ORDONANŢĂ nr. 41 din 30 ianuarie 1998 (*republicată*)privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 959 din 29 noiembrie 2006  _____________ Notă *) Republicată în temeiul art. IV din Legea nr. 381/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2006, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 30 ianuarie 1998, a fost rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 90 din 26 februarie 1998 şi a fost modificată prin:- Legea nr. 383/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 2 iulie 2002 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 691 din 20 septembrie 2002;- Legea nr. 381/2005 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 privind taxele în domeniul protecţiei proprietăţii industriale şi regimul de utilizare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 6 din 4 ianuarie 2006.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Taxele pentru procedurile legale de protecţie a obiectelor proprietăţii industriale: invenţii, modele de utilitate, soiuri de plante, mărci şi indicaţii geografice, desene şi modele industriale, respectiv a topografiilor produselor semiconductoare, cele pentru menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie, precum şi celelalte taxe în legătură cu protecţia proprietăţii industriale, inclusiv pentru protecţia tranzitorie, se plătesc de către persoanele fizice şi juridice române şi străine în contul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci (O.S.I.M.), în cuantumul şi la termenele prevăzute în anexele nr. 1-6. Neplata în termen a taxelor prevăzute în anexele nr. 1-6 are drept consecinţă neefectuarea procedurii respective şi luarea măsurilor potrivit legii.  +  Articolul 2Solicitantul sau titularul dreptului de proprietate industrială, care nu a preluat ori nu a transmis în condiţiile legale dreptul său până la data plăţii, plăteşte taxele prevăzute în anexe, după cum urmează:A. pentru persoane juridice: a) 50% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mică decât echivalentul în lei a două milioane euro; b) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are cifra de afaceri a anului financiar anterior mai mică decât echivalentul în lei a un milion euro; c) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are calitatea de solicitant al unei cereri de brevet de invenţie sau de titular al unui brevet de invenţie al cărui obiect este o invenţie rezultată în urma unei activităţi de cercetare-dezvoltare cu finanţare publică sau este instituţie publică ori unitate nonprofit;B. pentru persoane fizice: a) 50% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are şi calitatea de autor, cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni anterioare lunii de plată mai mic decât de 5 ori câştigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni; b) 20% din cuantumul fiecărei taxe datorate, dacă are şi calitatea de autor, cu un venit mediu brut lunar pe ultimele 12 luni anterioare lunii de plată mai mic decât de 3 ori câştigul mediu brut realizat pe economie, publicat oficial, în ultimele 12 luni.  +  Articolul 3 (1) Reducerile prevăzute la art. 2 se aplică, la data plăţii, pentru fiecare procedură, cu excepţia celor prevăzute la art. 10, 13, 14, 18, 23, 26 şi 29. Persoana care solicită acordarea reducerilor în calitate de solicitant sau, după caz, de titular trebuie să prezinte, la data plăţii, acte prin care să dovedească îndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 2. (2) în cazul în care sunt mai mulţi solicitanţi sau titulari, aceştia beneficiază de reduceri, dacă fiecare dintre aceste persoane îndeplineşte condiţiile prevăzute la art. 2; în aceste cazuri taxa cuvenită se va plăti în cuantumul datorat de persoana care beneficiază de cea mai mică reducere.  +  Articolul 4Cuantumul taxelor în lei prevăzute în anexe, precum şi nivelul cifrei de afaceri prevăzute la art. 2 pot fi actualizate anual, prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de evoluţia cursului de schimb şi, respectiv, de indicele de inflaţie, valabile la data de 1 noiembrie a fiecărui an. Hotărârea Guvernului intră în vigoare începând cu prima zi a anului următor.  +  Articolul 5 (1) Sumele ce se cuvin Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci din taxele plătite de solicitanţii şi titularii străini pentru efectuarea procedurilor de protecţie şi pentru menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie pe teritoriul României, în baza unor convenţii internaţionale, se plătesc sau se transferă în contul Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, potrivit dispoziţiilor acestor convenţii. (2) Din sumele încasate Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci plăteşte partea de contribuţie a României la organizaţiile internaţionale şi regionale, conform convenţiilor la care este parte.  +  Articolul 6Sumele ce se cuvin unor autorităţi internaţionale sau naţionale pentru efectuarea unor proceduri privind cererile de protecţie, în conformitate cu tratatele internaţionale la care România este parte, se plătesc sau se transferă de către solicitanţi la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, urmând ca ulterior să fie transferate acestor autorităţi.  +  Articolul 7 (1) Persoanele fizice sau juridice române plătesc în lei taxele prevăzute în prezenta ordonanţă. (2) Persoanele fizice sau juridice străine plătesc în euro taxele datorate. (3) în cazul în care sunt mai mulţi solicitanţi sau titulari, atât români, cât şi străini, taxele datorate în comun se plătesc în euro.  +  Articolul 8Preţurile şi tarifele pentru publicaţiile şi serviciile efectuate, potrivit dispoziţiilor legale, de către Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci se stabilesc prin ordin al directorului general al acestuia.  +  Capitolul II Taxe pentru procedurile legale de protecţie a proprietăţii industriale  +  Secţiunea 1 Taxe pentru cereri şi brevete de invenţie  +  Articolul 9Cuantumul şi termenele de plată a taxelor pentru protecţia invenţiilor sunt cele prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 10 (1) Prevederile art. 2 nu se aplică pentru procedurile prevăzute la pct. 5, pct. 6 lit. c), pct. 7, 9-11, pct. 14 lit. a) şi b), pct. 18 şi la pct. 24-38 din anexa nr. 1. (2) Reducerile prevăzute la art. 2 se aplică în cazul taxelor pentru menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie, prevăzute la pct. 23 din anexa nr. 1, numai pentru primii 5 ani de protecţie.  +  Articolul 11 (1) Taxele de menţinere în vigoare pentru primii ani de protecţie, inclusiv pentru anul următor anului în care s-a publicat menţiunea hotărârii de acordare a brevetului de invenţie, se plătesc în termen de 12 luni de la data publicării. (2) Pentru fiecare dintre anii următori celor prevăzuţi la alin. (1) taxa pentru menţinere în vigoare se plăteşte anual, până la începerea anului de protecţie respectiv. (3) Taxele anuale pentru un brevet european se plătesc la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci pentru anii care urmează anului în care menţiunea eliberării brevetului european a fost publicată de către Oficiul European de Brevete. (4) Dacă data scadentă pentru prima plată a taxei datorate se află în perioada de 3 luni de la data publicării menţiunii eliberării brevetului european, taxa se plăteşte în cuantumul prevăzut la pct. 23 din anexa nr. 1. (5) Taxele pentru menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie, neplătite în termenele prevăzute la alin. (1) şi (2), pot fi plătite ulterior, în termen de 6 luni, cu o majorare de 50%. (6) Neplata acestor taxe până la expirarea termenului prevăzut la alin. (5) are drept urmare decăderea titularului din drepturile decurgând din brevet. Decăderea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.  +  Articolul 12Odată cu plata taxei de revalidare a brevetului de invenţie, titularul acestuia este obligat să plătească şi taxa de menţinere în vigoare, prevăzută la pct. 23 din anexa nr. 1, datorată pentru perioada pentru care nu s-a făcut plata. Revalidarea se publică în Buletinul Oficial de Proprietate Industrială.  +  Articolul 13 (1) Prevederile art. 2 nu se aplică pentru taxele privind certificatele suplimentare de protecţie pentru medicamente sau produse de uz fitosanitar, prevăzute în anexa nr. 1. (2) Prevederile referitoare la cererile şi brevetele de invenţie prevăzute la art. 9 se aplică şi certificatelor suplimentare de protecţie pentru medicamente sau produse de uz fitosanitar. (3) Taxa pentru menţinerea în vigoare a certificatelor suplimentare de protecţie se plăteşte anual, până la începerea anului de protecţie respectiv.  +  Secţiunea a 2-a Taxe pentru cereri şi certificate de înregistrare a modelelor de utilitate  +  Articolul 14Cuantumul şi termenele privind plata taxelor pentru cererile şi certificatele de înregistrare de model de utilitate sunt prevăzute în anexa nr. 2.  +  Articolul 15Prevederile art. 2 nu se aplică pentru procedurile prevăzute la pct. 2 şi la pct. 4 lit. b) şi c) din anexa nr. 2.  +  Articolul 16Taxele pentru menţinerea în vigoare a modelelor de utilitate se plătesc pe grupe de ani, potrivit anexei nr. 2.  +  Articolul 17Prevederile referitoare la cererile şi brevetele de invenţie prevăzute la art. 9 se aplică şi modelelor de utilitate.  +  Secţiunea a 3-a Taxe pentru cereri şi brevete pentru soiuri de plante  +  Articolul 18Cuantumul şi termenele privind plata taxelor pentru cererile şi brevetele pentru soi sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 19Prevederile art. 2 nu se aplică pentru procedurile prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 20 (1) Taxele pentru menţinerea în vigoare pentru primii ani de protecţie, care curg de la data acordării brevetului pentru soi, se plătesc până la data eliberării brevetului. (2) Pentru fiecare dintre anii următori celor prevăzuţi la alin. (1), taxa pentru menţinerea în vigoare se plăteşte anual, până la începerea anului de protecţie respectiv.  +  Articolul 21Taxele pentru menţinerea în vigoare a brevetului pentru soi, neplătite în termenele prevăzute în anexa nr. 3, pot fi plătite ulterior, în termen de 6 luni, cu o majorare de 50%.  +  Secţiunea a 4-a Taxe pentru înregistrarea mărcilor şi a indicaţiilor geografice  +  Articolul 22Cuantumul şi termenele privind plata taxelor pentru mărci şi indicaţii geografice sunt prevăzute în anexa nr. 4.  +  Articolul 23Pentru înregistrarea mărcilor şi a indicaţiilor geografice nu se aplică prevederile art. 2.  +  Articolul 24 (1) Taxele pentru reînnoirea mărcii sau a indicaţiei geografice, neplătite în termenul prevăzut de lege, pot fi plătite ulterior, într-un termen de 6 luni de la expirarea protecţiei, cu o majorare de 50%. (2) Neplata acestor taxe până la expirarea termenului prevăzut la alineatul precedent are drept urmare decăderea titularului din drepturile ce decurg din înregistrarea unei mărci sau indicaţii geografice.  +  Secţiunea a 5-a Taxe pentru înregistrarea desenelor şi a modelelor industriale  +  Articolul 25Cuantumul şi termenele privind plata taxelor pentru desenele şi modelele industriale sunt prevăzute în anexa nr. 5.  +  Articolul 26 (1) Pentru înregistrarea desenelor şi a modelelor industriale se aplică numai reducerile prevăzute la art. 2 lit. a). (2) Nu se aplică reducerile menţionate la alin. (1) pentru taxele prevăzute la pct. 3, 4 şi 8-17 din anexa nr. 5.  +  Articolul 27 (1) Taxele pentru menţinerea în vigoare şi pentru reînnoirea certificatului de desen sau model industrial se plătesc pe perioade de câte 5 ani. (2) Taxele menţionate la alin. (1), neplătite în termenele prevăzute în anexa nr. 5, pot fi plătite ulterior, în termen de 6 luni, cu o majorare de 50%.  +  Secţiunea a 6-a Taxe pentru înregistrarea topografiilor produselor semiconductoare  +  Articolul 28Cuantumul şi termenele privind plata taxelor pentru topografiile produselor semiconductoare sunt prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 29Prevederile art. 2 nu se aplică pentru taxele prevăzute în anexa nr. 6.  +  Articolul 30 (1) Plata taxelor prevăzute la pct. 1-5 din anexa nr. 6 reprezintă una dintre condiţiile legale de constituire a depozitului reglementar necesar înregistrării unei topografii. (2) Neplata taxelor prevăzute la alin. (1) are ca efect respingerea de la înregistrare a topografiei.  +  Articolul 31Taxele prevăzute în anexa nr. 6, încasate de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, se restituie plătitorului, la cererea acestuia, dacă nu s-a început efectuarea lucrărilor pentru care au fost plătite, cu excepţia taxelor prevăzute la pct. 1 şi 2, care nu se restituie.  +  Capitolul III Regimul de utilizare a taxelor din domeniul proprietăţii industriale  +  Articolul 32 (1) încasările în lei şi în valută, obţinute ca urmare a aplicării prezentei ordonanţe, constituie venituri ale Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, care se gestionează şi se utilizează în regim extrabugetar, în condiţiile legii. Cheltuielile de funcţionare şi cheltuielile de investiţii ale Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci se finanţează din veniturile extrabugetare realizate. (2) Pentru constituirea fondurilor necesare finanţării cheltuielilor de capital necesare consolidării şi extinderii sediului Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, prin legile bugetare anuale se pot aloca fonduri de la bugetul de stat Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci. Sumele necheltuite la sfârşitul anului din alocaţiile bugetare se varsă la bugetul de stat.  +  Articolul 33Bugetul de venituri şi cheltuieli al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci se întocmeşte anual, potrivit normelor metodologice elaborate de Ministerul Finanţelor Publice, şi se aprobă de directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 34Disponibilităţile băneşti în lei şi în valută, existente la sfârşitul anului, după scăderea obligaţiilor de plată şi a încasărilor anticipate, se repartizează astfel: a) o cotă de până la 50% pentru premierea personalului încadrat cu contract individual de muncă; b) diferenţa se reportează şi rămâne la dispoziţia Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci şi se utilizează în anul următor, potrivit destinaţiilor aprobate prin bugetul de venituri şi cheltuieli, în condiţiile legii.  +  Articolul 35 (1) Fondul de premiere se poate constitui şi acorda lunar, conform legii, cu obligaţia încadrării în fondul anual aprobat prin bugetul de venituri şi cheltuieli. (2) Criteriile şi condiţiile de acordare a premierilor prevăzute la art. 34 se stabilesc prin ordin al directorului general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci.  +  Capitolul IV Contravenţii şi sancţiuni  +  Articolul 36 (1) Efectuarea fără plata taxelor legale a procedurilor prevăzute în prezenta ordonanţă constituie contravenţie şi se sancţionează cu amendă de la 50 lei la 250 lei. (2) Constatarea contravenţiei se face de către persoanele împuternicite de directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci. (3) Prevederile alin. (1) se completează cu cele ale Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 37Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă.  +  Articolul 38Pentru procedurile şi pentru menţinerea în vigoare a titlurilor de protecţie la care nu au fost plătite taxele până la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe se datorează taxele prevăzute în anexele la prezenta ordonanţă.  +  Articolul 39În termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, Guvernul va adopta o nouă hotărâre privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci**), ca urmare a funcţionării acestuia în regim extrabugetar._____________ Notă **) Hotărârea Guvernului nr. 573/1998 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 345 din 11 septembrie 1998.  +  Articolul 40Directorul general al Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci aprobă norme în aplicarea prevederilor prezentei ordonanţe, cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.  +  Articolul 41Prevederile prezentei ordonanţe intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 42Pe data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe se abrogă: Legea nr. 120/1992 privind taxele pentru cererile de brevet de invenţie şi pentru brevetele de invenţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1993; Hotărârea Guvernului nr. 274/1991 privind taxele cu privire la mărci de fabrică, de comerţ şi de serviciu, precum şi la denumiri de origine a produselor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 9 mai 1991; art. 28 şi anexele nr. 1 şi 2 din Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1 din 8 ianuarie 1993; art. 44-47 din Legea nr. 16/1995 privind protecţia topografiilor circuitelor integrate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 45 din 9 martie 1995; Regula nr. 25 pct. (2) alin. 2, Regula nr. 28 pct. (3) c) şi Regula nr. 38 pct. (2) din Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 152/1992, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1992; art. 12 din Hotărârea Guvernului nr. 222/1995 privind organizarea şi funcţionarea Oficiului de Stat pentru Invenţii şi Mărci, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 71 din 19 aprilie 1995, precum şi alte dispoziţii legale contrare.NOTĂ:Reproducem mai jos articolul III din Legea nr. 381/2005, care nu este încorporat în textul republicat al Ordonanţei Guvernului nr. 41/1998 şi care se aplică, în continuare, ca dispoziţie proprie a Legii nr. 381/2005:"Art. III. - (1) Prezenta lege intră în vigoare la data de 1 ianuarie 2006. (2) Pe aceeaşi dată se abrogă art. 43 şi anexa din Legea nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 525 din 31 decembrie 1998, art. 84 alin. (2) din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare."  +  Anexa 1 CUANTUMUL ŞI TERMENELEprivind plata taxelorpentru cererile de brevetde invenţie şi brevetelede invenţie
  Nr. crt Obiectul platii Termenul de plată Cuan- tumul (lei) Cuan- tumul (euro)
  1 Inregistrarea cererii de brevet de inventie la O.S.I.M. 3 luni de la data înregistrării
  a) pe suport hartie 108 30
  b) prin mijloace electronice 72 20
  2 Publicarea cererii de brevet de inventie după 18 luni de la data depozitului sau a priorităţii revendicate 6 luni de la data depozitului sau 16 luni de la data priorităţii 180 50
