DECIZIE nr. 399 din 16 noiembrie 2006pentru publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea I, a Metodologiei privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi ori executanţi şi producătorilor de fonograme
EMITENT
 • OFICIUL ROMÂN PENTRU DREPTURILE DE AUTOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 982 din 8 decembrie 2006  Având în vedere dispoziţiile art. 131^2 alin. (2) şi ale art. 133 alin. (1) din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi ale art. 1 din Decizia directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor privind constituirea Comisiei pentru negocierea Metodologiei privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial şi a reproducerilor acestora nr. 315/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 866 din 23 octombrie 2006,ţinând cont de Referatul nr. SG/5.355 din 16 noiembrie 2006 al Direcţiei registre, gestiune colectivă şi relaţii cu publicul,în baza prevederilor art. 6 alin. (1) şi ale art. 7 din Hotărârea Guvernului nr. 401/2006 privind organizarea, funcţionarea, structura personalului şi dotările necesare îndeplinirii atribuţiilor Oficiului Român pentru Drepturile de Autor,directorul general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor emite următoarea decizie:  +  Articolul 1Se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, Metodologia privind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi ori executanţi şi producătorilor de fonograme, încheiată între organismele de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM) şi Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), pe de o parte, şi Federaţia Industriei Hoteliere din România (FIHR) şi Regia Autonomă de Transport Bucureşti (RATB), pe de altă parte, prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta decizie.  +  Articolul 2Se desemnează organismul de gestiune colectivă Centrul Român pentru Administrarea Drepturilor Artiştilor Interpreţi (CREDIDAM), cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Jules Michelet nr. 15-17, sectorul 1, drept colector al remuneraţiilor reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite artiştilor interpreţi sau executanţi, stabilite prin metodologia menţionată la art. 1.  +  Articolul 3Se desemnează organismul de gestiune colectivă Uniunea Producătorilor de Fonograme din România (UPFR), cu sediul în municipiul Bucureşti, str. Nicolae Titulescu nr. 88 B, sectorul 1, drept colector al remuneraţiilor reprezentând drepturile patrimoniale cuvenite producătorilor de fonograme, stabilite prin metodologia menţionată la art. 1.  +  Articolul 4Prezenta decizie intră în vigoare la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.Directorul general adjunct alOficiului Român pentru Drepturile de Autor,Eugen VasiliuBucureşti, 16 noiembrie 2006.Nr. 399.  +  Anexa METODOLOGIEprivind comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi tabelele cuprinzând drepturile patrimoniale ale artiştilor interpreţi ori executanţi şi producătorilor de fonograme1. Prin comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora se înţelege comunicarea acestora în spaţii publice (închise sau deschise), indiferent de modalitatea realizării comunicării, prin întrebuinţarea unor mijloace mecanice, electroacustice sau digitale (instalaţii de amplificare, aparatură de redare a înregistrărilor sonore sau audiovizuale, receptoare radio ori televizoare, echipament informatic etc.).2. Prin utilizarea prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual în scop ambiental se înţelege comunicarea acestora în spaţii publice, indiferent de modalitatea realizării comunicării către public.3. Prin utilizator de fonograme, în sensul prezentei metodologii, se înţelege orice persoană fizică sau juridică autorizată, care comunică public fonograme publicate în scop comercial ori reproduceri ale acestora, în spaţii deţinute cu orice titlu (de proprietate, de