REGULAMENTUL PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI AL CONSILIULUI (CE) nr. 2.195 din 5 noiembrie 2002privind Vocabularul Comun privind Achiziţiile (CPV)*)
EMITENT
  • CONSILIUL UNIUNII EUROPENE
  • Publicat în  JURNALUL OFICIAL UE nr. 340 din 16 decembrie 2002    --------*)Traducere publicată pe pagina Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice (www.anrmap.ro)(Text cu relevanta pentru SEE)PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,având în vedere Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, în special articolul 47 alineatul (2) şi articolele 55 şi 95,având în vedere propunerea Comisiei*1),având în vedere avizul Comitetului Economic şi Social*2),având în vedere avizul Comitetului Regiunilor*3),hotărând în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 251 din tratat*4),-----------*1) JO C 25 E, 29.1.2002, p. 1.*2) JO C 48, 21.2.2002, p. 9.*3) JO C 192, 12.8.2002, p. 50.*4) Avizul Parlamentului European din 13 martie 2002 (nepublicat încă în Jurnalul Oficial), poziţia comuna a Consiliului din 7 iunie 2002 (JO C 281 E, 19.11.2002, p. 1) şi Decizia Parlamentului European din 25 septembrie 2002 (nepublicata încă în Jurnalul Oficial).întrucât: (1) Utilizarea diferitelor nomenclaturi este în detrimentul caracterului deschis şi transparent al achiziţiilor publice în Europa. Impactul sau asupra calităţii anunţurilor şi timpului necesar publicării acestora reprezintă o restrictie de facto a accesului agenţilor economici la contractele de achiziţii publice. (2) În Recomandarea 96/527/CE*5), Comisia invita entitatile şi autorităţile contractante sa utilizeze, pentru descrierea obiectului contractelor de achiziţii, vocabularul comun privind achiziţiile publice [Common Procurement Vocabulary (CVP)], elaborat pe baza anumitor nomenclaturi existente, în scopul unei mai mari adecvări a acestora la specificul sectorului achiziţiilor publice.-----------*5) JO L 222, 3.9.1996, p. 10. (3) Este necesară standardizarea, printr-un sistem unic de clasificare pentru achiziţiile publice, a referinţelor utilizate de către autorităţile şi entitatile contractante pentru descrierea obiectului contractelor de achiziţii. (4) Statele membre au nevoie de un sistem de referinţa unic care să utilizeze aceeaşi descriere a bunurilor în limbile oficiale ale Comunităţii, precum şi de acelaşi cod alfanumeric corespunzător şi care să permită astfel depăşirea barierelor lingvistice la nivel comunitar. (5) Prin urmare, prin prezentul regulament se adoptă o versiune revizuită a CPV ca un sistem unic de clasificare pentru achiziţiile publice, a cărui punere în aplicare este reglementată de directivele privind coordonarea procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţii publice. (6) De asemenea, se elaborează tabele de corespondenta cu titlu orientativ care să indice corespondenta dintre CPV şi Clasificarea produselor aferente activităţilor din cadrul Comunităţii Economice Europene (CPA), Clasificarea centrala a produselor (CPC Prov.) a Naţiunilor Unite, Nomenclatorul statistic al activităţilor economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev. 1) şi Nomenclatura combinata (NC). (7) Este posibil ca structura şi codurile CPV sa necesite adaptari sau chiar modificări, în funcţie de evoluţia pieţelor şi de nevoile utilizatorilor. Prin urmare, se stabileşte în acest sens o procedură corespunzătoare de revizuire. (8) Măsurile necesare punerii în aplicare a prezentului regulament se adoptă în conformitate cu Decizia 1999/468/CE a Consiliului din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru exercitarea competentelor de punere în aplicare conferite Comisiei*1).------------*1) JO L 184, 17.7.1999, p. 23. (9) Având în vedere ca obiectivul acţiunii avute în vedere, şi anume instituirea unui sistem de clasificare pentru contractele de achiziţii publice, nu poate fi atins într-o maniera satisfăcătoare de către statele membre şi, prin urmare, datorită dimensiunii şi efectelor acţiunii, poate fi mai bine îndeplinit la nivel comunitar, Comunitatea poate adopta măsuri, în conformitate cu principiul subsidiarităţii, consacrat de articolul 5 din tratat. În conformitate cu principiul proportionalitatii astfel cum a fost enuntat în articolul menţionat anterior, prezentul regulament nu depăşeşte ceea ce este necesar pentru atingerea acestui obiectiv. (10) Recurgerea la un regulament mai degraba decât la o directiva este motivată prin faptul ca instituirea unui sistem de clasificare pentru contractele de achiziţii publice nu necesita transpunere de către statele membre. (11) În scopul familiarizarii utilizatorilor cu un sistem de clasificare unic care, în cele din urma, va deveni obligatoriu, punerea în aplicare a prezentului regulament trebuie să fie precedată de o perioadă de adaptare,ADOPTA PREZENTUL REGULAMENT:  +  Articolul 1 (1) Se stabileşte un sistem de clasificare unic, aplicabil achiziţiilor publice, denumit "Vocabularul comun privind achiziţiile publice" [Common Procurement Vocabulary (CPV)]. (2) Textul CPV este prevăzut în anexa I. (3) Tabelele de corespondenta orientative între CPV şi nomenclaturile Clasificarii produselor aferente activităţilor din cadrul Comunităţii Economice Europene (CPA), Clasificarii centrale a produselor (CPC Prov.) a Naţiunilor Unite, Nomenclatorului statistic al activităţilor economice din Comunitatea Europeană (NACE Rev. 1) şi Nomenclaturii combinate (NC) sunt prevăzute în anexele II, III, IV şi V.  +  Articolul 2Comisia adopta măsurile necesare revizuirii CPV în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 3 alineatul (2).  +  Articolul 3 (1) Comisia este asistată de Comitetul consultativ pentru contractele de achiziţii publice, înfiinţat prin articolul 1 din Decizia 71/306/CEE a Consiliului*1) (denumit în continuare "comitetul").------------*1) JO L 185, 16.8.1971, p. 15. Decizie modificată de Decizia 77/63/CEE (JO L 13, 15.1.1977, p. 15). (2) Când se face trimitere la prezentul alineat, se aplică articolele 3 şi 7 din Decizia 1999/468/CE, având în vedere dispoziţiile articolului 8 din decizia menţionată anterior. (3) Comitetul îşi stabileşte regulamentul de procedura.  +  Articolul 4Prezentul regulament intră în vigoare la 16 decembrie 2003.Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale şi se aplică direct în toate statele membre.Adoptat la Bruxelles, 5 noiembrie 2002.Pentru Parlamentul EuropeanPreşedinteleP. COXPentru ConsiliuPreşedinteleT. PEDERSEN  +  Anexa I VOCABULARUL COMUN PRIVIND ACHIZIŢIILE (CPV)Structura sistemului de clasificare1. CPV cuprinde un vocabular principal şi un vocabular suplimentar.2. Vocabularul principal se bazează pe o structura ramificata de coduri de până la noua cifre cărora le corespunde o denumire care descrie produsele, lucrările sau serviciile care reprezintă obiectul contractelor de achiziţii.Codul numeric cuprinde 8 cifre, subdivizate după cum urmează:- diviziuni, identificate prin primele doua cifre ale codului;- grupe, identificate prin primele trei cifre ale codului;- clase, identificate prin primele patru cifre ale codului;- categorii, identificate prin primele cinci cifre ale codului.Fiecare dintre ultimele trei cifre conferă un grad mai mare de precizie în interiorul fiecărei categorii.Cea de a noua cifra serveşte la verificarea cifrelor precedente.3. Vocabularul suplimentar poate fi utilizat pentru a completa descrierea obiectului contractelor de achiziţii. Vocabularul suplimentar este compus dintr-un cod alfanumeric, căruia îi corespunde o denumire ce permite efectuarea de precizări suplimentare privind natura sau destinaţia specifică a bunurilor care urmează a fi achiziţionate.Codul alfanumeric cuprinde:- un prim nivel, compus dintr-o litera care corespunde unei secţiuni;- un al doilea nivel, compus din patru cifre, primele trei reprezentând subdiviziunea, iar ultima fiind necesară verificării.─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────Cod CPV │ Descriere─────────────┼──────────────────────────────────────────────────────────────────01000000-7 │Produse agricole, de horticultura, de vânătoare şi produse conexe01100000-8 │Produse agricole, produse de horticultura şi de gradina pentru             │comercializare01110000-1 │Cereale şi alte produse agricole01111000-8 │Cereale01111100-9 │Grâu01111110-2 │Grâu dur01111120-5 │Grâu comun01111200-0 │Porumb01111300-1 │Orez01111400-2 │Orz01111500-3 │Secara01111600-4 │Ovaz01111700-5 │Malt01111900-7 │Produse pe bază de cereale01112000-5 │Cartofi şi legume uscate01112100-6 │Cartofi01112200-7 │Legume pastai şi legume cu teaca uscate01112210-0 │Legume pastai uscate01112211-7 │Linte01112212-4 │Naut01112213-1 │Mazare uscata01112220-3 │Legume cu teaca01113000-2 │Seminţe şi fructe oleaginoase01113100-3 │Boabe de soia01113200-4 │Arahide01113300-5 │Seminţe de floarea soarelui01113400-6 │Seminţe de în01113500-7 │Seminţe de susan01113600-8 │Seminţe de mustar01114000-9 │Tutun neprelucrat01115000-6 │Plante utilizate la fabricarea zahărului01115100-7 │Sfecla de zahăr01115200-8 │Trestie de zahăr01116000-3 │Paie şi plante furajere01116100-4 │Paie01116200-5 │Plante furajere01117000-0 │Materii prime vegetale01117100-1 │Materii prime vegetale destinate industriei textile01117110-4 │Bumbac01117120-7 │Iuta01117130-0 │În01118000-7 │Cauciuc natural, latex şi produse conexe01118100-8 │Cauciuc natural01118200-9 │Latex natural01118210-2 │Produse din latex01119000-4 │Plante cu utilizare specifică01119100-5 │Plante utilizate în parfumerii sau în farmacii sau ca             │insecticide sau cu utilizare similară01119110-8 │Plante utilizate în parfumerii01119120-1 │Plante utilizate în farmacii01119130-4 │Plante utilizate ca insecticide01119140-7 │Plante utilizate ca fungicide sau cu utilizare similară01119200-6 │Seminţe de plante cu utilizare specifică01120000-4 │Legume, produse horticole şi de pepiniera01121000-1 │Legume01121100-2 │Radacinoase şi tuberculi01121110-5 │Radacinoase01121111-2 │Sfecla01121112-9 │Morcovi01121113-6 │Ceapa01121114-3 │Napi01121120-8 │Tuberculi01121200-3 │Legume cultivate pentru fructele lor01121210-6 │Fasole01121211-3 │Boabe01121212-0 │Fasole verde01121213-7 │Fasole spaniola01121220-9 │Mazare01121221-6 │Mazare verde01121222-3 │Mazare cu pastai comestibile01121230-2 │Ardei01121240-5 │Tomate01121250-8 │Dovlecei01121260-1 │Ciuperci01121270-4 │Castraveti01121300-4 │Legume pentru frunze01121310-7 │Laptuci01121320-0 │Foi de salata01121330-3 │Anghinare01121340-6 │Spanac01121400-5 │Varza01121410-8 │Varza alba01121420-1 │Conopida01121430-4 │Broccoli01121440-7 │Varza de Bruxelles01121500-6 │Seminţe de legume01122000-8 │Produse horticole01122100-9 │Plante vii, bulbi, rădăcini, butaşi şi altoaie01122200-0 │Flori tăiate01122210-3 │Aranjamente florale01122300-1 │Seminţe de flori01130000-7 │Fructe, fructe cu coaja lignifiată, plante utilizate la             │prepararea băuturilor şi a condimentelor01131000-4 │Fructe şi fructe cu coaja01131100-5 │Fructe şi fructe cu coaja tropicale01131110-8 │Fructe tropicale01131111-5 │Banane01131112-2 │Ananas01131113-9 │Mango01131114-6 │Curmale01131115-3 │Stafide01131116-0 │Smochine01131117-7 │Avocado01131118-4 │Kiwi01131120-1 │Nuci de cocos01131200-6 │Citrice01131210-9 │Lamai01131220-2 │Portocale01131230-5 │Grepfrut01131240-8 │Tangerine01131250-1 │Lamai verzi01131300-7 │Fructe netropicale01131310-0 │Bace01131311-7 │Stafide de Corint01131312-4 │Agrise01131313-1 │Capsuni01131314-8 │Zmeura01131315-5 │Afine01131320-3 │Mere, pere şi gutui01131321-0 │Mere01131322-7 │Pere01131323-4 │Gutui01131330-6 │Fructe samburoase01131331-3 │Caise01131332-0 │Piersici01131333-7 │Cirese01131334-4 │Prune01131340-9 │Struguri01131341-6 │Struguri de masa01131342-3 │Struguri de vin01131400-8 │Masline01131500-9 │Seminţe de fructe01132000-1 │Plante pentru prepararea băuturilor01132100-2 │Boabe de cafea01132200-3 │Plante de ceai01132300-4 │Mate01132400-5 │Boabe de cacao01133000-8 │Condimente neprelucrate01200000-9 │Animale vii şi produse de origine animala01210000-2 │Bovine şi produse obţinute de la acestea01211000-9 │Bovine01211100-0 │Animale vii din specia bovina01211200-1 │Viţei01212000-6 │Lapte de vacă proaspăt01213000-3 │Material seminal de taur01220000-5 │Animale de ferma şi produse obţinute de la acestea01221000-2 │Septel01221100-3 │Ovine01221200-4 │Caprine01221300-5 │Cabaline01222000-9 │Lapte de oaie şi de capra proaspăt01222100-0 │Lapte de oaie01222200-1 │Lapte de capra01223000-6 │Lana şi par de animale01223100-7 │Lana tunsa01223200-8 │Par de animale01230000-8 │Porcine01240000-1 │Păsări de curte vii şi oua01241000-8 │Păsări de curte vii01242000-5 │Oua01250000-4 │Animale mici vii şi produse obţinute de la acestea01251000-1 │Iepuri de casa şi iepuri de camp01251100-2 │Iepuri de casa01251200-3 │Iepuri de camp01252000-8 │Produse de origine animala01252100-9 │Miere naturala01252200-0 │Melci01252300-1 │Produse comestibile de origine animala01252400-2 │Ceara01300000-0 │Produse de policultura01900000-6 │Produse agricole02000000-4 │Produse de silvicultura şi exploatare forestieră02100000-5 │Lemn02110000-8 │Lemn de conifere02120000-1 │Lemn tropical02130000-4 │Lemn de foc02140000-7 │Lemn brut02150000-0 │Lemn moale02160000-3 │Deşeuri de lemn02170000-6 │Aschii de lemn02180000-9 │Busteni02181000-6 │Stâlpi02182000-3 │Tarusi02190000-2 │Cherestea02191000-9 │Produse din cherestea02200000-6 │Guma arabica02210000-9 │Balsamuri02220000-2 │Lac02300000-7 │Pluta02400000-8 │Produse de silvicultura02410000-1 │Plante, ierburi, muschi sau licheni ornamentali02500000-9 │Produse de pepiniera02510000-2 │Plante02511000-9 │Plante de înmulţire02512000-6 │Bulbi de flori02513000-3 │Arbuşti02520000-5 │Arbori05000000-5 │Peşti, produse de pescuit şi alte subproduse de pescuit05100000-6 │Peşti05110000-9 │Peşti vii05120000-2 │Peşti, proaspeţi sau refrigerati05121000-9 │Peşti plati, proaspeţi sau refrigerati05121100-0 │Limba de mare, proaspăta sau refrigerata05121200-1 │Cambula de Baltica, proaspăta sau refrigerata05122000-6 │Peşti din familia morunului, proaspeţi sau refrigerati05122100-7 │Cod, proaspăt sau refrigerat05122200-8 │Polac, proaspăt sau refrigerat05122300-9 │Merluciu, proaspăt sau refrigerat05122400-0 │Eglefin, proaspăt sau refrigerat05123000-3 │Hering, proaspăt sau refrigerat05124000-0 │Ton, proaspăt sau refrigerat05125000-7 │Merlan, proaspăt sau refrigerat05126000-4 │Albitura, proaspăta sau refrigerata05127000-1 │Somon, proaspăt sau refrigerat05130000-5 │Carne de peste05200000-7 │Crustacee05210000-0 │Crustacee proaspete05220000-3 │Stridii05230000-6 │Moluste05240000-9 │Nevertebrate acvatice05300000-8 │Produse acvatice05310000-1 │Corali sau produse similare05320000-4 │Bureti naturali05330000-7 │Alge marine05331000-4 │Alge05400000-9 │Produse pescaresti secundare05410000-2 │Făina de peste10000000-3 │Cărbune, lignit, turba şi alte produse derivate din cărbune10100000-4 │Cărbune şi combustibili pe bază de cărbune10110000-7 │Cărbune10120000-0 │Combustibili pe bază de cărbune10121000-7 │Antracit10122000-4 │Brichete10123000-1 │Combustibili solizi10124000-8 │Combustibili fosili10125000-5 │Combustibili pe bază de lemn10200000-5 │Lignit şi turba10210000-8 │Lignit10220000-1 │Turba10300000-6 │Produse derivate din cărbune10310000-9 │Ulei de huila10320000-2 │Produse pe bază de cocs10321000-9 │Cocs11000000-0 │Ţiţei, gaze naturale, petrol şi produse conexe11100000-1 │Ţiţei11110000-4 │Ţiţei şi produse petroliere11111000-1 │Petrol11111100-2 │Ţiţei11112000-8 │Produse petroliere11200000-2 │Gaze naturale11300000-3 │Sist bituminos sau petrolifer12000000-7 │Minereuri de uraniu şi toriu12100000-8 │Minereuri de uraniu12200000-9 │Minereuri de toriu13000000-4 │Minereuri metalifere13100000-5 │Minereuri de fier13200000-6 │Minereuri de metale neferoase13210000-9 │Minereuri de cupru13220000-2 │Minereuri de nichel13230000-5 │Minereuri de aluminiu13240000-8 │Minereuri de metale preţioase13250000-1 │Minereuri de plumb13260000-4 │Minereuri de zinc13270000-7 │Minereuri de staniu13300000-7 │Minereuri diverse14000000-1 │Produse de exploatare miniera, în cariera sau produse conexe14100000-2 │Materiale de construcţie de piatra14110000-5 │Piatra de construcţie14111000-2 │Marmura şi piatra calcaroasa de construcţie14111100-3 │Marmura14111200-4 │Travertin14112000-9 │Diverse tipuri de piatra de construcţie14112100-0 │Granit14112200-1 │Gresie14112300-2 │Bazalt14112400-3 │Piatra de bordura14120000-8 │Piatra calcaroasa, gips şi creta14121000-5 │Piatra calcaroasa şi gips14121100-6 │Gips14121200-7 │Calcar14121210-0 │Pudra de calcar14121300-8 │Piatra calcaroasa14122000-2 │Creta şi dolomită14122100-3 │Creta14122200-4 │Dolomita14130000-1 │Ardezie14200000-3 │Nisip şi argila14210000-6 │Pietriş, nisip, piatra concasata şi agregate14211000-3 │Nisip14211100-4 │Nisip natural14212000-0 │Granule, criblura, nisip fin, pietre mici, pietriş, piatra             │faramitata şi concasata, amestecuri de piatra, amestecuri             │nisip şi pietriş şi alte agregate14212100-1 │Bolovani şi pietriş14212110-4 │Pietriş14212120-7 │Pietre mici14212200-2 │Agregate14212210-5 │Amestec de nisip şi pietriş14212300-3 │Piatra de cariera şi concasata14212310-6 │Balast14212320-9 │Granit concasat14212330-2 │Bazalt concasat14212400-4 │Pământ14212410-7 │Pământ vegetal14212420-0 │Subsol14212430-3 │Criblura14213000-7 │Macadam, macadam gudronat şi nisip gudronat14213100-8 │Macadam14213200-9 │Macadam gudronat14213300-0 │Nisip gudronat14220000-9 │Argila şi caolin14221000-6 │Argila14222000-3 │Caolin14300000-4 │Produse anorganice chimice şi îngrăşăminte minerale14310000-7 │Îngrăşăminte minerale14311000-4 │Calciu natural, fosfat aluminocalcic şi saruri naturale brute de             │potasiu14311100-5 │Calciu natural14311200-6 │Fosfati aluminocalcici14311300-7 │Saruri naturale brute de potasiu14312000-1 │Pirite de fier14312100-2 │Pirite de fier neprajite14320000-0 │Produse anorganice chimice14400000-5 │Sare şi clorura de sodiu pura14410000-8 │Sare gema14420000-1 │Sare marina14430000-4 │Sare concentrata prin evaporare şi clorura de sodiu pura14440000-7 │Sare industriala pentru deszapezire14450000-0 │Saramura14500000-6 │Produse conexe de exploatare miniera şi în cariera14510000-9 │Bitum şi asfalt14511000-6 │Bitum14512000-3 │Asfalt14520000-2 │Pietre preţioase şi semipretioase; piatra ponce; smirghel;             │abrazivi naturali, alte minerale şi metale preţioase14521000-9 │Pietre preţioase şi semipretioase14521100-0 │Pietre preţioase14521110-3 │Diamante14521120-6 │Rubine14521130-9 │Smaralde14521140-2 │Praf sau pulbere de pietre preţioase14521200-1 │Pietre semipretioase14521210-4 │Praf sau pulbere de pietre semipretioase14522000-6 │Diamante industriale; piatra ponce; smirghel şi alţi abrazivi             │naturali14522100-7 │Piatra ponce14522200-8 │Diamante industriale14522300-9 │Smirghel14522400-0 │Abrazivi naturali14523000-3 │Minerale, metale preţioase conexe şi produsele asociate14523100-4 │Minerale14523200-5 │Aur14523300-6 │Argint14523400-7 │Platina15000000-8 │Produse alimentare şi băuturi15100000-9 │Produse de origine animala, carne şi produse din carne15110000-2 │Carne15111000-9 │Carne de bovine15111100-0 │Carne de vita15111110-3 │Carne de vita conservată15111140-2 │Carcasa de vita15111190-7 │Bucăţi de carne de vita15111191-4 │Biftec15111200-1 │Carne de manzat15111210-4 │Bucăţi de carne de manzat15112000-6 │Carne de pasare15112100-7 │Carne de pasare proaspăta, animale întregi15112110-0 │Carne de gasca15112120-3 │Carne de curcan15112130-6 │Carne de pui15112140-9 │Carne de rata15112200-8 │Bucăţi de carne de pasare15112210-1 │Bucăţi de carne de pui15112220-4 │Bucăţi de carne de curcan15112230-7 │Bucăţi de carne de rata, de gasca şi de bibilica15112300-9 │Ficat de pasare15112310-2 │Fois gras15113000-3 │Carne de porc15113100-4 │Cotlete de porc15113300-6 │Carcase de porc15114000-0 │Organe comestibile15115000-7 │Carne de miel şi de oaie15115100-8 │Carne de miel15115200-9 │Carne de oaie15117000-1 │Carne de capra15118000-8 │Carne de cal, de magar, de catar sau de bardou15118100-9 │Carne de cal15118900-7 │Carne de magar, de catar sau de bardou15119000-5 │Diverse tipuri de carne15119100-6 │Carne de iepure de casa15119200-7 │Carne de iepure de camp15119300-8 │Vanat15119400-9 │Pulpe de broasca15119500-0 │Porumbei15120000-5 │Lana, piei brute şi prelucrate15121000-2 │Lana15122000-9 │Piei brute15123000-6 │Piei prelucrate15124000-3 │Piei prelucrate şi pene de pasare15130000-8 │Produse din carne15131000-5 │Conserve şi preparate din carne15131100-6 │Produse din carne pentru carnati15131110-9 │Carne pentru carnati15131120-2 │Salamuri15131130-5 │Carnati15131131-2 │Carnati din ficat15131132-9 │Carnati de vita15131133-6 │Carnati de porc15131134-3 │Sangerete şi alţi carnati din sânge15131135-0 │Carnati de pasare15131200-7 │Carne uscata, sărată, afumata sau condimentata15131210-0 │Jambon afumat15131220-3 │Slanina15131230-6 │Salam15131300-8 │Preparate din ficat15131310-1 │Pateu15131320-4 │Preparate pe bază de ficat de gasca sau de rata15131400-9 │Produse pe bază de carne de porc15131410-2 │Jambon15131420-5 │Chiftele15131490-6 │Mancaruri din carne de porc15131500-0 │Produse pe bază de carne de pasare15131600-1 │Produse pe bază de carne de vita şi manzat15131610-4 │Chiftele din carne de vita15131620-7 │Carne de vita tocata15131640-3 │Chifle din carne de vita tocata15131700-2 │Preparate pe bază de carne15200000-0 │Peste preparat şi conserve de peste15210000-3 │File de peste, ficat şi icre de peste15211000-0 │File de peste15211100-1 │File proaspăt de peste15212000-7 │Icre de peste15213000-4 │Ficat de peste15220000-6 │Peste, file de peste şi alte tipuri de carne de peste congelate15221000-3 │Peste congelat15222000-0 │File de peste congelat15223000-7 │Peste congelat transat15229000-9 │Produse congelate pe bază de peste15230000-9 │Peste uscat sau sarat; peste în saramura; peste afumat15231000-6 │Peste uscat15232000-3 │Peste sarat15233000-0 │Peste în saramura15234000-7 │Peste afumat15234100-8 │Somon afumat15234200-9 │Hering afumat15234300-0 │Pastrav afumat15235000-4 │Conserve de peste15240000-2 │Peste în conserva şi alte tipuri de peste preparat sau în             │conserva15241000-9 │Peste pane sau acoperit în alt mod, în conserva15241100-0 │Somon în conserva15241200-1 │Hering preparat sau conservat15241300-2 │Sardine15241400-3 │Ton în conserva15241500-4 │Macrou de Atlantic15241600-5 │Hamsii15241700-6 │Batoane de peste file15241800-7 │Preparate pe bază de peste pane sau acoperit în alt mod15242000-6 │Mancaruri preparate din peste15243000-3 │Preparate din peste15244000-0 │Caviar şi inlocuitori de caviar15244100-1 │Caviar15244200-2 │Inlocuitori de caviar15250000-5 │Fructe de mare15251000-2 │Crustacee congelate15252000-9 │Crustacee preparate sau conservate15253000-6 │Produse din moluste15300000-1 │Fructe, legume şi produse conexe15310000-4 │Cartofi şi produse din cartofi15311000-1 │Cartofi congelati15311100-2 │Cartofi prajiti rondele sau bastonase15311200-3 │Cartofi taiati în cuburi, rondele sau alte tipuri de cartofi             │congelati15312000-8 │Produse din cartofi15312100-9 │Piure de cartofi instant15312200-0 │Cartofi gata prajiti15312300-1 │Rondele crocante din cartofi15312310-4 │Rondele crocante din cartofi aromatizate15312400-2 │Gustari din cartofi15312500-3 │Crochete de cartofi15313000-5 │Cartofi transformati15320000-7 │Sucuri de fructe şi de legume15321000-4 │Sucuri de fructe15321100-5 │Suc de portocale15321110-8 │Suc concentrat de portocale15321200-6 │Suc de grepfrut15321300-7 │Suc de lamaie15321400-8 │Suc de ananas15321500-9 │Suc de struguri15321600-0 │Suc de mere15321700-1 │Amestecuri de sucuri neconcentrate15321800-2 │Sucuri concentrate15322000-1 │Sucuri de legume15322100-2 │Suc de tomate15330000-0 │Fructe şi legume15331000-7 │Legume transformate15331100-8 │Legume proaspete sau congelate15331110-1 │Legume radacinoase transformate15331120-4 │Tuberculi transformati15331130-7 │Fasole, mazare, ardei, tomate şi alte legume15331131-4 │Fasole transformata15331132-1 │Mazare transformata15331133-8 │Mazare sfaramata15331134-5 │Tomate transformate15331135-2 │Ciuperci transformate15331136-9 │Ardei transformati15331137-6 │Germeni de soia15331138-3 │Trufe15331140-0 │Legume cultivate pentru frunze şi varza15331142-4 │Varza transformata15331150-3 │Legume pastai transformate15331170-9 │Legume congelate15331400-1 │Legume în conserva şi/sau la cutie15331410-4 │Fasole în sos tomat15331411-1 │Fasole alba în sos tomat15331420-7 │Conserve de tomate15331423-8 │Tomate la cutie15331425-2 │Piure de tomate15331427-6 │Piure concentrat de tomate15331428-3 │Sos de tomate15331430-0 │Conserve de ciuperci15331450-6 │Masline transformate15331460-9 │Conserve de legume15331461-6 │Conserve de varza acra15331462-3 │Conserve de mazare15331463-0 │Conserve de fasole boabe15331464-7 │Conserve de fasole întreaga15331465-4 │Conserve de sparanghel15331466-1 │Conserve de masline15331470-2 │Porumb dulce15331480-5 │Legume conservate provizoriu15331500-2 │Legume conservate în oţet15332000-4 │Fructe şi fructe cu coaja transformate15332100-5 │Fructe transformate15332140-7 │Mere transformate15332150-0 │Pere transformate15332160-3 │Banane transformate15332170-6 │Rubarba15332180-9 │Pepeni galbeni15332200-6 │Dulceţuri şi marmelade, jeleuri de fructe; piureuri şi paste             │de fructe sau de fructe cu coaja lignifiată15332230-5 │Marmelade15332231-2 │Marmelada de portocale15332232-9 │Marmelada de lamaie15332240-8 │Jeleuri de fructe15332250-1 │Paste de fructe15332260-4 │Paste de fructe cu coaja lignifiată15332261-1 │Unt de arahide15332270-7 │Piureuri de fructe15332290-3 │Dulceţuri15332291-0 │Dulceata de caise15332292-7 │Dulceata de mure15332293-4 │Dulceata de coacaze15332294-1 │Dulceata de cirese15332295-8 │Dulceata de zmeura15332296-5 │Dulceata de capsuni15332300-7 │Fructe cu coaja lignifiată transformate15332310-0 │Fructe cu coaja lignifiată prajite sau sarate15332400-8 │Conserve de fructe15332410-1 │Fructe uscate15332411-8 │Stafide ce Corint transformate15332412-5 │Stafide transformate15332419-4 │Sultanine15333000-1 │Subproduse vegetale15400000-2 │Uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale15410000-5 │Uleiuri şi grăsimi animale sau vegetale brute15411000-2 │Uleiuri animale sau vegetale15411100-3 │Uleiuri vegetale15411110-6 │Ulei de masline15411120-9 │Ulei de susan15411130-2 │Ulei de arahide15411140-5 │Ulei de cocos15411200-4 │Ulei pentru gătit15411210-7 │Ulei pentru prajit15412000-9 │Grăsimi15412100-0 │Grăsimi animale15412200-1 │Grăsimi vegetale15413000-6 │Reziduuri solide de grăsimi sau uleiuri vegetale15413100-7 │Srot15420000-8 │Uleiuri şi grăsimi rafinate15421000-5 │Uleiuri rafinate15422000-2 │Grăsimi rafinate15423000-9 │Grăsimi sau uleiuri hidrogenate sau esterificate15424000-6 │Ceruri vegetale15430000-1 │Grăsimi comestibile15431000-8 │Margarina şi preparate similare15431100-9 │Margarina15431110-2 │Margarina lichidă15431200-0 │Produse tartinabile cu un conţinut redus sau scăzut de grăsimi15500000-3 │Produse lactate15510000-6 │Lapte şi smantana15511000-3 │Lapte15511100-4 │Lapte pasteurizat15511200-5 │Lapte sterilizat15511210-8 │Lapte UHT15511300-6 │Lapte degresat15511400-7 │Lapte semidegresat15511500-8 │Lapte integral15511600-9 │Lapte condensat15511700-0 │Lapte praf15512000-0 │Smantana15512100-1 │Smantana semigrasa15512200-2 │Smantana grasa15512300-3 │Smantana groasa15512900-9 │Smantana pentru frisca15530000-2 │Unt15540000-5 │Branzeturi15541000-2 │Branza de masa15542000-9 │Branza proaspăta15542100-0 │Cottage cheese15542200-1 │Branza cu pasta moale15542300-2 │Branza Feta15543000-6 │Branza rasa, pulbere, cu mucegai şi alte tipuri de branza15543100-7 │Branza cu mucegai15543200-8 │Branza Cheddar15543300-9 │Branza rasa15543400-0 │Branza Parmezan15544000-3 │Branza cu pasta tare15545000-0 │Branza tartinabila15550000-8 │Diverse produse lactate15551000-5 │Iaurt şi alte produse lactate fermentate15551300-8 │Iaurt15551310-1 │Iaurt natural15551320-4 │Iaurt aromatizat15551500-0 │Zara15552000-2 │Cazeina15553000-9 │Lactoza sau sirop de lactoza15554000-6 │Zer15555000-3 │Inghetata şi produse similare15555100-4 │Inghetata15555200-5 │Sorbet15600000-4 │Produse de morarit, amidon şi produse amilacee15610000-7 │Produse de morarit15611000-4 │Orez decorticat15612000-1 │Făina de cereale sau vegetala şi produse conexe15612100-2 │Făina de grâu15612110-5 │Făina integrală15612120-8 │Făina de panificatie15612130-1 │Făina simpla15612150-7 │Făina de patiserie15612190-9 │Făina cu ferment15612200-3 │Făina de cereale15612210-6 │Făina de porumb15612220-9 │Făina de orez15612300-4 │Fainuri vegetale15612400-5 │Amestecuri utilizate la prepararea produselor de panificatie15612410-8 │Preparate pentru prajituri15612420-1 │Preparate pentru copt15612500-6 │Produse de panificatie15613000-8 │Produse pe bază de boabe de cereale15613100-9 │Crupe15613300-1 │Produse cerealiere15613310-4 │Cereale pentru micul dejun15613311-1 │Fulgi de porumb15613312-8 │Amestecuri de ovaz15613313-5 │Muesli15613319-7 │Grâu expandat15613380-5 │Fulgi de ovaz15614000-5 │Orez transformat15614100-6 │Orez cu bob lung15614200-7 │Orez macinat15614300-8 │Brizura de orez15615000-2 │Tarate15620000-0 │Amidonuri şi produse amilacee15621000-7 │Ulei de porumb15622000-4 │Glucoza şi produse pe bază de glucoza, fructoza şi produse pe             │baza de fructoza15622100-5 │Glucoza şi produse pe bază de glucoza15622110-8 │Glucoza15622120-1 │Sirop de glucoza15622300-7 │Fructoza şi produse pe bază de fructoza15622310-0 │Fructoza15622320-3 │Preparate pe bază de fructoza15622321-0 │Soluţii de fructoza15622322-7 │Sirop de fructoza15623000-1 │Amidon15624000-8 │Tapioca15625000-5 │Gris15626000-2 │Praf de budinca15700000-5 │Furaje15710000-8 │Furaje preparate pentru animale de ferma sau alte animale15711000-5 │Hrana pentru peşti15712000-2 │Furaje uscate15713000-9 │Hrana pentru animale de casa15800000-6 │Diverse produse alimentare15810000-9 │Produse de panificatie, de patiserie şi de cofetarie proaspete15811000-6 │Produse de panificatie15811100-7 │Pâine15811200-8 │Chifle15811300-9 │Cornuri15811400-0 │Gogosi15811500-1 │Produse de panificatie preparate15811510-4 │Sandvisuri15811511-1 │Sandvisuri preparate15812000-3 │Produse de patiserie şi de cofetarie15812100-4 │Produse de patiserie15812120-0 │Placinte15812121-7 │Placinte sarate15812122-4 │Placinte dulci15812200-5 │Produse de cofetarie15813000-0 │Alimente pentru micul dejun15820000-2 │Piscoturi şi biscuiti; produse de patiserie şi de cofetarie             │conservate15821000-9 │Produse de panificatie prajite şi produse de patiserie15821100-0 │Produse de panificatie prajite15821110-3 │Pâine prajita15821130-9 │Pâine crocanta15821150-5 │Piscoturi15821200-1 │Biscuiti dulci15830000-5 │Zahăr şi produse conexe15831000-2 │Zahăr15831200-4 │Zahăr alb15831300-5 │Zahăr de artar şi sirop de artar15831400-6 │Melasa15831500-7 │Siropuri de zahăr15831600-8 │Miere15832000-9 │Deşeuri provenite din fabricarea zahărului15833000-6 │Produse pe bază de zahăr15833100-7 │Deserturi15833110-0 │Blaturi de tarte15840000-8 │Cacao, ciocolata şi produse zaharoase15841000-5 │Cacao15841100-6 │Pasta de cacao15841200-7 │Unt, grasime sau ulei de cacao15841300-8 │Cacao pudra neindulcita15841400-9 │Cacao pudra indulcita15842000-2 │Ciocolata şi dulciuri15842100-3 │Ciocolata15842200-4 │Produse din ciocolata15842210-7 │Ciocolata de baut15842220-0 │Batoane de ciocolata15842300-5 │Dulciuri15842310-8 │Bomboane15842320-1 │Nuga15842400-6 │Fructe, fructe cu coaja lignifiată sau coaja de fructe conservate             │în zahăr15850000-1 │Paste fainoase15851000-8 │Produse fainoase15851100-9 │Paste fainoase nepreparate15851110-2 │Macaroane15851120-5 │Fidea15851190-6 │Spaghete15851200-0 │Paste fainoase preparate şi cuscus15851210-3 │Paste fainoase preparate15851220-6 │Paste fainoase umplute15851230-9 │Lasagna15851250-5 │Cuscus15851290-7 │Conserve cu paste fainoase15860000-4 │Cafea, ceai şi produse conexe15861000-1 │Cafea15861100-2 │Cafea prajita15861200-3 │Cafea decafeinizata15861300-4 │Cafea nedecafeinizată15862000-8 │Inlocuitori de cafea15863000-5 │Ceai15863100-6 │Ceai verde15863200-7 │Ceai negru15864000-2 │Preparate de ceai sau de mate15864100-3 │Pliculete de ceai15865000-9 │Infuzii de ceaiuri de plante15870000-7 │Condimente şi mirodenii15871000-4 │Oţet; sosuri; amestecuri de condimente; făina şi praf de mustar;             │mustar preparat15871100-5 │Oţet şi inlocuitori de oţet15871110-8 │Oţet15871120-1 │Inlocuitori de oţet15871200-6 │Sosuri, amestecuri de condimente şi mirodenii15871210-9 │Sos de soia15871230-5 │Ketchup15871250-1 │Mustar15871260-4 │Sosuri15871270-7 │Amestecuri de condimente15871273-8 │Maioneza15871274-5 │Produse tartinabile pentru sandvisuri15871279-0 │Chutney15872000-1 │Plante aromatice şi condimente15872100-2 │Piper15872200-3 │Condimente15872300-4 │Plante aromatice15872400-5 │Sare15872500-6 │Ghimbir15880000-0 │Produse nutritionale speciale15881000-7 │Preparate alimentare omogenizate15882000-4 │Produse dietetice15884000-8 │Alimente pentru nou-născuţi15890000-3 │Diverse produse alimentare n.c.a. şi produse uscate15891000-0 │Supe şi ciorbe15891100-1 │Supe cu carne15891200-2 │Supe de peste15891300-3 │Supe mixte15891400-4 │Supe15891410-7 │Supe instant15891500-5 │Ciorbe15891600-6 │Supe concentrate15891610-9 │Ciorbe instant15891900-9 │Supe de legume15892000-7 │Sucuri şi extracte de legume, substanţe peptice şi agenţi de             │ingrosare15892100-8 │Sucuri de legume15892200-9 │Extracte vegetale15892400-1 │Agenţi de ingrosare15893000-4 │Produse uscate15893100-5 │Preparate alimentare15893200-6 │Preparate pentru desert15893300-7 │Preparate pentru sosuri15894000-1 │Produse alimentare transformate15894100-2 │Mancare vegetariană15894200-3 │Mancare preparata15894210-6 │Mancare pentru şcoli15894220-9 │Mancare pentru spitale15894300-4 │Mancare preparata15894400-5 │Gustari15894500-6 │Produse pentru distribuitoare automate15894600-7 │Garnituri pentru sandvisuri15894700-8 │Delicatese15895000-8 │Produse de fast-food15895100-9 │Hamburgeri15896000-5 │Produse congelate15897000-2 │Conserve de alimente15897100-3 │Ratii militare15898000-9 │Drojdie15899000-6 │Praf de copt15900000-7 │Băuturi15910000-0 │Băuturi alcoolice distilate15911000-7 │Băuturi spirtoase15911100-8 │Spirtoase15911200-9 │Lichioruri15930000-6 │Vinuri15931000-3 │Vinuri nearomatizate15931100-4 │Vin spumant15931200-5 │Vin de masa15931300-6 │Porto15931400-7 │Madeira15931500-8 │Must de struguri15931600-9 │Sherry15932000-0 │Drojdie de vin15940000-9 │Cidru şi alte vinuri din fructe15941000-6 │Cidru15942000-3 │Vinuri din fructe15950000-2 │Băuturi fermentate nedistilate15951000-9 │Vermut15960000-5 │Bere de malt15961000-2 │Bere15961100-3 │Bere blonda15962000-9 │Borhoturi din fabricarea şi distilarea berii15980000-1 │Băuturi fără alcool15981000-8 │Apa minerala15981100-9 │Apa minerala plata15981200-0 │Apa minerala carbogazoasa15981300-1 │Apa în stare solida15981310-4 │Gheaţa15981320-7 │Zapada15981400-2 │Ape minerale aromatizate15982000-5 │Băuturi nealcoolice15982100-6 │Siropuri de fructe15982200-7 │Lapte cu ciocolata16000000-5 │Tutun, produse pe bază de tutun şi articole conexe16100000-6 │Produse pe bază de tutun16110000-9 │Tigari de foi16120000-2 │Trabucuri16130000-5 │Tigari16200000-7 │Tutun16210000-0 │Tutun prelucrat16300000-8 │Articole de tutungerie17000000-2 │Textile şi articole textile17100000-3 │Materiale textile şi articole conexe17110000-6 │Tesaturi17111000-3 │Tesaturi sintetice17111100-4 │Tesaturi mixte17112000-0 │Tesaturi din bumbac17112100-1 │Doc17112200-2 │Denim17112300-3 │Panza17112310-6 │Articole din panza17112400-4 │Poplin17112500-5 │Snururi17112510-8 │Cordoane17120000-9 │Materiale din lana17130000-2 │Tesaturi de în17131000-9 │Lenjerie17140000-5 │Tesaturi speciale17141000-2 │Catifea17142000-9 │Tesaturi plusate17143000-6 │Tesaturi pentru tapiterie17144000-3 │Tesaturi pentru perdele17145000-0 │Tesaturi pentru captuseala17150000-8 │Tesaturi tricotate sau crosetate17151000-5 │Tesaturi tricotate17151100-6 │Tesaturi de catifea17152000-2 │Tesaturi crosetate17160000-1 │Stofa17170000-4 │Tesaturi fără urzeala17200000-4 │Articole textile17210000-7 │Articole textile de uz casnic17211000-4 │Paturi şi pleduri17211100-5 │Paturi17211200-6 │Pleduri17212000-1 │Lenjerie de pat17212100-2 │Cearsafuri17212200-3 │Huse pentru plapumi17212300-4 │Protectoare de saltele17212400-5 │Plapumi de puf17212500-6 │Fete de perne17212600-7 │Fete pentru sulurile de capatai17213000-8 │Lenjerie de masa17213100-9 │Fete de masa17213200-0 │Servetele de masa17214000-5 │Lenjerie de baie şi de bucatarie17214100-6 │Prosoape17214200-7 │Servete pentru vase17214300-8 │Servetele în rulouri pentru sters mâinile17214500-0 │Servetele de toaleta17215000-2 │Perdele, draperii, baldachine şi storuri textile17215100-3 │Perdele17215110-6 │Paravane împotriva fumului17215200-4 │Draperii17215300-5 │Baldachine17215400-6 │Storuri17215410-9 │Storuri de interior17215420-2 │Storuri textile17215430-5 │Storuri venetiene17215440-8 │Jaluzele verticale17216000-9 │Articole de mobilier17216100-0 │Tapiserie pentru mobila17216110-3 │Pernite17216120-6 │Perne17218000-3 │Lenjerie de spital17218100-4 │Draperii de chirurgie17218200-5 │Cearsafuri de chirurgie17220000-0 │Articole textile confectionate17221000-7 │Saci şi saculeti17221100-8 │Genti de voiaj17221110-1 │Rucsacuri17221200-9 │Genti de sport17221300-0 │Saci pentru expedieri poştale17221310-3 │Saci postali17221400-1 │Sacose17221500-2 │Saci de rufe17221600-3 │Saci textili17221700-4 │Saci de ambalaj17221710-7 │Saculeti de ambalaj17222000-4 │Prelate impermeabile, vele pentru barci, pentru planşe cu vela             │şi vehicule terestre, copertine, storuri, corturi şi articole de             │camping17222100-5 │Prelate, copertine şi storuri17222110-8 │Prelate impermeabile17222120-1 │Copertine17222130-4 │Storuri17222200-6 │Prelate de camuflare17222400-8 │Vele17222500-9 │Articole textile de camping17222510-2 │Saltele pneumatice17222520-5 │Paturi de campanie17222530-8 │Corturi17222540-1 │Saci de dormit17222541-8 │Saci de dormit umpluti cu fulgi sau puf17223000-1 │Parasute17223100-2 │Parasute dirijabile17223200-3 │Parasute cu rotor17225000-5 │Diverse articole textile confectionate17225100-6 │Carpe de sters praful17225200-7 │Elemente filtrante din panza17225300-8 │Veste de salvare17225400-9 │Paturi ignifuge17225500-0 │Plase de tantari17225600-1 │Servete de vase17225700-2 │Centuri de siguranţă17225800-3 │Carpe pentru curatat17225810-6 │Carpe pentru lustruit17230000-3 │Covoare, presuri şi carpete17231000-0 │Covoare17231100-1 │Covoare cu fire innodate17231200-2 │Covoare tesute17231300-3 │Covoare cu fire rasucite17231310-6 │Dale de mocheta17231400-4 │Covoare textile17232000-7 │Presuri17233000-4 │Carpete17234000-1 │Covoare textile industriale17240000-6 │Diverse franghii, funii, sfori şi plase17241000-3 │Franghii, funii, sfori şi plase17241100-4 │Sfori, franghii şi funii17241110-7 │Funii17241120-0 │Franghii17241130-3 │Cordoane17241140-6 │Sfori17241200-5 │Plase textile17241210-8 │Plase cu fire innodate17241220-1 │Franghii de ridicare17242000-0 │Carpe17250000-9 │Articole fără urzeala17260000-2 │Diverse articole textile17261000-9 │Tul, dantela, panglicarie, pasmanterie şi broderie17261100-0 │Panglicarie; pasmanterie17261110-3 │Panglici17261120-6 │Banda textila17261130-9 │Etichete şi ecusoane textile17261131-6 │Etichete textile17261132-3 │Ecusoane textile17261133-0 │Insigne17261140-2 │Pasmanterie ornamentala17261141-9 │Trese17261142-6 │Epoleti17261200-1 │Tesaturi din plasa17262000-6 │Fetru17263000-3 │Vata textila, fire, materiale şi articole textile de uz tehnic17263100-4 │Vata textila17263200-5 │Fire metalizate17263300-6 │Tesaturi din fire metalizate17263400-7 │Tesaturi impregnate, acoperite sau stratificate17263500-8 │Articole textile de uz tehnic17263510-1 │Tuburi din fibre textile17263520-4 │Benzi rulante textile17263530-7 │Conducte de ventilaţie17263600-9 │Produse textile matlasate17280000-8 │Tricotaje, ciorapi tricotati şi articole conexe17281000-5 │Ciorapi tricotati17281100-6 │Ciorapi cu chilot, ciorapi de dama şi sosete17281110-9 │Ciorapi de dama17281120-2 │Ciorapi cu chilot17281130-5 │Sosete17282000-2 │Pulovere, cardigane şi articole similare17282100-3 │Jersee, pulovere, cardigane, veste şi articole similare17282110-6 │Pulovere17282120-9 │Cardigane17282130-2 │Svetere de bumbac17282140-5 │Veste17300000-5 │Fire şi ate textile17310000-8 │Fibre textile naturale17320000-1 │Fibre textile artificiale17330000-4 │Fire textile din fibre naturale17331000-1 │Fire de mătase17332000-8 │Fire de lana17333000-5 │Fire de bumbac17334000-2 │Fire de în17335000-9 │Fire pentru cusut din fibre naturale17335100-0 │Fire pentru cusut17335200-1 │Fire pentru tricotat17336000-6 │Fire din fibre textile vegetale17340000-7 │Fire sau ate