  3 Examinarea cererii de brevet de inventie în termen de 18 luni de la data platii: în 3 luni de la data solicitarii, din luna a 4-a şi până în luna a 30-a inclusiv de la data depozitului
  a) când descrierea, revendicarile şi desenele nu depasesc 20 de pagini, iar numărul revendicarilor nu este mai mare de 5 1.080 300
  b) pentru fiecare pagina în plus faţă de cele prevăzute la lit. a) 18 5
  c) pentru fiecare revendicare în plus faţa de cele prevăzute la lit. a) 36 10
  4 Tipărirea fasciculei de brevet (descriere, revendicari, desene) care nu depăşeşte 20 pagini şi eliberarea brevetului de inventie 12 luni de la data publicarii hotărârii de acordare 360 100
  - pentru fiecare pagina în plus 18 5
  5 Publicarea cererii de brevet de inventie
  a) înainte de 18 luni de la data depozitului sau priorităţii revendicate odata cu solicitarea publicarii 360 100
  b) după declasificarea informatiei 3 luni de la data declasificarii informatiei 180 50
  6 Intocmirea şi publicarea unui raport de documentare: odata cu solicitarea
  a) pentru o cerere naţionala 360 100
  b) pentru o cerere internationala la care s-a deschis faza naţionala 180 50
  c) extins cu opinie scrisa privind brevetabilitatea 1.080 300
  7 Examinarea cererii de brevet de inventie în termen de 18 luni de la data depozitului: 3 luni de la data depozitului
  a) când descrierea, revendicarile şi desenele nu depasesc 20 de pagini, iar numărul revendicarilor nu este mai mare de 5 1.800 500
  b) pentru fiecare pagina în plus faţă de cele prevăzute la lit. a) 36 10
  c) pentru fiecare revendicare în plus faţa de cele prevăzute la lit. a) 54 15
  8 Revendicarea unei prioritati:
  a) odata cu inregistrarea cererii de brevet de inventie 4 luni de la data înregistrării cererii 180 50
  b) în cazul unei cereri internationale pentru care s-a deschis faza naţionala în România odata cu deschiderea fazei naţionale 180 50
  c) după data înregistrării cererii de brevet de inventie odata cu solicitarea 720 200
  d) corectarea datelor referitoare la revendicarea priorităţii 4 luni de la data depunerii cererii sau a deschiderii fazei naţionale 360 100
  e) când cererea este depusa după expirarea dreptului de prioritate odata cu depunerea cererii de revendicare a priorităţii 1.080 300
  f) în cazul unei cereri în care se revendica o prioritate interna 4 luni de la data înregistrării cererii 180 50
  9 Eliberarea unui certificat de prioritate odata cu depunerea cererii pentru eliberarea certificatului 72 20
  10 Menţinerea unei cereri de brevet de inventie la nivelul de clasificare atribuit de emitent, pe cate o perioadă de un an odata cu solicitarea pentru primul an şi, respectiv, cu o luna înainte pentru fiecare din anii urmatori 360 100
  11 Cererea de nepublicare a numelui inventatorilor în documentele de brevet odata cu depunerea cererii 180 50
  12 Completarea cererii de brevet de inventie:
  a) depunerea ulterioară a revendicarilor şi/sau a desenelor odata cu depunerea 36 10
  b) depunerea traducerii în limba română odata cu depunerea 360 100
  c) depunerea părţii lipsa a descrierii inventiei, în scopul stabilirii datei de depozit a cererii de brevet 4 luni de la data depunerii cereri de brevet 108 30
  d) depunerea cererii de retragere a părţii lipsa depuse odata cu depunerea cererii de retragere 72 20
  13 Publicarea modificarilor aduse la o cerere de brevet de inventie odata cu depunerea modificarilor 36 10
  14 Inregistrarea de modificari în situaţia juridica a cererii de brevet sau a brevetului de inventie: odata cu inregistrarea actului
  a) transmiteri de drepturi 360 100
  b) rezilieri ale actelor prevăzute la lit. a) 144 40
  c) modificari referitoare la: actele incheiate prevăzute la lit. a), excluderea sau cooptarea unui inventator, nume, prenume, denumire sau adresa a unui solicitant, persoana indreptatita, inventator sau titular, schimbarea mandatarului sau a adresei acestuia etc. 90 25
  15 Transformarea unei cereri de brevet de inventie în cerere de model de utilitate 2 luni de la data înregistrării cererii de transformare 36 10
  16 Certificarea şi eliberarea unui document oficial de tipul: adeverinta, duplicat, copie odata cu inregistrarea solicitarii 36 10
  17 Publicarea unei corecturi pentru înlăturarea erorilor datorate solicitantului, persoanei indreptatite la eliberarea brevetului, mandatarului sau titularului, pentru fiecare pagina odata cu inregistrarea solicitarii 18 5
  18 Prelungirea unui termen de procedura cu până la 3 luni odata cu inregistrarea solicitarii 36 10
  19 Inregistrarea cererii de repunere în termen odata cu inregistrarea cererii 180 50
  20 Examinarea unei contestatii odata cu depunerea contestaţiei 540 150
  21 Examinarea unei cereri de revocare odata cu depunerea cererii 1.080 300
  22 Revalidarea brevetului de inventie, respectiv a brevetului de perfectionare odata cu depunerea cererii de revalidare 1.080 300
  23 Menţinerea în vigoare a brevetului de inventie, inclusiv a brevetului de perfectionare, pentru fiecare an de protecţie conform art. 12
  - anul 1 0 0
  - anul 2 0 0
  - anul 3 540 150
  - anul 4 576 160
  - anul 5 648 180
  - anul 6 720 200
  - anul 7 792 220
  - anul 8 864 240
  - anul 9 936 260
  - anul 10 1.008 280
  - anul 11 1.080 300
  - anul 12 1.152 320
  - anul 13 1.224 340
  - anul 14 1.332 370
  - anul 15 1.440 400
  - anul 16 1.800 500
  - anul 17 1.800 500
  - anul l8 1.800 500
  - anul 19 1.800 500
  - anul 20 1.800 500
  24 Inregistrarea şi examinarea cererii pentru eliberarea unui certificat suplimentar de protecţie pentru medicament sau produs de uz fitosanitar odata cu solicitarea 1.800 500
  25 Menţinerea în vigoare a certificatului suplimentar, pentru fiecare an de protecţie:
  - anul 1 3.600 1.000
  - anul 2 3.960 1.100
  - anul 3 4.320 1.200
  - anul 4 4.680 1.300
  - anul 5 5.040 1.400
  26 Deschiderea fazei naţionale a cererii internationale odata cu deschiderea fazei naţionale 108 30
  27 Publicarea traducerii în limba română a unei cereri internationale, pentru care s-a deschis faza naţionala: odata cu solicitarea publicarii
