ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 86 din 8 noiembrie 2006privind organizarea activităţii practicienilor în insolvenţă
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 944 din 22 noiembrie 2006    Având în vedere că, în absenţa unei reglementări adaptate a profesiei de practician în insolvenţă, aplicarea noilor prevederi ale Legii nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 359 din 21 aprilie 2006, act normativ intrat în vigoare la 20 iulie 2006, este extrem de dificilă,având în vedere necesitatea creării, într-un termen cât mai scurt, a cadrului legal care să permită actualei Uniuni a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare să preia şi să gestioneze în mod transparent fondul de lichidare,având în vedere, de asemenea, că amendarea reglementării profesiei de practician se impune cu stringenţă în noul context de liberalizare a legislaţiei comunitare în materia liberei circulaţii a serviciilor (Directiva 2005/36/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii Europene din 7 septembrie 2005 privind recunoaşterea calificărilor profesionale, publicată în Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 255 din 30 septembrie 2005, p. 0022-0142),în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1Procedurile de insolvenţă, procedurile de lichidare voluntară sau amiabilă, precum şi procedurile de prevenire a insolvenţei prevăzute de lege, inclusiv măsurile de supraveghere financiară ori de administrare specială, sunt conduse de practicieni în insolvenţă, persoane fizice sau juridice.  +  Articolul 2Administratorul judiciar este persoana fizică sau juridică, practician în insolvenţă, autorizat în condiţiile legii, desemnat să exercite atribuţiile prevăzute de lege sau stabilite de instanţa judecătorească, în procedura insolvenţei, în perioada de observaţie şi pe durata procedurii de reorganizare.  +  Articolul 3Lichidatorul este persoana fizică sau juridică, practician în insolvenţă, autorizat în condiţiile legii, desemnat să conducă activitatea debitorului în cadrul procedurii de faliment, atât în procedura generală, cât şi în cea simplificată, şi să exercite atribuţiile prevăzute de lege sau stabilite de instanţa judecătorească.  +  Capitolul II Forme de exercitare a profesiei  +  Articolul 4 (1) Practicienii în insolvenţă îşi pot exercita profesia ca persoane fizice independente sau ca asociaţi, colaboratori ori angajaţi ai unor societăţi profesionale cu personalitate juridică. (2) Ca persoane fizice independente, practicienii în insolvenţă îşi exercită profesia în cabinete individuale, cabinete asociate sau societăţi civile profesionale fără personalitate juridică. (3) Persoanele juridice se organizează şi funcţionează, conform prezentei ordonanţe de urgenţă, sub forma societăţii profesionale cu personalitate juridică sau sub forma întreprinderii unipersonale cu răspundere limitată. (4) Un practician în insolvenţă nu îşi poate exercita profesia ca persoană fizică independentă decât într-o singură formă de organizare a profesiei. O persoană fizică nu poate avea calitatea de asociat decât într-o singură societate civilă profesională, cu sau fără personalitate juridică.  +  Secţiunea 1 Persoane fizice independente  +  Articolul 5 (1) Cabinetul individual se constituie pe baza deciziei practicianului în insolvenţă, înregistrată la Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, denumită în continuare şi UNPIR. (2) Bunurile constituite de practicianul în insolvenţă ca aport la cabinetul său se supun regulilor patrimoniului profesional de afectaţiune. (3) Cabinetele individuale se pot asocia, prin contract, în scopul exercitării în comun a profesiei. Drepturile şi obligaţiile practicienilor în insolvenţă, titulari ai unor cabinete asociate, îşi păstrează caracterul personal şi independent şi nu pot fi cedate. În mod corespunzător, cabinetele individuale se pot asocia şi cu societăţile civile profesionale.  +  Articolul 6 (1) Societatea civilă profesională de practicieni în insolvenţă, fără personalitate juridică, denumită în continuare şi SPPI, se constituie prin contract de societate civilă, prin care asociaţii pun în comun bunuri, numerar, clientelă sau industrie, în vederea obţinerii de beneficii ori a împărţirii pierderilor din activitatea desfăşurată în comun. (2) Contractul de societate civilă este supus înregistrării în Registrul societăţilor civile profesionale de practicieni în insolvenţă, denumit în continuare Registrul societăţilor profesionale, ţinut de Secretariatul general al UNPIR. (3) Pot deţine calitatea de asociat în SPPI numai practicienii în insolvenţă definitivi. Asociatul sau asociaţii coordonatori, care reprezintă societatea civilă profesională în raporturile cu terţii, pot fi desemnaţi numai dintre asociaţii care au calitatea de practician în insolvenţă compatibil.  +  Articolul 7 (1) Cabinetul individual şi SPPI îşi constituie patrimoniul iniţial din aporturile titularului, respectiv ale asociaţilor. Patrimoniul cabinetului individual şi patrimoniul comun al asociaţilor SPPI sunt afectate exclusiv activităţii profesionale şi au regimul patrimoniului profesional de afectaţiune. (2) Patrimoniul profesional de afectaţiune reprezintă totalitatea bunurilor, drepturilor şi obligaţiilor practicianului în insolvenţă afectate scopului exercitării profesiei sale, constituite ca o fracţiune distinctă a patrimoniului practicianului, separată de gajul general al creditorilor personali ai acestuia. (3) Creditorii ale căror creanţe sunt născute din activitatea profesională a practicianului în insolvenţă au drept de preferinţă la urmărirea bunurilor care fac parte din patrimoniul profesional de afectaţiune. Aceşti creditori vor putea urmări celelalte bunuri din patrimoniul practicianului în insolvenţă numai în măsura în care creanţele lor nu au fost satisfăcute integral din urmărirea bunurilor din patrimoniul profesional de afectaţiune.  +  Articolul 8 (1) Părţile sociale deţinute de un practician în insolvenţă la o SPPI, precum şi patrimoniul profesional de afectaţiune pot fi înstrăinate numai dacă în persoana dobânditorului se verifică condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de Regulamentul de organizare şi funcţionare a UNPIR, denumit în continuare Regulament. (2) În toate cazurile de înstrăinare a formelor de exercitare a profesiei, contractele încheiate de transmiţător cu personalul salariat şi cu practicienii în insolvenţă stagiari rămân în fiinţă pe durata convenită şi se preiau de către dobânditor.  +  Secţiunea a 2-a Persoane juridice. Societatea civilă profesională cu personalitate juridică şi răspundere limitată  +  Articolul 9 (1) Societatea civilă profesională cu personalitate juridică şi răspundere limitată, denumită în continuare şi SPRL, se constituie prin act constitutiv, prin asocierea practicienilor în insolvenţă, persoane fizice sau persoane juridice. (2) Dispoziţiile art. 6 alin. (3) se aplică şi SPRL. (3) Aporturile asociaţilor la capitalul social pot fi în industrie, în bani sau în natură, inclusiv în clientelă. (4) Aportul în industrie constă în activitatea profesională a practicianului în insolvenţă asociat. (5) Practicienii în insolvenţă care îşi exercită profesia în cadrul societăţii civile profesionale cu răspundere limitată îşi angajează răspunderea profesională numai în limitele capitalului social subscris şi vărsat. (6) SPRL dobândeşte personalitate juridică la data înregistrării actului constitutiv al UNPIR în Registrul societăţilor profesionale. (7) SPRL are patrimoniu propriu. Obligaţiile şi răspunderea SPRL sunt garantate cu patrimoniul social. (8) SPRL este supusă regimului transparenţei fiscale şi ţine contabilitate în partidă simplă, potrivit reglementărilor contabile în vigoare. (9) SPRL îşi poate constitui filiale, precum şi sucursale sau alte sedii secundare - entităţi fără personalitate juridică -, care se înregistrează în Registrul societăţilor profesionale.  +  Articolul 10Societatea civilă profesională cu răspundere limitată va avea ca obiect unic de activitate exercitarea profesiei de practician în insolvenţă.  +  Articolul 11Societatea civilă profesională cu răspundere limitată se individualizează printr-o denumire specifică. Această denumire poate cuprinde numele unuia sau mai multor asociaţi, urmat de acronimul SPRL, sau o denumire proprie, urmată de acelaşi acronim SPRL.  +  Articolul 12 (1) Actul constitutiv al societăţii civile profesionale cu răspundere limitată este încheiat în formă scrisă. Actul constitutiv se încheie în formă autentică atunci când printre bunurile subscrise ca aport la capitalul social se află un teren. (2) Actul constitutiv al societăţii civile profesionale cu răspundere limitată va cuprinde: a) numele şi prenumele, numele purtate anterior, codul numeric personal, locul şi data naşterii şi domiciliul asociaţilor persoane fizice; datele de identificare ale asociaţilor persoane juridice; b) data dobândirii calităţii de practician în insolvenţă şi data definitivării în profesie a asociaţilor; c) denumirea, sediul şi, dacă este cazul, emblema societăţii; d) capitalul social, integral vărsat, cu menţionarea aportului fiecărui asociat, în industrie, în bani sau în natură ori clientelă, valoarea aporturilor în industrie, în natură sau în clientelă, precum şi modul evaluării lor; aportul în numerar la formarea capitalului social nu va putea fi inferior echivalentului în lei al sumei de 3.000 euro; e) numărul şi valoarea nominală a părţilor sociale, precum şi numărul părţilor sociale atribuite fiecărui asociat pentru aportul său, respectiv participarea la beneficii şi pierderi a fiecărui asociat; f) asociaţii coordonatori care reprezintă şi administrează societatea împreună cu puterile ce li s-au conferit; dacă sunt mai mulţi coordonatori şi ei formează un consiliu de coordonare, se vor preciza regulile de organizare şi funcţionare ale acestui organism; g) reguli privind transmiterea părţilor sociale şi condiţiile de retragere a asociaţilor; h) durata societăţii; i) modul de transformare, reorganizare, dizolvare şi lichidare. (3) Orice modificare a actului constitutiv al societăţii civile profesionale cu răspundere limitată se poate face numai în scris sau, după caz, în formă autentică.  +  Articolul 13Dovada personalităţii juridice în raporturile cu terţii se face în baza unui certificat de înregistrare, întocmit conform Regulamentului şi emis de Secretariatul general al UNPIR.  +  Articolul 14Pot deţine calitatea de asociaţi doi sau mai mulţi practicieni în insolvenţă definitivi, înscrişi în aceeaşi filială a UNPIR sau în filiale diferite. Actul constitutiv se va transmite, exclusiv în scop de informare, către toate filialele unde sunt înscrişi asociaţi ai societăţii civile profesionale cu răspundere limitată.  +  Articolul 15 (1) Capitalul social al societăţii civile profesionale cu răspundere limitată, reprezentând echivalentul în lei a minimum 10.000 euro, se varsă la momentul constituirii societăţii. Secretariatul general al UNPIR este obligat să verifice vărsarea integrală a capitalului social la momentul constituirii şi, dacă este cazul, să verifice evaluarea aporturilor în industrie, în natură sau în clientelă. Evaluarea se realizează de către un evaluator autorizat, membru al Asociaţiei Naţionale a Evaluatorilor din România (ANEVAR), desemnat de adunarea asociaţilor. (2) În cazul transmiterii părţilor sociale, retragerii sau decesului unui asociat al unei societăţi civile profesionale cu răspundere limitată, toate bunurile împreună cu orice alte drepturi, inclusiv clientela, aduse ca aport la capitalul societăţii de către respectivul asociat, rămân proprietatea societăţii dacă prin lege, actul constitutiv sau statutul societăţii nu se prevede altfel.  +  Articolul 16 (1) Societatea civilă profesională cu răspundere limitată este condusă de adunarea asociaţilor. (2) Adunarea asociaţilor se convoacă de către oricare dintre asociaţi, prin orice mijloace care să poată proba realizarea convocării. (3) Adunarea asociaţilor se întruneşte la sediul principal al societăţii sau, cu acordul unanim al asociaţilor, în orice alt loc.  +  Articolul 17 (1) Hotărârile adunării asociaţilor se iau prin votul asociaţilor reprezentând majoritatea părţilor sociale, cu excepţia cazurilor prevăzute în actul constitutiv. (2) Pentru hotărârile având ca obiect modificarea actului constitutiv este necesar acordul unanim al asociaţilor.  +  Articolul 18 (1) Activitatea executivă este condusă de unul sau mai mulţi asociaţi coordonatori, numiţi, cu majoritatea voturilor asociaţilor, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit. (2) Asociaţii coordonatori reprezintă SPRL în raporturile cu terţii, celelalte competenţe fiind stabilite prin actul constitutiv al societăţii.  +  Articolul 19Asociaţii societăţii civile profesionale cu răspundere limitată pot hotărî numirea unor cenzori sau a unui auditor.  +  Articolul 20 (1) Asociatul care intenţionează să transmită părţile sociale pe care le deţine într-o societate civilă profesională cu răspundere limitată este obligat să notifice această intenţie cu minimum 30 de zile anterior transmiterii, către toţi ceilalţi asociaţi, indicând persoana sau persoanele către care doreşte să transmită respectivele părţi sociale şi preţul. (2) Transmiterea către terţi nu poate fi efectuată fără acordul unanim, exprimat în scris, al celorlalţi asociaţi şi nu înainte de expirarea termenului prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 21 (1) Asociatul se poate retrage oricând din societate, cu condiţia de a notifica în scris celorlalţi asociaţi intenţia de retragere, cu cel puţin 3 luni înainte. (2) La împlinirea termenului prevăzut în notificare, UNPIR va lua act de retragerea asociatului, operând modificările corespunzătoare în evidenţele sale. (3) În caz de retragere, desocotirea dintre asociaţi se face în mod amiabil, ţinându-se seama de prevederile din actul constitutiv. În caz de neînţelegere, sunt aplicabile dispoziţiile privind arbitrajul prevăzute în Regulament.  +  Articolul 22În situaţiile în care, din orice motive, în societate rămâne un singur asociat o perioadă mai mare de 3 luni, aceasta intră în lichidare, cu excepţia cazului în care asociatul rămas decide să continue activitatea sub forma cabinetului individual sau a întreprinderii unipersonale cu personalitate juridică.  +  Articolul 23 (1) În mod excepţional, se poate constitui şi o întreprindere profesională unipersonală cu răspundere limitată, denumită în continuare şi IPURL, fie prin actul de voinţă al unui singur practician în insolvenţă, fie ca urmare a decesului, incompatibilităţii, retragerii sau excluderii unuia ori mai multor asociaţi dintr-o SPRL, care au ca efect reducerea asociaţilor la unul singur, dacă acest din urmă asociat optează pentru organizarea activităţii sale sub forma IPURL. (2) O persoană fizică sau juridică nu poate fi asociat decât într-o IPURL. O IPURL nu poate avea ca asociat unic o altă IPURL. (3) Prevederile prezentului capitol privitoare la SPRL se aplică şi IPURL, în măsura compatibilităţii lor.  +  Articolul 24 (1) Practicianul în insolvenţă îşi poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei, cu înştiinţarea UNPIR. (2) Formele de exercitare a profesiei de practician în insolvenţă se pot transforma în oricare dintre celelalte forme de exercitare a profesiei, fără a intră în lichidare. (3) Transformarea se poate realiza separat sau odată cu reorganizarea formelor de exercitare a profesiei de practician în insolvenţă prin fuziune, absorbţie, divizare totală sau parţială. (4) Divizarea parţială reprezintă desprinderea unei părţi din patrimoniul de afectaţiune profesională, astfel cum este reflectat în evidenţele financiar-contabile ale formei de exercitare a profesiei supuse divizării parţiale. (5) În cazul transformării unei forme de exercitare a profesiei, practicienii în insolvenţă titulari ai cabinetelor individuale, cabinetele asociate, asociaţii societăţilor civile profesionale şi ai societăţilor civile profesionale cu răspundere limitată pot aporta cota-parte indiviză din patrimoniul de afectaţiune profesională. Această operaţiune se face conform evidenţelor financiar-contabile ale formei de exercitare a profesiei care se transformă, aporturile transferate operând la valoarea nominală reflectată în aceste evidenţe. (6) Practicianul în insolvenţă este obligat să înştiinţeze în scris filiala UNPIR din care face parte despre orice modificare intervenită în forma de exercitare a profesiei.  +  Capitolul III Dobândirea calităţii de practician în insolvenţă  +  Articolul 25Poate dobândi calitatea de practician în insolvenţă persoana care îndeplineşte următoarele condiţii: a) deţine diplomă de studii de învăţământ superior de lungă durată în drept, ştiinţe economice sau inginerie şi are o experienţă în domeniul juridic sau economic de cel puţin 3 ani de la data obţinerii diplomei de studii superioare de lungă durată; b) nu se găseşte în vreunul dintre cazurile de nedemnitate prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă; c) a promovat examenul de admitere în profesia de practician în insolvenţă, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă şi de Regulament.  +  Articolul 26 (1) Persoanele fizice şi juridice străine pot exercita profesia de practician în insolvenţă, potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, dacă în statele în care îşi au domiciliul sau, după caz, sediul profesional au această specializare, certificată de organismele profesionale recunoscute sau, după caz, de autorităţile publice care le autorizează şi în condiţiile stabilite prin convenţii bilaterale încheiate în acest scop de UNPIR cu organismele similare din statele respective. (2) Persoanele fizice sau persoanele juridice având cetăţenia, respectiv naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European pot dobândi calitatea de practician în insolvenţă, potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, în aceleaşi condiţii ca şi cetăţenii români, respectiv persoanele juridice române. (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), cetăţenii unui stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European care au dobândit calitatea de practician în insolvenţă în unul dintre aceste state se pot înscrie în Tabloul UNPIR, în vederea exercitării profesiei în România în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, fiind exceptaţi de la procedura de examinare. UNPIR recunoaşte automat documentul emis de autoritatea competentă din statul membru al Uniunii Europene, respectiv statul aparţinând Spaţiului Economic European în baza căruia cetăţeanul acestor state exercită legal profesia de practician în insolvenţă. (4) Persoanele juridice stabilite într-un stat membru al Uniunii Europene sau al Spaţiului Economic European unde exercită în mod legal activitatea de practician în insolvenţă se pot înscrie în Tabloul UNPIR, în vederea exercitării profesiei în România în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă, fiind recunoscută în mod automat calitatea de practician în insolvenţă dobândită în statul de origine. (5) Persoanele fizice sau juridice practicieni în insolvenţă, având cetăţenia, respectiv naţionalitatea unui stat membru al Uniunii Europene sau a unui stat aparţinând Spaţiului Economic European, pot exercita profesia de practician în insolvenţă şi în mod temporar sau ocazional. În această situaţie, practicianul în insolvenţă este exceptat de la procedura de înscriere în UNPIR. (6) În cazul în care, în vederea exercitării temporare sau ocazionale a profesiei de practician în insolvenţă, solicitantul prevăzut la alin. (5) se află la prima aplicaţie în România sau dacă intervine o modificare substanţială a situaţiei sale, acesta va înainta UNPIR o declaraţie privind serviciile pe care le va presta, însoţită de următoarele documente: a) dovada cetăţeniei, în cazul persoanei fizice, respectiv a naţionalităţii, în cazul persoanei juridice; b) denumirea şi forma juridică, în cazul persoanei juridice; c) dovada calificării profesionale, în cazul persoanei fizice, şi a autorizării funcţionării, în cazul persoanei juridice; d) o atestare care să confirme faptul că solicitantul persoană fizică este legal stabilit într-un stat membru în scopul desfăşurării profesiei de practician în insolvenţă şi că nu îi este interzis să practice profesia, chiar şi cu caracter temporar, la momentul eliberării atestatului. (7) Declaraţia prevăzută la alin. (6) poate fi înaintată prin orice mijloace şi se reînnoieşte anual, dacă prestatorul intenţionează să exercite, în mod temporar sau ocazional, în cursul anului respectiv, profesia de practician în insolvenţă în România.  +  Articolul 27 (1) Este nedemnă de a fi practician în insolvenţă: a) persoana condamnată prin hotărâre judecătorească definitivă şi irevocabilă pentru săvârşirea unei infracţiuni intenţionate, de natură să aducă atingere prestigiului profesiei, inclusiv orice infracţiune de corupţie, precum şi pentru infracţiunile prevăzute de Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care determină incapacitatea legală de a dobândi sau deţine calitatea de fondator, administrator, membru în consiliul de supraveghere, membru al directoratului ori director al unei societăţi comerciale şi de Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, precum şi de Legea nr. 64/1995 privind procedura reorganizării judiciare şi a falimentului, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu condiţia ca infracţiunea să fie prevăzută şi de Legea nr. 85/2006; b) persoana căreia i s-a aplicat pedeapsa complementară a interdicţiei de a exercita profesia de practician în insolvenţă ori dreptul de a gestiona sau administra o persoană juridică, prin hotărâre judecătorească irevocabilă. (2) Existenţa nedemnităţii împiedică accesul persoanei în cauză în profesie. Survenirea nedemnităţii determină încetarea calităţii de practician în insolvenţă.  +  Articolul 28 (1) Exercitarea profesiei de practician în insolvenţă este incompatibilă cu: a) activitatea salarizată în cadrul altor profesii, cu excepţia celor a căror compatibilitate este prevăzută la alin. (2); b) ocupaţiile care lezează demnitatea şi independenţa profesiei sau bunele moravuri; c) lipsa sau limitarea capacităţii de exerciţiu, în cazul persoanei fizice; d) depăşirea limitelor obiectului de activitate, în cazul persoanelor juridice. (2) Exercitarea profesiei de practician în insolvenţă este compatibilă cu: a) activităţi şi funcţii didactice în învăţământul superior juridic sau economic; b) calitatea de avocat, consilier juridic, expert contabil, contabil autorizat, evaluator, auditor financiar, arbitru, mediator, conciliator, expert financiar. (3) Interdicţia prevăzută la alin. (1) se aplică, de asemenea, asociaţilor, colaboratorilor şi salariaţilor societăţii civile profesionale ce au calitatea de administrator judiciar sau de lichidator judiciar.  +  Articolul 29 (1) Practicianul în insolvenţă care anterior a îndeplinit funcţia de judecător-sindic nu poate fi numit în calitate de administrator sau lichidator în raza instanţei în care a funcţionat, decât după trecerea unei perioade de minimum 2 ani de la încetarea funcţiei respective. (2) Profesia de practician în insolvenţă nu poate fi exercitată la tribunale, tribunalele specializate şi curţile de apel, precum şi la parchetele de pe lângă aceste instanţe la care soţul practicianului în insolvenţă sau ruda ori afinul său până la gradul al III-lea inclusiv îndeplineşte funcţia de judecător sau procuror. (3) Interdicţia se aplică şi practicianului în insolvenţă care se foloseşte de forma de organizare profesională ori de raporturile de conlucrare profesională stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă în scopul eludării acestor interdicţii.  +  Articolul 30 (1) Un practician în insolvenţă nu poate avea simultan ori succesiv, într-o perioadă de 2 ani, pentru aceeaşi persoană, şi calitatea de avocat, consilier juridic, auditor financiar, expert contabil, contabil autorizat, auditor financiar, evaluator, arbitru, mediator, conciliator, expert judiciar. Interdicţia se extinde şi la asociaţii, colaboratorii şi salariaţii societăţii civile profesionale de practicieni în insolvenţă. (2) Nu poate fi numită în calitate de practician în insolvenţă la o persoană juridică persoana care a deţinut calitatea de administrator, asociat, acţionar, director sau membru în consiliul de administraţie ori alte funcţii sau poziţii similare la acea persoană juridică. (3) Practicianul în insolvenţă nu poate fi concomitent administrator judiciar sau lichidator al unui debitor şi al creditorului acestuia.  +  Articolul 31În procedura insolvenţei, practicianul este obligat să se abţină dacă se află: a) în stare de conflict de interese, astfel cum sunt acestea definite în Regulament şi în Codul de etică profesională; b) în unul dintre cazurile prevăzute la art. 27 din Codul de procedură civilă, cu excepţia celui prevăzut la art. 27 pct. 7.  +  Articolul 32 (1) Admiterea în profesie se face pe baza unui examen organizat de UNPIR, conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale Regulamentului. (2) Pot fi primite în profesie, la cerere, cu scutire de examen, persoanele care au exercitat funcţia de judecător-sindic cel puţin 5 ani consecutivi şi care solicită înscrierea în Tabloul UNPIR în termen de cel mult un an de la eliberarea din funcţia de magistrat, cu condiţia ca aceasta să nu îi fie imputabilă. (3) După înscrierea în Tabloul UNPIR, practicienii în insolvenţă depun jurământ scris. (4) Jurământul are următoarea formulare:"Jur să aplic în mod corect şi fără părtinire legile ţării, să respect prevederile Regulamentului, să păstrez secretul profesional şi să aduc la îndeplinire cu conştiinciozitate îndatoririle ce îmi revin în calitate de practician în insolvenţă."  +  Articolul 33 (1) La începutul exercitării profesiei, practicianul în insolvenţă efectuează un stagiu de pregătire profesională cu durata de 2 ani, perioadă în care are calitatea de practician în insolvenţă stagiar. (2) Practicianul în insolvenţă stagiar nu poate exercita profesia în mod independent, ci numai ca salariat sau colaborator al unui practician în insolvenţă definitiv ori al unei societăţi civile profesionale. (3) Practicianul în insolvenţă stagiar nu poate dobândi calitatea de asociat într-o societate civilă profesională. (4) Condiţiile efectuării stagiului, drepturile şi obligaţiile practicianului în insolvenţă stagiar, ale practicianului în insolvenţă îndrumător, precum şi ale UNPIR faţă de aceştia sunt reglementate prin Regulament. (5) Stagiul se suspendă pe timpul serviciului militar sau al concentrării, în caz de absenţă motivată ori în caz de încetare a îndrumării profesionale fără culpa practicianului în insolvenţă stagiar. Perioada de stagiu efectuată anterior se socoteşte pentru îndeplinirea stagiului. (6) În Tabloul UNPIR se va constitui o subsecţiune în care vor fi înregistraţi practicienii în insolvenţă stagiari. (7) După efectuarea stagiului, practicianul în insolvenţă stagiar va susţine examenul de definitivare, fiind obligat să susţină şi să promoveze examenul în termen de 5 ani de la primirea în profesie, sub sancţiunea radierii din Tabloul UNPIR. (8) Condiţiile de organizare şi desfăşurare a examenului de definitivare se stabilesc prin Regulament.  +  Articolul 34Dobândesc calitatea de practician în insolvenţă definitiv practicianul în insolvenţă stagiar care a promovat examenul de definitivare, precum şi persoanele care pot fi primite în profesie cu scutire de examen, în condiţiile art. 32 alin. (2).  +  Capitolul IV Suspendarea şi încetarea calităţii de practician în insolvenţă  +  Articolul 35Calitatea de practician în insolvenţă se suspendă: a) în caz de incompatibilitate, pe durata existenţei acestei stări; b) pe perioada în care persoana a fost supusă interdicţiei de a profesa; c) în caz de neplată totală sau parţială a taxelor şi a contribuţiilor profesionale către UNPIR, în condiţiile art. 42 alin. (2), precum şi în celelalte cazuri în care împotriva practicianului în insolvenţă s-a luat măsura suspendării, ca sancţiune disciplinară; d) la cererea practicianului în insolvenţă, în condiţiile prevăzute în Regulament; e) în cazul neplăţii primei de asigurare; f) prin decizie a Comisiei de disciplină; g) pe perioada în care practicianul în insolvenţă se află el însuşi în procedura insolvenţei.  +  Articolul 36Calitatea de practician în insolvenţă încetează: a) prin renunţarea la exerciţiul profesiei; b) prin deces; c) dacă împotriva practicianului în insolvenţă s-a luat măsura excluderii din profesie, ca sancţiune disciplinară; d) în cazul survenirii unei cauze de nedemnitate; e) dacă împotriva practicianului în insolvenţă a fost deschisă, prin hotărâre irevocabilă, procedura falimentului.  +  Capitolul V Drepturile şi obligaţiile profesionale ale practicienilor în insolvenţă  +  Articolul 37 (1) Practicienii în insolvenţă au dreptul la onorarii pentru activitatea desfăşurată, sub forma unor onorarii fixe, onorarii de succes sau o combinaţie a acestora. (2) La stabilirea nivelului onorariului se vor avea în vedere următoarele tipuri de factori care reflectă gradul de complexitate a activităţii depuse: a) numărul de salariaţi ai debitorului; b) riscul privind conflictele de muncă; c) cifra de afaceri a debitorului pe ultimii 3 ani; d) valoarea totală a datoriilor şi numărul creditorilor; e) valoarea creanţelor, numărul debitorilor; f) numărul şi complexitatea litigiilor aflate pe rol în care debitorul are calitate de reclamant şi, respectiv, de pârât; g) valoarea patrimoniului, potrivit evaluării; h) natura activelor, atractivitatea pe piaţă, riscurile legate de conservarea lor; i) nivelul de lichidităţi aflate la dispoziţia debitorului pentru acoperirea cheltuielilor iniţiale de lichidare. (3) Onorariul provizoriu stabilit de judecătorul-sindic va putea fi modificat pentru viitor de adunarea creditorilor. (4) Obligaţia calculării şi vărsării, în condiţiile legii, a impozitului aferent sumelor drept onorarii revine practicienilor în insolvenţă.  +  Articolul 38 (1) Atunci când practicianul în insolvenţă consideră necesar, organele de poliţie, jandarmerie sau alţi agenţi ai forţei publice, după caz, îi acordă concursul la îndeplinirea efectivă a atribuţiilor sale, stabilite de lege sau dispuse de judecătorul-sindic. (2) Expertizele dispuse de organul de urmărire penală ori de instanţa de judecată în cazurile privind desfăşurarea unor activităţi de genul celor prevăzute la art. 1, inclusiv cele de reorganizare judiciară sau lichidare, sunt efectuate de către practicieni în insolvenţă definitivi şi compatibili.  +  Articolul 39În exerciţiul atribuţiilor sale, practicianul se va abţine de la orice faptă de concurenţă neloială, de la orice practică anticoncurenţială şi de la intrarea în orice fel de conflict de interese, astfel cum sunt prevăzute în Regulament şi în Codul de etică profesională.  +  Articolul 40 (1) Atribuţiile legale ale practicianului în insolvenţă, precum şi cele stabilite exclusiv în sarcina sa de judecătorul-sindic în procedurile de insolvenţă nu pot fi exercitate prin reprezentare. (2) Societăţile civile profesionale, inclusiv cele cu răspundere limitată, pot fi reprezentate legal sau convenţional numai de către persoanele care au calitatea de practician în insolvenţă compatibil. (3) Practicianul în insolvenţă poate fi totuşi asistat de avocat în exerciţiul acestor atribuţii şi poate da mandat de reprezentare, în condiţiile legii, pentru încheierea sau exercitarea unor acte juridice ori procesuale ce nu presupun exerciţiul atribuţiilor exclusive ale practicianului în insolvenţă. (4) Sunt atribuţii exclusive ale practicianului în insolvenţă: a) notificarea creditorilor, întocmirea tabelelor de creanţe, formularea contestaţiilor la declaraţiile de creanţă; b) convocarea şi prezidarea adunărilor creditorilor, acţionarilor sau asociaţilor ori ale membrilor debitorului persoană juridică, dacă legea nu dă aceste atribuţii în sarcina altor persoane; c) vânzarea bunurilor din averea debitorului, precum şi orice proceduri aferente acestora; d) elaborarea planului de reorganizare