administrare, de închiriere, de subînchiriere, comodat etc.).4. Prin utilizator al prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual se înţelege orice persoană fizică sau juridică autorizată, care foloseşte cu orice titlu (de proprietate, de administrare, de închiriere, de subînchiriere etc.) spaţii în care sunt utilizate opere audiovizuale în scop ambiental.5. Utilizatorul are obligaţia să obţină autorizaţii sub formă de licenţe neexclusive, eliberate de organismele de gestiune colectivă ale drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme, pentru comunicarea publică a fonogramelor publicate în scop comercial sau a reproducerilor acestora şi a prestaţiilor artistice din domeniul audiovizual, în schimbul unei remuneraţii potrivit tabelelor*) redate mai jos, indiferent de durata efectivă a comunicării publice.6. Licenţele neexclusive se eliberează pentru o perioadă de maximum 12 luni calendaristice de la data solicitării, în baza declaraţiei pe propria răspundere a utilizatorului (reprezentat legal sau împuternicit).7. Obligaţia de plată pentru licenţa neexclusivă revine deţinătorului cu orice titlu al spaţiului unde se comunică public fonogramele publicate în scop comercial sau reproduceri ale acestora ori prestaţii artistice din domeniul audiovizual.8. În situaţia subînchirierii parţiale a unui spaţiu în care are loc comunicarea publică, deţinătorii cu orice titlu ai spaţiilor închiriate au obligaţia obţinerii licenţei neexclusive şi achitării remuneraţiei distincte, în cazul utilizării de aparatură proprie de sunet sau sunet şi imagine.9. În baza remuneraţiilor stabilite în tabelele redate mai jos, utilizatorii, prin completarea declaraţiei pe propria răspundere privind informaţiile solicitate de organismele de gestiune colectivă, pot obţine licenţa neexclusivă pe o perioadă de 3 luni/6 luni/12 luni calendaristice, perioadă după care valabilitatea acesteia încetează de drept.10. Organismele de gestiune colectivă desemnate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colectoare unice pentru drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme pot numi unul sau doi delegaţi pentru monitorizarea utilizării fonogramelor în scop ambiental ori lucrativ, având acces liber în spaţiile închise sau deschise unde se realizează comunicarea publică, în baza legitimaţiilor emise de organismele de gestiune colectivă sau a altor documente doveditoare (delegaţie), putând utiliza echipamente de înregistrare audio şi/sau video portabile.11. Remuneraţiile stabilite se pot modifica anual, începând cu prima lună a anului următor celui în care s-a publicat prezenta metodologie, de către organismele de gestiune colectivă desemnate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor drept colectoare unice pentru drepturile artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme, pe baza indicelui de inflaţie stabilit la nivel naţional.12. Aceste modificări se depun la Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, urmând a fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pe cheltuiala organismului de gestiune colectivă, prin decizie a directorului general al Oficiului Român pentru Drepturile de Autor, emisă în termen de 5 zile de la data depunerii.13. Modificările devin efective începând cu luna următoare publicării.TABELCUPRINZÂND VALOAREA REMUNERAŢIILOR CUVENITE DIN UTILIZAREAMUZICII ÎN REGIM AMBIENTAL(aparatură sau instalaţii de sonorizare de putere mică)SPATII ÎNCHISE SAU DESCHISESITUATE ÎN ORAŞE SAU STAŢIUNI TURISTICEA.1. RESTAURANTE, BARURI, CAFENELE, CEAINĂRII, BRASERII, FAST FOOD, ROTISERII, PIZZERII, SHAORMERII, CRAME, COFETĂRII, SĂLI DE JOCURI, SĂLI DE BAL, SĂLI PENTRU NUNŢI ŞI ASIMILATE.*)
  REMUNERAŢIE LUNARĂ (RON) Nr c r t Suprafaţa utila Produca- torii de fonograme (UPFR) Artistii interpreţi sau execu- tanti Artistii interpreţi sau execu- tanti pen- tru audio- vizual
  1 Suprafaţăutilă până la 49 mp 20 20 10