sintetice17341000-4 │Fire sintetice17342000-1 │Ate sintetice17342100-2 │Ate sintetice pentru cusut17342200-3 │Fire pentru tricotat sintetice17400000-6 │Deşeuri textile18000000-9 │Îmbrăcăminte şi accesorii18100000-0 │Îmbrăcăminte de lucru18110000-3 │Îmbrăcăminte de lucru pentru bărbaţi18111000-0 │Îmbrăcăminte de lucru de uz industrial18111300-3 │Jachete şi sacouri pentru bărbaţi18112000-7 │Îmbrăcăminte profesională18112100-8 │Îmbrăcăminte pentru personalul medical18112200-9 │Îmbrăcăminte militară18112300-0 │Pantaloni scurti18112400-1 │Pantaloni18112500-2 │Îmbrăcăminte de protecţie18112600-3 │Uniforme18112610-6 │Uniforme de pompieri18112620-9 │Uniforme de poliţie18112630-2 │Uniforme militare18120000-6 │Îmbrăcăminte de lucru pentru femei18121000-3 │Îmbrăcăminte de uz profesional18121100-4 │Jachete şi blazere pentru femei18121200-5 │Uniforme pentru femei18122000-0 │Îmbrăcăminte de uz industrial18122100-1 │Pantaloni scurti pentru femei18122200-2 │Pantaloni pentru femei18122300-3 │Salopete18130000-9 │Îmbrăcăminte specială de lucru18131000-6 │Îmbrăcăminte de protecţie şi securitate18131100-7 │Veste antiglont18131200-8 │Îmbrăcăminte de protecţie împotriva agenţilor biologici sau             │chimici18131300-9 │Îmbrăcăminte de protecţie împotriva radiatiilor18131400-0 │Îmbrăcăminte antiglont18131500-1 │Veste de salvare18131600-2 │Veste reflectorizante18132000-3 │Îmbrăcăminte de zbor18132100-4 │Veste de zbor18132200-5 │Costume de zbor18133000-0 │Articole de îmbrăcăminte şi echipamente speciale18133100-1 │Veste de camuflaj18133200-2 │Costume de lupta18133300-3 │Echipamente de lupta18133400-4 │Uniforme de lupta18133500-5 │Casti militare18133600-6 │Camuflaje pentru casti18133700-7 │Îmbrăcăminte de schi18133800-8 │Îmbrăcăminte şi echipamente polare18133900-9 │Echipamente de scufundare18134000-7 │Costume de scafandru18134100-8 │Costume de salvare18134200-9 │Uniforme de iarna18134300-0 │Uniforme de vara18140000-2 │Accesorii pentru îmbrăcăminte de lucru18141000-9 │Manusi de lucru18142000-6 │Viziere de siguranţă18143000-3 │Echipament de protecţie18200000-1 │Îmbrăcăminte de exterior18210000-4 │Mantale18211000-1 │Cape18212000-8 │Pelerine18213000-5 │Jachete de vant18220000-7 │Îmbrăcăminte de protecţie împotriva intemperiilor18221000-4 │Îmbrăcăminte impermeabila18221100-5 │Cape impermeabile18221200-6 │Hanorace18221300-7 │Impermeabile18222000-1 │Haine de serviciu18222100-2 │Costume pentru bărbaţi18222200-3 │Compleuri18223000-8 │Jachete şi blazere18223100-9 │Blazere18223200-0 │Jachete18224000-5 │Îmbrăcăminte din materiale textile acoperite sau impregnate18230000-0 │Diverse tipuri de îmbrăcăminte de exterior18231000-7 │Rochii şi fuste18231700-4 │Rochii18231800-5 │Fuste18232000-4 │Costume şi compleuri pentru femei18232100-5 │Costume pentru femei18232200-6 │Compleuri pentru femei18300000-2 │Articole de îmbrăcăminte18310000-5 │Lenjerie intima18311000-2 │Slipuri18312000-9 │Chiloti18313000-6 │Lenjerie intima pentru femei18313100-7 │Îmbrăcăminte de noapte pentru femei18313200-8 │Slipuri pentru femei18313300-9 │Camasi de noapte pentru femei18313400-0 │Furouri18313500-1 │Halate de baie18320000-8 │Camasi şi îmbrăcăminte de noapte18321000-5 │Camasi18321100-6 │Camasi pentru femei18322000-2 │Îmbrăcăminte de noapte18322100-3 │Camasi de noapte18322200-4 │Capoate18322300-5 │Pijamale18322400-6 │Maieuri de corp18323000-9 │Sutiene, corsete, jartiere şi articole similare18323100-0 │Sutiene18323200-1 │Corsete18323300-2 │Jartiere18330000-1 │Tricouri18400000-3 │Îmbrăcăminte specială şi accesorii18410000-6 │Îmbrăcăminte specială18411000-3 │Îmbrăcăminte pentru nou-născuţi18412000-0 │Îmbrăcăminte sport18412100-1 │Treninguri18412200-2 │Camasi de sport18412300-3 │Costume de schi18412800-8 │Costume de baie18420000-9 │Accesorii vestimentare18421000-6 │Batiste18422000-3 │Eşarfe18423000-0 │Cravate18424000-7 │Manusi18425000-4 │Curele, altele decât de piele18440000-5 │Palarii şi alte articole pentru acoperirea capului18441000-2 │Palarii18443000-6 │Articole pentru acoperirea capului şi alte accesorii18443100-7 │Banderole18443200-8 │Articole pentru acoperirea capului din metal18443300-9 │Articole textile pentru acoperirea capului18443310-2 │Berete18443320-5 │Berete de campanie18443330-8 │Glugi18443340-1 │Sepci18443400-0 │Sireturi de trecut pe sub barbie la articolele pentru acoperirea             │capului18443500-1 │Viziere18444000-3 │Articole de protecţie pentru acoperirea capului18444100-4 │Articole de siguranţă pentru acoperirea capului18444110-7 │Caschete18444200-5 │Caschete de siguranţă18450000-8 │Inchizatori18451000-5 │Nasturi18451100-6 │Părţi de nasturi18452000-2 │Ace de siguranţă18453000-9 │Fermoare18500000-4 │Îmbrăcăminte din piele18510000-7 │Accesorii pentru îmbrăcăminte din piele18511000-4 │Manusi sau mitene din piele18511100-5 │Manusi lungi18512000-1 │Centuri şi banduliere din piele18512100-2 │Centuri18512200-3 │Banduliere18600000-5 │Blanuri şi articole de blana18610000-8 │Articole de blana18611000-5 │Piei cu blana18612000-2 │Îmbrăcăminte de blana18613000-9 │Articole de blana artificiala18620000-1 │Blanuri18700000-6 │Îmbrăcăminte la mana a doua19000000-6 │Piele, produse de piele şi încălţăminte19100000-7 │Piele tabacita19110000-0 │Piele de caprioara19120000-3 │Piele de bovine sau de cabaline19130000-6 │Piele de ovine, de caprine sau de porcine19131000-3 │Piele de oaie sau de miel19132000-0 │Piele de capra sau de ied19133000-7 │Piele de porcine19140000-9 │Piele de la alte animale, piele reconstituita sau alte tipuri             │de piele19141000-6 │Piele de la alte animale19142000-3 │Piele reconstituita19143000-0 │Imitaţie de piele19144000-7 │Piele lacuita19150000-2 │Deşeuri de piele19200000-8 │Articole diverse, articole de voiaj şi selarie din piele19210000-1 │Selarie19211000-8 │Sei19212000-5 │Cravase19213000-2 │Bice19220000-4 │Articole de voiaj19221000-1 │Valize19222000-8 │Genti de mana19223000-5 │Posete şi portofele19223100-6 │Posete19223200-7 │Portofele19224000-2 │Cufere19225000-9 │Suporturi pentru plosti şi etuiuri19225100-0 │Suporturi pentru plosti19225200-1 │Etuiuri19229000-7 │Truse de toaleta19230000-7 │Bratari de ceas19240000-0 │Articole din piele utilizate pentru maşini sau dispozitive             │mecanice19300000-9 │Încălţăminte19310000-2 │Încălţăminte, alta decât încălţămintea sportiva sau de protecţie19311000-9 │Încălţăminte impermeabila19312000-6 │Încălţăminte cu părţi de cauciuc sau material plastic19312100-7 │Sandale cu fete de cauciuc sau material plastic19312200-8 │Cizme de cauciuc19312300-9 │Încălţăminte de oraş cu fete de cauciuc sau material plastic19312400-0 │Slapi19313000-3 │Încălţăminte cu fete de piele19313100-4 │Sandale19313200-5 │Papuci de casa19313300-6 │Încălţăminte de oraş19314000-0 │Încălţăminte cu fete din material textil19315000-7 │Cizme19315100-8 │Botine19315200-9 │Cizme trei sferturi19315300-0 │Cizme lungi19315400-1 │Cizme pescaresti19316000-4 │Galosi19320000-5 │Încălţăminte sportiva19321000-2 │Încălţăminte de schi19321100-3 │Încălţăminte de schi fond19322000-9 │Încălţăminte de antrenament19323000-6 │Încălţăminte de munte19324000-3 │Încălţăminte de fotbal19330000-8 │Încălţăminte de protecţie19331000-5 │Încălţăminte cu vârf de protecţie de metal19332000-2 │Încălţăminte specială19332100-3 │Încălţăminte pentru zbor19340000-1 │Părţi de încălţăminte19341000-8 │Fete de încălţăminte19342000-5 │Talpi19343000-2 │Tocuri20000000-6 │Lemn, produse de lemn, produse din pluta, coşuri impletite şi             │impletituri din fire vegetale20100000-7 │Lemn tăiat20110000-0 │Traverse de cale ferată20111000-7 │Traverse de lemn20112000-4 │Părţi de traverse20120000-3 │Lemn de mina20130000-6 │Lemn de esenta moale preparat20131000-3 │Elemente pentru garduri20140000-9 │Lemn de esenta tare20150000-2 │Parchet20160000-5 │Produse din lemn preparat sau tratat20161000-2 │Lemn tratat20161100-3 │Stâlpi trataţi20170000-8 │Rumegus20200000-8 │Plăci şi furnire de lemn20210000-1 │Planşe şi panouri de lemn20211000-8 │Foi de furnir20212000-5 │Lemn laminat20213000-2 │Plăci aglomerate20214000-9 │Plăci fibrolemnoase20215000-6 │Panouri de lemn20216000-3 │Placaje de furnir20220000-4 │Lemn densificat20300000-9 │Dulgherie şi tâmplărie în lemn pentru construcţii20310000-2 │Dulgherie în lemn pentru construcţii20311000-9 │Ferestre de lemn20311100-0 │Uşi cu canaturi de sticlă20312000-6 │Uşi de lemn20313000-3 │Plăci de parchet din lemn20320000-5 │Tâmplărie în lemn pentru construcţii20321000-2 │Panouri prefabricate pentru garduri20322000-9 │Sarpante de lemn20323000-6 │Scări20330000-8 │Construcţii de lemn prefabricate20400000-0 │Containere, paleti, cutii şi alte recipiente de lemn20410000-3 │Containere de lemn20411000-0 │Butoaie de lemn20411100-1 │Cutii de lemn20411200-2 │Tambure din lemn pentru cablu20412000-7 │Lăzi din sipci de lemn20412100-8 │Butoaie20412200-9 │Cuve de lemn20413000-4 │Cutii de lemn20420000-6 │Paleti de lemn20421000-3 │Cutii-paleti20500000-1 │Articole de lemn şi pluta20510000-4 │Produse de lemn şi articole conexe20511000-1 │Manere de lemn pentru scule20512000-8 │Suporturi de lemn pentru scule20513000-5 │Părţi de scule din lemn20514000-2 │Rame de lemn20515000-9 │Sicrie20520000-7 │Articole de pluta, coşuri impletite şi impletituri din fibre             │vegetale20521000-4 │Coşuri impletite20521100-5 │Impletituri din fibre vegetale20522000-1 │Pluta naturala20522100-2 │Plăci de pluta21000000-3 │Diferite tipuri de celuloza, hârtie şi produse de hârtie21100000-4 │Celuloza, hârtie şi carton21110000-7 │Celuloza21111000-4 │Pasta de lemn21111100-5 │Pasta chimica de lemn21120000-0 │Hârtie şi carton21121000-7 │Hârtie pentru ziar, hârtie prelucrata manual şi alte tipuri de             │hârtie necretata sau de carton pentru utilizare grafica21121100-8 │Hârtie pentru ziar21121200-9 │Hârtie sau carton prelucrate manual21121300-0 │Hârtie şi carton fotosensibile, termosensibile sau termografice21121310-3 │Hârtie sau carton fotosensibile21121320-6 │Hârtie sau carton termosensibile21121330-9 │Hârtie sau carton termografice21122000-4 │Hârtie igienica, hârtie kraft şi alte tipuri de hârtie şi carton21122100-5 │Hârtie şi carton stratificate21122200-6 │Hârtie kraft21124000-8 │Hârtie impermeabila la grăsimi şi alte articole din hârtie21124100-9 │Hârtie impermeabila la grăsimi21124200-0 │Hârtie calc21124300-1 │Hârtie cristal21124400-2 │Hârtie transparenta sau translucida21124500-3 │Hârtie cretata şi hârtie artizanala21124600-4 │Hârtie de desen21124700-5 │Hârtie pentru cartografie21125000-5 │Hârtie şi carton tratate21125100-6 │Hârtie şi carton asamblate21125300-8 │Hârtie de scris21125400-9 │Hârtie pentru imprimare21125600-1 │Hârtie autocopianta sau alte tipuri de hârtie copianta21125610-4 │Hârtie termografica21125690-8 │Hârtie xerografică şi pentru fotocopii21125691-5 │Hârtie pentru fotocopii21125692-2 │Hârtie xerografică21126000-2 │Deşeuri şi maculatura de hârtie şi carton21200000-5 │Articole de hârtie sau carton21210000-8 │Hârtie sau carton ondulat21211000-5 │Ambalaje de hârtie şi carton21211100-6 │Cutii mari de carton, cutii sau casete21211110-9 │Cutii de hârtie sau de carton21211120-2 │Bibliorafturi, mape de corespondenta, clasoare şi articole             │similare21211200-7 │Saci şi pungi de hârtie21211210-0 │Saci de hârtie21211220-3 │Pungi de hârtie21211230-6 │Pungi pentru rau de avion21220000-1 │Articole de hârtie menajere sau pentru spitale21221000-8 │Hârtie igienica, batiste, servete pentru mâini şi servete de             │masa21221100-9 │Hârtie igienica21221200-0 │Batiste de hârtie21221300-1 │Servete de hârtie pentru mâini21221400-2 │Servete de masa din hârtie21222000-5 │Articole de hârtie igienico-sanitare sau pentru spitale21222100-6 │Articole de hârtie igienico-sanitare21222110-9 │Absorbante şi tampoane igienice21222120-2 │Scutece de unica folosinţă21222121-9 │Scutece de hârtie21222200-7 │Articole de hârtie pentru spitale21222210-0 │Comprese de hârtie21222220-3 │Saculeti sau plicuri de hârtie pentru sterilizare21222300-8 │Articole de hârtie de unica folosinţă21230000-4 │Articole de papetarie şi alte articole de hârtie21231000-1 │Hârtie carbon, hârtie autocopianta, hârtie pentru sabloane şi             │hârtie fără carbon21231100-2 │Hârtie carbon21231200-3 │Hârtie autocopianta21231300-4 │Hârtie fără carbon21231400-5 │Hârtie pentru sabloane21232000-8 │Plicuri, cărţi poştale şi cărţi poştale neilustrate21232100-9 │Cărţi poştale21232200-0 │Cărţi poştale neilustrate21232300-1 │Plicuri21233000-5 │Hârtie gofrata sau perforata21233100-6 │Hârtie pentru imprimare gofrata sau perforata21233200-7 │Hârtie de scris gofrata sau perforata21233600-1 │Hârtie continua pentru imprimante de computer21233610-4 │Formulare continue21234000-2 │Hârtie cauciucata sau adeziva21234100-3 │Hârtie autoadeziva21240000-7 │Tapet şi alte produse similare de îmbrăcăminte pentru pereţi21241000-4 │Materiale de acoperit pereţii pe bază de hârtie sau carton21241100-5 │Tapet21242000-1 │Materiale textile de acoperit pereţii21243000-8 │Acoperitoare de podele pe bază de hârtie sau carton21250000-0 │Hârtie pentru tigari şi hârtie de filtru21251000-7 │Hârtie pentru tigari21252000-4 │Hârtie de filtru22000000-0 │Diferite tipuri de imprimate şi articole pentru tipărit22100000-1 │Cărţi, broşuri şi pliante tipărite22110000-4 │Cărţi tipărite22111000-1 │Cărţi şcolare22112000-8 │Manuale şcolare22113000-5 │Cărţi de biblioteca22114000-2 │Dictionare, harti, cărţi de muzica şi alte cărţi22114100-3 │Dictionare22114200-4 │Atlase22114300-5 │Harti22114310-8 │Harti de cadastru22114311-5 │Copii heliografice22114400-6 │Partituri22114500-7 │Enciclopedii22120000-7 │Publicaţii22121000-4 │Publicaţii tehnice22130000-0 │Anuare22140000-3 │Pliante22150000-6 │Broşuri22160000-9 │Fascicole22200000-2 │Ziare, reviste specializate, periodice şi reviste22210000-5 │Ziare22211000-2 │Reviste specializate22212000-9 │Periodice22212100-0 │Publicaţii periodice22213000-6 │Reviste22300000-3 │Cărţi poştale, felicitari şi alte imprimate22310000-6 │Cărţi poştale22312000-0 │Ilustrate22313000-7 │Hârtie pentru decalcomanie22314000-4 │Desene22315000-1 │Fotografii22320000-9 │Felicitari pentru evenimente deosebite22321000-6 │Felicitari de Craciun22400000-4 │Timbre, carnete de cecuri, bancnote, acţiuni, materiale             │publicitare, cataloage şi manuale22410000-7 │Timbre22411000-4 │Timbre de Craciun22412000-1 │Timbre noi22413000-8 │Timbre de economii22420000-0 │Hârtie timbrata22430000-3 │Bancnote22440000-6 │Carnete de cecuri22450000-9 │Imprimate nefalsificabile22451000-6 │Paşapoarte22452000-3 │Formulare de mandate poştale22460000-2 │Materiale publicitare, cataloage comerciale şi manuale22461000-9 │Cataloage22462000-6 │Materiale publicitare22470000-5 │Manuale22471000-2 │Manuale de informatica22472000-9 │Manuale de instrucţiuni22473000-6 │Manuale tehnice22500000-5 │Forme sau cilindri de tipografie sau alte materiale tipografice22510000-8 │Forme ofset22520000-1 │Echipamente de gravura uscata22521000-8 │Echipamente de stantare22800000-8 │Registre de hârtie sau de carton, registre contabile, clasoare,             │formulare şi alte articole imprimate de papetarie22810000-1 │Registre de hârtie sau de carton22813000-2 │Registre contabile22814000-9 │Chitantiere22815000-6 │Carnetele22816000-3 │Blocuri22817000-0 │Jurnale sau agende personale22819000-4 │Agende22820000-4 │Formulare22821000-1 │Formulare electorale22822000-8 │Formulare comerciale22822100-9 │Formulare comerciale continue22822200-0 │Formulare comerciale necontinue22830000-7 │Caiete de exercitii22832000-1 │Foi de exercitii22840000-0 │Albume pentru esantioane22841000-7 │Albume pentru colecţii22841100-8 │Carnete de timbre22841200-9 │Clasoare pentru timbre22850000-3 │Clasoare şi accesorii pentru clasoare22851000-0 │Clasoare22852000-7 │Dosare22852100-8 │Coperti de dosar22860000-6 │Articole imprimate de papetarie, cu excepţia formularelor22861000-3 │Plicuri imprimate22861100-4 │Plicuri cu fereastra imprimate22861200-5 │Plicuri fără fereastra imprimate22861300-6 │Plicuri imprimate pentru radiografii22862000-0 │Hârtie de scrisori22863000-7 │Cărţi de vizita22864000-4 │Bilete de multumire22865000-1 │Cupoane22866000-8 │Etichete22866100-9 │Etichete cu coduri de bare22866200-0 │Etichete pentru bagaje22867000-5 │Tichete de masa22868000-2 │Hârtie sugativa22869000-9 │Orare22869100-0 │Programe de perete22869200-1 │Calendare22900000-9 │Diferite tipuri de hârtie imprimata22910000-2 │Viniete automobile22920000-5 │Permise de conducere22930000-8 │Cărţi de identitate22940000-1 │Permise22950000-4 │Cartele de acces22960000-7 │Imprimate la comanda22980000-3 │Bilete22981000-0 │Bilete de transport23000000-7 │Produse petroliere şi combustibili23100000-8 │Produse petroliere rafinate23110000-1 │Benzina şi benzina de avion23111000-8 │Benzina de avion23111100-9 │Kerosen de avion23111200-0 │Carburanţi de tip kerosen23111210-3 │Carburanţi de tip kerosen pentru motoare cu reactie23112000-5 │Benzina23112100-6 │Benzina fără plumb23112200-7 │Benzina super23113000-2 │Petrol23130000-7 │Uleiuri minerale şi preparate din petrol23131000-4 │Benzina grea23132000-1 │Uleiuri uşoare23133000-8 │Uleiuri minerale23134000-5 │Pacura23134100-6 │Ulei pentru încălzire23135000-2 │Uleiuri minerale lubrifiante23135100-3 │Uleiuri lubrifiante23135200-4 │Agenţi lubrifianţi23135300-5 │Preparate pe bază de ulei greu23135310-8 │Uleiuri de transformatoare23135320-1 │Lichid de frana23150000-3 │Motorina23151000-0 │Carburant diesel23152000-7 │Ulei diesel23200000-9 │Gaze de sonda şi alte hidrocarburi gazoase, cu excepţia             │gazului natural23210000-2 │Propan şi butan23211000-9 │Propan23211100-0 │Propan lichefiat23212000-6 │Butan23212100-7 │Butan lichefiat23300000-0 │Diverse produse petroliere23310000-3 │Vaselina şi ceara de ţiţei23311000-0 │Vaselina23312000-7 │Parafina23313000-4 │Ceara de petrol23320000-6 │Reziduuri de petrol24000000-4 │Substanţe chimice, produse chimice şi fibre sintetice şi             │artificiale24100000-5 │Produse chimice24110000-8 │Gaze24111000-5 │Gaze industriale24111100-6 │Hidrogen, argon, gaze rare, azot şi oxigen24111120-2 │Argon24111130-5 │Gaze rare24111131-2 │Heliu24111139-8 │Neon24111140-8 │Gaze medicale24111150-1 │Hidrogen24111160-4 │Azot24111161-1 │Azot lichid24111170-7 │Oxigen24111200-7 │Compuşi anorganici ai oxigenului24111210-0 │Dioxid de carbon24111220-3 │Oxizi de azot24111230-6 │Compuşi anorganici gazosi ai oxigenului24111300-8 │Aer lichid şi aer comprimat24111310-1 │Aer lichid24111320-4 │Aer comprimat24120000-1 │Coloranti şi pigmenti24121000-8 │Oxizi, peroxizi şi hidroxizi24121100-9 │Oxid şi peroxid de zinc, oxid de titan, coloranti şi pigmenti24121110-2 │Oxid de zinc24121120-5 │Peroxid de zinc24121130-8 │Oxid de titan24121200-0 │Oxizi şi hidroxizi de crom, de mangan, de magneziu, de plumb şi             │de cupru24121210-3 │Oxid de crom24121220-6 │Oxid de mangan24121230-9 │Oxid de plumb24121240-2 │Oxid de cupru24121250-5 │Oxid de magneziu24121260-8 │Hidroxizi pentru coloranti şi pigmenti24121261-5 │Hidroxid de crom24121262-2 │Hidroxid de mangan24121263-9 │Hidroxid de plumb24121264-6 │Hidroxid de cupru24121265-3 │Hidroxid de magneziu24121300-1 │Oxid de calciu hidratat24122000-5 │Extracte tanante, extracte colorante, tanini şi substanţe             │colorante24122100-6 │Extracte colorante24122200-7 │Extracte tanante24122300-8 │Tanini24122400-9 │Substanţe colorante24122500-0 │Produse tanante24130000-4 │Produse chimice anorganice de baza24131000-1 │Elemente chimice, acizi anorganici şi compuşi24131100-2 │Metaloizi24131110-5 │Fosfuri24131120-8 │Carburi24131130-1 │Hidruri24131140-4 │Nitruri24131150-7 │Azide24131160-0 │Siliciuri24131170-3 │Boruri24131180-6 │Sulf rafinat24131200-3 │Halogen24131300-4 │Metale alcaline24131310-7 │Mercur24131400-5 │Clorura de hidrogen, acizi anorganici, dioxid de siliciu şi             │dioxid de sulf24131410-8 │Acizi anorganici24131411-5 │Acid sulfuric24131420-1 │Acid fosforic24131430-4 │Acizi polifosforici24131440-7 │Acid hexafluorosilicic24131450-0 │Dioxid de sulf24131460-3 │Dioxid de siliciu24131470-6 │Clorura de hidrogen24131500-6 │Hidroxizi utilizaţi ca produse chimice anorganice de baza24131510-9 │Oxizi metalici24131511-6 │Pirite de fier şi oxizi de fier24131520-2 │Hidroxid de sodiu24131521-9 │Soda caustica24131522-6 │Soda lichidă24131600-7 │Compuşi ai sulfului24131700-8 │Sulf24131800-9 │Carbon24131900-0 │Clor24132000-8 │Halogenati metalici, hipocloriti, clorati şi precloraţi24132100-9 │Halogenati metalici24132110-2 │Hexafluorosilicat de sodiu24132120-5 │Cloruri24132121-2 │Clorura de aluminiu24132122-9 │Clorura ferica24132123-6 │Policlorura de aluminiu24132130-8 │Clorhidrat de aluminiu24132200-0 │Hipocloriti şi clorati24132210-3 │Clorit de sodiu24132220-6 │Hipoclorit de sodiu24133000-5 │Sulfuri, sulfati; nitrati, fosfati şi carbonati24133100-6 │Sulfuri, sulfiti şi sulfati24133110-9 │Diverse sulfuri24133111-6 │Sulfura de hidrogen24133112-3 │Polisulfuri24133120-2 │Sulfati24133121-9 │Trisulfat de sodiu24133122-6 │Sulfat feric24133123-3 │Sulfat de aluminiu24133124-0 │Sulfat de sodiu24133125-7 │Sulfat de fier24133126-4 │Sulfat de cupru24133200-7 │Fosfinati, fosfonati, fosfati şi polifosfati24133210-0 │Hexametafosfat de sodiu24133220-3 │Fosfati24133300-8 │Carbonati24133310-1 │Carbonat de sodiu24133320-4 │Bicarbonat de sodiu24133400-9 │Nitrati24134000-2 │Diverse saruri acide metalice24134100-3 │Permanganat de potasiu24134200-4 │Saruri de acizi oxometalici24135000-9 │Diverse produse chimice anorganice24135100-0 │Apa grea, alţi izotopi şi compusii acestora24135200-1 │Cianura, oxicianura, fulminati, cianati, silicati, borati,             │perboraţi, saruri de acizi anorganici24135210-4 │Cianuri24135220-7 │Oxicianuri24135230-0 │Fulminati24135240-3 │Cianati24135300-2 │Peroxid de hidrogen24135400-3 │Cuart piezoelectric24135500-4 │Compuşi ai metalelor de pamanturi rare24135600-5 │Silicati24135610-8 │Silicat de sodiu24135700-6 │Borati şi perboraţi24136000-6 │Apa distilata24137000-3 │Pietre sintetice24137100-4 │Pietre preţioase sintetice24137200-5 │Pietre semipretioase sintetice24140000-7 │Produse chimice organice de baza24141000-4 │Hidrocarburi24141100-5 │Hidrocarburi saturate24141110-8 │Hidrocarburi aciclice saturate24141111-5 │Metan24141112-2 │Etilenă24141113-9 │Propena24141114-6 │Butena24141115-3 │Acetilena24141120-1 │Hidrocarburi ciclice saturate24141200-6 │Hidrocarburi nesaturate24141210-9 │Hidrocarburi aciclice nesaturate24141220-2 │Hidrocarburi ciclice nesaturate24141221-9 │Benzen24141222-6 │Toluen24141223-3 │O-xileni24141224-0 │M-xileni24141225-7 │Stilen24141226-4 │Etilbenzen24141300-7 │Alţi derivati halogenati ai hidrocarburilor24141310-0 │Tetracloretilena24141320-3 │Tetraclorura de carbon24142000-1 │Alcooli, fenoli, fenoli-alcooli şi derivatii acestora, fie ei             │halogenati, sulfonati, nitrati sau nitrozati; alcooli grasi             │industriali24142100-2 │Alcooli grasi industriali24142200-3 │Alcooli monohidroxilici24142210-6 │Metanol24142220-9 │Etanol24142300-4 │Dioli, polialcooli şi derivati24142310-7 │Etilenglicol24142320-0 │Derivati ai alcoolilor24142400-5 │Fenoli şi derivati ai fenolilor24142500-6 │Alcool24142510-9 │Alcool etilic24143000-8 │Acizi grasi monocarboxilici industriali24143100-9 │Uleiuri acide de rafinare24143200-0 │Acizi carboxilici24143210-3 │Acid acetic24143220-6 │Acid peracetic24143300-1 │Acizi monocarboxilici nesaturati şi compusii acestora24143310-4 │Esterii acidului metacrilic24143320-7 │Esterii acidului acrilic24143400-2 │Acizi aromatici policarboxilici şi carboxilici24144000-5 │Compuşi organici cu funcţie azotata24144100-6 │Compuşi cu funcţie aminica24144200-7 │Compuşi aminici cu funcţie oxigenata24144300-8 │Ureine24144400-9 │Compuşi cu funcţie azotata24145000-2 │Tiocompuşi organici24146000-9 │Aldehida, cetona, peroxizi organici şi eteri24146100-0 │Compuşi cu funcţie aldehida24146200-1 │Compuşi cu funcţie cetona şi chinonica24146300-2 │Peroxizi organici24146310-5 │Oxid de etilenă24146320-8 │Eteri24147000-6 │Diverse substanţe chimice organice24147100-7 │Derivati vegetali pentru vopsire24147200-8 │Cărbune de lemn24147300-9 │Uleiuri şi produse rezultate din distilarea gudronului de huila             │la temperaturi ridicate, smoala şi gudron24147310-2 │Gudron de huila24147311-9 │Creozot24147320-5 │Smoala24147330-8 │Gudron24147400-0 │Produse pe bază de rasina24147500-1 │Lesii reziduale rezultate din fabricarea celulozei24150000-0 │Îngrăşăminte şi compuşi azotati24151000-7 │Îngrăşăminte azotate24151100-8 │Acid azotic şi saruri24151110-1 │Nitrat de sodiu24151200-9 │Acizi sulfonitrici24151300-0 │Amoniac24151310-3 │Amoniac lichid24151320-6 │Clorura de amoniu24151330-9 │Sulfat de amoniu24152000-4 │Îngrăşăminte fosfatice24152100-5 │Îngrăşăminte minerale fosfatice24152200-6 │Îngrăşăminte chimice fosfatice24154000-8 │Îngrăşăminte de origine animala sau vegetala24158000-6 │Diverse tipuri de îngrăşăminte24160000-3 │Materiale plastice primare24161000-0 │Polimeri primari ai etilenei24162000-7 │Polimeri primari ai propilenei24163000-4 │Polimeri primari ai stirenului24164000-1 │Polimeri vinilici primari24164100-2 │Polimeri primari ai acetatului de vinil24164200-3 │Polimeri acrilici primari24165000-8 │Poliesteri primari24166000-5 │Poliamide primare24167000-2 │Rasini ureice primare24168000-9 │Rasini aminice primare24169000-6 │Siliconi primari24170000-6 │Cauciuc sintetic24180000-9 │Enzime24200000-6 │Produse agrochimice24210000-9 │Pesticide24220000-2 │Insecticide24230000-5 │Erbicide24240000-8 │Regulatori de creştere vegetala24250000-1 │Dezinfectanti24260000-4 │Rodenticide24270000-7 │Fungicide24300000-7 │Vopsele, lacuri, cerneala tipografica şi masticuri24310000-0 │Vopsele24311000-7 │Vopsea pentru marcaj rutier24312000-4 │Vopsea pentru lucrări artistice24312100-5 │Emailuri şi smalturi24312200-6 │Vopsele de ulei şi de apa24312210-9 │Vopsele de ulei24312220-2 │Vopsele de apa24312300-7 │Vopsele şcolare24312310-0 │Seturi de culori24312320-3 │Culori pentru panouri24312400-8 │Articole pentru zugravi şi decoratori24320000-3 │Lacuri24330000-6 │Cerneala24331000-3 │Cerneala tipografica24331100-4 │Cerneala pentru tipar rotoheliografic24331200-5 │Tus24340000-9 │Masticuri, filere, chituri24341000-6 │Masticuri24342000-3 │Filere24343000-0 │Chituri24344000-7 │Pasta de ciment24350000-2 │Solventi24351000-9 │Soluţii de decapare24352000-6 │Diluanti24400000-8 │Produse chimice farmaceutice şi medicale24410000-1 │Produse farmaceutice24411000-8 │Seruri24411100-9 │Antiseruri24411200-0 │Imunoglobulina24411300-1 │Gamaglobulina24412000-5 │Vaccinuri24412100-6 │Vaccinuri umane24412110-9 │Vaccin împotriva tifosului24412120-2 │Vaccin împotriva hepatitei B24412130-5 │Vaccinuri împotriva gripei24412140-8 │Vaccinuri împotriva poliomielitei24412150-1 │Tuberculina24412700-2 │Vaccinuri veterinare24413000-2 │Hormoni24413100-3 │Insulina24413200-4 │Steroizi24414000-9 │Vitamine24414100-0 │Provitamine24415000-6 │Substanţe chimice farmaceutice şi medicinale24415100-7 │Substanţe chimice farmaceutice24415110-0 │Lactone24415200-8 │Substanţe chimice medicinale24415210-1 │Acizi salicilici24416000-3 │Produse farmaceutice24416100-4 │Medicamente24416110-7 │Antibiotice24416111-4 │Penicilina24416120-0 │Sulfonamide24416200-5 │Preparate farmaceutice24416300-6 │Contraceptive24416310-9 │Contraceptive orale24416320-2 │Contraceptice chimice24417000-0 │Soluţii medicamentoase24417100-1 │Soluţii pentru infuzii24417200-2 │Produse pentru nutriţie parenterala24417210-5 │Soluţii pentru alimentaţie parenterala24417300-3 │Produse de nutriţie enterala24417400-4 │Soluţii pentru perfuzii24417500-5 │Soluţii pentru dializa24417600-6 │Soluţii injectabile24417610-9 │Fluide intravenoase24417700-7 │Soluţii galenice24417800-8 │Soluţii de glucoza24418000-7 │Produse farmaceutice brevetate24419000-4 │Diverse produse farmaceutice24419100-5 │Toxine24419200-6 │Antiseptice24419300-7 │Inlocuitori de nicotina24420000-4 │Consumabile farmaceutice24421000-1 │Consumabile medicale chimice, cu excepţia consumabilelor dentare24421100-2 │Reactivi24421110-5 │Reactivi pentru determinarea grupei sanguine24421120-8 │Reactivi pentru analiza sângelui24421130-1 │Reactivi chimici24421140-4 │Reactivi de diagnosticare24421150-7 │Reactivi izotopici24421160-0 │Reactivi pentru laborator24421170-3 │Reactivi pentru electroforeza24421180-6 │Reactivi pentru urologie24421190-9 │Substanţe de contrast pentru uz radiologic24421200-3 │Preparate medicale, cu excepţia consumabilelor dentare24421210-6 │Preparate pentru clisme24421220-9 │Cimenturi pentru reconstructii osoase24430000-7 │Produse pentru uz clinic24431000-4 │Culturi microbiologice24432000-1 │Glande şi extracte de glande24433000-8 │Substanţe peptice24500000-9 │Glicerina, sapunuri, detergenti, produse de curatat şi de             │lustruit, parfumuri şi produse de toaleta24510000-2 │Glicerina24511000-9 │Preparate odorifere şi ceara24511100-0 │Parfumuri şi deodorizante de interior24511300-2 │Creme de ceruire24511310-5 │Produse de lustruire a podelelor24511320-8 │Produse de întreţinere a incaltamintei24511330-1 │Ceara de lustruire24511340-4 │Articole de maturat24511350-7 │Agenţi de etansare24511400-3 │Paste şi prafuri abrazive de curatat24512000-6 │Agenţi organici tensioactivi24513000-3 │Produse de curatat24513100-4 │Sapun24513200-5 │Preparate de spalare24513210-8 │Dispersanti24513290-2 │Detergenti24513291-9 │Detergenti pentru vase24513292-6 │Detergenti degresanti24513293-3 │Produse de eliminare a grasimilor24513294-0 │Preparate de spalare24513295-7 │Soluţii pentru clatit24520000-5 │Parfumuri şi produse de toaleta24521000-2 │Produse de toaleta24521100-3 │Apa de toaleta24521110-6 │Deodorante24521120-9 │Antiperspirante24521200-4 │Produse de machiaj24521300-5 │Produse pentru manichiura şi pedichiura24521400-6 │Produse cosmetice24521500-7 │Produse pentru îngrijirea pielii24521600-8 │Sampoane24521700-9 │Produse pentru îngrijirea parului24521800-0 │Produse pentru igiena orala sau dentara24521900-1 │Produse de barbierit24600000-0 │Explozibili şi produse chimice de sinteza fina24610000-3 │Explozibili preparati24611000-0 │Pulberi propulsive24611100-1 │Combustibili cu propergol24612000-7 │Diverse tipuri de explozibili24612100-8 │Dinamita24612200-9 │TNT24612300-0 │Nitroglicerina24613000-4 │Rachete de semnalizare, rachete antigrindina, emitator pe timp             │de ceata şi articole pirotehnice24613100-5 │Cartuse fonoacustice24613200-6 │Artificii24615000-8 │Fitile, capse detonante, iniţiatoare şi detonatoare electrice24620000-6 │Cleiuri24621000-3 │Gelatine24621200-5 │Adezivi24630000-9 │Uleiuri esenţiale24640000-2 │Substanţe chimice pentru fotografii24641000-9 │Plăci şi filme fotografice24641200-1 │Emulsii pentru uz fotografic24641210-4 │Developatoare fotografice24641220-7 │Fixatori pentru fotografii24641230-0 │Developatoare pentru radiologie24641240-3 │Fixatori pentru radiologie24641250-6 │Medii de cultura24641260-9 │Intensificatori de imagine24650000-5 │Suporturi neinregistrate24660000-8 │Produse chimice speciale24661000-5 │Grăsimi şi lubrifianţi24661100-6 │Lubrifianţi24661110-9 │Noroi de foraj24661120-2 │Unsoare siliconica24661130-5 │Fluide de foraj24661200-7 │Aditivi pentru uleiuri24661210-0 │Pulbere pentru extinctoare de incendii24661220-3 │Agenţi de stingere a incendiilor24661230-6 │Incarcatura pentru extinctoare de incendii24661300-8 │Fluide hidraulice24661310-1 │Agenţi de degivrare24661311-8 │Produse antigel24661400-9 │Grăsimi şi uleiuri modificate chimic24662000-2 │Plastiline24662100-3 │Ceara dentara24663000-9 │Agenţi de finisare24664000-6 │Carbon activ24664100-7 │Carbon activ nou24664200-8 │Carbon activ regenerat24665000-3 │Toalete chimice24666000-0 │Peptone şi substanţe proteice24667000-7 │Aditivi chimici24667100-8 │Lianturi preparate pentru forme şi miezuri de turnatorie24667200-9 │Aditivi pentru ciment, mortar sau beton24668000-4 │Produse chimice pentru industria gazelor şi a petrolului24668100-5 │Produse chimice pentru fundul gaurii de forare24668200-6 │Agenţi de floculare24668300-7 │Produse chimice pe bază de noroi de foraj24668400-8 │Fiole cu gel pentru burarea explozivilor24669000-1 │Aerosoli şi produse chimice sub forma de disc24669100-2 │Aerosoli24669200-3 │Elemente chimice sub forma de disc24700000-1 │Fibre sintetice şi artificiale24710000-4 │Fibre sintetice24711000-1 │Cabluri de fibre sintetice24712000-8 │Fir cu tenacitate ridicată24713000-5 │Fir cu textura simpla24714000-2 │Monofilamente sintetice24720000-7 │Fibre artificiale24721000-4 │Fibre artificiale scurte24722000-1 │Polipropilena24723000-8 │Fir cu textura artificiala24800000-2 │Diferite produse chimice24810000-5 │Fluide de radiator24820000-8 │Produse chimice pentru tratarea apei24830000-1 │Produse anticorozive25000000-1 │Produse din cauciuc, din plastic şi pelicule25100000-2 │Produse de cauciuc25110000-5 │Pneuri şi produse conexe25111000-2 │Pneuri25111100-3 │Pneuri pentru autovehicule25111200-4 │Pneuri pentru motociclete25111300-5 │Pneuri pentru sarcina mare25111310-8 │Pneuri pentru camioane25111320-1 │Pneuri pentru autobuze25111330-4 │Pneuri pentru avioane25111400-6 │Pneuri pentru maşini agricole25111500-7 │Camere de aer, benzi de rulare şi benzi de protecţie25111510-0 │Benzi de protecţie pentru pneuri25111520-3 │Camere de aer25111530-6 │Benzi de rulare pentru pneuri25111600-8 │Pneuri pentru scaune cu rotile25111700-9 │Pneuri uzate25111710-2 │Bare de protecţie25111800-0 │Pneuri resapate25111900-1 │Pneuri pentru biciclete25120000-8 │Articole de cauciuc nevulcanizate sau vulcanizate25121000-5 │Articole de cauciuc nevulcanizate25122000-2 │Articole de cauciuc vulcanizate25122100-3 │Tuburi, conducte şi furtunuri din cauciuc vulcanizat25122110-6 │Furtunuri de forare25122120-9 │Conducte ascendente flexibile25122130-2 │Tuburi de cauciuc25122200-4 │Benzi transportoare sau curele de transmisie din cauciuc             │vulcanizat25122210-7 │Curele de ventilator din cauciuc25122220-0 │Garnituri de etansare25122230-3 │Benzi transportoare din cauciuc25122240-6 │Curele de transmisie din cauciuc25122300-5 │Articole de igiena sau farmaceutice din cauciuc vulcanizat25122310-8 │Articole de igiena25122320-1 │Articole farmaceutice25122330-4 │Prezervative25122340-7 │Tetine, biberoane şi articole similare pentru sugari25122400-6 │Acoperitoare de podea şi presuri din cauciuc vulcanizat25122410-9 │Acoperitoare de podea din cauciuc vulcanizat25122420-2 │Presuri din cauciuc vulcanizat25122421-9 │Covoare pentru gimnastica25122500-7 │Cauciuc vulcanizat, în diverse forme25122510-0 │Inele elastice25122520-3 │Garnituri de cauciuc25122530-6 │Benzi de cauciuc25122540-9 │Timbre de cauciuc25122550-2 │Mortar fin de umplere25130000-1 │Materiale textile cauciucate25131000-8 │Material cord pentru pneuri25132000-5 │Banda adeziva din materiale textile cauciucate25140000-4 │Cauciuc regenerat25150000-7 │Deşeuri de cauciuc25160000-0 │Articole medicale din cauciuc25161000-7 │Accesorii de îmbrăcăminte din cauciuc25161100-8 │Manusi de cauciuc25161200-9 │Manusi de unica folosinţă25162000-4 │Îmbrăcăminte din cauciuc25170000-3 │Articole din cauciuc dur25171000-0 │Articole de igiena sau farmaceutice25172000-7 │Dale de cauciuc25174000-1 │Tampoane de oprire din cauciuc25200000-3 │Produse din plastic25210000-6 │Plăci, folii, tuburi şi profile din plastic25211000-3 │Monofilament de plastic25211100-4 │Conductoare electrice din plastic25211200-5 │Bare de plastic25211300-6 │Tije de plastic25212000-0 │Tuburi, conducte şi furtunuri25212100-1 │Tuburi din plastic25212110-4 │Tuburi flexibile din plastic25212120-7 │Tuburi flexibile din PVC25212200-2 │Conducte din plastic25212210-5 │Conducte flexibile din plastic25212220-8 │Conducte flexibile din PVC25212300-3 │Furtunuri din plastic25212310-6 │Furtunuri flexibile din plastic25212320-9 │Furtunuri flexibile din PVC25212400-4 │Mansoane din plastic25212500-5 │Accesorii din plastic sau din PVC pentru tuburi, conducte şi             │furtunuri25212510-8 │Accesorii din plastic pentru tuburi25212520-1 │Accesorii din PVC pentru tuburi25212530-4 │Accesorii din plastic pentru conducte25212540-7 │Accesorii din PVC pentru conducte25212550-0 │Accesorii din plastic pentru furtunuri25212560-3 │Accesorii din PVC pentru furtunuri25212600-6 │Componente din PVC neplastifiat25212610-9 │Armături din PVC neplastifiat25212620-2 │Conducte din PVC neplastifiat25212630-5 │Tuburi din PVC neplastifiat25212700-7 │Spuma de PVC25213000-7 │Plăci, folii, filme, pelicule şi benzi din plastic25213100-8 │Film din plastic25213200-9 │Pelicula din plastic25213300-0 │Pelicula retractabila25213400-1 │Benzi din plastic25213500-2 │Folii din plastic25213600-3 │Plăci din plastic25220000-9 │Articole din plastic pentru ambalare25221000-6 │Saci şi pungi din polietilena25221100-7 │Saci şi pungi din polietilena pentru deşeuri25221200-8 │Pungi din polietilena pentru uz medical25221210-1 │Pungi pentru recoltarea sângelui25221220-4 │Pungi pentru recoltarea plasmei25221230-7 │Pungi pentru recoltarea urinei25221300-9 │Saci de depozitare din polietilena25221310-2 │Pungi cu dublura de protecţie25222000-3 │Saci şi pungi din plastic25222100-4 │Saci menajeri din plastic25222200-5 │Pungi din plastic pentru uz medical25223000-0 │Containere din plastic dur25223100-1 │Cutii din plastic25223110-4 │Cutii din plastic pentru sticle25223200-2 │Lăzi din plastic25223300-3 │Containere din plastic pentru deşeuri25223310-6 │Butoaie din plastic25224000-7 │Baloane, sticle şi flacoane din plastic25225000-4 │Mosoare şi bobine din plastic25226000-1 │Dopuri, capace şi capsule din plastic25226100-2 │Dopuri din plastic25226200-3 │Capace din plastic25226300-4 │Capsule din plastic25227000-8 │Produse din polistiren25227100-9 │Folii din polistiren25227200-0 │Plăci din polistiren25230000-2 │Articole de construcţie din plastic25231000-9 │Îmbrăcăminte de podele, de pereţi sau de tavan din plastic25232000-6 │Articole sanitare din plastic25232100-7 │Cazi de baie, cazi de dus şi lavoare din plastic25232110-0 │Cazi de baie din plastic25232120-3 │Cazi de dus din plastic25232130-6 │Lavoare din plastic25232200-8 │Scaune şi capace pentru closet din plastic25232300-9 │Vase de closet din plastic25232400-0 │Bideuri din plastic25233000-3 │Rezervoare, cisterne şi cuve din plastic25233100-4 │Rezervoare din plastic25233200-5 │Cisterne din plastic25233300-6 │Cuve din plastic25234000-0 │Uşi, ferestre, rame, praguri, obloane şi jaluzele din plastic25234100-1 │Ferestre din plastic25234110-4 │Rame de ferestre din plastic25234200-2 │Uşi din plastic25234210-5 │Tocuri de uşi din plastic25234300-3 │Praguri din plastic25234400-4 │Obloane şi jaluzele din plastic25234410-7 │Obloane din plastic25234420-0 │Jaluzele din plastic25235000-7 │Construcţii prefabricate din plastic25236000-4 │Capace pentru guri de vizitare şi capace de acces din plastic25237000-1 │Carcase din plastic25237100-2 │Carcase din plastic pentru contoare25237200-3 │Placari cu material plastic25240000-5 │Diverse produse din plastic25241000-2 │Benzi, panglici şi alte forme autoadezive din plastic25241100-3 │Banda autoadeziva din plastic25241110-6 │Banda adeziva25241120-9 │Banda reflectorizanta25241200-4 │Panglici autoadezive din plastic25241300-5 │Forme autoadezive din plastic25241310-8 │Etichete adezive25242000-9 │Plăci, folii, filme şi pelicule autoadezive din plastic25242100-0 │Plăci autoadezive din plastic25242200-1 │Folii autoadezive din plastic25242300-2 │Filme autoadezive din plastic25242400-3 │Pelicule autoadezive din plastic25243000-6 │Vesela, articole de bucatarie, de menaj şi de toaleta din plastic25243100-7 │Vesela şi articole de bucatarie din plastic25243110-0 │Tacamuri din plastic25243120-3 │Recipiente de uz casnic pentru alimente25243130-6 │Castroane25243140-9 │Gratare de scurgere din plastic25243200-8 │Bureti25243300-9 │Articole menajere sau de toaleta din plastic25243310-2 │Galeti din plastic25243320-5 │Coşuri de gunoi din plastic25243330-8 │Pamatufuri de praf din plastic25244000-3 │Piese pentru lampi, accesorii de iluminat şi tablite indicatoare             │de plastic25244100-4 │Tablite indicatoare şi indicatoare din plastic25244110-7 │Tablite indicatoare din plastic25244120-0 │Semne indicatoare din plastic25244121-7 │Indicatoare de poliţie25244200-5 │Mobilier stradal din plastic25244210-8 │Piese pentru mobilier stradal din plastic25244220-1 │Stâlpi reflectorizanţi25244230-4 │Plăcuţe reflectorizante25244300-6 │Aparate de iluminat din plastic25244310-9 │Piese pentru aparate de iluminat din plastic25245000-0 │Caschete din cauciuc sau din plastic25245100-1 │Caschete antisoc25245200-2 │Palarii din cauciuc sau din plastic25246000-7 │Izolatori electrici din plastic25247000-4 │Articole de birou şi articole şcolare din plastic25247100-5 │Articole de birou din plastic25247110-8 │Bibliorafturi25247120-1 │Agrafe de birou25247200-6 │Articole şcolare din plastic25247210-9 │Instrumente din