LEGE nr. 425 din 22 noiembrie 2006pentru modificarea şi completarea Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 968 din 4 decembrie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 296/2004 privind Codul consumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 1 iulie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. Articolul 32 va avea următorul cuprins:"Art. 32. - Organizaţiile neguvernamentale ale consumatorilor au următoarele drepturi: a) de a fi sprijinite logistic de către organismele administraţiei publice centrale şi locale, în vederea atingerii obiectivelor lor; b) de a primi sume de la bugetul de stat şi de la bugetele locale; c) de a fi consultate, cu ocazia elaborării proiectelor de acte normative, standardelor sau specificaţiilor care definesc caracteristicile tehnice şi calitative ale produselor şi serviciilor destinate consumatorilor; d) de a introduce acţiuni în justiţie pentru apărarea drepturilor şi intereselor legitime ale consumatorilor; e) de a obţine informaţii asupra preţului şi caracteristicilor calitative ale produselor sau serviciilor, de natură să ajute consumatorul la luarea unei decizii asupra achiziţionării acestora."2. După articolul 32 se introduce un nou articol, articolul 32^1, cu următorul cuprins:"Art. 32^1. - Organizaţiile neguvernamentale ale consumatorilor au următoarele obligaţii: a) de a solicita autorităţilor competente luarea de măsuri în vederea opririi producţiei sau retragerii de pe piaţă a produselor ori serviciilor care nu asigură nivelul calitativ prevăzut în documentele stabilite de lege sau care pun în pericol viaţa, sănătatea ori securitatea consumatorilor; b) de a propune operatorilor economici realizarea de produse şi servicii în condiţii speciale, în vederea satisfacerii nevoilor consumatorilor cu handicap sau de vârsta a treia; c) de a solicita informaţii asupra preţului şi caracteristicilor calitative ale produselor sau serviciilor, de natură să ajute consumatorul la luarea unei decizii asupra achiziţionării acestora; d) de a informa opinia publică, prin mass-media, asupra neconformităţii produselor şi serviciilor existente pe piaţă, precum şi asupra posibilelor consecinţe vătămătoare dovedite ale acestora pentru consumatori."3. Articolul 39 va avea următorul cuprins:"Art. 39. - Educarea consumatorilor este o parte din programul de învăţământ şi o componentă a obiectelor de studii. Formarea competenţelor în domeniul protecţiei consumatorului şi a mediului se realizează în cadrul programului de învăţământ. Formarea competenţelor practice se realizează inclusiv prin colaborarea instituţiilor de învăţământ preuniversitar cu operatorii economici din domeniu."4. La articolul 40, partea introductivă va avea următorul cuprins:"Art. 40. - În programele de educare şi informare a consumatorilor se includ ca aspecte importante ale protecţiei acestora:".5. La articolul 40, după litera d) se introduce o nouă literă, litera d^1), cu următorul cuprins:"d^1) practicile comerciale ale producătorilor, prestatorilor sau distribuitorilor şi prevenirea actelor de comerţ incorecte."  +  Articolul IIÎn tot cuprinsul Legii nr. 296/2004 privind Codul consumului, cu modificările ulterioare, sintagma "agent economic" se înlocuieşte cu sintagma "operator economic".  +  Articolul IIILegea nr. 296/2004 privind Codul consumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 593 din 1 iulie 2004, cu modificările ulterioare, inclusiv cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREIBOGDAN OLTEANUDEPUTAŢILOR PREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 22 noiembrie 2006.Nr. 425.----------