REGULAMENT din 29 noiembrie 2006pentru alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 998 din 14 decembrie 2006   +  Capitolul I Drepturi privind alocarea capacităţilor de infrastructură  +  Articolul 1Organismul de alocare a capacităţilor de infrastructură feroviară proprietate publică şi privată a statului român este Compania Naţională de Căi Ferate "C.F.R." - S.A., denumită în continuare CFR, în calitate de administrator al infrastructurii feroviare.  +  Articolul 2CFR, cunoscând ansamblul capacităţilor de infrastructură feroviară disponibilă, va urmări ca la alocarea acestora pe bază de contract de acces la infrastructură să se aibă în vedere următoarele: a) alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară să fie făcută în mod echitabil şi nediscriminatoriu; b) procedura de alocare să permită o utilizare eficientă şi optimă a capacităţilor de infrastructură; c) asigurarea unei rezerve de capacitate de infrastructură în cadrul graficului de circulaţie pentru lucrări de întreţinere a infrastructurii, pentru fluidizarea traficului feroviar, precum şi pentru satisfacerea cererilor de ultim moment de alocare de trase suplimentare, cu respectarea prevederilor instrucţiunilor specifice în vigoare.  +  Articolul 3La alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară se va ţine cont de prevederile instrucţiunilor în vigoare care stabilesc rangul trenurilor la CFR, astfel că trenurile vor fi trasate în grafic în următoarea ordine ierarhică: a) servicii de transport feroviar public de călători; b) servicii de transport feroviar de marfă; c) servicii de transport feroviar auxiliare.  +  Articolul 4 (1) Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului poate acorda CFR, la cererea acesteia, în conformitate cu prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară şi tarifarea utilizării infrastructurii feroviare, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările ulterioare, drepturi speciale la alocarea capacităţilor de infrastructură feroviară publică, pe o bază nediscriminatorie, atunci când aceste drepturi sunt indispensabile pentru a asigura buna execuţie a transportului feroviar public sau utilizarea eficientă a capacităţilor de infrastructură, precum şi în scopul reabilitării infrastructurii feroviare. (2) Condiţiile în care pot fi acordate drepturile prevăzute la alin. (1) se vor stabili prin ordin al ministrului transporturilor, construcţiilor şi turismului, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, potrivit legii.  +  Capitolul II Alocarea capacităţilor de infrastructură  +  Articolul 5 (1) Alocarea capacităţilor de infrastructură se face, în condiţiile legii, de către CFR, în baza unor cereri depuse de solicitanţi: a) direct către CFR; b) prin intermediul organismelor internaţionale de specialitate la care CFR este membru; c) prin intermediul sistemelor informatice specializate administrate de CFR şi la care solicitantul este abonat; d) prin intermediul unui administrator de infrastructură feroviară care se învecinează cu CFR. (2) Cererile de alocare se pot face pentru: a) alocarea capacităţilor de infrastructură pentru următorul plan de mers, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 1, 2.1, 2.2, 3.1 şi 3.2; planul de mers reprezintă totalitatea traselor prevăzute într-un interval de timp, de regulă un an; b) alocarea capacităţilor de infrastructură în perioada de desfăşurare a unui plan de mers, conform modelelor prevăzute în anexele nr. 4.1, 4.2, 5.1 şi 5.2. (3) Cererile de alocare se vor completa şi se vor prezenta conform modelelor prevăzute în anexele nr. 6, 6.1 şi 6.2. (4) Cererile de alocare vor fi tratate numai în cazul în care operatorul de transport feroviar, denumit în continuare OTF, poate face dovada că are valabile: a) licenţa de transport feroviar; b) certificatul de siguranţă; c) contractul de acces la infrastructură.  +  Articolul 6Trasele alocate unui OTF se publică de către CFR în livretul cu mersul trenurilor şi sunt menţionate în contractul de acces la infrastructură, încheiat între CFR şi OTF.  +  Articolul 7 (1) Cererile de alocare de capacităţi de infrastructură feroviară vor face obiectul unei analize tehnice şi financiare din partea CFR. (2) Se pot respinge cererile de alocare de trase prezentate de OTF, în cazul în care: a) trenul de călători nu are precizată perioada de circulaţie - circulaţie facultativă; b) analiza statistică a circulaţiei trenurilor de marfă existente pe aceeaşi relaţie indică o utilizare sub 20% pentru planul de mers în vigoare.  +  Articolul 8Trasele se alocă pe perioada de valabilitate a unui mers de tren sau pentru perioada rămasă până la expirarea valabilităţii mersului de tren în vigoare, în cazul depunerii cererii pentru alocare în timpul valabilităţii unui mers de tren, dacă OTF solicită acest lucru în cererea de alocare.  +  Articolul 9La cererea OTF, CFR poate elabora trase pentru utilizarea ocazională, care vor fi tarifate în conformitate cu prevederile Contractului de activitate al CFR, aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii.  +  Capitolul III Programul procesului de alocare a capacităţilor de infrastructură  +  Articolul 10Primirea cererilor, analiza lor, coordonarea pe reţea, trasarea efectivă a trenurilor, precum şi punerea la dispoziţie OTF a traselor comandate se fac după un program elaborat de CFR în funcţie de felul traficului şi de tipul trenului, astfel: a) Programul procesului de alocare a capacităţii de infrastructură feroviară, servicii internaţionale - anexa nr. 1; b) Programul procesului de alocare a capacităţii de infrastructură feroviară în trafic intern de călători, servicii naţionale - anexa nr. 2.1; c) Programul procesului de alocare a capacităţii de infrastructură feroviară în trafic intern de marfă, servicii naţionale - anexa nr. 2.2; d) Programul procesului de alocare a capacităţii de infrastructură feroviară în trafic intern de călători, servicii regionale şi servicii urbane şi suburbane - anexa nr. 3.1; e) Programul procesului de alocare a capacităţii de infrastructură feroviară în trafic intern de marfă, servicii regionale - anexa nr. 3.2; f) Programul procesului de alocare a capacităţii de infrastructură feroviară în trafic intern de călători în perioada de desfăşurare a planului de mers, servicii naţionale - anexa nr. 4.1; g) Programul procesului de alocare a capacităţii de infrastructură feroviară în trafic intern de marfă în perioada de desfăşurare a planului de mers, servicii naţionale - anexa nr. 4.2; h) Programul procesului de alocare a capacităţii de infrastructură feroviară în trafic intern de călători în perioada de desfăşurare a planului de mers, servicii regionale şi servicii urbane şi suburbane - anexa nr. 5.1; i) Programul procesului de alocare a capacităţii de infrastructură feroviară în trafic intern de marfă în perioada de desfăşurare a planului de mers, servicii regionale - anexa nr. 5.2.  +  Articolul 11Programele prevăzute la art. 10 lit. a)-e) pot fi adaptate pentru fiecare plan de mers care urmează să fie elaborat şi aduse la cunoştinţă tuturor OTF cu cel puţin 1 an şi 4 luni înainte de data punerii în aplicare a planului de mers.  +  Articolul 12Cererile de alocare de trase suplimentare în perioada de desfăşurare a unui plan de mers, potrivit art. 10 lit. f)-i), vor fi luate în considerare numai dacă sunt depuse cu două luni înainte de punerea în aplicare a unui plan de mers.  +  Capitolul IV Modificarea sau revocarea alocării traselor  +  Articolul 13 (1) Alocarea unei trase poate fi modificată sau revocată, în condiţiile legii, numai de către CFR, prin decizie motivată a acesteia, după notificarea prealabilă a OTF, astfel: a) temporar, pentru a permite executarea lucrărilor la infrastructura feroviară; b) temporar sau definitiv, pentru repetate abateri privind siguranţa circulaţiei; c) la cererea OTF; d) dacă aceasta nu a fost utilizată o anumită perioadă:(i) pentru trenuri de călători - 45 de zile consecutive;(îi) pentru trenuri de marfă - sub 20% în ultimele două luni. (2) Revocarea trasei se aduce la cunoştinţă OTF, cu modificarea corespunzătoare a livretelor cu mersul trenurilor şi a graficelor de circulaţie.  +  Articolul 14Dacă un OTF doreşte menţinerea unei trase după notificarea de modificare sau revocare, CFR poate accepta această solicitare cu perceperea unui tarif corespunzător, conform prevederilor legale în vigoare.  +  Articolul 15În caz de forţă majoră, cum ar fi inundaţii, cutremure, incendii, temperaturi extreme, când infrastructura devine inutilizabilă, trasele alocate pot fi anulate sau modificate fără preaviz şi fără plata unor despăgubiri, pe perioada necesară repunerii în funcţiune a acesteia, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.  +  Articolul 16În caz de întrerupere accidentală a circulaţiei feroviare din cauze imputabile CFR sau unui OTF, trenurile pot fi anulate, circulaţia desfăşurându-se pe rute ocolitoare, cu plata despăgubirilor aferente, efectuată în condiţiile legii.  +  Capitolul V Utilizarea traselor  +  Articolul 17Pentru o eficientă coordonare a circulaţiei în condiţii de siguranţă a circulaţiei, CFR programează utilizarea traselor conform cererilor OTF, potrivit prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările ulterioare, şi ale regulamentelor specifice.  +  Articolul 18 (1) În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 8/2004, cu modificările ulterioare, CFR poate percepe un tarif corespunzător pe capacităţile de infrastructură alocate, dar care nu sunt utilizate. (2) Acest tarif şi modul de aplicare se stabilesc în Contractul de activitate al CFR, aprobat prin hotărâre a Guvernului, în condiţiile legii.  +  Articolul 19Utilizarea traselor programate poate fi anulată astfel: a) la solicitarea OTF, la întocmirea programului de circulaţie, precum şi în timpul derulării programului de circulaţie, în acest ultim caz numai pentru OTF de marfă; b) din oficiu de către administratorul infrastructurii feroviare, dacă întârzierea trenurilor de marfă la îndrumare depăşeşte 180 de minute faţă de ora programată, cu motivaţia corespunzătoare, conform reglementărilor în vigoare.  +  Articolul 20Pentru evidenţierea corectă a anulărilor de trenuri, administratorul infrastructurii feroviare şi OTF îşi vor comunică, în timpul derulării programului, cauza reală a anulării trenurilor din program, asumându-şi răspunderea pentru aceasta, potrivit legii. Evidenţa traselor neutilizate se va face cu codificări separate pentru administratorul infrastructurii şi pentru fiecare OTF.  +  Articolul 21Utilizarea suplimentară a unei trase alocate, dar neprogramate, trasă în plus faţă de program, pentru transportul de marfă, precum şi repunerea în circulaţie pe o trasă alocată, pentru transportul de călători, se vor putea face, la cererea OTF interesat, cu aprobarea CFR.  +  Articolul 22Lunar, administratorul infrastructurii feroviare împreună cu fiecare OTF vor face analiza comună a neutilizării traselor programate, precum şi a utilizării traselor în plus faţă de program sau a celor repuse în circulaţie pe o trasă alocată, pe cauze. Numărul de km de trasă obţinuţi în urma diferenţei dintre km de trase neutilizate, trase în plus faţă de program, respectiv repuneri în circulaţie din motive imputabile CFR şi/sau din motive imputabile OTF, dacă depăşeşte 25% din volumul lunar de tren km programaţi, se vor plăti de părţile vinovate, conform tarifelor prevăzute în Contractul de activitate al CFR, în condiţiile legii.  +  Articolul 23Anexele nr. 1, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6, 6.1 şi 6.2 fac parte integrantă din prezentul regulament.  +  Anexa 1 -------la regulament------------- Programul(*) procesului de alocare a capacităţii de infrastructura feroviară, servicii internaţionale
           
    Denumirea lucrăriiTermen sau perioadă de execuţieResponsabilitateObservaţii
    1234
    1. Faza AX-48 la X-11    
    Stabilirea rutei      
    1.1. Solicitări şi modificări strategice. Profilul capacităţiiX-48 la X-12AIFPPe baza primelor solicitări ale OTF, AIFP stabileşte strategia privind alocarea capacităţii în funcţie de:
          - lucrările la linie preconizate pe rutele avansate de OTF;
          - rute noi propuse spre analiză;
          - ponderea traficului între călători şi marfă;
          - capacitate în punctele de frontieră.