plastic pentru desen25247220-2 │Instrumente din plastic pentru scris25247230-5 │Rigle25248000-1 │Accesorii din plastic pentru mobilier25248100-2 │Elemente de filtrare din plastic25248200-3 │Componente din plastic25248210-6 │Elemente de împrejmuire din plastic25248220-9 │Conuri de semnalizare din plastic25248230-2 │Componente de bariere din plastic25248240-5 │Marcaje din plastic25249000-8 │Articole de îmbrăcăminte din plastic25249100-9 │Manusi din plastic25250000-8 │Carduri magnetice25251000-5 │Cărţi de credit25252000-2 │Carduri electronice25253000-9 │Cartele de debit25253100-0 │Cartele pentru alimentare cu combustibil25260000-1 │Înregistrări audio25261000-8 │Discuri25262000-5 │Casete muzicale25263000-2 │Discuri compacte25270000-4 │Rasini25271000-1 │Rasini epoxidice25271100-2 │Tuburi din rasina epoxidica25300000-4 │Filme25310000-7 │Radiologii25311000-4 │Radiografii25312000-1 │Film diazo25320000-0 │Pelicula cinematografica25321000-7 │Pelicula fotografica25321100-8 │Pelicula cu developare instantanee25330000-3 │Pelicule video25331000-0 │Casete video25332000-7 │Benzi video26000000-8 │Produse minerale nemetalice26100000-9 │Sticla şi articole din sticlă26110000-2 │Sticla26111000-9 │Sticla plana26111100-0 │Sticla neprelucrata26111200-1 │Sticla flotanta26111300-2 │Perete protector din sticlă26120000-5 │Sticla plata26121000-2 │Sticla plata fasonata26121200-4 │Sticla securit26121300-5 │Oglinzi din sticlă26121400-6 │Sticla izolanta26130000-8 │Articole din sticlă tubulara26131000-5 │Sticle, borcane, flacoane şi recipiente din sticlă26131100-6 │Butelii din sticlă26131200-7 │Borcane din sticlă26131300-8 │Flacoane din sticlă26131400-9 │Recipiente din sticlă26132000-2 │Pahare26133000-9 │Articole din sticlă26133100-0 │Vesela din sticlă26133110-3 │Carafe26133200-1 │Obiecte pentru masa şi bucatarie din vitroceramica26133300-2 │Articole din sticlă durificata26133400-3 │Articole din vitroceramica26134000-6 │Pereţi interiori din sticlă pentru recipiente izoterme26134100-7 │Pereţi interiori din sticlă pentru termosuri26140000-1 │Fibre de sticlă26141000-8 │Articole din fibre de sticlă26141100-9 │Presuri din fibre de sticlă26141200-0 │Tesaturi din fibre de sticlă26141300-1 │Panza din fibre de sticlă26150000-4 │Sticlarie tratata26151000-1 │Sticla semifinita26151100-2 │Bile, tije sau tuburi din sticlă26151110-5 │Bile din sticlă26151120-8 │Tije din sticlă26151130-1 │Tuburi din sticlă26151140-4 │Globuri26151200-3 │Blocuri, caramizi sau dale pentru pavaje din sticlă turnata26152000-8 │Sticla tehnica26152100-9 │Invelisuri din sticlă şi tuburi catodice26152110-2 │Invelisuri din sticlă26152120-5 │Tuburi catodice26152200-0 │Sticla pentru ceasornice, ceasuri de mana sau ochelari26152210-3 │Sticla pentru ceasornice26152220-6 │Sticla pentru ceasuri de mana26152230-9 │Sticla pentru ochelari26152300-1 │Sticlarie pentru laborator, pentru igiena sau farmaceutica26152320-7 │Sticlarie pentru igiena26152330-0 │Sticlarie pentru laborator26152331-7 │Cutii Petri26152339-3 │Eprubete26152340-3 │Sticlarie farmaceutica26152350-6 │Fiole din sticlă26152400-2 │Piese din sticlă pentru lampi şi aparate de iluminat, pentru             │semne şi plăcuţe indicatoare26152410-5 │Semnalizatoare din sticlă26152411-2 │Plăcuţe indicatoare din sticlă26152412-9 │Indicatoare din sticlă26152420-8 │Piese din sticlă pentru iluminat stradal26152430-1 │Piese din sticlă pentru lampi26152490-9 │Sticla pentru mobilier stradal26152500-3 │Izolatori electrici din sticlă26152600-4 │Elemente optice din sticlă26152700-5 │Margele din sticlă26200000-0 │Articole din ceramica nerefractara şi produse din ceramica             │refractara26210000-3 │Articole de menaj din ceramica26211000-0 │Vesela, articole de bucatarie, articole de menaj şi articole de             │toaleta din portelan26211100-1 │Vesela din portelan26211110-4 │Farfurii din portelan26211120-7 │Vase din portelan26211130-0 │Cesti şi farfurioare din portelan26211200-2 │Articole de bucatarie din portelan26211300-3 │Vaze din portelan26211400-4 │Articole de toaleta din portelan26211500-5 │Articole de menaj din portelan26212000-7 │Vesela, articole de bucatarie, articole de menaj şi articole de             │toaleta, altele decât din portelan26212100-8 │Vesela din ceramica26212110-1 │Farfurii26212120-4 │Tavi26212130-7 │Cesti şi farfurioare din ceramica26212200-9 │Articole de bucatarie din ceramica26212300-0 │Vaze26213000-4 │Obiecte decorative din ceramica26214000-1 │Instalaţii sanitare menajere din ceramica26214100-2 │Chiuvete şi lavoare26214110-5 │Chiuvete26214120-8 │Lavoare26214200-3 │Cazi de baie26214300-4 │Cuve şi rezervoare pentru closete26214310-7 │Cuve pentru closete26214320-0 │Rezervoare pentru closete26214400-5 │Bideuri26214500-6 │Pisoare26230000-9 │Izolatori şi accesorii izolante din ceramica26231000-6 │Izolatori din ceramica26232000-3 │Accesorii izolante din ceramica26240000-2 │Articole din ceramica pentru uz tehnic26241000-9 │Articole din portelan pentru laborator, pentru uz chimic sau             │tehnic26241100-0 │Articole de laborator din portelan26241200-1 │Articole din portelan pentru uz tehnic26241300-2 │Articole din portelan pentru uz chimic26250000-5 │Diverse articole din ceramica26251000-2 │Articole din ceramica pentru uz agricol, horticol şi pentru             │transportul sau ambalarea bunurilor26251100-3 │Articole din ceramica pentru uz agricol26251200-4 │Articole din ceramica pentru uz horticol26251300-5 │Articole din ceramica pentru transportul sau ambalarea bunurilor26252000-9 │Articole din ceramica, altele decât pentru contructie26260000-8 │Articole din ceramica refractara26261000-5 │Dale din ceramica26262000-2 │Blocuri din ceramica26263000-9 │Ciment, mortar şi beton refractare26263100-0 │Ciment refractar26263200-1 │Mortar refractar26263300-2 │Beton refractar26264000-6 │Dale de pavaj din ceramica26900000-7 │Diverse produse minerale nemetalice26910000-0 │Produse abrazive26911000-7 │Pietre de moara, pietre de polizat şi pietre de tocila26911100-8 │Pietre de moara26911200-9 │Pietre de polizat26911300-0 │Pietre de tocila26912000-4 │Pulbere sau granule abrazive26913000-1 │Corindon artificial26914000-8 │Grafit artificial27000000-5 │Metale de baza şi produse conexe27100000-6 │Metale de baza27110000-9 │Fier şi oţel de baza27111000-6 │Fonta bruta27112000-3 │Produse din feromangan27113000-0 │Produse feroase27114000-7 │Fier27114100-8 │Lingouri de fier27115000-4 │Oţel27120000-2 │Lingouri din oţel aliat27130000-5 │Produse din oţel nealiat27131000-2 │Conducte din oţel nealiat27132000-9 │Tuburi din oţel nealiat27133000-6 │Perii de cărbune27140000-8 │Bare şi tije27141000-5 │Bare şi tije laminate la cald27150000-1 │Material de construcţie feroviara27151000-8 │Materiale de construcţie feroviara din fier sau oţel27151100-9 │Materiale de construcţie feroviara din fier27151200-0 │Materiale de construcţie feroviara din oţel27152000-5 │Sine din fier sau din oţel27152100-6 │Sine din fier27152200-7 │Sine din oţel27152300-8 │Materiale pentru linii de cale ferată laminate la cald27152310-1 │Eclise de imbinare şi plăci de baza laminate27152320-4 │Contrasine laminate27152330-7 │Traverse şi bare de distantare laminate27190000-3 │Zgura, zgura de metal, deşeuri şi resturi feroase27191000-0 │Lingouri de deşeuri retopite27200000-7 │Tuburi27210000-0 │Tuburi şi accesorii de tevarie din fier27211000-7 │Tuburi, conducte şi profile tubulare27211100-8 │Conducte şi tuburi din fier27212000-4 │Diferite accesorii de tevarie27212100-5 │Racorduri27212110-8 │Adaptoare pentru flanse27212200-6 │Coliere şi mansoane pentru reparaţii27212300-7 │Cotituri, profile T şi accesorii de tevarie27220000-3 │Tuburi şi accesorii din oţel27221000-0 │Profile tubulare27222000-7 │Racorduri pentru tuburi27222100-8 │Flanse27222200-9 │Accesorii pentru tuburi cu filet27222300-0 │Accesorii de tevarie neturnate27222400-1 │Coturi şi curbe sudate27222500-2 │Accesorii sudate27300000-8 │Produse din fier şi din oţel27310000-1 │Produse trefilate la rece27311000-8 │Bare şi tije din oţel aliat27312000-5 │Ţevi cotite, forme şi secţiuni din oţel aliat27313000-2 │Produse din oţel inoxidabil27320000-4 │Produse laminate la rece27321000-1 │Produse laminate plate27321100-2 │Produse laminate plate din fier27321200-3 │Produse laminate plate din oţel27330000-7 │Produse cutate27331000-4 │Produse cutate din oţel27331100-5 │Ţevi cotite, forme şi secţiuni27331110-8 │Conductoare electrice netubulare27332000-1 │Produse cutate din fier27340000-0 │Sarma şi produse diverse27341000-7 │Sarma27341100-8 │Sarma din oţel27341200-9 │Sarma din aliaj27350000-3 │Feroaliaje27351000-0 │Feroaliaje din afară CECO27351100-1 │Feromangan27351200-2 │Ferocrom27351300-3 │Feronichel27353000-4 │Granule şi pulberi de fier sau de oţel27354000-1 │Produse semifinite27354100-2 │Produse semifinite din fier27354200-3 │Produse semifinite din oţel27354210-6 │Produse semifinite din oţel inoxidabil27355000-8 │Produse din fier forjat27356000-5 │Materiale de construcţie a liniilor de cale ferată27356100-6 │Ţevi cotite, forme şi secţiuni sudate din fier sau din oţel             │pentru liniile de cale ferată27356200-7 │Materiale de construcţie a liniilor de cale ferată din fier sau             │din oţel27356210-0 │Sine conductoare de curent27356220-3 │Lame de întrerupător, inimi de macaz, ace de macaz şi piese de             │incrucisare27356230-6 │Eclise de imbinare şi plăci de baza27356240-9 │Eclise de strangere, plăci de ecartament şi noduri27356250-2 │Saboti şi saboti-pene27400000-9 │Metale preţioase şi metale placate cu metale preţioase27410000-2 │Metale preţioase27411000-9 │Produse semipretioase în forma bruta27411100-0 │Argint în forma bruta sau pulbere27411110-3 │Pulbere de argint27411120-6 │Argint în forma bruta27411200-1 │Argint semiprelucrat27412000-6 │Argint în forma bruta sau pulbere27413000-3 │Platina în forma bruta sau pulbere27414000-0 │Deşeuri şi resturi de metale preţioase27420000-5 │Metale placate cu metale preţioase27421000-2 │Metale de baza placate cu argint sau aur27422000-9 │Metale de baza placate cu platina27500000-0 │Aluminiu şi produse din aluminiu27510000-3 │Aluminiu în forma bruta27511000-0 │Oxid de aluminiu27520000-6 │Produse din aluminiu27521000-3 │Produse semifinite din aluminiu27521100-4 │Pulberi şi fulgi metalici27521200-5 │Bare, tije şi profile din aluminiu27521300-6 │Sarma din aluminiu27521400-7 │Plăci din aluminiu27521500-8 │Foi din aluminiu27521600-9 │Tuburi, conducte şi accesorii de tevarie din aluminiu27521610-2 │Accesorii din aluminiu pentru tuburi sau conducte27530000-9 │Deşeuri şi resturi de aluminiu27531000-6 │Cenusa şi reziduuri cu conţinut de aluminiu27600000-1 │Produse din plumb, zinc şi staniu27610000-4 │Plumb, zinc şi staniu27611000-1 │Plumb27612000-8 │Zinc27613000-5 │Staniu27620000-7 │Produse semifinite din plumb, zinc sau staniu27621000-4 │Produse semifinite din plumb27621100-5 │Bare, tije, profile şi sarma din plumb27621200-6 │Plăci, folii, filme şi pelicule din plumb27621300-7 │Tuburi, conducte şi accesorii de tevarie din plumb27621400-8 │Pulbere şi fulgi de plumb27622000-1 │Produse semifinite din zinc27622100-2 │Bare, tije, profile şi sarma din zinc27622200-3 │Plăci, folii, filme şi pelicule din zinc27622300-4 │Tuburi, conducte şi accesorii de tevarie din zinc27622400-5 │Pulbere, praf şi fulgi de zinc27623000-8 │Produse semifinite din staniu27623100-9 │Bare, tije, profile şi sarma din staniu27623200-0 │Plăci, folii, filme şi pelicule din staniu27623300-1 │Tuburi, conducte şi accesorii de tevarie din staniu27623400-2 │Pulbere şi fulgi de staniu27630000-0 │Deşeuri şi resturi de plumb, zinc sau staniu27631000-7 │Cenusa şi reziduuri cu conţinut de zinc sau plumb27700000-2 │Produse din cupru27710000-5 │Cupru în forma bruta27712000-9 │Cupru nerafinat27713000-6 │Cupru rafinat în forma bruta27720000-8 │Produse semifinite din cupru27721000-5 │Pulbere şi fulgi din cupru27722000-2 │Bare, tije şi profile din cupru27723000-9 │Sarma din cupru27724000-6 │Plăci, folii şi filme din cupru27725000-3 │Pelicule din cupru27726000-0 │Tuburi, conducte şi accesorii de tevarie din cupru27726100-1 │Tuburi şi conducte din cupru27726110-4 │Tuburi şi conducte din alama27726200-2 │Accesorii de tevarie din cupru27726210-5 │Accesorii de tevarie din bronz roşu27726220-8 │Accesorii de tevarie din alama27730000-1 │Deşeuri şi resturi de cupru27731000-8 │Cenusa şi reziduuri cu conţinut de cupru27800000-3 │Produse din metale neferoase27810000-6 │Nichel în forma bruta27820000-9 │Produse din nichel27821000-6 │Produse semifinite din nichel27821100-7 │Bare, tije, profile şi sarma din nichel27821200-8 │Plăci, folii, filme şi pelicule din nichel27821210-1 │Folii din nichel27821300-9 │Tuburi, conducte şi accesorii de tevarie din nichel27821400-0 │Pulbere şi fulgi de nichel27830000-2 │Deşeuri şi resturi de nichel27831000-9 │Cenusa şi resturi cu conţinut de metale28000000-2 │Produse şi materiale prefabricate28100000-3 │Elemente de construcţie din metal28110000-6 │Structuri metalice şi părţi de structuri28111000-3 │Construcţii prefabricate28111100-4 │Baraci de şantier28111110-7 │Cabine28111200-5 │Celule28111300-6 │Spitale de campanie28111400-7 │Bucatarii de campanie28111500-8 │Sere28112000-0 │Produse şi elemente de construcţie din metal, cu excepţia             │construcţiilor prefabricate28112100-1 │Poduri din fier sau din oţel28112110-4 │Elemente de pod din fonta sau din oţel28112111-1 │Elemente de pod din fonta28112112-8 │Elemente de pod din oţel28112120-7 │Structuri de pod din oţel28112130-0 │Structuri de pod din fonta28112200-2 │Turnuri, piloni de antena cu zabrele, macarale derrick şi piloni28112210-5 │Macarale derrick28112211-2 │Turle de foraj28112212-9 │Turle de foraj statice28112220-8 │Piloni şi stâlpi28112221-5 │Piloni28112222-2 │Stâlpi de linii electrice28112223-9 │Socluri pentru piloni28112224-6 │Stâlpi de linii electrice aeriene28112225-3 │Stâlpi de electricitate28112230-1 │Turnuri28112231-8 │Turnuri de fier28112232-5 │Turnuri de oţel28112233-2 │Turnuri de apa28112240-4 │Grinzi28112250-7 │Piloni28112260-0 │Piloni de antena radio şi de televiziune28112261-7 │Piloni de antena radio28112262-4 │Piloni de antena de televiziune28112263-1 │Piloni de antena cu zabrele28112300-3 │Structuri şi părţi din fier, oţel sau aluminiu28112310-6 │Eşafodaje de schelarie28112311-3 │Contra fise în arc28112312-0 │Proptele28112313-7 │Reazeme28112314-4 │Bracheti pentru conducte28112315-1 │Echipament pentru eşafodaje de schelarie28112316-8 │Cleme elastice28112317-5 │Structuri pentru eşafodaje de schelarie28112318-2 │Suporturi pentru conducte28112320-9 │Structuri metalice28112321-6 │Adaposturi pentru staţiile de autobuz28112322-3 │Cabine telefonice28112329-2 │Ecrane de siguranţă28112330-2 │Structuri din aluminiu28112380-7 │Părţi de structuri metalice28112381-4 │Placaje28112382-1 │Diguri28112383-8 │Stavile de baraj28112390-0 │Ecluze28112391-7 │Porţi de ecluze28112400-4 │Palplanse28112410-7 │Ecran de palplanse28120000-9 │Dulgherie metalică pentru construcţii28121000-6 │Ferestre şi articole conexe28121100-7 │Ferestre din fier sau din oţel şi articole conexe28121110-0 │Praguri din fier sau din oţel28121120-3 │Obloane din fier sau din oţel28121130-6 │Ferestre din fier sau din oţel28121131-3 │Rame de ferestre din fier sau din oţel28121200-8 │Ferestre din aluminiu şi articole conexe28121210-1 │Obloane din aluminiu28121220-4 │Ferestre din aluminiu28121221-1 │Rame de ferestre din aluminiu28122000-3 │Ferestre, uşi şi articole conexe28122100-4 │Ferestre28122110-7 │Rame de ferestre28122111-4 │Ferestre duble28122200-5 │Uşi28122210-8 │Panouri de uşi28122211-5 │Tocuri de uşi28122212-2 │Uşi cu aparatoare împotriva tantarilor28122213-9 │Praguri de uşi28122214-6 │Uşi din fier sau din oţel28122220-1 │Uşi antifoc28122230-4 │Uşi glisante28122240-7 │Porţi de garaj28122300-6 │Porţi28122310-9 │Porţi de acces28200000-4 │Cisterne metalice, rezervoare şi containere din metal,             │radiatoare şi cazane pentru încălzire centrala28210000-7 │Cisterne, rezervoare, containere şi cuve metalice sub presiune28211000-4 │Cisterne metalice28211100-5 │Cilindri cu aer28211110-8 │Cilindri cu aer comprimat28211200-6 │Aparate de respirat28211210-9 │Aparate de respirat în caz de incendiu28211220-2 │Aparate de respirat pentru scufundari28211300-7 │Cisterne din fier sau din oţel28211400-8 │Cisterne de stocare28211410-1 │Cisterne de petrol28211420-4 │Cisterne de stocare a namolului28211500-9 │Cisterne de apa28211600-0 │Rezervoare28212000-1 │Butelii de gaz lichefiat28212100-2 │Butelii de gaz28212200-3 │Cisterne de gaz28213000-8 │Containere de mari dimensiuni28213100-9 │Containere din fier sau din oţel28213110-2 │Silozuri28213200-0 │Containere frigorifice28213210-3 │Camere de apa28213300-1 │Containere standard pentru mărfuri28213400-2 │Containere pentru stocare28213500-3 │Containere de apa28213600-4 │Containere pe roti28213700-5 │Bene pentru deşeuri28213800-6 │Containere pentru deşeuri28214000-5 │Butoaie28214100-6 │Lăzi de stocare28214200-7 │Butoaie din fier sau din oţel28214300-8 │Sisteme de stocare a containerelor28214310-1 │Utilaje de stivuire28214400-9 │Butoaie din aluminiu28215000-2 │Cuve sub presiune28215100-3 │Cuve sub presiune din oţel28216000-9 │Bidoane28216100-0 │Bidoane din fier sau din oţel28216200-1 │Bidoane pentru deşeuri28216300-2 │Bidoane din aluminiu28217000-6 │Cutii28217100-7 │Cutii din fier sau din oţel28217200-8 │Carcase pentru contoare28217300-9 │Cutii prefabricate28217400-0 │Cutii din aluminiu28218000-3 │Containere din metal uşor, busoane, capace pentru containere şi             │alte tipuri de capace28218100-4 │Containere din metal uşor28218300-6 │Busoane, dopuri, capace pentru containere şi capace din metal28218310-9 │Busoane28218320-2 │Dopuri28218330-5 │Capace pentru containere28218340-8 │Capace28218400-7 │Cutii de conserve28218410-0 │Cutii de conserve din fier sau din oţel28218420-3 │Cutii de conserve alimentare28218430-6 │Cutii de conserve din aluminiu28219000-0 │Cuve28220000-0 │Radiatoare şi cazane pentru încălzire centrala şi piese ale             │acestora28221000-7 │Radiatoare şi cazane28221100-8 │Radiatoare28221110-1 │Radiatoare pentru încălzire centrala28221111-8 │Radiatoare pentru încălzire centrala, altele decât cele electrice28221112-5 │Piese de radiatoare pentru încălzire centrala28221200-9 │Cazane28221210-2 │Cazane cu apa28221220-5 │Cazane pentru încălzire centrala28221221-2 │Piese de cazane pentru încălzire centrala28222000-4 │Sisteme de recuperare a caldurii28222100-5 │Echipamente de recuperare a caldurii28300000-5 │Reactoare nucleare şi piese ale acestora28310000-8 │Reactoare nucleare28320000-1 │Piese de reactoare nucleare28321000-8 │Sisteme de răcire a reactoarelor28322000-5 │Piese de cuve pentru reactoare nucleare28400000-6 │Cablu, sarma şi produse conexe28410000-9 │Articole din sarma28411000-6 │Sarma torsadată28411100-7 │Sarma torsadată de fier sau de oţel28412000-3 │Sarma pentru îngrădit28412300-6 │Sarma ghimpata28413000-0 │Plasa metalică28413100-1 │Împrejmuire cu plasa metalică28413200-2 │Tesatura metalică28414000-7 │Capse, cuie, tinte, pioneze28414100-8 │Capse28414200-9 │Cuie28414300-0 │Tinte28414400-1 │Pioneze28415000-4 │Tije subtiri28415100-5 │Accesorii de sudura28415200-6 │Materiale de sudura28415300-7 │Materiale de lipire sau de lipire tare28415310-0 │Materiale de lipire sau de lipire tare28415320-3 │Materiale de lipire tare28416000-1 │Ace de cusut sau de tricotat28416100-2 │Ace de cusut28416200-3 │Ace de tricotat28417000-8 │Fierărie28417100-9 │Nicovale28417200-0 │Forje portabile28417300-1 │Gratare28417400-2 │Articole de feronerie28417500-3 │Lacatuserie28417510-6 │Feronerie28418000-5 │Cabluri de legare din fier sau din oţel28419000-2 │Conductori28419100-3 │Conductori din oţel sau din aluminiu28419200-4 │Conductori din cupru sau din bronz28420000-2 │Cabluri şi produse conexe28421000-9 │Cablu28421100-0 │Cabluri electrice de alimentare28421120-6 │Cablu de joasa tensiune şi de tensiune medie28421130-9 │Cablu de joasa tensiune28421140-2 │Cablu de tensiune medie28421150-5 │Cablu de înaltă tensiune28421200-1 │Cablu subacvatic28421210-4 │Cablu submarin28421400-3 │Cablu protejat28421500-4 │Cablu de semnalizare28421600-5 │Cablu din fier sau din oţel28421610-8 │Cablu din oţel28422000-6 │Accesorii pentru cablu28422100-7 │Galerii pentru cabluri28422200-8 │Racorduri de cabluri28422300-9 │Conducte de cabluri28422400-0 │Dispozitive de fixare pentru cabluri28500000-7 │Diverse produse din metal fabricate şi articole conexe28510000-0 │Articole din metal pentru baie şi bucatarie28511000-7 │Echipament sanitar din metal28511100-8 │Robinete28512000-4 │Vesela, articole de bucatarie sau de menaj din metal28512100-5 │Vesela din metal28512110-8 │Gamele28512200-6 │Ustensile de bucatarie din metal28512210-9 │Ustensile de gătit28512220-2 │Suport de vase28512900-3 │Articole de menaj din metal28512910-6 │Coşuri metalice pentru deşeuri28512920-9 │Cutii de scrisori28512930-2 │Coşuri metalice de gunoi28512940-5 │Coşuri metalice de gunoi28512950-8 │Cutii din metal28520000-3 │Obiecte din metal28521000-0 │Seifuri, case de bani şi uşi blindate sau armate28521300-3 │Seifuri pentru bani28521500-5 │Uşi blindate sau armate28521600-6 │Seifuri pentru obiecte de valoare28521700-7 │Cutii şi dulapioare din metal28521710-0 │Dulapioare de depozitare a bagajelor28521720-3 │Dulapioare de depozitare28521721-0 │Cutii pentru obiecte de valoare28521722-7 │Cutii de siguranţă28521780-1 │Cutii pentru documente28521790-4 │Cutii de siguranţă pentru bani28522000-7 │Tavi de distribuire a corespondentei, mici obiecte de birou28522100-8 │Tavi de distribuire a corespondentei28522200-9 │Mici obiecte de birou28522300-0 │Obiecte de birou28522400-1 │Accesorii pentru clasoare sau dosare28524000-1 │Statuete, ornamente; rame pentru fotografii sau tablouri şi             │pentru oglinzi28524300-4 │Rame pentru fotografii28524400-5 │Rame pentru tablouri28525000-8 │Agatatori şi urechi de prindere28526000-5 │Elice de nave28527000-2 │Diverse articole din metal28527100-3 │Clopote28527200-4 │Scări28527210-7 │Scări pentru vehicule de pompieri28527220-0 │Scări pliante28527230-3 │Scări portabile28527300-5 │Echipament de manipulare a mărfurilor28527330-4 │Platforme de manipulare a mărfurilor28527340-7 │Accesorii din cablu de oţel pentru manipularea mărfurilor28527400-6 │Panouri de semnalizare şi articole conexe28527410-9 │Panouri de semnalizare din metal28527420-2 │Indicatoare rutiere28527430-5 │Indicatoare de străzi28527440-8 │Firme de magazine28527450-1 │Tablite indicatoare28527460-4 │Tablite indicatoare pentru adresa28527700-9 │Elemente pentru guri de vizitare28527710-2 │Capace pentru hidranti de incendiu28527720-5 │Cutii de delimitare28527730-8 │Cadre pentru guri de vizitare28527740-1 │Capace pentru guri de vizitare28527750-4 │Capace pentru drenaje28527760-7 │Capace de acces28527790-6 │Trepte de scara din fier pentru guri de vizitare28527800-0 │Ancore28527900-1 │Anozi corodaţi catodic28527910-4 │Anozi de zinc corodaţi catodic28527920-7 │Anozi de magneziu corodaţi catodic28528000-9 │Sabii28528100-0 │Spade28528200-1 │Baionete28528300-2 │Lanci28528900-8 │Accesorii din metal28528910-1 │Plăci de metal28528920-4 │Tije de metal28528930-7 │Forme de metal28528940-0 │Folii de metal28528950-3 │Rafturi metalice28528960-6 │Ştampile de metal28530000-6 │Plăci de armatura28531000-3 │Plăci de acoperire28540000-9 │Lagare28541000-6 │Microbile28542000-3 │Rulmenti cu role28550000-2 │Oţel moale28551000-9 │Matrite pentru monede28552000-6 │Cutii pentru monede28553000-3 │Catuse28560000-5 │Stâlpi de sustinere şi propte miniere28561000-2 │Stâlpi de sustinere28561100-3 │Stâlpi de sustinere minieri28562000-9 │Propte miniere28564000-3 │Senile28570000-8 │Produse din fonta28580000-1 │Diverse echipamente de protecţie împotriva incendiilor28581000-8 │Scări cu platforma28581100-9 │Scări de incendiu28582000-5 │Dispozitive de protecţie impotiva incendiilor28582100-6 │Furtunuri de incendiu28582200-7 │Hidranti de incendiu28600000-8 │Cutitarie, scule, lacate, chei şi balamale28610000-1 │Cutitarie28611000-8 │Cutite şi foarfece28611100-9 │Cutite28611110-2 │Cutite de masa28611120-5 │Cutite de bucatarie28611200-0 │Foarfece28612000-5 │Brice de ras28612100-6 │Lame de ras28613000-2 │Truse de manichiura sau de pedichiura28614000-9 │Linguri, furculite28614100-0 │Linguri28614200-1 │Furculite28620000-4 │Scule28621000-1 │Scule de mana28621100-2 │Harlete şi lopeti28621110-5 │Harlete28621120-8 │Lopeti28621200-3 │Furci de gradina28621300-4 │Sapaligi, tarnacoape, sape, greble şi greble de plaja28621310-7 │Sapaligi28621320-0 │Tarnacoape28621330-3 │Sape28621340-6 │Greble28621341-3 │Greble de plaja28621400-5 │Topoare28621500-6 │Ferastraie de mana28621510-9 │Pânze de ferastraie de mana28622000-8 │Diverse scule de mana28622100-9 │Dalte28622200-0 │Clesti28622210-3 │Clesti de bordurat28622300-1 │Ciocane28622400-2 │Clesti de trefilat28622500-3 │Chei de piulite28622600-4 │Scule pentru lucrări rutiere28622610-7 │Pivoti pentru strapungerea suprafeţei soselelor28622700-5 │Pile sau raspele28622800-6 │Surubelnite28622900-7 │Vârfuri de burghiu, vârfuri de surubelnita şi alte accesorii28622910-0 │Vârfuri de burghiu28622920-3 │Vârfuri de surubelnita28622930-6 │Portscule28622940-9 │Truse de scule28623000-5 │Scule acţionate cu pedala28630000-7 │Broaste, chei şi balamale28631000-4 │Diverse lacate suspendate şi broaste28631100-5 │Broaste28631110-8 │Broaste de usa28631120-1 │Lacate pentru biciclete28631130-4 │Broaste pentru vehicule28631140-7 │Broaste pentru mobilier28631200-6 │Lacate şi lanturi28631210-9 │Lacate28632000-1 │Incuietoare cu lant, piese pentru lacate şi chei28632100-2 │Incuietoare cu lant28632200-3 │Chei28632300-4 │Piese de lacate28632400-5 │Piese de broaste28633000-8 │Balamale, montaje şi garnituri28633100-9 │Balamale28633200-0 │Montaje28633300-1 │Garnituri28700000-9 │Dispozitive de fixare, lanturi şi resorturi28710000-2 │Dispozitive de fixare28711000-9 │Dispozitive de fixare cu filet28711100-0 │Holz-suruburi28711200-1 │Crampoane sau inele cu surub28711300-2 │Suruburi cu autofiletare28711400-3 │Bolturi28711500-4 │Ansambluri de imbinare prin flanse28711510-7 │Bolturi şi suruburi28711520-0 │Suruburi şi bolturi cu cap patrat28711600-5 │Piulite28711700-6 │Articole cu filet din fier sau din oţel28712000-6 │Dispozitive de fixare din fier sau din oţel fără filet28712100-7 │Nituri28712200-8 │Saibe28712300-9 │Stifturi28712400-0 │Eclise din oţel28713000-3 │Dispozitive de fixare din cupru28720000-5 │Lanturi28721000-2 │Lanturi articulate28722000-9 │Părţi de lanturi28730000-8 │Resorturi28800000-0 │Materiale pentru construcţii şi articole conexe28810000-3 │Materiale pentru construcţii28811000-0 │Materiale de construcţii28811100-1 │Caramizi28811200-2 │Ciment28811300-3 │Ceramica28811400-4 │Vopsele şi materiale de acoperire a pereţilor28811500-5 │Materiale de izolatie termica28812000-7 │Diverse structuri de construcţie28812100-8 │Adaposturi28812110-1 │Părţi de adaposturi28812120-4 │Profile28812200-9 │Acoperitoare de podele28812210-2 │Acoperitoare de podea din lemn28812220-5 │Acoperitoare de podea flexibile28812230-8 │Acoperitoare de podea rigide28812240-1 │Podele false28812250-4 │Linoleum28812300-0 │Compartimentari28812310-3 │Pereţi despartitori28812400-1 │Acoperis28812410-4 │Sarpante de acoperis28812420-7 │Suporturi de acoperis28812430-0 │Ferme de acoperis28812500-2 │Materiale pentru acoperis28812510-5 │Sindrile28812600-3 │Izolatie acustica28812700-4 │Grinzi28813000-4 │Materiale de construcţie rutiera28813100-5 │Materiale de pavare28813120-1 │Dale rutiere de beton28813130-4 │Pavele de piatra28813140-7 │Pietriş de drumuri28813200-6 │Dale de piatra28813300-7 │Materiale bitumate28813310-0 │Materiale rutiere bitumate28813320-3 │Pietriş bitumat28813330-6 │Materiale de imbracare28813400-8 │Materiale de construcţie a autostrazilor28813500-9 │Marcaje rutiere28813510-2 │Bile de sticlă pentru marcaj rutier28813700-1 │Materiale de reparaţii rutiere28813800-2 │Materiale de imbracaminti rutiere28813810-5 │Îmbrăcăminte de uzura28813900-3 │Materiale de întreţinere rutiera28813910-6 │Materiale de întreţinere rutiera de iarna28814000-1 │Beton28814100-2 │Beton gata de turnare28814200-3 │Produse din beton28814210-6 │Grinzi de beton28814220-9 │Piloni de beton28814230-2 │Piloti de beton28814240-5 │Conducte şi racorduri de beton28814250-8 │Stâlpi de beton28814260-1 │Stalpisori de beton28814270-4 │Dale de beton28814280-7 │Traverse de beton (pentru calea ferată)28815000-8 │Elemente de montaj pentru construcţii28815100-9 │Conducte28815200-0 │Materiale pentru instalaţii de apa şi canalizare şi materiale             │de încălzire28815210-3 │Materiale pentru instalaţii de apa şi canalizare28815220-6 │Materiale de încălzire28815300-1 │Obloane28815310-4 │Obloane rulante28815400-2 │Lucarne28815500-3 │Sisteme de pulverizare a apei28815600-4 │Scări rulante28815700-5 │Jaluzele exterioare28815710-8 │Aparatoare de uşi şi ferestre28815800-6 │Accesorii interioare de construcţii28815810-9 │Sine şi agatatori pentru perdele28815811-6 │Sine pentru perdele28815820-2 │Corpuri fluorescente de iluminat28815821-9 │Tuburi fluorescente28815822-6 │Becuri şi lampi fluorescente28820000-6 │Mobilier rutier28821000-3 │Bariere de protecţie28821100-4 │Parapete rutiere28822000-0 │Garduri28822100-1 │Stâlpi de lemn28823000-7 │Bariere de siguranţă28823100-8 │Garduri de siguranţă28823200-9 │Parapete28824000-4 │Mobilier urban28824100-5 │Balize28824200-6 │Avertizoare luminoase de pericol28824300-7 │Jaloane de siguranţă28824400-8 │Stâlpi de semnalizare a statiei de autobuz28824500-9 │Borne luminoase28824600-0 │Conuri de semnalizare28824700-1 │Sageti indicatoare28824710-4 │Materiale de semnalizare28824720-7 │Stâlpi de semnalizare28825000-1 │Echipament de iluminat stradal28825100-2 │Stâlpi de iluminat stradal28825200-3 │Lampadare28825300-4 │Lampi de iluminat stradal28830000-9 │Canale de ape uzate28831000-6 │Camere de colectare a apelor uzate28832000-3 │Elemente de apeducte28833000-0 │Dopuri din fier forjabil28834000-7 │Coturi28840000-2 │Produse din oţel pentru materiale de construcţie28841000-9 │Conducte din oţel28842000-6 │Rame din oţel28843000-3 │Paleti din oţel28844000-0 │Tuburi de oţel28845000-7 │Stâlpi de oţel28846000-4 │Grinzi de oţel28847000-1 │Materiale din oţel28847100-2 │Table de oţel28847200-3 │Banda din oţel28847300-4 │Palplanse din oţel28850000-5 │Guri de sonda28851000-2 │Sisteme de spalare a utilajelor de foraj28852000-9 │Conducte pentru zone petrolifere28853000-6 │Ciment de foraj28860000-8 │Conducte, tevarie, ţevi, tubaje, tuburi şi articole conexe28861000-5 │Conducte28861100-6 │Conducte de gaz28861110-9 │Reţea de distribuţie a gazului28861200-7 │Canalizari de apa28861400-9 │Conducte subacvatice28861410-2 │Conducte submarine28861500-0 │Conducte de înaltă presiune28861600-1 │Conducte de joasa presiune28861700-2 │Curatitoare de conducte28861710-5 │Dispozitive de lansare a curăţitoarelor28861720-8 │Dispozitive de recepţie a curăţitoarelor28861730-1 │Inchizatoare pentru curatitoare28862000-2 │Tevarie28862100-3 │Accesorii de tevarie28862200-4 │Conducte de distribuţie28862300-5 │Conducte de evacuare28862400-6 │Conducte şi produse conexe din argila vitrificata28862410-9 │Conducte din argila vitrificata28862420-2 │Racorduri din argila vitrificata28862430-5 │Guri de vizitare din argila vitrificata28862440-8 │Racorduri şi adaptoare de tevarie din argila vitrificata28862500-7 │Conducte de apa potabilă28863000-9 │Ţevi şi racorduri28863100-0 │Ţevi28863110-3 │Conducte pentru drenaj28863111-0 │Conducte de drenare28863112-7 │Sisteme de drenaj28863120-6 │Conducte de încălzire la distanta28863121-3 │Conducte de încălzire28863130-9 │Conducte de ape uzate28863140-2 │Conducte de aburi şi apa28863150-5 │Conducte de joasa presiune28863160-8 │Conducte de distribuţie şi accesorii28863170-1 │Tuburi şi conducte, altele decât din fier şi oţel28863171-8 │Tuburi din polietilena28863172-5 │Conducte din polietilena28863200-1 │Racorduri de tevarie28863210-4 │Coliere de strangere pentru ţevi28863230-0 │Racorduri de ţevi28863240-3 │Garnituri de conducte28863241-0 │Garnituri de conducte din polietilena28863242-7 │Garnituri izolante28864000-6 │Tubaje şi tuburi28864100-7 │Tubaje28864200-8 │Tuburi28864210-1 │Tuburi din cupru28864300-9 │Materiale tubulare28864310-2 │Tuburi şi racorduri29000000-9 │Utilaje, echipamente, aparate, dispozitive şi produse conexe29100000-0 │Utilaje de producţie şi utilizare a puterii mecanice29110000-3 │Turbine şi motoare29111000-0 │Motoare29111100-1 │Motoare suspendate pentru propulsia navelor29112000-7 │Instalaţii de turbine29112100-8 │Turbine cu vapori29112110-1 │Turbine cu aburi29112200-9 │Turbine hidraulice29112210-2 │Roti hidraulice29112300-0 │Turbine cu gaz29112400-1 │Echipamente pentru turbine29112410-4 │Instrumente pentru turbine29113000-4 │Piese pentru turbine29113100-5 │Piese pentru turbine cu vapori29113110-8 │Plăci de fundaţie29113120-1 │Carcase29113130-4 │Sisteme de răcire cu aer cu condensatoare29113140-7 │Piese pentru turbine cu aburi29113150-0 │Sisteme cu ulei lubrifiant29113160-3 │Separatori de umiditate29113161-0 │Dezumidificatoare29113170-6 │Dispozitive rotative29113171-3 │Rotoare29113172-0 │Palete29113190-2 │Dispozitive de rotire29113200-6 │Piese pentru turbine hidraulice29113300-7 │Piese pentru turbine cu gaz29113310-0 │Sisteme de admisie a aerului29113390-4 │Sisteme cu gaz combustibil29113400-8 │Piese pentru roti hidraulice29120000-6 │Pompe şi compresoare29121000-3 │Maşini şi motoare hidraulice sau pneumatice29121100-4 │Cilindri hidraulici sau pneumatici29121200-5 │Maşini hidraulice29121300-6 │Maşini pneumatice29121400-7 │Motoare hidraulice29121500-8 │Motoare pneumatice29122000-0 │Pompe29122100-1 │Pompe de lichide29122110-4 │Pompe pentru stingerea incendiilor29122120-7 │Dispozitive de aprovizionare cu carburanţi a elicopterelor29122130-0 │Pompe de apa29122160-9 │Pompe de răcire29122161-6 │Pompe de răcire cu apa29122170-2 │Pompe de lubrifiere29122180-5 │Pompe de combustibili29122190-8 │Pompe de beton29122200-2 │Pompe cu mişcare rectilinie alternativa pentru lichide29122210-5 │Aparate hidraulice cu alimentare la reţea29122220-8 │Pompe de ape uzate29122230-1 │Pompe de dozare29122300-3 │Dispozitive de suprapresiune pentru lichide29122400-4 │Pompe centrifuge şi elevatoare de lichide29122410-7 │Pompe medicale29122411-4 │Pompe pentru nutriţie29122419-0 │Pompe pentru perfuzii29122420-0 │Elevatoare de lichide29122430-3 │Pompe centrifuge29122440-6 │Pompe rotative29122450-9 │Pompe de vid29122460-2 │Pompe de aer29122480-8 │Pompe cu rotor29123000-7 │Compresoare29123100-8 │Compresoare de gaz29123200-9 │Compresoare rotative29123300-0 │Compresoare pentru echipamente frigorifice29123400-1 │Compresoare de aer29123410-4 │Compresoare de aer fixe29123500-2 │Turbocompresoare29123600-3 │Compresoare cu mişcare rectilinie alternativa29123610-6 │Dispozitive cu aer comprimat29123700-4 │Compresoare centrifuge29123800-5 │Compresoare pentru aviaţia civilă29124000-4 │Piese pentru pompe, compresoare, maşini sau motoare29124100-5 │Piese pentru maşini sau motoare29124130-4 │Piese pentru maşini pneumatice29124150-0 │Piese pentru maşini sau motoare hidraulice29124170-6 │Piese pentru motoare cu reactie29124200-6 │Piese pentru pompe sau elevatoare de lichide29124210-9 │Piese pentru pompe de combustibili, pompe de mana şi pompe de             │beton29124211-6 │Piese pentru pompe de combustibili29124212-3 │Piese pentru pompe de mana29124213-0 │Piese pentru pompe de beton29124220-2 │Piese pentru pompe cu mişcare rectilinie alternativa29124221-9 │Piese pentru aparate hidraulice cu alimentare la reţea29124222-6 │Piese pentru pompe de dozare29124230-5 │Piese pentru pompe rotative cu mişcare rectilinie alternativa29124290-3 │Piese pentru pompe centrifuge29124300-7 │Piese pentru pompe de aer sau de vid, pentru compresoare de aer             │sau de gaz29124310-0 │Piese pentru pompe de aer29124320-3 │Piese pentru pompe de vid29124330-6 │Piese pentru compresoare de aer29124340-9 │Piese pentru compresoare de gaz29130000-9 │Robinete, vane şi dispozitive similare29131000-6 │Robinete şi vane29131100-7 │Vane definite după funcţie29131110-0 │Vane pentru radiatoare de încălzire centrala29131120-3 │Robinete-vana29131130-6 │Regulatoare de temperatura29131140-9 │Supape reductoare de presiune, de reglaj, de reţinere sau de             │siguranţa29131141-6 │Supape reductoare de presiune29131142-3 │Supape de reglaj29131143-0 │Supape de regularizare a viiturilor29131144-7 │Supape de regularizare a procesului29131145-4 │Supape de reţinere29131146-1 │Clapete de reţinere29131147-8 │Supape de siguranţă29131148-5 │Supape de oprire29131150-2 │Vane pentru coloane ascendente29131160-5 │Hidranti29131170-8 │Robinete pentru butelii de gaz29131200-8 │Vane definite după tipul de fabricaţie29131210-1 │Vane cutit29131220-4 │Supape de refulare29131230-7 │Vane glisante29131240-0 │Vane sferice29131250-3 │Vane cu ac29131260-6 │Supape cu bila29131270-9 │Vane de trecere29131280-2 │Vane fluture29131290-5 │Supape cu membrana29131291-2 │Sertare de distribuţie29131292-9 │Supape cu clapeta29131300-9 │Capuri de eruptie şi alte montaje de vane29131310-2 │Instalaţii de foraj cu cap de eruptie29131320-5 │Colectoare de strangulare29131390-6 │Montaje de vane29131400-0 │Robinete sau vane sanitare29132000-3 │Piese pentru robinete sau vane29132100-4 │Mecanisme de actionare a supapelor29132110-7 │Mecanisme electrice de actionare a supapelor29132120-0 │Mecanisme hidraulice de actionare a supapelor29132130-3 │Mecanisme pneumatice de actionare a supapelor29132200-5 │Piese pentru robinete29132300-6 │Piese pentru vane29140000-2 │Angrenaje, elemente de angrenare şi antrenare29141000-9 │Angrenaje, elemente de angrenare şi antrenare cilindrice29141100-0 │Arbori de transmisie, arbori cu came şi vilbrocheni29141110-3 │Arbori de transmisie29141120-6 │Arbori cu came29141130-9 │Vilbrocheni29141200-1 │Cutii de rulmenti29141300-2 │Angrenaje29141400-3 │Volanti şi scripeti29141410-6 │Troliuri29141500-4 │Ambreiaje29141600-5 │Palane29141700-6 │Cuplaje de arbori29141800-7 │Cuplaje cardanice29142000-6 │Piese pentru elemente de angrenare şi antrenare29142100-7 │Piese pentru elemente de angrenare29142200-8 │Piese pentru elemente de antrenare29200000-1 │Utilaje de uz general29210000-4 │Furnale, incineratoare şi cuptoare industriale sau de laborator29211000-1 │Arzatoare pentru cuptoare29212000-8 │Incineratoare de deşeuri29213000-5 │Cuptoare de topit29214000-2 │Cuptoare29214100-3 │Cuptoare comerciale29215000-9 │Crematorii29219000-7 │Piese de arzatoare pentru furnale, de furnale sau de cuptoare29220000-7 │Materiale de ridicare şi de manipulare şi piese ale acestora29221000-4 │Echipamente de ridicare şi de manipulare29221100-5 │Sisteme de scripeti şi maşini de ridicat29221200-6 │Maşini de extracţie, troliuri cu utilizare subterana şi cabestane29221210-9 │Maşini de extracţie şi troliuri cu utilizare subterana29221211-6 │Maşini de extracţie29221212-3 │Troliuri cu utilizare subterana29221220-2 │Cabestane29221300-7 │Cricuri şi dispozitive de ridicare pentru vehicule29221310-0 │Sisteme de ridicare integrate29221320-3 │Cricuri hidraulice29221330-6 │Cricuri pneumatice29221340-9 │Cricuri mecanice29221350-2 │Dispozitive de ridicare a vehiculelor29221400-8 │Macarale, schelete de ridicare şi camioane cu macara29221410-1 │Macarale29221411-8 │Macarale portuare29221412-5 │Macarale de chei29221413-2 │Macarale pe sine29221414-9 │Macarale pentru containere29221415-6 │Macarale turn29221420-4 │Poduri rulante29221421-1 │Macarale rulante29221422-8 │Pod rulant29221430-7 │Macarale portante pivotante29221431-4 │Schelete de ridicare mobile29221432-1 │Macarale cu picior29221440-0 │Macarale montate pe vehicule29221441-7 │Macarale pentru camioane29221450-3 │Macarale-pod29221500-9 │Autoincarcatoare cu furca, camioane de manipulare,             │camioane-platforma utilizate în gări29221510-2 │Autoincarcatoare29221511-9 │Autoincarcatoare cu furca29221520-5 │Camioane de manipulare29221521-2 │Camioane de manipulare dotate cu echipamente de manipulare29221530-8 │Camioane-platforma utilizate în gări29221531-5 │Vehicule de transport independente29221532-2 │Echipamente pentru vehicule de urgenta29221600-0 │Ascensoare, schipuri, dispozitive de ridicare, scări şi trotuare             │rulante29221610-3 │Ascensoare29221611-0 │Dispozitive de ridicare a cazilor de baie29221612-7 │Dispozitive de ridicare a produselor29221613-4 │Dispozitive de ridicare mecanice29221620-6 │Schipuri29221621-3 │Dispozitive de ridicare a benelor29221630-9 │Dispozitive de ridicare29221640-2 │Scări rulante29221650-5 │Trotuare rulante29221700-1 │Elevatoare şi transportoare29221710-4 │Elevatoare sau transportoare pneumatice29221720-7 │Benzi rulante29221721-4 │Elevatoare sau