, judeţene sau a Consiliului General al Municipiului Bucureşti, după caz. (3) În baza studiului de oportunitate prevăzut la alin. (1), concedentul elaborează caietul de sarcini al concesiunii. (4) Caietul de sarcini va cuprinde obligaţiile ce revin concesionarului în conformitate cu dispoziţiile cuprinse în Obligaţia de folosinţă a monumentului istoric, întocmită conform Ordinului ministrului culturii şi cultelor nr. 2.684/2003 privind aprobarea Metodologiei de întocmire a Obligaţiei privind folosinţa monumentului istoric şi a conţinutului acesteia, precum şi alte elemente stabilite prin normele metodologice-cadru de aplicare a prezentei ordonanţe."5. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Atribuirea contractului de concesiune a unui monument istoric se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare."6. Articolul 10 se abrogă.7. La articolul 11, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) La şedinţele comisiei de evaluare preşedintele acesteia poate invita personalităţi recunoscute pentru experienţa şi competenţa lor în domeniul protejării monumentelor istorice."8. Articolul 12 va avea următorul cuprins:"Art. 12. - Comisia de evaluare alege oferta în baza următoarelor criterii cumulate: a) valoarea investiţiilor şi termenele de realizare a lucrărilor de protejare, restaurare, conservare, modernizare sau punere în valoare, după caz, prevăzute în studiul de oportunitate şi caietul de sarcini; b) scopul concesionării, destinaţia şi modul de exploatare a monumentului istoric; vor avea prioritate activităţile din domeniul culturii; c) impactul socioeconomic; d) modul de rezolvare a obligaţiilor privind protecţia mediului, precum şi a problemelor sociale; e) garanţiile profesionale şi financiare depuse de către fiecare ofertant."9. Articolul 13 va avea următorul cuprins:"Art. 13. - (1) Contractul de concesiune a monumentelor istorice va cuprinde clauze specifice referitoare la rezilierea unilaterală a acestuia pentru nerespectarea obligaţiilor asumate de concesionar cu privire la protejarea, restaurarea, modernizarea, punerea în valoare sau, după caz, exploatarea monumentului istoric. (2) Contractul de concesiune sau eventualele acte adiţionale la acesta nu pot deroga de la sarcinile cuprinse în Obligaţia de folosinţă a monumentului istoric."10. Articolul 15 va avea următorul cuprins:"Art. 15. - (1) Distrugerea, degradarea sau aducerea în stare de nefuncţionare a imobilelor declarate monumente istorice, precum şi efectuarea unor lucrări de reparaţii la acestea, fără avizul comisiei zonale sau al Comisiei Naţionale a Monumentelor Istorice, după caz, atrage răspunderea administrativă, civilă, contravenţională sau penală, după caz, în condiţiile legii. (2) Contravenţiile la regimul de protejare a monumentelor istorice se constată şi se sancţionează în conformitate cu prevederile Legii nr. 422/2001, cu modificările şi completările ulterioare."11. Articolul 16 va avea următorul cuprins:"Art. 16. - Dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, referitoare la contractul de concesiune, dosarul concesiunii, exercitarea controlului şi soluţionarea litigiilor privind concesionarea, precum şi sancţiunile care se aplică pentru nerespectarea de către părţi a obligaţiilor contractuale, se aplică în mod corespunzător concesionării monumentelor istorice."Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUp. PREŞEDINTELE SENATULUI,DORU IOAN TĂRĂCILĂBucureşti, 6 decembrie 2006.Nr. 454.----