    1.2. Dialog strategic permanent între OTF şi AIFP pentru stabilirea rutelor de circulaţie în funcţie de traficul preconizatX-48 la X-24OTF şi AIFP  
    1.3. Întâlniri în cadrul coridoarelor RNEÎncepând din X-24OTF şi AIFPSe face o evaluare a volumului de transport (exprimat în trenuri) pe coridoarele RNE
    1.4. Perioada de concepţieX-24 la X- 8OTF şi AIFPSchimburi reciproce de informaţii privind capacităţile ce pot fi puse la dispoziţie
    1.5. Elaborarea catalogului de trase internaţionale şi furnizarea studiului de trase conform cererilor OTFX-11AIFPCatalogul de trase este în fază de proiect
    2. Faza BX-11 la X-6    
    Studii      
    2.1. Prima conferinţă comună a OTF de călători şi AIFPX-11OTF şi AIFPPe baza catalogului de trase OTF de călători lansează cererea
    2.2. Răspuns la studiul de trase conform cererilor OTF de călătoriX-11 la X-8OTF şi AIFP  
    2.3. A doua conferinţa comună a OTF de călători şi AIFPX-8OTF şi AIFPOTF de călători lansează comanda fermă de trase
    2.4. Prima conferinţă comună a OTF de marfă şi AIFPX-8,5   Se lansează cererea de trase
    2.5. Răspuns la studiul de trase conform cererilor OTF de marfăX-11 la X-6    
    2.6. A doua conferinţă comună a OTF de marfă şi AIFPX-6   OTF de marfă lansează comanda fermă de trase
    3. Faza C      
    Alocarea traselorX-8 la X-3,5    
    3.1. Elaborarea schiţelor de mers de tren pentru trasele trenurilor internaţionale de călători şi marfăX-8 la X-5AIFP  
    3.2. Alocarea traselor şi consultăriX-5 la XOTF şi AIFPDialog permanent pentru armonizarea traselor din traficul naţional cu trasele în traficul internaţional
    4. Faza D      
    Finalizare      
    4.1. Punerea la dispoziţia OTF a traselor trenurilor internaţionale comandate şi a tuturor materialelor scrise necesare punerii în aplicare a planului de mersX-3 la X-1AIFPpentru traficul de călători cu 11 săptămâni înainte pentru traficul de marfă cu 7 săptămâni înainte
    4.2. Trasele solicitate după X-8 se satisfac în funcţie de capacitatea rămasă disponibilă   OTF şi AIFPAlocarea se face după încheierea trasării tuturor trenurilor comandate de OTF.
  ---------    (*) programul este întocmit în conformitate cu regulamentul elaborat de     RNE - organizaţie a gestionarilor de infrastructură din Europa din care     face parte şi CNCF "CFR"- SA.    X = data de punere în aplicare a planului de mers    OTF = operator de transport feroviar    AIFP = administratorul infrastructurii feroviare publice
   +  Anexa 2.1 ---------la regulament-------------Programulprocesului de alocare a capacităţii de infrastructuraferoviară în trafic intern de călători servicii naţionale
           
    Denumirea lucrăriiTermen sau perioadă de execuţie(*)ResponsabilitateObs.
    1. Planificare şi execuţie      
    1.1. Prezentarea către AIFP a cererilor de alocare a capacităţii de infrastructură de către fiecare OTF pentru trenurilor de călători interregionale(1)X-6 luniOTFSe va utiliza formularul din Anexa nr. 6.1
    1.2. Analizarea cererilor depuse în concordanţă cu capacităţile de infrastructură disponibile (circulaţie, staţionare, manevră)Până laAIFPSe vor analiza:
    X-5 luni   - numărul de trenuri pe fiecare secţie de circulaţie;
          - modul de acoperire a perioadei zilnice de circulaţie;
          - asigurarea perioadelor pentru lucrări la linie.
    1.3. Analiza comună cu OTF privind stabilirea trenurilor de călători interregionaleX-5 luniOTF-AIFP  
    1.4. Trasarea efectivă a trenurilor de călători interregionale şi furnizarea către OTF a studiului de trase conform cererilorPână la X-4 luniAIFPSe vor comunica toate observaţiile referitoare la trenurile trasate care nu respectă în totalitate cererea OTF cu argumentele de rigoare.
    1.5. Comanda fermă a trenurilor de călători interregionale înaintată de fiecare OTFX-3,5 luniOTFSe vor înainta toate observaţiile necesare încheierii operaţiei de trasare.
