ORDIN nr. 1.497 din 9 noiembrie 2006privind procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere
EMITENT
  • MINISTERUL ADMINISTRAŢIEI ŞI INTERNELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 933 din 17 noiembrie 2006    Având în vedere prevederile art. 23 alin. (10) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 9 alin. (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 63/2003 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 604/2003, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul administraţiei şi internelor emite următorul ordin:  +  Capitolul I Dispoziţii generale şi comune  +  Articolul 1 (1) Prezentul ordin stabileşte procedura de examinare pentru obţinerea permisului de conducere. (2) Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere se realizează potrivit prevederilor prezentului ordin, cu respectarea condiţiilor prevăzute de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006.  +  Articolul 2În sensul prezentului ordin, expresiile şi termenii de mai jos au următoarele înţelesuri: a) servicii publice comunitare - serviciile publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor organizate în cadrul instituţiei prefectului; b) candidaţi - cetăţenii români şi cetăţenii străini cu domiciliul sau reşedinţa în România, care solicită examinarea pentru obţinerea permisului de conducere; c) examinatori - lucrători ai serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, atestaţi potrivit art. 4.  +  Articolul 3 (1) Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere se efectuează la serviciile publice comunitare pe a căror rază de competenţa teritorială candidaţii îşi au domiciliul sau reşedinţa. (2) Examinarea pentru obţinerea permisului de conducere poate fi efectuată şi în alte localităţi decât în municipiul reşedinţa de judeţ în care candidaţii îşi au domiciliul sau reşedinţa, în baza ordinului prefectului unităţii administrativ-teritoriale respective. (3) Examinarea militarilor profesionisti, a cursanţilor, elevilor şi studenţilor instituţiilor de învăţământ din sistemul naţional de apărare, ordine publică şi securitate naţionala, precum şi a candidaţilor care solicită obţinerea permisului de conducere pentru categoriile Tv şi Tb se poate efectua la serviciile publice comunitare pe a căror rază de competenţa teritorială îşi are sediul unitatea care organizează cursurile de pregătire.  +  Articolul 4 (1) Examinarea candidaţilor se efectuează de către o comisie de examinare a carei componenta se stabileşte de către şeful serviciului public comunitar, pe programator. (2) Din comisia de examinare fac parte examinatori atestaţi de Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 5 (1) Examinarea candidaţilor cuprinde proba teoretică şi proba practica. (2) Proba teoretică consta în indicarea variantelor corecte de răspuns la întrebările cuprinse în chestionarele de examen. Indicarea raspunsurilor corecte se face fie prin completarea unei anexe la chestionar, pe suport hârtie, fie prin utilizarea unei aplicaţii informatice, avizată de Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (3) Proba practica cuprinde testarea conducerii unui autovehicul în poligon şi/sau, după caz, în traseu, atât în localităţi, cat şi în afară acestora, inclusiv după lăsarea serii.  +  Articolul 6 (1) Examinarea candidaţilor la proba teoretică se efectuează, de regula, în limba română. (2) În cazul candidaţilor cetăţeni români aparţinând minorităţilor naţionale, examinarea la proba teoretică se poate efectua, la cerere, în limba maternă, în condiţiile art. 17 din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001, cu modificările şi completările ulterioare. (3) În cazul candidaţilor cetăţeni străini cu domiciliul sau reşedinţa în România, examinarea la proba teoretică se poate efectua, la cerere, într-o limbă de circulaţie internationala.  +  Capitolul II Organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere  +  Secţiunea 1 Organizarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere  +  Articolul 7 (1) La data depunerii dosarului de examinare, candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile referitoare la vârsta, potrivit categoriei şi/sau subcategoriei pentru care se solicita permis de conducere, antecedente penale, examinarea medicală şi, după caz, examinarea psihologică, prevăzute la art. 33 din Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.391/2006. (2) Pentru constituirea dosarului de examinare candidaţii trebuie să depună la serviciile publice comunitare competente următoarele documente: a) cererea-tip, semnată de candidat, al carei model este prevăzut în anexa nr. 1; b) fişa de şcolarizare, al carei model este prevăzut în anexa nr. 2; c) certificatul de cazier judiciar, în termenul de valabilitate; d) copia actului de identitate; e) chitanţele de plată a taxelor aferente obţinerii permisului de conducere; f) copia permisului de conducere, în cazul persoanelor care solicită obţinerea unor noi categorii şi/sau subcategorii; g) avizul psihologic, până la data aderării României la Uniunea Europeană. (3) Pentru candidaţii cetăţeni străini care şi-au stabilit reşedinţa sau domiciliul în România, certificatul de cazier judiciar prevăzut la alin. (2) lit. c) este cel eliberat de Inspectoratul General al Poliţiei Române, potrivit legii. (4) Candidaţii cetăţeni străini care şi-au stabilit reşedinţa sau domiciliul în România, precum şi candidaţii cetăţeni români cu domiciliul în străinătate, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2), depun la dosarul de examinare documente care să facă dovada stabilirii reşedinţei sau domiciliului în România, în condiţiile legii, şi, în situaţia în care nu prezintă documentul menţionat la alin. (2) lit. f), o declaraţie notarială din care să rezulte că nu mai poseda un alt permis de conducere eliberat de o autoritate străină sau ca dreptul de a conduce nu a fost suspendat ori anulat. (5) Candidaţii ale căror permise de conducere au fost anulate, aflaţi în una dintre situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, trebuie să depună, pe lângă documentele prevăzute la alin. (2) lit. a)-e) şi g), o copie a hotărârii judecătoreşti de condamnare sau de revocare a pedepsei complementare a interzicerii exercitării profesiei sau ocupaţiei de conducător de vehicule, prevăzută de Codul penal, după caz, rămasă definitivă.  +  Articolul 8 (1) Programarea candidaţilor la primul examen se stabileşte de către unităţile autorizate în care aceştia au urmat cursurile de pregătire teoretică şi practica. (2) Programarea candidaţilor pentru susţinerea examenului, în alte situaţii decât cea prevăzută la alin. (1), se solicita de către aceştia.  +  Articolul 9Examinarea candidaţilor la proba teoretică se desfăşoară în sali adecvate acestei activităţi, stabilite prin dispoziţie a şefului serviciului public comunitar, cu aprobarea prefectului.  +  Articolul 10 (1) Examinarea candidaţilor, atunci când se solicita permise de conducere pentru mai multe categorii şi/sau subcategorii, se efectuează în zile diferite, pentru fiecare categorie şi/sau subcategorie de permis de conducere solicitată. (2) Perioada de examinare a candidaţilor care solicită permise de conducere pentru mai multe categorii şi/sau subcategorii nu trebuie să depăşească 10 zile lucrătoare de la data efectuării primei examinari. (3) Examinarea candidaţilor la fiecare dintre componentele probei practice se poate efectua de către examinatori diferiţi.  +  Articolul 11Examinarea candidaţilor la proba teoretică are ca scop verificarea cunoştinţelor necesare conducătorului de vehicul, potrivit categoriei şi subcategoriei de permis de conducere solicitate, şi se face după cum urmează: a) pentru permisele din categoriile A, B, BE, Tr, Tb şi Tv şi subcategoriile A1 şi B1, pe baza unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie, noţiunilor de prim ajutor şi conduita preventivă şi a noţiunilor elementare de mecanică; b) pentru permisele din categoriile C şi CE şi subcategoriile C1 şi C1E, pe baza unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie, noţiunilor de prim ajutor, conduita preventivă şi a noţiunilor elementare de mecanică, precum şi a unui chestionar cu reguli specifice pentru categoria C; c) pentru permisele din categoriile D şi DE şi subcategoriile D1 şi D1E, pe baza unui chestionar de cunoaştere a regulilor de circulaţie, noţiunilor de prim ajutor, conduita preventivă şi a noţiunilor elementare de mecanică, precum şi a unui chestionar cu reguli specifice pentru categoria D.  +  Articolul 12 (1) Chestionarele de examen şi grilele de corectare folosite la proba teoretică se elaborează de Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor. (2) În funcţie de categoria ori de subcategoria pentru care se susţine examinarea, chestionarele conţin: a) câte 26 de întrebări referitoare la regulile de circulaţie, notiunile de prim ajutor, conduita preventivă şi la notiunile elementare de mecanică; b) câte 11 întrebări referitoare la regulile specifice pentru categoria C sau D. (3) Chestionarele de examen trebuie să cuprindă notiuni generale referitoare la toate categoriile de vehicule, care privesc: a) dispoziţiile legale în materie de circulaţie rutiera, în special cele care vizează semnalizarea rutiera, regulile de prioritate şi restricţiile de viteza; b) conducătorul auto:1. importanţa unui comportament vigilent şi a unei atitudini adecvate faţă de alţi participanţi la trafic;2. funcţiile de perceptie, de evaluare şi de decizie, în special timpul de reactie, şi modificările comportamentului conducătorului auto ca urmare a efectelor consumului de alcool, droguri şi medicamente cu influente negative asupra conducerii unui autovehicul, a starilor emotionale şi a oboselii; c) drumul:1. normele legale referitoare la respectarea distantelor de siguranţă dintre vehicule, distantei de franare şi tinutei de drum a vehiculului în diferite condiţii meteorologice şi în funcţie de starea carosabilului;2. riscurile de conducere legate de starea diferita a carosabilului şi mai ales variatiile acestuia în funcţie de condiţiile atmosferice şi de vizibilitate;3. caracteristicile diferitelor tipuri de drumuri şi dispoziţiile legale conexe; d) ceilalţi paticipanti la trafic:1. riscurile specifice în raport cu lipsa de experienta a celorlalţi participanţi la trafic şi cu categoriile de participanţi la trafic cu vulnerabilitate sporită, cum sunt: copiii, pietonii, biciclistii şi persoanele cu mobilitate redusă;2. riscurile inerente circulaţiei şi conducerii diferitelor tipuri de vehicule şi condiţiilor de vizibilitate pe care le au conducătorii acestora; e) reglementări generale şi diverse:1. reglementări referitoare la documentele administrative necesare folosirii vehiculului;2. reguli generale privind comportamentul pe care trebuie să îl adopte conducătorul auto în cazul producerii unui accident din care au rezultat victime omeneşti (acordarea primului ajutor, prezervarea urmelor de la locul accidentului, anunţarea poliţiei şi a salvării etc.) sau doar pagube materiale (aplicarea procedurilor de constatare amiabila) şi luarea altor măsuri pentru îndepărtarea sau diminuarea efectelor accidentului;3. măsuri de securitate referitoare la incarcatura vehiculului şi la persoanele transportate; f) precautiile care trebuie luate la părăsirea vehiculului; g) elementele mecanice legate de securitatea conducerii auto: posibilitatea de a sesiza defecţiunile curente care pot afecta îndeosebi eficacitatea sistemului de direcţie, de suspensie, de franare, rulare, farurile şi semnalizatoarele, catadioptrii, oglinzile retrovizoare, spalatoarele şi stergatoarele de parbriz, sistemul de esapament, centurile de siguranţă şi claxonul; h) echipamentele de siguranţă ale vehiculelor, mai ales folosirea centurilor de siguranţă şi a echipamentelor de siguranţă pentru copii; i) regulile de folosire a vehiculului referitoare la protecţia mediului înconjurător: folosirea corespunzătoare a sistemului de avertizare sonora, consumul moderat de carburant, limitarea emisiilor poluante etc. (4) Chestionarele de examen trebuie să cuprindă şi notiuni specifice categoriilor şi subcategoriilor pentru care se susţine examinarea, după cum urmează:A. pentru categoria A şi subcategoria A1: a) folosirea echipamentelor de protecţie, cum ar fi: manusile, cizmele, îmbrăcămintea şi casca; b) vizibilitatea motociclistilor pentru ceilalţi participanţi la trafic; c) riscurile legate de diferitele condiţii de circulaţie, acordându-se atenţie şi portiunilor alunecoase de sosea, gurilor de canal, marcajelor rutiere aplicate pe carosabil, sinelor de tramvai etc.; d) elementele mecanice legate de siguranţă conducerii auto, acordându-se atenţie şi comutatorului pentru întreruperea curentului în cazuri de urgenta, nivelului de ulei şi curelei de transmisie;B. pentru categoriile C, CE, D şi DE şi subcategoriile C1, C1E, D1 şi D1E: a) regulile referitoare la timpii de conducere şi perioadele de repaus, conform Regulamentului nr. 3.820/85/CEE ; utilizarea dispozitivului de înregistrare prevăzut de Regulamentul nr. 3.821/85/CEE ; b) regulile referitoare la tipul de transport: de mărfuri sau de călători; c) documentele referitoare la vehicul şi la transport, necesare pentru transportul naţional şi internaţional de mărfuri şi călători; d) comportamentul care trebuie adoptat în caz de accident; cunoaşterea măsurilor care trebuie luate după un accident sau un eveniment similar, mai ales a interventiilor de evacuare a pasagerilor, precum şi cunoştinţele de baza în materie de prim ajutor; e) măsurile de precautie care trebuie luate la scoaterea şi înlocuirea rotilor; f) regulile privitoare la masa şi dimensiunea vehiculelor, precum şi la dispozitivele de limitare a vitezei; g) împiedicarea vizibilitatii conducătorului auto şi a celorlalţi participanţi la trafic din cauza caracteristicilor vehiculului; h) citirea unei harti rutiere, planificarea unui itinerar, inclusiv folosirea sistemelor de navigaţie electronice, facultativ; i) factorii de securitate privitori la incarcatura vehiculului: controlul încărcăturii - stivuire şi fixare -, dificultăţi legate de anumite tipuri de incarcaturi, de exemplu, lichide, incarcaturi suspendate etc., încărcarea şi descărcarea mărfurilor şi folosirea materialului de încărcare, numai pentru categoriile C şi CE, respectiv pentru subcategoriile C1 şi C1E; j) responsabilitatea conducătorului auto în ceea ce priveşte transportul pasagerilor, confortul şi siguranţa călătorilor, transportul copiilor, controalele necesare înaintea plecării;C. pentru categoriile C, CE, D şi DE: a) principiile de construcţie şi de funcţionare a următoarelor elemente: motoare cu combustie interna, circuitul fluidelor (de exemplu, uleiul de motor, lichidul de răcire, lichidul pentru spalatorul de parbriz), circuitul carburantului, circuitul electric, sistemul de aprindere, sistemul de transmisie (ambreiaj, cutie de viteze etc.); b) sistemul de ungere şi protecţia antigel; c) principiile de construcţie, montare, utilizare şi întreţinere a anvelopelor; d) principiile, tipurile şi funcţionarea principalelor piese, atasarea, folosirea şi întreţinerea atenta a garniturilor de frana şi dispozitivelor de limitare a vitezei; e) principiile, tipurile şi funcţionarea principalelor piese, atasarea, folosirea şi întreţinerea atenta a dispozitivelor de cuplare, numai pentru categoriile CE şi DE; f) metode pentru detectarea cauzelor de producere a penelor; g) întreţinerea preventivă a vehiculelor şi reparaţiile curente necesare; h) responsabilitatea conducătorului auto în ceea ce priveşte recepţia, transportul şi livrarea mărfurilor, conform condiţiilor convenite, numai pentru categoriile C şi CE.  +  Secţiunea a 2-a Desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere§.1. Susţinerea probei teoretice  +  Articolul 13 (1) Soluţionarea chestionarului de examen se face prin completarea cu litera "X" a casetei sau casetelor din anexa la chestionar corespunzătoare răspunsului/raspunsurilor considerat/considerate corect/ corecte. Celelalte casete, conţinând răspunsurile considerate gresite, rămân necompletate. (2) Completarea anexei la chestionar, al carei model este prevăzut în anexa nr. 3, se face numai cu pasta sau cerneala de culoare albastra ori neagra. (3) Timpul afectat soluţionării chestionarelor de examen este de 30 de minute, pentru cele prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. a), şi de 10 minute, pentru cele prevăzute la art. 12 alin. (2) lit. b).  +  Articolul 14 (1) Înainte de începerea probei teoretice, candidaţii completează anexa la chestionar, prin înscrierea datelor personale pe fila "faţa", respectiv prin înscrierea menţiunilor referitoare la perioada de pregătire teoretică şi la şcoala de pregătire a conducătorilor de autovehicule absolvită, pe fila "verso". Anexa la chestionar se semnează de către candidat pe ambele file. (2) Candidaţilor le sunt interzise efectuarea oricăror însemnări pe chestionare, folosirea de materiale ajutatoare ori a echipamentelor de comunicare sau de înregistrare, precum şi consultarea între ei. (3) Înainte de începerea probei teoretice, examinatorii au următoarele obligaţii: a) sa stabilească identitatea candidaţilor, prin confruntarea fizionomiei acestora cu fotografiile de pe unul dintre următoarele documente aflate în termenul de valabilitate: cartea de identitate, cartea de identitate provizorie, buletinul de identitate, pasaportul sau permisul de şedere; sa verifice prezenta conform programatorului de examen; b) sa verifice chestionarele şi anexele la chestionare pentru depistarea eventualelor însemnări ce ar putea influenţa răspunsurile candidaţilor; c) sa instruiască candidaţii cu privire la modul de desfăşurare a examenului şi de completare a anexei la chestionar, precum şi cu privire la timpul afectat soluţionării fiecărui chestionar; d) sa verifice anexele la chestionare cu privire la înscrierea datelor şi a menţiunilor prevăzute la alin. (1); e) sa atenţioneze candidaţii cu privire la interdicţiile prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 15 (1) În timpul probei teoretice, examinatorii au următoarele obligaţii: a) sa supravegheze cu atenţie, pe tot parcursul examenului, modul de desfăşurare a activităţii şi sa reverifice concordanta dintre datele consemnate pe anexa la chestionar cu cele din documentul de identitate, pentru a elimina orice încercare de substituire a candidaţilor; b) sa interzică accesul în sala de examen al altor persoane decât cele prevăzute în programator, cu excepţia persoanelor cu atribuţii de control; c) sa intrerupa examinarea candidaţilor care incearca sa promoveze examenul prin frauda, a celor care se consulta între ei ori care consemnează răspunsurile la întrebările din chestionare pe alte materiale decât anexa la chestionar distribuita, declarandu-i respinsi. (2) În timpul probei teoretice, examinatorilor le este interzis sa comunice candidaţilor răspunsurile la întrebările din chestionare ori sa desfăşoare alte activităţi care ar împiedica supravegherea desfăşurării examinării.  +  Articolul 16La expirarea timpului afectat soluţionării chestionarelor de examen, anexele la chestionare şi chestionarele de examen se ridica de către examinatori, care au obligaţia de a le verifica în ceea ce priveşte îndeplinirea obligaţiilor şi respectarea interdictiilor prevăzute la art. 14 alin. (1) şi (2).  +  Articolul 17 (1) Evaluarea raspunsurilor indicate pe anexele la chestionare, respectiv verificarea corectitudinii evaluării, se efectuează, pe baza grilelor de verificare corespunzătoare, separat, de către cel puţin 2 membri ai comisiei de examinare nominalizaţi în programator. (2) Operaţiunile prevăzute la alin. (1) se pot efectua şi în prezenta candidaţilor. (3) Sunt considerate gresite răspunsurile care nu corespund cu grila de verificare a chestionarului de examen, cele care prezintă ştersături sau corecturi şi cele care sunt indicate cu alte caractere decât litera "X" sau sunt completate cu creionul. (4) Pentru a fi declarat admis la proba teoretică, candidatul trebuie să răspundă corect la cel puţin 22 de întrebări, pentru chestionarul prevăzut la art. 12 alin. (2) lit. a), şi la cel puţin 8 întrebări, pentru chestionarul prevăzut la art. 12 alin. (2) lit. b).  +  Articolul 18După efectuarea operaţiunilor prevăzute la art. 17 alin. (1), examinatorii au următoarele obligaţii: a) sa înscrie în anexa la chestionar calificativul "Admis" sau "Respins" obţinut de candidat, gradul profesional, numele şi prenumele şi să semneze; b) sa consemneze în programatoare seria anexei atribuite fiecărui candidat, precum şi rezultatele obţinute de acesta la proba teoretică sau, după caz, menţiunile corespunzătoare referitoare la neprezentarea candidatului; c) sa comunice candidaţilor declaraţi admişi la proba teoretică data, ora şi locul pentru susţinerea probei practice de conducere; d) sa anuleze chitanţele de plată a taxelor aferente obţinerii permisului de conducere şi sa consemneze în rubrica corespunzătoare din fişa de şcolarizare calificativul "Respins".  +  Articolul 19 (1) Candidaţii declaraţi respinsi la proba teoretică pot fi reprogramati pentru susţinerea unui nou examen, din oficiu sau la cerere, ocazie cu care le sunt aduse la cunoştinţa condiţiile şi documentele ce trebuie actualizate şi li se restituie dosarele de examinare. Dosarele de examinare restituite vor cuprinde documentele prevăzute la art. 7, cu excepţia chitantelor de plată a taxelor aferente obţinerii permisului de conducere. (2) Candidaţii declaraţi respinsi la proba teoretică se pot programa la un nou examen pentru susţinerea probei teoretice după cel puţin 15 zile de la data la care au fost declaraţi respinsi, dar nu mai târziu de un an de la absolvirea şcolii de pregătire a conducătorilor de autovehicule. (3) Candidaţii declaraţi admişi la proba teoretică, care nu se prezintă la proba practica într-un termen de cel mult un an de la data absolvirii şcolii de pregătire a conducătorilor de autovehicule, sunt declaraţi respinsi. (4) În cazul depăşirii termenului de un an de la data absolvirii şcolii de pregătire a conducătorilor de autovehicule, în situaţiile prevăzute la alin. (2) şi (3), examinarea pentru obţinerea permisului de conducere este condiţionată de efectuarea unui nou curs de pregătire.§. 2. Susţinerea probei practice  +  Articolul 20 (1) Autovehiculele folosite la proba practica trebuie să fie din categoria celor pentru care se solicita obţinerea permisului de conducere şi trebuie să respecte condiţiile stabilite conform anexei nr. 4. (2) Autovehiculele prevăzute la alin. (1) trebuie să fie dotate în mod obligatoriu cu: a) dubla comanda la pedalele de ambreiaj şi frana, cu excepţia motocicletelor; b) oglinzi retrovizoare pentru candidat şi examinator; c) caseta omologata cu inscripţia "EXAMEN". (3) Persoanele cu handicap fizic susţin examenul cu autovehicule dotate potrivit alin. (2), adaptate infirmităţii lor. (4) În timpul examenului, autovehiculele şi remorcile nu trebuie să fie încărcate.  +  Articolul 21 (1) Traseele folosite la proba practica se stabilesc de poliţia rutiera şi sunt, de regula, altele decât cele folosite în procesul de instruire practica a cursanţilor. Traseele trebuie să fie stabilite astfel încât să permită examinatorului aprecierea deprinderilor şi aptitudinilor necesare conducerii în siguranţa a unui autovehicul. (2) Modalitatea de sustinere a probei practice se stabileşte prin ordin al prefectului, cu avizul Direcţiei regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor.  +  Articolul 22 (1) Proba practica de conducere a autovehiculelor din categoria A şi subcategoria A1 se realizează numai în poligoane special amenajate, conform schitei prevăzute în anexa nr. 5, şi cuprinde următoarele manevre: a) coborârea motocicletei de pe cric cu motorul pornit şi deplasarea acesteia pe o distanta de 5 m într-un spaţiu cu lăţimea de 0,5 m, fără ajutorul motorului, mergand alături de vehicul până la locul de plecare. Neincadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral sau nementinerea în poziţie verticala pe cele doua roti se penalizeaza; b) mersul sinuos printre jaloane, constând în parcurgerea continua cu ajutorul motorului a unui traseu printre 5 jaloane. Atingerea unuia dintre jaloane, neincadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaza; c) executarea de opturi printre 4 jaloane, constând în efectuarea continua a 6 astfel de manevre, câte 3 manevre într-un sens şi în celălalt, cu începerea execuţiei din partea dreaptă a ultimului jalon. Atingerea unuia dintre jaloane, neincadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral ori sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaza; d) deplasarea în linie dreapta, constând în parcurgerea cu ajutorul motorului a unei distanţe de 50 m într-un spaţiu cu lăţimea de 0,5 m, cu bratul stang ridicat orizontal. Neincadrarea în spaţiul delimitat de marcajul lateral sau sprijinirea cu piciorul de sol se penalizeaza; e) urcarea motocicletei pe cric. Neefectuarea acestei manevre se penalizeaza. (2) Proba practica de conducere a motocicletei în poligon este promovata de candidaţii care într-un interval de 4 minute nu au cumulat mai mult de 3 greşeli.  +  Articolul 23În timpul probei practice, examinatorii verifica modul de comportare a candidaţilor, în funcţie de categoria vehiculului, după cum urmează:A. Aptitudini şi mod de comportare supuse testarii, specifice pentru categoriile B şi BE, respectiv pentru subcategoria B1 a) Pregătirea şi controlul vehiculului din punctul de vedere al siguranţei circulaţiei. Candidaţii trebuie să facă dovada capacităţii de a se pregati sa conducă în siguranţa, prin respectarea următoarelor cerinţe:1. sa regleze scaunul dacă este nevoie pentru a obţine o poziţie corecta;2. sa regleze oglinzile retrovizoare, centurile de siguranţă şi, dacă este cazul, rezematoarele pentru cap;3. să se asigure ca uşile sunt închise;4. să efectueze un control sumar al stării cauciucurilor, franelor, direcţiei, fluidelor (de exemplu, uleiul de motor, lichidul de răcire, lichidul pentru spalatorul de parbriz), farurilor, dispozitivelor reflectorizante, semnalizatoarelor şi claxonului;5. sa controleze elementele legate de securitatea încărcării vehiculului: caroseria, obloanele de încărcare, modul de încărcare, stivuirea încărcăturii, numai pentru categoria BE;6. sa controleze dispozitivul de tracţiune şi conexiunile franei şi circuitului electric, numai pentru categoria BE. b) Manevre speciale care trebuie testate în legătură cu siguranţa circulaţiei, pentru categoria B şi subcategoria B1. Se asigura testarea modului de executare a cel puţin două manevre, dintre care o manevră de mers înapoi, dintre următoarele:1. să efectueze o manevră de mers înapoi mentinand o traiectorie rectilinie sau să efectueze o manevră de mers înapoi cu un viraj la dreapta ori la stanga la coltul strazii, fără a părăsi banda de circulaţie;2. să facă o întoarcere printr-o manevră de mers înainte şi de mers înapoi;3. sa parcheze vehiculul şi să se repuna în mişcare dintr-un loc de stationare paralel, oblic sau perpendicular, mergand pe direcţia înainte ori înapoi, pe teren neted, în panta şi în rampa;4. sa franeze pentru a opri cu precizie; executarea unei opriri de urgenta este facultativă. c) Manevre speciale care trebuie testate din punctul de vedere al siguranţei circulaţiei, pentru categoria BE:1. să efectueze atasarea şi detasarea remorcii sau semiremorcii la/de la vehiculul tragator; manevra trebuie să înceapă cu vehiculul şi remorca sau semiremorca în stationare, unul lângă celălalt (nu unul în spatele celuilalt);2. sa meargă pe direcţia înapoi, descriind astfel o curba prestabilita;3. sa parcheze în siguranţa pentru încărcare/descărcare. d) Comportamentul în trafic. Candidaţii trebuie să efectueze în mod obligatoriu toate manevrele în situaţii normale de trafic, în condiţii de siguranţă completa şi cu precautiile necesare, astfel:1. sa părăsească un loc de stationare, sa plece din nou după o oprire în trafic, sa iasa de pe un drum lateral;2. sa folosească drumuri drepte, sa intalneasca vehicule, inclusiv în pasaje inguste;3. sa abordeze curbe;4. sa pătrundă şi sa traverseze intersectii şi jonctiuni;5. sa schimbe direcţia: sa vireze la dreapta sau la stanga, sa schimbe banda de circulaţie;6. să între/sa iasa de pe o autostrada sau o alta cale similară, dacă este cazul; sa treacă de pe banda de accelerare/ieşire pe banda de decelerare;7. să depăşească/să se intersecteze cu alte vehicule, dacă este posibil, să depăşească obstacole, cum ar fi maşini care stationeaza, să fie depasiti de alte vehicule, dacă este cazul;8. să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, dacă este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, staţii de tramvai/de autobuz, treceri de pietoni, rampe/pante prelungite la urcare/la coborare;9. să fie precauti şi sa ia măsurile de siguranţă înainte de coborârea din vehicule.B. Aptitudini şi mod de comportare supuse testarii, specifice pentru categoriile C, CE, D şi DE, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E, D1 şi D1E a) Pregătirea şi controlul tehnic al vehiculului din punctul de vedere al siguranţei traficului. Candidaţii trebuie să facă dovada capacităţii de a se pregati pentru conducerea în siguranţa, prin respectarea următoarelor cerinţe:1. sa regleze scaunul pentru a obţine o poziţie corecta;2. sa regleze oglinzile retrovizoare, centurile de siguranţă şi, eventual, rezematoarele pentru cap;3. să efectueze o verificare sumară a franelor, direcţiei, farurilor, dispozitivelor reflectorizante, semnalizatoarelor şi claxonului;4. sa controleze servofrana, servodirectia, starea pneurilor, a piulitelor de fixare a rotilor, a aripilor, a parbrizului, a ferestrelor şi a stergatoarelor de parbriz, a fluidelor, în special uleiul de motor, lichidul de răcire, lichidul pentru spalatorul de parbriz; sa urmărească indicaţiile tabloului de bord, inclusiv ale dispozitivului de înregistrare a vitezei;5. sa controleze presiunea aerului, rezervoarele de aer şi suspensia;6. sa controleze elementele de securitate legate de încărcarea vehiculului: caroseria remorcii, obloanele de încărcare, mecanismul de încărcare, dacă este cazul, sistemul de închidere a cabinei, modul de încărcare, fixarea încărcăturii, numai pentru categoriile C şi CE, respectiv pentru subcategoriile C1 şi C1E;7. sa controleze mecanismul de cuplare şi conexiunile sistemului de franare şi ale circuitului electric, numai pentru categoriile CE şi DE, respectiv pentru subcategoriile C1E şi D1E;8. să fie capabili sa ia măsurile speciale pentru securitatea vehiculului, sa controleze caroseria remorcii, uşile de serviciu, ieşirile de urgenta, instrumentarul de acordare a primului ajutor, stingatoarele şi alte echipamente de siguranţă, numai pentru categoriile D şi DE, respectiv pentru subcategoriile D1 şi D1E;9. sa citească o harta rutiera, facultativ. b) Manevre speciale care trebuie testate pentru siguranţa circulaţiei:1. să efectueze atasarea şi detasarea remorcii sau semiremorcii la/de la vehiculul tragator, numai pentru categoriile CE şi DE, respectiv pentru subcategoriile C1E şi D1E; manevra trebuie să înceapă cu vehiculul şi remorca în stationare unul lângă altul (nu în linie dreapta);2. sa meargă pe direcţia înapoi, astfel încât sa realizeze descrierea unei curbe prestabilite;3. sa parcheze în mod sigur pentru a incarca/descarca pe o rampa/pe un chei de descărcare sau pe o instalatie asemănătoare, numai pentru categoriile C şi CE, respectiv pentru subcategoriile C1 şi C1E;4. sa parcheze pentru a lasă sa urce sau sa coboare în siguranţa călătorii unui autobuz, numai pentru categoriile D şi DE, respectiv pentru subcategoriile D1 şi D1E. c) Comportamentul în trafic. Candidaţii trebuie să efectueze în mod obligatoriu toate manevrele în situaţii normale de trafic, în condiţii de deplina siguranţa şi luând toate precautiile necesare, astfel:1. sa părăsească un loc de stationare, sa plece din nou după o oprire în trafic, sa iasa de pe un drum fără prioritate;2. sa folosească drumuri drepte, să se intersecteze cu alte vehicule, inclusiv în pasaje inguste;3. sa abordeze curbe;4. sa pătrundă şi sa traverseze intersectii şi jonctiuni;5. sa schimbe direcţia: sa vireze la dreapta şi la stanga, sa schimbe banda de circulaţie;6. să între/sa iasa de pe autostrada sau de pe drumuri similare, dacă este cazul; intrare de pe banda de accelerare şi ieşire pe banda de decelerare;7. să depăşească/să se intersecteze cu alte vehicule, dacă este posibil; să depăşească obstacole, cum ar fi maşini care stationeaza, să fie depasiti de alte vehicule, dacă este cazul;8. să respecte regulile instituite în zona amenajărilor rutiere speciale, dacă este cazul: intersectii cu sens giratoriu, treceri la nivel, staţii de tramvai/de autobuz, treceri de pietoni, rampe/pante prelungite la urcare/la coborare;9. să fie precauti şi sa ia măsurile de siguranţă înainte de coborârea din vehicule.  +  Articolul 24Evaluarea probei practice se efectuează după următoarele criterii: a) Evaluarea tine cont de usurinta candidatului de a manipula diferitele comenzi ale vehiculului şi de stăpânirea de care acesta va da dovada în încadrarea în trafic în deplina siguranţa. De-a lungul probei, examinatorul trebuie să perceapă faptul ca se afla în siguranţa. Greşelile de conducere sau comportamentul periculos care ameninta siguranţa imediata a vehiculului de examen, a călătorilor sau a altor participanţi la trafic, fie ca au necesitat sau nu intervenţia examinatorului, vor fi sancţionate cu acordarea calificativului "Respins", examinatorul având libertatea de a hotărî dacă se impune continuarea examinării până la expirarea timpului afectat probei practice. b) În timpul evaluării, examinatorul acorda o atenţie deosebită comportamentului preventiv şi calm adoptat de candidaţi la volan, ţinând seama de stilul de conducere în ansamblu, de modul de conducere adaptat şi ferm, în deplina siguranţa, în raport cu starea drumului, a condiţiilor meteorologice, a acţiunilor celorlalte vehicule şi a celorlalţi participanţi la trafic, în special a celor cu vulnerabilitate sporită, cum ar fi: copiii, pietonii, biciclistii şi persoanele cu mobilitate redusă; de asemenea, se va ţine seama de capacitatea de anticipare şi, după caz, de soluţionare a situaţiilor periculoase cu risc crescut de producere a accidentelor. c) În plus faţă de elementele prevăzute la lit. a) şi b), examinatorul evalueaza candidatul cu privire la:1. stăpânirea vehiculului, ţinând cont de următoarele: folosirea corecta a centurii de siguranţă, a oglinzilor retrovizoare, a rezematoarei pentru cap, a scaunului; folosirea corecta a farurilor şi a oricăror dotări care asigura siguranţa deplasarii; folosirea corecta a ambreiajului, a cutiei de viteze, a acceleratiei, a sistemelor de franare (inclusiv a celui de-al treilea sistem de franare, dacă este cazul), a direcţiei, numai pentru categoriile BE, C, CE şi DE, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E şi D1E; confortul călătorilor, care implica conducerea calma, fără accelerari brutale sau franari bruste, numai pentru categoriile D şi DE, respectiv pentru subcategoriile D1 şi D1E;2. conducerea judicioasă şi cu grija pentru mediul înconjurător, ţinând cont de turatia motorului, de treptele de viteza, de frana şi de acceleratie, numai pentru categoriile BE, C, CE, D şi DE, respectiv pentru subcategoriile C1, C1E, D1 şi D1E;3. capacitatea de observatie: observatia panoramica, folosirea corecta a oglinzilor retrovizoare, vizibilitate la distanta mare, medie şi mica;4. prioritate/cedarea trecerii: acordarea priorităţii în intersectii şi jonctiuni, cedarea trecerii în celelalte situaţii (de exemplu, la schimbarea direcţiei de mers sau a benzii de circulaţie; când executa manevre particulare);5. încadrarea corecta pe drum, pe benzile de circulaţie, în intersectiile cu sens giratoriu, în curbe, în funcţie de tipul şi de caracteristicile vehiculului; preselectarea;6. distanta de siguranţă: menţinerea unei distanţe adecvate în faţa şi în spate, menţinerea unei distanţe adecvate faţă de ceilalţi participanţi la trafic;7. viteza: respectarea limitelor maxime de viteza; adaptarea vitezei la condiţiile meteorologice şi de circulaţie şi, dacă este cazul, la limitele maxime de viteza, menţinerea unei viteze care să permită oprirea la distanta vizibila şi în siguranţa; corelarea vitezei cu cea a vehiculelor de aceeaşi categorie;8. comportamentul corect la semafoare, respectarea indicaţiilor agenţilor de poliţie rutiera, luarea în consideraţie a indicatoarelor rutiere (interdicţii sau obligaţii), respectarea semnificatiei marcajelor rutiere;9. semnalizarea în timp util, prin semnalele necesare şi corecte; reactia corecta la toate semnalele date de ceilalţi participanţi la trafic;10. franare şi oprire; incetinire la timp, franare şi oprire în funcţie de împrejurări; anticipare; folosirea diverselor sisteme de franare sau a celor de reducere a vitezei, altele decât frana, numai pentru categoriile C, CE, D şi DE.  +  Articolul 25În cadrul probei practice de conducere a autovehiculului în traseu, examinatorii sunt obligaţi: a) sa nu modifice locul de plecare la proba practica, comunicat candidaţilor; b) sa verifice identitatea candidaţilor, documentele acestora, prezenta conform programatorului de examen, precum şi starea tehnica a vehiculelor cu care se efectuează proba de traseu; c) sa consemneze în anexa la chestionar, sub semnatura, menţiunile referitoare la candidaţii declaraţi admişi la proba teoretică, care nu se prezintă la proba practica; d) sa explice candidaţilor modul de desfăşurare a probei şi să le comunice clar şi din timp traseul ce urmează a fi parcurs; e) sa nu permită accesul în vehicul al altor persoane, cu excepţia candidaţilor sau a persoanelor cu atribuţii de control; f) sa nu permită transmiterea de indicaţii şi sfaturi candidatului în timpul examinării; g) sa urmărească cu atenţie modul de efectuare a manevrelor de conducere a vehiculului, sa intervină în situaţii deosebite când din cauza unor manevre periculoase se pot produce accidente de circulaţie; h) sa nu angajeze cu candidaţii discuţii de alta natura decât cele legate de executarea probelor respective; i) sa nu indice candidaţilor efectuarea unor manevre care ar încalcă regulile de circulaţie sau semnalizarea rutiera; j) sa manifeste obiectivitate în aprecierea cunoştinţelor şi în acordarea calificativelor, având o comportare civilizata faţă de candidaţi.  +  Articolul 26 (1) Examinarea la proba practica de conducere a autovehiculului în traseu se face separat pentru fiecare categorie sau subcategorie, în zile diferite. (2) Timpul afectat probei practice trebuie să fie de minimum 25 de minute pentru categoriile B, BE şi subcategoria B1 şi de minimum 45 de minute pentru celelalte categorii şi subcategorii, iar distanta parcursă trebuie să fie suficienta pentru ca examinatorul să poată aprecia aptitudinile şi comportamentul candidaţilor. (3) În cazul în care proba practica se desfăşoară prin parcurgerea a doua sau trei componente ale probei, timpii aferenţi cumulati trebuie să respecte condiţiile prevăzute la alin. (2).  +  Articolul 27 (1) Neexecutarea corecta a manevrelor prevăzute la art. 23 se penalizeaza de către examinator prin consemnarea, pe fila "verso" a anexei la chestionar, a literei "I" în casutele corespunzătoare regulii incalcate, la fiecare greseala repetată. (2) Calculul punctelor de penalizare acumulate pentru fiecare regula incalcata se realizează prin înmulţirea punctelor de penalizare cu numărul de greşeli consemnate de examinator.  +  Articolul 28 (1) Candidatul care cumulează cel mult 20 de puncte penalizare în timpii prevăzuţi la art. 26 alin. (2) este declarat admis la proba practica. (2) Candidatul care a depăşit punctajul maxim de penalizare înaintea expirării timpilor prevăzuţi la art. 26 alin. (2) este declarat respins. (3) Candidatul declarat respins la proba practica poate fi reprogramat pentru susţinerea unui nou examen în condiţiile art. 19 alin. (1) şi (2).  +  Capitolul III Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 29 (1) Restricţiile medicale, adaptarile obligatorii ale autovehiculelor şi aspectele administrative se înscriu la rubrica restrictii din permisul de conducere, potrivit codurilor prevăzute în anexa nr. 6. (2) Restricţiile medicale se înscriu, potrivit reglementărilor legale, în fişa medicală. (3) Adaptarile obligatorii ale autovehiculelor pentru conducerea acestora de către persoane cu anumite dizabilitati se stabilesc de către unitatea autorizata să efectueze pregătirea candidatului, cu viza unităţii de asistenţa medicală ambulatorie de specialitate autorizate, care a emis fişa medicală pentru persoana respectiva. (4) Codurile aferente aspectelor administrative se stabilesc şi se înscriu în permisul de conducere, potrivit prezentului ordin, de către personalul serviciilor publice comunitare. (5) Cu ocazia preschimbarii unor permise de conducere emise de alte state comunitare, restricţiile înscrise în acestea se preiau în permisele de conducere preschimbate.  +  Articolul 30 (1) La data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, examinarea candidaţilor la proba teoretică se va efectua pe baza chestionarelor de examen existente, adaptate la noile prevederi legislative. (2) Chestionarele de examen, inclusiv cele formulate în limbi de circulaţie internationala şi în limbile minorităţilor naţionale, precum şi grilele de corectare folosite la proba teoretică se elaborează de către Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor, în termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006. (3) Până la împlinirea termenului de 6 luni, documentele prevăzute la alin. (2) se asigura, în condiţiile legii, potrivit solicitărilor candidaţilor, prin grija instituţiilor prefectului în cadrul cărora sunt organizate serviciile publice comunitare.  +  Articolul 31În termen de 6 luni de la data intrării în vigoare a prezentului ordin, Direcţia regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor din cadrul Ministerului Administraţiei şi Internelor va reatesta lucrătorii din cadrul serviciilor publice comunitare.  +  Articolul 32Anexele nr. 1-6 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 33 (1) Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la data intrării în vigoare a Legii nr. 49/2006. (2) La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abroga Ordinul ministrului administraţiei şi internelor nr. 574/2005 privind organizarea şi desfăşurarea examenului pentru obţinerea permisului de conducere, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 19 aprilie 2005.p. Ministrul administraţiei şi internelor,Anghel Andreescu,secretar de statBucureşti, 9 noiembrie 2006.Nr. 1.497.  +  Anexa 1                             DOMNULE ŞEF SERVICIU,  Subsemnatul/Subsemnata__________________, cu domiciliul/reşedinţa în România,  localitatea ____________, judeţul ___________, posesor/posesoare al/a actului  de identitate seria_____nr.__________, eliberat-eliberata de _______________,  la data de │_│_│_│_│-│_│_│-│_│_│, valabil până la dala de              Anul luna ziua  │_│_│_│_│-│_│_│-│_│_│, CNP │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│, solicit prezentarea   Anul luna ziua  la examenul pentru obţinerea permisului de conducere categoria/subcategoria  ____________.  Mentionez ca pregătirea necesară sustinerii acestui examen am efectuat-o:  - în cadrul Şcolii de pregătire a conducătorilor de autovehicule __________,  - cu instructor auto atestat*)________________.  Anexez dosarul de examinare, care cuprinde:   _  │_│ 1. fişa de şcolarizare;   _  │_│ 2. certificat de cazier judiciar;   _  │_│ 3. copia actului de identitate;   _  │_│ 4. chitanţe de plată a taxelor aferente obţinerii permisului de conducere;  şi, după caz**):   _  │_│ 5. copia permisului de conducere;   _  │_│ 6. avizul psihologic;   _  │_│ 7. documente care să facă dovada stabilirii reşedinţei sau domiciliului          în România, în condiţiile legii;   _  │_│ 8. declaraţie notarială;   _  │_│ 9. copia hotărârii judecătoreşti de condamnare sau de revocare a pedepsei          complementare a interzicerii exercitării profesiei sau ocupaţiei de          conducător de vehicule.  Data: │_│_│_│_│-│_│_│-│_│_│          Anul luna ziua  Semnatura ____________NOTA*)se completează numai în cazul în care se solicita obţinerea permisului de conducere pentru categoriile A, B, BE şi subcategoriile A1 şi B1, dacă pregătirea a fost efectuată, conform art. 29 alin. (3) din Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002, aprobat prin H.G. nr. 1391/2006, cu un instructor auto atestat în condiţiile legii, care are încheiat un contract cu şcoala de pregătire a conducătorilor auto în care solicitantul a efectuat pregătirea teoretică. Notă **) Documentele prevăzute la punctele 5-9 se solicita doar în următoarele situaţii:5. pentru persoanele care solicită obţinerea unor noi categorii şi/sau subcategorii;6. până la data aderării României la Uniunea Europeană;7. pentru cetăţenii străini care şi-au stabilit domiciliul sau reşedinţa în România şi pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate;8. pentru persoanele de la punctul 7, dacă nu prezintă documentul de la punctul 5. Din declaraţia notarială trebuie să rezulte ca solicitantul nu mai poseda un alţi permis de conducere eliberat de o autoritate străină sau ca dreptul de a conduce nu i-a fost suspendat sus anulat;9. pentru cei aflaţi în situaţiile prevăzute la art. 116 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice, republicată.  +  Anexa 2  - faţa -  Instituţia Prefectului Judeţului ____________________  Serviciul public comunitar regim permise  de conducere şi înmatriculare a vehiculelor  Nr. __________ din __________________ ┌────┬───────────┬─────────────┬──────────┬────────────┬──────────┬──────────┐ │Nr. │ Data │Gradul profe-│Rezultatul│Categoria/ │ Data │Semnatura │ │crt.│programării│sional, nume-│examenului│subcategoria│obţinerii │examinato-│ │ │la examen │le şi prenu- │ │obţinută │categoriei│rului │ │ │ │mele lucrato-│ │ │/subcate- │ │ │ │ │rului care a │ │ │goriei │ │ │ │ │primit şi │ │ │ │ │ │ │ │verificat │ │ │ │ │ │ │ │dosarul │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤ │ 1 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤ │ 2 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤ │ 3 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤ │ 4 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤ │ 5 │ │ │ │ │ │ │ ├────┼───────────┼─────────────┼──────────┼────────────┼──────────┼──────────┤ │ 6 │ │ │ │ │ │ │ └────┴───────────┴─────────────┴──────────┴────────────┴──────────┴──────────┘  Şcoala de pregătire a conducătorilor Instructor auto atestat*)  de autovehicule .......................                  ....................... .........................                  (nr. avizului de funcţionare, (seria şi numărul atestatului,                   data eliberării) data eliberării)  NOTĂ:  *) se completează numai în cazul în care se solicita obţinerea permisului de     conducere pentru categoriile A, B, BE şi subcategoriile A1 şi B1, dacă     pregătirea practica a fost efectuată, conform art. 29 alin. (3) din     Regulamentul de aplicare a OUG nr. 195/2002, aprobat prin H.G. nr.     1391/2006, cu un instructor auto atestat în condiţiile legii, care a     încheiat un contract cu şcoala de pregătire a conducătorilor auto în care     solicitantul a efectuat pregătirea teoretică.          1. FIŞA DE ŞCOLARIZARE PENTRU CONDUCEREA AUTOVEHICULELOR                  Nr._________________din_____________________             (se înregistrează în registrul de evidenta al şcolii) ┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐ │ │ │CNP │_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│_│ │ │ │ │Motivul emiterii: │ │ _ │ ││_│ EXAMEN PENTRU OBŢINERE PERMIS │ │ _ │ ││_│ EXAMEN PENTRU ADAUGARE CATEGORII/SUBCATEGORII │ │ _ │ ││_│ EXAMEN PENTRU OBŢINEREA UNUI NOU PERMIS │ │ │ │Numele______________ Prenumele________________ Numele anterior _____________.│ │Prenumele părinţilor: Tata ___________ Mama __________ Cetăţenie ___________ │ │ _ _ │ │Sex: M │_│ F │_│ Data naşterii: Data: │_│_│_│_│-│_│_│-│_│_│, │ │ Anul luna ziua │ │Locul naşterii: Ţara _________ jud. (sect.) _________ localitatea __________ │ │Domiciliul: jud.