transportoare cu cupe cu acţiune continua29221722-1 │Elevatoare sau transportoare cu banda cu acţiune continua29221723-8 │Transportoare blindate pentru mine29221730-0 │Echipament pentru transportoare29221731-7 │Benzi transportoare29221800-2 │Utilaje de ridicat, de manipulare, de încărcare sau de descărcare29221810-5 │Impingatoare de vagoane şi locomotive sau platforme rulante de             │mina29221820-8 │Monoraiuri sau troliuri de plan înclinat29221821-5 │Monoraiuri suspendate29221822-2 │Telescaune29221829-1 │Troliuri de plan înclinat29221830-1 │Echipament de inlaturare a capatului torţelor29221840-4 │Utilaje rotative de depozitare şi extragere29221850-7 │Echipament mecanic de manipulare29221890-9 │Utilaje de încărcare sau de manipulare29221891-6 │Echipament de încărcare29221892-3 │Echipament de descărcare29221893-0 │Utilaje de încărcare cu priza laterala29221894-7 │Echipamente de manipulare a containerelor29221900-3 │Piese pentru echipamente de ridicare şi manipulare29221910-6 │Piese pentru macarale29221920-9 │Piese pentru camioane de manipulare29221950-8 │Piese pentru ascensoare, schipuri sau scări rulante29221951-5 │Piese pentru ascensoare29221952-2 │Piese pentru schipuri29221953-9 │Piese pentru scări rulante29221954-6 │Piese pentru trotuare rulante29221980-7 │Piese pentru transportoare29221981-4 │Piese pentru benzi rulante29221989-0 │Piese pentru transportoare cu cupe29221990-0 │Piese pentru maşini de extracţie şi alte echipamente de ridicare             │sau de manipulare29222000-1 │Cupe, bene, graifare şi clesti pentru macarale sau excavatoare29230000-0 │Echipamente de răcire şi de ventilare29231000-7 │Schimbatoare de căldură, echipamente de climatizare şi             │refrigerare şi dispozitive de filtrare29231100-8 │Schimbatoare de căldură şi dispozitive de lichefiere a aerului             │sau a altor gaze29231110-1 │Schimbatoare de căldură29231111-8 │Pompe termice29231120-4 │Dispozitive de lichefiere a aerului sau a altor gaze29231200-9 │Instalaţii de climatizare29231210-2 │Dispozitive de climatizare de fereastra29231220-5 │Dispozitive de climatizare de perete29231230-8 │Sisteme de ventilaţie şi de climatizare29231240-1 │Dispozitive de climatizare pentru vehicule29231250-4 │Piese pentru dispozitive de climatizare29231251-1 │Registre de tiraj29231252-8 │Canale de ventilaţie29231300-0 │Echipamente de refrigerare şi de congelare29231310-3 │Echipamente de congelare29231320-6 │Echipamente de refrigerare29231321-3 │Vitrine frigorifice29231322-0 │Tejghele frigorifice29231329-9 │Echipamente frigorifice comerciale29231400-1 │Dispozitive şi aparate de filtrare sau de purificare a gazelor29231420-7 │Epuratoare electrostatice de aer şi de gaz29231430-0 │Aparate de filtrare29231431-7 │Filtre de aer29231432-4 │Filtre de gaz29232000-4 │Echipamente de ventilaţie29232100-5 │Echipamente de eliminare a fumului29232200-6 │Ventilatoare29232210-9 │Piese pentru ventilatoare29233000-1 │Piese pentru echipamente de refrigerare şi congelare şi pompe             │termice29233100-2 │Piese pentru echipamente de refrigerare29233200-3 │Piese pentru echipamente de congelare29233300-4 │Piese pentru pompe termice29240000-3 │Diverse utilaje de uz general29241000-0 │Aparate de distilare, de filtrare sau de redresare29241200-2 │Utilaje şi aparate de filtrare sau de purificare a lichidelor29241210-5 │Utilaje şi aparate de filtrare a lichidelor29241211-2 │Aparate de filtrare a noroiului de foraj29241212-9 │Hidrocicloane29241213-6 │Aparate de filtrare sau de purificare a băuturilor29241230-1 │Utilaje şi aparate de filtrare sau de purificare a apei29241231-8 │Aparate de filtrare a apei29241232-5 │Aparate de aerisire29241233-2 │Aparate de purificare a apei29241234-9 │Aparate de desalinizare29241235-6 │Echipamente de instalare a filtrelor29241300-3 │Filtre de ulei, de benzina şi filtre de aspiratie a aerului29241330-2 │Filtre de ulei29241340-5 │Filtre de benzina29241350-8 │Filtre de aspiratie a aerului29241400-4 │Echipamente de reciclare29242000-7 │Utilaje de curatare a sticlelor, de ambalare, de cantarire şi de             │pulverizare29242100-8 │Utilaje de curatare, de umplere, de impachetare sau de ambalare             │a sticlelor sau a altor recipiente29242110-1 │Utilaje de curatare sau de uscare a sticlelor sau a altor             │recipiente29242120-4 │Utilaje de umplere sau de sigilare a sticlelor, a cutiilor sau a             │altor recipiente29242130-7 │Utilaje de impachetare sau de ambalare29242131-4 │Maşini de imbinare a ambalajelor29242132-1 │Maşini de impachetare29242133-8 │Maşini de ambalare29242300-0 │Utilaje de cantarit şi cantare29242310-3 │Utilaje de cantarit29242311-0 │Balante29242320-6 │Cantare29242321-3 │Cantare de magazin29242322-0 │Dispozitive de cantarire continua a produselor29242323-7 │Cantare de verificare29242400-1 │Extinctoare, pistoale de pulverizare, maşini cu jet de aburi sau             │de nisip29242410-4 │Extinctoare29242411-1 │Spuma pentru extinctoare29242412-8 │Extinctoare portabile29242420-7 │Maşini cu jet de aburi sau de nisip29242430-0 │Materiale de pulverizat29242431-7 │Pistoale de pulverizare29242470-2 │Aparate mecanice de proiectare, de dispersare sau de pulverizare29242471-9 │Aparate de dispersare a gazelor29242472-6 │Echipamente de decontaminare29242473-3 │Aparate de curatare cu apa sub presiune29242474-0 │Aparate de curatare de înaltă presiune29242479-5 │Aparate de dezodorizare29243000-4 │Centrifuge, maşini de calandare sau distribuitoare automate29243100-5 │Centrifuge29243200-6 │Maşini de calandare29243210-9 │Maşini de laminare29243300-7 │Distribuitoare automate29243310-0 │Distribuitoare automate de articole de igiena29243320-3 │Distribuitoare automate de timbre29243330-6 │Distribuitoare automate de produse29244000-1 │Utilaje pentru tratarea termica a materialelor29244100-2 │Utilaje pentru tratarea termica a gazelor29245000-8 │Piese pentru utilaje de uz general29245200-0 │Piese pentru centrifuge29245300-1 │Piese pentru maşini de calandare29245400-2 │Piese pentru maşini de laminare29245500-3 │Piese pentru utilaje de filtrare29245600-4 │Piese pentru utilaje de purificare29245700-5 │Piese pentru maşini de pulverizare29245800-6 │Greutăţi pentru dispozitive de cantarire29246000-5 │Maşini de spălat vasele, altele decât cele cu utilizare menajera29247000-2 │Piese pentru maşini de spălat vasele şi pentru maşini de             │curatare, de umplere, de impachetare şi de ambalare29247100-3 │Piese pentru maşini de spălat vasele29247200-4 │Piese pentru maşini de curatat29247300-5 │Piese pentru maşini de umplere29247400-6 │Piese pentru maşini de impachetare29247500-7 │Piese pentru maşini de ambalare29248000-9 │Generatoare de gaz29248100-0 │Generatoare de ozon29300000-2 │Utilaje de uz agricol, horticol şi forestier29310000-5 │Utilaje de uz agricol şi forestier pentru pregătirea sau             │cultivarea solului29311000-2 │Pluguri sau grape cu disc29312000-9 │Grape, grape cu cutite, cultivatoare, maşini de plivit sau             │prasitoare29313000-6 │Semanatoare, plantatoare sau maşini de repicat29314000-3 │Distribuitoare de îngrăşăminte naturale29314100-4 │Distribuitoare de îngrăşăminte29315000-0 │Tavaluge pentru peluze sau pentru terenuri de sport29330000-1 │Seceratoare29331000-8 │Cositoare29331100-9 │Maşini de tuns iarba29331110-2 │Maşini de tuns iarba pentru gazoane, parcuri şi terenuri de sport29332000-5 │Utilaje de cosit29333000-2 │Prese de balotat pentru paie sau furaje29333100-3 │Prese de balotat29334000-9 │Seceratoare-treieratoare29340000-4 │Utilaje de pulverizat pentru uz agricol sau horticol29350000-7 │Remorci şi semiremorci cu încărcare automată sau de descărcare             │pentru uz agricol29351000-4 │Remorci cu încărcare automată pentru uz agricol29352000-1 │Remorci de descărcare pentru uz agricol29353000-8 │Semiremorci cu încărcare automată pentru uz agricol29354000-5 │Semiremorci de descărcare pentru uz agricol29360000-0 │Utilaje specializate pentru uz agricol sau forestier29361000-7 │Maşini de curatare, de triere sau de sortare a oualor, a             │fructelor sau a altor produse agricole29361100-8 │Maşini de curatare a produselor agricole29361110-1 │Maşini de curatare a oualor29361120-4 │Maşini de curatare a fructelor29361200-9 │Maşini de triere sau de sortare a produselor agricole29361210-2 │Maşini de triere sau de sortare a oualor29361220-5 │Maşini de triere sau de sortare a fructelor29361300-0 │Maşini de curatare, de triere sau de sortare a seminţelor, a             │cerealelor sau a legumelor uscate29362000-4 │Aparate de muls29363000-1 │Utilaje pentru prepararea furajelor29364000-8 │Utilaje apicole29365000-5 │Utilaje avicole29365100-6 │Incubatoare şi clocitoare avicole29370000-3 │Tractoare29371000-0 │Tractoare agricole cu actionare de la distanta29372000-7 │Tractoare uzate29373000-4 │Motoare de tracţiune29380000-6 │Piese pentru utilaje de uz agricol şi forestier29381000-3 │Piese pentru utilaje agricole29382000-0 │Piese pentru utilaje de uz forestier29400000-3 │Maşini-unelte29410000-6 │Maşini-unelte acţionate prin laser şi centre de prelucrare29411000-3 │Maşini-unelte cu utilizare specială29412000-0 │Centre de uzinare29412100-1 │Centre de uzinare cu axa orizontala29412200-2 │Centre de uzinare cu axa verticala29420000-9 │Strunguri, maşini de gaurit şi frezat29421000-6 │Strunguri29421100-7 │Strung CNC29422000-3 │Maşini de filetat sau de gaurit29423000-0 │Maşini de frezat29430000-2 │Maşini-unelte de prelucrare a metalelor29431000-9 │Maşini-unelte de finisare a metalelor29432000-6 │Maşini cu comanda numerică pentru prelucrarea metalelor29433000-3 │Maşini de indoire, de pliere, de îndreptare sau de aplatizare29434000-0 │Maşini de forjat29435000-7 │Maşini de stantare29436000-4 │Prese29436100-5 │Prese hidraulice29437000-1 │Maşini-unelte de perforat, de gaurit sau de frezat metale29437100-2 │Maşini-unelte de perforat metale29437200-3 │Maşini-unelte de gaurit metale29437300-4 │Maşini-unelte de frezat metale29438000-8 │Centre de uzinare pentru prelucrarea metalelor29440000-5 │Maşini-unelte pentru prelucrarea materialelor dure, altele decât             │metale29441000-2 │Maşini-unelte pentru prelucrarea pietrei, a ceramicii, a             │betonului sau a sticlei29441100-3 │Maşini-unelte pentru prelucrarea pietrei29441200-4 │Maşini-unelte pentru prelucrarea ceramicii29441300-5 │Maşini-unelte pentru prelucrarea betonului29441400-6 │Maşini-unelte pentru prelucrarea sticlei29442000-9 │Maşini-unelte pentru prelucrarea lemnului, a osului, a plutei, a             │ebonitei sau a textolitului29442100-0 │Maşini-unelte pentru prelucrarea lemnului29442200-1 │Maşini-unelte pentru prelucrarea osului29442300-2 │Maşini-unelte pentru prelucrarea plutei29442400-3 │Maşini-unelte pentru prelucrarea ebonitei29442500-4 │Maşini-unelte pentru prelucrarea textolitului29450000-8 │Scule de mana pneumatice sau cu motor29451000-5 │Scule de mana pneumatice29452000-2 │Scule de mana electromecanice29460000-1 │Scule pentru lipire, lipire tare şi sudare, dispozitive şi             │echipamente de detensionare la suprafaţa şi pulverizare29461000-8 │Echipament de lipire şi lipire tare29461100-9 │Echipament de lipire29461200-0 │Echipament de lipire tare29462000-5 │Echipament de sudare29462100-6 │Echipament de sudare electrica29462200-7 │Echipament de sudare neelectrica29463000-2 │Dispozitive de detensionare la suprafaţa29464000-9 │Echipament de topire29464100-0 │Echipament de topire pentru plastic29465000-6 │Dispozitive de pulverizare metalică29470000-4 │Piese şi accesorii pentru maşini-unelte29471000-1 │Portscule29472000-8 │Truse de piese pentru maşini-unelte29473000-5 │Dispozitive de divizare pentru maşini-unelte29474000-2 │Piese şi accesorii de maşini-unelte pentru prelucrarea metalelor29475000-9 │Piese şi accesorii de maşini-unelte pentru prelucrarea             │materialelor dure29475100-0 │Piese pentru ferastraie cu lant29476000-6 │Piese pentru scule de mana29477000-3 │Piese pentru scule pneumatice29500000-4 │Utilaje cu utilizare specială şi piese ale acestora29510000-7 │Utilaje pentru metalurgie şi piese conexe29511000-4 │Utilaje de laminare a metalelor29511100-5 │Piese pentru utilaje de laminare a metalelor29512000-1 │Maşini de turnare29512100-2 │Piese pentru maşini de turnare29520000-0 │Utilaje pentru exploatare miniera şi în cariera şi maşini de             │construcţii29521000-7 │Echipament minier29521200-9 │Haveze de cărbune sau roca, utilaje de excavare a tunelurilor,             │utilaje de perforare sau de scufundare29521210-2 │Utilaje de forare a sondelor29521211-9 │Utilaje de exploatare a gurilor de sonda29521212-6 │Conectori pentru coloane ascendente29521213-3 │Echipament de finisare a sondelor29521214-0 │Echipament de intervenţie pentru sonde29521215-7 │Echipament de testare a sondelor29521216-4 │Prevenitor de eruptie29521220-5 │Haveze de cărbune sau roca29521230-8 │Utilaje de excavare a tunelurilor29521240-1 │Utilaje de perforare29521241-8 │Maşini de forare orizontala29521249-4 │Echipament de forare în roca29521250-4 │Utilaje de scufundare29521300-0 │Echipamente de foraj29521310-3 │Platforme marine de producţie29521311-0 │Echipament marin29521312-7 │Unitate marina de foraj29521320-6 │Echipament de forare petroliera29521321-3 │Utilaje de foraj29521322-0 │Troliu de foraj29521323-7 │Sondeze29521324-4 │Echipament pentru conducte29521325-1 │Agatator pentru coloana pierdută29521330-9 │Echipament pentru platforme petroliere29521331-6 │Unităţi glisante29521332-3 │Module glisante29521340-2 │Utilaje pentru zăcăminte de petrol29521341-9 │Pompe submersibile29521350-5 │Echipamente submarine29521351-2 │Sisteme de control submarin29521360-8 │Echipament cu sape verticale29521400-1 │Suporturi miniere mobile cu comanda hidraulica29522000-4 │Utilaje pentru terasamente, utilaje de excavare şi piese aferente29522100-5 │Utilaje pentru terasamente29522110-8 │Buldozere29522120-1 │Buldozere cu lame orientabile29522200-6 │Gredere şi nivelatoare29522210-9 │Gredere rutiere29522300-7 │Screpere29522400-8 │Maşini de burat29522500-9 │Încărcătoare cu bena frontala29522510-2 │Încărcătoare cu bena frontala cu cupa intoarsa29522520-5 │Încărcătoare cu bena frontala fără cupa intoarsa29522600-0 │Cupe mecanice, excavatoare, încărcătoare mecanice cu lopata şi             │utilaje miniere29522610-3 │Cupe mecanice29522611-0 │Încărcătoare mecanice cu lopata29522620-6 │Utilaje excavatoare29522621-3 │Excavatoare mecanice29523000-1 │Utilaje pentru lucrări publice29523100-2 │Sonete29523200-3 │Utilaje pentru instalarea imbracamintii rutiere29523210-6 │Utilaje de nivelat29523220-9 │Utilaje de imprastiere a pietrisului29523230-2 │Utilaje de pavare29523240-5 │Cilindri compresori rutieri29523241-2 │Cilindri compresori mecanici29523300-4 │Pluguri şi turbine pentru zapada29523310-7 │Pluguri pentru zapada29523320-0 │Turbine pentru zapada29523400-5 │Extractoare de piloti29523500-6 │Utilaje de tasare29523600-7 │Utilaje de pozat cabluri29524000-8 │Utilaje de procesare a mineralelor şi de modelare a formelor de             │turnatorie29524100-9 │Utilaje de procesare a mineralelor29524110-2 │Maşini de triere şi de cernere29524120-5 │Malaxoare de pietriş cu bitum29524130-8 │Malaxoare de beton sau mortar29524131-5 │Malaxoare de ciment29524140-1 │Maşini de macinat29524141-8 │Mori de macinat cărbune29524150-4 │Forme de turnatorie29524200-0 │Maşini de modelare a formelor de turnatorie29525000-5 │Vehicule cu senile29526000-2 │Piese pentru utilaje de exploatare miniera şi în cariera şi piese             │pentru maşini de construcţie29526100-3 │Piese pentru utilaje de perforare29526110-6 │Piese pentru utilaje de forare a sondelor29526111-3 │Obturatoare de prize de pod29526112-0 │Sape de foraj industriale29526113-7 │Geale de foraj29526114-4 │Foreze de fier29526115-1 │Mese rotative29526116-8 │Echipament de sustinere a conductelor de noroi29526117-5 │Echipament de racordare29526120-9 │Piese pentru utilaje de sonde de extracţie29526121-6 │Dispozitive de suspensie a cuvelajelor29526122-3 │Echipament de suspensie a coloanelor de tubaj29526123-0 │Tiranti pentru ţevi de refulare29526124-7 │Guri de sonda29526125-4 │Dispozitive de tiranti pentru ţevi de refulare29526126-1 │Sisteme de control pentru gurile de sonda29526127-8 │Echipament pentru guri de sonda29526130-2 │Piese pentru haveze de cărbune sau roca29526131-9 │Piese pentru haveze de cărbune29526132-6 │Piese pentru haveze de roca29526140-5 │Piese pentru utilaje de excavare a tunelurilor29526200-4 │Piese pentru utilaje de prelucrare a mineralelor29526300-5 │Piese pentru utilaje de scufundare29526400-6 │Piese pentru excavatoare29530000-3 │Utilaje de prelucrare a alimentelor, a băuturilor şi a tutunului             │şi accesorii ale acestora29531000-0 │Utilaje de prelucrare a alimentelor, a băuturilor şi a tutunului29531100-1 │Utilaje pentru laptarii29531110-4 │Separatoare de smantana centrifuge29531200-2 │Utilaje de prelucrare a cerealelor sau a legumelor uscate29531300-3 │Utilaje utilizate pentru fabricarea băuturilor alcoolice sau pe             │baza de fructe29531400-4 │Cuptoare pentru gătit, uscatoare pentru produse agricole şi             │echipamente pentru gătit sau încălzit29531410-7 │Cuptoare pentru gătit29531411-4 │Gratare29531420-0 │Uscatoare pentru produse agricole29531500-5 │Utilaje pentru prepararea sau fabricarea industriala a             │alimentelor sau a băuturilor29531510-8 │Maşini de tăiat alimente29531511-5 │Maşini de tăiat pâine29531512-2 │Maşini de tăiat mezeluri29531520-1 │Utilaje de prelucrare a alimentelor29531530-4 │Utilaje de fabricare a pastelor alimentare29531600-6 │Utilaje de prelucrare a tutunului29532000-7 │Piese pentru utilaje de prelucrare a alimentelor, a băuturilor             │şi a tutunului29532100-8 │Piese pentru utilaje de prelucrare a alimentelor29532110-1 │Piese de utilaje pentru laptarii29532111-8 │Piese pentru aparate de muls29532200-9 │Piese pentru utilaje de prelucrare a băuturilor29532300-0 │Piese pentru utilaje de prelucrare a tutunului29540000-6 │Utilaje pentru producţia de textile, de îmbrăcăminte şi de piele29541000-3 │Utilaje pentru producţia de textile29541100-4 │Utilaje de prelucrare a materialelor textile sintetice29541200-5 │Maşini de filat29541300-6 │Maşini de tesut29541400-7 │Maşini de tricotat29541500-8 │Maşini de cusut29541600-9 │Maşini de spălat, maşini de curatare uscata şi maşini de uscat             │pentru rufe29541610-2 │Instalaţii de spalare29541611-9 │Echipament de spalare29541612-6 │Maşini de spălat29541613-3 │Maşini de curatare uscata29541620-5 │Maşini de uscat29541700-0 │Echipament de călcat şi pliat lenjerie29541710-3 │Echipament de pliat lenjerie29541800-1 │Utilaje de finisare a textilelor29541810-4 │Maşini de călcat29541820-7 │Prese de călcat29542000-0 │Piese de utilaje pentru producţia de textile şi de îmbrăcăminte29550000-9 │Utilaje de fabricare a hârtiei sau a cartonului29551000-6 │Piese pentru utilaje de fabricare a hârtiei sau a cartonului29560000-2 │Diverse utilaje cu utilizare specială29561000-9 │Utilaje de fabricare a hârtiei, maşini de imprimat şi de legat             │şi piese ale acestora29561100-0 │Maşini de legat cărţi29561110-3 │Maşini de brosat cărţi29561200-1 │Maşini de imprimat29561210-4 │Maşini de imprimare ofset29561220-7 │Masina de cules29561230-0 │Maşini de imprimat bilete29561300-2 │Sisteme de fotocompozitie29561400-3 │Uscatoare pentru lemn, celuloza, hârtie sau carton29561500-4 │Piese pentru maşini de imprimat sau de legat29562000-6 │Produse electrice cu utilizare specială29562100-7 │Carcase Faraday29562200-8 │Camera surda29562300-9 │Material absorbant electromagnetic29563000-3 │Utilaje pentru industria chimica29563100-4 │Cloratoare29563200-5 │Instalatie de dozare29564000-0 │Utilaje pentru prelucrarea cauciucului sau a plasticului29564100-1 │Maşini pentru fabricarea ferestrelor şi ramelor din plastic29565000-7 │Tunel de spalare29566000-4 │Utilaje de tratare a apelor reziduale29566100-5 │Pulverizatoare29566110-8 │Maceratoare pentru tratarea apelor reziduale29566200-6 │Prese pentru ape reziduale29566300-7 │Raclete29566400-8 │Dispozitive de amestecare29566500-9 │Filtre pentru ape reziduale29566600-0 │Echipament de oxigenare29566700-1 │Precipitatoare29566800-2 │Paturi de sedimentare29566900-3 │Echipament de prelucrare a namolului29567000-1 │Utilaje pentru conducte29567100-2 │Maşini de control al suprafeţei interne a conductelor29567200-3 │Maşini de curatare a suprafeţei interne a conductelor29567300-4 │Roboti industriali29568000-8 │Sisteme de ridicare a paletilor29568100-9 │Sisteme de extragere a paletilor29569000-5 │Aspiratoare şi dispozitive de lustruit podele, altele decât             │cele de uz menajer29569100-6 │Aspiratoare, altele decât cele de uz menajer29569200-7 │Dispozitive de lustruit podele, altele decât cele de uz menajer29569300-8 │Piese pentru aspiratoare, altele decât cele de uz menajer29569400-9 │Piese pentru dispozitive de lustruit podele, altele decât cele             │de uz menajer29600000-5 │Arme, muniţii şi piese conexe29610000-8 │Tancuri şi autoblindate de lupta29611000-5 │Tancuri29611100-6 │Piese pentru tancuri29612000-2 │Autoblindate de lupta29612100-3 │Piese pentru autoblindate de lupta29620000-1 │Arme militare29621000-8 │Arme cu energie orientata29622000-5 │Lansatoare de rachete29623000-2 │Aruncatoare de flacari29624000-9 │Tunuri cu apa29630000-4 │Arme de foc29631000-1 │Arme uşoare de foc29631100-2 │Pistoale29631110-5 │Revolvere29631200-3 │Arme uşoare de foc de calibru mai mic de 7 mm29631300-4 │Arme uşoare de foc de calibru egal sau mai mare de 7 mm29632000-8 │Pusti29633000-5 │Mortiere29634000-2 │Arme grele de foc29635000-9 │Pistoale cu gaz29640000-7 │Munitie29641000-4 │Cartuse pentru arme de vânătoare29642000-1 │Munitie pentru arme uşoare de foc29642100-2 │Munitie pentru arme uşoare de foc de calibru mai mic de 7 mm29642200-3 │Munitie pentru arme uşoare de foc de calibru egal sau mai mare             │de 7 mm29643000-8 │Obuze29644000-5 │Bombe, grenade, torpile, mine şi proiectile29644100-6 │Bombe29644200-7 │Grenade29644300-8 │Torpile29644400-9 │Mine29644500-0 │Proiectile29650000-0 │Piese pentru arme militare29651000-7 │Piese pentru arme uşoare de foc29651100-8 │Piese pentru arme uşoare de foc de calibru mai mic de 7 mm29651200-9 │Piese pentru arme uşoare de foc de calibru egal sau mai mare             │de 7 mm29652000-4 │Piese pentru lansatoare de rachete29653000-1 │Piese pentru mortiere29660000-3 │Bastoane29700000-6 │Aparate de uz casnic29710000-9 │Aparate electrice de uz casnic29711000-6 │Aparate electrice de uz casnic pentru alimente29711100-7 │Frigidere şi congelatoare29711110-0 │Frigidere cu congelator29711120-3 │Congelatoare29711121-0 │Congelatoare cu sertare29711122-7 │Congelatoare de uz casnic29711123-4 │Congelatoare verticale29711124-1 │Congelatoare industriale29711130-6 │Frigidere29711200-8 │Dispozitive de preparare a alimentelor29711210-1 │Roboti de bucatarie29711211-8 │Mixere pentru alimente29711300-9 │Aparate electrotermice29711310-2 │Filtre de cafea electrice29711320-5 │Filtre de ceai electrice29711330-8 │Prajitoare de pâine electrice29711340-1 │Aparate de încălzit farfuriile29711350-4 │Presa de vafele29711360-7 │Cuptoare electrice29711361-4 │Cuptoare cu microunde29711400-0 │Rotisoare, vetre, plite şi resouri29711410-3 │Rotisoare29711420-6 │Vetre29711430-9 │Plite29711440-2 │Resouri29711500-1 │Desfacatoare de conserve29712000-3 │Aparate electrice de uz casnic pentru îngrijirea corpului29712100-4 │Aparate de ras şi maşini de tuns parul29712110-7 │Aparate de ras electrice29712120-0 │Maşini de tuns parul29712200-5 │Aparate de îngrijire a parului29712210-8 │Uscatoare de par29712300-6 │Uscatoare de mâini29713000-0 │Aparate electrice de uz casnic pentru curatat; fiare de călcat29713100-1 │Maşini de spălat vase29713200-2 │Maşini de spălat rufe şi maşini de uscat rufe29713210-5 │Maşini de spălat şi uscat rufe29713211-2 │Dispozitive de uscat şi presat29713300-3 │Compactoare de deşeuri menajere29713400-4 │Maşini de întreţinere a podelelor29713410-7 │Maşini de curatare a podelelor29713420-0 │Aparate de lustruit podele29713430-3 │Aspiratoare29713431-0 │Accesorii pentru aspiratoare29713500-5 │Fiare de călcat electrice29713510-8 │Fiare de călcat cu aburi29714000-7 │Hote de ventilare sau de reciclare29714100-8 │Ventilatoare29714110-1 │Ventilatoare de aspirare29715000-4 │Dispozitive de încălzire a apei şi încălzire centrala;             │echipament pentru instalaţii de apa şi canalizare29715100-5 │Dispozitive electrice de distribuire instantanee sau prin             │acumulare a apei calde şi termoplonjoare29715200-6 │Echipament de încălzire29715210-9 │Echipament de încălzire centrala29715220-2 │Rezistente de încălzire electrica29715230-5 │Aparate electrice de încălzire a podelei29715240-8 │Aparate electrice de încălzire ambientala29715300-7 │Echipament pentru instalaţii de apa şi canalizare29716000-1 │Piese pentru aparate electrice de uz casnic29720000-2 │Aparate de uz casnic, altele decât electrice29721000-9 │Aparate de uz casnic pentru gătit sau încălzit29721100-0 │Aparate de uz casnic pentru gătit29721200-1 │Frigidere cu gaz29721300-2 │Generatoare sau distribuitoare de aer cald, altele decât             │electrice29721310-5 │Generatoare de aer cald29721320-8 │Deshidratoare de aer29721321-5 │Deshidratoare cu aer comprimat29721400-3 │Dispozitive de încălzire instantanee sau prin acumulare a apei,             │altele decât cele electrice29721410-6 │Aparate cu gaz29721411-3 │Radiatoare cu gaz29722000-6 │Piese pentru sobe, maşini de gătit, dispozitive de încălzire a             │farfuriilor şi aparate de uz casnic29722100-7 │Piese pentru sobe29722200-8 │Piese pentru maşini de gătit29722300-9 │Piese pentru dispozitive de încălzire a farfuriilor29800000-7 │Diverse echipamente29810000-0 │Echipamente destinate transporturilor29811000-7 │Echipament rutier29811100-8 │Echipament de întreţinere rutiera29811110-1 │Maşini de maturat strazile29811120-4 │Maşini de maturat pistele29811200-9 │Echipament pentru marcaj rutier29811300-0 │Echipament de control al traficului29811400-1 │Panouri cu mesaje variabile29811600-3 │Echipament de control al parcarilor29811700-4 │Aparate de taxare29812000-4 │Echipament maritim29812100-5 │Echipament portuar29812110-8 │Instalaţii de andocare29812200-6 │Sisteme radar29812300-7 │Echipament de navigaţie29812400-8 │Pale de elice29813000-1 │Echipament feroviar29813100-2 │Sine şi accesorii29813110-5 │Bare29813120-8 │Sine de cale ferată29813130-1 │Sine de tramvai29813140-4 │Traverse29813150-7 │Cruci cardanice29813160-0 │Macaze de incrucisare29813170-3 │Inimi de incrucisare29813180-6 │Macazuri de cale ferată29813200-3 │Echipament de semnalizare29813210-6 │Stâlpi indicatori29813220-9 │Cutii de semnalizare29813300-4 │Sisteme de monitorizare a trenurilor29813400-5 │Sisteme de încălzire a macazurilor29813500-6 │Utilaje de aliniere a liniilor29814000-8 │Structuri portante29814100-9 │Platforme de acces29814110-2 │Platforme de manipulare a mărfurilor29814120-5 │Echipament de manipulare a namolului29814130-8 │Instalatie de uscare a noroiului29814200-0 │Dispozitive de spalare a platformelor hidraulice29814300-1 │Rampe de acces29814310-4 │Rampe pentru feriboturi29814330-0 │Rampe pentru pasageri29814340-3 │Scări de îmbarcare a pasagerilor29814400-2 │Rampe de serviciu29814500-3 │Doc plutitor29814510-6 │Unitate plutitoare de depozitare29815000-5 │Echipament aeroportuar29815100-6 │Sistem de manipulare a bagajelor29815110-9 │Echipament de manipulare a bagajelor29815200-7 │Echipament de control al traficului aerian29815210-0 │Echipament pentru turnul de control29816000-2 │Echipament de monitorizare a traficului29816100-3 │Aparate fotografice de control al vitezei29816200-4 │Sisteme de măsurare a fluxului traficului29820000-3 │Echipament de atelier29821000-0 │Echipament de prelucrare a lemnului29821100-1 │Maşini de slefuit29821200-2 │Echipament de tăiere cu ferastraul29822000-7 │Material pentru producerea de încălţăminte29823000-4 │Scule cu motor29824000-1 │Echipament de fierărie29830000-6 │Echipament de contructie29831000-3 │Echipament de suspendare pentru poduri29832000-0 │Echipament de demontare29833000-7 │Echipament de irigare29834000-4 │Echipament de drenare29834100-5 │Echipament pentru piscine29835000-1 │Echipament pentru parcuri şi terenuri de joaca29835100-2 │Echipament de întreţinere a terenurilor29836000-8 │Maşini de construcţie29836100-9 │Ansambluri de echipamente29836200-0 │Instalaţii hidraulice29836210-3 │Echipament hidraulic29836300-1 │Echipament industrial29836310-4 │Echipament de compresie29836320-7 │Echipament de răcire29836330-0 │Echipament multifunctional29836400-2 │Maşini industriale29836410-5 │Motoare cu gaz29836420-8 │Module cu injecţie de gaz29836430-1 │Instalaţii de boilere29836431-8 │Boilere de apa calda29836432-5 │Boilere generatoare de aburi29836433-2 │Generatoare de aburi29836434-9 │Instalaţii auxiliare pentru boilere29836435-6 │Condensatoare de aburi29837000-5 │Echipament prefabricat29840000-9 │Echipament de catering29841000-6 │Echipament uşor de catering29842000-3 │Echipament de preparare a alimentelor29842100-4 │Dispozitive de tăiat carnea29842200-5 │Echipament de cantina29843000-0 │Echipament hotelier29844000-7 │Echipament de bucatarie industriala29845000-4 │Echipament de restaurant29850000-2 │Echipament de urgenta şi de siguranţă29851000-9 │Echipament de salvare şi de stingere a incendiilor29851100-0 │Echipament de stingere a incendiilor29851120-6 │Materiale de stingere a incendiilor29851200-1 │Echipament de salvare29851300-2 │Echipament de siguranţă29851310-5 │Echipament de siguranţă pentru un anumit amplasament29851320-8 │Echipament de siguranţă nucleara29851330-1 │Instalaţii de siguranţă29852000-6 │Sisteme de securitate29852100-7 │Echipament de securitate29852200-8 │Echipament de protecţie29852210-1 │Sisteme de protecţie a reactoarelor nucleare29852220-4 │Echipament de protecţie împotriva radiatiilor29852300-9 │Echipament de identificare a unui amplasament29852310-2 │Sisteme de cartele magnetice29852320-5 │Echipament pentru programe flexibile de muncă29852330-8 │Sisteme de cronometrare29852340-1 │Ceasuri de pontaj29852400-0 │Detectoare de metal29852500-1 │Sisteme de supraveghere29852510-4 │Senzori29852600-2 │Echipament de scanare a codurilor de bare29860000-5 │Echipament tehnic29861000-2 │Sisteme de control29861200-4 │Sisteme de comanda şi control29861300-5 │Sisteme de control al accesului29861400-6 │Sisteme Scada sau sisteme echivalente29861500-7 │Sisteme de localizare a vehiculelor29861600-8 │Sisteme de expediere29862000-9 │Echipament de imprimare şi grafica29862100-0 │Sisteme de imprimare pe pelicula29862200-1 │Presa de tipar29862300-2 │Puncte de executare grafica29862400-3 │Hectografe29862500-4 │Maşini de gravare29863000-6 │Presa de batut monede29864000-3 │Echipament de birotica29865000-0 │Echipament de procesare a informaţiilor29865100-1 │Sistem de gestionare a antrepozitelor29865110-4 │Sisteme de depozit29867000-4 │Unitate de comanda29867100-5 │Unitate de comanda digitala la distanta29868000-1 │Distribuitoare29868100-2 │Distribuitoare de băuturi29868200-3 │Distribuitoare de articole de igiena29868300-4 │Sisteme de derulare a hârtiei igienice29870000-8 │Diverse tipuri de echipamente n.c.a.29871000-5 │Echipament de dezinfectare29872000-2 │Echipament pentru reţele de gaz29872100-3 │Echipament pentru controlul presiunii gazului29873000-9 │Echipament pentru lucrări de epurare29874000-6 │Echipament de sigilare29875000-3 │Instalaţii de apa30000000-9 │Maşini, echipament şi accesorii de birou şi de calcul30100000-0 │Maşini, echipament şi accesorii de birou, cu excepţia             │computerelor30110000-3 │Maşini de procesare de text30111000-0 │Procesoare de text30120000-6 │Fotocopiatoare şi imprimante30121000-3 │Fotocopiatoare şi termocopiatoare30121100-4 │Fotocopiatoare30121110-7 │Fotocopiatoare color30121120-0 │Echipament de copiere30121200-5 │Echipament de termocopiere30121300-6 │Echipament de reproducere30121400-7 │Copiatoare automate30122000-0 │Maşini de birou pentru imprimare ofset30123000-7 │Maşini de birou şi de uz comercial30123100-8 │Maşini de validare a biletelor30123200-9 │Distribuitoare automate de bancnote30123300-0 │Copiatoare cu sabloane30123400-1 │Maşini de pliat30123500-2 │Perforatoare30123600-3 │Maşini de manipulare a monedelor30123610-6 │Maşini de sortare a monedelor30123620-9 │Maşini de numărare a monedelor30123630-2 │Maşini de rulare în fisicuri a monedelor30124000-4 │Piese şi accesorii pentru maşini de birou30125000-1 │Piese şi accesorii pentru fotocopiatoare30125100-2 │Cartuse de toner30130000-9 │Echipament pentru oficii poştale30131000-6 │Echipament pentru birouri de corespondenta30131100-7 │Maşini de pliat hârtie sau plicuri30131200-8 │Maşini de introducere în plicuri30131300-9 │Maşini de imprimare a adreselor30131400-0 │Maşini de francat30132000-3 │Echipament de sortare30132100-4 │Echipament de sortare a corespondentei30133000-0 │Echipament de expediere poştală30133100-1 │Echipament de expediere poştală în număr30140000-2 │Maşini de calcul şi de contabilitate30141000-9 │Maşini de calcul30141100-0 │Calculatoare de buzunar30142000-6 │Maşini de contabilitate30143000-3 │Case de marcat30144000-0 │Maşini cu dispozitiv de calcul30144100-1 │Maşini de timbrat30144200-2 │Distribuitoare automate de bilete30144300-3 │Maşini de numărare a vehiculelor30144400-4 │Taxare automată30150000-5 │Maşini de scris30151000-2 │Maşini de scris electronice30160000-8 │Piese şi accesorii pentru maşini de scris şi de calcul30161000-5 │Piese şi accesorii pentru maşini de scris30162000-2 │Piese şi accesorii pentru maşini de calcul30190000-7 │Diverse maşini, echipamente şi accesorii de birou30191000-4 │Echipament de birou30191100-5 │Echipament de arhivare30191110-8 │Sisteme rotative de cartonase30191200-6 │Material didactic30191300-7 │Faxuri30191400-8 │Dispozitiv de distrugere a documentelor30192000-1 │Accesorii de birou30192100-2 │Radiere30192110-5 │Produse cu cerneala30192111-2 │Tusiere30192112-9 │Cerneala pentru imprimante30192113-6 │Cartuse de cerneala30192120-8 │Stilouri30192121-5 │Pixuri30192122-2 │Stilouri cu rezervor30192123-9 │Carioca30192124-6 │Stilouri carioca30192125-3 │Carioci fosforescente30192130-1 │Creioane30192131-8 │Creioane cu mina reincarcabila30192140-4 │Table de scris albe30192150-7 │Ştampile cu data, sigilii şi ştampile de numerotare30192200-3 │Benzi de măsurat30192300-4 │Benzi impregnate cu cerneala30192310-7 │Benzi pentru maşini de scris30192400-5 │Accesorii pentru reprografie30192500-6 │Folii transparente pentru retroproiectoare30192600-7 │Planşe de desen30192700-8 │Papetarie30192710-1 │Plicuri pentru salariu30192720-4 │Formulare poştale de salariu30192800-9 │Etichete autocolante30200000-1 │Echipament şi accesorii pentru computer30210000-4 │Maşini de procesare a datelor30211000-1 │Unitate centrala de procesare30211100-2 │Supercomputer30211200-3 │Hardware pentru unitatea centrala30211300-4 │Platforme informatice30211400-5 │Configuratii informatice30211500-6 │Unitate centrala de procesare30211600-7 │Procesoare30212000-8 │Harware şi software pentru minicomputere30212100-9 │Hardware pentru minicomputere30212110-2 │Unităţi centrale de procesare pentru minicomputere30212200-0 │Software pentru minicomputere30213000-5 │Computere personale30213100-6 │Computere personale de buzunar (tip notebook)30213200-7 │Computere personale tip laptop30213300-8 │Computere portabile30213400-9 │Unităţi centrale de procesare pentru computere personale30214000-2 │Puncte de lucru30215000-9 │Hardware şi software pentru microcomputere30215100-0 │Hardware pentru microcomputere30215110-3 │Unităţi centrale de procesare pentru microcomputere30215200-1 │Software pentru microcomputere30216000-6 │Cititoare magnetice sau optice30216100-7 │Cititoare optice30216110-0 │Scanere informatice30216120-3 │Echipament de recunoaştere optica a caracterelor30216130-6 │Cititoare de coduri de bare30216200-8 │Cititoare de carduri magnetice30216300-9 │Cititoare de carduri perforate30217000-3 │Piese şi accesorii pentru computere30217100-4 │Piese pentru computere30217110-7 │Interfete de reţea30217120-0 │Porturi de intrare pentru computer30217130-3 │Carduri informatice30217131-0 │Carduri electronice30217200-5 │Accesorii pentru computere30217210-8 │Ecrane antireflexie 30217220-1 │Suport pentru mouse30217230-4 │Memorii intermediare30217300-6 │Accesorii informatice30217310-9 │Cartuse de fonturi pentru imprimante30217320-2 │Dischete30217330-5 │Benzi magnetice30217340-8 │CD-ROM30220000-7 │Echipament digital de cartografie30221000-4 │Harti de cadastru digitale30230000-0 │Hardware pentru computere30231000-7 │Computere şi imprimante30231100-8 │Computere30231110-1 │Baze de date30231200-9 │Echipament informatic30231210-2 │Unitate centrala de control30231220-5 │Periferice informatice30231230-8 │Terminale informatice30231240-1 │Console30231250-4 │Ecrane de afişare30231300-0 │Computere de birou30231310-3 │Echipament de tehnoredactare computerizata30231400-1 │Sisteme cu disc optic30231600-3 │Echipament medical computerizat30232000-4 │Diverse tipuri de echipamente computerizate30232100-5 │Echipament informatic de salvare30232120-1 │Mouse-uri pentru computere30232130-4 │Manse de comanda pentru computere30232140-7 │Creioane optice30232150-0 │Bile de urmărire30232160-3 │Tablete grafice30232200-6 │Dispozitive rotitoare30232300-7 │Echipament de manipulare a casetelor30232400-8 │Echipament de extindere a memoriei30232500-9 │Echipament de procesare a datelor30232510-2 │Dispozitive de înregistrare a datelor30232520-5 │Echipament de introducere a datelor30232530-8 │Echipament de validare a datelor30232600-0 │Codoare30233000-1 │Unităţi de memorie, de intrare sau de ieşire30233100-2 │Unităţi de memorie30233110-5 │Unităţi de memorie cu carduri magnetice30233120-8 │Unităţi de memorie cu banda magnetica30233130-1 │Unităţi de memorie cu disc magnetic30233131-8 │Unităţi de discheta30233132-5 │Unităţi de disc dur30233140-4 │(Echipament de) memorie cu acces direct (DASD)30233141-1 │Memorie cu disc30233150-7 │Unităţi de disc optic30233160-0 │Unităţi de banda cu deplasare continua30233170-3 │Suporturi de memorie30233171-0 │Discuri30233172-7 │Discuri optice30233200-3 │Unităţi de intrare şi de ieşire30233210-6 │Unităţi de intrare30233211-3 │Tastaturi pentru computer30233212-0 │Tastaturi Braille30233220-9 │Unităţi de ieşire30233230-2 │Imprimante şi trasatoare30233231-9 │Imprimante laser30233232-6 │Imprimante matriciale30233234-0 │Imprimante grafice color30233235-7 │Trasatoare30234000-8 │Echipament de automatizare pentru biblioteca30235000-5 │Controloare de disc30236000-2 │Echipament de tehnologie informatica30240000-3 │Software30241000-0 │Software pentru computer30241100-1 │Software pentru baze de date30241200-2 │Software pentru aplicaţii30241210-5 │Software pentru gestionarea proiectelor30241300-30 │Software pentru unitatea centrala30241310-6 │Programe informatice30241320-9 │Actualizarea computerelor30241330-2 │Magistrala Micro Channel30241400-4 │Software pentru sisteme de operare30241410-7 │Compilatoare de limbaj30241500-5 │Software de sistem30241600-6 │Software utilitar30241700-7 │Software multimedia30242000-7 │Software de securitate30242100-8 │Software antivirus30242200-9 │Software de depistare şi de corectare a erorilor30243000-4 │Software pentru uz medical30244000-1 │Software de gestiune30244100-2 │Software de gestiune a bibliotecilor30244200-3 │Software de gestiune a memoriei30245000-8 │Pachete de software30245100-9 │Software pentru tabele30245200-0 │Software pentru tranzacţii30245300-1 │Software pentru statistici30246000-5 │Software pentru comunicaţii30246100-6 │Software pentru tehnologie informatica30246200-7 │Software pentru emulaţii30247000-2 │Software pentru tehnoredactare computerizata30247100-3 │Software pentru desen şi pictura30247200-4 │Software de prelucrare a imaginilor30248000-9 │Produse software30248100-0 │Aplicaţii software30248200-1 │Licenţe de software30248300-2 │Actualizare software30249000-6 │Diverse tipuri de software30249100-7 │Software de proiectare asistată de calculator30249200-8 │Software pentru cartografie digitala30249300-9 │Software didactic30249400-0 │Software pentru sisteme financiare30249410-3 │Software pentru contabilitate30249420-6 │Sistem de emitere de eurocecuri30249500-1 │Software de birotica30249600-2 │Software pentru editare de text30249700-3 │Software pentru recunoaşterea optica a caracterelor30249800-4 │Software pentru imprimare în sistem "coada de asteptare"30250000-6 │Sisteme informatice30251000-3 │Sisteme de control informatic30252000-0 │Sistem de gestionare a bazelor de date30253000-7 │Sistem de contabilitate30253100-8 │Sistem de facturare30254000-4 │Sisteme de informare30254100-5 │Sisteme de posta electronică30254200-6 │Sisteme de informare financiară30254300-7 │Sisteme de informare a pasagerilor30254310-0 │Tabele electronice30254320-3 │Sistem de informare a pasagerilor în timp real30255000-1 │Sistem de informare medicală30255100-2 │Sistem de informare în domeniul asistenţei medicale30255200-3 │Sistem de administrare pentru pacienti30255300-4 │Sistem de gestionare a salilor de operaţie30255400-5 │Sistem de informare clinica30255500-6 │Sistem de administrare pentru pacienti de tip Casemix30256000-8 │Sistem de gestionare pentru biblioteci30257000-5 │Sistem de lucru cu imaginile şi de arhivare30258000-2 │Gestionare electronică a datelor (GED)30259000-9 │Diverse sisteme informatice30259100-0 │Sisteme de automatizare30259200-1 │Sistem de localizare a navelor30259300-2 │Sistem CAD30259400-3 │Sistem de introducere a datelor30259500-4 │Sistem de cartografie digitala30259600-5 │Sistem de citire optica30259700-6 │Sistem de gestionare a documentelor30259800-7 │Sistem de sonorizare30260000-9 │Servere30261000-6 │Servere de reţea30262000-3 │Servere pentru calculatoare30263000-0 │Servere de fisiere30264000-7 │Servere UNIX sau echivalente30265000-4 │Servere pentru imprimante31000000-6 │Maşini, aparate, echipament şi consumabile electrice31100000-7 │Motoare, generatoare şi transformatoare electrice31110000-0 │Motoare electrice31111000-7 │Adaptoare31120000-3 │Generatoare31121000-0 │Grupuri electrogene31121100-1 │Grupuri electrogene cu motor cu aprindere prin compresie31121110-4 │Convertizoare31121111-1 │Convertizoare electrice rotative31121200-2 │Grupuri electrogene cu motor cu aprindere prin scanteie31121300-3 │Generatoare de energie eoliana31121310-6 │Mori eoliene31121320-9 │Turbine eoliene31121330-2 │Generatoare cu turbine eoliene31121331-9 │Rotoare de turbina31121340-5 │Centrala eoliana31122000-7 │Generatoare electrice31122100-8 │Pile de combustie31124000-1 │Generator cu turbina de aburi şi aparate aferente31124100-2 │Grupuri electrogene cu turbina31124200-3 │Aparate de control al generatoarelor cu turbina31126000-5 │Dinamuri31127000-2 │Generatoare de urgenta31128000-9 │Turbogeneratoare31129000-6 │Grupuri electrogene cu motoare diesel31130000-6 │Alternatoare31131000-3 │Motoare monofazate31131100-4 │Sisteme de actionare31131200-5 │Anozi31132000-0 │Motoare polifazate31140000-9 │Turnuri de răcire31141000-6 │Racitoare de apa31150000-2 │Rezistente pentru lampi sau tuburi cu descărcare31151000-9 │Convertizoare statice31152000-6 │Condensatoare31153000-3 │Redresoare31154000-0 │Surse de alimentare electrica continua31155000-7 │Invertoare31156000-4 │Surse de alimentare electrica discontinua31157000-1 │Inductoare31158000-8 │Încărcătoare31158100-9 │Încărcătoare de baterii31160000-5 │Piese pentru motoare, generatoare şi transformatoare electrice31161000-2 │Piese pentru motoare şi generatoare electrice31161100-3 │Sisteme de excitatie31161200-4 │Sisteme de răcire a gazelor31161300-5 │Rotoare de generatoare31161400-6 │Sisteme de apa primare31161500-7 │Sisteme de uleiuri de etansare31161600-8 │Sisteme de răcire cu apa a statorilor31161700-9 │Piese pentru generatoare de aburi31161800-0 │Piese pentru generatoare de gaz31161900-1 │Sisteme de reglare a tensiunii31162000-9 │Piese pentru transformatoare, inductoare şi convertizoare statice31162100-0 │Piese pentru condensatoare31170000-8 │Transformatoare31171000-5 │Transformatoare cu dielectric lichid31172000-2 │Transformatoare de tensiune31173000-9 │Transformator de măsurare31200000-8 │Aparate de distribuţie şi control al energiei electrice31210000-1 │Aparate electrice de comutare sau de protecţie a circuitelor             │electrice31211000-8 │Tablouri şi cutii de sigurante31211100-9 │Tablouri de distribuţie31211110-2 │Tablouri de comanda31211200-0 │Cutii de sigurante31211300-1 │Sigurante31211310-4 │Sigurante cu fuzibil31212000-5 │Disjunctoare31212100-6 │Disjunctoare suspendate31212200-7 │Controloare de circuite31213000-2 │Echipament de distribuţie31213100-3 │Cutii de distribuţie31213200-4 │Transformatoare de distribuţie31213300-5 │Cutii de distribuţie prin cablu31213400-6 │Sisteme de distribuţie31214000-9 │Comutatoare31214100-0 │Întrerupătoare31214110-3 │Sectionoare31214120-6 │Întrerupător cu impamantare31214200-1 │Întrerupător de sarcina31214300-2 │Instalaţii de comutatoare de exterior31214400-3 │Întrerupător cu siguranţa31214500-4 │Tablouri electrice31214510-7 │Tablouri de distribuţie31214520-0 │Tablouri de tensiune medie31215000-6 │Limitatori de tensiune31216000-3 │Parafulgere31216100-4 │Echipament de protecţie împotriva fulgerelor31216200-5 │Paratrasnete31217000-0 │Limitatori de supratensiune31218000-7 │Bare colectoare31219000-4 │Cutii de protecţie31220000-4 │Componente de circuite electrice31221000-1 │Releuri electrice31223000-5 │Dulii31224000-2 │Conexiuni şi elemente de contact31224100-3 │Fise şi prize31224200-4 │Conectori coaxiali31224300-5 │Cutii de conectare31224400-6 │Cabluri de conectare31224500-7 │Terminale31224600-8 │Graduatoare31224700-9 │Cutii de jonctiune31224800-0 │Seturi de racordare a cablurilor31230000-7 │Piese pentru aparate de distribuţie sau de control al energiei             │electrice31300000-9 │Sarma şi cabluri izolate31310000-2 │Cabluri de distribuţie31311000-9 │Alimentare de la reţea31320000-5 │Cabluri de distribuţie a curentului electric31321000-2 │Linii de curent electric31321100-3 │Linii de curent electric suspendate31330000-8 │Cablu coaxial31340000-1 │Accesorii de cablu izolate31341000-8 │Bobine de cablu izolate31342000-5 │Racorduri izolate de cabluri31343000-2 │Jonctiuni izolate de cabluri31344000-9 │Presgarnituri izolate de cabluri31350000-4 │Conductoare electrice pentru transmitere de date şi de semnale             │de control31351000-1 │Conductoare electrice pentru sisteme de control de acces31352000-8 │Cabluri cu fibre optice31352100-9 │Cabluri cu fibre optice pentru transmitere de informaţii31352200-0 │Cabluri de telecomunicaţii cu fibre optice31352300-1 │Cabluri cu fibre optice pentru transmiterea datelor31400000-0 │Acumulatoare, pile galvanice şi baterii primare31410000-3 │Pile galvanice primare31420000-6 │Baterii primare31421000-3 │Baterii cu plumb31422000-0 │Ansambluri de baterii31430000-9 │Acumulatoare electrice31431000-6 │Acumulatoare cu plăci de plumb şi acid sulfuric31432000-3 │Acumulatoare cu cadmiu-nichel31500000-1 │Aparatura de iluminat şi lampi electrice31510000-4 │Lampi electrice cu incandescenta31511000-1 │Seturi complete de lampi etanse31512000-8 │Lampi cu incandescenta cu halogen31513000-5 │Lampi cu incandescenta31514000-2 │Lampi cu descărcare31515000-9 │Lampi cu ultraviolete31516000-6 │Lampi cu infrarosu31517000-3 │Lampi cu arc31518000-0 │Lumini de semnalizare31518100-1 │Reflectoare31518110-4 │Reflectoare pentru intervenţii în exterior31518200-2 │Echipament de iluminat de urgenta31518300-3 │Echipament de iluminare pentru acoperis31518400-4 │Lumini de semnalizare a pistelor pentru aeronave31518500-5 │Lampi cu vapori de mercur31518600-6 │Proiectoare orientabile31520000-7 │Lampi şi aparate de iluminat31521000-4 │Lampi31521100-5 │Lampi de birou31521200-6 │Lampadare31521300-7 │Lampi electrice portabile31521310-0 │Lumini de avertizare31521320-3 │Lanterne31522000-1 │Ghirlande luminoase pentru pomii de Craciun31523000-8 │Panouri şi plăcuţe luminoase31523100-9 │Panouri luminoase31523110-2 │Indicatoare rutiere luminoase31523200-0 │Panouri cu mesaje permanente31523300-1 │Plăcuţe luminoase31524000-5 │Plafoniere sau aplice de perete31524100-6 │Plafoniere31524110-9 │Lampi pentru sali de operaţie31524120-2 │Plafoniere31524200-7 │Aplice de perete31525000-2 │Blitzuri fotografice31525100-3 │Cuburi luminoase fotografice31527000-6 │Spoturi31527100-7 │Iluminat stradal31527200-8 │Iluminare exterioară31527210-1 │Felinare31527220-4 │Dispozitive de iluminare a tunelurilor31527230-7 │Semnalizare şi iluminare pentru nave maritime31527240-0 │Semnalizare şi iluminare pentru navigaţie fluviala31527250-3 │Semnalizare şi iluminare pentru aeronave31527260-6 │Sisteme de iluminat31527270-9 │Iluminarea platformelor31527300-9 │Corpuri de iluminat pentru uz casnic31530000-0 │Piese pentru lampi şi corpuri de iluminat31531000-7 │Becuri31531100-8 │Tuburi fluorescente31532000-4 │Piese pentru lampi şi accesorii de iluminat31600000-2 │Echipament şi aparatura electrica31610000-5 │Echipament electric pentru motoare şi vehicule31611000-2 │Cablaje31612000-9 │Cablaje electrice preasamblate pentru motoare31612200-1 │Demaroare31612300-2 │Echipament electric de semnalizare pentru motoare31612310-5 │Semnalizatoare luminoase cu intermitenta31620000-8 │Aparate de semnalizare acustica sau optica31621000-5 │Echipament de comanda, de siguranţă şi de semnalizare feroviara31621100-6 │Echipament de comanda31621200-7 │Echipament electric de semnalizare feroviara31621300-8 │Instalaţii electrice pentru liniile de cale ferată31622000-2 │Sirene31623000-9 │Echipament de comanda, de siguranţă şi de semnalizare pentru             │şosele31623100-0 │Semafoare31623200-1 │Echipament de comanda, de siguranţă şi de semnalizare pentru             │căile navigabile interioare31623300-2 │Echipament de comanda, de siguranţă şi de semnalizare pentru             │parcari31623400-3 │Echipament de comanda, de siguranţă şi de semnalizare pentru             │instalaţiile portuare31623500-4 │Echipament de comanda, de siguranţă şi de semnalizare pentru             │aeroporturi31623510-7 │Aparate de înregistrare pentru zbor31623520-0 │Iluminare aeroportuara31623600-5 │Generatoare de semnal31623700-6 │Separator de semnal de antena31623800-7 │Maşini de galvanoplastie31623900-8 │Echipament de control al semnalizarii în intersectii31624000-6 │Panouri de informare31624100-7 │Panouri de informare cu mesaje variabile31625000-3 │Alarme antiefractie şi împotriva incendiilor31625100-4 │Sisteme de detectare a incendiilor31625200-5 │Sisteme de alarma de incendiu31625300-6 │Sisteme de alarma antiefractie31630000-1 │Magneti31640000-4 │Maşini şi aparate cu utilizare specifică31641000-1 │Simulatoare31641100-2 │Simulatoare de sofat31641200-3 │Simulatoare de lupta31641300-4 │Simulatoare de formare31642000-8 │Aparate de detectie electronică31642100-9 │Aparate de detectie a conductelor metalice31642200-0 │Detectoare de mine31642300-1 │Detectoare de materiale plastice31642400-2 │Detectoare pentru obiecte nemetalice31642500-3 │Detectoare de lemn31643000-5 │Acceleratoare de particule31643100-6 │Acceleratoare liniare31644000-2 │Diverse dispozitive de înregistrare a datelor31645000-9 │Biliard electric31650000-7 │Accesorii izolante31660000-0 │Electrozi de carbon31670000-3 │Piese electrice pentru maşini sau aparate31680000-6 │Articole şi accesorii electrice31681000-3 │Accesorii electrice31681100-4 │Contacte electrice31681200-5 │Pompe electrice31681300-6 │Circuite electrice31681400-7 │Componente electrice31681410-0 │Materiale electrice31681500-8 │Încărcătoare31682000-0 │Surse de energie electrica31682100-1 │Cutii electrice31682200-2 │Panouri de comanda31682210-5 │Instrumente şi echipament de comanda31682220-8 │Tablouri de mixaj31682230-1 │Tablouri cu ecran grafic31682300-3 │Echipament de tensiune medie31682310-6 │Tablouri de tensiune medie31682400-4 │Echipament electric aerian31682410-7 │Suport de linie aeriană31682500-5 │Echipament electric de urgenta31682510-8 │Sisteme electrice de urgenta31682520-1 │Sisteme de oprire de urgenta31682530-4 │Surse de alimentare electrica31682540-7 │Echipament pentru staţii electrice31700000-3 │Accesorii electronice, electromecanice şi electrotehnice31710000-6 │Echipament electronic31711000-3 │Accesorii electronice31711100-4 │Componente electronice31711110-7 │Emitatoare-receptoare31711120-0 │Transductoare31711130-3 │Rezistente31711140-6 │Electrozi31711200-5 │Tabele de marcaj electronice31711300-6 │Sisteme electronice de cronometraj31711310-9 │Sisteme de pontaj31712000-0 │Maşini şi aparate microelectronice şi microsisteme31712100-1 │Maşini şi aparate microelectronice31712200-2 │Microsisteme31720000-9 │Echipament electromecanic31730000-2 │Echipament electrotehnic31731000-9 │Accesorii electrotehnice32000000-3 │Echipament şi aparate de radio, televiziune, comunicaţii,             │telecomunicaţii şi articole conexe32100000-4 │Valve, tuburi şi componente electronice32110000-7 │Condensatoare electrice32111000-4 │Condensatoare fixe32112000-1 │Condensatoare variabile sau reglabile32120000-0 │Rezistente electrice32130000-3 │Circuite imprimate32131000-0 │Lamele de contact acoperite pentru circuite imprimate32132000-7 │Lamele de contact neacoperite pentru circuite imprimate32140000-6 │Valve şi tuburi32141000-3 │Tuburi catodice pentru televizoare32141100-4 │Tuburi pentru camere de televiziune32142000-0 │Tuburi şi echipament pentru microunde32142100-1 │Magnetroane32142200-2 │Echipament cu microunde32142210-5 │Echipament radio cu microunde32142300-3 │Clistroane32143000-7 │Tuburi electronice32144000-4 │Valve şi tuburi receptoare sau amplificatoare32150000-9 │Semiconductoare32151000-6 │Diode32152000-3 │Diode electroluminescente32153000-0 │Tranzistoare32154000-7 │Cristale piezoelectrice montate32160000-2 │Circuite integrate şi microasamblari electronice32161000-9 │Cartele telefonice32161100-0 │Cartele SIM32162000-6 │Cartele cu circuite integrate32163000-3 │Circuite integrate electronice32164000-0 │Microasamblari32165000-7 │Microprocesoare32170000-5 │Piese pentru asamblari electronice32171000-2 │Piese pentru condensatoare electrice32172000-9 │Piese pentru rezistente electrice, reostate şi potentiometre32173000-6 │Piese pentru valve şi tuburi electronice32180000-8 │Module32200000-5 │Aparate de emisie pentru radiotelefonie, radiotelegrafie,             │radiodifuziune şi televiziune32210000-8 │Echipament de radiodifuziune şi televiziune32211000-5 │Echipament de producţie pentru radiodifuziune şi televiziune32220000-1 │Aparate de emisie pentru televiziune fără aparate de recepţie32221000-8 │Radiobalize32222000-5 │Aparate de codificare a semnalelor video32223000-2 │Aparate de transmisie video32224000-9 │Aparate de emisie pentru televiziune32230000-4 │Aparate de emisie radio cu aparate de recepţie32231000-1 │Aparate de televiziune cu circuit închis32232000-8 │Echipament pentru videoconferinte32233000-5 │Staţii de amplificare a frecvenţei radio32234000-2 │Camere de televiziune cu circuit închis32235000-9 │Sistem de supraveghere cu circuit închis32236000-6 │Radiotelefoane32237000-3 │Aparat portabil de emisie-recepţie32240000-7 │Camere de televiziune32250000-0 │Telefoane mobile32251000-7 │Telefoane de masina32252000-4 │Telefoane GSM32260000-3 │Echipament de transmisie de date32270000-6 │Aparate de transmisie digitala32300000-6 │Receptoare de televiziune şi de radio şi aparate de înregistrare             │sau de redare a sunetului sau a imaginii32310000-9 │Receptoare de radiodifuziune32320000-2 │Echipament audio-vizual şi de televiziune32321000-9 │Echipament de proiectie de televiziune32321100-0 │Aparatura video şi cinematografica32321200-1 │Echipament audiovizual32321300-2 │Materiale audiovizuale32322000-6 │Echipament multimedia32323000-3 │Monitoare video32323100-4 │Monitoare video color32323200-5 │Monitoare video alb-negru32323300-6 │Echipament video32323400-7 │Echipament video de redare32323500-8 │Sistem video de supraveghere32324000-0 │Televizoare32324100-1 │Televizoare color32324200-2 │Televizoare alb-negru32324300-3 │Echipament de televiziune32324400-4 │Antene de televiziune32324500-5 │Selector de canale video32330000-5 │Aparate audio şi video de înregistrare şi redare32331000-2 │Discuri pentru fonografe32331100-3 │Patefoane32331200-4 │Casetofoane32331300-5 │Aparate de redare audio32331400-6 │Lectoare de compact-discuri audio32332000-9 │Magnetofoane32332100-0 │Dictafoane32332200-1 │Roboti telefonici32332300-2 │Aparate de înregistrare a sunetelor32333000-6 │Aparate de înregistrare sau de redare video32333100-7 │Aparate video de înregistrare32333200-8 │Camere video32333300-9 │Aparate de redare video32333400-0 │Aparate video32340000-8 │Microfoane şi difuzoare32341000-5 │Microfoane32342000-2 │Difuzoare32342100-3 │Casti32342200-4 │Casti auriculare32342300-5 │Microfoane şi seturi de portavoce32342400-6 │Dispozitive acustice32342410-9 │Echipament de sonorizare32342420-2 │Pupitre de mixare în studio32342430-5 │Sisteme de comprimare a semnalelor vocale32342440-8 │Sistem de mesagerie vocala32342450-1 │Aparate de înregistrare vocala32343000-9 │Amplificatoare32343100-0 │Amplificatoare de audiofrecventa32343200-1 │Megafoane32344000-6 │Aparate de recepţie de radiotelefonie sau de radiotelegrafie32344100-7 │Receptoare portabile de apel şi mesagerie32344110-0 │Sistem de înregistrare vocala32344200-8 │Receptoare radio32344210-1 │Echipament radio32344220-4 │Receptoare de radiomesagerie32344230-7 │Staţii radio32344240-0 │Relee radioemitatoare32344250-3 │Instalaţii radio32344260-6 │Echipament radio şi de multiplexare32344270-9 │Sistem de control radio şi telefonic32344280-2 │Radiouri portabile32350000-1 │Piese pentru echipament audio şi video32351000-8 │Accesorii pentru echipament audio şi video32351100-9 │Echipament de montaj video32351200-0 │Ecrane32352000-5 │Antene şi reflectoare32352100-6 │Piese pentru echipament radio şi radar32352200-7 │Piese de rezerva şi accesorii pentru radare32360000-4 │Interfoane32400000-7 │Reţele32410000-0 │Reţea locală32411000-7 │Reţea cu inel32412000-4 │Reţea de comunicaţii32412100-5 │Reţea de telecomunicaţii32412110-8 │Reţea Internet32412120-1 │Reţea Intranet32413000-1 │Reţea integrată32413100-2 │Rutere de reţea32415000-5 │Reţea Ethernet32416000-2 │Reţea ISDN32416100- │Reţea ISDX32417000-9 │Reţele multimedia32418000-6 │Reţea radio32420000-3 │Echipament de reţea32421000-0 │Cabluri de reţea32422000-7 │Componente de reţea32423000-4 │Noduri de reţea32424000-1 │Infrastructura de reţea32425000-8 │Sistem de operare de reţea32426000-5 │Sistem de publicare în reţea32427000-2 │Sistem de reţea32428000-9 │Extensie de reţea32429000-6 │Echipament de reţea telefonica32430000-6 │Reţea cu extindere geografică mare32440000-9 │Echipament telemetric şi echipament terminal32441000-6 │Echipament de telemetrie32441100-7 │Sistem de supraveghere telemetrica32441200-8 │Echipament telemetric şi de comanda32441300-9 │Sistem de telematica32442000-3 │Echipament terminal32442100-4 │Plăci de conexiune32442200-5 │Cutii de conexiune32442300-6 │Emulatori terminali32442400-7 │Blocuri terminale32500000-8 │Echipament şi accesorii de telecomunicaţii32510000-1 │Sistem de telecomunicaţii fără fir32520000-4 │Cabluri şi echipament de telecomunicaţii32521000-1 │Cabluri de telecomunicaţii32522000-8 │Echipament de telecomunicaţii32523000-5 │Infrastructuri de telecomunicaţii32524000-2 │Sistem de telecomunicaţii32530000-7 │Echipament de transmitere a informaţiilor prin satelit32531000-4 │Echipament de comunicaţii prin satelit32532000-1 │Antene parabolice32533000-8 │Staţii terestre de sateliti32534000-5 │Platforme de sateliti32540000-0 │Tablouri de comanda32541000-7 │Echipament pentru tablouri de comanda32542000-4 │Tablouri de comutare32543000-1 │Comutatoare telefonice32544000-8 │Echipament PABX32545000-5 │Sisteme PABX32546000-2 │Echipament pentru comutatoare digitale32546100-3 │Comutatoare telefonice digitale32547000-9 │Comutatoare telefonice cu vid32550000-3 │Echipament telefonic32551000-0 │Cabluri telefonice şi echipament conex32551100-1 │Conexiuni telefonice32551200-2 │Centrale telefonice32551300-3 │Casti telefonice32551400-4 │Reţea telefonica32551500-5 │Cabluri telefonice32552000-7 │Aparate electrice de telefonie sau telegrafie prin fir32552100-8 │Telefoane32552110-1 │Telefoane fără fir32552120-4 │Telefoane de urgenta32552130-7 │Telefoane publice32552140-0 │Echipament pentru telefoane publice32552200-9 │Teleimprimante32552300-0 │Aparate de comutare telefonica şi telegrafica32552310-3 │Centrale telefonice digitale32552320-6 │Multiplexoare32552330-9 │Aparate de comutare telefonica32552400-1 │Aparate de conversie a semnalelor de frecventa audio32552410-4 │Modemuri32552420-7 │Convertizor de frecventa32552430-0 │Echipament de codare32552500-2 │Aparate teletext32552510-5 │Terminale videotext32552520-8 │Telex32552600-3 │Interfoane32553000-4 │Piese pentru aparate electrice telefonice sau telegrafice32560000-6 │Materiale cu fibre optice32561000-3 │Conexiuni cu fibre optice32570000-9 │Echipament de comunicaţii32571000-6 │Infrastructura de comunicaţii32572000-3 │Cabluri de comunicaţii32572100-4 │Cablu de comunicaţii cu conductori electrici multifilari32572200-5 │Cablu de comunicaţii cu conductori coaxiali32572300-6 │Cablu de comunicaţii de uz special32573000-0 │Sistem de control al comunicaţiilor32580000-2 │Echipament de date32581000-9 │Echipament de comunicare de date32581100-0 │Cablu de transmitere a datelor32581110-3 │Cablu de transmitere a datelor cu conductori electrici             │multifilari32581120-6 │Cablu de transmitere a datelor cu conductori coaxiali32581130-9 │Cablu de transmitere a datelor de uz special32582000-6 │Suporturi de transmitere a datelor32583000-3 │Suporturi de transmitere a datelor şi a semnalelor vocale32584000-0 │Suporturi de transmitere a informaţiilor33000000-0 │Aparate medicale şi de laborator, aparate optice şi de precizie,             │ceasuri şi ceasornice, produse farmaceutice şi consumabile             │medicale conexe33100000-1 │Aparate medicale33110000-4 │Imagistica medicală33111000-1 │Aparate de radiologie33111100-2 │Masa de examinare radiologica33111200-3 │Staţii de lucru pentru radiologie33111300-4 │Aparate de radiologie33111400-5 │Fluoroscoape33111500-6 │Radiografie dentara33111600-7 │Aparate de radiografie33111610-0 │Unitate de rezonanta magnetica33111620-3 │Camere gama33111630-6 │Scanografe33111640-9 │Termografe33111650-2 │Aparate de mamografie33111700-8 │Sala de angiografie33111710-1 │Accesorii pentru angiografie33111720-4 │Aparate de angiografie33111721-1 │Aparate de angiografie digitala33111730-7 │Accesorii pentru angioplastie33111740-0 │Aparate de angioplastie33111800-9 │Sistem de radiodiagnosticare33112000-8 │Ecografie33112100-9 │Detectoare ecocardiografice33112200-0 │Ecograf33112300-1 │Ecoencefalograf33112400-2 │Ecocardiografe33113000-5 │Scaner medical33113100-6 │Scanere cu rezonanta magnetica33113200-7 │Scanere cu ultrasunete33114000-2 │Aparate de spectroscopie33115000-9 │Aparate de tomografie33120000-7 │Explorare funcţională33121000-4 │Sistem de înregistrare ambulatorie pe termen lung33121100-5 │Electroencefalografe33121200-6 │Aparate de scintigrafie33121300-7 │Electromiografe33121400-8 │Audiometre33121500-9 │Electrocardiograma33122000-1 │Oftalmologie33123000-8 │Aparate cardiovasculare33123100-9 │Tensiometru33123200-0 │Aparate de electrocardiografie33123210-3 │Aparate de monitorizare cardiaca33123220-6 │Aparate de angiocardiografie33123230-9 │Cardiografe33124000-5 │Aparate şi accesorii de diagnosticare şi radiodiagnosticare33124100-6 │Aparate de diagnosticare33124110-9 │Sisteme de diagnosticare33124120-2 │Aparate de diagnosticare cu ultrasunete33124130-5 │Accesorii de diagnosticare33124131-2 │Benzi reactive33124200-7 │Aparate de radiodiagnosticare33124210-0 │Accesorii de radiodiagnosticare33125000-2 │Aparate de examinare urologica33126000-9 │Aparate de stomatologie33127000-6 │Aparate pentru imunoanalize33130000-0 │Stomatologie33131000-7 │Instrumente dentare manuale33131100-8 │Instrumente de chirurgie dentara33131200-9 │Ace dentare de sutura33131300-0 │Instrumente dentare de unica folosinţă33131400-1 │Sonda dentara33131500-2 │Instrumente pentru extractii dentare33131510-5 │Freze dentare33131600-3 │Instrumentar de obturare dentara33132000-4 │Implanturi dentare33133000-1 │Accesorii pentru amprente dentare33134000-8 │Accesorii de endodontica33135000-5 │Aparate ortodontice33136000-2 │Instrument rotativ şi abraziv33137000-9 │Accesorii de profilaxie dentara33138000-6 │Produse ortodontice şi pentru proteze dentare33138100-7 │Proteze dentare33140000-3 │Consumabile medicale nechimice şi consumabile hematologice33141000-0 │Consumabile medicale nechimice de unica folosinţă şi consumabile             │hematologice33141100-1 │Pansamente; cleme, suturi, ligaturi33141110-4 │Pansamente33141111-1 │Bandaje adezive33141112-8 │Plasturi33141113-5 │Bandaje33141114-2 │Tifon medical33141115-9 │Vata medicală33141116-6 │Tampoane şi comprese33141117-3 │Vata33141118-0 │Comprese de tifon33141119-7 │Comprese33141120-7 │Cleme, suturi, ligaturi33141121-4 │Suturi chirurgicale33141122-1 │Cleme chirurgicale33141123-8 │Recipiente pentru ace33141124-5 │Autosuturi33141125-2 │Material pentru suturi chirurgicale33141126-9 │Ligaturi33141127-6 │Hemostatice absorbabile33141128-3 │Ace pentru suturi33141200-2 │Catetere33141210-5 │Catetere cu balon33141220-8 │Canule33141230-1 │Dilatator33141240-4 │Accesorii pentru cateter33141300-3 │Dispozitive de punctie venoasa şi prelevare de sânge33141310-6 │Seringi33141320-9 │Ace medicale33141400-4 │Foarfece de fire metalice şi bisturie; manusi chirurgicale33141410-7 │Foarfece de fire metalice şi bisturie33141411-4 │Scalpele şi lame33141420-0 │Manusi chirurgicale33141500-5 │Consumabile hematologice33141510-8 │Produse sanguine33141520-1 │Derivate plasmatice33141530-4 │Coagulanti sanguini33141540-7 │Albumina33141550-0 │Heparina33141560-3 │Organe umane33141570-6 │Sânge uman33141580-9 │Sânge animal33141600-6 │Recipiente şi pungi de recoltare, drenaj şi truse33141610-9 │Pungi de recoltare33141611-6 │Pungi de recoltare a urinei33141612-3 │Pungi de recoltare a sângelui33141620-2 │Truse medicale33141621-9 │Produse pentru incontinenta urinara33141622-6 │Truse de prevenire a SIDA33141623-3 │Truse de prim ajutor33141624-0 │Truse de administrare33141625-7 │Truse de diagnosticare33141626-4 │Truse de dozaj33141630-5 │Filtre de plasma sanguina33141640-8 │Drenaj33141641-5 │Sonde33141642-2 │Accesorii de drenaj33141700-7 │Accesorii ortopedice33141710-0 │Carje33141720-3 │Dispozitive ortopedice ajutatoare33141730-6 │Gulere chirurgicale33141740-9 │Încălţăminte ortopedica33141750-2 │Proteze articulare33141760-5 │Atele33141770-8 │Proteze pentru fracturi, stifturi şi plăci33141800-8 │Consumabile dentare33141810-1 │Materiale de obturare dentara33141820-4 │Dinti artificiali33141821-1 │Dinti de portelan33141822-8 │Dinti din rasina acrilica33141830-7 │Baza de ciment33141840-0 │Hemostatic dentar33141850-3 │Produse de igiena dentara33142000-7 │Accesorii reutilizabile33150000-6 │Terapie33151000-3 │Aparate şi accesorii de radioterapie33151100-4 │Aparate de gamaterapie33151200-5 │Aparate de radioterapie33151300-6 │Spectrografe33151400-7 │Accesorii de radioterapie33152000-0 │Incubatoare33153000-7 │Litotritor33154000-4 │Aparate de mecanoterapie33155000-1 │Aparate de chineziterapie33155100-2 │Aparate de fizioterapie33156000-8 │Aparate de testare psihologică33157000-5 │Aparate de oxigenoterapie şi de asistenţa respiratorie33157100-6 │Masti de gaze medicale33157110-9 │Masca de oxigen33157200-7 │Truse de oxigen33157300-8 │Corturi pentru oxigenoterapie33157400-9 │Aparate medicale respiratorii33157500-0 │Camere hiperbare33157700-2 │Barbotor pentru oxigenoterapie33157800-3 │Dispozitiv de administrare a oxigenului33157810-6 │Instalatie de oxigenoterapie33158000-2 │Terapie electrica, electromagnetica şi mecanică33158100-3 │Sistem electromagnetic33158200-4 │Aparate de electroterapie33158210-7 │Stimulator33158300-5 │Aparate medicale cu ultraviolete33158400-6 │Instalatie de terapie mecanică33158500-7 │Aparate medicale cu infrarosii33159000-9 │Sistem de chimie clinica33160000-9 │Tehnici operatorii33161000-6 │Instalatie de electrochirurgie33162000-3 │Dispozitive şi instrumente pentru sălile de operaţie33162100-4 │Dispozitive pentru sălile de operaţie33162200-5 │Instrumente pentru sălile de operaţie33163000-0 │Corturi de uz medical33164000-7 │Aparate de celioscopie33164100-8 │Colposcop33165000-4 │Aparate de criochirurgie şi crioterapie33166000-1 │Aparate dermatologice33167000-8 │Lampi chirurgicale33168000-5 │Aparate de endoscopie şi endochirurgie33168100-6 │Endoscoape33169000-2 │Instrumente chirurgicale33169100-3 │Laser chirurgical33170000-2 │Anestezie şi reanimare33171000-9 │Instrumente pentru anestezie şi reanimare33171100-0 │Instrumente pentru anestezie33171110-3 │Masca de anesteziere33171200-1 │Instrumente pentru reanimare33171210-4 │Masca de reanimare33172000-6 │Aparate de anestezie şi de reanimare33172100-7 │Aparate de anestezie33172200-8 │Aparate de reanimare33180000-5 │Asistenţa funcţională33181000-2 │Aparate de suport renal33181100-3 │Aparate pentru hemodialize33181200-4 │Filtre pentru dializa33181300-5 │Monitor individual pentru hemodializa33181400-6 │Multipost pentru hemodializa33181500-7 │Consumabile renale33181510-0 │Fluid renal33181520-3 │Consumabile pentru dialize renale33182000-9 │Aparate de suport cardiac33182100-0 │Defibrilator33182200-1 │Aparate de stimulare cardiaca33182210-4 │Stimulator cardiac33182220-7 │Valva cardiaca33182230-0 │Ventricul33182240-3 │Piese şi accesorii pentru stimulatoare cardiace33182241-0 │Baterii pentru stimulatoare cardiace33182300-2 │Aparate de chirurgie cardiaca33182400-3 │Radiologie cardiaca33183000-6 │Aparate ortopedice de înlocuire33183100-7 │Implanturi ortopedice33183200-8 │Proteze ortopedice33183300-9 │Aparate de osteosinteza33184000-3 │Proteze33184100-4 │Implanturi chirurgicale33184200-5 │Proteze vasculare33184300-6 │Proteze cardiace33184310-9 │Valve cardiace33184400-7 │Proteze mamare33184500-8 │Endoproteze coronariene33184600-9 │Ochi artificiali33185000-0 │Proteze auditive33185100-1 │Piese şi accesorii pentru proteze auditive33185200-2 │Implant cohlear33185300-3 │Implant de otorinolaringologie33185400-4 │Laringe artificial33186000-7 │Sistem de circulaţie extracorporala33186100-8 │Oxigenator33190000-8 │Diverse aparate medicale33191000-5 │Aparate de sterilizare, de dezinfectare şi de igienizare33191100-6 │Sterilizator33191110-9 │Autoclave33192000-2 │Mobilier medical33192100-3 │Paturi medicale33192110-6 │Paturi ortopedice33192120-9 │Paturi de spital33192130-2 │Paturi cu motor33192140-5 │Canapele pentru examinare psihiatrica33192150-8 │Paturi speciale pentru terapie33192160-1 │Targi33192200-4 │Mese medicale33192210-7 │Mese de examinare33192220-0 │Mese de autopsie33192230-3 │Mese de operaţie33192300-5 │Mobilier medical, cu excepţia paturilor şi meselor33192310-8 │Dispozitive de tracţiune şi de suspensie pentru paturi medicale33192320-1 │Suporturi pentru urinare33192330-4 │Pungi de transfuzie33192340-7 │Mobilier pentru sala de operaţie, cu excepţia meselor33192400-6 │Staţii de lucru pentru stomatologie33192410-9 │Scaune dentare33193000-9 │Vehicule, scaune cu rotile şi dispozitive conexe pentru persoane             │invalide33193100-0 │Vehicule şi scaune cu rotile pentru persoane invalide33193110-3 │Vehicule pentru persoane invalide33193120-6 │Scaune cu rotile33193121-3 │Scaune cu rotile cu motor33193200-1 │Piese şi accesorii pentru vehicule şi scaune cu rotile pentru             │persoane invalide33193210-4 │Piese şi accesorii pentru vehicule pentru persoane invalide33193211-1 │Motoare pentru vehicule pentru persoane invalide33193212-8 │Dispozitive de direcţie pentru vehicule pentru persoane invalide33193213-5 │Dispozitive de comanda pentru vehicule pentru persoane invalide33193214-2 │Sasiuri pentru vehicule pentru persoane invalide33193220-7 │Piese şi accesorii pentru scaune cu rotile33193221-4 │Perne pentru scaune cu rotile33193222-1 │Cadre pentru scaune cu rotile33193223-8 │Scaune pentru scaune cu rotile33193224-5 │Roti pentru scaune cu rotile33194000-6 │Aparate şi instrumente pentru transfuzie şi perfuzie33194100-7 │Aparate şi instrumente pentru perfuzie33194110-0 │Pompe de perfuzie33194120-3 │Produse pentru perfuzie33194200-8 │Aparate şi instrumente pentru transfuzie33194210-1 │Aparate de transfuzie sanguina33194220-4 │Accesorii de transfuzie sanguina33195000-3 │Sistem de monitorizare a pacientilor33195100-4 │Monitoare33195110-7 │Monitoare respiratorii33195200-5 │Statie centrala de monitorizare33196000-0 │Auxiliare medicale33196100-1 │Dispozitive pentru persoanele în vârsta33196200-2 │Dispozitive pentru persoanele cu deficiente33200000-2 │Instrumente şi aparate de măsurare, control, testare şi navigaţie33210000-5 │Instrumente de navigaţie, meteorologie, geologie şi geofizica33211000-2 │Instrumente de navigaţie33211100-3 │Echipament de radiogoniometrie33211110-6 │Busole33211200-4 │Sextanti33211210-7 │Sistem de pozitionare globală33211300-5 │Sonare33211400-6 │Sonde acustice33211500-7 │Aparate radar33211510-0 │Echipament de supraveghere prin radar33212000-9 │Instrumente şi aparate de geodezie, hidrografie, oceanografie,             │hidrologie şi meteorologie33212100-0 │Aparate de telemetrie33212200-1 │Instrumente de geodezie33212210-4 │Instrumente de hidrografie33212220-7 │Instrumente de meteorologie33212230-0 │Echipament de geologie33212240-3 │Echipament de seismologie33212250-6 │Echipament de topografie33212300-2 │Teodolite33220000-8 │Echipament pentru comanda de la distanta33221000-5 │Aparate de radiotelecomanda33222000-2 │Sirene telecomandate33230000-1 │Balante de precizie, instrumente de desen, de calcul şi de             │măsurare a lungimilor33231000-8 │Balante de precizie33232000-5 │Mese de desen33232100-6 │Maşini de desen33232200-7 │Pantografe33232300-8 │Rigle de calcul33233000-2 │Instrumente manuale de măsurare a lungimilor33240000-4 │Instrumente de măsurare a marimilor33241000-1 │Aparate de măsurare a radiatiilor33241100-2 │Aparate de înregistrare a fasciculelor de electroni33241200-3 │Dozimetre de radiatii33241300-4 │Instrumente de măsurare a marimilor electrice33241310-7 │Ampermetre33241320-0 │Voltmetre33241400-5 │Contoare Geiger33241500-6 │Sisteme de monitorizare a contaminarii33241600-7 │Monitoare de radiatii33242000-8 │Osciloscoape33242100-9 │Oscilografe33243000-5 │Echipament de detectare a erorilor33244000-2 │Aparate de monitorizare a gradului de poluare33250000-7 │Instrumente de verificare a proprietăţilor fizice33251000-4 │Instrumente de măsurat33251100-5 │Hidrometre33251200-6 │Termometre33251300-7 │Pirometre33251400-8 │Barometre33251500-9 │Higrometre33251600-0 │Psihrometre33252000-1 │Instrumente de măsurare a debitului, a nivelului şi a presiunii             │lichidelor şi gazelor33252100-2 │Debitmetre33252110-5 │Contoare de apa33252200-3 │Echipament de măsurare a nivelului33252300-4 │Echipament de măsurare a presiunii33252310-7 │Manometre33252400-5 │Echipament de măsurare şi de control33253000-8 │Aparate de detectare şi de analiza33253100-9 │Aparate de detectare33253110-2 │Detectoare de gaz33253120-5 │Detectoare de fum33253130-8 │Detectoare de defecte33253200-0 │Aparate de analiza33253210-3 │Aparate de analiza a gazului33253220-6 │Cromatografe33253221-3 │Cromatografe de gaz33253230-9 │Aparate de analiza a fumului33253300-1 │Spectrometre33253310-4 │Spectrometre de masa33253320-7 │Echipament de măsurare a emisiilor33253321-4 │Spectrometru de emisii33253330-0 │Analizoare de spectru33253400-2 │Analizoare33253410-5 │Analizoare de dilatare33253420-8 │Echipament de măsurare a sunetului33253430-1 │Echipament de măsurare a zgomotului33253440-4 │Analizoare de vibratii33253450-7 │Analizoare biochimice33253451-4 │Citometre33253452-1 │Analizoare de sânge33253453-8 │Analizoare de lapte33253454-5 │Echipament biomedical33253455-2 │Aparate pentru analiza tabloului sanguin33253456-9 │Analizoare chimice33253457-6 │Analizoare hematologice33253458-3 │Analizoare imunologice33253500-3 │Detectoare de fluide33260000-0 │Aparate de verificare şi testare33261000-7 │Microscoape33261100-8 │Microscoape electronice33261110-1 │Microscoape electronice cu scanare33261120-4 │Microscoape electronice cu transmisie33261200-9 │Scanere33261210-2 │Doppler color33261220-5 │Tomograf computerizat33261230-8 │Tomograf axial computerizat33261250-4 │Echipament Doppler33261260-7 │Echipament de imagistica33261270-0 │Scaner cu rezonanta magnetica nucleara33261280-3 │Echipament de imagistica cu rezonanta magnetica33261300-0 │Aparate de difractie33262000-4 │Maşini şi aparate de testare şi măsurare33262100-5 │Aparate de testare a sudabilităţii33262200-6 │Aparate de testare servohidraulice33262300-7 │Echipament de detectare a gazelor33262400-8 │Detectoare de stupefiante33262500-9 │Echipamente de analiza a gazelor33262600-0 │Sistem de detectare a explozibililor33262610-3 │Detectoare de bombe33262700-1 │Sistem de dozimetrie33262800-2 │Instrumente pentru vehicule33263000-1 │Contoare33263100-2 │Contoare de energie33263200-3 │Contoare electronice33263300-4 │Contoare magnetice33263400-5 │Contoare de electricitate33264000-8 │Contoare de producţie33264100-9 │Contoare de rotatii33264110-2 │Indicatoare de viteza pentru vehicule33264111-9 │Tahometre33264112-6 │Aparate de taxare pentru taximetre33264200-0 │Stroboscoape33270000-3 │Instrumente şi aparate de reglaj şi de control33271000-0 │Limitatoare de viteza33280000-6 │Echipament radiologic, altul decât cel medical33281000-3 │Echipament de scanare a bagajelor33282000-0 │Echipament de control cu raze X33300000-3 │Echipament de comanda a proceselor industriale33400000-4 │Instrumente optice33410000-7 │Ochelari şi lentile33411000-4 │Ochelari33411100-5 │Ochelari de soare33411200-6 │Monturi şi rame de ochelari33412000-1 │Ochelari-masca33412100-2 │Ochelari de protecţie33412200-3 │Monturi şi rame de ochelari de protecţie33413000-8 │Lentile33413100-9 │Lentile corectoare33413110-2 │Lentile de contact33413111-9 │Lentile intraoculare33413112-6 │Lentile de ochelari33420000-0 │Material de polarizare33421000-7 │Aparate cu fibre optice33422000-4 │Oglinzi33423000-1 │Filtre optice33424000-8 │Dispozitive de ajutor optic33430000-3 │Instrumente optice şi de astronomie33431000-0 │Binocluri33432000-7 │Ochelari de vedere nocturna33433000-4 │Lunete de vizare33434000-1 │Microscoape optice33435000-8 │Telescoape33436000-5 │Instrumente optice specializate33436100-6 │Lasere33436110-9 │Lasere industriale33440000-6 │Dispozitive cu cristale lichide33441000-3 │Periscoape33450000-9 │Echipament fotografic33451000-6 │Aparate de fotografiat33451100-7 │Obiective pentru aparate de fotografiat33451200-8 │Corpuri pentru aparate de fotografiat33451300-9 │Aparate fotografice pentru pregătirea cliseelor şi a cilindrilor             │de imprimare33451400-0 │Aparate de fotografiat cu developare instantanee33451500-1 │Camere cinematografice33452000-3 │Proiectoare cinematografice33452100-4 │Proiectoare33452110-7 │Proiectoare de diapozitive33452200-5 │Aparate de mărit33452300-6 │Aparate de micşorat33453000-0 │Aparate pentru laboratoare fotografice33453100-1 │Flashuri33453200-2 │Aparate fotografice de mărit33453300-3 │Aparate şi echipament de developare a peliculelor fotografice33453400-4 │Ecrane pentru proiectii33454000-7 │Echipament pentru microfilme şi microfise33454100-8 │Echipament pentru microfilme33454110-1 │Cititoare de microfilme33454200-9 │Echipament pentru microfise33454210-2 │Cititoare de microfise33454300-0 │Echipament pentru microformate33454310-3 │Cititoare de microformate33500000-5 │Instrumente de ceasornicarie33510000-8 │Ceasuri şi ceasornice33511000-5 │Ceasuri33511100-6 │Ceasuri de mana33511200-7 │Cronometre33512000-2 │Ceasornice33512100-3 │Ceasuri desteptatoare33512200-4 │Ceasuri de perete33512300-5 │Ceasuri pentru vehicule33513000-9 │Ceasuri de pontaj şi ceasuri similare; ceasuri de parcare33513100-0 │Ceasuri de pontaj33513200-1 │Cronografe33513300-2 │Ceasuri de parcare33513310-5 │Contoare cu jetoane33513400-3 │Temporizatoare33513500-4 │Întrerupătoare cu ceas34000000-7 │Autovehicule, remorci şi piese pentru vehicule34100000-8 │Autovehicule34110000-1 │Autoturisme34111000-8 │Breakuri34112000-5 │Berline34113000-2 │Vehicule cu tracţiune pe 4 roti34113100-3 │Jeepuri34113200-4 │Vehicule pentru orice tip de teren34113300-5 │Vehicule de teren34114000-9 │Vehicule cu utilizare specială34114100-0 │Vehicule de urgenta34114110-3 │Vehicule de salvare34114120-6 │Vehicule de intervenţie paramedicala34114121-3 │Ambulante34114122-0 │Vehicule pentru transportul pacientilor34114200-1 │Maşini de poliţie34114210-4 │Vehicule pentru transportul detinutilor34114300-2 │Vehicule pentru serviciile de asistenţa socială34114400-3 │Microbuze34115000-6 │Autovehicule cu motor Diesel34116000-3 │Autovehicule pentru transportul a mai puţin de 10 persoane34117000-0 │Vehicule de transport de ocazie34120000-4 │Autovehicule pentru transportul a 10 sau mai multe persoane34121000-1 │Autobuze34121100-2 │Autobuze publice34121200-3 │Autobuze articulate34121300-4 │Autobuze cu etaj34121400-5 │Autobuze cu podea joasa34122000-8 │Autocare34130000-7 │Autovehicule pentru transportul de mărfuri34131000-4 │Vehicule cu motor diesel pentru transportul de mărfuri34132000-1 │Vehicule cu acumulatori pentru