    1.6. Data limită până la care se mai pot face modificări la trenurile de călători interregionale în trasare sau în schimbarea condiţiilor tehnice ce ar influenţa trasareaX-3,5 luni X-3 luniOTF AIFP  
    1.7. Finalizarea lucrărilor de trasare a trenurilor de călători interregionale cu armonizarea pe grafic a legăturilor cu trenurile personale în fiecare staţie nod de cale ferată      
    2. Elaborarea şi tipărirea materialelor necesare punerii în aplicare a planului de mers      
    2.1. Întocmirea şi tehnoredactarea livretului central cu mersul trenurilor de călători interregionale de rang II şi IIIPână la X-2,5 luniAIFP  
    2.2. Dată limită pentru apariţia livretului central cu mersul trenurilor de călători interregionale de rang II şi IIIX-2 luniAIFP  
    2.3. Înaintarea către OTF a tuturor datelor privind trenurile de călători interregionale trasateX-2,5 luniAIFPModalitatea de transmitere se va face conform contractului.
    3. Pregătirea datelor tehnice necesare trasării trenurilor      
    3.1. Primirea de la operatorii de transport feroviar a datelor tehnice ale materialului rulant din dotarePână la X-7 luniOTF  
    3.2. Calculul timpilor de mers şi schimbul de date cu OTF care deţin mijloace de tracţiunePână la X-6 luniOTF-AIFP  
    3.3. Comunicarea din partea OTF a proceselor tehnologice specifice fiecărei ramuri: comercială, tracţiune, vagoanePână la X-6 luniOTF
  ---------    X = data de punere în aplicare a planului de mers,    OTF = operator de transport feroviar    AIFP = administratorul infrastructurii feroviare publice    SRCF = Sucursală Regională de Cale Ferată (subunităţi de AIFP)    (*) AIFP va stabili precis pentru fiecare plan de mers termenele sau     perioadele de execuţie, date adaptate calendarului (de regulă zile    lucrătoare) care vor fi comunicate tuturor OTF.    (1) Se consideră trenuri interregionale trenurile care circulă pe     mai multe SRCF
   +  Anexa 2.2 ---------la regulament--------------Programulprocesului de alocare a capacităţii de infrastructuraferoviară în trafic intern de marfa servicii naţionale
           
    Denumirea lucrăriiTermen sau perioadă de execuţie(*)ResponsabilitateObs.
    1. Planificare şi execuţieX-5 luni    
    1.1. Prezentarea către AIFP a cererilor de alocare a capacităţii de infrastructură de către fiecare OTF pentru trenurilor de marfă interregionale(1)OTFSe va utiliza formularul din Anexa nr. 6.2
    1.2. Analizarea cererilor depuse în concordanţă cu capacităţile de infrastructură disponibile (circulaţie, staţionare, manevră)Până la X-4 luniAIFPSe vor analiza: - numărul de trenuri pe fiecare secţie de circulaţie şi statistica circulaţiei în planul de mers precedent
      - asigurarea perioadelor pentru lucrări la linie
    1.3. Analiza comună cu OTF privind stabilirea trenurilor de marfă interregionaleX-3,5 luniOTF-AIFPSe vor stabili trenuri care au avut un grad de utilizare lunar de cel puţin 30%
    1.4. Trasarea efectivă a trenurilor de marfă interregionalePână la X-2,5 luniSRCFTrasarea se va face de fiecare SRCF pe reţeaua aferentă după un program întocmit de AIFP
    1.5. Furnizarea către OTF a studiului de trase conform cererilorX-2,5 luniAIFPSe vor comunica toate observaţiile referitoare la trenurile trasate care nu respectă în totalitate cererea OTF cu argumentele de rigoare
    1.6. Comanda fermă a trenurilor de marfă interregionale înaintată de fiecare OTFX-2 luniOTFSe vor înainta toate observaţiile necesare încheierii operaţiei de trasare
    1.7. Data limită până la care se mai pot face modificări la trenurile de marfă interregionale în trasare sau în schimbarea condiţiilor tehnice ce ar influenţa trasareaX-2 luniOTF  
    1.8. Finalizarea lucrărilor de trasare a trenurilor de marfă interregionale în concordanţă cu celelalte trenuri de marfăX-1,5 luniAIFP  
    1.9. Înaintarea către OTF a tuturor datelor privind trenurile de marfă interregionale trasateX-1,5 luniAIFPModalitatea de transmitere se va face conform contractului
  -----------    X = data de punere în aplicare a planului de mers    OTF = operator de transport feroviar    AIFP = administratorul infrastructurii feroviare publice    SRCF = Sucursală Regională de Cale Ferată (subunităţi de AIFP)    (*) AIFP va stabili precis pentru fiecare plan de mers termenele sau     perioadele de execuţie, date adaptate calendarului (de regulă zile    lucrătoare) care vor fi comunicate tuturor OTF.    (1) Se consideră trenuri interregionale, trenurile care circulă pe     mai multe SRCF.
   +  Anexa 3.1 ---------la regulament-------------Programulprocesului de alocare a capacităţii de infrastructura feroviarăîn trafic intern de călători servicii regionale şiservicii urbane şi suburbane
           
    Denumirea lucrăriiTermen sau perioadă de execuţie(*)ResponsabilitateObs.
    1. Planificare şi execuţie      
    1.1. Prezentarea către AIFP la nivel de SRCF a cererilor de repartizare a capacităţii de infrastructură de către fiecare OTF pentru trenurilor de călători regionale(1)X-6 luniOTFCererile pot fi depuse şi de sucursale regionale ale OTF în cazul în care există Se va utiliza formularul din Anexa nr. 6.1.