  2 Suprafaţă cuprinsă între 50- 99 mp 25 25 15
  3 Suprafaţă cuprinsă între 100-149 mp 29 29 16
  4 Suprafaţă cuprinsă între 150-199 mp 35 35 17
  5 Suprafaţă cuprinsă între 200-249 mp 40 40 20
  6 Suprafaţă cuprinsă între 250-299 mp 43 43 21
  7 Suprafaţă cuprinsă între 300-349 mp 45 45 22
  8 Suprafaţă cuprinsă între 350-399 mp 47 47 23
  9 Suprafaţă cuprinsă între 400-459 mp 49 49 24
  10 Suprafaţă cuprinsă între 450-499 mp 52 52 25
  11 Suprafaţă peste 500 mp 56 56 27
  SPATII ÎNCHISE SAU DESCHISESITUATE ÎN COMUNE ŞI SATEA.2. RESTAURANTE, BARURI, CAFENELE, CEAINĂRII, BRASERII, FAST FOOD, ROTISERII, PIZZERII, SHAORMERII, CRAME, COFETĂRII, SĂLI DE JOCURI, SĂLI DE BAL, SĂLI PENTRU NUNŢI ŞI ASIMILATE*)
  REMUNERAŢIE LUNARĂ (RON) Nr c r t Suprafaţa utila Produca- torii de fonograme (UPFR) Artistii interpreţi sau execu- tanti Artistii interpreţi sau execu- tanti pen- tru audio- vizual
  1 Suprafaţă utilă până la 49 mp 10 10 5
  2 Suprafaţă cuprinsă între 50- 99 mp 15 15 7
  3 Suprafaţă cuprinsă între 100-149 mp 20 20 10
  4 Suprafaţă cuprinsă între 150-199 mp 25 25 12
  5 Suprafaţă cuprinsă între 200-249 mp 33 33 15
  6 Suprafaţă cuprinsă între 250-299 mp 36 36 18
  7 Suprafaţă cuprinsă între 300-349 mp 39 39 19
  8 Suprafaţă cuprinsă între 350-399 mp 42 42 20
  9 Suprafaţă cuprinsă între 400-459 mp 45 45 21
  10 Suprafaţă cuprinsă între 450-499 mp 47 47 22
  11 Suprafaţă peste 500 mp 50 50 25
  SPATII ÎNCHISE SAU DESCHISESITUATE ÎN ORASE, STAŢIUNI TURISTICE, COMUNE ŞI SATEA.3.BAR CU PROGRAM, NIGHT CLUB*)(fără ring de dans pentru public)
  REMUNERAŢIE LUNARĂ (RON)
  Nr c r t Suprafaţa utila Produca- torii de fonograme (UPFR) Artistii interpreţi sau executanţi
  1 Suprafaţă utilă până la 49 mp 50 50
  2 Suprafaţă cuprinsă între 50- 99 mp 75 75
  3 Suprafaţă cuprinsă între 100-149 mp 80 80
  4 Suprafaţă cuprinsă între 150-199 mp 85 85
  5 Suprafaţă cuprinsă între 200-249 mp 90 90
  6 Suprafaţă cuprinsă între 250-299 mp 95 95
  7 Suprafaţă cuprinsă între 300-349 mp 100 100
  8 Suprafaţă cuprinsă între 350-399 mp 105 105
  9 Suprafaţă cuprinsă între 400-459 mp 110 110
  10 Suprafaţă cuprinsă între 450-499 mp 115 115
  11 Suprafaţă peste 500 mp 150 150
  SPATII ÎNCHISE SAU DESCHISESITUATE ÎN ORASE, STAŢIUNI TURISTICE, COMUNE ŞI SATEB. UNITĂŢI COMERCIALE SAU PRESTATOARE DE SERVICII, SHOW ROOM, SUPERMARKET, HIPERMARKET, CABINETE MEDICALE, STOMATOLOGICE, SALOANE DE ÎNFRUMUSEŢARE ŞI ALTELE ASIMILATE, etc. *) **)
  REMUNERAŢIE LUNARĂ (RON) Nr c r t Suprafaţa utila Produca- torii de fonograme (UPFR) Artistii interpreţi sau execu- tanti Artistii interpreţi sau execu- tanti pen- tru audio- vizual
  1 Suprafaţă utilă până la 49 mp 9 9 2
  2 Suprafaţă cuprinsă între 50- 99 mp 12 12 6
  3 Suprafaţă cuprinsă între 100-149 mp 29 29 8
  4 Suprafaţă cuprinsă între 150-199 mp 35 35 10
  5 Suprafaţă cuprinsă între 200-249 mp 40 40 12
  6 Suprafaţă cuprinsă între 250-299 mp 45 45 14
  7 Suprafaţă cuprinsă între 300-349 mp 50 50 15
  8 Suprafaţă cuprinsă între 350-399 mp 65 65 17
  9 Suprafaţă cuprinsă între 400-459 mp 80 80 20
  10 Suprafaţă cuprinsă între 450-499 mp 90 90 22
  11 Suprafaţă cuprinsă între 500-999 mp 100 100 25
  12 Suprafaţă peste 1000 mp 150 150 27
  SPATII ÎNCHISE SAU DESCHISESITUATE ÎN ORASE, STAŢIUNI TURISTICE, COMUNE ŞI SATEC.1. TÂRGURI ŞI EXPOZIŢII*)**)
  REMUNERAŢIE ZILNICA(RON)
  Nr c r t ACTIVITATE Produca- torii de fonograme (UPFR) Artistii interpreţi sau executanţi
  1 TÂRGURI RURALE, IARMAROACE, TALCIOCURI 15 15
  EXPOZIŢII DE ARTA, ŞTIINŢA, CARTE ŞI ALTE ASEMENEA
  2 SUPRAFAŢĂ PÂNĂ LA 200 mp 2 2
  3 SUPRAFAŢĂ PESTE 200 mp 5 5
  4 TÂRGURI SAU EXPOZIŢII(produse agroalimentare, industriale, bunuri de larg consum, auto, moto, naval, sport, agrement, etc.) 120 120
  5 BANCHET, MASĂ FESTIVĂ, PETRECERE (organizată cu ocazia unui colocviu, simpozion, congres, vernisaj, lansare carte sau CD, etc.) 35 35