(sect.) __________ localitatea __________ str. _____________ │ │nr. ____, bl. ____, sc. ____, etaj ______, ap. _______. │ │Act de identitate: _______________ seria _______ nr. ___________ ┌──────────┐│ │ │LOC PENTRU││ │eliberat de ________________ la data de │_│_│_│_│-│_│_│-│_│_│, │FOTOGRAFIE││ │ Anul luna ziua │ Mărimea ││ │ _ │ 3,5x3,85 ││ ││_│ Nu am posedat permis de conducere │ color ││ │ _ └──────────┘│ ││_│ Am posedat permis de conducere categoria/subcategoria ____________, care │ │ a fost anulat în anul │_│_│_│_│ │ │ _ │ ││_│ Posed permis de conducere categoria/subcategoria _______ numărul _______ │ │ │ │eliberat de ______________ la data de │_│_│_│_│-│_│_│-│_│_│, │ │ Anul luna ziua │ │ Semnatura candidatului _______________ │ │ │ │Certific autenticitatea imaginii şi corectitudinea datelor: │ │Lucrator serviciul public comunitar______________________, Semnatura _______ │ │ │ │Operator introducere date (nume şi prenume) ______________, Semnatura ______ │ │ │ │Chitanţa reprezentând contravaloarea permisului de conducere, cu seria _____ │ │nr. ____________________. │ │Taxa prestări servicii ________________. │ │ │ └─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  - verso -                         ┌───────────────────────────┐                         │ CERTIFICAT PE ABSOLVIRE │                         └───────────────────────────┘  2. Se certifica absolvirea cursurilor de pregătire pentru susţinerea     examenului în vederea obţinerii permisului de conducere pentru categoria/     subcategoria _________, organizate de ____________, în perioada _________.          DIRECTOR SECRETAR        ........... .............        ........... .............    (nume, prenume, semnatura (nume, prenume şi semnatura)        şi ştampila)       PROFESOR DE INSTRUCTOR DE MEDIC       LEGISLAŢIE CONDUCERE AUTO APT/INAPT PENTRU CONDUCEREA                                              AUTOVEHICULELOR DIN                                              CATEGORIA/SUBCATEGORIA _________      ................ ..............                                             ..................................      (nume,prenume şi (nume,prenume şi (nume, prenume, semnatura, ştampila       semnatura) semnatura) şi parafa)  +  Anexa 3    - faţa -┌──────────────────────────────────┬─────────────────────┬─────────────────────┐│DIRECŢIA REGIM PERMISE DE │ │ ┌────┐ ││CONDUCERE ŞI ÎNMATRICULARE │REGULI CIRCULAŢIE │ Comisia │ │ ││A VEHICULELOR │ Ctg. B │ │....│ ││Serviciul Public Comunitar Regim │ │ └────┘ ││Permise de Conducere şi ├──────────┬──────────┤ Poziţia ┌────┐ ││Înmatriculare a Vehiculelor │Întrebarea│Întrebarea│ de │ │ ││al judeţului ............... ├──────────┼──────────┤ programator │....│ ││ │ ┌─┐ │ ┌─┐ │ └────┘ ││ Data ............. │ │a│ │ │a│ │ Categoria ........ ││ │ ├─┤ │ ├─┤ │ (Subcategoria) ││ │ 1 │b│ │ 8 │b│ │ ││ │ ├─┤ │ ├─┤ │ ││ Şeful Serviciului, Seria Nr. │ │c│ │ │c│ ├──────────┬──────────┤│ .................. │ └─┘ │ └─┘ │Întrebarea│Întrebarea││ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ ┌─┐ │ ┌─┐ │ ┌─┐ │ ┌─┐ ││ ANEXA │ │a│ │ │a│ │ │a│ │ │a│ ││ LA CHESTIONARUL Nr. ......... │ ├─┤ │ ├─┤ │ ├─┤ │ ├─┤ ││ │ 2 │b│ │ 9 │b│ │ 15 │b│ │ 21 │b│ ││ │ ├─┤ │ ├─┤ │ ├─┤ │ ├─┤ ││ Numele şi prenumele ........... │ │c│ │ │c│ │ │c│ │ │c│ ││ ............................... │ └─┘ │ └─┘ │ └─┘ │ └─┘ ││ CNP [][][][][][][][][][][][][] ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ S A A L L Z Z N N N N N C │ ┌─┐ │ ┌─┐ │ ┌─┐ │ ┌─┐ ││ Domiciliul în .... str. ........ │ │a│ │ │a│ │ │a│ │ │a│ ││ nr. .... judeţul (sectorul) .... │ ├─┤ │ ├─┤ │ ├─┤ │ ├─┤ ││ Actul de identitate seria ...... │ 3 │b│ │ 10 │b│ │ 16 │b│ │ 22 │b│ ││ nr. ..... eliberat de .......... │ ├─┤ │ ├─┤ │ ├─┤ │ ├─┤ ││ │ │c│ │ │c│ │ │c│ │ │c│ ││ Semnatura candidatului ........ │ └─┘ │ └─┘ │ └─┘ │ └─┘ ││ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤│ │ ┌─┐ │ ┌─┐ │ ┌─┐ │ ┌─┐ │├─────────────────────┐ │ │a│ │ │a│ │ │a│ │ │a│ ││ │ PRECIZĂRI │ ├─┤ │ ├─┤ │ ├─┤ │ ├─┤ ││ REGULI SPECIFICE │........... │ 4 │b│ │ 11 │b│ │ 17 │b│ │ 23 │b│ ││ Ctg. C şi D │● Anexa se │ ├─┤ │ ├─┤ │ ├─┤ │ ├─┤ ││ │completează │ │c│ │ │c│ │ │c│ │ │c│ │├──────────┬──────────┤numai cu │ └─┘ │ └─┘ │ └─┘ │ └─┘ ││Întrebarea│Întrebarea│cerneala ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤├──────────┼──────────┤(stilou sau │ ┌─┐ │ ┌─┐ │ ┌─┐ │ ┌─┐ ││ ┌─┐ │ ┌─┐ │pix) │ │a│ │ │a│ │ │a│ │ │a│ ││ │a│ │ │a│ │ │ ├─┤ │ ├─┤ │ ├─┤ │ ├─┤ ││ ├─┤ │ ├─┤ │● Modul de │ 5 │b│ │ 12 │b│ │ 18 │b│ │ 24 │b│ ││ 1 │b│ │ 8 │b│ │completare │ ├─┤ │ ├─┤ │ ├─┤ │ ├─┤ ││ ├─┤ │ ├─┤ │ │ │c│ │ │c│ │ │c│ │ │c│ ││ │c│ │ │c│ │............│ └─┘ │ └─┘ │ └─┘ │ └─┘ ││ └─┘ │ └─┘ │ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤├──────────┼──────────┤ _ │ ┌─┐ │ ┌─┐ │ ┌─┐ │ ┌─┐ ││ ┌─┐ │ ┌─┐ │|a| Toate │ │a│ │ │a│ │ │a│ │ │a│ ││ │a│ │ │a│ │├-┤raspunsu-│ ├─┤ │ ├─┤ │ ├─┤ │ ├─┤ ││ ├─┤ │ ├─┤ │|b|rile sunt│ 6 │b│ │ 13 │b│ │ 19 │b│ │ 25 │b│ ││ 2 │b│ │ 9 │b│ │├-┤incorecte│ ├─┤ │ ├─┤ │ ├─┤ │ ├─┤ ││ ├─┤ │ ├─┤ │|c| │ │c│ │ │c│ │ │c│ │ │c│ ││ │c│ │ │c│ │└-┘ │ └─┘ │ └─┘ │ └─┘ │ └─┘ ││ └─┘ │ └─┘ │ ├──────────┼──────────┼──────────┼──────────┤├──────────┼──────────┤............│ ┌─┐ │ ┌─┐ │ ┌─┐ │ ┌─┐ ││ ┌─┐ │ ┌─┐ │ │ │a│ │ │a│ │ │a│ │ │a│ ││ │a│ │ │a│ │ _ │ ├─┤ │ ├─┤ │ ├─┤ │ ├─┤ ││ ├─┤ │ ├─┤ │|X| Un sin- │ 7 │b│ │ 14 │b│ │ 20 │b│ │ 26 │b│ ││ 3 │b│ │ 10 │b│ │├-┤gur ras- │ ├─┤ │ ├─┤ │ ├─┤ │ ├─┤ ││ ├─┤ │ ├─┤ │|b|puns este│ │c│ │ │c│ │ │c│ │ │c│ ││ │c│ │ │c│ │├-┤corect │ └─┘ │ └─┘ │ └─┘ │ └─┘ ││ └─┘ │ └─┘ │|c| └──────────┴──────────┴──────────┴──────────┤├──────────┼──────────┤└-┘ | ││ ┌─┐ │ ┌─┐ │.....................| ││ │a│ │ │a│ │ _ | REZULTATUL PROBEI ││ ├─┤ │ ├─┤ │|X| Doua raspunsuri | ││ 4 │b│ │ 11 │b│ │├-┤ sunt corecte | ││ ├─┤ │ ├─┤ │|X| | CIRCULAŢIE ............... ││ │c│ │ │c│ │├-┤ | REGULI SPECIFICE ........... ││ └─┘ │ └─┘ │|c| | CALIFICATIV ................ │├──────────┼──────────┘└-┘ | GRADUL, NUMELE ŞI PRENUMELE ││ ┌─┐ │ | (în clar) .............. ││ │a│ │................................┤ ││ ├─┤ │ _ | ......................... ││ 5 │b│ │ |X| Toate raspun- | ││ ├─┤ │ ├-┤ surile sunt | ......................... ││ │c│ │ |X| corecte | ││ └─┘ │ ├-┤ | .......................... │├──────────┤ |X| | ││ ┌─┐ │ └-┘ | ││ │a│ │................................┘ SEMNATURA ................. ││ ├─┤ │ ................. ││ 6 │b│ │ ││ ├─┤ │ ● Timpul maxim afectat completării ││ │c│ │ anexei este: ┌───────────────────────┤│ └─┘ │ - pentru reguli de circulaţie: 30 min; │Neprezentat Gradul, │├──────────┤ - pentru reguli specifice: 10 min. │la proba numele şi││ ┌─┐ │ │practica prenumele││ │a│ │ ● Baremul minim pentru a fi declarat │ Data examina- ││ ├─┤ │ admis este: │ torului ││ 7 │b│ │ - pentru reguli de circulaţie: 22 puncte │ ││ ├─┤ │ - pentru reguli specifice: 8 puncte │.......................││ │c│ │ │.......................││ └─┘ │ │ │└──────────┴───────────────────────────────────────────┴───────────────────────┘    - verso -┌────────────────────────────────────────────────────────────┬──┬──────────────┐│PENALIZAREA GREŞELILOR ŞI INCALCARILOR COMISE │P │ Examinarea ││ DE CANDIDAT (PUNCTE) │u │ la categoria ││ │n │(subcategoria)││ │c ├──┬─┬─┬─┬─┬─┬─┤│ │t │ │ │ │ │ │ │ ││ │e │ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┼──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 1. PREGĂTIREA PENTRU DRUM │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- nereglarea scaunului, a oglinzii retrovizoare, nefixarea │ │ │ │ │ │ │ │ ││centurii de siguranţă, neeliberarea franei de ajutor .......│ 6│ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- necunoaşterea aparaturii de bord sau a comenzilor │ │ │ │ │ │ │ │ ││autovehiculului ............................................│21│ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 2. MANEVRAREA ŞI POZIŢIA AUTOVEHICULULUI ÎN TIMPUL MERSULUI│ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- nesincronizarea comenzilor (oprirea motorului, folosirea │ │ │ │ │ │ │ │ ││incorectă a treptelor de viteza) ...........................│ 6│ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- nementinerea direcţiei de mers ...........................│ 9│ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- folosirea incorectă a drumului, cu sau fără marcaje ......│ 6│ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 3. SCHIMBAREA DIRECŢIEI DE MERS ŞI EFECTUAREA VIRAJELOR │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- neasigurarea la schimbarea direcţiei de mers .............