transportul de mărfuri34133000-8 │Camioane articulate34133100-9 │Autocisterne34133110-2 │Autocisterne de carburanţi34134000-5 │Camioane cu platforma34135000-2 │Camioane basculante34136000-9 │Furgoane34136100-0 │Furgonete34136200-1 │Furgoane carosate34137000-6 │Vehicule de ocazie pentru transportul de mărfuri34138000-3 │Tractoare rutiere34139000-0 │Sasiuri34139100-1 │Sasiuri cu cabine34139200-2 │Sasiuri carosate34139300-3 │Sasiuri complete34140000-0 │Autovehicule de mare capacitate34141000-7 │Autobasculante34142000-4 │Camioane-macara34142100-5 │Camioane cu platforma ridicatoare34142200-6 │Maşini de încărcat cu schipuri34143000-1 │Vehicule pentru întreţinere de iarna34144000-8 │Autovehicule cu utilizare specială34144100-9 │Turle de foraj mobile34144200-0 │Vehicule pentru servicii de ajutor34144210-3 │Maşini de pompieri34144211-0 │Camioane cu scara turnanta34144212-7 │Autopompe34144213-4 │Vehicule de stingere a incendiilor34144220-6 │Vehicule de depanare34144300-1 │Poduri mobile34144400-2 │Vehicule de întreţinere rutiera34144410-5 │Vehicule de vidanjare34144420-8 │Vehicule de răspândire a sarii34144430-1 │Vehicule de maturare a strazilor34144431-8 │Vehicule de aspirare a strazilor34144440-4 │Vehicule de răspândire a pietrisului34144450-7 │Vehicule de stropire a strazilor34144500-3 │Vehicule pentru transportul deşeurilor menajere şi al apelor             │uzate34144510-6 │Vehicule pentru transportul deşeurilor menajere34144511-3 │Vehicule de colectare a deşeurilor menajere34144512-0 │Vehicule de compactare a deşeurilor menajere34144520-9 │Autocisterne pentru transportul apelor uzate34144600-4 │Vehicule militare34144610-7 │Vehicule pentru acţiuni ofensive34144700-5 │Vehicule utilitare34144710-8 │Încărcătoare cu roti34144730-4 │Vehicule de reaprovizionare a aeronavelor34144740-7 │Vehicule de tractare a aeronavelor34144750-0 │Cargouri34144751-7 │Transportatoare de pilieri34144760-3 │Biblioteci mobile34144800-6 │Autocaravane34144900-7 │Vehicule electrice34144910-0 │Autobuze electrice34200000-9 │Caroserii, remorci sau semiremorci pentru vehicule34210000-2 │Caroserii de vehicule34211000-9 │Caroserii de autobuze34212000-6 │Caroserii de ambulante34213000-3 │Caroserii de vehicule pentru transportul de mărfuri34220000-5 │Remorci, semiremorci şi containere mobile34221000-2 │Containere mobile cu utilizare specială34221100-3 │Unităţi mobile de ajutor34221200-4 │Unităţi mobile de urgenta34221300-5 │Unităţi de intervenţie în caz de accident chimic34223000-6 │Remorci şi semiremorci34223100-7 │Semiremorci34223200-8 │Autocisterne34223300-9 │Remorci34223310-2 │Remorci de uz general34223320-5 │Remorci pentru transportul căilor34223330-8 │Unităţi mobile pe remorci34223340-1 │Remorci-cisterna34223350-4 │Remorci cu scara turnanta34223360-7 │Remorci de alimentare cu carburanţi a aeronavelor34223370-0 │Remorci basculante34223400-0 │Remorci şi semiremorci de tip caravana34224000-3 │Piese pentru remorci, semiremorci şi alte vehicule34300000-0 │Piese şi accesorii pentru vehicule şi motoare de vehicule34310000-3 │Motoare şi piese pentru motoare34311000-0 │Motoare34311100-1 │Motoare cu ardere interna pentru autovehicule şi motociclete34311110-4 │Motoare cu aprindere prin scanteie34311120-7 │Motoare cu aprindere prin compresie34312000-7 │Piese pentru motoare34312100-8 │Curele de ventilatoare34312200-9 │Bujii34312300-0 │Radiatoare pentru vehicule34312400-1 │Pistoane34320000-6 │Piese mecanice de rezerva, altele decât motoare şi piese de             │motoare34321000-3 │Osii34322000-0 │Frane şi piese pentru frane34322100-1 │Echipamente de frana34322200-2 │Frane cu disc34322300-3 │Garnituri de frana34322400-4 │Plăcuţe de frana34322500-5 │Saboti de frana34323000-7 │Cutii de viteze34324000-4 │Roti, piese şi accesorii34324100-5 │Echipament de echilibrare a rotilor34325000-1 │Amortizoare şi ţevi de esapament34326000-8 │Ambreiaje şi piese conexe34327000-5 │Volane, coloane şi cutii de direcţie34328000-2 │Cricuri pentru vehicule34330000-9 │Bancuri de încercare34340000-2 │Echipament de conversie pentru vehicule34350000-5 │Centuri de siguranţă34360000-8 │Piese de rezerva pentru vehicule destinate transportului de             │mărfuri34370000-1 │Piese de rezerva pentru furgoane34380000-4 │Piese de rezerva pentru automobile34390000-7 │Accesorii pentru tractoare34400000-1 │Motociclete, biciclete şi motociclete cu atas34410000-4 │Motociclete34411000-1 │Piese şi accesorii pentru motociclete34411100-2 │Motociclete cu atas34411110-5 │Piese şi accesorii pentru motociclete cu atas34420000-7 │Motoscutere34430000-0 │Biciclete cu motor auxiliar34440000-3 │Biciclete34441000-0 │Biciclete fără motor34442000-7 │Piese şi accesorii pentru biciclete35000000-4 │Echipament de transport35100000-5 │Nave şi ambarcatiuni35110000-8 │Nave35111000-5 │Nave de război35111100-6 │Nave maritime de patrulare35111200-7 │Portavioane35111300-8 │Submarine35112000-2 │Nave şi ambarcatiuni similare pentru transportul de persoane             │sau de mărfuri35112100-3 │Nave de croaziera, feriboturi şi nave similare pentru transportul             │de persoane35112110-6 │Feriboturi35112120-9 │Nave de croaziera35112200-4 │Nave pentru transportul de mărfuri35112210-7 │Vrachiere35112220-0 │Cargouri35112230-3 │Nave de mărfuri35112240-6 │Nave-container35112250-9 │Nave RO-RO35112260-2 │Nave-cisterna35112270-5 │Transbordoare pentru autoturisme35112280-8 │Nave frigorifice35113000-9 │Nave de pescuit şi alte nave speciale35113100-0 │Nave de pescuit şi nave de prelucrare a peştelui35113110-3 │Nave de pescuit35113120-6 │Nave uzina35113200-1 │Remorchere35113300-2 │Nave diverse35113310-5 │Nave de dragare35113320-8 │Docuri plutitoare35113330-1 │Nave-suport pentru scufundari35113331-8 │Macarale plutitoare35113340-4 │Nave de producţie35113341-1 │Nave de prospecţiune seismometrica35113342-8 │Nave hidrografice35113343-5 │Nave de combatere a poluarii35113400-3 │Nave de ajutor35113410-6 │Nave de stingere a incendiilor35113420-9 │Nave de salvare35113430-2 │Nave-far35114000-6 │Platforme de foraj sau de producţie, plutitoare sau submersibile35114100-7 │Nave de foraj35114200-8 │Troliuri automate35114300-9 │Troliuri de foraj pentru platforme35114400-0 │Platforme de foraj plutitoare35114500-1 │Instalatie de producţie plutitoare35114600-2 │Troliuri semisubmersibile35114700-3 │Platforme de producţie35114710-6 │Platforme mobile35114720-9 │Platforme marine35114730-2 │Platforme de foraj35115000-3 │Structuri plutitoare35115100-4 │Geamanduri de marcare35115200-5 │Plute35115210-8 │Plute pneumatice35120000-1 │Ambarcatiuni35121000-8 │Ambarcatiuni specializate35121100-9 │Barci cu motor35121110-2 │Vedete de supraveghere35121120-5 │Vedete de patrulare vamală35121130-8 │Vedete de patrulare pentru poliţie35121140-1 │Barci de salvare35122000-5 │Ambarcatiuni sportive şi de agrement35122100-6 │Barci cu vele35122110-9 │Catamarane35122120-2 │Ambarcatiuni de salvare35122130-5 │Barci cu vasle35122140-8 │Ambarcatiuni mici35122150-1 │Barci din fibre de sticlă35122160-4 │Barci semirigide35122200-7 │Ambarcatiuni pneumatice35122210-0 │Barci pneumatice35122220-3 │Canoe35122300-8 │Ambarcatiuni cu rame35200000-6 │Locomotive şi materiale rulante feroviare şi piese conexe35210000-9 │Locomotive şi tendere feroviare35211000-6 │Locomotive electrice feroviare35212000-3 │Locomotive diesel electrice35213000-0 │Locomotive diesel35214000-7 │Tendere35215000-4 │Funiculare35220000-2 │Material rulant35221000-9 │Vehicule de service sau de întreţinere a căilor ferate35222000-6 │Vagoane de tren şi de tramvai pentru călători, troleibuze35222100-7 │Vagoane de tramvai pentru călători35222200-8 │Vagoane de tren pentru călători35222300-9 │Troleibuze35222310-2 │Vagoane de tren35222400-0 │Vagoane de bagaje şi vagoane speciale35223000-3 │Vagoane de marfa35230000-5 │Piese pentru locomotive sau materiale rulante feroviare sau de             │tramvai; echipament mecanic pentru controlul traficului35231000-2 │Piese pentru locomotive sau material rulant35231100-3 │Roti monobloc35231200-4 │Tampoane şi bare de tracţiune35231300-5 │Scaune pentru material feroviar rulant35231400-6 │Osii, anvelope şi alte piese pentru locomotive sau material             │rulant35232000-9 │Echipament mecanic de semnalizare şi de comanda35300000-7 │Aeronave şi nave spatiale35310000-0 │Elicoptere şi avioane35311000-7 │Aeronave cu aripa fixa35311100-8 │Avioane35311200-9 │Avioane fără pilot35311300-0 │Aeronave pilotate35311400-1 │Aeronave cu utilizare specială35312000-4 │Elicoptere35320000-3 │Nave spatiale, sateliti şi dispozitive de lansare35321000-0 │Nave spatiale35322000-7 │Sateliti35323000-4 │Dispozitive de lansare a navelor spatiale35330000-6 │Baloane, dirijabile şi alte aeronave fără motor35331000-3 │Planoare35331100-4 │Deltaplane35332000-0 │Baloane35333000-7 │Dirijabile35340000-9 │Piese pentru aeronave şi nave spatiale35341000-6 │Piese pentru aeronave35341100-7 │Motoare de aeronave35341110-0 │Turboreactoare şi turbopropulsoare35341111-7 │Turboreactoare35341112-4 │Turbopropulsoare35341120-3 │Motoare cu reactie35341130-6 │Piese pentru motoare de aeronave35341131-3 │Piese pentru turboreactoare sau turbopropulsoare35342000-3 │Piese pentru elicoptere35350000-2 │Echipament, aparate de antrenament la sol, simulatoare şi piese             │conexe pentru aeronave sau nave spatiale35351000-9 │Echipament pentru aeronave35351100-0 │Dispozitive de lansare a aeronavelor35351110-3 │Sisteme de catapultare pentru aeronave35351200-1 │Dispozitiv de franare pe platforma de aterizare35351300-2 │Simulatoare de zbor35351310-5 │Aparate de antrenament de zbor la sol35400000-8 │Diverse echipamente de transport35410000-1 │Sarete trase de cai sau de mana şi alte vehicule fără motor35411000-8 │Carucioare35420000-4 │Carucioare de bagaje35421000-1 │Carucioare de copii36000000-1 │Produse fabricate, mobile, obiecte de artizanat, produse cu             │utilizare specială şi consumabile asociate36100000-2 │Mobila36110000-5 │Scaune şi piese ale acestora36111000-2 │Scaune cu cadru metalic36111100-3 │Scaune pentru aeronave civile36111200-4 │Scaune pentru autovehicule36111300-5 │Scaune pivotante36111400-6 │Scaune de birou, pentru sălile de clasa şi alte tipuri de scaune36111410-9 │Scaune pentru sălile de clasa36111420-2 │Scaune de birou36111430-5 │Scaune de teatru36111490-3 │Scaune ejectabile36112000-9 │Scaune cu rame din lemn36112100-0 │Scaune pentru sălile de mese36112200-1 │Fotolii36112300-2 │Divane36112400-3 │Banchete36112500-4 │Sezlonguri36112600-5 │Taburete36113000-6 │Scaune de plastic36114000-3 │Piese pentru scaune36114100-4 │Tapiterie36115000-0 │Scaune36120000-8 │Mobilier, de alt tip decât de uz casnic36121000-5 │Mobilier de birou36121100-6 │Mobilier de birou din metal36121110-9 │Mese din metal36121120-2 │Dulapuri din metal36121130-5 │Birouri din metal36121140-8 │Etajere de birou din metal36121150-1 │Biblioteci din metal36121160-4 │Sisteme de arhivare din metal36121161-1 │Dulapuri de arhivare din metal36121162-8 │Fisiere din metal36121163-5 │Sisteme rotative36121164-2 │Carucioare de birou36121170-7 │Dulapuri din metal36121200-7 │Mobilier de birou din lemn36121210-0 │Mese din lemn36121220-3 │Dulapuri din lemn36121230-6 │Birouri din lemn36121240-9 │Etajere de birou din lemn36121241-6 │Etajere de arhivare din lemn36121250-2 │Sisteme de arhivare36121251-9 │Dulapuri de arhivare36121252-6 │Fisiere36121253-3 │Arhive suspendate36121254-0 │Carucioare din lemn36121300-8 │Vitrine36121400-9 │Mobilier pentru computer36121410-2 │Mese pentru computer36121500-0 │Mese de sortare36121510-3 │Compartimente de sortare36122000-2 │Mobilier pentru magazine36122100-3 │Vitrine36122200-4 │Tejghele36122210-7 │Tejghele de servire36122300-5 │Unităţi de stocare36122400-6 │Vitrine de prezentare36123000-9 │Mobilier de laborator36123100-0 │Mese de lucru de laborator36130000-1 │Mobilier de uz casnic36131000-8 │Mobilier şi echipament de bucatarie36131100-9 │Dulapuri36131200-0 │Etajere36131300-1 │Plane de lucru36131400-2 │Dulapioare36131500-3 │Bucatarii echipate36131600-4 │Hote de tiraj36132000-5 │Mobilier de gradina36133000-2 │Mobilier pentru dormitor, pentru camera de zi şi pentru             │sufragerie36133100-3 │Mobilier pentru dormitor36133110-6 │Paturi şi asternuturi şi tesaturi speciale pentru mobilier36133111-3 │Somiere36133112-0 │Saltele36133113-7 │Tesaturi speciale pentru mobilier36133114-4 │Paturi electrice36133115-1 │Pânze cauciucate36133116-8 │Paturi de copii36133120-9 │Mobilier de dormitor, altul decât paturi şi asternuturi36133121-6 │Sifoniere36133122-3 │Comode36133123-0 │Noptiere36133200-4 │Mobilier pentru camera de zi36133210-7 │Mese pentru camera de zi36133300-5 │Mobilier pentru sufragerie36133310-8 │Birouri şi mese36133311-5 │Birouri36133312-2 │Mese36133313-9 │Masute36133320-1 │Biblioteci36134000-9 │Mobilier de baie36140000-4 │Diverse tipuri de mobilier şi echipament36141000-1 │Mobilier metalic36141100-2 │Rasteluri36141200-3 │Bancuri de lucru36141400-5 │Taburete de metal36141500-6 │Mobilier modular36142000-8 │Rafturi mobile36143000-5 │Mobilier pentru sali de conferinţe36144000-2 │Echipament de expoziţie36144100-3 │Standuri de expoziţie36145000-9 │Mobilier de biblioteca36145100-0 │Echipament de biblioteca36146000-6 │Mobilier pentru sali de primire şi de recepţie36147000-3 │Mobilier din plastic şi din alte materiale36147100-4 │Mobilier din plastic36147110-7 │Scaune de plastic36147200-5 │Mobilier din lemn de bambus36148000-0 │Elemente de mobilier36150000-7 │Mobilier şcolar36151000-4 │Mese şi scaune de şcoala36151100-5 │Pupitre36151200-6 │Bănci36152000-1 │Mobilier pentru grădiniţe36153000-8 │Material pedagogic36153100-9 │Material didactic36153110-2 │Accesorii didactice36153200-0 │Materiale de pregătire36200000-3 │Bijuterii şi articole conexe36210000-6 │Monede şi medalii36211000-3 │Monede36212000-0 │Medalii36220000-9 │Bijuterii36221000-6 │Perle36222000-3 │Piese de orfevrerie36223000-0 │Articole din metale preţioase36224000-7 │Articole din pietre preţioase sau semipretioase36225000-4 │Articole de argintarie36226000-1 │Cadouri de pensionare36300000-4 │Instrumente muzicale şi piese conexe36310000-7 │Instrumente muzicale36311000-4 │Piane36312000-1 │Orgi36313000-8 │Instrumente cu coarde36314000-5 │Instrumente de suflat36315000-2 │Instrumente muzicale cu amplificare electrica36315100-3 │Sintetizatoare36316000-9 │Instrumente de percutie36320000-0 │Piese şi accesorii pentru instrumente muzicale36400000-5 │Articole şi echipament de sport36410000-8 │Echipament de sport în aer liber36411000-5 │Echipament de schi36411100-6 │Schiuri36412000-2 │Echipament de sport nautic36412100-3 │Schiuri nautice36413000-9 │Articole de vânătoare sau de pescuit36414000-6 │Articole de camping36415000-3 │Echipament de atletism36416000-0 │Echipament pentru petrecerea timpului liber36420000-1 │Echipament de gimnastica36500000-6 │Jocuri şi jucarii; atractii pentru bâlci36510000-9 │Papusi36520000-2 │Jucarii36521000-9 │Instrumente muzicale de jucarie36522000-6 │Jucarii cu roti36523000-3 │Puzzle36524000-0 │Jocuri36530000-5 │Articole pentru bâlci, jocuri de masa sau jocuri de sala36531000-2 │Cărţi de joc36532000-9 │Jocuri video36533000-6 │Biliard36534000-3 │Jocuri acţionate cu monede sau jetoane36535000-0 │Calusei, leagane, standuri de tir şi alte atractii pentru bâlci36535100-1 │Leagane36535200-2 │Echipament pentru terenuri de joaca36600000-7 │Diverse produse manufacturate şi alte produse36610000-0 │Accesorii de spalatorie36620000-3 │Tablite sau table şcolare pentru scris sau desenat36621000-0 │Table36622000-7 │Tablite de scris36630000-6 │Produse artificiale36631000-3 │Fructe artificiale36632000-0 │Flori artificiale36633000-7 │Iarba artificiala36634000-4 │Gazon artificial36635000-1 │Imitatii de bijuterii36640000-9 │Aparate şi echipament utilizate în scopuri demonstrative36641000-6 │Produse informative şi de promovare36650000-2 │Umbrele de ploaie şi umbrele de soare; bastoane pentru mers şi             │bastoane-scaun36651000-9 │Umbrele de soare36652000-6 │Umbrele de ploaie36653000-3 │Bastoane-scaun36654000-0 │Bastoane pentru mers36655000-7 │Piese, garnituri şi accesorii pentru umbrele de ploaie şi de             │soare, bastoane şi articole similare36660000-5 │Articole funerare36670000-8 │Echipament de bucatarie, articole de menaj şi articole de             │catering36671000-5 │Echipament de bucatarie36671100-6 │Ustensile de bucatarie36671110-9 │Vesela36671120-2 │Cani şi pahare36671121-9 │Cani36671122-6 │Cesti36671130-5 │Recipiente pentru alimente36671140-8 │Bidoane de apa36671150-1 │Recipiente izoterme36671160-4 │Tavi36671200-7 │Vesela de masa şi ustensile de bucatarie36671210-0 │Vesela de masa36671300-8 │Portelan şi ustensile de bucatarie36672000-2 │Articole de catering36672100-3 │Articole de catering de unica folosinţă36672110-6 │Cutite şi farfurii de unica folosinţă36672120-9 │Cani de unica folosinţă36672200-4 │Tavi pentru alimente36673000-9 │Maturi şi perii de diverse tipuri36673100-0 │Maturi36673200-1 │Perii36673210-4 │Pensule de zugravit36673220-7 │Pensule pentru cosmetica36673230-0 │Periute de dinti36673300-2 │Maturi şi perii de menaj36673310-5 │Perii de toaleta36674000-6 │Brichete, articole din materiale inflamabile, articole de             │pirotehnie, chibrituri şi combustibili lichizi sau combustibili             │gazosi lichefiati36674100-7 │Brichete36674200-8 │Aliaje piroforice36674300-9 │Chibrituri36674400-0 │Gaz pentru brichete36674500-1 │Articole de pirotehnie36674600-2 │Lumanari36675000-3 │Articole de coafura36675100-4 │Piepteni36675200-5 │Peruci36680000-1 │Articole pentru cazarme36700000-8 │Consumabile şi produse de consum divers36710000-1 │Consumabile36711000-8 │Truse de testare36712000-5 │Filtre36712100-6 │Cartuse cu filtru36712200-7 │Piese de uzura36713000-2 │Articole sanitare36720000-4 │Produse scutite de taxe36730000-7 │Produse de unica folosinţă36731000-4 │Articole de unica folosinţă36731100-5 │Prezervative36731200-6 │Obiecte personale36800000-9 │Articole pentru lucrări de artizanat şi de arta36810000-2 │Articole pentru lucrări de artizanat36820000-5 │Articole pentru lucrări de arta36821000-2 │Pensule de pictat36822000-9 │Creioane de desen36822100-0 │Creioane colorate36822200-1 │Cărbune pentru desen36822300-2 │Creta36822400-3 │Creioane pastel36900000-0 │Produse cu utilizare specială36910000-3 │Echipament de poliţie36911000-0 │Tinte de tir36912000-7 │Echipament antirevoltă36920000-6 │Produse reciclate36930000-9 │Dispozitive de siguranţă36931000-6 │Accesorii de siguranţă36932000-3 │Genti de siguranţă36933000-0 │Sigilii36934000-7 │Marcaje             │Crotalii pentru animale36941000-9 │Crotalii pentru bovine36950000-5 │Cutii de compost36960000-8 │Jetoane36970000-1 │Cabine pentru vopsire36980000-4 │Borne de semnalizare pentru zapada37000000-8 │Materii prime secundare de recuperare37100000-9 │Materii prime secundare metalice de recuperare37200000-0 │Materii prime secundare nemetalice de recuperare40000000-2 │Electricitate, gaz, energie nucleara şi combustibili nucleari,             │aburi, apa calda şi alte surse de energie40100000-3 │Electricitate40200000-4 │Gaz artificial40210000-7 │Gaz de huila sau gaze similare40220000-0 │Gaz pentru reţelele publice40300000-5 │Aburi, apa calda şi produse conexe40310000-8 │Apa calda40320000-1 │Aburi40330000-4 │Încălzire urbana40340000-7 │Încălzire la distanta40400000-6 │Energie solara40410000-9 │Panouri solare40420000-2 │Instalatie solara40500000-7 │Combustibili nucleari40510000-0 │Uraniu40520000-3 │Plutoniu40530000-6 │Materiale radioactive40540000-9 │Radioizotopi41000000-9 │Apa captata şi epurata41100000-0 │Apa naturala bruta41110000-3 │Apa potabilă41120000-6 │Apa nepotabila45000000-7 │Lucrări de construcţie45100000-8 │Lucrări de pregătire a şantierului45110000-1 │Lucrări de demolare de clădiri şi de terasament45111000-8 │Lucrări de demolare, de pregătire şi de degajare a şantierului45111100-9 │Lucrări de demolare45111200-0 │Lucrări de pregătire şi de degajare a şantierului45111210-3 │Lucrări de demolare prin explozie şi lucrări de îndepărtare             │ulterioară a rocilor45111211-0 │Lucrări de demolare prin explozie45111212-7 │Lucrări de îndepărtare a rocilor45111213-4 │Lucrări de degajare a şantierului45111214-1 │Lucrări de îndepărtare a molozului45111220-6 │Lucrări de îndepărtare a vegetatiei arbustive45111230-9 │Lucrări de stabilizare a solului45111240-2 │Lucrări de drenare a solului45111250-5 │Lucrări de cercetare a solului45111260-8 │Lucrări de pregătire a santierelor miniere45111290-7 │Lucrări de pregătire a instalaţiilor45111291-4 │Lucrări de amenajare a terenului45112000-5 │Lucrări de excavare şi de terasament45112100-6 │Lucrări de sapare de santuri45112200-7 │Lucrări de decopertare a solului45112210-0 │Lucrări de decopertare a stratului vegetal45112300-8 │Lucrări de rambleiere şi de asanare a terenului45112310-1 │Lucrări de rambleiere45112320-4 │Lucrări de asanare a terenului45112330-7 │Lucrări de ameliorare a şantierului45112340-0 │Lucrări de decontaminare a solului45112350-3 │Lucrări de valorificare a terenurilor virane45112400-9 │Lucrări de excavare45112410-2 │Lucrări de sapare de gropi în cimitire45112420-5 │Lucrări de excavare de fundaţii45112440-1 │Lucrări colinare de terasament45112441-8 │Lucrări de taluzare45112500-0 │Lucrări de terasament45112600-1 │Lucrări de debleu şi rambleu45112700-2 │Lucrări de arhitectura peisagistica45113000-2 │Lucrări de şantier45120000-4 │Lucrări experimentale de sondare şi de foraj45121000-1 │Lucrări experimentale de sondare45122000-8 │Lucrări experimentale de foraj45200000-9 │Lucrări de construcţie completa sau parţială şi lucrări publice45210000-2 │Lucrări de construcţii45211000-9 │Lucrări de construcţie de imobile colective şi de case             │individuale45211100-0 │Lucrări de construcţie de case45211200-1 │Adaposturi sociale45211300-2 │Case45211310-5 │Băi45211320-8 │Verande45211340-4 │Imobile colective45211341-1 │Apartamente45211350-7 │Clădiri multifunctionale45211360-0 │Dezvoltare urbana45212000-6 │Lucrări de construcţie de clădiri destinate activităţilor             │sportive, culturale, de recreere şi de cazare, restaurante45212100-7 │Lucrări de construcţie de complexe pentru petrecerea timpului             │liber45212110-0 │Centre de petrecere a timpului liber45212120-3 │Parcuri tematice45212130-6 │Parcuri de distractie45212140-9 │Instalatie de recreere45212150-2 │Cinema45212160-5 │Cazino45212170-8 │Clădiri de divertisment45212171-5 │Centre de divertisment45212172-2 │Centre de recreere45212180-1 │Case de bilete45212190-4 │Lucrări de protecţie împotriva razelor solare45212200-8 │Lucrări de construcţie de complexe sportive45212210-1 │Complexe sportive monovalente45212211-8 │Patinoar45212212-5 │Lucrări de construcţie de piscine45212220-4 │Complexe sportive polivalente45212221-1 │Lucrări de construcţie de structuri pentru terenuri de sport45212222-8 │Sala de gimnastica45212223-5 │Complexe sportive de iarna45212224-2 │Stadion45212225-9 │Palat al sporturilor45212290-5 │Lucrări de reparatie şi de întreţinere a complexelor sportive45212300-9 │Lucrări de construcţie de clădiri destinate activităţilor             │artistice şi culturale45212310-2 │Lucrări de construcţie de centre de expoziţie45212311-9 │Galerie de arta45212312-6 │Centru de expoziţie45212313-3 │Muzeu45212320-5 │Lucrări de construcţie de clădiri destinate activităţilor             │artistice45212321-2 │Auditoriu45212322-9 │Teatru45212330-8 │Biblioteca45212331-5 │Biblioteca multimedia45212340-1 │Sala de conferinţe45212350-4 │Clădiri de interes istoric sau arhitectural deosebit45212351-1 │Monument preistoric45212352-8 │Monument industrial45212353-5 │Palat45212354-2 │Castel45212360-7 │Clădiri religioase45212361-4 │Biserica45212400-0 │Hoteluri şi restaurante45212410-3 │Lucrări de construcţie de clădiri pentru cazare45212411-0 │Hotel45212412-7 │Pensiune45212413-4 │Cazare de scurta durata45212420-6 │Lucrări de construcţie de restaurante şi complexe similare45212421-3 │Restaurant45212422-0 │Cantina45212423-7 │Cafenea45213000-3 │Lucrări de construcţie de clădiri comerciale, antrepozite şi             │clădiri industriale, clădiri pentru activităţi de transport45213100-4 │Lucrări de construcţie de clădiri comerciale45213110-7 │Clădiri pentru magazine45213111-4 │Centru comercial45213112-1 │Mici magazine45213120-0 │Oficiu poştal45213130-3 │Banca45213140-6 │Piaţa45213141-3 │Piaţa acoperită45213142-0 │Piaţa în aer liber45213150-9 │Complex de birouri45213200-5 │Lucrări de construcţie de antrepozite şi clădiri industriale45213210-8 │Antrepozite frigorifice45213220-1 │Lucrări de construcţie de antrepozite45213221-8 │Depozite45213230-4 │Abator45213240-7 │Clădiri agricole45213241-4 │Hambar45213242-1 │Grajduri45213250-0 │Lucrări de construcţie de clădiri industriale45213251-7 │Unităţi industriale45213252-4 │Ateliere45213300-6 │Clădiri pentru activităţi de transport45213310-9 │Lucrări de construcţie de clădiri pentru transportul rutier45213311-6 │Statie de autobuz45213312-3 │Parcare cu etaje45213313-0 │Clădire pentru instalaţii de serviciu45213314-7 │Parc de autobuze45213320-2 │Lucrări de construcţie de clădiri pentru transportul feroviar45213321-9 │Gara feroviara45213322-6 │Terminal feroviar45213330-5 │Lucrări de construcţie de clădiri pentru transportul aerian45213331-2 │Clădiri aeroportuare45213332-9 │Turn de control aeroportuar45213340-8 │Lucrări de construcţie de clădiri pentru transportul pe apa45213341-5 │Terminal pentru feribot45213342-2 │Terminal Ro-Ro45213350-1 │Lucrări de construcţie de clădiri pentru mijloace de transport             │diverse45213351-8 │Hangar de întreţinere45213352-5 │Garaje de servicii45214000-0 │Lucrări de construcţie de instituţii de învăţământ şi centre de             │cercetare45214100-1 │Lucrări de construcţie de grădiniţe45214200-2 │Lucrări de construcţie de instituţii şcolare45214210-5 │Şcoala primara45214220-8 │Şcoala gimnaziala45214230-1 │Şcoala specială45214300-3 │Lucrări de construcţii de instituţii de învăţământ superior45214310-6 │Colegiu profesional45214320-9 │Colegiu tehnic45214400-4 │Lucrări de construcţie de instituţii universitare45214410-7 │Politehnica45214420-0 │Amfiteatru45214430-3 │Laborator lingvistic45214500-5 │Lucrări de construcţie de centre de formare continua45214600-6 │Lucrări de construcţie de centre de cercetare45214610-9 │Laboratoare45214620-2 │Echipament de cercetare şi experimentare45214630-5 │Instalaţii ştiinţifice45214640-8 │Staţii meteorologice45214700-7 │Lucrări de construcţie de campusuri universitare45214800-8 │Construcţii de echipamente de formare profesională45215000-7 │Lucrări de construcţie de clădiri pentru servicii sociale şi             │sanitare, crematorii şi toalete publice45215100-8 │Lucrări de construcţie de clădiri pentru servicii sanitare45215110-1 │Staţiune termala45215120-4 │Clădire pentru servicii medicale specializate45215130-7 │Clinica45215140-0 │Echipamente de spital45215141-7 │Sala de operaţii45215142-4 │Unitate de terapie intensiva45215143-1 │Sala de depistare şi de diagnosticare45215144-8 │Sali de depistare45215145-5 │Sala de fluoroscopie45215146-2 │Sala de patologie45215147-9 │Sala de medicina legală45215148-6 │Sala de cateterism45215200-9 │Lucrări de construcţie de clădiri pentru servicii sociale45215210-2 │Lucrări de construcţie de adaposturi cu caracter social45215211-9 │Cămin de bătrâni45215212-6 │Azil de bătrâni45215213-3 │Centru de îngrijire45215214-0 │Case rezidentiale45215215-7 │Cămin de copii45215220-5 │Lucrări de construcţie de clădiri sociale, altele decât             │adăposturile cu caracter social45215221-2 │Centru de asistenţa de zi45215222-9 │Centru civic45215300-0 │Crematoriu45215400-1 │Cimitir45215500-2 │Toalete publice45215510-5 │Reparare şi întreţinere a toaletelor publice45216000-4 │Lucrări de construcţie de instituţii de ordine publică sau de             │clădiri pentru servicii de urgenta şi clădiri militare45216100-5 │Lucrări de construcţie de instituţii de ordine publică sau de             │clădiri pentru servicii de urgenta45216110-8 │Lucrări de construcţie de instituţii de ordine publică45216111-5 │Secţie de poliţie45216112-2 │Tribunal45216113-9 │Închisoare45216114-6 │Clădiri parlamentare şi sali de reuniuni publice45216120-1 │Lucrări de construcţie de clădiri pentru servicii de urgenta45216121-8 │Unitate de pompieri45216122-5 │Centru de ambulante45216123-2 │Post salvamont45216124-9 │Post salvamar45216125-6 │Clădire pentru servicii de urgenta45216126-3 │Post de garda de coasta45216127-0 │Post pentru servicii de salvare45216128-7 │Far45216200-6 │Lucrări de construcţie de clădiri şi instalaţii militare45216210-9 │Popota militară45216220-2 │Buncar militar45216230-5 │Adapost militar45216240-8 │Baraci45220000-5 │Lucrări de inginerie şi de construcţii45221000-2 │Lucrări de construcţie de poduri şi tuneluri, puţuri şi pasaje             │subterane45221100-3 │Lucrări de construcţie de poduri45221110-6 │Pod45221111-3 │Pod rutier45221112-0 │Pod feroviar45221113-7 │Pasarela pentru pietoni45221114-4 │Pod de fier45221115-1 │Pod de oţel             │Subtraversare45221117-5 │Pod-bascula45221118-2 │Pod pentru conducte45221119-9 │Renovare de poduri45221120-9 │Viaduct45221121-6 │Viaduct rutier45221122-3 │Viaduct feroviar45221200-4 │Lucrări de construcţie de tuneluri, puţuri şi pasaje subterane45221210-7 │Excavaţii acoperite sau parţial acoperite45221211-4 │Pasaj inferior45221212-1 │Pasaj subteran45221213-8 │Excavaţii feroviare acoperite sau parţial acoperite45221214-5 │Excavaţii rutiere acoperite sau parţial acoperite45221220-0 │Podeţe45221230-3 │Puţuri45221240-6 │Lucrări de construcţie de tuneluri45221241-3 │Tunel rutier45221242-0 │Tunel feroviar45221243-7 │Tunel pentru pietoni45221244-4 │Tunel pentru canal45221245-1 │Tunel subfluvial45221246-8 │Tunel submarin45221247-5 │Excavare de tuneluri45221248-2 │Consolidare de tuneluri45221250-9 │Lucrări subterane, altele decât tunelurile, puturile şi             │pasajele subterane45222000-9 │Lucrări de construcţie pentru lucrări publice, altele decât             │podurile, puturile şi pasajele subterane45222100-0 │Uzina de tratare a deşeurilor45222110-3 │Rampa de deşeuri45222200-1 │Lucrări de construcţii militare45222210-4 │Lucrări de inginerie militară45223000-6 │Structuri45223100-7 │Ansamblu de structuri metalice45223110-0 │Instalatie de structuri metalice45223200-8 │Lucrări de structura45223210-1 │Lucrări de structuri metalice45223220-4 │Lucrări de baza45223300-9 │Parcare45223310-2 │Parcare subterana45223320-5 │Parcare de tip "parcheaza şi călătoreşte"45223400-0 │Statie radar45223500-1 │Structuri din beton armat45223600-2 │Rigole cu crampoane45223700-3 │Zona de serviciu45223710-6 │Zona de serviciu autostradal45223720-9 │Staţii de benzina45223800-4 │Asamblare şi instalare de structuri prefabricate45223810-7 │Construcţii prefabricate45223820-0 │Elemente şi componente prefabricate45223821-7 │Elemente prefabricate45223822-4 │Componente prefabricate45230000-8 │Lucrări de construcţie de conducte, linii electrice şi de             │comunicaţii, autostrăzi, şosele, aerodromuri şi cai ferate;             │lucrări de nivelare45231000-5 │Lucrări de construcţie de conducte, linii electrice şi de             │comunicaţii45231100-6 │Lucrări generale de construcţie de conducte45231110-9 │Pozare de conducte45231111-6 │Lucrări de demontare şi de înlocuire a conductelor45231112-3 │Instalare de reţea de conducte45231113-0 │Lucrări de înlocuire a conductelor45231200-7 │Lucrări de construcţie de conducte de ţiţei şi de gaz45231210-0 │Conducte de ţiţei45231220-3 │Gazoducte45231221-0 │Conducte de alimentare cu gaz45231222-7 │Gazometre45231223-4 │Lucrări auxiliare pentru distribuirea gazului45231300-8 │Lucrări de construcţie de conducte de apa şi de canalizare a             │apelor uzate45231400-9 │Lucrări de construcţie de linii electrice45231500-0 │Lucrări de conducte de aer comprimat45231510-3 │Lucrări de posta pneumatica45231600-1 │Lucrări de construcţie de linii de comunicaţii45232000-2 │Lucrări auxiliare pentru conducte şi cabluri45232100-3 │Lucrări auxiliare pentru conducte de apa45232120-9 │Lucrări de irigatie45232121-6 │Canale de irigatie45232130-2 │Canalizare de ape pluviale45232140-5 │Conducte de încălzire urbana45232141-2 │Instalaţii de încălzire45232142-9 │Statie de transfer termic45232150-8 │Lucrări pentru conducte de alimentare cu apa45232151-5 │Renovarea conductelor de apa45232152-2 │Statie de pompare45232153-9 │Turn de apa45232200-4 │Lucrări auxiliare pentru linii electrice45232210-7 │Construcţie de linii suspendate45232220-0 │Statie electrica45232221-7 │Statie electrica de transformare45232300-5 │Lucrări de construcţie de linii telefonice şi de comunicaţii şi             │lucrări auxiliare45232310-8 │Lucrări de construcţie de linii telefonice45232311-5 │Linii telefonice stradale pentru apeluri de urgenta45232320-1 │Linii de radiodifuziune prin cablu45232330-4 │Instalare de antene45232331-1 │Lucrări auxiliare de radiodifuziune45232332-8 │Lucrări auxiliare de telecomunicaţii45232340-7 │Staţii de baza de telefonie mobila45232400-6 │Lucrări de construcţie de canalizare de ape uzate45232410-9 │Lucrări de canalizare45232411-6 │Canalizare de ape uzate45232420-2 │Staţii de epurare a apelor uzate45232421-9 │Staţii de tratare a apelor uzate45232422-6 │Staţii de tratare a namolului45232423-3 │Staţii de pompare a apelor uzate45232424-0 │Emisare45232430-5 │Staţii de tratare a apei45232431-2 │Staţii de pompare a apelor reziduale45232440-8 │Lucrări de construcţie de conducte de ape uzate45232450-1 │Lucrări de construcţie de drenaje45232451-8 │Lucrări de drenaj şi lucrări de suprafaţa45232452-5 │Lucrări de drenaj45232453-2 │Canale de scurgere45232460-4 │Lucrări sanitare45232470-7 │Statie de transfer de deşeuri45233000-9 │Lucrări de construcţie, de fundaţie şi de imbracare a             │autostrazilor şi a drumurilor45233100-0 │Lucrări de construcţie de autostrăzi şi drumuri45233110-3 │Lucrări de construcţie de autostrăzi45233120-6 │Lucrări de construcţie de drumuri45233121-3 │Lucrări de construcţie de drumuri principale45233122-0 │Drum de centura45233123-7 │Drum secundar45233124-4 │Artera principala45233125-1 │Intersectie de drumuri45233126-8 │Intersectie denivelata45233127-5 │Intersectie în T45233128-2 │Intersectie cu sens giratoriu45233129-9 │Intersectie45233130-9 │Lucrări de construcţie de drumuri naţionale45233131-6 │Lucrări de construcţie de drumuri naţionale suprainaltate45233139-3 │Lucrări de întreţinere a drumurilor naţionale45233140-2 │Lucrări de drumuri45233141-9 │Lucrări de întreţinere a drumurilor45233142-6 │Lucrări de reparare a drumurilor45233144-0 │Pasaj superior45233150-5 │Lucrări de reducere a traficului45233160-8 │Drumuri şi alte suprafeţe pietruite45233161-5 │Trotuare45233162-2 │Piste de biciclete45233200-1 │Diverse lucrări de imbracare45233210-4 │Lucrări de imbracare a autostrazilor45233220-7 │Lucrări de imbracare a drumurilor45233221-4 │Lucrări de marcaj rutier45233222-1 │Lucrări de pavaj45233223-8 │Lucrări de reîmbrăcare a soselelor45233224-5 │Sosea cu doua benzi pe fiecare sens de circulaţie45233225-2 │Sosea cu o singura banda pe fiecare sens de circulaţie45233226-9 │Drum de acces45233227-6 │Drum de centura45233228-3 │Acoperire superficiala45233229-0 │Lucrări de întreţinere a acostamentelor45233250-6 │Lucrări de imbracare, altele decât pentru drumuri45233251-3 │Lucrări de reîmbrăcare45233252-0 │Lucrări de imbracare a strazilor45233253-7 │Lucrări de imbracare a trotuarelor45233260-9 │Cai de acces pentru pietoni45233261-6 │Pasaj superior pentru pietoni45233262-3 │Refugiu pentru pietoni45233270-2 │Lucrări de marcare a zonelor de parcare45233280-5 │Instalare de bariere rutiere45233290-8 │Instalare de indicatoare de circulaţie rutiera45233291-5 │Instalare de borne45233292-2 │Instalare de dispozitive de securitate45233293-9 │Instalare de mobilier stradal45233294-6 │Instalare de semnalizatoare rutiere45233300-2 │Lucrări de fundaţie pentru autostrăzi, şosele, drumuri şi             │trotuare45233310-5 │Lucrări de fundaţie pentru autostrăzi45233320-8 │Lucrări de fundaţie pentru şosele45233330-1 │Lucrări de fundaţie pentru drumuri45233340-4 │Lucrări de fundaţie pentru trotuare45234000-6 │Lucrări de construcţie de cai ferate şi de sisteme de transport             │pe cablu45234100-7 │Lucrări de construcţie de cai ferate45234110-0 │Cai ferate interurbane45234111-7 │Cai ferate urbane45234112-4 │Depou feroviar45234113-1 │Demolare de linii de cale ferată45234114-8 │Rambleu de cale ferată45234115-5 │Lucrări de semnalizare feroviara45234116-2 │Lucrări de construcţie a liniilor de cale ferată45234120-3 │Lucrări feroviare urbane45234121-0 │Lucrări pentru tramvai45234122-7 │Lucrări pentru metrou45234123-4 │Cale ferată parţial subterana45234124-1 │Transport feroviar subteran de pasageri45234125-8 │Statie de metrou45234126-5 │Lucrări de construcţie de linii de tramvai45234127-2 │Depou de tramvaie45234128-9 │Refugii de tramvai45234129-6 │Lucrări de construcţie de cai ferate urbane45234200-8 │Sisteme de transport pe cablu45234210-1 │Sisteme de transport pe cablu cu cabine45234220-4 │Teleschi45234230-7 │Telescaun45234240-0 │Sistem feroviar funicular45234250-3 │Teleferic45235000-3 │Lucrări de construcţie de aerodromuri, piste de decolare şi de             │aterizare şi suprafeţe de manevrare45235100-4 │Lucrări de construcţie de aeroporturi45235110-7 │Lucrări de construcţie de aerodromuri45235111-4 │Pavare de aerodromuri45235200-5 │Lucrări de construcţie de piste de decolare şi de aterizare45235210-8 │Reîmbrăcare a pistei de decolare şi de aterizare45235300-6 │Lucrări de construcţie de suprafeţe de manevrare a aeronavelor45235310-9 │Pista de rulare45235311-6 │Pavare a pistei de rulare45235320-2 │Lucrări de construcţie de zone de stationare a aeronavelor45236000-0 │Lucrări de nivelare45236100-1 │Lucrări de nivelare pentru diverse activităţi sportive45236110-4 │Lucrări de nivelare a terenurilor de sport45236111-1 │Lucrări de nivelare a terenurilor de golf45236112-8 │Lucrări de nivelare a terenurilor de tenis45236113-5 │Lucrări de nivelare a hipodromurilor45236114-2 │Lucrări de nivelare a pistelor de atletism45236119-7 │Lucrări de reparare a terenurilor de sport45236200-2 │Lucrări de nivelare a instalaţiilor de recreere45236210-5 │Lucrări de nivelare a terenurilor de joaca pentru copii45236220-8 │Lucrări de nivelare a gradinilor zoologice45236230-1 │Lucrări de nivelare a gradinilor45236250-7 │Lucrări de nivelare a parcurilor45236290-9 │Lucrări de reparare a spaţiilor de recreere45236300-3 │Lucrări de nivelare a cimitirelor45240000-1 │Lucrări de construcţie de lucrări hidraulice45241000-8 │Lucrări de construcţie de porturi45241100-9 │Chei45241200-0 │Lucrări de construcţie în situ de terminale marine45241300-1 │Debarcader45241400-2 │Doc45241500-3 │Chei45241600-4 │Instalatie de echipament de iluminare portuara45242000-5 │Lucrări de construcţie de complexe de recreere nautica45242100-6 │Lucrări de construcţie de complexe de sport nautic45242110-9 │Lucrări de construcţie de rampe de lansare la apa45242200-7 │Port de ambarcatiuni45242210-0 │Port de iahturi45243000-2 │Lucrări de apărare de coasta45243100-3 │Lucrări de protecţie a falezelor45243110-6 │Lucrări de consolidare a falezelor45243200-4 │Diguri sparge-val45243300-5 │Diguri de larg45243400-6 │Lucrări de consolidare a plajelor45243500-7 │Lucrări de apărare maritima45243510-0 │Diguri de apărare45243600-8 │Perete de chei45244000-9 │Lucrări de construcţie maritima45244100-0 │Instalaţii maritime45246000-3 │Lucrări de regularizare a cursurilor de apa şi a viiturilor45246100-4 │Construcţie de pereţi de cursuri de apa45246200-5 │Lucrări de protecţie a malurilor45246400-7 │Lucrări de prevenire a inundaţiilor45246410-0 │Lucrări de întreţinere a digurilor de protecţie împotriva             │inundaţiilor45246500-8 │Promenada45246510-1 │Pasarela de lemn45247000-0 │Lucrări de construcţie de baraje, canale, canale de irigatie şi             │apeducte45247100-1 │Lucrări de construcţie de cai navigabile45247110-4 │Construcţie de canale45247111-1 │Canal de irigatie45247112-8 │Canal de drenaj45247120-7 │Cai navigabile, altele decât canale45247130-0 │Apeduct45247200-2 │Lucrări de construcţie de baraje şi de structuri fixe similare45247210-5 │Baraj45247211-2 │Perete de baraj45247212-9 │Lucrări de consolidare a barajelor45247220-8 │Deversor45247230-1 │Stavilar45247240-4 │Baraj static45247270-3 │Lucrări de construcţie de rezervoare45248000-7 │Lucrări de construcţie de structuri hidromecanice45248100-8 │Ecluze de canal45248200-9 │Docuri uscate45248300-0 │Docuri plutitoare45248400-1 │Debarcadere45248500-2 │Baraje mobile45250000-4 │Lucrări de construcţie de uzine, de exploatări miniere şi de             │uzine de fabricaţie şi de