  ACŢIUNI DESFĂŞURATE ÎN SPATII DESCHISESITUATE ÎN ORAŞE, STAŢIUNI TURISTICE, COMUNE ŞI SATEC.2. PUBLICITATE CU VEHICULE, STANDURI, BENERE, ECRANE, MACHETE FIXE/GONFLABILE, REMORCI MOBILE, ETC. (DOTATE SAU ÎNSOŢITE DE INSTALAŢII DE SONORIZARE)
  REMUNERAŢIE ZILNICA(RON)
  Nr c r t TIP (ACTIVITATE) Produca- torii de fonograme (UPFR) Artistii interpreţi sau executanţi
  1 VEHICUL AUTO/REMORCĂ PUBLICITARĂ 20 20
  2 STAND, BENER, ECRAN, MACHETĂ FIXĂ, MACHETĂ GONFLABILĂ 5 5
  SPATII ÎNCHISE SAU DESCHISESITUATE ÎN ORASE, STAŢIUNI TURISTICE, COMUNE ŞI SATEC.3. SPECTACOLE DIVERSE(pentru muzica difuzată înainte, în timpul şi după spectacol)
  REMUNERAŢIE/SPECTACOL(RON)
  Nr c r t (ACTIVITATE) Produca- torii de fonograme (UPFR) Artistii interpreţi sau executanţi
  1 FILARMONICĂ, OPERĂ, TEATRU, CINEMATOGRAF CIRC, DELFINARIU ŞI ALTELE ASIMILATE 5 5
  SPATII ÎNCHISE SAU DESCHISESITUATE ÎN STAŢIUNI TURISTICE, COMUNE ŞI SATED.1. UNITĂŢI HOTELIERE *)**)***)
  REMUNERAŢIE LUNARĂ (RON) Nr c r t TIP LOCATIE Produca- torii de fonograme (UPFR) Artistii interpreţi sau execu- tanti Artistii interpreţi sau execu- tanti pen- tru audio- vizual
  1 PENSIUNE AGROTURISTICĂ, POPAS TURISTIC, HAN TURISTIC 12 12 10
  2 PENSIUNE URBANĂ PĂNĂ LA 3 STELE 12 12 20
  3 SAT VACANŢĂ, CAMPING, CLUB DE VACANŢĂ 12 12 10
  4 MOTEL 12 12 20
  5 PENSIUNE URBANĂ 4-5 STELE 40 40 30
  6 TABERE (tematice, acţiuni mondene, culturale sau asimilate) 50 50 40
  7 HOTEL PANĂ LA 3 STELE (INCLUSIV) CAZARE MAXIM 50 CAMERE 30 30 10
  8 HOTEL PANĂ LA 3 STELE (INCLUSIV) CAZARE 51-100 CAMERE 40 40 20
  9 HOTEL PANĂ LA 3 STELE (INCLUSIV) CAZARE PESTE 101 CAMERE 50 50 30
  10 HOTEL 4-5 STELE 80 80 80
  SPATII ÎNCHISE SAU DESCHISESITUATE ÎN ORASED.2. UNITĂŢI HOTELIERE *) **) ***)
  REMUNERAŢIE LUNARĂ (RON) Nr c r t TIP LOCATIE Produca- torii de fonograme (UPFR) Artistii interpreţi sau execu- tanti Artistii interpreţi sau execu- tanti pen- tru audio- vizual
  1 PENSIUNE TURISTICĂ URBANĂ PANĂ LA 3 STELE 20 20 20
  2 CAMPING 20 20 20
  3 MOTEL 25 25 25
  4 PENSIUNE TURISTICĂ URBANĂ 4-5 STELE 50 50 50
  5 HOTEL PANĂ LA 3 STELE (INCLUSIV) CAZARE PÂNĂ LA 50 CAMERE 40 40 40
  6 HOTEL PANĂ LA 3 STELE (INCLUSIV) CAZARE 100 CAMERE 50 50 50
  7 HOTEL PANĂ LA 3 STELE (INCLUSIV) CAZARE PESTE 101 CAMERE 60 60 60
  8 HOTEL 4-5 STELE 100 100 100
  E. TRANSPORTURIE.1. TRANSPORTURI RUTIERE DE PASAGERI ****)
  REMUNERAŢIE LUNARA (RON)
  Nr c r t MIJLOC DE TRANSPORT ECHIPAT CU INSTALATIE DE SONORIZARE Produca- torii de fonograme (UPFR) Artistii interpreţi sau executanţi
  1 VEHICUL DE AGREMENT (tractor, trenuleţ, remorcă, platformă) 3 3
  2 AUTOBUZ, TROLEIBUZ, TRAMVAI 5 5
  3 AUTOTURISM PANĂ LA 6 LOCURI (TAXI) 9 9
  4 MICROBUZ PÂNĂ LA 12 LOCURI 12 12
  5 AUTOCAR CLASA PANĂ LA 3 STELE INTERN 20 20
  6 AUTOCAR CLASA 3 STELE INTERN 30 30
  7 AUTOCAR CLASA 4 STELE INTERN 40 40
  8 AUTOCAR TRANSPORT INTERNAŢIONAL 50 50
  E.2. AUTOGĂRI, SPAŢII DE AŞTEPTARE PENTRU PASAGERI *) **)***)
  REMUNERAŢIE LUNARĂ (RON) Nr c r t SPATIU DOTAT CU INSTALATIE DE SONORIZARE Produca- torii de fonograme (UPFR) Artistii interpreţi sau execu- tanti Artistii interpreţi sau execu- tanti pen- tru audio- vizual
  1 AUTOGARA SALĂ DE AŞTEPTARE 12 12 6
  2 AUTOGARA PEROANE 9 9 5
  E.3. TRANSPORTURI FEROVIARE DE PASAGERI ****)
  REMUNERAŢIE LUNARA (RON)
  Nr c r t GARNITURA FEROVIARA ECHIPATA CU INSTALATIE DE SONORIZARE Produca- torii de fonograme (UPFR) Artistii interpreţi sau executanţi
  1 TREN DE PASAGERI ÎN TRAFIC INTERN 29 29
  2 TREN DE PASAGERI ÎN TRAFIC INTERNAŢIONAL 40 40
  3 VAGON RESTAURANT ÎN TRAFIC INTERN 29 29
  4 VAGON RESTAURANT ÎN TRAFIC INTERNAŢIONAL 40 40
  E.4. GĂRI, STAŢII DE METROU ŞI SPAŢII DE AŞTEPTARE *) **)***)
  REMUNERAŢIE LUNARĂ (RON) Nr c r t SPATIU DOTAT CU INSTALATIE DE SONORIZARE Produca- torii de fonograme (UPFR) Artistii interpreţi sau execu- tanti Artistii interpreţi sau execu- tanti pen- tru audio- vizual
  1 GARĂ ÎN MUNICIPIU ŞI REŞEDINŢE DE JUDEŢ 20 20 20
