ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 97 din 6 decembrie 2006pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 978 din 7 decembrie 2006    În scopul iniţierii de către Ministerul Culturii şi Cultelor, împreună cu Regia Autonomă de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm", a unui program de reabilitare a vieţii culturale a colectivităţilor locale, în contextul în care în mediul urban îşi desfăşoară activitatea mai mult de jumătate din populaţia ţării şi, prin forţa împrejurărilor, în unele oraşe locuitorii beneficiază de mijloace şi posibilităţi extrem de reduse privind accesul la cultură,având în vedere lipsa de mijloace financiare care a determinat ca numeroase aşezăminte culturale să nu îşi mai poată desfăşura activitatea deoarece sediile acestora şi-au schimbat destinaţia ori s-au degradat în asemenea măsură încât sunt total inadecvate activităţilor culturale,în considerarea necesităţii de a adopta de urgenţă o serie de măsuri în scopul revitalizării şi modernizării vieţii culturale la nivel local, prin trecerea unor cinematografe din administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor "Româniafilm" în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale sau judeţene pentru utilizarea respectivelor spaţii ca sedii ale unor instituţii de spectacole şi concerte, cinematografe sau aşezăminte culturale, şi prin privatizarea celor rămase,în vederea aplicării unui tratament egal tuturor realizatorilor de film şi pentru a împiedica acordarea sprijinului financiar automat în mod discriminatoriu,pentru a asigura coerenţa şi aplicabilitatea prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, prin corectarea inadvertenţelor apărute ca urmare a modificării textului ordonanţei prin Legea nr. 328/2006,în vederea sprijinirii producţiei de filme, prin asigurarea unor surse pentru constituirea Fondului cinematografic, respectiv 20% din veniturile obţinute din vânzarea sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IOrdonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (4) al articolului 10 va avea următorul cuprins:"(4) În vederea susţinerii şi dezvoltării culturii cinematografice şi a promovării filmului românesc şi a celui realizat în coproducţie, cu participare românească, Arhiva Naţională de Filme poate înfiinţa şi alte filiale ale Cinematecii Române."2. La articolul 13 alineatul (1), litera g) va avea următorul cuprins:"g) 20% din veniturile obţinute din vânzarea sălilor şi grădinilor de spectacol cinematografic;".3. Alineatul (1) al articolului 27 va avea următorul cuprins:"Art. 27. - (1) Sprijinul financiar automat pentru succes la public se acordă producătorilor şi regizorilor unui film românesc sau realizat în coproducţie cu participare românească, potrivit unei metodologii elaborate în conformitate cu prevederile regulamentului şi aprobate prin decizie a directorului general al Centrului Naţional al Cinematografiei."4. Alineatele (2), (3) şi (6) ale articolului 27 se abrogă.5. Alineatul (1) al articolului 28 va avea următorul cuprins:"Art. 28. - (1) Sprijinul financiar automat pentru calitatea artistică a filmului se acordă producătorilor şi regizorilor unui film care a fost selecţionat ori premiat la premiile OSCAR sau ale Academiei Europene de Film (EFA), precum şi la festivaluri internaţionale acreditate de Federaţia Internaţională a Asociaţiilor Producătorilor de Film (F.I.A.P.F.), de categoria «A»."6. Alineatul (3) al articolului 67 se abrogă.  +  Articolul IILegea nr. 328/2006 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 649 din 27 iulie 2006, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul II va avea următorul cuprins:"Art. II. - Până la 20 decembrie 2006, cinematografele prevăzute în anexa nr. 1 la Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, cu modificările aduse prin prezenta lege, pot fi trecute din domeniul privat al statului şi din administrarea Regiei Autonome de Distribuţie şi Exploatare a Filmelor «Româniafilm» în domeniul public al unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea autorităţilor publice locale prin hotărâre a Guvernului, cu obligaţia păstrării obiectului prevăzut în hotărâre."2. După articolul II se introduce un nou articol, articolul III, cu următorul cuprins:"Art. III. - Până la 20 decembrie 2006, Ministerul Culturii şi Cultelor va elabora strategiile specifice prevăzute la art. 67 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 39/2005, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, care se aprobă prin hotărâre a Guvernului."  +  Articolul IIIOrdonanţa Guvernului nr. 39/2005 privind cinematografia, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 4 august 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 328/2006, cu modificările şi completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată după aprobarea acesteia prin lege.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul de stat pentru coordonarea activităţilordin domeniile culturii, învăţământului şi integrării europene,Marko BκlaMinistrul culturii şi cultelor,Adrian IorgulescuBucureşti, 6 decembrie 2006.Nr. 97.----