LEGE nr. 432 din 27 noiembrie 2006privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 976 din 6 decembrie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ISe aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189 din 21 decembrie 2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.179 din 28 decembrie 2005, cu următoarele modificări şi completări:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - (1) Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administraţiei şi Internelor constituie şi administrează baza de date naţională integrată privind vehiculele rutiere înmatriculate, care se actualizează pe baza datelor furnizate în sistem informatizat de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Registrul Auto Român şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, referitoare la vehiculele asigurate pentru răspundere civilă pentru pagube produse terţilor prin accidente de circulaţie, denumită în continuare asigurare RCA, vehiculele care au efectuat inspecţia tehnică periodică, denumită în continuare ITP, respectiv la radierea operatorilor economici sau a altor persoane juridice. (2) Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, Registrul Auto Român şi Oficiul Naţional al Registrului Comerţului au obligaţia de a transmite Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor datele prevăzute la alin. (1) în termen de 20 de zile de la încheierea asigurării RCA, de la efectuarea ITP respective, precum şi de la radierea operatorilor economici sau a altor persoane juridice. Transmiterea datelor se face cu titlu gratuit. (3) În vederea realizării obligaţiilor Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor şi ale Registrului Auto Român, prevăzute la alin. (2), societăţile de asigurări şi societăţile autorizate să efectueze inspecţiile tehnice periodice ale vehiculelor sunt obligate să comunice săptămânal acestor instituţii datele prevăzute la alin. (1) privind încheierea asigurării RCA, respectiv a efectuării ITP. (4) Listele cu vehiculele pentru care încheierea asigurării RCA, respectiv efectuarea ITP au fost realizate anterior datei intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi nu au expirat până la data respectivă vor fi înaintate Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administraţiei şi Internelor de către Comisia de Supraveghere a Asigurărilor, respectiv Registrul Auto Român. (5) Modalităţile concrete de interconectare între bazele de date proprii ale instituţiilor prevăzute la alin. (1), precum şi condiţiile, modalităţile de comunicare, termenul şi forma datelor necesare se stabilesc pe bază de protocoale încheiate în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă între instituţiile respective, precum şi prin normele de aplicare emise de autorităţile corespunzătoare."2. Articolul 2 va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din Ministerul Administraţiei şi Internelor efectuează periodic, cel puţin trimestrial, compararea parcului de vehicule înmatriculate cu cel pentru care au fost îndeplinite obligaţiile referitoare la încheierea asigurării RCA, respectiv la efectuarea ITP, precum şi cu cel de vehicule aparţinând operatorilor economici şi altor persoane juridice, pe baza datelor primite în condiţiile prevăzute la art. 1 alin. (2). (2) Prima comparare prevăzută la alin. (1) se efectuează cel mai târziu la data de 1 februarie 2006. Pe baza datelor rezultate cu această ocazie, Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor comunică, tuturor persoanelor ale căror vehicule înmatriculate nu au asigurare RCA sau nu au efectuată ITP, cu privire la consecinţele juridice ale neîndeplinirii, până la data de 31 martie 2006, a obligaţiilor legale corespunzătoare. (3) Comunicările prevăzute la alin. (2) se transmit la adresele de domiciliu şi, după caz, de reşedinţă ori la sediile deţinătorilor de vehicule înmatriculate."3. Articolul 3 va avea următorul cuprins:"Art. 3. - (1) Începând cu data de 1 aprilie 2006, la împlinirea unui termen de 15 zile de la data expirării ITP sau a asigurării RCA, se suspendă de drept certificatele de înmatriculare ale vehiculelor rutiere aflate în această situaţie. Suspendarea se comunică deţinătorului vehiculului de îndată, în scris, de către Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor sau, după caz, de către serviciul public comunitar regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor. (2) Prevederile alin. (1) referitoare la suspendare se aplică şi vehiculelor înmatriculate ale căror inspecţii tehnice sau asigurări au expirat înainte de data de 1 aprilie 2006 şi nu au îndeplinit cerinţele respective până la data de 31 martie 2006, conform comunicării trimise. (3) Beneficiază de neaplicarea suspendării în condiţiile prevăzute la alin. (2) persoanele care au primit comunicările prevăzute la art. 2 alin. (2) şi care până la data de 31 martie 2006 prezintă la Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor sau la serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor dovada încheierii, în condiţiile legii, a asigurării RCA sau/şi, după caz, a efectuării ITP."4. Articolul 4 va avea următorul cuprins:"Art. 4. - (1) Suspendarea certificatului de înmatriculare instituită în condiţiile art. 3 încetează la data la care deţinătorul vehiculului prezintă la Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor sau la serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor dovada încheierii, în condiţiile legii, a asigurării RCA sau/şi, după caz, a efectuării ITP. (2) Suspendarea certificatului de înmatriculare se revocă de drept în cazul în care deţinătorul vehiculului face dovada că la data instituirii suspendării îndeplinea toate condiţiile prevăzute de lege cu privire la asigurarea RCA şi ITP."5. Articolul 5 va avea următorul cuprins:"Art. 5. - (1) În termen de 30 de zile de la radierea unui operator economic sau a altei persoane juridice din evidenţele Oficiului Naţional al Registrului Comerţului, dacă deţine vehicule înscrise în circulaţie, certificatele de înmatriculare ale acestora se radiază de drept în condiţiile legii. (2) Vehiculul fără stăpân sau abandonat, care a trecut de drept în proprietatea unei unităţi administrativ-teritoriale în condiţiile Legii nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale, cu modificările şi completările ulterioare, se radiază de drept din evidenţele Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, pe baza dispoziţiei primarului, prin care se constată schimbarea titularului dreptului de proprietate. Primarii au obligaţia de a comunică dispoziţiile respective la serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor în termen de 5 zile de la emiterea acestora."6. Articolul 6 va avea următorul cuprins:"Art. 6. - În cazul vehiculelor ale căror certificate de înmatriculare, eliberate în conformitate cu Regulamentul pentru aplicarea Decretului nr. 328/1966 privind circulaţia pe drumurile publice şi pentru stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor în acest sector, nu au fost preschimbate până la data de 31 octombrie 2001, înmatricularea se radiază de drept, dacă deţinătorul nu solicită preschimbarea certificatului în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă."7. La articolul 7, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:"Art. 7. - (1) Conducerea pe drumurile publice a vehiculelor ale căror certificate de înmatriculare au fost suspendate în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 3.000 lei la 5.000 lei. (2) Neîndeplinirea de către societăţile de asigurări şi societăţile autorizate să efectueze ITP ale vehiculelor a obligaţiilor prevăzute la art. 1 alin. (3) atrage atenţionarea în scris a operatorilor economici şi a altor persoane juridice vinovate. Încălcarea de către acestea în mod repetat a obligaţiilor menţionate se sancţionează cu suspendarea, pe perioade de 1 la 6 luni, a autorizaţiei de a practica asigurările RCA sau de a efectua ITP, după caz."8. Articolul 9 va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu cele ale Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare."  +  Articolul IIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 189/2005 pentru stabilirea unor măsuri privind vehiculele rutiere înmatriculate, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 27 noiembrie 2006.Nr. 432._________