  a) în termenul de publicare legal 180 50
  b) înainte de expirarea termenului de publicare legal 288 80
  28 Taxe privind procedurile de brevetare prin P.C.T.
  28.1. Transmiterea cererii internationale de la O.S.I.M., ca oficiu receptor, la Biroul International al O.M.P.I. până în luna a 13-a de la data priorităţii 360 100
  28.2. Taxa de înregistrare internationala, conform regulii 15.1.(i) din Regulamentul de aplicare a P.C.T. o luna de la data depunerii cererii internationale cuantumul prevăzut de regula nr. 96 din Regulamentul de aplicare a P.C.T.
  28.3. Taxa de documentare internationala, conform regulii 16.1 din Regulamentul de aplicare a P.C.T. o luna de la data depunerii cererii internationale cuantumul publicat de Biroul International al O.M.P.I.
  28.4. Depunerea ulterioară a traducerii cererii internationale intr-o limbă acceptata de Administratia însărcinată cu documentarea internationala, conform regulilor 12.3(c)îi) şi(e) din Regulamentul de aplicare a P.C.T. 2 luni de la data depunerii cererii internationale con- tra- va- loa- rea în lei 25% din cuan- tumul preva- zut la pct. 28.2.
  28.5. Taxa suplimentara, conform Regulamentului de aplicare a P.C.T., pentru depăşirea termenului de plată a fiecarei taxe prevăzute la pct. 28.1.-28.3. o luna de la data notificarii 50% din cuantumul prevăzut la pct. 28.1.- 28.3.
  29 Publicarea traducerii în limba română a revendicarilor din cererea de brevet european cu efecte în România odata cu depunerea traducerii 216 60
  30 Publicarea unei versiuni corectate a traducerii în limba română a revendicarilor din cererea de brevet european cu efecte în România odata cu depunerea versiunii corectate 108 30
  31 Publicarea traducerii în limba română a fasciculei de brevet european cu efecte în România, care nu depăşeşte 20 de pagini şi care a fost depusa:
  a) în termen de 3 luni de la data publicarii menţiunii eliberarii brevetului 3 luni de la data publicarii de către O.E.B. a menţiunii eliberarii brevetului 360 100
  - pentru fiecare pagina în plus 18 5
  b) în termen de 3 luni de la incheierea termenului de la lit. a) 6 luni de la data publicarii de către O.E.B. a menţiunii eliberarii brevetului european 720 200
  - pentru fiecare pagina în plus 18 5
  32 Publicarea traducerii în limba română a fasciculei de brevet european mentinut asa cum a fost modificat în urma procedurii de opozitie la O.E.B., care nu depăşeşte 20 de pagini şi care a fost depusa:
  a) în termen de 3 luni de la data publicarii de către O.E.B. a menţiunii de modificare a brevetului 3 luni de la data publicarii de către O.E.B. a menţiunii mentinerii brevetului european în forma modificata 180 50
  - pentru fiecare pagina în plus 18 5
  b) în termen de 3 luni de la incheierea termenului de la lit. a) 6 luni de la data publicarii de către O.E.B. menţiunii mentinerii brevetului european în forma modificata 360 100
  - pentru fiecare pagina în plus 18 5
  33 Depunerea unei cereri de transformare a cererii de brevet european în cerere de brevet naţional, pentru fiecare tara 3 luni de la data la care cererea europeana este considerata retrasa 180 50
  34 Inregistrarea unei cereri rezultate din transformarea unei cereri de brevet european 2 luni de la inregistrarea cererii 108 30
  35 Transmiterea drepturilor privind cererea/brevetul european odata cu inregistrarea documentului 360 100
  36 Publicarea traducerii corectate a fasciculei de brevet european cu efecte în România la data depunerii 72 20
  37 Eliberarea unui certificat de recunoastere a efectelor brevetului european în România odata cu inregistrarea cererii 36 10
  38 Publicarea unei corecturi privind conţinutul paginii de capat a brevetului european pentru înlăturarea erorilor datorate titularului odata cu inregistrarea solicitarii 18 5
   +  Anexa 2 CUANTUMUL ŞI TERMENELEprivind plata taxelorpentru cererile şicertificatele deînregistrare demodel de utilitate
  Nr. crt Obiectul platii Termenul de plată Cuan- tumul (lei) Cuan- tumul (euro)
  1 Depunerea cererii de certificat de înregistrare de model de utilitate 3 luni de la data înregistrării 108 30
  2 Tipărirea descrierii, revendicarilor şi desenelor şi eliberarea certificatului de înregistrare de model de utilitate care nu depăşeşte 20 de pagini 12 luni de la data înregistrării cererii de model de utilitate 360 100
  - pentru fiecare pagina în plus 18 5
  3 Intocmirea şi publicarea unui raport de documentare/examinare odata cu solicitarea 360 100
  4 Menţinerea în vigoare a certificatului de înregistrare de model de utilitate:
  a) pentru primii şase ani de protecţie; odata cu eliberarea certificatului 1.080 300
  b) pentru anii sapte-opt de protecţie; până la începerea perioadei de protecţie 720 200
  c) pentru anii noua-zece de protecţie. până la începerea perioadei de protecţie 1.080 300
   +  Anexa 3 CUANTUMUL ŞI TERMENELEprivind plata taxelorpentru cererile şibrevetele pentru soi┌───┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────┬──────┐│Nr.│ Obiectul platii │ Termenul de plată │Cuan- │Cuan- ││crt│ │ │tumul │tumul ││ │ │ │(lei) │(euro)│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 1 │Inregistrarea şi publicarea cererii de │odata cu inregistrarea │ 108│ 30││ │brevet pentru soi │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 2 │Examinarea denumirii soiului │odata cu inregistrarea │ 108│ 30│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 3 │Revendicarea priorităţii unei prime │la depunerea cererii │ 180│ 50││ │cereri │ │ │ │ │ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │ │în 3 luni de la solicitare │ 360│ 100│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 4 │Examinarea în fond a cererii de brevet │la data solicitarii │ 360│ 100││ │pentru soi ├──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │ │după publicarea cererii │ 180│ 50│├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┬──┼──────┼──────┤│ 5 │Examinarea tehnica a