  2 GARĂ ÎN ALTE ORAŞE 14 14 14
  3 STAŢIE DE METROU 20 20 20
  4 SALĂ DE AŞTEPTARE CLASA I 9 9 9
  E.5. TRANSPORTURI AERIENE DE PASAGERI****)
  REMUNERAŢIE LUNARĂ (RON) Nr c r t AERONAVA ECHIPATA CU INSTALATIE DE SONORIZARE Produca- torii de fonograme (UPFR) Artistii interpreţi sau execu- tanti Artistii interpreţi sau execu- tanti pen- tru audio- vizual
  1 AERONAVĂ DE PASAGERI CURSĂ INTERNĂ 29 29 10
  2 AERONAVĂ DE PASAGERI CURSĂ CONTINENTALĂ 56 56 20
  3 AERONAVĂ DE PASAGERI CURSĂ TRANSCONTINENTALĂ 111 111 50
  E.6. AEROPORTURI, SPAŢII DE AŞTEPTARE PENTRU PASAGERI *) **)***)
  REMUNERAŢIE LUNARĂ (RON) Nr c r t SPATIU DOTAT CU INSTALATIE DE SONORIZARE Produca- torii de fonograme (UPFR) Artistii interpreţi sau execu- tanti Artistii interpreţi sau execu- tanti pen- tru audio- vizual
  1 AEROPORT INTERN 30 30 15
  2 SALĂ AŞTEPTARE AEROPORT INTERN 35 35 18
  3 AEROPORT INTERNAŢIONAL 40 40 20
  4 SALĂ AŞTEPTARE AEROPORT INTERNAŢIONAL 45 45 25
  E.7. AMBARCAŢIUNI NAVALE PENTRU TRANSPORTUL DE AGREMENTDOTATE CU INSTALAŢIE DE SONORIZARE ****)
  REMUNERAŢIE LUNARA (RON)
  Nr c r t AMBARCATIUNE DE AGREMENT Produca- torii de Fonograme (UPFR) Artistii interpreţi sau executanţi
  1 Până la 50 de locuri 9 9
  2 Până la 100 de locuri 15 15
  3 Peste 100 de locuri 30 30
  E.8. TRANSPORT PE CABLUDOTATE CU INSTALAŢIE DE SONORIZARE
  REMUNERAŢIE LUNARA (RON)
  Nr c r t TIP DE INSTALATIE Produca- torii de Fonograme (UPFR) Artistii interpreţi sau executanţi
  1 TELECABINE 9 9
  2 SPAŢII DE AŞTEPTARE PENTRU TELECABINE 15 15
  3 LIFTURI ŞI ASCENSOARE 30 30
  SPATII ÎNCHISE SAU DESCHISEE.9. PARCĂRI AUTO ŞI CINEMATOGRAFE(DOTATE CU INSTALAŢIE DE SONORIZARE*)
  REMUNERAŢIE LUNARA (RON)
  Nr c r t PARCARI ŞI CINEMATOGRAFE IN AER LIBER Produca- torii de Fonograme (UPFR) Artistii interpreţi sau executanţi
  1 PARCARE PANĂ LA 500 mp 15 15
  2 PARCARE PESTE 500 mp 25 25
  3 CINEMATOGRAF ÎN AER LIBER 50 50
  F. SPORT ŞI AGREMENTSPATII ÎNCHISE SAU DESCHISESITUATE ÎN ORAŞE, STAŢIUNI TURISTICE, COMUNE ŞI SATEF.1. STADIOANE, COMPLEXE SPORTIVEDOTATE CU INSTALAŢIE DE SONORIZARE
  REMUNERAŢIE/MANIFESTATIE (RON)
  Nr c r t NUMAR DE LOCURI OCUPATE Produca- torii de Fonograme (UPFR) Artistii interpreţi sau executanţi
  1 SUB 10.000 LOCURI 47 47
  2 PESTE 10.000 LOCURI 0.02/SCAUN dar nu mai puţin de 100 0.02/SCAUN, dar nu mai puţin de 100
  F.2. PISCINE, ŞTRANDURI, LITORAL, PLAJE, PÂRTII DE SCHI ŞI PATINOARE DESCHISE PUBLICULUIDOTATE CU INSTALAŢIE DE SONORIZARE *)
  REMUNERAŢIE LUNARA (RON)
  Nr c r t PISCINA / CATEGORIE Produca- torii de Fonograme (UPFR) Artistii interpreţi sau executanţi
  1 PISCINĂ 50 50
  2 PISCINĂ HOTEL PÂNĂ LA CATEGORIA 3 STELE 60 60
  3 PISCINĂ HOTEL CATEG0RIA 4-5 STELE 100 100
  PLAJĂ, ŞTRAND ÎN AER LIBER CU PLAJĂ
  4 PLAJĂ SUPRAFAŢA PANĂ LA 99 mp 9 9
  5 PLAJĂ SUPRAFAŢA CUPRINSĂ ÎNTRE 100-199 mp 30 30
  6 PLAJĂ SUPRAFAŢA CUPRINSĂ ÎNTRE 200-299 mp 40 40
  7 PLAJĂ SUPRAFAŢA CUPRINSĂ ÎNTRE 300-399 mp 50 50
  8 PLAJĂ SUPRAFAŢA CUPRINSĂ ÎNTRE 400-499 mp 80 80
  9 PLAJĂ SUPRAFAŢA PESTE 500 mp 200 200
  10 PARC DE DISTRACŢII ŞI/SAU AGREMENT 500 500
  LITORAL
  11 PLAJĂ SUPRAFAŢA CUPRINSĂ ÎNTRE 100-199 mp 50 50
  12 PLAJĂ SUPRAFAŢA CUPRINSĂ INTRE 200-299 mp 70 70
  13 PLAJĂ SUPRAFAŢA CUPRINSĂ ÎNTRE 300-399 mp 90 90
  14 PLAJĂ SUPRAFAŢA CUPRINSĂ ÎNTRE 400-499 mp 110 110
  15 PLAJĂ SUPRAFAŢA PESTE 500 mp 300 300
  PÂRTII DE SCHI ŞI ALTE SPORTURI DE IARNĂ
  16 PÂRTIE cu instalaţie de sonorizare 200 200
  PATINOAR
  17 PATINOAR ACOPERIT 20 20
  18 PATINOAR ÎN AER LIBER 50 50
  ŞCOLI ŞI SĂLI DE PROFIL
  19 ŞCOALĂ DE DANS, BALET 20 20
  20 SALĂ GIMNASTICĂ AEROBICĂ 30 30
  21 SALĂ FITNESS 20 20
  22 SALĂ FITNESS (în hotel până la categ. 3 stele inclusiv) 30 30
  23 SALĂ FITNESS (în hotel categ. 4 - 5 stele) 60 60
  24 SALĂ MASAJ 40 40
  25 SALĂ MASAJ (în hotel PÂNĂ la categ. 3 stele inclusiv) 50 50
  26 SALĂ MASAJ (în hotel categ. 4 - 5 stele) 70 70
