ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 88 din 20 noiembrie 2006pentru modificarea şi completarea unor acte normative prin care se acordă drepturi sociale, precum şi unele măsuri în domeniul cheltuielilor de personal
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 941 din 21 noiembrie 2006    Luând în considerare importanţa asigurării cu fonduri publice naţionale a cofinanţării fondurilor primite de România de la Uniunea Europeană în cadrul politicii de coeziune a acesteia,în vederea respectării angajamentelor Guvernului României, asumate prin Programul de guvernare cu privire la integrarea în Uniunea Europeană,transmiterea la Parlament a proiectului de buget pe anul 2007 pentru adoptarea acestuia în termenul prevăzut de legislaţia în domeniul finanţelor publice,ţinând cont că deficitul bugetar este un element important al susţinerii indicatorilor macroeconomici, acesta fiind influenţat direct de variaţia cheltuielilor bugetare, iar nivelul de 2,8% din produsul intern brut stabilit pentru anul 2007 asigură atât echilibrul financiar, cât şi pe cel monetar şi valutar ale ţării, în condiţiile de stabilitate durabilă,în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul general public şi constituie situaţii de urgenţă şi extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul IArticolul 4 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2004 privind acordarea unor facilităţi familiilor de pensionari, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 897 din 1 octombrie 2004, aprobată prin Legea nr. 565/2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 4. - Începând cu anul 2008 pensionarii beneficiază de o compensare în bani pentru tichetele de călătorie pe calea ferată neutilizate."  +  Articolul IIArticolul 9 din Legea nr. 578/2004 privind acordarea unui ajutor lunar pentru soţul supravieţuitor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.223 din 20 decembrie 2004, se modifică şi va avea următorul cuprins:"Art. 9. - Prevederile prezentei legi intră în vigoare în anul 2008, la o dată stabilită prin hotărâre a Guvernului."  +  Articolul IIIInstituţiile publice centrale şi locale, aşa cum sunt definite prin Legea privind finanţele publice nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, şi prin Legea privind finanţele publice locale nr. 273/2006, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, inclusiv activităţile finanţate integral din venituri proprii, înfiinţate pe lângă instituţiile publice, cu excepţia instituţiilor finanţate integral din venituri proprii, nu acordă tichete de masă în anul 2007.  +  Articolul IVLegea nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 372 din 28 aprilie 2006, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:1. După articolul 258 se introduce un nou articol, articolul 258^1, cu următorul cuprins:"Art. 258^1. - (1) Cotele de contribuţii prevăzute la art. 257 şi 258 se pot modifica prin legea bugetului de stat. (2) Cota de contribuţie prevăzută la art. 258 se stabileşte pentru anul 2007 la 6%. (3) Cota prevăzută la alin. (2) se aplică începând cu drepturile salariale aferente lunii ianuarie 2007."2. La articolul 259, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Contribuţia pentru veniturile din pensii aflate sub limita sumei neimpozabile din pensii prevăzute de Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, se datorează şi se calculează începând cu 1 ianuarie 2008."3. La articolul 260 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) de către bugetul de stat, pentru persoanele prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. a), c), d), f) şi i), iar pentru persoanele prevăzute la art. 213 alin. (2) lit. h) începând cu 1 ianuarie 2008;"  +  Articolul VAlineatul (3) al articolului 49 din Ordonanţa Guvernului nr. 57/2002 privind cercetarea ştiinţifică şi dezvoltarea tehnologică, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 643 din 30 august 2002, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 324/2003, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:"(3) Din fonduri publice se alocă sume pentru acţiuni finanţate pe bază de programe, precum şi pentru celelalte cheltuieli, stabilite în condiţiile legii, asigurându-se anual o creştere a alocaţiilor bugetare, astfel încât în anul 2010 să se atingă nivelul de 1% din produsul intern brut."  +  Articolul VIAplicarea prevederilor alineatului (1^1) al articolului 170 din Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se suspendă până la data de 31 decembrie 2007.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:--------------Ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuMinistrul sănătăţii publice,Gheorghe Eugen NicolăescuMinistrul educaţiei şi cercetării,Mihail HărdăuMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 20 noiembrie 2006.Nr. 88.---------