construcţii pentru industria             │petrolului şi a gazului45251000-1 │Lucrări de construcţie de centrale electrice şi de centrale             │termice45251100-2 │Lucrări de construcţie de centrale electrice45251110-5 │Centrala nucleara45251111-2 │Reactor nuclear45251120-8 │Hidrocentrala45251130-1 │Centrala maree-motrica45251140-4 │Centrala termica45251141-1 │Centrala electrica geotermala45251142-8 │Centrala electrica pe bază de lemn45251143-5 │Uzina generatoare de aer comprimat45251150-7 │Turn de răcire45251160-0 │Instalaţii cu energie eoliana45251200-3 │Centrala termica45251210-6 │Centrala combinata termoelectrica45251220-9 │Centrala de cogenerare45251230-2 │Centrala generatoare de aburi45251240-5 │Centrala generatoare de energie alimentata cu biogaz45251250-8 │Centrala termica urbana45252000-8 │Lucrări de construcţie de staţii de tratare a apelor uzate, de             │staţii de epurare şi de staţii de incinerare a deşeurilor             │menajere45252100-9 │Statie de epurare45252110-2 │Centrala mobila45252120-5 │Statie de tratare a apelor45252121-2 │Instalaţii de sedimentare45252122-9 │Bazine de fermentare pentru ape uzate45252123-6 │Instalaţii de ciuruire a agregatelor45252124-3 │Lucrări de dragare şi de pompare45252125-0 │Lucrări de anrocament45252126-7 │Statie de tratare a apei potabile45252127-4 │Statie de tratare a apelor reziduale45252130-8 │Echipament pentru staţii de epurare a deversarilor din canalizari45252140-1 │Statie de deshidratare a namolului45252150-4 │Statie de manipulare a carbunelui45252200-0 │Echipament pentru staţii de epurare45252210-3 │Statie de epurare a apei45252300-1 │Statie de incinerare a deşeurilor menajere45253000-5 │Lucrări de construcţie de staţii de prelucrare chimica45253100-6 │Statie de demineralizare45253200-7 │Statie de desulfurare45253300-8 │Statie de distilare sau de corectare45253310-1 │Statie de distilare a apei45253320-4 │Staţii de distilare a alcoolului45253400-9 │Lucrări de construcţie de uzine petrochimice45253500-0 │Lucrări de construcţie de fabrici de medicamente45253600-1 │Statie de deionizare45253700-2 │Statie de digestie45253800-3 │Statie de compostare45254000-2 │Lucrări de construcţie pentru sectoarele extractiv şi             │manufacturier45254100-3 │Lucrări de construcţie de exploatări miniere45254110-6 │Gura de put45254200-4 │Lucrări de construcţie de uzine de fabricaţie45255000-9 │Lucrări de construcţie pentru industria petrolului şi a gazului45255100-0 │Platforme de producţie45255110-3 │Puţuri45255120-6 │Instalaţii pentru platforme45255121-3 │Instalaţii de suprafaţa45255200-1 │Rafinarie de petrol45255210-4 │Terminal petrolier45255300-2 │Terminal de gaz45255400-3 │Lucrări de fabricaţie45255410-6 │Lucrări de fabricaţie pe platforme marine45255420-9 │Lucrări de fabricaţie la sol45255430-2 │Demolare de platforme petroliere45255500-4 │Lucrări de forare şi de explorare45255600- │Tuburi în spirala pentru puţuri45255700-6 │Statie de gazeificare a carbunelui45255800-7 │Unitate producătoare de gaz45259000-7 │Lucrări de reparare şi de întreţinere a statiilor45259100-8 │Lucrări de reparare şi de întreţinere a statiilor de epurare a             │apelor reziduale45259200-9 │Lucrări de reparare şi de întreţinere a statiilor de purificare45259300-0 │Lucrări de reparare şi de întreţinere a centralelor termice45259900-6 │Lucrări de modernizare a statiilor45260000-7 │Lucrări de acoperire şi alte lucrări speciale de construcţie45261000-4 │Lucrări de sarpanta şi de învelitori şi lucrări conexe45261100-5 │Lucrări de sarpanta45261200-6 │Lucrări de acoperire şi de vopsire a invelitorii acoperişului45261210-9 │Lucrări la invelitoarea acoperişului45261211-6 │Lucrări de acoperire cu tigla45261212-3 │Lucrări de acoperire cu plăci de ardezie45261213-0 │Lucrări de acoperire cu plăci metalice45261214-7 │Lucrări de acoperire cu sindrile bituminoase45261220-2 │Lucrări de vopsire a acoperişului şi alte lucrări de acoperire45261221-9 │Lucrări de vopsire a acoperişului45261222-6 │Lucrări de acoperire cu ciment45261300-7 │Lucrări de hidroizolare şi de instalare de burlane45261310-0 │Lucrări de hidroizolare45261320-3 │Lucrări de instalare de burlane45261400-8 │Lucrări de captusire45261410-1 │Lucrări de izolatie a acoperişului45261420-4 │Lucrări de impermeabilizare45261900-3 │Lucrări de reparare şi întreţinere a acoperişurilor45261910-6 │Reparare de acoperisuri45261920-9 │Întreţinere de acoperisuri45262000-1 │Lucrări speciale de construcţie, altele decât lucrările de             │acoperire45262100-2 │Lucrări de instalare de eşafodaje45262110-5 │Lucrări de demontare de eşafodaje45262120-8 │Lucrări de montare a esafodajelor45262200-3 │Lucrări de fundaţie şi de forare de puţuri de apa45262210-6 │Lucrări de fundaţie45262211-3 │Instalare de piloti45262212-0 │Lucrări de consolidare a gropilor de fundaţie45262213-7 │Tehnica pereţilor subtiri45262220-9 │Forare de puţuri de apa45262300-4 │Lucrări de betonare45262310-7 │Lucrări de structura din beton armat45262311-4 │Lucrări de structura de baza din beton45262320-0 │Sape45262321-7 │Lucrări de sapa45262330-3 │Lucrări de reparare a structurilor din beton45262340-6 │Lucrări de injectare cu ciment45262350-9 │Lucrări de structura din beton nearmat45262360-2 │Lucrări de cimentare45262370-5 │Servicii de acoperire cu beton45262400-5 │Lucrări de asamblare a structurilor metalice45262410-8 │Lucrări de asamblare a structurilor metalice pentru construcţii45262420-1 │Lucrări de asamblare a structurilor metalice pentru structuri45262421-8 │Lucrări de amaraj pe mare45262422-5 │Lucrări de foraj submarin45262423-2 │Lucrări de construcţie de poduri45262424-9 │Lucrări de construcţie de module marine45262425-6 │Lucrări de fabricare de izolaţii45262426-3 │Lucrări de fabricare de piloti45262500-6 │Lucrări de zidărie şi de zidire45262510-9 │Zidărie de piatra45262511-6 │Fasonare de pietre45262512-3 │Zidărie de piatra de construcţii45262520-2 │Lucrări de zidire45262521-9 │Zidărie de fatada45262522-6 │Lucrări de zidărie45262600-7 │Diverse lucrări specializate de construcţie45262610-0 │Coşuri industriale45262620-3 │Pereţi de sustinere45262630-6 │Construcţie de furnale45262640-9 │Lucrări de ameliorare a mediului45262650-2 │Lucrări de acoperire metalică45262660-5 │Lucrări de inlaturare a azbestului45262700-8 │Lucrări de modificare a clădirilor45262800-9 │Lucrări de extindere a clădirilor45300000-0 │Lucrări de instalaţii pentru clădiri45310000-3 │Lucrări de instalaţii electrice45311000-0 │Lucrări de cablare şi conexiuni electrice45311100-1 │Lucrări de cablare electrica45311200-2 │Lucrări de conexiuni electrice45312000-7 │Lucrări de instalare de sisteme de alarma şi de antene45312100-8 │Lucrări de instalare de sisteme de alarma împotriva incendiilor45312200-9 │Lucrări de instalare de sisteme de alarma antiefractie45312300-0 │Lucrări de instalare de antene45312310-3 │Lucrări de protecţie împotriva fulgerelor45312311-0 │Lucrări de instalare de paratrasnete45312320-6 │Lucrări de instalare de antene de televiziune45312330-9 │Lucrări de instalare de antene radio45313000-4 │Lucrări de instalare de ascensoare şi de scări rulante45313100-5 │Lucrări de instalare de ascensoare45313200-6 │Lucrări de instalare de scări rulante45313210-9 │Lucrări de instalare de trotuare rulante45314000-1 │Instalare de echipament de telecomunicaţii45314100-2 │Instalare de centrale telefonice45314120-8 │Instalare de comutatoare telefonice standard45314200-3 │Instalare de linii telefonice45314300-4 │Instalare de infrastructuri de cabluri45314310-7 │Instalare de cabluri45314320-0 │Instalare de cabluri de reţele informatice45315000-8 │Lucrări de instalare de echipamente de încălzire şi de alte             │echipamente electrice pentru clădiri45315100-9 │Lucrări de electrotehnica45315200-0 │Lucrări pentru turbine45315300-1 │Instalaţii de distribuţie de energie electrica45315400-2 │Instalaţii de înaltă tensiune45315500-3 │Instalaţii de tensiune medie45315600-4 │Instalaţii de joasa tensiune45315700-5 │Lucrări de instalare de statie de comutare45316000-5 │Lucrări de instalare de sisteme de iluminare şi de semnalizare45316100-6 │Instalare de echipament de iluminare exterioară45316110-9 │Instalare de echipament de iluminare stradala45316200-7 │Instalare de echipament de semnalizare45316210-0 │Instalare de echipament de monitorizare a traficului rutier45316211-7 │Instalare de indicatoare de circulaţie rutiera45316212-4 │Instalare de semafoare45316213-1 │Instalare de balizaje45316220-3 │Instalare de echipament de semnalizare aeroportuara45316230-6 │Instalare de echipament de semnalizare portuara45317000-2 │Alte lucrări de instalare electrica45317100-3 │Lucrări de instalare electrica de echipament de pompare45317200-4 │Lucrări de instalare electrica de transformatoare45317300-5 │Lucrări de instalare electrica de aparate de distribuţie45317400-6 │Lucrări de instalare electrica de echipament de filtrare45320000-6 │Lucrări de izolare45321000-3 │Lucrări de izolare termica45323000-7 │Lucrări de izolare acustica45324000-4 │Lucrări de ipsos45330000-9 │Lucrări de instalaţii de apa şi canalizare şi lucrări de             │instalaţii sanitare45331000-6 │Lucrări de instalare de echipamente de încălzire, de ventilare             │şi de aer condiţionat45331100-7 │Lucrări de instalare de echipamente de încălzire centrala45331110-0 │Lucrări de instalare de boilere45331200-8 │Lucrări de instalare de echipament de ventilare şi de aer             │condiţionat45331210-1 │Lucrări de instalare de echipament de ventilare45331211-8 │Lucrări de instalare de echipament de ventilare exterioară45331220-4 │Lucrări de instalare de echipament de aer condiţionat45331221-1 │Lucrări de instalare de echipament de climatizare parţială45331230-7 │Lucrări de instalare de echipament de răcire45331231-4 │Lucrări de instalare de echipament frigorific45332000-3 │Lucrări de instalaţii de apa şi canalizare şi de conducte de             │evacuare45332200-5 │Lucrări de instalare de echipamente pentru distribuţia apei45332300-6 │Lucrări de instalare de conducte de evacuare45332400-7 │Lucrări de instalare de echipamente sanitare45333000-0 │Lucrări de instalare de gaz45333100-1 │Lucrări de instalare de regulatoare de gaz45333200-2 │Lucrări de instalare de contoare de gaz45340000-2 │Lucrări de instalare de garduri, de balustrade şi de dispozitive             │de siguranţă45341000-9 │Montare de balustrade45342000-6 │Montare de garduri45343000-3 │Lucrări de instalare de dispozitive de prevenire a incendiilor45343100-4 │Lucrări de ignifugare45343200-5 │Lucrări de instalare de dispozitive de stingere a incendiilor45343210-8 │Lucrări de instalare de dispozitive de stingere a incendiilor             │cu CO(2)45343220-1 │Lucrări de instalare de extinctoare45343230-4 │Lucrări de instalare de sisteme de aspersiune45350000-5 │Instalaţii mecanice45351000-2 │Lucrări de instalare de inginerie mecanică45400000-1 │Lucrări de finisare a construcţiilor45410000-4 │Lucrări de tencuire45420000-7 │Lucrări de tâmplărie şi de dulgherie45421000-4 │Lucrări de tâmplărie45421100-5 │Instalare de uşi, ferestre şi elemente conexe45421110-8 │Instalare de tocuri de uşi şi rame de ferestre metalice45421111-5 │Instalare de tocuri de uşi metalice45421112-2 │Instalare de rame de ferestre metalice45421113-9 │Instalare de praguri metalice45421114-6 │Instalare de uşi metalice45421115-3 │Instalare de ferestre metalice45421120-1 │Instalare de tocuri de uşi şi de rame de ferestre din plastic45421121-8 │Instalare de tocuri de uşi din plastic45421122-5 │Instalare de rame de ferestre din plastic45421123-2 │Instalare de praguri din plastic45421124-9 │Instalare de uşi din plastic45421125-6 │Instalare de ferestre din plastic45421130-4 │Instalare de tocuri de uşi şi de rame de ferestre din lemn45421131-1 │Instalare de tocuri de uşi din lemn45421132-8 │Instalare de rame de ferestre din lemn45421133-5 │Instalare de praguri din lemn45421134-2 │Instalare de uşi din lemn45421135-9 │Instalare de ferestre din lemn45421140-7 │Instalare de tâmplărie metalică, cu excepţia uşilor şi a             │ferestrelor45421141-4 │Lucrări de compartimentare45421142-1 │Instalare de obloane45421143-8 │Lucrări de instalare de jaluzele45421144-5 │Lucrări de instalare de copertine45421145-2 │Lucrări de instalare de storuri45421146-9 │Lucrări de instalare de plafoane suspendate45421147-6 │Instalare de grilaje45421148-3 │Instalare de porţi45421150-0 │Lucrări de instalare de tâmplărie nemetalica45421151-7 │Instalare de bucatarii echipate45421152-4 │Instalare de pereţi despartitori45421153-1 │Instalare de mobilier incorporat45421160-3 │Feronerie45422000-1 │Lucrări de dulgherie45422100-2 │Lucrări în lemn45430000-0 │Lucrări de imbracare a podelelor şi a pereţilor45431000-7 │Lucrări de imbracare cu dale45431100-8 │Lucrări de imbracare cu dale a podelelor45431200-9 │Lucrări de imbracare cu dale a pereţilor45432000-4 │Lucrări de montare de acoperitoare pentru podele şi pereţi şi             │lucrări de tapetare45432100-5 │Lucrări de montare de imbracaminti pentru podele45432110-8 │Lucrări de imbracare a podelelor45432111-5 │Lucrări de montare de îmbrăcăminte flexibila pentru podele45432112-2 │Pavare45432113-9 │Parchetare45432114-6 │Lucrări de imbracare a podelelor cu lemn45432120-1 │Lucrări de instalare de podele false45432121-8 │Podele pentru sali de informatica45432130-4 │Lucrări de imbracare a podelelor45432200-6 │Lucrări de imbracare şi de tapetare a pereţilor45432210-9 │Lucrări de imbracare a pereţilor45432220-2 │Lucrări de tapetare a pereţilor45440000-3 │Lucrări de vopsitorie şi de montare de geamuri45441000-0 │Lucrări de montare de geamuri45442000-7 │Lucrări de aplicare de acoperitoare de protecţie45442100-8 │Lucrări de vopsire45442110-1 │Lucrări de vopsire a construcţiilor45442120-4 │Lucrări de vopsire şi de imbracare de protecţie a structurilor45442121-1 │Lucrări de vopsire a structurilor45442180-2 │Lucrări de revopsire45442190-5 │Lucrări de decapare45442200-9 │Lucrări de aplicare de îmbrăcăminte anticoroziva45442210-2 │Lucrări de galvanizare45442300-0 │Servicii de protecţie a suprafeţelor45450000-6 │Alte lucrări de finisare a construcţiilor45451000-3 │Lucrări decorative45451100-4 │Lucrări ornamentale45451200-5 │Lucrări de montare de lambriuri45451300-6 │Grădini interioare45452000-0 │Lucrări de curăţire exterioară a clădirilor45452100-1 │Lucrări de curăţire exterioară a clădirilor prin sablare45453000-7 │Lucrări de reparaţii generale şi de renovare45453100-8 │Lucrări de renovare45454000-4 │Lucrări de restructurare45454100-5 │Lucrări de restaurare45500000-2 │Închiriere de utilaje şi de echipament de construcţie şi de             │lucrări publice cu operator45510000-5 │Închiriere de macarale cu operator45520000-8 │Închiriere de echipament de terasament cu operator50000000-5 │Servicii de reparare, de întreţinere şi de instalare50100000-6 │Servicii de reparare şi de întreţinere a vehiculelor şi a             │echipamentelor aferente şi servicii conexe50110000-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a autovehiculelor şi a             │echipamentelor conexe50111000-6 │Servicii de gestionare, de reparare şi de întreţinere a             │parcurilor de vehicule50111100-7 │Servicii de gestionare a parcurilor de vehicule50111110-0 │Servicii de asistenţa pentru parcurile de vehicule50112000-3 │Servicii de reparare şi întreţinere a automobilelor50112100-4 │Servicii de reparare a automobilelor50112110-7 │Servicii de reparare a caroseriilor de vehicule50112111-4 │Servicii de reparare a caroseriilor50112120-0 │Servicii de înlocuire a parbrizelor50112200-5 │Servicii de întreţinere a automobilelor50112300-6 │Servicii de spalare a automobilelor şi servicii similare50113000-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere a autobuzelor50113100-1 │Servicii de reparare a autobuzelor50113200-2 │Servicii de întreţinere a autobuzelor50114000-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere a camioanelor50114100-8 │Servicii de reparare a camioanelor50114200-9 │Servicii de întreţinere a camioanelor50115000-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a motocicletelor50115100-5 │Servicii de reparare a motocicletelor50115200-6 │Servicii de întreţinere a motocicletelor50116000-1 │Servicii de reparare şi de întreţinere a pieselor speciale             │pentru vehicule50116100-2 │Servicii de reparare a sistemelor electrice50116200-3 │Servicii de reparare şi de întreţinere a franelor pentru             │vehicule şi a pieselor pentru frane50116300-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a cutiilor de viteze             │pentru vehicule50116400-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a transmisiilor pentru             │vehicule50116500-6 │Servicii de reparare a pneurilor, inclusiv montare şi echilibrare50116510-9 │Servicii de resapare de pneuri50116600-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere a demaroarelor50117000-8 │Servicii de conversie şi de reconditionare a vehiculelor50117100-9 │Servicii de conversie a autovehiculelor50117200-0 │Servicii de conversie a ambulantelor50117300-1 │Servicii de condiţionare a vehiculelor50118000-5 │Servicii de asistenţa rutiera50118100-6 │Servicii de depanare a vehiculelor50118110-9 │Servicii de remorcare a vehiculelor50118200-7 │Servicii de depanare a vehiculelor comerciale50118300-8 │Servicii de depanare a autobuzelor50118400-9 │Servicii de depanare a autovehiculelor50118500-0 │Servicii de depanare a motocicletelor50190000-3 │Servicii de demolare a vehiculelor50200000-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru             │mijloacele de transport aerian, feroviar, rutier şi maritim50210000-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe             │pentru aeronave şi alte echipamente50211000-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere a aeronavelor50211100-8 │Servicii de întreţinere a aeronavelor50211200-9 │Servicii de reparare a aeronavelor50211210-2 │Servicii de reparare şi de întreţinere a motoarelor de aeronave50211211-9 │Servicii de întreţinere a motoarelor de aeronave50211212-6 │Servicii de reparare a motoarelor de aeronave50211300-0 │Servicii de reconditionare a aeronavelor50211310-3 │Servicii de reconditionare a motoarelor de aeronave50212000-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a elicopterelor50220000-3 │Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru             │transportul feroviar şi alte echipamente50221000-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere a locomotivelor50221100-1 │Servicii de reparare şi de întreţinere a cutiilor de transmisie             │ale locomotivelor50221200-2 │Servicii de reparare şi de întreţinere a transmisiilor de             │locomotive50221300-3 │Servicii de reparare şi de întreţinere a osiilor montate cu roti             │la locomotive50221400-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a franelor de locomotive             │şi a pieselor pentru frane50222000-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere a materialului rulant50222100-8 │Servicii de reparare şi de întreţinere a amortizoarelor50223000-4 │Servicii de reconditionare a locomotivelor50224000-1 │Servicii de reconditionare a materialului rulant50224100-2 │Servicii de reconditionare a scaunelor pentru materialul rulant50224200-3 │Servicii de reconditionare a vagoanelor de călători50225000-8 │Servicii de întreţinere a liniilor de cai ferate50229000-6 │Demolare a materialului rulant50230000-6 │Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru             │transportul rutier şi alte echipamente50232000-0 │Servicii de întreţinere a instalaţiilor de iluminare publică şi             │a semafoarelor50232100-1 │Servicii de întreţinere a iluminatului public50232110-4 │Exploatarea instalaţiilor de iluminare publică50232200-2 │Servicii de întreţinere a semafoarelor50240000-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru             │transportul maritim şi alte echipamente50241000-6 │Servicii de reparare şi de întreţinere a navelor50241100-7 │Servicii de reparare a navelor50241200-8 │Servicii de reparare a feriboturilor50242000-3 │Servicii de conversie a navelor50243000-0 │Servicii de demolare de nave50244000-7 │Servicii de reconditionare a navelor sau a ambarcatiunilor50245000-4 │Servicii de modernizare a navelor50246000-1 │Servicii de întreţinere a echipamentului portuar50246100-2 │Servicii de doc uscat50246200-3 │Servicii de întreţinere a geamandurilor50246300-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a structurilor plutitoare50246400-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a platformelor plutitoare50300000-8 │Servicii de reparare şi de întreţinere şi servicii conexe pentru             │computere personale, echipament de birotica, echipament de             │telecomunicaţii şi echipament audiovizual50310000-1 │Repararea şi întreţinerea maşinilor de birou50311000-8 │Repararea şi întreţinerea maşinilor contabile de birou50311400-2 │Repararea şi întreţinerea calculatoarelor şi a maşinilor             │contabile50312000-5 │Repararea şi întreţinerea echipamentului informatic50312100-6 │Repararea şi întreţinerea unităţilor centrale de procesare50312110-9 │Întreţinerea unităţilor centrale de procesare50312120-2 │Repararea unităţilor centrale de procesare50312200-7 │Repararea şi întreţinerea minicomputerelor50312210-0 │Întreţinerea minicomputerelor50312220-3 │Repararea minicomputerelor50312300-8 │Repararea şi întreţinerea echipamentului de reţea de date50312310-1 │Întreţinerea echipamentului de reţea de date50312320-4 │Repararea echipamentului de reţea de date50312400-9 │Repararea şi întreţinerea microcomputerelor50312410-2 │Întreţinerea microcomputerelor50312420-5 │Repararea microcomputerelor50312500-0 │Repararea şi întreţinerea resurselor logice de tehnologie a             │informatiei50312510-3 │Întreţinerea resurselor logice de tehnologie a informatiei50312520-6 │Repararea resurselor logice de tehnologie a informatiei50312600-1 │Repararea şi întreţinerea resurselor fizice de tehnologie a             │informatiei50312610-4 │Întreţinerea resurselor fizice de tehnologie a informatiei50312620-7 │Repararea resurselor fizice de tehnologie a informatiei50313000-2 │Repararea şi întreţinerea echipamentului de reprografie50313100-3 │Servicii de reparare a fotocopiatoarelor50313200-4 │Servicii de întreţinere a fotocopiatoarelor50314000-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a faxurilor50315000-6 │Servicii de reparare şi de întreţinere a robotilor telefonici50316000-3 │Întreţinere şi reparare a distribuitoarelor automate de bilete50317000-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor de validare             │a biletelor50320000-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a computerelor personale50321000-1 │Servicii de reparare a computerelor personale50322000-8 │Servicii de întreţinere a computerelor personale50323000-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a perifericelor             │informatice50323100-6 │Servicii de întreţinere a perifericelor informatice50323200-7 │Servicii de reparare a perifericelor informatice50324000-2 │Servicii de asistenţa pentru computere personale50324100-3 │Servicii de întreţinere a sistemelor50324200-4 │Servicii de întreţinere preventivă50330000-7 │Servicii de întreţinere a echipamentului de telecomunicaţii50331000-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a liniilor de             │telecomunicaţii50332000-1 │Servicii de întreţinere a infrastructurilor de telecomunicaţii50333000-8 │Servicii de întreţinere a echipamentului de telecomunicaţii50333100-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a emitatoarelor radio50333200-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de             │radiotelefonie50334000-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de             │telefonie sau de telegrafie prin fir50334100-6 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de             │telefonie prin fir50334110-9 │Servicii de întreţinere a reţelei telefonice50334120-2 │Servicii de modernizare a standardelor telefonice50334130-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a standardelor telefonice50334140-8 │Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor telefonice50334200-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de             │telegrafie prin fir50334300-8 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de telex             │prin fir50334400-9 │Servicii de întreţinere a sistemelor de comunicaţii50340000-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului             │audiovizual şi optic50341000-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de             │televiziune50341100-8 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de             │videotext50341200-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a emitatoarelor de             │televiziune50342000-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului audio50343000-1 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului video50344000-8 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului optic50344100-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului fotografic50344200-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului             │cinematografic50400000-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical             │şi de precizie50410000-2 │Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de măsurare,             │de testare şi de control50411000-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de măsurare50411100-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere a contoarelor de apa50411200-1 │Servicii de reparare şi de întreţinere a contoarelor de gaz50411300-2 │Servicii de reparare şi de întreţinere a contoarelor de energie             │electrica50411400-3 │Servicii de reparare şi de întreţinere a tahometrelor50411500-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a instrumentelor             │industriale de măsurare a timpului50412000-6 │Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de testare50413000-3 │Servicii de reparare şi de întreţinere a aparatelor de control50413100-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de             │detectare a gazului50413200-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de             │stingere a incendiilor50420000-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical             │şi chirurgical50421000-2 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului medical50421100-3 │Servicii de reparare şi de întreţinere a scaunelor cu rotile50421200-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului             │radiologic50422000-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului             │chirurgical50430000-8 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de             │precizie50431000-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a ceasurilor50432000-2 │Servicii de reparare şi de întreţinere a ceasornicelor50433000-9 │Servicii de calibrare50500000-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor, a vanelor, a             │robinetelor, a containerelor de metal şi a maşinilor50510000-3 │Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor, a vanelor, a             │robinetelor şi a containerelor de metal50511000-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor50511100-1 │Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor de lichid50511200-2 │Servicii de reparare şi de întreţinere a pompelor de gaz50512000-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere a vanelor50513000-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a robinetelor50514000-1 │Servicii de reparare şi de întreţinere a containerelor de metal50514100-2 │Servicii de reparare şi de întreţinere a cisternelor50514200-3 │Servicii de reparare şi de întreţinere a rezervoarelor50514300-4 │Servicii de reparare a mansoanelor50530000-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor50531000-6 │Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor neelectrice50531100-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere a boilerelor50531200-8 │Servicii de întreţinere a aparatelor cu gaz50531300-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a compresoarelor50531400-0 │Servicii de reparare şi de întreţinere a macaralelor50531500-1 │Servicii de reparare şi de întreţinere a macaralelor derrick50531510-4 │Servicii de demontare a macaralelor derrick50532000-3 │Servicii de reparare şi de întreţinere a maşinilor şi aparatelor             │electrice şi a echipamentului conex50532100-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a motoarelor electrice50532200-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a transformatoarelor50532300-6 │Servicii de reparare şi de întreţinere a generatoarelor50532400-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de             │distribuţie electrica50700000-2 │Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor de             │construcţie50710000-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor electrice             │şi mecanice de construcţie50711000-2 │Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor electrice             │de construcţie50712000-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a instalaţiilor mecanice             │de construcţie50720000-8 │Servicii de reparare şi de întreţinere a încălzirii centrale50721000-5 │Exploatarea instalaţiilor de încălzire50730000-1 │Servicii de reparare şi de întreţinere a grupurilor de             │refrigerare50740000-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a scarilor rulante50750000-7 │Servicii de întreţinere a ascensoarelor50800000-3 │Diverse servicii de întreţinere şi de reparare50810000-6 │Servicii de reparare a bijuteriilor50820000-9 │Servicii de reparare a articolelor din piele50821000-6 │Servicii de reparare de cizme50822000-3 │Servicii de reparare de încălţăminte50830000-2 │Servicii de reparare de îmbrăcăminte şi articole textile50840000-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a armelor de foc şi a             │sistemelor de armament50841000-2 │Servicii de reparare şi de întreţinere a armelor de foc50842000-9 │Servicii de reparare şi de întreţinere a sistemelor de armament50850000-8 │Servicii de reparare şi de întreţinere a mobilierului50860000-1 │Servicii de reparare şi de întreţinere a instrumentelor muzicale50870000-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului pentru             │terenurile de joaca50880000-7 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului hotelier             │şi pentru restaurante50881000-4 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului hotelier50882000-1 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului pentru             │restaurante50883000-8 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de             │catering50884000-5 │Servicii de reparare şi de întreţinere a echipamentului de             │camping50900000-4 │Servicii de instalare50910000-7 │Servicii de instalare a echipamentului electric şi mecanic50911000-4 │Servicii de instalare a echipamentului electric50911100-5 │Servicii de instalare de motoare electrice, de generatoare şi             │de transformatoare50911110-8 │Servicii de instalare de motoare electrice50911120-1 │Servicii de instalare de generatoare50911130-4 │Servicii de instalare de transformatoare50911200-6 │Servicii de instalare de echipament de distribuţie şi de comanda             │a energiei electrice50911210-9 │Servicii de instalare de echipament de distribuţie a energiei             │electrice50911220-2 │Servicii de instalare de echipament de comanda a energiei             │electrice50912000-1 │Servicii de instalare de echipament mecanic50913000-8 │Servicii de instalare de generatoare cu aburi, de turbine, de             │compresoare şi de arzatoare50913100-9 │Servicii de instalare de generatoare cu aburi50913300-1 │Servicii de instalare de turbine50913310-4 │Servicii de instalare de turbine cu gaz50913400-2 │Servicii de instalare de compresoare50913500-3 │Servicii de instalare de cuptoare50913510-6 │Servicii de instalare de arzatoare50913511-3 │Servicii de instalare de incineratoare de deşeuri50914000-5 │Servicii de instalare de motoare50914100-6 │Servicii de instalare de motoare cu benzina50914200-7 │Servicii de instalare de motoare diesel50914300-8 │Servicii de instalare de motoare feroviare50914400-9 │Servicii de instalare de motoare de vehicule50914500-0 │Servicii de instalare de motoare de nave50914600-1 │Servicii de instalare de motoare de aeronave50920000-0 │Servicii de instalare de echipament de măsurat, de control, de             │testare şi de navigare50921000-7 │Servicii de instalare de echipament de măsurat50921100-8 │Servicii de instalare de echipament de măsurare a timpului50922000-4 │Servicii de instalare de echipament de control50923000-1 │Servicii de instalare de echipament de testare50924000-8 │Servicii de instalare de echipament de navigare50930000-3 │Servicii de instalare de echipament de comunicaţii50931000-0 │Servicii de instalare de echipament radio, de televiziune, audio             │şi video50931100-1 │Servicii de instalare de echipament radio50931200-2 │Servicii de instalare de echipament de televiziune50931300-3 │Servicii de instalare de echipament audio50931400-4 │Servicii de instalare de echipament video50932000-7 │Servicii de instalare de emitatoare radio şi de televiziune50932100-8 │Servicii de instalare de emitatoare radio50932200-9 │Servicii de instalare de emitatoare de televiziune50933000-4 │Servicii de instalare de aparate de radiotelefonie50934000-1 │Servicii de instalare de echipament de telefonie prin fir50935000-8 │Servicii de instalare de echipament de telegrafie prin fir50940000-6 │Servicii de instalare de echipament medical şi chirurgical50941000-3 │Servicii de instalare de echipament medical50942000-0 │Servicii de instalare de echipament chirurgical50943000-7 │Servicii de instalare de echipament de laborator50950000-9 │Servicii de instalare de echipamente şi utilaje50951000-6 │Servicii de instalare de utilaje şi de echipament de uz general50951100-7 │Servicii de instalare de echipament de ridicare şi de manipulare,             │cu excepţia ascensoarelor şi a scarilor rulante50951110-0 │Servicii de instalare de echipament de ridicare50951111-7 │Servicii de instalare de macarale50951120-3 │Servicii de instalare de echipament de manipulare50951130-6 │Servicii de instalare de nacele de curatare a fatadelor50951140-9 │Servicii de instalare de sisteme speciale de transport50951400-0 │Servicii de instalare de utilaje diverse de uz general50951410-3 │Servicii de instalare de utilaje şi aparate de filtrare sau de             │purificare a lichidelor50951411-0 │Servicii de instalare de utilaje şi aparate de filtrare sau de             │purificare a apei50952000-3 │Servicii de instalare de utilaje agricole şi forestiere50952100-4 │Servicii de instalare de utilaje agricole50952200-5 │Servicii de instalare de utilaje forestiere50953000-0 │Servicii de instalare de maşini-unelte50954000-7 │Servicii de instalare de utilaje şi de echipament cu utilizare             │specială50954100-8 │Servicii de instalare de utilaje pentru industria miniera,             │extractiva, de construcţii şi metalurgica50954110-1 │Servicii de instalare de utilaje pentru industria miniera50954120-4 │Servicii de instalare de utilaje pentru industria extractiva50954130-7 │Servicii de instalare de utilaje de construcţii50954140-0 │Servicii de instalare de utilaje pentru industria metalurgica50954200-9 │Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a alimentelor, a             │băuturilor şi a tutunului50954210-2 │Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a alimentelor50954220-5 │Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a băuturilor50954230-8 │Servicii de instalare de utilaje de prelucrare a tutunului50954300-0 │Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea materialelor             │textile, a imbracamintii şi a pielii50954310-3 │Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea materialelor             │textile50954320-6 │Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea imbracamintii50954330-9 │Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea pielii50954340-2 │Servicii de instalare de maşini de spălat, de curatare uscata şi             │de uscat pentru rufe50954400-1 │Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea hârtiei şi a             │cartonului50954410-4 │Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea hârtiei50954420-7 │Servicii de instalare de utilaje pentru fabricarea cartonului50955000-4 │Servicii de instalare de sisteme de armament50960000-2 │Servicii de instalare de computere şi de echipament de birotica50961000-9 │Servicii de instalare de computere şi de echipament de procesare             │a informaţiilor50961100-0 │Servicii de instalare de computere50961110-3 │Servicii de instalare de hardware50961200-1 │Servicii de instalare de echipament de procesare a informaţiilor50962000-6 │Servicii de instalare de echipament de birotica50980000-8 │Servicii de instalare de containere de metal50981000-5 │Servicii de instalare de cisterne50982000-2 │Servicii de instalare de rezervoare52000000-9 │Servicii de vânzare cu amănuntul52100000-0 │Servicii de vânzare cu amănuntul de produse alimentare52200000-1 │Servicii de vânzare cu amănuntul de băuturi52300000-2 │Servicii de vânzare cu amănuntul de mobila52400000-3 │Servicii de vânzare cu amănuntul de îmbrăcăminte52500000-4 │Servicii de vânzare cu amănuntul de materiale de construcţie52600000-5 │Servicii de vânzare cu amănuntul de imprimate52700000-6 │Servicii de vânzare cu amănuntul de articole de birotica52800000-7 │Servicii de vânzare cu amănuntul de produse de horticultura52900000-8 │Servicii de vânzare cu amănuntul de produse medicale55000000-0 │Servicii hoteliere şi de restaurant55100000-1 │Servicii hoteliere55200000-2 │Campinguri şi alte tipuri de cazare nehotelieră55210000-5 │Servicii de cazare în cămine pentru tineri55220000-8 │Servicii de cazare în camping55221000-5 │Servicii de cazare în spaţii pentru rulote55240000-4 │Servicii de centre de vacanta şi de case de de vacanta55241000-1 │Servicii pentru centre de vacanta55242000-8 │Servicii pentru case de vacanta55243000-5 │Servicii pentru tabere de copii55250000-7 │Servicii de închiriere de locuinţe mobilate pe termen scurt55260000-0 │Servicii pentru vagoane de dormit55270000-3 │Servicii prestate de pensiuni cu mic dejun inclus55300000-3 │Servicii de restaurant şi de servire a mancarii55310000-6 │Servicii de restaurant cu ospatari55311000-3 │Servicii de restaurant cu ospatari cu clientela restrânsă55312000-0 │Servicii de restaurant cu ospatari fără restrictie de acces55320000-9 │Servicii de distribuire a mancarii55321000-6 │Servicii de preparare a mancarii55322000-3 │Servicii de gatire a mancarii55330000-2 │Servicii de cafenea55400000-4 │Servicii de servire a băuturilor55410000-7 │Servicii de gestionare a barurilor55500000-5 │Servicii de cantina şi servicii de catering55510000-8 │Servicii de cantina55511000-5 │Servicii de cantina şi alte servicii de cafenea cu clientela             │restrânsă55512000-2 │Servicii de gestionare a cantinelor55520000-1 │Servicii de catering55521000-8 │Servicii de catering la domiciliu55521100-9 │Servicii de livrare a mancarii la domiciliu55521200-0 │Servicii de livrare a mancarii55522000-5 │Servicii de catering pentru întreprinderi de transport55523000-2 │Servicii de catering pentru alte întreprinderi sau instituţii55523100-3 │Servicii de restaurant pentru şcoli55524000-9 │Servicii de catering pentru şcoli60000000-8 │Servicii de transport terestru şi prin conducte60100000-9 │Servicii de transport terestru60110000-2*1)│Servicii de transport terestru de pasageri*1)60111000-9 │Transport feroviar de pasageri60112000-6*1)│Servicii de transport public*1)60112100-7*1)│Servicii de transport public cu tramvaiul*1)60112200-8*1)│Servicii de transport public cu autobuzul*1)60112300-9*1)│Servicii de transport public cu autocarul*1)60113000-3*1)│Servicii de transport pentru clientela restrânsă*1)60113100-4*1)│Servicii de transport de şcolari*1)60113200-5*1)│Servicii de transport de deţinuţi*1)60113300-6*1)│Servicii de transport de pacienti*1)60113310-9*1)│Servicii de transport de pacienti neurgent*1)60113400-7*1)│Transport de persoane cu handicap*1)60113500-8*1)│Transport de persoane în vârsta*1)60114000-0*1)│Servicii de transport regulat de pasageri*1)60115000-7*1)│Servicii de transport de