LEGE nr. 426 din 22 noiembrie 2006pentru modificarea Legii nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie
EMITENT
  • PARLAMENTUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 965 din 30 noiembrie 2006    Parlamentul României adoptă prezenta lege.  +  Articolul ILegea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 2 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatul (2) al articolului 20 va avea următorul cuprins:"(2) Dezafectarea unei unităţi meteorologice din reţeaua naţională de supraveghere meteorologică, precum şi a instalaţiilor aferente acesteia, în situaţiile prevăzute la alin. (1), se poate face numai cu acordul autorităţii publice centrale pentru protecţia mediului şi cu avizul conform al Centrului meteorologic naţional, care are în administrare reţeaua naţională de supraveghere meteorologică, şi dacă solicitantul realizează şi pune în funcţiune, înainte de dezafectare, o unitate similară în amplasamentul stabilit de Centrul meteorologic naţional."2. La anexa nr. 1, punctele nr. 1, 2 şi 10 se abrogă.  +  Articolul IILegea nr. 139/2000 privind activitatea de meteorologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 360 din 2 august 2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată.PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILORBOGDAN OLTEANUPREŞEDINTELE SENATULUINICOLAE VĂCĂROIUBucureşti, 22 noiembrie 2006.Nr. 426.--------