    1.2. Analizarea cererilor depuse în concordanţă cu capacităţile de infrastructură disponibile (circulaţie, staţionare, manevră)Până laSRCFSe vor analiza:
    X-5 luni   - numărul de trenuri pe fiecare secţie de circulaţie
          - modul de acoperire a perioadei zilnice de circulaţie
          - asigurarea perioadelor pentru lucrări la linie
    1.3. Analiza comună cu OTF privind stabilirea trenurilor de călători regionaleX-4,5 luniOTF-SRCF  
    1.4. Trasarea efectivă a trenurilor de călători regionale şi furnizarea către OTF a studiului de trase conform cererilorPână la X-3,5 luniSRCFSe vor comunica toate observaţiile referitoare la trenurile trasate care nu respectă în totalitate cererea OTF cu argumentele de rigoare
    1.5. Comanda fermă a trenurilor de călători regionale înaintată de fiecare OTFX-3 luniOTFSe vor înainta toate observaţiile necesare încheierii operaţiei de trasare
    1.6. Data limită până la care se mai pot face modificări la trenurile de călători regionale în trasare sau în schimbarea condiţiilor tehnice ce ar influenţa trasareaX-3 luniOTF  
    1.7. Finalizarea lucrărilor de trasare a trenurilor de călători regionale cu armonizarea pe grafic a legăturilor cu celelalte trenuri personale în fiecare staţie nod de cale ferată.X-3 luniSRCF  
    2. Elaborarea şi tipărirea materialelor necesare punerii în aplicare a planului de mers      
    2.1. Întocmirea şi tehnoredactarea livretului regional cu mersul trenurilor personale de rang IVPână la X-2,5 luniSRCF  
    2.2. Dată limită pentru apariţia livretului regional cu mersul trenurilor personale de rang IVX-2 luniSRCF  
    2.3. Înaintarea către OTF a tuturor datelor privind trenurile de călători regionale trasateX-2,5 luniSRCFModalitatea de transmitere se va face conform contractului
    3. Pregătirea datelor tehnice necesare trasării trenurilor      
    3.1. Primirea de la operatorii de transport feroviar a datelor tehnice ale materialului rulant din dotarePână la X-7 luniOTF  
    3.2. Calculul timpilor de mers şi schimbul de date cu OTF care deţin mijloace de tracţiunePână la X-6 luniOTF-SRCF  
    3.3. Comunicarea din partea OTF a proceselor tehnologice specifice fiecărei ramuri: comercială, tracţiune, vagoane.Până la X-6 luniOTF
  -------------    X = data de punere în aplicare a planului de mers,    OTF = operator de transport feroviar    AIFP = administratorul infrastructurii feroviare publice    SRCF = Sucursală Regională de Cale Ferată (subunităţi de AIFP)    (*) AIFP va stabili precis pentru fiecare plan de mers termenele sau     perioadele de execuţie, date adaptate calendarului (de regulă zile    lucrătoare) care vor fi comunicate tuturor OTF.    (1) Se consideră trenuri regionale trenurile care circulă pe     o singura SRCF
   +  Anexa 3.2 ---------la regulament-------------Programulprocesului de alocare a capacităţii de infrastructura feroviarăîn trafic intern de marfa servicii regionale
           
    Denumirea lucrăriiTermen sau perioadă de execuţie(*)ResponsabilitateObs.
    1. Planificare şi execuţie      
    1.1. Prezentarea către AIFP la nivel de SRCF a cererilor de alocare a capacităţii de infrastructură de către fiecare OTF pentru trenurilor de marfă regionale(1)X-5 luniOTFCererile pot fi depuse şi de sucursale regionale ale OTF în cazul în care există Se va utiliza formularul din Anexa nr. 6.2.
    1.2. Analizarea cererilor depuse în concordanţă cu capacităţile de infrastructură disponibile (circulaţie, staţionare, manevră)Până la X-4 luniSRCFSe vor analiza:
      - numărul de trenuri pe fiecare secţie de circulaţie şi statistica circulaţiei în planul de mers precedent
          - trenurile de marfă interregionale trasate
          - asigurarea perioadelor pentru lucrări la linie
    1.3. Analiza comună cu OTF privind stabilirea trenurilor de marfă regionaleX-3,5 luniOTF-SRCFSe vor stabili trenuri care au avut un grad de utilizare lunar de cel puţin 30%
    1.4. Trasarea efectivă a trenurilor de marfă regionalePână la X-2,5 luniSRCFTrasarea se va face de fiecare SRCF pe reţeaua aferentă
    1.5. Furnizarea către OTF a studiului de trase conform cererilorX-2,5 luniSRCFSe vor comunica toate observaţiile referitoare la trenurile trasate care nu respectă în totalitate cererea OTF cu argumentele de rigoare
    1.6. Comanda fermă a trenurilor de marfă interregionale înaintată de fiecare OTFX-2 luniOTFSe vor înainta toate observaţiile necesare încheierii operaţiei de trasare
    1.7. Data limită până la care se mai pot face modificări la trenurile de marfă regionale în trasare sau în schimbarea condiţiilor tehnice ce ar influenţa trasareaX-2 luniOTF  
    1.8. Finalizarea lucrărilor de trasare a trenurilor de marfă regionale în concordanţă cu trenurile de marfă interregionale trasate şi cu celelalte trenuri de marfăX-1,5 luniSRCF  
    1.9. Înaintarea către OTF a tuturor datelor privind trenurile de marfă regionale trasateX-1,5 luniSRCFModalitatea de transmitere se va face conform contractului
    2. Elaborarea şi tipărirea materialelor necesare punerii în aplicare a planului demers      
    2.1. Întocmirea şi tehnoredactarea livretului regional cu mersul trenurilor de marfăPână la X-1,5 luniSRCF  
    2.2. Dată limită pentru apariţia livretului regional cu mersul trenurilor de marfăX-1 lunăSRCF  
    3. Pregătirea datelor tehnice necesare trasării trenurilor      
    3.1. Primirea de la operatorii de transport feroviar a datelor tehnice ale materialului rulant din dotarePână la X-7 luniOTF  
    3.2. Calculul timpilor de mers şi schimbul de date cu OTF care deţin mijloace de tracţiunePână la X-6 luniOTF-SRCF  
    3.3. Comunicarea din partea OTF a proceselor tehnologice specifice fiecărei ramuri: comercială, tracţiune, vagoanePână la X-5 luniOTF
  -----------    X = data de punere în aplicare a planului de mers,    OTF = operator de transport feroviar    AIFP = administratorul infrastructurii feroviare publice    SRCF = Sucursală Regională de Cale Ferată (subunităţi de AIFP)    (*) AIFP va stabili precis pentru fiecare plan de mers termenele sau     perioadele de execuţie, date adaptate calendarului, de regulă zile    lucrătoare) care vor fi comunicate tuturor OTF.    (1) Se consideră trenuri regionale trenurile care circulă pe     o singura SRCF
   +  Anexa 4.1 ---------la regulament-------------Programulprocesului de alocare a capacităţii de infrastructură feroviarăîn trafic intern de călători în perioada de desfăşurare a planului demers servicii naţionale
           
    Denumirea lucrăriiTermen sau perioadă de execuţieResponsabilitateObs.
