ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 95 din 29 noiembrie 2006privind aprobarea Actului adiţional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcţională a amplasamentului "Centrul Dâmboviţa" şi de finalizare a construcţiilor existente şi mandatarea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului pentru semnarea acestuia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 987 din 11 decembrie 2006    Cazul excepţional prevăzut la art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată, constă în urgenţa aprobării de către Guvern a contractului sus-menţionat în forma negociată cu noii investitori, în vederea demarării de urgenţă a lucrărilor de finalizare a construcţiilor în perspectiva transformării Bucureştiului în capitală europeană.Cazul excepţional rezidă în însuşi interesul naţional în realizarea acestui obiectiv, în condiţiile în care valoarea investiţiei de 130 milioane USD este suportată în întregime de investitori, fără ca bugetul statului să fie grevat în vreun fel. Mai mult, investitorii s-au oferit să construiască suplimentar pentru statul român o clădire cu o suprafaţă utilă de 11.000 mý şi o parcare subterană în suprafaţă de 2.000 mý, care vor fi predate statului român cu titlu gratuit, în bună stare şi libere de orice sarcină imediat după finalizarea lucrărilor.Având în vedere faptul că noii investitori sunt dispuşi să investească imediat, precum şi faptul că declanşarea unor noi proceduri de achiziţie în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziţie publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 337/2006, durează o perioadă foarte îndelungată şi există riscul ca investitorii să nu mai fie dispuşi să investească întreaga sumă, se impune cu necesitate aprobarea actului adiţional menţionat mai jos şi nu rezilierea actualului contract, cu declanşarea ulterioară a unor noi proceduri de selecţie.În plus, în cazul rezilierii actualului contract există posibilitatea atacării deciziei de reziliere de către investitori la Curtea de Arbitraj Internaţional şi obligării statului român la cheltuirea unor mari sume de bani de la bugetul statului, cel puţin în ceea ce priveşte asigurarea asistenţei juridice.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul 1 (1) Se aprobă Actul adiţional la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcţională a amplasamentului "Centrul Dâmboviţa" şi de finalizare a construcţiilor existente - aprobat în baza Ordonanţei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 470/2002, cu modificările şi completările ulterioare, şi aflat în curs de executare -, în forma negociată între Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului şi investitori, prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (2) Forma consolidată a Contractului de parteneriat public-privat pentru reconversia funcţională a amplasamentului "Centrul Dâmboviţa" şi de finalizare a construcţiilor existente este prevăzută în anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (3) Se mandatează Ministerul Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, în numele statului român, în cadrul competenţelor şi atribuţiilor ce îi revin în calitate de autoritate publică, să semneze actul adiţional la contractul de parteneriat public-privat cu investitorii. (4) Se transmite dreptul de uzufruct asupra construcţiilor nefinalizate, în suprafaţă construită de 35.597 mý şi suprafaţă construită desfăşurată de 114.947 mý, situate în municipiul Bucureşti, str. Ştirbei Vodă nr. 174-176, sectorul 1, proprietate privată a statului, precum şi asupra clădirilor şi construcţiilor viitoare, asupra dotărilor, instalaţiilor şi echipamentelor aferente şi încorporate clădirii existente şi clădirilor viitoare, cu excepţia clădirii autorităţii publice, Companiei de Proiect Societatea Comercială "Dâmboviţa Center" - S.R.L., pe o perioadă de 49 de ani.  +  Articolul 2Dezvoltarea proiectului "Centrul Dâmboviţa" se va realiza cu utilizarea cât mai eficientă a spaţiilor existente prin eliminarea restricţiilor de înălţime prevăzute la alin. 4 al pct. I din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 492/2002 pentru schimbarea denumirii amplasamentului situat în municipiul Bucureşti, str. Ştirbei Vodă, sectorul 1, din "Muzeul Naţional de Istorie" în "Centrul Dâmboviţa" şi aprobarea programului prioritar de reconversie funcţională a amplasamentului şi de finalizare a construcţiilor existente, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 366 din 31 mai 2002, cu modificările ulterioare, acest alineat modificându-se în mod corespunzător.  +  Articolul 3Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, perioada prevăzută la art. 1 alin. (2) şi la art. 2 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.494/2004 privind transmiterea unor construcţii aflate în proprietatea privată a statului pentru execuţia proiectului de parteneriat public-privat "Centrul Dâmboviţa", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 883 din 28 septembrie 2004, se prelungeşte cu 2 ani.  +  Articolul 4Actele adiţionale ulterioare la Contractul de parteneriat public-privat pentru reconversia funcţională a amplasamentului "Centrul Dâmboviţa" şi de finalizare a construcţiilor existente se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul transporturilor, construcţiilor şi turismului,Radu Mircea BerceanuMinistrul delegat pentru lucrări publiceşi amenajarea teritoriului,Laszlo BorbelyMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 29 noiembrie 2006.Nr. 95.  +  Anexa 1ACT ADITIONAL 29/11/2006  +  Anexa 2CONTRACT 29/11/2006