cererii de brevet │la data solicitarii, în functie de │G1│ 414│ 115││ │pentru soi pe grupe de specii (DUS)*) │grupul de soiuri ├──┼──────┼──────┤│ │pentru fiecare an de testare │ │G2│ 432│ 120││ │ │ ├──┼──────┼──────┤│ │ │ │G3│ 360│ 100││ │ │ ├──┼──────┼──────┤│ │ │ │G4│ 360│ 100││ │ │ ├──┼──────┼──────┤│ │ │ │G5│ 360│ 100│├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┴──┼──────┼──────┤│ 6│Eliberarea brevetului pentru soi │12 luni de la data publicarii │ │ ││ │ │hotărârii │ 180│ 50│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 7│Examinarea unei contestatii │odata cu solicitarea │ 360│ 100│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 8│Examinarea unei cereri de revocare │odata cu solicitarea │ 540│ 150│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 9│Examinarea unei cereri de anulare │odata cu solicitarea │ 540│ 150│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 10│Menţinerea în vigoare a unui brevet │conform art. 13^8 │ │ ││ │pentru soi, pentru fiecare an de protecţie, │ │ │ ││ │pe grupe de specii: │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┬──┼──────┼──────┤│ │a) anii de protecţie unu-cinci │ │G1│ 180│ 50│├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──┼──────┼──────┤│ │ │ │G2│ 180│ 50││ │ │ ├──┼──────┼──────┤│ │ │ │G3│ 144│ 40││ │ │ ├──┼──────┼──────┤│ │ │ │G4│ 144│ 40││ │ │ ├──┼──────┼──────┤│ │ │ │G5│ 108│ 30││ ├─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┼──┼──────┼──────┤│ │b) pentru urmatorii ani de protecţie, │ │G1│ 360│ 100││ │începând cu anul şase │ ├──┼──────┼──────┤│ │ │ │G2│ 360│ 100││ │ │ ├──┼──────┼──────┤│ │ │ │G3│ 288│ 80││ │ │ ├──┼──────┼──────┤│ │ │ │G4│ 288│ 80││ │ │ ├──┼──────┼──────┤│ │ │ │G5│ 252│ 70│├───┼─────────────────────────────────────────────┼───────────────────────────────────┴──┼──────┼──────┤│ 11│Examinarea unei cereri de revalidare a │odata cu solicitarea │ 180│ 50││ │brevetului pentru soi │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 12│Cumpararea raportului tehnic de la un │odata cu solicitarea Oficiului de Stat│ 1.008│ 280││ │alt stat membru U.P.O.V. │pentru Inventii şi Marci │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 13│Inspectarea Registrului Naţional al │odata cu solicitarea │ 72│ 20││ │Cererilor de Brevete de Soiuri │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 14│Inregistrarea modificarilor în situaţia │ │ │ ││ │juridica a cererii sau a brevetului │ │ │ ││ │pentru soi: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) transmitere de drepturi │odata cu solicitarea │ 180│ 50││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) alte modificari │odata cu solicitarea │ 36│ 10│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 15│Eliberarea de duplicate, copii, │odata cu solicitarea la O.S.I.M. │ 36│ 10││ │adeverinte │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 16│Prelungirea termenului de procedura │odata cu solicitarea │ 360│ 100││ │cu până la un an │ │ │ │└───┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────┴──────┘___________    *)DUS - distinctivitate, uniformitate, stabilitate    Grupuri de soiuri    G1: orz de primavara, grau de toamna, grau de primavara, triticale,        sfecla de zahar, cartof, rapita de iarna, ovaz, secara.    G2: porumb furajer, mazare (soiuri comestibile), trifoi rosu,        raygras peren, ceapa, castraveti de camp, varza alba,        morcovi, tomate de camp; mar, prun, visin, capsun.    G3: orz de iarna, fasole de camp, mazare (soiuri furajere),        lupin galben, trifoi alb, lucerna, hibrizi de lucerna, festuca,        sfecla furajera, tutun; conopida, sfecla de gradina, telina,        fasole pitica, mazare de gradina, ciuperci, hamei; par (soiuri        altoite pe portaltoi), prun (soiuri altoite pe portaltoi), mar        (soiuri altoite pe portaltoi); coacăz negru.    G4: triticale de primavara, lupin albastru, raygras; usturoi, varza        de Bruxelles, tomate de sera; patrunjel radacini, salata de capatana,        spanac; trandafir (soiuri de sera), gerbera, garoafe, crizanteme;        zmeura, coacaz rosu.    G5: speciile neincluse în grupele G1- G4.  +  Anexa 4 CUANTUMUL ŞI TERMENELEprivind plata taxelorpentru marci şiindicaţii geografice┌───┬─────────────────────────────────────────────┬──────────────────────────────────────┬──────┬──────┐│Nr.│ Obiectul platii │ Termenul de plată │Cuan- │Cuan- ││crt│ │ │tumul │tumul ││ │ │ │(lei) │(euro)│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 1 │Inregistrarea cererii de înregistrare a unei │odata cu depunerea cererii │ 36│ 10││ │marci individuale/colective şi de certificare│ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 2 │Publicarea cererii de înregistrare a unei │o luna de la data constituirii │ │ ││ │marci după constituirea depozitului naţional │depozitului naţional reglementar │ │ ││ │reglementar │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- alb-negru │ │ 108│ 30││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- color │ │ 360│ 100│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 3 │3.1. Examinarea cererii de înregistrare a │3 luni de la data depunerii cererii │ │ ││ │unei marci individuale: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) pentru o clasa de produse sau servicii │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- alb-negru │ │ 396│ 110││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- color │ │ 684│ 190││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru fiecare clasa suplimentara de │ │ 180│ 50││ │produse şi/sau servicii │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) suplimentar pentru un element figurativ │ │ 108│ 30││ │sau o marca verbala cu o grafica speciala │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │3.2. Reinnoirea unei marci individuale: │odata cu depunerea cererii │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) pentru o clasa de produse sau servicii │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- alb-negru │ │ 432│ 120││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- color │ │ 720│ 200││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru fiecare clasa suplimentara de │ │ 180│ 50││ │produse şi/sau servicii │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) suplimentar pentru un element figurativ │ │ 108│ 30││ │sau o marca verbala cu o grafica speciala │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 4 │4.1. Examinarea cererii de înregistrare a │3 luni de la data depunerii cererii │ │ ││ │unei marci colective şi de certificare: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) pentru o clasa de produse sau servicii │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- alb-negru │ │ 1.404│ 390││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- color │ │ 1.764│ 490││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru fiecare clasa suplimentara de │ │ 252│ 70││ │produse şi/sau servicii │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) suplimentar pentru un element figurativ │ │ 216│ 60││ │sau o marca verbala cu o grafica speciala │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │4.2. Reinnoirea unei marci colective sau de │odata cu depunerea cererii │ │ ││ │certificare: │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) pentru o clasa de produse sau servicii │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- alb-negru │ │ 1.440│ 400││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- color │ │ 1.800│ 500││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) pentru fiecare clasa suplimentara de │ │ 216│ 60││ │produse şi/sau servicii │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) suplimentar pentru un element figurativ │ │ 216│ 60││ │sau o marca verbala cu o grafica speciala │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 5 │Solicitarea reinnoirii înregistrării unei │6 luni de la data expirarii duratei │ │ ││ │marci după expirarea duratei de protecţie │de protecţie în curs │ │ ││ │în curs │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 6 │Depunerea documentelor de invocare a │odata cu depunerea cererii │ 180│ 50││ │priorităţii ├──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │de înregistrare a marcii │ │ │ ││ │ │3 luni de la data depunerii cererii │ 720│ 200│├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 7 │Eliberarea unui certificat de prioritate │odata cu solicitarea eliberarii │ 108│ 30││ │ │certificatului │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 8 │Eliberarea certificatului de înregistrare a│3 luni de la data publicarii marcii │ 180│ 50││ │marcii │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ 9 │Eliberarea certificatului de reinnoire a │odata cu depunerea cererii de │ 180│ 50││ │înregistrării marcii │reinnoire a înregistrării marcii │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│10 │Eliberarea unui duplicat al certificatului de│odata cu depunerea cererii │ 180│ 50││ │înregistrare sau de reinnoire a înregistrării│ │ │ ││ │marcii │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│11 │Transmiterea cererii internationale de │odata cu depunerea cererii pentru │ 252│ 70││ │înregistrare sau de reînnoire a marcii de la │o clasa de produs/serviciu │ │ ││ │O.S.I.M. la Biroul International al O.M.P.I │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │- pentru fiecare clasa suplimentara de │ │ 108│ 30││ │produs/serviciu │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│12 │Transmiterea la O.M.P.I. a modificarii de │odata cu depunerea cererii │ 108│ 30││ │titular şi/sau a schimbarii de adresa │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│13 │Examinarea unei opozitii la inregistrarea │odata cu depunerea cererii de │ │ ││ │unei marci │opozitie │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │pentru o clasa de produs/serviciu │ │ 216│ 60││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │pentru fiecare clasa suplimentara de │ │ 108│ 30││ │produs/serviciu │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│14 │Acordarea unui termen suplimentar de 3 luni │odata cu cererea de acordare a │ 36│ 10││ │pentru depunerea punctului de vedere, la │fiecarui termen suplimentar de 3 │ │ ││ │notificarea O.S.I.M. privind neindeplinirea │luni │ │ ││ │condiţiilor pentru inregistrarea marcii │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│15 │Divizarea cererii initiale de înregistrare a │3 luni de la data solicitarii │ 180│ 50││ │marcii │divizarii cererii │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│16 │Reclasificarea listei de produse şi/sau │3 luni de la data depunerii cererii │ 108│ 30││ │servicii pentru care se solicita │ │ │ ││ │inregistrarea marcii │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│17 │a) Examinarea unei contestatii a │odata cu depunerea contestaţiei │ 540│ 150││ │solicitantului împotriva unei decizii de │ │ │ ││ │respingere sau admitere parţială │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) Examinarea unei contestatii împotriva │odata cu depunerea contestaţiei │ 900│ 250││ │unei decizii a comisiei de examinare opozitii│ │ │ ││ │sau a unei decizii de transmiteri de drepturi│ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│18 │Inregistrarea unei modificari în situaţia │odata cu depunerea cererii de │ │ ││ │juridica a marcii │inscriere a modificarii │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │a) transmitere de drepturi │ │ 360│ 100││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │b) cu privire la schimbarea numelui, │ │ 90│ 25││ │denumirii sau adresei solicitantului, │ │ │ ││ │titularului sau mandatarului │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │c) rezilierea actelor de la lit. a) │ │ 144│ 40││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │d) introducerea mandatarului în procedura │ │ 90│ 25││ │după depunerea cererii, pe cale