pasageri cu autoturismul*1)60115100-8*1)│Servicii de taxi*1)60116000-4*1)│Servicii de transport terestru specializat de pasageri*1)60116100-5*1)│Transport neprogramat de pasageri*1)60116200-6*1)│Servicii de transport cu autobuzul pentru excursii*1)60116300-7*1)│Transport de pasageri cu vehicule trase de animale*1)60117000-1*1)│Închiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer*1)60117100-2*1)│Închiriere de autoturisme particulare cu sofer*1)60117200-3 │Închiriere de autobuze şi de autocare cu sofer*1)60120000-5 │Servicii de transport terestru de mărfuri*1)60121000-2 │Transport feroviar de mărfuri60121100-3 │Transport feroviar de produse congelate sau refrigerate60121200-4 │Transport feroviar de produse petroliere60121300-5 │Transport feroviar de lichide sau de gaz în vrac60121400-6 │Transport feroviar de mărfuri în containere60121500-7 │Transport feroviar poştal60121600-8 │Transport feroviar de produse uscate în vrac60122000-9*1)│Servicii de transport rutier de mărfuri*1)60122100-0*1)│Servicii de transport rutier de mărfuri în vehicule             │specializate*1)60122110-3*1)│Servicii de transport cu vehicule frigorifice*1)60122120-6*1)│Servicii de transport cu autocisterne*1)60122130-9*1)│Servicii de transport cu vehicule adaptate la mărfuri în vrac*1)60122140-2*1)│Servicii de transport cu vehicule portcontainer*1)60122150-5*1)│Servicii de transport cu vehicule de transportat mobila*1)60122160-8*1)│Servicii de transport de siguranţă*1)60122161-5*1)│Servicii de automobile blindate*1)60122170-1*1)│Servicii de transport medical*1)60122200-1*1)│Transport rutier poştal*1)60122210-4*1)│Servicii de livrare poştală*1)60122220-7*1)│Servicii de livrare a coletelor*1)60122230-0*1)│Servicii de transport de colete*1)60123000-6*1)│Servicii specializate de transport*1)60123100-7*1)│Transport de cărbune*1)60123200-8*1)│Transport de petrol*1)60123300-9*1)│Transport de combustibili*1)60123400-0*1)│Transport de gaze*1)60123500-1*1)│Transport de lichide*1)60123600-2*1)│Servicii de transport de arme şi muniţii*1)60123700-3*1)│Servicii de transport cu remorci de încărcare*1)60129000-8*1)│Închiriere de vehicule de transport de persoane cu sofer*1)60129100-9*1)│Închiriere de camioane cu sofer*1)60129200-0*1)│Închiriere de vehicule industriale cu sofer*1)60129300-1*1)│Închiriere de camionete cu sofer*1)60200000-0 │Servicii de transport prin conducte60210000-3 │Transport de produse petroliere prin conducte60220000-6 │Transport de gaze naturale prin conducte61000000-5 │Servicii de transport naval61100000-6 │Servicii de transport naval de pasageri61110000-9 │Servicii de transport cu feribotul61200000-7 │Transport naval de mărfuri61210000-0 │Transport naval de produse refrigerate61220000-3 │Transport naval de petrol61230000-6 │Transport naval de produse în vrac61240000-9 │Transport naval de mărfuri în containere61250000-2 │Transport naval poştal61300000-8 │Servicii de nave de pozat cabluri61400000-9 │Transport maritim61500000-0 │Închiriere de echipament de transport naval cu echipaj61510000-3 │Închiriere de nave cu echipaj61511000-0 │Închiriere de nave cu echipaj pentru navigaţie maritima61512000-7 │Închiriere de nave cu echipaj pentru navigaţie fluviala61520000-6 │Închiriere de nave cu echipaj61521000-3 │Servicii de nave antipoluare61522000-0 │Servicii de nave transportoare de incarcatura grea61523000-7 │Servicii de nave de ajutor61524000-4 │Servicii de nave de alimentare cu combustibil pe mare61530000-9 │Închiriere de ambarcatiuni cu echipaj62000000-2 │Servicii de transport aerian62100000-3*1)│Servicii de transport aerian pe bază de grafic*1)62110000-6*1)│Servicii de transport aerian de pasageri pe bază de grafic*1)62120000-9*1)│Servicii de transport aerian de mărfuri pe bază de grafic*1)62121000-6*1)│Servicii de transport aerian poştal pe bază de grafic*1)62122000-3*1)│Transport aerian programat de mărfuri în containere*1)62200000-4*1)│Servicii de transport aerian ocazional*1)62210000-7 │Servicii de transport aerian de pasageri ocazional*1)62220000-0*1)│Servicii de transport aerian de mărfuri ocazional*1)62221000-7*1)│Servicii de transport aerian poştal ocazional*1)62222000-4 │Transport aerian neprogramat de mărfuri în containere62230000-3 │Servicii de charter aerian62240000-6 │Închiriere de echipament de transport aerian cu echipaj62241000-3 │Închiriere de aeronave cu echipaj62241100-4 │Închiriere de aeronave cu aripa fixa cu echipaj62241200-5 │Închiriere de elicoptere cu echipaj62300000-5 │Servicii de transport spatial62400000-6 │Servicii aeriene şi servicii conexe62410000-9 │Servicii de pulverizare aeriană62420000-2 │Servicii de combatere aeriană a incendiilor în păduri62430000-5 │Servicii de ajutor aerian62440000-8 │Servicii de exploatare a aeronavelor62441000-5 │Servicii de pilotaj62450000-1 │Servicii de exploatare a avioanelor63000000-9 │Servicii anexe şi auxiliare în domeniul transportului; servicii             │de agenţii de turism63100000-0 │Servicii de manipulare şi de depozitare a incarcaturilor63110000-3 │Servicii de manipulare a incarcaturilor63111000-0 │Servicii de manipulare a containerelor63112000-7 │Servicii de manipulare a bagajelor63112100-8 │Servicii de manipulare a bagajelor pasagerilor63112110-1 │Servicii de grupare a bagajelor63120000-6 │Servicii de depozitare şi de antrepozitare63121000-3 │Servicii de depozitare şi de recuperare63121100-4 │Servicii de depozitare63121110-7 │Servicii de depozitare a gazului63122000-0 │Servicii de antrepozitare63200000-1 │Servicii anexe pentru transportul terestru63210000-4 │Servicii anexe pentru transportul feroviar63220000-7 │Servicii anexe pentru transportul rutier63221000-4 │Servicii de autogara63222000-1 │Servicii de exploatare a autostrazilor63222100-2 │Servicii de taxare autostradală63223000-8 │Servicii de exploatare a podurilor şi a tunelurilor63223100-9 │Servicii de exploatare a podurilor63223110-2 │Servicii de taxare la poduri63223200-0 │Servicii de exploatare a tunelurilor63223210-3 │Servicii de taxare la intrarea în tunel63224000-5 │Servicii de parcare63225000-2 │Servicii de poduri-bascula63226000-9 │Servicii de alimentare cu combustibil a vehiculelor63300000-2 │Servicii anexe pentru transportul naval63310000-5 │Servicii de exploatare a porturilor şi a căilor navigabile şi             │servicii conexe63311000-2 │Servicii de încărcare în buncare63312000-9 │Servicii de exploatare a porturilor63313000-6 │Servicii de exploatare a căilor navigabile63314000-3 │Servicii de alimentare cu combustibil a navelor63315000-0 │Servicii de exploatare a terminalelor de pasageri63320000-8 │Servicii de pilotare a navelor63330000-1 │Servicii de acostare63340000-4 │Servicii de navigaţie63341000-1 │Servicii de pozitionare pe mare63341100-2 │Servicii de pozitionare a farurilor plutitoare63342000-8 │Servicii de faruri plutitoare63343000-5 │Servicii de pozitionare a geamandurilor63343100-6 │Servicii de balizaj63344000-2 │Servicii de faruri63350000-7 │Servicii de salvare şi de ranfluare63351000-4 │Servicii de salvare a navelor63352000-1 │Servicii de nave de ajutor63353000-8 │Servicii de alimentare cu combustibil a navelor63360000-0 │Diverse sevicii de asistenţa pentru transportul naval63361000-7 │Servicii de înregistrare a navelor63362000-4 │Servicii navale de spargere a ghetii63363000-1 │Servicii de depozitare pe nave63364000-8 │Servicii de navlosire a navelor63365000-5 │Servicii de dezarmare a navelor63366000-2 │Servicii de exploatare a navelor63366100-3 │Servicii de lansare la apa a navelor63366200-4 │Servicii de vehicule cu comanda de la distanta63367000-9 │Servicii de nave de pescuit63368000-6 │Servicii de nave de cercetare63369000-3 │Servicii de ancorare63370000-3 │Servicii de remorcare şi de impingere a navelor63371000-0 │Servicii de remorcare63372000-7 │Servicii de impingere63400000-3 │Servicii anexe pentru transportul aerian63410000-6 │Servicii de exploatare a aeroporturilor63420000-9 │Servicii de control al traficului aerian63430000-2 │Servicii de alimentare cu combustibil a aeronavelor63500000-4 │Servicii de agenţii de turism, de ghizi turistici şi de             │asistenţa turistica63510000-7 │Servicii de agenţii de turism şi servicii conexe63511000-4 │Organizare de voiaje cu servicii complete63512000-1 │Vânzare de bilete de călătorie şi servicii de voiaje cu             │servicii complete63513000-8 │Servicii de informare turistica63514000-5 │Servicii de ghizi turistici63515000-2 │Servicii de turism63516000-9 │Servicii de gestionare a voiajelor63520000-0 │Servicii de agenţii de transport63521000-7 │Servicii de agenţii de transport de mărfuri63522000-4 │Servicii de brokeraj maritim63523000-1 │Servicii de agenţii portuare şi de expediere63524000-8 │Servicii de pregătire a documentelor de transport63600000-5 │Servicii de logistica64000000-6 │Servicii poştale şi de telecomunicaţii64100000-7 │Servicii poştale şi de curierat64110000-0 │Servicii poştale64111000-7 │Servicii poştale de distribuire a ziarelor şi a periodicelor64112000-4 │Servicii poştale de distribuire a corespondentei64113000-1 │Servicii poştale de distribuire a coletelor64114000-8 │Servicii de ghisee de oficii poştale64115000-5 │Închiriere de cutii de poştale64116000-2 │Servicii de post restant64120000-3 │Servicii de curierat64121000-0 │Servicii de curierat multimod64122000-7 │Servicii de mesagerie interna64200000-8*2)│Servicii de telecomunicaţii*2)64210000-1*2)│Servicii de telefonie şi de transmisie de date*2)64211000-8*2)│Servicii de telefonie publică*2)64212000-5*2)│Servicii de telefonie mobila*2)64213000-2*2)│Servicii de reţele telefonice comerciale partajate*2)64214000-9*2)│Servicii de reţele telefonice comerciale specializate*2)64214100-0*2)│Servicii de închiriere de circuite prin satelit*2)64214200-1*2)│Servicii de comutatoare telefonice*2)64214400-3*2)│Închiriere de linii terestre de comunicaţii*2)64216000-3*2)│Servicii de mesagerie şi de informare electronice*2)64216100-4*2)│Servicii de mesagerie electronică*2)64216110-7*2)│Servicii de schimb de date electronice*2)64216120-0*2)│Servicii de posta electronică*2)64216130-3*2)│Servicii de telex*2)64216140-6*2)│Servicii de telegrafie*2)64216200-5*2)│Servicii de informare electronică*2)64216210-8*2)│Servicii de informare cu valoare adăugată*2)64216300-6*2)│Servicii de teletext*2)64220000-4*2)│Servicii de telecomunicaţii, cu excepţia serviciilor telefonice             │şi de transmisie de date*2)64221000-1*2)│Servicii de interconexiune*2)64222000-8*2)│Servicii de telelucru*2)64223000-5*2)│Servicii de radiomesagerie*2)64224000-2*2)│Servicii de teleconferinta*2)64225000-9*2)│Servicii de telecomunicaţii aer-sol*2)64226000-6*2)│Servicii telematice*2)64227000-3*2)│Servicii de telecomunicaţii integrate*2)64228000-0*2)│Servicii de transmisie de programe de radio şi de televiziune*2)64228100-1*2)│Transmisie de programe de televiziune*2)64228200-2*2)│Transmisie de programe radio*2)65000000-3 │Utilităţi publice65100000-4 │Distribuţie de apa şi servicii conexe65110000-7 │Distribuţie de apa65111000-4 │Distribuţie de apa potabilă65120000-0 │Exploatarea statiei de epurare a apei65130000-3 │Exploatarea sistemului de alimentare cu apa65200000-5 │Distribuţie de gaz şi servicii conexe65210000-8 │Distribuţie de gaz65300000-6 │Distribuţie de energie electrica şi servicii conexe65310000-9 │Distribuţie de energie electrica65320000-2 │Exploatare a instalaţiilor electrice65400000-7 │Alte surse de alimentare şi de distribuţie a energiei electrice65410000-0 │Exploatare a unei centrale electrice65500000-8 │Servicii de citire a contoarelor66000000-0 │Servicii de intermediere financiară66100000-1*3)│Servicii de intermediere financiară, cu excepţia serviciilor de             │banca de investiţii, servicii de asigurare şi de pensie*3)66110000-4*3)│Servicii de bănci centrale*3)66120000-7*3)│Servicii de depozite*3)66130000-0*3)│Servicii de acordare de credit*3)66140000-3*3)│Servicii de leasing financiar*3)66200000-2*3)│Servicii de bănci de investiţii*3)66300000-3 │Servicii de asigurare şi de pensie, cu excepţia serviciilor de             │ asigurări sociale obligatorii66310000-6 │Servicii de asigurare de viaţa şi de pensie privată66311000-3 │Servicii de asigurare de viaţa66312000-0 │Servicii de pensie privată66320000-9 │Servicii de pensie colectivă66330000-2 │Servicii de asigurare generală66331000-9 │Servicii de asigurare contra accidentelor şi de asigurare de             │sănătate66331100-0 │Servicii de asigurare contra accidentelor66331200-1 │Servicii de asigurare de sănătate66331210-4 │Servicii de asigurare voluntara de sănătate66331220-7 │Servicii de asigurare medicală66332000-6 │Servicii de asigurare împotriva tuturor riscurilor66332100-7 │Servicii de asigurare a construcţiilor împotriva tuturor             │riscurilor66333000-3 │Servicii de asigurare legală66333100-4 │Servicii de asigurare pentru cheltuieli juridice66334000-0 │Servicii de asigurare pentru transport66334100-1 │Servicii de asigurare a autovehiculelor66334200-2 │Servicii de asigurare maritima, aeriană sau pentru alte tipuri             │de transport66334210-5 │Servicii de asigurare feroviara66334220-8 │Servicii de asigurare a aeronavelor66334230-1 │Servicii de asigurare a navelor66335000-7 │Servicii de asigurare a navlului66336000-4 │Servicii de asigurare daune sau pierderi66336100-5 │Servicii de asigurare împotriva incendiilor66336200-6 │Servicii de asigurare a bunurilor66336300-7 │Servicii de asigurare împotriva intemperiilor şi pierderilor             │financiare66336310-0 │Servicii de asigurare împotriva intemperiilor66336320-3 │Servicii de asigurare împotriva pierderilor financiare66336321-0 │Servicii de asigurare împotriva pierderilor pecuniare66337000-1 │Servicii de asigurare de răspundere civilă66337100-2 │Servicii de asigurare de răspundere civilă auto66337200-3 │Servicii de asigurare de răspundere civilă aeronave66337300-4 │Servicii de asigurare de răspundere civilă nave66337400-5 │Servicii de asigurare de răspundere civilă generală66338000-8 │Servicii de asigurare de credite şi garanţii66338100-9 │Servicii de asigurare de credit66338200-0 │Servicii de asigurare de garanţie66338300-1 │Servicii de asigurare a gestionării riscurilor66339000-5 │Alte servicii de asigurare generală66339100-6 │Servicii de asigurare a platformelor petroliere şi de gaz66339200-7 │Servicii de asigurare a instalaţiilor tehnice66339300-8 │Servicii conexe de asigurare66400000-4 │Servicii de reasigurare66410000-7 │Servicii de reasigurare de viaţa66420000-0 │Servicii de reasigurare contra accidentelor şi de reasigurare             │de sănătate66430000-3 │Alte servicii de reasigurare generală67000000-7 │Servicii conexe intermedierii financiare67100000-8*3)│Servicii privind intermedierea financiară, cu excepţia             │asigurărilor şi a fondurilor de pensii*3)67110000-1*3)│Servicii privind băncile de investiţii*3)67111000-8*3)│Servicii de fuziuni şi achiziţii*3)67112000-5*3)│Servicii de finanţare a întreprinderilor şi de capital de risc*3)67113000-2*3)│Alte servicii privind băncile de investiţii*3)67120000-4*3)│Servicii de brokeraj şi servicii privind titlurile şi             │mărfurile*3)67121000-1*3)│Servicii de brokeraj de titluri*3)67121100-2*3)│Servicii de investiţii ale fondurilor de pensii*3)67122000-8*3)│Servicii de brokeraj de mărfuri*3)67123000-5*3)│Servicii de tratament şi de compensare*3)67130000-7*3)│Servicii de gestionare a portofoliilor, servicii fiduciare şi             │de custodie*3)67131000-4*3)│Servicii de gestionare a portofoliilor*3)67131100-5*3)│Servicii de gestionare a fondurilor de pensii*3)67132000-1*3)│Servicii fiduciare*3)67133000-8*3)│Servicii de custodie*3)67140000-0*3)│Servicii de administrare a pieţelor financiare*3)67141000-7*3)│Servicii de gestionare a pieţelor financiare*3)67142000-4*3)│Servicii de reglementare a pieţelor financiare*3)67150000-3*3)│Alte servicii privind intermedierea financiară, cu excepţia             │asigurărilor şi a fondurilor de pensii*3)67151000-0*3)│Servicii de consultanţa financiară*3)67152000-7*3)│Servicii de schimb valutar*3)67153000-4*3)│Servicii de gestionare a tranzacţiilor financiare şi servicii             │de case de compensare*3)67154000-1*3)│Servicii de brokeraj de împrumuturi*3)67200000-9 │Servicii privind asigurările şi fondurile de pensii67210000-2 │Servicii de brokeraj şi societăţi de asigurări67211000-9 │Servicii de brokeraj de asigurări67212000-6 │Servicii de societăţi de asigurare67213000-3 │Servicii de regularizare a cererilor de despăgubire67220000-5 │Servicii de regularizare a avariilor67230000-8 │Servicii de regularizare a daunelor67240000-1 │Servicii actuare67250000-4 │Servicii de administrare a drepturilor de salvare67260000-7 │Alte servicii privind asigurările şi fondurile de pensii67261000-4 │Servicii de consultanţa în asigurări şi pensii67261100-5 │Servicii de consultanţa în asigurări67261200-6 │Servicii de consultanţa privind fondul de pensii67262000-1 │Servicii de administrare a fondurilor de pensii70000000-1 │Servicii imobiliare70100000-2 │Servicii imobiliare proprii70110000-5 │Servicii de promovare imobiliară70111000-2 │Promovare de bunuri imobiliare rezidentiale70112000-9 │Promovare de bunuri imobiliare nerezidentiale70120000-8 │Cumpărare şi vânzare de bunuri imobiliare70121000-5 │Servicii de vânzare sau de achizitionare de imobile70121100-6 │Servicii de vânzare de imobile70121200-7 │Servicii de achizitionare de imobile70122000-2 │Servicii de vânzare sau de achizitionare de teren70122100-3 │Servicii de vânzare de teren70122110-6 │Servicii de vânzare de teren viran70122200-4 │Servicii de achizitionare de teren70122210-7 │Servicii de achizitionare de teren viran70123000-9 │Vânzare de bunuri imobiliare70123100-0 │Vânzare de bunuri imobiliare rezidentiale70123200-1 │Vânzare de bunuri imobiliare nerezidentiale70130000-1 │Servicii de închiriere de bunuri imobiliare proprii70200000-3 │Servicii de închiriere sau de leasing de bunuri imobiliare             │proprii70210000-6 │Servicii de închiriere sau de leasing de proprietăţi rezidentiale             │proprii70220000-9 │Servicii de închiriere sau de leasing de proprietăţi             │nerezidentiale proprii70300000-4 │Servicii de intermediere imobiliară pentru terţi70310000-7 │Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile70311000-4 │Servicii de închiriere sau de vânzare de imobile rezidentiale70311100-5 │Servicii de închiriere sau de leasing de imobile rezidentiale70311200-6 │Servicii de închiriere sau de leasing de imobile nerezidentiale70320000-0 │Servicii de închiriere sau de vânzare de terenuri70321000-7 │Servicii de închiriere de teren70322000-4 │Servicii de închiriere sau de vânzare de teren viran70330000-3 │Servicii de gestionare a bunurilor imobiliare pentru terţi70331000-0 │Servicii de proprietate rezidentiala70331100-1 │Servicii de gestionare a instituţiilor70332000-7 │Servicii de proprietate nerezidentiala70332100-8 │Servicii de gestionare a terenurilor70332200-9 │Servicii de gestionare a proprietăţii comerciale70332300-0 │Servicii de proprietate industriala70333000-4 │Servicii de cazare70340000-6 │Servicii de multiproprietate72000000-5 │Servicii informatice şi servicii conexe72100000-6 │Servicii de consultanţa pentru hardware72110000-9 │Servicii de consultanţa privind selectarea tipului de hardware72120000-2 │Servicii de consultanţa privind recuperarea de hardware din             │computer72130000-5 │Servicii de consultanţa privind configurarea posturilor             │informatice72140000-8 │Servicii de consultanţa privind verificarea acceptării de             │hardware72150000-1 │Servicii de consultanţa informatica în audit şi servicii de             │consultanţa pentru hardware72200000-7 │Servicii de programare şi de consultanţa software72210000-0 │Servicii de programare a pachetelor de produse software72211000-7 │Servicii de programare de sisteme informatice şi software             │utilitare72212000-4 │Servicii de programare de software de aplicaţie72220000-3 │Servicii de consultanţa privind sistemele informatice şi servicii             │de consultanţa tehnica72221000-0 │Servicii de consultanţa privind analiza economică72222000-7 │Servicii de analiza strategica şi de planificare a sistemelor             │sau a tehnologiei informaţiilor72222100-8 │Servicii de analiza strategica a sistemelor sau a tehnologiei             │informaţiilor72222200-9 │Servicii de planificare a sistemelor sau a tehnologiei             │informaţiilor72222300-0 │Servicii de tehnologie a informaţiilor72223000-4 │Servicii de analiza a cerinţelor tehnologiei informaţiilor72224000-1 │Servicii de consultanţa privind gestionarea proiectelor72224100-2 │Servicii de planificare a punerii în aplicare a sistemelor72224200-3 │Servicii de planificare a asigurării calităţii sistemelor72225000-8 │Servicii de evaluare şi de analiza a asigurării calităţii             │sistemelor72226000-5 │Servicii de consultanţa privind verificarea acceptării de             │software de sistem72227000-2 │Servicii de consultanţa privind integrarea software72228000-9 │Servicii de consultanţa privind integrarea hardware72230000-6 │Servicii de dezvoltare de software personalizat72231000-3 │Servicii de dezvoltare de software cu aplicaţie militară72232000-0 │Servicii de dezvoltare de software de prelucrare de tranzacţii             │şi de software personalizat72240000-9 │Servicii de analiza şi de programare de sisteme72241000-6 │Servicii de specificare a obiectivelor pentru proiecte critice72242000-3 │Servicii de modelizare a proiectelor72243000-0 │Servicii de programare72244000-7 │Servicii de prototipare72245000-4 │Servicii contractuale de analiza şi de programare a sistemelor72246000-1 │Servicii de consultanţa privind sistemele72250000-2 │Servicii de întreţinere şi de asistenţa a sistemelor72251000-9 │Servicii de recuperare a aplicatiilor în caz de accident             │informatic72252000-6 │Servicii de arhivare computerizata72253000-3 │Servicii de ajutor pentru utilizatori şi servicii de asistenţa72253100-4 │Servicii de ajutor pentru utilizatori72253200-5 │Servicii de asistenţa pentru sisteme72254000-0 │Servicii de testare şi de întreţinere de software72254100-1 │Servicii de testare a sistemelor72260000-5 │Servicii de software72261000-2 │Servicii de asistenţa pentru software72262000-9 │Servicii de dezvoltare software72263000-6 │Servicii de aplicare de software72264000-3 │Servicii de reproducere de software72265000-0 │Servicii de configurare de software72266000-7 │Servicii de consultanţa pentru software72267000-4 │Servicii de întreţinere de software72268000-1 │Servicii de furnizare de software72300000-8 │Servicii de date72310000-1 │Servicii de procesare de date72311000-8 │Servicii de tabulare computerizata72311100-9 │Servicii de conversie de date72311200-0 │Servicii de prelucrare de loturi72311300-1 │Servicii computerizate de timpi partajaţi72312000-5 │Servicii de introducere de date72312100-6 │Servicii de pregătire de date72312200-7 │Servicii de recunoaştere optica a caracterelor72313000-2 │Servicii de captare de date72314000-9 │Servicii de colectare şi colationare de date72315000-6 │Servicii de gestionare şi de asistenţa privind reţelele de             │informaţii72315100-7 │Servicii de asistenţa privind reţelele de informaţii72315200-8 │Servicii de gestionare a reţelelor de informaţii72316000-3 │Servicii de analiza de date72317000-0 │Servicii de stocare de date72318000-7 │Servicii de transmisie de date72319000-4 │Servicii de furnizare de date72320000-4 │Servicii de baze de date72321000-1 │Servicii de baze de date cu valoare adăugată72322000-8 │Servicii de gestionare a datelor72500000-0 │Servicii informatice72510000-3 │Servicii de gestionare informatica72511000-0 │Servicii de software de gestionare a reţelelor72512000-7 │Servicii de gestionare a documentelor72513000-4 │Servicii de birotica72514000-1 │Servicii de gestionare a instalaţiilor informatice72514100-2 │Servicii de gestionare a instalaţiilor care implica operaţiuni             │informatice72514200-3 │Servicii de gestionare a instalaţiilor pentru dezvoltarea             │sistemelor informatice72514300-4 │Sisteme de gestionare a instalaţiilor pentru întreţinerea             │sistemelor informatice72520000-6 │Servicii de asistenţa şi de consultanţa informatica72521000-3 │Servicii de asistenţa informatica72521100-4 │Servicii de asistenţa tehnica informatica72530000-9 │Servicii de reţele informatice72531000-6 │Servicii de reţele locale72532000-3 │Servicii de reţele la mare distanta72540000-2 │Servicii de actualizare informatica72541000-9 │Servicii de extensie informatica72541100-0 │Servicii de extensie de memorie72550000-5 │Servicii de audit informatic72560000-8 │Servicii de testări informatice72570000-1 │Servicii de siguranţă informatica72580000-4 │Servicii de conversie computerizata a cataloagelor72590000-7 │Servicii informatice profesionale72591000-4 │Elaborare de acorduri privind nivelul de asistenţa73000000-2*4)│Servicii de cercetare şi de dezvoltare şi servicii conexe de             │consultanţa*4)73100000-3 │Servicii de cercetare şi de dezvoltare experimentala73110000-6 │Servicii de cercetare73111000-3 │Servicii de laborator de cercetare73112000-0 │Servicii de cercetare marina73120000-9 │Servicii de dezvoltare experimentala73200000-4 │Servicii de consultanţa în cercetare şi în dezvoltare73210000-7 │Servicii de consultanţa în cercetare73220000-0 │Servicii de consultanţa în dezvoltare73300000-5 │Proiectare şi executare în domeniul cercetării şi dezvoltării74000000-9 │Servicii de arhitectura, de inginerie şi de construcţie,             │servicii juridice, contabile şi alte servicii profesionale74100000-0 │Servicii juridice, servicii contabile, servicii de audit,             │servicii comerciale, servicii de gestionare şi servicii conexe74110000-3 │Servicii juridice74111000-0 │Servicii de consultanţa şi reprezentare juridică74111100-1 │Servicii de consultanţa juridică74111200-2 │Servicii de reprezentare juridică74112000-7 │Servicii de consultanţa privind brevetarea şi drepturile de             │autor74112100-8 │Servicii de consultanţa privind drepturile de autor74112110-1 │Servicii de consultanţa privind drepturile de autor de software74113000-4 │Servicii de documentare şi de certificare juridică74113100-5 │Servicii de documentare74113200-6 │Servicii de certificare74113210-9 │Servicii de certificare a semnăturii electronice74114000-1 │Servicii de consultanţa şi informare juridică74120000-6 │Servicii de contabilitate, servicii de audit şi servicii fiscale74121000-3 │Servicii de contabilitate şi de audit74121100-4 │Servicii de contabilitate74121110-7 │Servicii de gestionare a registrelor contabile74121112-1 │Servicii de gestionare a salariilor74121113-8 │Servicii de înregistrare a vânzărilor şi a achiziţiilor74121120-0 │Servicii de înregistrare a declaraţiilor financiare74121200-5 │Servicii de auditare74121210-8 │Servicii de auditare financiară74121220-1 │Servicii de auditare interna74121230-4 │Servicii de auditare legală74121240-7 │Servicii de auditare antifrauda74121250-0 │Servicii de revizuire contabila74122000-0 │Servicii fiscale74122100-1 │Servicii de consultanţa fiscală74122200-2 │Servicii de pregătire a declaraţiilor de impozit74130000-9 │Servicii de studii de piaţa, de sondaje de opinie şi servicii             │conexe74131000-6 │Servicii de studii de piaţa74131100-7 │Servicii de studii74131110-0 │Servicii de elaborare de studii74131120-3 │Servicii de efectuare de studii74131121-0 │Servicii de studii prin telefon74131130-6 │Servicii de analiza a studiilor74131200-8 │Servicii de cercetare economică74131300-9 │Servicii de testare a pieţei74131400-0 │Servicii de evaluare a randamentelor74131500-1 │Studiu de fezabilitate74131600-2 │Servicii de cercetare socială74132000-3 │Servicii de sondaje de opinie74133000-0 │Servicii statistice74140000-2 │Consultanţa în afaceri şi în gestionare şi alte servicii conexe74141000-9 │Servicii de consultanţa în afaceri şi în gestionare74141100-0 │Servicii de consultanţa în gestionare generală74141110-3 │Servicii de consultanţa în dezvoltarea întreprinderilor74141200-1 │Servicii de consultanţa în gestionare financiară74141300-2 │Servicii de consultanţa în gestionare comercială74141400-3 │Servicii de consultanţa în gestionarea resurselor umane74141500-4 │Servicii de consultanţa în gestionarea producţiei74141510-7 │Servicii de consultanţa în gestionarea asigurării calităţii74141520-0 │Servicii de consultanţa în proiectare74141600-5 │Servicii de relaţii cu publicul74141610-8 │Servicii de gestionare a relaţiilor cu publicul74141620-1 │Servicii de consultanţa în relaţii cu publicul74141700-6 │Servicii de consultanţa în domeniul securităţii74141800-7 │Servicii de consultanţa în domeniul achiziţiilor74141900-8 │Servicii de consultanţa privind impactul asupra mediului74142000-6 │Servicii legate de gestionare74142100-7 │Servicii de gestionare a proiectelor74142110-0 │Servicii de supraveghere a proiectelor74142120-3 │Servicii de elaborare de proiecte74142200-8*5)│Servicii de arbitraj şi de conciliere*5)74142300-9 │Servicii de gestionare a construcţiilor74142310-2 │Servicii de gestionare a proiectelor de construcţie74150000-5 │Servicii de holding de gestionare74200000-1 │Servicii de arhitectura, de inginerie, de construcţie şi servicii             │conexe de consultanţa tehnica74210000-4 │Servicii de consultanţa tehnica74220000-7 │Servicii de arhitectura şi servicii conexe74221000-4 │Servicii de consultanţa în arhitectura74222000-1 │Servicii de proiectare arhitecturala74222100-2 │Servicii de arhitectura pentru construcţii74222200-3 │Servicii de arhitectura pentru spaţii exterioare74222300-4 │Servicii de arhitectura pentru lucrări de extindere a             │construcţiilor74223000-8 │Concurs de proiectare arhitecturala74224000-5 │Servicii de arhitectura, de inginerie şi de planificare74225000-2 │Servicii de arhitectura, de inginerie şi de măsurare74225100-3 │Servicii de arhitectura şi de măsurare74230000-0 │Servicii de inginerie74231000-7 │Servicii de consultanţa în domeniul ingineriei şi al             │construcţiilor74231100-8 │Servicii de consultanţa în lucrări publice74231110-1 │Servicii de asistenţa în lucrări publice74231120-4 │Servicii de consultanţa în sisteme de transport74231121-1 │Servicii de consultanţa privind autostrazile74231122-8 │Servicii de inginerie rutiera74231123-5 │Servicii de inginerie feroviara74231124-6 │Servicii de inginerie aeroportuara74231130-7 │Servicii de consultanţa în infrastructura74231200-9 │Servicii de consultanţa în inginerie structurală74231300-0 │Servicii de consultanţa în ingineria mediului74231310-3 │Servicii de consultanţa în combaterea zgomotului74231320-6 │Servicii de consultanţa în izolatie acustica şi acustica             │interioară74231330-9 │Servicii de consultanţa în tratarea apelor uzate74231400-1 │Servicii de energie electrica şi servicii conexe74231410-4 │Servicii de energie electrica74231420-7 │Servicii de gestionare a energiei electrice74231430-0 │Servicii de consultanţa în eficienta energetica74231431-7 │Servicii de inginerie termica pentru construcţii74231500-2 │Instalaţii tehnice de construcţie74231510-5 │Servicii de consultanţa pentru lucrări de baza74231520-8 │Servicii de consultanţa în construcţii74231521-5 │Servicii de consultanţa în instalaţii tehnice de construcţii74231530-1 │Servicii de examinare a construcţiilor74231540-4 │Servicii de inspectare şi verificare a construcţiilor74231600-3 │Servicii de consultanţa în telecomunicaţii74231700-4 │Servicii de consultanţa în protecţie şi în controlul riscurilor74231710-7 │Servicii de consultanţa în protecţie şi în controlul incendiilor             │şi exploziilor74231720-0 │Servicii sanitare şi de siguranţă74231721-7 │Servicii de consultanţa sanitară şi de siguranţă74231800-5 │Servicii de consiliere şi de consultanţa în inginerie74231810-8 │Servicii tehnice de iluminat natural şi artificial pentru clădiri74231900-6 │Servicii de expertiza74232000-4 │Servicii de conceptie tehnica74232100-5 │Servicii de proiectare tehnica a instalaţiilor mecanice şi             │electrice pentru construcţii74232110-8 │Servicii legate de aspectele economice din sectorul             │construcţiilor74232120-1 │Servicii de proiectare a sistemelor de încălzire74232200-6 │Servicii de proiectare tehnica pentru construcţia de lucrări             │publice74232210-9 │Servicii de estimare pentru lucrări publice74232220-2 │Servicii de proiectare a conductelor74232230-5 │Servicii de proiectare a podurilor74232240-8 │Servicii de proiectare a barajelor74232250-1 │Servicii de proiectare tehnica pentru infrastructura de transport74232300-7 │Servicii de proiectare tehnica pentru procese şi producţii             │industriale74232310-0 │Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica74232320-3 │Servicii de proiectare tehnica a uzinelor74232400-8 │Servicii de estimare74232500-9 │Servicii de proiectare a fundaţiilor74232600-0 │Servicii auxiliare de construcţie74232700-1 │Servicii de proiectare a structurilor portante74232800-2 │Servicii de verificare a proiectelor de structuri portante74233000-1 │Diverse servicii de inginerie74233100-2 │Servicii de inginerie privind noroiul de foraj74233200-3 │Servicii de inginerie geotehnica74233300-4 │Servicii de inginerie mecanică74233400-5 │Servicii de inginerie mecanică şi electrica74233500-6 │Studii tehnice74233600-7 │Servicii de asistenţa în inginerie74233700-8 │Servicii de inginerie împotriva coroziunilor74240000-3 │Servicii integrate de inginerie74250000-6 │Servicii de urbanism şi de arhitectura peisagistica74251000-3 │Servicii de urbanism74252000-0 │Servicii de arhitectura peisagistica74252100-1 │Servicii de amenajare peisagistica74260000-9 │Servicii privind construcţiile74261000-6 │Servicii de cercetare a şantierului74262000-3 │Servicii de supraveghere a lucrărilor74262100-4 │Servicii de supraveghere a şantierului74263000-0 │Servicii de consultanţa în construcţii74270000-2 │Servicii ştiinţifice şi tehnice în inginerie74271000-9 │Servicii de prospectare geologica şi geofizica şi alte tipuri             │de prospectare ştiinţifică74271100-0 │Servicii de pregătire şi analiza a carotelor74271200-1 │Servicii de consultanţa în geologie şi geofizica74271210-4 │Servicii de consultanţa în geofizica74271220-7 │Servicii de consultanţa în geologie74271300-2 │Servicii de analiza micropaleontologica74271400-3 │Servicii de interpretare petrofizica74271500-4 │Servicii de cercetare a solului74271600-5 │Servicii de prognoza meteorologica74271700-6 │Servicii de prospecţiune ştiinţifică74271710-9 │Servicii de prospectare geofizica74271720-2 │Servicii de prospectare geologica74271800-7 │Servicii de topografie74271900-8 │Servicii de radiestezie acvatica74272000-6 │Servicii de prospectare subterana74272100-7 │Servicii de seismică74272110-0 │Servicii de analiza seismografica74272111-7 │Servicii de preluare de date seismice74272112-4 │Servicii de colectare de date seismice74272113-1 │Servicii de prelucrare de date seismice74272300-9 │Servicii de înregistrare magnetometrică74273000-3 │Servicii de arpentaj74273100-4 │Servicii de analiza hidrografica74273200-5 │Servicii de analiza a dimensiunilor74274000-0 │Servicii de cartografie74274100-1 │Servicii de cartografie digitala74274200-2 │Servicii de cartografie aeriană74274300-3 │Servicii de cadastru74274400-4 │Servicii de hidrografie74274500-5 │Servicii de cartografie marina74275000-7 │Servicii de arpentaj74275100-8 │Servicii de fotogrammetrie74275200-9 │Servicii de arpentaj cadastral74276000-4 │Servicii tehnice74276100-5 │Servici de control tehnic74276200-6 │Servicii de asistenţa tehnica74276300-7 │Servicii de suport tehnic74276400-8 │Servicii de planificare tehnica74300000-2 │Servicii de testare, de inspecţie, de analiza, de monitorizare             │şi de control74310000-5 │Servicii de testare şi analiza tehnica74311000-2 │Servici de testare şi de analiza a compoziţiei şi a puritatii74312000-9 │Servicii de analiza74312100-0 │Servicii de analiza tehnica74313000-6 │Servicii de inspecţie şi testare tehnica74313100-7 │Servicii de inspecţie tehnica74313110-0 │Servicii de inspecţie a utilajelor74313120-3 │Servicii de inspecţie tehnica a automobilelor74313130-6 │Servicii de inspecţie tehnica a construcţiilor74313140-9 │Servicii de inspecţie tehnica a lucrărilor publice74313141-6 │Servicii de inspecţie a conductelor74313142-3 │Servicii de inspecţie în domeniul siguranţei maritime74313143-0 │Servicii de testare a etanseitatii74313144-7 │Servicii de monitorizare a debitului74313145-4 │Servicii de inspecţie a podurilor74313146-1 │Servicii de inspecţie a barajelor74313147-8 │Servicii de inspecţie a liniilor de cale ferată74313200-8 │Servicii de testare tehnica74313210-1 │Servicii de testare a vanelor74313220-4 │Servicii de testare nedistructiva74320000-8 │Servicii de monitorizare şi de control74321000-5 │Servicii de control al traficului74321100-6 │Servicii de monitorizare a traficului74322000-2 │Servicii de monitorizare a trenurilor74323000-9 │Servicii de control al calităţii74323100-0 │Servicii de asigurare a calităţii74400000-3 │Servicii de publicitate şi de comercializare74410000-6 │Servicii de publicitate74411000-3 │Servicii de consultanţa în publicitate74412000-0 │Servicii de gestionare publicitara74420000-9 │Servicii de comercializare74421000-6 │Servicii de comercializare directa74422000-3 │Servicii de promovare74423000-0 │Servicii pentru clienţi74423100-1 │Servicii de studii privind clienţii74423110-4 │Servicii de studii privind satisfacerea clienţilor74423200-2 │Servicii de asistenţa pentru clienţi74423210-5 │Program de fidelizare a clienţilor74500000-4*6)│Servicii de recrutare a forţei de muncă şi de asigurare de             │personal*6)74510000-7*6)│Servicii de plasare de personal*6)74511000-4 │Servicii de căutare de locuri de muncă74512000-1 │Servicii de plasament de personal de birou74513000-8 │Servicii de transfer al angajaţilor74520000-0*6)│Servicii de asigurare de personal*6)74521000-7 │Servicii de asigurare de personal de birou*6)74522000-4 │Servicii de asigurare de personal de ajutor la domiciliu74523000-1 │Servicii de asigurare de personal comercial sau industrial74524000-8 │Servicii de asigurare de personal de asistenţa medicală74525000-5 │Servicii de asigurare de personal medical74530000-3*6)│Servicii de recrutare*6)74540000-6 │Servicii de gestionare a personalului, cu excepţia serviciilor             │de plasare şi de asigurare74541000-3 │Servicii de personal şi de salarizare74542000-0 │Servicii de formare a personalului74543000-7 │Servicii de perfecţionare a personalului74600000-5 │Servicii de investigatie şi de siguranţă74610000-8 │Servicii de siguranţă74611000-5 │Servicii de monitorizare a sistemelor de alarma74613000-9 │Servicii de paza74614000-6 │Servicii de supraveghere74614100-7 │Servicii de localizare74614110-0 │Servicii de localizare a transfugilor74615000-3 │Servicii de patrulare74620000-1 │Servicii de anchetare74700000-6 │Servicii de curatare74710000-9 │Servicii de curatare a locuinţelor74720000-2 │Servicii de curatare industriala74721000-9 │Servicii de dezinfecţie şi de dezinsecţie74721100-0 │Servicii de dezinfecţie74721200-1 │Servicii de deparazitare74721210-4 │Servicii de deratizare74721300-2 │Servicii de fumizare74722000-6 │Servicii de curatare a ferestrelor74724000-0 │Servicii de curatare a cuptoarelor şi a semineelor74730000-5 │Servicii specializate de curatare74731000-2 │Servicii de curatare a construcţiilor74731100-3 │Servicii de curatare prin insuflare a structurilor tubulare74732000-9 │Servicii de curatare a cisternelor74732100-0 │Servicii de curatare a rezervoarelor74734000-3 │Servicii de curatare a plajelor74735000-0 │Servicii de curatare a parcarilor74740000-8 │Diverse servicii de curatare74741000-5 │Servicii de curatare a echipamentului telefonic74742000-2 │Servicii de curatare a echipamentului de transport74743000-9 │Servicii de curatare a echipamentului de birou74744000-6 │Servicii de curatare a coşurilor de gunoi74750000-1 │Servicii de curatare a birourilor74760000-4 │Servicii de curatare a şcolilor74800000-7 │Diverse servicii comerciale şi sevicii conexe74810000-0 │Servicii de fotografie şi servicii conexe74811000-7 │Servicii de fotografie74811100-8 │Servici de fotografie publicitara74811200-9 │Servicii de fotografie aeriană74811300-0 │Servicii de fotografie specializată74811310-3 │Servicii de fotografie pe fundul gaurii de forare74811320-6 │Servicii de fotografie submarina74811330-9 │Servicii de microfilmare74811340-2 │Servicii de radiografie74812000-4 │Servicii de developare a fotografiilor74813000-1 │Servicii de restaurare, de copiere şi de retusare a             │fotografiilor74820000-3 │Servicii de ambalare şi servicii conexe