    1. Planificare şi execuţie      
    1.1. Prezentarea către AIFP a cererii de introducere a unei perechi de trase suplimentare de trenuri de călători interregionale(1) de către OTFA - data de prezentare a cereriiOTFSe va utiliza formularul din Anexa nr. 6.1.
    1.2. Analizarea cererii depuse în concordanţă cu capacităţile de infrastructură disponibile (circulaţie, staţionare, manevră)A + 1 ziAIFPSe vor analiza: - capacităţile de circulaţie disponibile - posibilităţile de înscriere în grafic conform rangului cerut şi a orelor de plecare-sosire - trenurile, pe fiecare secţie de circulaţie, ce trebuie modificate şi celelalte influenţe - variante de trasare - asigurarea perioadelor pentru lucrări la linie
    1.3. În cazul în care nu se pot respectă cerinţele OTF va avea loc o analiză comună privind stabilirea modului de trasareA + 2 zileOTF-AIFPSe va stabili o poziţie comună privind trasarea sau se va anula cererea
    1.4. Trasarea efectivă a trenurilor de călători interregionale suplimentare în conformitate cu hotărârile comuneDe la A + 4 zile la A + 7 zileAIFPÎn funcţie de rangul trenurilor cerute, distanţa kilometrică de trasare cât şi a numărului de trenuri ce trebuie modificat durata de elaborare a traselor va fi între 2 şi 5 zile
    1.5. Furnizarea către OTF a studiului de trase suplimentare conform cereriiDe la A + 5 zile la A + 8 zileAIFPSe vor comunica toate observaţiile referitoare la trenurile trasate cu argumentele de rigoare
    1.6. Comanda fermă a trenurilor suplimentare de călători interregionale înaintată de OTFDe la A + 6 zile la A + 9 zileOTFSe vor înainta toate observaţiile necesare punerii în circulaţie
    1.7. Punerea în circulaţie a trenurilor suplimentare de călători interregionale ceruteDe la A + 9 zile la A + 15 zileAIFPÎn funcţie de rangul trenurilor cerute şi de numărul de subunităţi ce trebuie informate durata de implementare a traselor va fi între 3 şi 5 zile
  ---------    OTF = operator de transport feroviar    AIFP = administratorul infrastructurii feroviare publice    SRCF = Sucursală Regională de Cale Ferată (subunităţi ale AIFP)    (1) Se consideră trenuri interregionale trenurile care circulă pe mai multe SRCF.
   +  Anexa 4.2 ---------la regulament-------------Programulprocesului de alocare a capacităţii de infrastructură feroviarăîn trafic intern de marfa în perioada de desfăşurare a planului demers servicii naţionale
           
    Denumirea lucrăriiTermen sau perioadă de execuţieResponsabilitateObs.
    1. Planificare şi execuţie      
    1.1. Prezentarea către AIFP a cererii de introducere a unei perechi de trase suplimentare de trenuri de marfă interregionale(1) de către OTFA - data de prezentare a cereriiOTFSe va utiliza formularul din Anexa nr. 6.2.
    1.2. Analizarea cererii depuse în concordanţă cu capacităţile de infrastructură disponibile (circulaţie, staţionare, manevră)A + 1 ziAIFPSe vor analiza:
      - capacităţile de circulaţie disponibile:
        - posibilităţile de înscriere în grafic;
        - oportunitatea introducerii traselor suplimentare în funcţie de utilizarea traselor similare pe aceeaşi secţie de circulaţie (utilizare cel puţin 30%);
          - trenurile, pe fiecare secţie de circulaţie, ce trebuie modificate şi celelalte influenţe;
          - variante de trasare;
          - asigurarea perioadelor pentru lucrări la linie
    1.3. În cazul în care nu se pot respecta cerinţele OTF va avea loc o analiză comună privind stabilirea modului de trasareA + 2 zileOTF-AIFPSe va stabili o poziţie comună privind trasarea sau se va anula cererea
    1.4. Trasarea efectivă a trenurilor de marfă interregionale suplimentare în conformitate cu hotărârile comuneDe la A + 5 zile la A + 8 zileSRCF după un program elaborat de AIFPÎn funcţie de rangul trenurilor cerute, distanţa kilometrică de trasare cât şi a numărului de trenuri ce trebuie modificat durata de elaborare a traselor va fi între 3 şi 6 zile
    1.5. Furnizarea către OTF a studiului de trase suplimentare conform cereriiDe la A + 6 zile la A + 9 zileAIFPSe vor comunica toate observaţiile referitoare la trenurile trasate cu argumentele de rigoare
    1.6. Comanda fermă a trenurilor suplimentare de marfă interregionale înaintată de OTFDe la A + 7 zile la A + 10 zileOTFSe vor înainta toate observaţiile necesare punerii în circulaţie
    1.7. Punerea în circulaţie a trenurilor suplimentare de marfă interregionale ceruteDe la A + 12 zile la A + 17 zileAIFPÎn funcţie de numărul de subunităţi ce trebuie informate, precum şi de procesul de programare durata de implementare a traselor va fi între 5 şi 7 zile
  -----------    OTF = operator de transport feroviar    AIFP = administratorul infrastructurii feroviare publice    SRCF = Sucursală Regională de Cale Ferată (subunităţi ale AIFP)    (1) Se consideră trenuri interregionale trenurile care circulă pe    mai multe SRCF,
   +  Anexa 5.1 ---------la regulament-------------Programulprocesului de alocare a capacităţii de infrastructură feroviarăîn trafic intern de călători în perioada de desfăşurare a planului demers servicii regionale şi servicii urbane şi suburbane
           
    Denumirea lucrăriiTermen sau perioadă de execuţieResponsabilitateObs.
