ORDIN nr. 1.201 din 7 noiembrie 2006privind Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu
EMITENT
  • MINISTERUL MEDIULUI ŞI GOSPODĂRIRII APELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 967 din 4 decembrie 2006    În baza prevederilor art. 11^1 alin. (2) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind Stabilirea procedurii de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste scheme, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 5 alin. (8) din Hotărârea Guvernului nr. 408/2004 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul mediului şi gospodăririi apelor emite următorul ordin:  +  Articolul 1Se aprobă Regulamentul de organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acreditarea persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 2Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul mediuluişi gospodăririi apelor,Sulfina BarbuBucureşti, 7 noiembrie 2006.Nr. 1.201.  +  Anexa REGULAMENTULde organizare şi funcţionare al Comisiei pentru acreditareapersoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Comisia pentru acreditarea persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu, denumită în continuare Comisia de acreditare, se organizează în cadrul Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului şi funcţionează sub coordonarea autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului.  +  Articolul 2Comisia de acreditare îndeplineşte funcţia de organism naţional de acreditare a verificatorilor de mediu şi de supraveghere a activităţii acestora.  +  Capitolul II Organizare, atribuţii şi funcţionare  +  Secţiunea 1 Organizarea Comisiei de acreditare  +  Articolul 3 (1) Componenţa Comisiei de acreditare este cea prevăzută la art. 11 alin. (3) din Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 50/2004 privind Stabilirea procedurii de organizare şi coordonare a schemelor de management de mediu şi audit (EMAS) în vederea participării voluntare a organizaţiilor la aceste scheme, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Componenţa nominală a membrilor Comisiei de acreditare se aprobă prin ordin al ministrului mediului şi gospodăririi apelor, pe baza nominalizărilor înaintate de organismele pe care aceştia le reprezintă. (3) Mandatul de membru al Comisiei de acreditare este de 3 ani, putând fi reînnoit.  +  Articolul 4Membrii Comisiei de acreditare trebuie să îndeplinească următoarele cerinţe: a) să cunoască legislaţia în domeniul protecţiei mediului şi să se preocupe în mod constant şi continuu pentru creşterea nivelului de pregătire în acest domeniu, în special în domeniul EMAS; b) să aibă cunoştinţe tehnice şi experienţă în domeniul protecţiei mediului, în special în domeniul EMAS; c) să îşi îndeplinească cu imparţialitate şi integritate atribuţiile şi responsabilităţile privind acreditarea verificatorilor de mediu şi supravegherea activităţii acestora; d) să declare, înainte de a participa la o întrunire în cadrul Comisiei de acreditare, orice relaţie oficială sau particulară, prezentă ori anterioară, cu persoanele fizice şi juridice care solicită acreditarea ca verificatori de mediu şi să se abţină de la luarea deciziei sau participarea la luarea unei decizii; e) să manifeste obiectivitate în luarea deciziei privind acreditarea.  +  Articolul 5 (1) Calitatea de membru al Comisiei de acreditare se pierde în următoarele condiţii: a) prin retragere, membrul în cauză având obligaţia să comunice Comisiei de acreditare solicitarea de retragere, în scris, cu cel puţin o lună înainte de data retragerii; b) prin excludere, la propunerea majorităţii celorlalţi membri ai Comisiei de acreditare, în cazul în care un membru al Comisiei de acreditare nu asigură reprezentarea organismului competent care l-a nominalizat, la mai mult de două şedinţe consecutive, precum şi în cazul constatării încălcării prevederilor art. 4. (2) Comisia de acreditare comunică în scris conducătorului organismului competent reprezentat de membrul în cauză decizia privind excluderea şi motivarea acesteia, împreună cu solicitarea de a desemna un alt reprezentant.  +  Articolul 6 (1) Comisia de acreditare alege dintre membrii săi, prin vot cu majoritate simplă, un preşedinte al Comisiei de acreditare, iar acesta desemnează un vicepreşedinte. (2) Mandatul de preşedinte şi vicepreşedinte al Comisiei de acreditare este de 3 ani, putând fi reînnoit. (3) În lipsa preşedintelui atribuţiile acestuia sunt preluate de vicepreşedinte. (4) Comisia de acreditare funcţionează legal numai în prezenţa preşedintelui sau a vicepreşedintelui.  +  Articolul 7 (1) În cadrul Comisiei de acreditare funcţionează Secretariatul tehnic. (2) Secretariatul tehnic al Comisiei de acreditare este asigurat de reprezentanţii Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului, membri în Comisia de acreditare.  +  Secţiunea a 2-a Atribuţiile Comisiei de acreditare şi ale Secretariatului tehnic  +  Articolul 8Comisia de acreditare îndeplineşte următoarele atribuţii: a) analizează solicitările de acreditare a persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu, care au trecut de analiza de precalificare efectuată de Secretariatul tehnic; b) analizează contestaţiile persoanelor fizice şi juridice a căror solicitare de acreditare ca verificatori de mediu a fost respinsă sau ale persoanelor fizice şi juridice a căror acreditare ca verificatori de mediu a fost suspendată sau anulată şi ia măsurile necesare pentru rezolvarea lor; c) selecţionează experţi colaboratori care sprijină procesul de acreditare; d) emite Certificatul de acreditare a persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu, care reprezintă actul doveditor al acreditării; e) avizează şi prezintă spre aprobare Comitetului consultativ EMAS raportul anual cu privire la activitatea desfăşurată şi rezultatele obţinute; f) supraveghează şi controlează activitatea de verificare şi validare desfăşurată de verificatorii de mediu acreditaţi; g) decide asupra suspendării sau anulării acreditării persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu; h) transmite Comitetului consultativ EMAS raportul de supraveghere a activităţilor verificatorilor de mediu; i) elaborează procedura de acreditare a persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentului ordin; j) decide asupra acordării acreditării persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu.  +  Articolul 9Preşedintele Comisiei de acreditare îndeplineşte următoarele atribuţii: a) stabileşte şi coordonează lucrările întrunirilor Comisiei de acreditare; b) semnează procesele-verbale cuprinzând deciziile Comisiei de acreditare şi, după caz, comunicările privind decizia favorabilă sau respingerea motivată a solicitării de acreditare ca verificatori de mediu depuse de persoanele fizice şi juridice; c) semnează Certificatul de acreditare a persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu; d) participă la întrunirile Comitetului consultativ EMAS, la solicitarea acestuia; e) reprezintă Comisia de acreditare în relaţia cu terţi.  +  Articolul 10Secretariatul tehnic al Comisiei de acreditare îndeplineşte următoarele atribuţii: a) răspunde de realizarea sarcinilor administrative ale Comisiei de acreditare; b) convoacă întrunirile Comisiei de acreditare şi pregăteşte documentele întrunirii; c) creează şi actualizează o bază de date privind acreditarea persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu; d) înregistrează în baza de date şi într-un registru special constituit toate cererile privind solicitările de acreditare depuse; e) verifică corectitudinea şi completitudinea documentelor de susţinere a solicitărilor pentru a se asigura că au fost furnizate toate informaţiile necesare derulării procedurii de acreditare; f) verifică îndeplinirea condiţiilor minime necesare pentru studii, instruire şi experienţă profesională, pentru a stabili dacă solicitanţii se pot precalifica sau nu pentru domeniul de acreditare solicitat; g) comunică în scris Comisiei de acreditare şi solicitanţilor rezultatul analizei de precalificare şi opţiunile pentru datele de susţinere a interviurilor; h) organizează desfăşurarea interviurilor; i) informează solicitantul asupra rezultatelor obţinute; j) pregăteşte şi redactează Certificatul de acreditare a persoanelor fizice şi juridice ca verificatori de mediu; k) pregăteşte şi înaintează Comisiei de acreditare, spre avizare, raportul anual specificat la art. 8 lit. e); l) transmite lunar Comitetului consultativ EMAS lista actualizată a verificatorilor de mediu acreditaţi, precum şi a celor care nu şi-au reînnoit sau cărora li s-a suspendat sau anulat Certificatul de acreditare; m) arhivează toate materialele referitoare la activitatea Comisiei de acreditare pentru o perioadă de 5 ani; n) întocmeşte fişa de precalificare pentru persoanele fizice şi juridice care solicită acreditarea ca verificatori de mediu conform procedurii de acreditare specificate la art. 8 lit. i).  +  Secţiunea a 3-a Funcţionarea Comisiei de acreditare  +  Articolul 11 (1) Comisia de acreditare se întruneşte semestrial şi ori de câte ori este necesar, la solicitările preşedintelui. (2) Participarea membrilor Comisiei de acreditare în cadrul întrunirilor nu este remunerată. (3) Membrii Comisiei de acreditare care nu pot participa la întruniri din motive obiective au obligaţia să înştiinţeze, în scris, Secretariatul tehnic al Comisiei de acreditare, cu minimum două zile înainte de data întrunirii. (4) Deciziile Comisiei de acreditare se adoptă cu votul majorităţii membrilor, în prezenţa obligatorie a cel puţin două treimi din numărul total al membrilor. În caz de egalitate de voturi decizia preşedintelui este hotărâtoare.  +  Articolul 12 (1) În cazul în care Comisia de acreditare constată că sunt necesare informaţii suplimentare, luarea deciziei se amână pentru o dată ulterioară la care preşedintele poate invita la discuţii experţi colaboratori care nu au drept de vot. (2) Dezbaterile şi deciziile Comisiei de acreditare se consemnează într-un registru de procese-verbale special constituit.  +  Secţiunea a 4-a Accesul la informaţiile deţinute de Comisia de acreditare  +  Articolul 13 (1) Lista actualizată a verificatorilor de mediu se pune la dispoziţie publicului, pe pagina de website a Ministerului Mediului şi Gospodăririi Apelor şi a Agenţiei Naţionale pentru Protecţia Mediului. (2) Secretariatul tehnic al Comisiei de acreditare răspunde la solicitările de informaţii primite de la publicul interesat cu privire la solicitarea de obţinere a acreditării ca verificatori de mediu.------------