  27 SALA TRATAMENTE (diverse) 40 40
  G. BIROURI ŞI SPAŢII DE PRODUCŢIE
  REMUNERAŢIE LUNARA (RON)
  Nr c r t TIP DE SPATIU Produca- torii de Fonograme (UPFR) Artistii interpreţi sau executanţi
  1 Până la 30 de persoane 50 50
  2 Până la 100 de persoane 70 70
  3 Peste 100 de persoane 100 100
  H. TELECOMUNICAŢII
  REMUNERAŢIE/DIN VALOAREA DE VANZARE (RON)
  Nr c r t TIP Produca- torii de Fonograme (UPFR) Artistii interpreţi sau executanţi
  1 CENTRALĂ TELEFONICĂ CU APEL ÎN AŞTEPTARE 1% 1%
  NOTE Notă *) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafeţele comerciale (închise sau deschise) utile, inclusiv ringurile de dans. Dacă aceeaşi suprafaţă este utilizată pentru mai multe activităţi, remuneraţiile cuvenite (organismelor de gestiune colectivă ale drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme) pentru comunicare publică / lucrativă, se vor achita pentru fiecare activitate în parte, indiferent de numărul acestora. Notă **) La încadrarea în tabel vor fi luate în calcul suprafeţele comerciale (închise sau deschise), excluzându-se spaţiile anexă (depozite, magazii, spaţii sanitare). Notă ***) La încadrarea în tabel se va ţine cont de existenţa echipamentelor radio-TV în camere/spaţii. Notă ****) La încadrarea în tabel, pentru mijloacele de transport neutilizate mai mult de 20 de zile lunar, nu se percepe remuneraţia cuvenită. Încadrarea în tabel, pentru toate tipurile de mijloace de transport se face numai în cazul acelora înregistrate în Registrele Române, după caz auto, feroviar, naval sau aerian.VALOAREAremuneraţiilor cuvenite din utilizarea muzicii în regim lucrativ (aparatură sau instalaţii de sonorizare de putere mică, medie şi mare)14. Baza de calcul a remuneraţiilor cuvenite comunicării publice a fonogramelor din comunicarea publică în scop lucrativ (tabelul I 1) o reprezintă, după caz:1. încasările brute obţinute din consumaţii şi vânzarea de bilete, programe, valoarea materialelor promoţionale etc., în lipsa acestora;2. bugetul de cheltuieli al manifestării;3. bugetul de cheltuieli pentru campanii publicitare, promoţionale sau electorale.15. În cazul în care în acelaşi spaţiu se comunică public fonograme atât în scop ambiental, cât şi în scop lucrativ, se vor achita remuneraţii pentru ambele utilizări, dar care să nu depăşească 10% din totalul veniturilor brute (tabelele I 2 şi I 3).16. Evenimentele ocazionale unde se comunică public fonograme, în proporţie mai mare de 40%, vor fi cuantificate cu procente sau sume fixe, conform tabelului I 1.17. Utilizatorii au obligaţia să obţină din partea organismelor de gestiune colectivă a drepturilor artiştilor interpreţi sau executanţi şi ale producătorilor de fonograme licenţa neexclusivă pentru comunicarea publică în scop lucrativ, cu cel puţin 48 de ore înainte de desfăşurarea evenimentului sau a manifestării organizate.18. Utilizatorii vor achita contravaloarea remuneraţiilor cuvenite la eliberarea licenţei neexclusive, în cazul sumelor fixe, şi în maximum 5 zile după încheierea evenimentului sau a manifestării, în cazul sumelor procentuale.19. În cazul utilizatorilor care organizează turnee sau evenimente care se repetă, aceştia pot achita remuneraţiile cuvenite la sfârşitul turneului sau al ultimului eveniment.20. Utilizatorii au obligaţia să prezinte, la cererea organismelor de gestiune colectivă, la sfârşitul turneului sau al ultimului eveniment, informaţii şi documente financiar-contabile indispensabile stabilirii cuantumului remuneraţiei cuvenite.21. În vederea repartizării corecte a remuneraţiilor încasate de către organismele de gestiune colectivă, utilizatorii au obligaţia să comunice lista pieselor muzicale utilizate, indicând titlul piesei, interpretul şi durata utilizării.SPATII ÎNCHISE SAU DESCHISESITUATE ÎN ORAŞE, STAŢIUNI TURISTICE, COMUNE ŞI SATEI.1.*) EVENIMENT, SPECTACOL, TURNEU, CAMPANIE, etc.                                             ┌───────────────────────────┐                                             │REMUNERAŢIE/EVENIMENT (RON)│┌──┬───────────────────────────────────────┬─┴─────────────┬─────────────┴─────┐│Nr│ │Producătorii │Artistii interpreţi││ │ │de fonograme │sau executanţi ││c │ │ (UPFR) │ ││r │ ├───────┬───────┼───────┬───────────┤│t │ │Procent│Valoare│Procent│Valoare ││ │ │Conform│minima │Conform│minima ││ │ TIPUL MANIFESTATIEI │Punctu-│ │Punctu-│ ││ │ │lui 14 │ │lui 14 │ ││ │ ├───────┼───────┼───────┼───────────┤│ │ │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │├──┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤│ │SPECTACOL / EVENIMENT │ │ │ │ ││ 1│(festiv, paradă, istoric, │ 1,5% │ 105│ 1,5%│ 105 ││ │sunet şi lumină, sportiv, nautic, │ │ │ │ ││ │aerian, etc.) │ │ │ │ │├──┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤│ 2│PARADA MODĂ, CONCURS FRUMUSEŢE │ 1,5% │ 1256│ 1,5%│ 1256 │├──┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤│ 3│SALON AUTO, MOTO, VELO, NAUTIC, │ │ │ │ ││ │asimilate │ 1,5% │ 1852│ 1,5%│ 1852 │├──┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤│ 4│SPECTACOL CARACTER PUBLICITAR │ 1,5% │ 1943│ 1,5%│ 1943 │├──┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤│ 5│TURNEU PUBLICITAR (4 reprezentaţii) │ 1,5% │ 2975│ 1,5%│ 2975 │├──┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤│ 6│TURNEU PUBLICITAR (5-8 reprezentaţii) │ 1,5% │ 4201│ 1,5%│ 4201 │├──┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤│ 7│TURNEU PUBLICITAR (peste 9 │ │ │ │ ││ │reprezentaţii) │ 1,5% │ 5042│ 1,5%│ 5042 │├──┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤│8 │CAMPANIE ELECTORALĂ │ 1,5% │ 5882│ 1,5%│ 5882 │├──┼───────────────────────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────────┤│9 │*) MANIFESTAŢII/EVENIMENTE │NEGO- │NEGO- │NEGO- │NEGOCIERE ││ │(neprecizate) │CIERE │CIERE │CIERE │ │└──┴───────────────────────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────────┘SPATII ÎNCHISE SAU DESCHISESITUATE ÎN ORASE SAU STAŢIUNI TURISTICEI.2.*) CLUB, BAR, DISCOTECĂ, VIDEOTECĂ, RESTAURANT (cu program de varietăţi) CABARET, SPAŢIU ÎN CARE FUNCŢIONEAZĂ TONOMAT, KARAOKE, JUKEBOX, MULTIMEDIA, ASIMILATE                                            ┌───────────────────────────┐                                            │ REMUNERAŢIE/LUNARA (RON) │┌──┬───────────────────────┬───────────────┬┴─────────────┬─────────────┴─────┐│N │ │PRODUCĂTORI DE │ARTISTII IN- │ARTISTII INTERPREŢI││r │ │ FONOGRAME │TERPRETI SAU │SAU EXECUTANŢI ││ │ │ (UPFR) │ EXECUTANŢI │PENTRU AUDIOVIZUAL ││c │ │ │ │ ││r │ SUPRAFATA UTILA ├───────┬───────┼──────┬───────┼───────┬───────────┤│t │ │Inca- │Valoare│Inca- │Valoare│Inca- │Valoare ││ │ │sare │minima │sare │minima │sare │minima ││ │ │bruta │ │bruta │ │bruta │ ││ │ ├───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────────┤│ │ │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │├──┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────────┤│ 1│SUPRAFAŢA UTILĂ PÂNĂ │ │ │ │ │ │ ││ │LA 49 mp │ 1,5% │ 50 │ 1,5%│ 50 │ 1,5% │ 50 │├──┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────────┤│ 2│SUPRAFAŢA CUPRINSĂ │ │ │ │ │ │ ││ │ÎNTRE 50 - 99 mp │ 1,5% │ 65 │ 1,5%│ 65 │ 1,5% │ 65 │├──┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────────┤│ 3│SUPRAFAŢA CU PRINSĂ │ │ │ │ │ │ ││ │ÎNTRE 100 - 149 mp │ 1,5% │ 77 │ 1,5%│ 77 │ 1,5% │ 77 │├──┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────────┤│ 4│SUPRAFAŢA CU PRINSĂ │ │ │ │ │ │ ││ │ÎNTRE 150 - 199 mp │ 1,5% │ 95 │ 1,5%│ 95 │ 1,5% │ 95 │├──┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────────┤│ 5│SUPRAFAŢA CUPRINSĂ │ │ │ │ │ │ ││ │ÎNTRE 200 - 249 mp │ 1,5% │ 110 │ 1,5%│ 110 │ 1,5% │ 110 │├──┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────────┤│ 6│SUPRAFAŢA CUPRINSĂ │ │ │ │ │ │ ││ │ÎNTRE 250 - 299 mp │ 1,5% │ 119 │ 1,5%│ 119 │ 1,5% │ 119 │├──┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────────┤│ 