    1. Planificare şi execuţie      
    1.1. Prezentarea către SRCF a cererii de introducere a unei perechi de trase suplimentare de trenuri de călători regionale(1) de către OTFA - data de prezentare a cereriiOTFCererile pot fi depuse şi de sucursale regionale ale OTF în cazul în care există Se va utiliza formularul din Anexa nr. 6.1.
    1.2. Analizarea cererii depuse în concordanţă cu capacităţile de infrastructură disponibile (circulaţie, staţionare, manevră)A + 1 ziSRCFSe vor analiza:
        - capacităţile de circulaţie disponibile:
        - posibilităţile de înscriere în grafic conform rangului cerut şi a orelor de plecare-sosire;
        - trenurile, pe fiecare secţie de circulaţie, ce trebuie modificate şi celelalte influenţe;
          - variante de trasare;
          - asigurarea perioadelor pentru lucrări la linie
    1.3. În cazul în care nu se pot respecta cerinţele OTF va avea loc o analiză comună privind stabilirea modului de trasareA + 2 zileOTF-SRCFSe va stabili o poziţie comună privind trasarea sau se va anula cererea
    1.4. Trasarea efectivă a trenurilor de călători regionale suplimentare în conformitate cu hotărârile comuneDe la A + 4 zile la A + 5 zileSRCFÎn funcţie de distanţa kilometrică de trasare cât şi a numărului de trenuri ce trebuie modificat durata de elaborare a traselor va fi între 2 şi 3 zile
    1.5. Furnizarea către OTF a studiului de trase suplimentare conform cereriiDe la A + 5 zile la A + 6 zileSRCFSe vor comunica toate observaţiile referitoare la trenurile trasate cu argumentele de rigoare
    1.6. Comanda fermă a trenurilor suplimentare de călători regionale înaintată de OTFDe la A + 6 zile la A + 7 zileOTFSe vor înainta toate observaţiile necesare punerii în circulaţie
    1.7. Punerea în circulaţie a trenurilor suplimentare de călători interregionale ceruteDe la A + 8 zile la A + 10 zileSRCFÎn funcţie de de numărul de subunităţi ce trebuie informate durata de implementare a traselor va fi între 2 şi 3 zile
  -----------    OTF = operator de transport feroviar    AIFP = administratorul infrastructurii feroviare publice    SRCF = Sucursală Regională de Cale Ferată (subunităţi ale AIFP)    (1) Se consideră trenuri regionale trenurile care circulă pe o    singura SRCF.
   +  Anexa 5.2 ---------la regulament-------------Programulprocesului de alocare a capacităţii de infrastructură feroviarăîn trafic intern de marfa în perioada de desfăşurare a planului demers servicii regionale
           
    Denumirea lucrăriiTermen sau perioadă de execuţie(*)ResponsabilitateObs.
    1. Planificare şi execuţie      
    1.1. Prezentarea către SRCF a cererii de introducere a unei perechi de trase suplimentare de trenuri de marfă regionale(1) de către OTFA - data de prezentare a cereriiOTFCererile pot fi depuse şi de sucursale regionale ale OTF în cazul în care există Se va utiliza formularul din Anexa nr. 6.2.
    1.2. Analizarea cererii depuse în concordanţă cu capacităţile de infrastructură disponibile (circulaţie, staţionare, manevră)A + 1 ziSRCFSe vor analiza:
      - capacităţile de circulaţie disponibile;
        - posibilităţile de înscriere în grafic;
        - oportunitatea introducerii traselor suplimentare în funcţie de utilizarea traselor similare pe aceeaşi secţie de circulaţie (utilizare cel puţin 30%);
          - trenurile, pe fiecare secţie de circulaţie, ce trebuie modificate şi celelalte influenţe;
          - variante de trasare;
          - asigurarea perioadelor pentru lucrări la linie
    1.3. În cazul în care nu se pot respecta cerinţele OTF va avea loc o analiză comună privind stabilirea modului de trasareA + 2 zileOTF-SRCFSe va stabili o poziţie comună privind trasarea sau se va anula cererea
    1.4. Trasarea efectivă a trenurilor de marfă regionale suplimentare în conformitate cu hotărârile comuneDe la A + 4 zile la A + 6 zileSRCFÎn funcţie de distanţa kilometrică de trasare cât şi a numărului de trenuri ce trebuie modificat durata de elaborare a traselor va fi între 2 şi 4 zile
    1.5. Furnizarea către OTF a studiului de trase suplimentare conform cereriiDe la A + 5 zile la A + 7 zileSRCFSe vor comunica toate observaţiile referitoare la trenurile trasate cu argumentele de rigoare
    1.6. Comanda fermă a trenurilor suplimentare de marfă regionale înaintată de OTFDe la A + 6 zile la A + 8 zileOTFSe vor înainta toate observaţiile necesare punerii în circulaţie
    1.7. Punerea în circulaţie a trenurilor suplimentare de marfă interregionale ceruteDe la A + 8 zile la A + 11 zileSRCFÎn funcţie de numărul de subunităţi ce trebuie informate precum şi de procesul de programare a circulaţiei durata de implementare a traselor va fi între 2 şi 3 zile
  -----------    OTF = operator de transport feroviar    AIFP = administratorul infrastructurii feroviare publice    SRCF = Sucursală Regională de Cale Ferată (subunităţi ale AIFP)    (1) Se consideră trenuri regionale trenurile care circulă pe    o sigura SRCF.
