ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 91 din 22 noiembrie 2006privind unele măsuri referitoare la asigurările sociale de stat şi asigurările sociale de sănătate
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 958 din 28 noiembrie 2006    Prezenta reglementare are un caracter urgent determinat de faptul că bugetul asigurărilor sociale de stat ar trebui să vireze către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate o sumă suplimentară pentru anul 2006, reprezentând diferenţa dintre procentul de 0,75% pentru cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii prevăzut de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate şi procentul de 0,85% prevăzut de Legea nr. 399/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, ceea ce ar conduce la o rectificare retroactivă a bugetului deja executat pe 10 luni din anul 2006.Neadoptarea acestei măsuri are consecinţe negative asupra prevederilor bugetare pentru sistemul asigurărilor sociale de stat, care va determina, în lipsa unor măsuri urgente, recalcularea cuantumului contribuţiei pentru concedii şi indemnizaţii şi a contribuţiilor de asigurări sociale ale angajatorilor pentru perioada ianuarie-octombrie 2006.Aceste împrejurări obiective constituie situaţii extraordinare care impun măsuri imediate pentru asigurarea funcţionalităţii sistemului de asigurări sociale de stat.În temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ICota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii prevăzută de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu care se diminuează cotele de contribuţii de asigurări sociale stabilite prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat, este de 0,75 puncte procentuale pentru întregul an 2006.  +  Articolul IICota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii de 0,85%, prevăzută la art. 4 alin. (1) şi (2) şi la art. 6 alin. (2), (5) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, se aplică începând cu data de 1 ianuarie 2007. Pentru întregul an 2006, cota este de 0,75%.  +  Articolul IIIOrdonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.074 din 29 noiembrie 2005, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică după cum urmează:1. Alineatele (1) şi (4) ale articolului 10 vor avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Baza de calcul a indemnizaţiilor prevăzute la art. 2 se determină ca medie a veniturilor lunare din ultimele 6 luni din cele 12 luni din care se constituie stagiul de cotizare, până la limita a 12 salarii minime brute pe ţară lunar, pe baza cărora se calculează contribuţia pentru concedii şi indemnizaţii............................................................................................. (4) În cazul în care stagiul de cotizare este mai mic de o lună, pentru situaţiile prevăzute la art. 9 şi 31, baza de calcul a indemnizaţiilor o constituie venitul lunar din prima lună de activitate pentru care s-a stabilit să se plătească contribuţia, cu respectarea prevederilor alin. (2)."2. Alineatul (4) al articolului 45 va avea următorul cuprins:"(4) Calculul şi plata contribuţiei de asigurări sociale se efectuează lunar de către plătitorii prevăzuţi la art. 36 alin. (3). Contribuţia de asigurări sociale se virează până la data de 25 a lunii următoare celei pentru care se efectuează plata drepturilor salariale şi/sau a veniturilor de natură salarială."PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:Ministrul muncii,solidarităţiisociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrulsănătăţii publice,Gheorghe EugenNicolăescuMinistrulfinanţelor publice,Sebastian TeodorGheorghe VlădescuBucureşti, 22 noiembrie 2006.Nr. 91.-----------