7│SUPRAFAŢA CUPRINSĂ │ │ │ │ │ │ ││ │ÎNTRE 300 - 349 mp │ 1,5% │ 125 │ 1,5%│ 125 │ 1,5% │ 125 │├──┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────────┤│ 8│SUPRAFAŢA CUPRINSĂ │ │ │ │ │ │ ││ │ÎNTRE 350 - 399 mp │ 1,5% │ 131 │ 1,5%│ 131 │ 1,5% │ 131 │├──┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────────┤│ 9│SUPRAFAŢA CUPRINSĂ │ │ │ │ │ │ ││ │ÎNTRE 400 - 449 mp │ 1,5% │ 137 │ 1,5%│ 137 │ 1,5% │ 137 │├──┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────────┤│10│SUPRAFAŢA CUPRINSĂ │ │ │ │ │ │ ││ │ÎNTRE 450 - 499 mp │ 1,5% │ 146 │ 1,5%│ 146 │ 1,5% │ 146 │├──┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────────┤│11│SUPRAFAŢA PESTE 500 mp │ 1,5% │ 158 │ 1,5%│ 158 │ 1,5% │ 158 │└──┴───────────────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────────┘SPATII ÎNCHISE SAU DESCHISESITUATE ÎN COMUNE ŞI SATEI.3.*) CLUB, BAR, DISCOTECĂ, VIDEOTECĂ, RESTAURANT (cu program de varietăţi) CABARET, SPAŢIU ÎN CARE FUNCŢIONEAZĂ TONOMAT, KARAOKE, JUKEBOX, MULTIMEDIA, SALĂ DE BAL, SALA PENTRU NUNŢI, ASIMILATE                                            ┌───────────────────────────┐                                            │ REMUNERAŢIE/LUNARA (RON) │┌──┬───────────────────────┬───────────────┬┴─────────────┬─────────────┴─────┐│N │ │PRODUCĂTORI DE │ ARTISTII │ARTISTII INTERPREŢI││r │ │ FONOGRAME │ INTERPREŢI │SAU EXECUTANŢI ││ │ │ (UPFR) │ SAU │PENTRU AUDIOVIZUAL ││c │ │ │ EXECUTANŢI │ ││r │ SUPRAFATA UTILA ├───────┬───────┼──────┬───────┼───────┬───────────┤│t │ │Inca- │Valoare│Inca- │Valoare│Inca- │Valoare ││ │ │sare │minima │sare │minima │sare │minima ││ │ │bruta │ │bruta │ │bruta │ ││ │ ├───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────────┤│ │ │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │ 1 │ 2 │├──┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────────┤│ 1│SUPRAFAŢA UTILA PÂNĂ │ │ │ │ │ │ ││ │LA 49 mp │ 1,5%│ 25 │ 1,5%│ 25│ 1,5%│ 25 │├──┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────────┤│ 2│SUPRAFAŢA CUPRINSA │ │ │ │ │ │ ││ │ÎNTRE 50 - 99 mp │ 1,5%│ 30 │ 1,5%│ 30│ 1,5%│ 30 │├──┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────────┤│ 3│SUPRAFAŢA CUPRINSA │ │ │ │ │ │ ││ │ÎNTRE 100 - 149 mp │ 1,5%│ 36 │ 1,5%│ 36│ 1,5%│ 36 │├──┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────────┤│ 4│SUPRAFAŢA CUPRINSA │ │ │ │ │ │ ││ │ÎNTRE 150 - 199 mp │ 1,5%│ 49 │ 1,5%│ 49│ 1,5%│ 49 │├──┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────────┤│ 5│SUPRAFAŢA CUPRINSA │ │ │ │ │ │ ││ │ÎNTRE 200 - 249 mp │ 1,5%│ 55 │ 1,5%│ 55│ 1,5%│ 55 │├──┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────────┤│ 6│SUPRAFAŢA CUPRINSA │ │ │ │ │ │ ││ │ÎNTRE 250 - 299 mp │ 1,5%│ 60 │ 1,5%│ 60│ 1,5%│ 60 │├──┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────────┤│ 7│SUPRAFAŢA CUPRINSA │ │ │ │ │ │ ││ │ÎNTRE 300 - 349 mp │ 1,5%│ 65 │ 1,5%│ 65│ 1,5%│ 65 │├──┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────────┤│ 8│SUPRAFAŢA CUPRINSA │ │ │ │ │ │ ││ │ÎNTRE 350 - 399 mp │ 1,5%│ 70 │ 1,5%│ 70│ 1,5%│ 70 │├──┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────────┤│ 9│SUPRAFAŢA CUPRINSA │ │ │ │ │ │ ││ │ÎNTRE 400 - 449 mp │ 1,5%│ 75 │ 1,5%│ 75│ 1,5%│ 75 │├──┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────────┤│10│SUPRAFAŢA CU PRINSA │ │ │ │ │ │ ││ │ÎNTRE 450 - 499 mp │ 1,5%│ 80 │ 1,5%│ 80│ 1,5%│ 80 │├──┼───────────────────────┼───────┼───────┼──────┼───────┼───────┼───────────┤│11│SUPRAFAŢA PESTE 500 mp │ 1,5%│ 95 │ 1,5%│ 95│ 1,5%│ 95 │└──┴───────────────────────┴───────┴───────┴──────┴───────┴───────┴───────────┘NOTĂ Notă *) Utilizatorii au obligaţia să precizeze tipul activităţii / manifestaţiei, pe care o desfăşoară /organizează, prin completarea declaraţiei pe proprie răspundere.     CREDIDAM, UFPR, FIHR, RATB,  Ştefan Gheorghiu, Dan Popi, Mihai Râjniţă, Gheorghe Aron,  director general preşedinte secretar general director general__________