judiciară a debitorului, în condiţiile şi în termenele prevăzute de Legea nr. 85/2006; e) supravegherea operaţiunilor de gestionare a patrimoniului debitorului; f) conducerea, integrală sau în parte, a activităţii debitorului, atunci când legea sau judecătorul-sindic fixează această sarcină practicianului în insolvenţă; g) încheierea de tranzacţii, descărcarea de datorii, descărcarea fidejusorilor, renunţarea la garanţii reale, în condiţiile Legii nr. 85/2006; h) distribuirea sumelor rezultate din lichidare; i) semnarea bilanţului de lichidare; j) introducerea de acţiuni pentru anularea actelor frauduloase încheiate de debitor în dauna creditorilor, precum şi a transferurilor cu caracter patrimonial, a operaţiunilor comerciale încheiate de debitor şi a constituirii de garanţii acordate de acesta, susceptibile a prejudicia drepturile creditorilor; k) elaborarea şi susţinerea rapoartelor periodice în procedura insolvenţei; l) elaborarea de expertize privind activităţi cuprinse în procedurile de insolvenţă, la cererea judecătorului-sindic sau a altor organe judiciare, inclusiv de urmărire penală. (5) În cazul societăţilor civile profesionale, răspunderea pentru neîndeplinirea prevederilor alin. (4) revine administratorilor acestora şi se sancţionează potrivit prevederilor Regulamentului.  +  Articolul 41 (1) Practicienii în insolvenţă răspund, în desfăşurarea activităţii lor, disciplinar, administrativ, civil sau penal, după caz. (2) Fiecare membru al UNPIR este obligat ca, în termen de 30 de zile de la admiterea în UNPIR, să se asigure profesional, prin subscrierea unei poliţie de asigurare valabile, care să acopere eventualele prejudicii cauzate în îndeplinirea atribuţiilor sale. Riscul asigurat trebuie să reprezinte consecinţa activităţii practicianului în insolvenţă pe perioada exercitării calităţii sale. (3) Este interzis practicianului în insolvenţă, sub sancţiunea revocării din funcţie şi a reparării eventualelor prejudicii cauzate, să diminueze, în mod direct sau indirect, valoarea sumei asigurate prin contractul de asigurare. (4) Limita minimă a valorii poliţei de asigurare profesională este stabilită prin Regulament. (5) În cazul neîndeplinirii obligaţiei prevăzute la alin. (2), membrului UNPIR i se va putea acorda, după caz, un termen de graţie de 30 de zile de către consiliul de conducere al filialei. (6) Nerespectarea obligaţiei de asigurare de răspundere profesională în termenul prevăzut la alin. (2) sau (5) duce la suspendarea calităţii de membru al UNPIR pe o perioadă de maximum 6 luni. Aceeaşi măsură se va lua şi în cazul în care poliţele de asigurare de răspundere profesională nu sunt reînnoite la data expirării lor. (7) Neîndeplinirea obligaţiei de asigurare profesională până la expirarea sancţiunii suspendării atrage radierea din Tabloul UNPIR. Măsura radierii va fi comunicată practicianului.  +  Articolul 42 (1) Membrii UNPIR au obligaţia să plătească cotizaţia anuală şi contribuţia pe tranşe de venituri stabilite prin Regulament. (2) Neplata cotizaţiei anuale şi a contribuţiei în termenul stabilit prin Regulament atrage suspendarea pe o perioadă de 3 luni, iar neplata acestora până la încheierea perioadei de suspendare atrage radierea din Tabloul UNPIR. (3) Practicienii în insolvenţă incompatibili vor plăti cotizaţia anuală redusă cu 33% faţă de cea plătită de practicienii compatibili.  +  Articolul 43Societăţile civile profesionale de practicieni în insolvenţă, membre ale UNPIR, au obligaţia să comunice filialelor acesteia toate schimbările intervenite în componenţa asociaţilor, colaboratorilor sau a angajaţilor lor care au această calitate, precum şi orice modificare a actului constitutiv în termen de 30 de zile de la modificare. Aceeaşi obligaţie incumbă, în mod corespunzător, şi cabinetelor individuale, respectiv IPURL.  +  Capitolul VI Organizarea şi funcţionarea Uniunii Naţionale a Practicienilor în Insolvenţă din România  +  Secţiunea 1 Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România  +  Articolul 44UNPIR este persoană juridică de utilitate publică, autonomă şi fără scop lucrativ, din care fac parte practicienii în insolvenţă, în condiţiile stabilite de prezenta ordonanţă de urgenţă. Sediul UNPIR se află în municipiul Bucureşti.  +  Articolul 45 (1) UNPIR controlează şi supraveghează activitatea practicienilor în insolvenţă. (2) Autoritatea UNPIR se întinde pe întregul teritoriu al ţării. Se pot constitui filiale locale ale UNPIR, cu personalitate juridică, în municipiul Bucureşti şi în reşedinţele de judeţ, în condiţiile stabilite prin Regulament.  +  Articolul 46 (1) În exerciţiul atribuţiilor sale legale, UNPIR beneficiază de competenţă de autoreglementare, putând emite regulamente privind organizarea şi exercitarea profesiei de practician în insolvenţă, codul de etică al profesiei şi procedura disciplinară. (2) Regulamentul de organizare şi funcţionare a UNPIR se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea de către Congresul UNPIR.  +  Articolul 47Obiectivele UNPIR sunt: a) stabilirea şi menţinerea cadrului reglementar necesar dezvoltării activităţii practicienilor în insolvenţă; b) promovarea încrederii în procedurile de insolvenţă şi în activitatea practicienilor în insolvenţă; c) asigurarea concurenţei loiale între practicienii în insolvenţă şi combaterea practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase pe piaţa procedurilor de insolvenţă; d) asigurarea transparenţei şi informării asupra pieţei procedurilor de insolvenţă; e) asigurarea aplicării standardelor de practică onestă pe piaţa procedurilor de insolvenţă.  +  Articolul 48Principalele atribuţii ale UNPIR sunt: a) reglementează, controlează şi supraveghează activitatea practicienilor în insolvenţă; b) colaborează cu instituţii publice, respectiv cu autorităţile publice centrale şi locale, cu Consiliul Superior al Magistraturii, ca reprezentant al autorităţii judecătoreşti, cu Parlamentul, având dreptul la consultarea prealabilă din partea acestora în chestiuni cu incidenţă asupra activităţii practicienilor în insolvenţă, putând încheia în acest scop protocoale de colaborare; c) adoptă regulamente şi instrucţiuni privind activitatea şi conduita etică a practicienilor în insolvenţă; d) emite, la cerere sau din oficiu, interpretări oficiale ale reglementărilor emise de UNPIR; e) organizează evidenţa practicienilor în insolvenţă şi a societăţilor civile profesionale prin înscrierea acestora în Tabloul UNPIR; f) sprijină formarea şi perfecţionarea profesională a practicienilor în insolvenţă; g) apără prestigiul şi independenţa profesională ale membrilor săi în raporturile cu autorităţile publice, organismele specializate, precum şi cu alte persoane fizice şi juridice din ţară şi din străinătate; h) colaborează cu asociaţii profesionale din ţară şi din străinătate; i) editează publicaţii de specialitate; j) administrează fondul de lichidare constituit potrivit legii, în conformitate cu prevederile Regulamentului. Toate cheltuielile efectuate de UNPIR pentru administrarea fondului de lichidare, atât la nivel central, cât şi la nivelul filialelor, sunt suportate din fondul de lichidare constituit conform art. 4 din Legea nr. 85/2006; k) îndeplineşte alte atribuţii stabilite prin lege sau prin Regulament.  +  Secţiunea a 2-a Organele de conducere centrale ale UNPIR  +  Articolul 49Organele de conducere ale UNPIR sunt Congresul UNPIR, preşedintele UNPIR şi Consiliul naţional de conducere al UNPIR.  +  Articolul 50Activitatea curentă a UNPIR este coordonată de un secretariat general, ale cărui atribuţii se stabilesc prin Regulament.  +  Articolul 51 (1) Congresul UNPIR se constituie din membrii Consiliului naţional de conducere al UNPIR, membrii consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR, comisiilor de disciplină, precum şi din câte un reprezentant la 20 de membri din fiecare filială, desemnat de adunarea generală. (2) Congresul UNPIR şi adunările generale ale filialelor se reunesc o dată pe an şi ori de câte ori se consideră necesar, la convocarea Consiliului naţional de conducere al UNPIR, respectiv a consiliului de conducere al filialei sau a 25% din numărul membrilor săi. Congresul UNPIR este legal constituit în prezenţa majorităţii membrilor prevăzuţi la alin. (1), iar hotărârile sunt valabil adoptate cu votul majorităţii membrilor prezenţi sau reprezentaţi. Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării congresului, acesta se va desfăşura în condiţiile prevăzute de Regulament.  +  Articolul 52 (1) Congresul UNPIR are următoarele atribuţii: a) stabileşte coordonatele de bază pentru asigurarea bunei desfăşurări a activităţii practicienilor în insolvenţă; b) adoptă Regulamentul de organizare şi funcţionare a UNPIR, precum şi modificările şi completările acestuia; adoptă Codul de etică profesională şi Regulamentul privind procedura disciplinară; c) examinează şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli şi bilanţul contabil ale UNPIR; d) aprobă indemnizaţiile pentru conducerea UNPIR şi a filialelor acesteia; e) alege şi revocă preşedintele UNPIR, membrii Consiliului naţional de conducere al UNPIR şi ai comisiei de cenzori a acesteia; f) examinează activitatea desfăşurată de Consiliul naţional de conducere al UNPIR şi de consiliile de conducere ale filialelor UNPIR şi dispune măsurile necesare; g) hotărăşte sancţionarea disciplinară a membrilor Consiliului naţional de conducere al UNPIR şi ai consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR, la propunerea comisiei de disciplină. Hotărârile Congresului UNPIR sunt definitive. Contestaţiile împotriva sancţiunilor hotărâte de Congresul UNPIR pot fi formulate în termen de 30 de zile de la data comunicării oficiale, în scris, a hotărârii şi se judecă de către Curtea de Apel Bucureşti, conform procedurii contenciosului administrativ. Plângerea administrativă prealabilă nu este necesară; h) aprobă planurile anuale de activitate ale Consiliului naţional de conducere al UNPIR şi ale consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR; i) alege şi revocă membrii Comisiei superioare de disciplină; j) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege şi de Regulament. (2) Congresul UNPIR poate decide organizarea Casei de Asigurări pentru Răspundere Profesională a Membrilor UNPIR, care dobândeşte personalitate juridică la data constituirii ei, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale Regulamentului. (3) Congresul UNPIR poate decide organizarea Casei de Asigurări Sociale a UNPIR, care dobândeşte personalitate juridică la data constituirii ei, în condiţiile legii şi ale Regulamentului.  +  Articolul 53Consiliul naţional de conducere al UNPIR este format din 11 membri titulari, din care un preşedinte, 3 vicepreşedinţi, 7 membri, precum şi 5 membri supleanţi şi are următoarele atribuţii principale: a) organizează în mod unitar, la nivel naţional, examenele de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă şi examenele de definitivare în profesie; b) întocmeşte documentarea profesională şi asigură consultarea şi informarea curentă a membrilor UNPIR; organizează întâlniri profesionale, seminarii, simpozioane pentru toţi membrii UNPIR, în special pentru cei recent intraţi în corpul profesional; organizează, la cerere, cursuri de pregătire pentru candidaţii la intrarea în UNPIR; c) apără interesele legitime ale membrilor UNPIR în faţa organelor administraţiei publice, în faţa instanţelor judecătoreşti, a oricăror alte instituţii şi persoane juridice, precum şi în faţa persoanelor fizice; în acest scop, are calitatea şi dreptul de a interveni în orice litigiu în care sunt puse în discuţie interesele UNPIR; d) veghează la respectarea de către membrii UNPIR a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă şi ale Regulamentului, a eticii şi demnităţii profesionale, a drepturilor persoanelor fizice şi juridice; e) organizează activităţi sociale şi culturale pentru membrii UNPIR şi le acordă acestora asistenţă, inclusiv financiară, în caz de nevoie; f) veghează la armonia şi la colaborarea dintre membrii UNPIR şi ia măsuri pentru împiedicarea concurenţei neloiale între ei şi a practicilor anticoncurenţiale; g) intervine pentru a concilia şi, la cerere, pentru a arbitra litigiile profesionale dintre membrii UNPIR; h) verifică, prin membrii săi sau prin alţi membri ai UNPIR, delegaţi în acest scop, activitatea profesională; nu vor putea face obiectul verificării aspectele legate de onorariu; i) face propuneri de modificare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi le transmite Ministerului Justiţiei sau altor persoane ori instituţii care au drept de iniţiativă legislativă; j) reprezintă UNPIR în Parlament, în faţa comisiilor de specialitate sau în plen, cu prilejul discutării proiectelor de lege de modificare a prezentei ordonanţe de urgenţă, precum şi a legilor care reglementează celelalte aspecte, inclusiv cele fiscale, ale desfăşurării activităţii; asigură apariţia şi difuzarea organului de presă al UNPIR; k) convoacă Congresul UNPIR în termen de maximum 30 de zile, în cazul în care numărul membrilor săi a scăzut sub jumătate; l) urmăreşte realizarea obiectivelor UNPIR; m) stabileşte sarcini pentru biroul executiv; n) aprobă distribuirea sumelor din fondul de lichidare către filiale UNPIR, pe baza criteriilor stabilite prin Regulament; o) aprobă constituirea filialelor UNPIR, conform prevederilor Regulamentului; p) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege sau de Regulament.  +  Articolul 54 (1) Preşedintele UNPIR este şi preşedintele Consiliului naţional de conducere al UNPIR şi este ales de Congresul UNPIR dintre membrii UNPIR pentru un mandat de 4 ani. Preşedintele poate fi reales pentru încă un mandat de 4 ani. (2) Membrii titulari şi membrii supleanţi ai Consiliului naţional de conducere al UNPIR sunt aleşi prin vot secret, pe o perioadă de 4 ani. Ei pot fi realeşi pentru încă un mandat de 4 ani. (3) Preşedintele UNPIR reprezintă Uniunea în faţa autorităţilor publice, precum şi în raporturile cu persoanele fizice şi juridice din ţară şi din străinătate. Acesta poate delega atribuţiile de reprezentare unuia dintre vicepreşedinţii Consiliului naţional de conducere al UNPIR. (4) Sub rezerva dispoziţiilor art. 36 lit. e), în cazul scăderii numărului de membri ai Consiliului naţional de conducere al UNPIR, acesta va funcţiona cu numărul de membri rămaşi până la proximul congres al UNPIR.  +  Articolul 55 (1) Pe lângă Consiliul naţional de conducere al UNPIR funcţionează Comisia superioară de disciplină şi comisia de cenzori. (2) Comisia superioară de disciplină este compusă din 5 membri titulari - preşedintele şi 4 membri - şi 3 membri supleanţi, desemnaţi de Congresul UNPIR pentru o perioadă de 4 ani dintre practicienii în insolvenţă aflaţi în evidenţa UNPIR, care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită. (3) Comisia de cenzori este formată din 3 cenzori, dintre care cel puţin unul are calitatea de contabil autorizat sau expert contabil. Comisia are ca principală atribuţie supravegherea modului de gestionare a fondului de lichidare prevăzut la art. 4 din Legea nr. 85/2006.  +  Secţiunea a 3-a Conducerea filialelor UNPIR  +  Articolul 56În cazul filialelor UNPIR, organele de conducere sunt adunarea generală şi consiliul de conducere.  +  Articolul 57 (1) Adunarea generală a filialelor este formată din membri practicieni în insolvenţă, cu domiciliul, respectiv cu sediul principal, stabilit în judeţul respectiv sau în municipiul Bucureşti, după caz. (2) Adunarea generală a filialei este legal constituită în prezenţa majorităţii membrilor prevăzuţi la alin. (1), iar hotărârile sunt valabil adoptate cu majoritatea celor prezenţi. (3) Dacă la prima convocare nu se întruneşte cvorumul necesar desfăşurării adunării generale, aceasta va avea loc în condiţiile prevăzute de Regulament. (4) Filiala dobândeşte personalitate juridică la data înregistrării sale legale la UNPIR.  +  Articolul 58Adunarea generală a filialei are următoarele atribuţii: a) examinează şi aprobă bugetul de venituri şi cheltuieli al filialei şi execuţia acestuia; b) asigură buna desfăşurare a activităţii profesionale pe plan local; c) alege şi revocă preşedintele, membrii consiliului de conducere, ai comisiei de disciplină a filialei; d) propune, dintre membrii săi, candidaţi pentru Consiliul naţional de conducere al UNPIR; e) examinează activitatea desfăşurată de consiliul de conducere al filialei şi de comitetul de disciplină care funcţionează pe lângă acesta şi hotărăşte.  +  Articolul 59 (1) Consiliul de conducere al filialei este compus din 3-5 membri, dintre care un preşedinte, precum şi 2 membri supleanţi, aleşi de adunarea generală a filialei dintre membrii filialei, pe o perioadă de 4 ani. (2) Prevederile art. 54 alin. (1) şi (2), referitoare la alegeri, sunt aplicabile în mod corespunzător şi consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR. (3) Consiliul de conducere gestionează sumele din fondul de lichidare primite de la UNPIR. (4) Consiliul de conducere al filialei convoacă adunarea generală a filialei în termen de maximum 30 de zile, în cazul în care numărul membrilor săi a scăzut sub jumătate. (5) În cazul scăderii numărului de membri ai consiliilor de conducere ale filialelor UNPIR, acestea vor funcţiona cu numărul de membri rămaşi, dar aceştia trebuie să convoace, de îndată, adunarea generală a filialei, în scopul completării numărului de membri prevăzut la alin. (1).  +  Articolul 60 (1) Pe lângă consiliul de conducere al filialei funcţionează o comisie de disciplină, compusă din 3 membri titulari - preşedintele şi 2 membri - şi 3 membri supleanţi, aleşi de adunarea generală pentru o perioadă de 4 ani dintre membrii practicieni în insolvenţă, care se bucură de autoritate profesională şi morală deosebită. (2) Pe lângă consiliul de conducere funcţionează şi o comisie de cenzori, formată din 3 membri, dintre care cel puţin unul are calitatea de contabil autorizat sau expert contabil.  +  Articolul 61 (1) Uniunea şi filialele sale îşi acoperă cheltuielile din venituri care se constituie din: a) taxa de înscriere la examenul de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă şi la examenul de definitivare în profesie; b) taxa de înscriere în evidenţa Tabloului UNPIR; c) contribuţiile membrilor, stabilite pe tranşe de venituri, precum şi cotizaţiile acestora; d) încasări din vânzarea publicaţiilor proprii; e) alte venituri din activitatea UNPIR şi a filialelor sale, stabilite prin Regulament. (2) 50% din veniturile realizate de filiale se varsă la UNPIR, potrivit normelor stabilite în Regulament. (3) Taxele de înscriere în evidenţă, taxele de examen de acces în profesie şi taxele de examen de definitivat, taxele de eliberare de certificate, cotizaţia şi contribuţiile pe tranşe de venituri se stabilesc anual de către Congresul UNPIR.  +  Capitolul VII Înregistrare şi publicitate  +  Secţiunea 1 Tabloul UNPIR  +  Articolul 62 (1) UNPIR are obligaţia să întocmească anual Tabloul UNPIR practicienilor în insolvenţă din Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România, denumit în continuare Tabloul UNPIR. Informaţiile şi datele care se înscriu în Tabloul UNPIR se stabilesc prin Regulament. (2) În Tabloul UNPIR se înscriu toţi membrii, persoane fizice, precum şi societăţile civile profesionale de profil. (3) Structura Tabloului UNPIR este prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă. (4) Tabloul UNPIR se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I bis. (5) Înscrierea în tablou se face după achitarea taxei de înscriere.  +  Articolul 63Se interzice înregistrarea unor societăţi civile profesionale cu nume identic sau asemănător unei alte societăţi civile profesionale, care beneficiază de anterioritate.  +  Articolul 64 (1) Înscrierea în Tabloul UNPIR a practicienilor în insolvenţă se face la cererea persoanei interesate adresată filialei judeţene şi a municipiului Bucureşti şi transmisă Consiliului naţional de conducere al UNPIR spre aprobare. La cerere vor fi anexate actele care să dovedească îndeplinirea condiţiilor prevăzute de art. 32. (2) Cererea va fi depusă în termen de cel mult un an de la promovarea examenului de dobândire a calităţii de practician în insolvenţă. Nedepunerea cererii în acest termen duce la pierderea dreptului de înscriere în Tabloul UNPIR. (3) Contestaţia împotriva deciziei de respingere/admitere a cererii de înscriere în Tabloul UNPIR se depune în termen de 30 de zile de la data primirii comunicării şi se soluţionează de Consiliul naţional de conducere al UNPIR. Deciziile Consiliului naţional de conducere al UNPIR sunt definitive şi pot fi atacate la Curtea de Apel Bucureşti. Dispoziţiile Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, se aplică în mod corespunzător.  +  Secţiunea a 2-a Registrul societăţilor profesionale  +  Articolul 65 (1) Se constituie Registrul societăţilor civile profesionale de practicieni în insolvenţă (Registrul societăţilor profesionale), în scopul evidenţei centralizate a acestora, în care sunt înregistrate societăţile civile profesionale cu şi fără personalitate juridică. (2) Registrul societăţilor profesionale se ţine de Secretariatul general al UNPIR, prin compartimentul de specialitate.  +  Articolul 66 (1) În registrul prevăzut la art. 65 vor fi înregistrate cel puţin următoarele elemente: a) actul constitutiv al societăţii civile profesionale; b) sediul social; c) lista asociaţilor, cu indicarea numelui şi prenumelui, domiciliului, cetăţeniei, datei şi locului naşterii, codului numeric personal, numărului de înmatriculare în Tabloul UNPIR; d) lista asociaţilor societăţii civile profesionale, cu sau fără personalitate juridică, cu indicarea numărului de înregistrare în Registrul societăţilor profesionale şi în Tabloul UNPIR; e) lista angajaţilor şi a colaboratorilor permanenţi, practicieni în insolvenţă; f) în cazul SPRL, filialele, sucursalele, sediilor secundare şi lista practicienilor, persoane fizice, angajate în cadrul acestora sau având statutul de colaboratori permanenţi; g) pentru societăţile civile profesionale, numele şi prenumele asociaţilor coordonatori, iar pentru SPRL, componenţa organelor de conducere executive şi/sau de administrare; h) informaţii financiare, prezentate anual, în formatul prevăzut prin Regulament; i) menţiuni cu privire la schimbarea formei de exercitare a profesiei. (2) Înmatricularea şi înregistrarea menţiunilor sunt opozabile terţilor de la data efectuării lor în Registrul societăţilor profesionale. (3) Persoana care are obligaţia să solicite o înregistrare nu poate opune terţilor actele ori faptele neînregistrate.  +  Articolul 67 (1) UNPIR este obligată să elibereze, pe cheltuiala persoanei solicitante, copii certificate de pe înregistrările efectuate în Registrul societăţilor profesionale şi de pe înscrisurile doveditoare. (2) Înscrisurile prevăzute la alin. (1) pot fi cerute şi eliberate şi prin corespondenţă.  +  Capitolul VIII Răspunderea disciplinară  +  Articolul 68Constituie abateri disciplinare următoarele fapte: a) îndeplinirea de activităţi specifice profesiei pentru persoane cu interese contrare; b) divulgarea secretului profesional, cu excepţia cazurilor prevăzute expres de lege; c) nerespectarea obligaţiei de asigurare de răspundere profesională; d) neplata primei de asigurare; e) încălcarea principiilor fundamentale de etică profesională, definite de Codul de etică profesională; f) desfăşurarea de activităţi politice în cadrul UNPIR şi cu ocazia manifestărilor organizate de aceasta; g) neparticiparea fără motive temeinice a membrilor Congresului UNPIR la două congrese succesive la care au fost convocaţi; h) neparticiparea fără motive temeinice a membrilor adunărilor generale ale filialelor la două adunări generale succesive la care au fost convocaţi; i) neplata cotizaţiei şi a contribuţiei conform art. 42; j) declararea incorectă a veniturilor obţinute ca urmare a desfăşurării activităţii de practician în insolvenţă şi, implicit, plata unei contribuţii anuale pe tranşe de venituri neconforme cu realitatea; k) necomunicarea în termen de 30 de zile a schimbărilor intervenite în legătură cu datele înscrise în Tabloul UNPIR şi în Registrul societăţilor profesionale.  +  Articolul 69 (1) Sancţiunile disciplinare care se aplică practicienilor în insolvenţă în raport cu gravitatea abaterilor săvârşite sunt următoarele: a) avertisment scris; b) suspendarea calităţii de practician în insolvenţă pe o perioadă cuprinsă între 3 luni şi un an; c) sancţiuni pecuniare, care se fac venit la bugetul UNPIR şi al căror cuantum se stabileşte şi se actualizează periodic prin hotărâre a Congresului UNPIR; d) excluderea definitivă din UNPIR, însoţită de pierderea calităţii de practician în insolvenţă; excluderea societăţii civile profesionale atrage dizolvarea de drept şi lichidarea acesteia. (2) Limitele sancţiunilor aplicabile abaterilor disciplinare prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă se stabilesc prin Regulament. (3) Comisia de disciplină a filialei judecă, în primă instanţă şi în complet de 3 membri, abaterile disciplinare săvârşite de membrii filialei respective. Hotărârile comisiei de disciplină a filialei sunt definitive şi executorii. Executarea poate fi suspendată, la cerere, prin hotărâre a Comisiei superioare de disciplină, care va judeca o astfel de cerere de suspendare de urgenţă şi cu precădere. (4) Comisia superioară de disciplină soluţionează contestaţiile împotriva hotărârilor comisiei de disciplină a filialei, pronunţate în materie disciplinară, în complet de 3 membri, potrivit prevederilor Regulamentului. (5) Procedura disciplinară se reglementează de către UNPIR prin Regulament. (6) Împotriva deciziei Comisiei superioare de disciplină persoana lezată poate formula acţiune în contencios administrativ, la Curtea de Apel Bucureşti, în termen de 30 de zile de la comunicare.  +  Capitolul IX Infracţiuni  +  Articolul 70Exercitarea fără a deţine calitatea de practician în insolvenţă a activităţilor prevăzute la art. 1 constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.  +  Articolul 71 (1) Ameninţarea săvârşită împotriva unui practician în insolvenţă în timpul exercitării atribuţiilor acestuia sau în legătură cu exercitarea acestora constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 2 ani. (2) Lovirea sau alte violenţe îndreptate împotriva unui practician în insolvenţă în timpul exercitării atribuţiilor acestuia sau în legătură cu exercitarea acestora constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani. (3) Vătămarea corporală săvârşită împotriva unui practician în insolvenţă în timpul exercitării atribuţiilor acestuia sau în legătură cu exercitarea acestora constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 6 ani. (4) Vătămarea corporală gravă săvârşită împotriva unui practician în insolvenţă în timpul exercitării atribuţiilor acestuia sau în legătură cu exercitarea acestora constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12 ani.  +  Capitolul X Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 72 (1) Persoanele fizice care au calitatea de membri compatibili ai Uniunii Naţionale a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare, denumită în continuare şi UNPRL, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă pot să îşi desfăşoare activitatea în forma cabinetelor individuale. (2) Actualele societăţi comerciale de practicieni în reorganizare judiciară şi lichidare pot continua să funcţioneze ca societăţi civile profesionale de practicieni în insolvenţă, cu sau fără personalitate juridică, inclusiv sub forma IPURL, cu condiţia ca, până la data de 31 decembrie 2006, să se înregistreze în Registrul societăţilor profesionale. (3) Societăţile comerciale de practicieni care nu vor efectua această opţiune în termenul stabilit la alin. (1) vor fi radiate din Tabloul UNPIR.  +  Articolul 73 (1) Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România este succesoarea de drept a Uniunii Naţionale a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare (UNPRL). (2) În termen de cel mult 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, se convoacă Congresul extraordinar al UNPIR în vederea aprobării Regulamentului de organizare şi funcţionare a UNPRL. (3) Actualele organe de conducere ale UNPRL îşi vor îndeplini în continuare atribuţiile potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă şi Regulamentului, ca organe de conducere ale UNPIR, pe întreaga perioadă a mandatului pentru care au fost alese. (4) Mandatul exercitat de membrii organelor de conducere ale UNPRL se consideră parte a mandatului ce se va exercita în continuare potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă.  +  Articolul 74 (1) Membrii UNPRL, persoane fizice compatibile, înregistraţi în Tabloul UNPIR la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, vor avea statutul de membri ai UNPIR, practicieni în insolvenţă definitivi, şi, în mod similar, membrii UNPRL, persoane fizice incompatibile, vor avea statutul de membri ai UNPIR incompatibili, practicieni definitivi. (2) Membrii UNPRL, persoane juridice, vor putea să funcţioneze ca practicieni în insolvenţă până la expirarea termenului prevăzut la art. 72 alin. (2). Ulterior, societăţile civile profesionale, respectiv IPURL formate potrivit art. 72 alin. (1), vor succeda în drepturi şi obligaţii societăţilor comerciale transformate. (3) Societăţile comerciale care se înregistrează ca SPRL sau ca IPURL îşi păstrează personalitatea juridică. Patrimoniul societăţii comerciale se transferă de drept la SPRL sau, după caz, la IPURL, fără lichidare. Societăţile comerciale care se înregistrează ca SPPI îşi transformă patrimoniul social în patrimoniu profesional de afectaţiune, fără lichidare.  +  Articolul 75În cuprinsul anexei nr. 2 la Legea nr. 200/2004 privind recunoaşterea diplomelor şi calificărilor profesionale pentru profesiile reglementate din România, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cel al oricăror alte acte normative, sintagma "practician în reorganizare şi lichidare" se înlocuieşte cu sintagma "practician în insolvenţă".  +  Articolul 76În cuprinsul anexei nr. 3 la Legea nr. 200/2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi în cel al oricăror alte acte normative, denumirea "Uniunea Naţională a Practicienilor în Reorganizare şi Lichidare" se înlocuieşte cu denumirea "Uniunea Naţională a Practicienilor în Insolvenţă din România".  +  Articolul 77 (1) Dispoziţiile art. 19 alin. (6) şi (7) din Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenţei, precum şi orice altă dispoziţie contrară prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă. (2) La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abrogă Ordonanţa Guvernului nr. 79/1999 privind activitatea practicienilor în reorganizare şi lichidare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 421 din 31 august 1999, aprobată prin Legea nr. 505/2002, cu modificările şi completările ulterioare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:p. Ministrul justiţiei,Ion Codescu,secretar de statMinistrulfinanţelor publice,Sebastian TeodorGheorghe VlădescuMinistrulintegrării europene,Anca Daniela BoagiuBucureşti, 8 noiembrie 2006.Nr. 86.  +  Anexa STRUCTURATabloului UNPIRTabloul UNPIR va fi împărţit astfel:Secţiunea I: Persoane fizice române - date de identificareSubsecţiunea I A: Practicieni stagiariSubsecţiunea I B: Practicieni definitivi organizaţi în cabinete individualeSubsecţiunea I C: Practicieni definitivi asociaţi în societăţi profesionale şi/sau salariaţi în interiorul profesieiSecţiunea a II-a: Societăţi profesionale - date de identificareSubsecţiunea a II-a A: Societăţi profesionale cu personalitate juridicăSubsecţiunea a II-a B: Societăţi profesionale fără personalitate juridicăSubsecţiunea a II-a C: Sucursale, puncte de lucru ale societăţilor profesionale cu personalitate juridicăSecţiunea a III-a: Persoane fizice străine - date de identificareSecţiunea a IV-a: Persoane juridice străine - date de identificareSecţiunea a V-a: Persoane incompatibile - date de identificareSecţiunea a VI-a: SancţiuniSecţiunea a VII-a: Radieri.-----------