naţionala sau│ │ │ ││ │pe cale internationala │ │ │ ││ ├─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│ │e) orice alte modificari pentru care Legea │ │ 90│ 25││ │nr. 84/1998 privind marcile şi indicatiile │ │ │ ││ │geografice, publicată în Monitorul Oficial al│ │ │ ││ │României, Partea I, nr. 161 din 23 aprilie │ │ │ ││ │1998, nu prevede explicit scutiri de taxe │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│19 │Eliberarea de adeverinte, copii sau alte acte│odata cu depunerea solicitarii │ 36│ 10││ │legate de situaţia juridica a unei marci │ │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│20 │Inregistrarea unei indicatii geografice │odata cu depunerea cererii de │ 1.440│ 400││ │ │înregistrare a indicatiei geografice │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│21 │Eliberarea certificatului de înregistrare a │2 luni de la data publicarii │ 180│ 50││ │unei indicatii geografice │indicatiei geografice în B.O.P.I. │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│22 │Reinnoirea duratei de utilizare a unei │odata cu depunerea cererii de │ 1.440│ 400││ │indicatii geografice │reinnoire │ │ │├───┼─────────────────────────────────────────────┼──────────────────────────────────────┼──────┼──────┤│23 │Reclasificarea listei de produse pentru care │odata cu depunerea cererii │ 108│ 30││ │se solicita inregistrarea unei indicatii │ │ │ ││ │geografice │ │ │ │└───┴─────────────────────────────────────────────┴──────────────────────────────────────┴──────┴──────┘  +  Anexa 5 CUANTUMUL ŞI TERMENELEprivind plata taxelorpentru desenele şimodelele industriale
  Nr. crt Obiectul platii Termenul de plată Cuan- tumul (lei) Cuan- tumul (euro)
  1 Inregistrarea cererii în Registru! naţional al cererilor depuse: odata cu depunerea cererii
  a) pentru primul desen/model 108 30
  b) pentru fiecare desen/model suplimentar 36 10
  2 Publicarea desenului sau modelului: o luna de la depunerea cererii
  a) pentru fiecare figura, în spatiu standard (6 x 6 cm), alb-negru 72 20
  b) pentru fiecare figura, în spatiu standard (6 x 6 cm), în culori 360 100
  c) pentru elementele caracteristice (maximum 30 de cuvinte) 36 10
  3 Amanarea publicarii odata cu depunerea cererii 72 20
  4 Invocarea priorităţii 3 luni de la depunerea cererii de invocare a priorităţii 72 20
  5 Examinarea cererii de înregistrare o luna de la publicarea cererii
  a) pentru primul desen/model 180 50
  b) pentru fiecare desen/model suplimentar 36 10
  6 Eliberarea certificatului de înregistrare: o luna de la comunicarea hotărârii de admitere
  a) pentru 1-20 desene/modele 72 20
  b) pentru 21-50 desene/modele 108 30
  c) pentru 51-100 desene/modele 180 50
  7 Menţinerea în vigoare a certificatului de înregistrare, pentru fiecare perioada de protecţie de 5 ani o luna de la comunicarea hotărârii de admitere pentru prima perioada de protecţie de 5 ani, respectiv până la începerea urmatoarei perioade de protecţie de 5 ani
  a) pentru 1-20 desene/modele 360 100
  b) pentru 21-50 desene/modele 450 125
  c) pentru 51-100 desene/modele 540 150
  8 Eliberarea certificatului de reinnoire odata cu depunerea cererii
  a) pentru 1-20 desene/modele 72 20
  b) pentru 21-50 desene/modele 90 25
  c) pentru 51-100 desene/modele 108 30
  9 Reinnoirea certificatului de înregistrare pentru fiecare perioada de 5 ani până la începerea urmatoarei perioade de protecţie
  a) pentru 1-20 desene/modele 100
  b) pentru 21-50 desene/modele 125
  c) pentru 51-100 desene/modele 150
  10 Eliberarea certificatului de prioritate 30
  11 Examinarea unei contestatii 150
  12 Examinarea unei opozitii la inregistrarea desenului/modelului 30
  13 Revalidarea certificatului de înregistrare a desenului/modelului 100
  14 Inregistrarea de modificari în situaţia juridica a cererii sau a certificatului de înregistrare:
  a) transmitere de drepturi 30
  b) modificari cu privire la numele, denumirea sau adresa solicitantului/ titularului şi mandatarului 10
  c) rezilierea actelor de la lit. a) 10
  15 Eliberare de acte, adeverinte, duplicate, copii certificate, extras din registru odata cu inregistrarea solicitarii 36 10
  16 Transmiterea cererii internationale de înregistrare/reinnoire de la O.S.I.M. la O.M.P.I. odata cu cererea
  a) pentru primul model 288 80
  b) pentru modelele urmatoare 72 20
  17 Prelungirea termenului prevăzut de regulament cu o perioadă de 30 de zile odata cu cererea 36 10
   +  Anexa 6 CUANTUMUL ŞI TERMENELEprivind plata taxelorpentru topografiileproduselor semiconductoare
  Nr. crt Obiectul platii Termenul de plată Cuan- tumul (lei) Cuan- tumul (euro)
  1 Depunerea cererii de înregistrare a unei topografii odata cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data notificarii neefectuarii platii 108 30
  2 Examinarea cererii de înregistrare a unei topografii odata cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data notificarii neefectuarii platii 360 100
  3 Inregistrarea unei topografii odata cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data notificarii neefectuarii platii 108 300
  4 Publicarea înregistrării unei topografii odata cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data notificarii neefectuarii platii 54 15
  5 Eliberarea unui certificat de înregistrare odata cu depunerea cererii sau în termen de 2 luni de la data notificarii neefectuarii platii 54 15
  6 Examinarea unei contestatii odata cu depunerea contestaţiei 360 100
  7 Inregistrarea de modificari în situaţia juridica a cererii sau a certificatului de înregistrare: odata cu inregistrarea solicitarii
  a) transmitere de drepturi 360 100
  b) alte modificari 90 25
  8 Consultarea documentatiei publice din depozitul reglementar odata cu inregistrarea solicitarii 36 10
  9 Eliberarea unei copii certificate de pe documentele publice din depozitul reglementar sau de pe file ale Registrului naţional al topografiilor odata cu inregistrarea solicitarii 36 10
  -------