   +  Anexa 6 -------la regulament--------------    Antet Operator Feroviar    Nr. ..............                            Către C.N.C.F. "CFR" S.A.    (Operator Feroviar) ............ cu sediul în ......... judeţ/sector ......   Tel/Tax. ....... înregistrată la Camera de Comerţ şi Industriei a României   la Nr. ..... având Cod Unic de Înregistrare .......... şi contul .........   deschis la Banca ........... reprezentată prin ........... posesoare a   Licenţei de Transport Feroviar Nr. ........., a Certificatului de Siguranţa   Seria ....... Nr. ....... şi a Contractului de Acces pe Infrastructura   Nr ........, vă rugăm a ne aloca trase pentru trenurile de marfa/călători   pe relaţiile cuprinse în anexă.               Semnătură/ştampilă  +  Anexa 6.1 ---------la regulament------------- FORMULAR cu date tehnice pentru alocarea traselor trenurilor de călători şi mixte
                                             
    Nr. crt.Nr. TRENRamură de la/ptr. trenulRangCateg. trenRutaDenu- mirePerioada (zile) de circu- laţieViteza max.Procent de frânareTonaj max.Mod remorcareOpriri comercialeOpriri tehniceObs.
    Tip tracţ.Loc utilDist. parcStaţiaMin.Staţiamin.Ope- raţieProp. orarProp. legături
    01234567891011a11b11c12a12b13a13b13c1415
    1                                        
    2                                        
     
    Col. 0 - Numărul curent al perechii de trenuri.
    Col. 1 şi 2 - Numerele trenurilor se vor atribui de gestionarul de infrastructură.
    Col. 3 şi 4 - se va trece rangul şi categoria de tren conform Ordinului Ministrului MLPTL Nr. 547 din 09.04.2003 de numerotarea trenurilor la CFR, nepublicat.
    Col. 8 se va trece viteza maximă dorită în funcţie de tipul vagoanelor utilizate.
    Col. 9 se va adapta conform cerinţelor de la col. 8; se vor preciza trenurile care au în compunere vagoane transpuse
    Col. 10 tonajul maxim dorit adaptat la relaţia de transport.
    Col. 11 se va stabili în funcţie de tonajul de la col. 10, trecându-se tipul tracţiunii (simplă, dublă, împingătoare, etc.), tipul de locomotivă, distanţa parcursă
                     Semnătură/ştampilă
   +  Anexa 6.2 ---------la regulament-------------FORMULARcu date tehnice pentru alocarea traselor trenurilor de marfa
                                               
    Nr. crt.Natu- ra tra- seiNr. trasa de bazăNr. trasă vari- antăRe- laţiaTip trenRangPerioada de circu- laţieViteza max.Procent de frânareTonaj max.Lung. max.Mod remorcareOpriri comercialeOpriri tehniceObs.
    Tip tracţ.Loc utilDist. parcStaţiaMin.Ope- raţieStaţiamin.Ope- raţie
    0123456789101112a12b12c13a13b13c14a14b14c15
    1B                                        
    V1                                        
    V2                                        
    2                                          
       
    Col. 0 - Numărul curent al trasei de bază împreună cu variantele aferente.
    Col. 1 - Tipul trasei se va trece "de bază" (notată cu B) sau varianta (variante V1, V2, ....); Variantele vor fi completate cu toate elementele cerute de tabel (fără col. 2).
    Variantele pot fi: "pentru trenul nr. ...." sau "de la trenul nr. ....". O trasă de bază poate avea oricâte variante doreşte operatorul feroviar.
    Col. 2 şi col. 3 - Numerele se atribuie de gestionarul de infrastructură.
    Col. 5 - Se va face precizarea tipului de tren:a) tren direct de marfă format din vagoane încărcate, diferite tipuri, amestecate denumit prescurtat EC;
      b) tren direct de marfă format din vagoane încărcate de aceeaşi tip, pe 4 osii denumit prescurtat NAV;
      c) tren direct de marfă format din vagoane goale, diferite tipuri, amestecate denumit prescurtat DVG.
    Col. 6 Se va trece rangul trenului conform Regulamentului pentru circulaţia trenurilor şi manevra vehiculelor feroviare nr. 005 şi a Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor şi locuinţei nr. 547 din 09.04.2003 privind numerotarea trenurilor la CFR.
    Col. 7 Se va completa cu frecvenţa circulaţiei trenurilor pe săptămână.
    Col. 8 Se va trece viteza maximă dorită în funcţie de tipul materialului rulant utilizat.
    Col. 9 Se va adapta conform cerinţelor de la col. 8; se vor preciza trenurile care au în compunere vagoane transpuse (procent 45%) sau numai vagoane transpuse (procent 40%).
    Col. 10 Tonajul maxim dorit adaptat la relaţia de transport.
    Col. 11 Lungimea maximă dorită adaptată la relaţia de transport conform lungimii maxime a liniilor de circulaţie din staţii.
    Col. 12 Se va stabili în funcţie de tonajul de la col. 10, trecându-se tipul tracţiunii (simplă, dublă, împingătoare, etc.), tipul de locomotivă şi distanţa pe care circulă astfel
                   Semnătură/ştampilă -------