│ 9│ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- executarea neregulamentara a virajelor ...................│ 6│ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- nesemnalizarea sau semnalizarea gresita a schimbării │ │ │ │ │ │ │ │ ││direcţiei de mers ..........................................│ 6│ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 4. CIRCULAŢIA ÎN INTERSECTII │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- neincadrarea corespunzătoare în raport cu direcţia │ │ │ │ │ │ │ │ ││de deplasare ...............................................│ 6│ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- efectuarea unor manevre interzise (oprire, stationare, │ │ │ │ │ │ │ │ ││întoarcere, mers înapoi etc.)...............................│ 6│ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- neasigurarea la pătrunderea în intersectii ...............│ 9│ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 5. DEPĂŞIREA │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- ezitarea repetată de a depăşi alte autovehicule ..........│ 6│ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- nerespectarea regulilor de executare a depăşirii ori │ │ │ │ │ │ │ │ ││efectuarea acesteia în locuri şi situaţii interzise ........│21│ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 6. PRIORITATEA │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- neacordarea priorităţii vehiculelor şi pietonilor │ │ │ │ │ │ │ │ ││care au acest drept ........................................│21│ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- tendinte repetate de a ceda trecerea vehiculelor şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││pietonilor când nu au prioritate ...........................│ 6│ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│7. RESPECTAREA SEMNIFICATIEI SEMNELOR ŞI MIJLOACELOR │ │ │ │ │ │ │ │ ││ DE SEMNALIZARE │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- nerespectarea semnificatiei indicatoarelor şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││marcajelor .................................................│ 9│ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- nerespectarea semnificatiei culorii roşii a │ │ │ │ │ │ │ │ ││semaforului ................................................│21│ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- nerespectarea semnificatiei semaforului cu lumina │ │ │ │ │ │ │ │ ││galbena intermitenta .......................................│ 9│ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 8. VITEZA │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- nereducerea vitezei în locurile impuse de lege ...........│ 9│ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- depăşirea vitezei maxime admise ..........................│ 9│ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- conducerea cu viteza redusă în mod nejustificat ..........│ 6│ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ 9. CONDUCEREA PE TIMP NEFAVORABIL │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- neindemanarea în conducere în condiţii de ploaie, │ │ │ │ │ │ │ │ ││zapada, mazga, polei .......................................│ 9│ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- deplasarea cu viteza neadecvata condiţiilor │ │ │ │ │ │ │ │ ││atmosferice şi de drum .....................................│ 9│ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│10. NERESPECTAREA NORMELOR PRIVIND TRECEREA LA NIVEL │ │ │ │ │ │ │ │ ││ CU CALEA FERATĂ ...................................... │21│ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│11. EXECUTAREA UNOR MANEVRE OBLIGATORII DE │ │ │ │ │ │ │ │ ││ INDEMANARE PE TRASEU │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- oprirea şi pornirea din rampa ............................│ 7│ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- parcarea cu faţa, cu spatele sau lateral..................│ 7│ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- întoarcerea pe o strada cu una sau mai multe benzi │ │ │ │ │ │ │ │ ││de circulaţie pe sens ......................................│ 7│ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│- mersul înapoi ............................................│ 7│ │ │ │ │ │ │ ││ ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│12. PRODUCEREA UNUI ACCIDENT DE CIRCULAŢIE, ORI │ │ │ │ │ │ │ │ ││ INTERVENŢIA EXAMINATORULUI PENTRU EVITAREA UNUI ├──┼──┼─┼─┼─┼─┼─┼─┤│ PERICOL IMINENT ........................................│21│ │ │ │ │ │ │ │├────────────────────────────────────────────────────────────┴──┴──┴─┴─┴─┴─┴─┴─┤│ ││ *MENŢIUNI ││ ││ ││ ││ │├────┬────────┬─────────────────────────┬──────────────────────┬───────────────┤│ │ │ POLIGON* │ TRASEU* │ ││ │ ├────┬────┬───────────────┼──────┬───────────────┤ ││DATA│Câte- │Gre-│Timp│Gradul, numele,│Pena- │Gradul, numele,│ CALIFICATIV ││ │goria │seli│ │prenumele şi │lizari│prenumele şi │ ││ │(subca- │ │ │Semnatura │ │Semnatura │ ││ │tegoria)│ │ │examinatorului │ │examinatorului │ │├────┼────────┼────┼────┼───────────────┼──────┼───────────────┼───────────────┤├────┼────────┼────┼────┼───────────────┼──────┼───────────────┼───────────────┤├────┼────────┼────┼────┼───────────────┼──────┼───────────────┼───────────────┤├────┼────────┼────┼────┼───────────────┼──────┼───────────────┼───────────────┤├────┼────────┼────┼────┼───────────────┼──────┼───────────────┼───────────────┤├────┴────────┴────┴────┴───────────────┴──────┴───────────────┴───────────────┤│ ││ *EXAMINAT CU AUTO NR. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 4Condiţii pe care trebuie să le îndeplineascăvehiculele folosite pentru examinarea la proba practicaCategoria A:- accesul progresiv: motocicleta fără atas, cu o capacitate cilindrică mai mare de 120 cmc şi a carei viteza maxima, prin construcţie, este de cel puţin 100 km/h.- acces direct: motocicleta fără atas cu o putere de cel puţin 35 kW.Subcategoria A1:- motocicleta fără atas, cu o capacitate cilindrică de cel puţin 75 cmc.Categoria B:- vehicul de categoria B cu 4 roti şi care trebuie să atinga o viteză de cel puţin 100 km/h.Categoria B + E:- ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria B şi dintr-o remorca cu masa maxima autorizata de cel puţin 1000 kg, care atinge o viteză de cel puţin 100 km/h şi care nu intră în categoria B; compartimentul pentru mărfuri al remorcii trebuie să fie dintr-o caroserie închisă, cel puţin la fel de lata şi de înaltă ca şi vehiculul; caroseria închisă poate fi şi puţin mai lata decât vehiculul cu condiţia ca vizibilitatea spre spate să fie posibila cu ajutorul oglinzilor retrovizoare exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie să aibă o greutate reală de minimum 800 kg.Subcategoria B1:- autovehicul cu trei sau patru roti, care poate atinge o viteză de cel puţin 60 km/h.Categoria C:- vehicul din categoria C, a cărui masă maxima autorizata este de cel puţin 12.000 kg, lungimea de cel puţin 8 metri, lăţimea de cel puţin 2,40 m, care atinge o viteză de cel puţin 80 km/h, este echipat cu ABS şi cu o cutie de viteze cu cel puţin 8 trepte de mers înainte, precum şi cu un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform Regulamentului nr. 3821/85/CE ; compartimentul pentru mărfuri trebuie să fie dintr-o caroserie închisă, cel puţin la fel de larga şi de înaltă ca şi cabina şi să aibă o greutate de minimum 10.000 kg.Categoria C + E:- vehicul articulat sau ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria C şi o remorca cu lungimea de cel puţin 7,5 m; vehiculul articulat sau ansamblul trebuie să aibă o masa totală maxima autorizata de cel puţin 20.000 kg, o lungime de cel puţin 14 m şi o latime de cel puţin 2,40 m, sa atinga o viteză de cel puţin 80 km/h, să fie echipat cu ABS şi să aibă o cutie de viteze cu cel puţin 8 trepte de mers înainte şi un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform Regulamentului nr. 3821/85/CE ; compartimentul pentru mărfuri trebuie să fie o caroserie închisă, cel puţin la fel de lata şi de înaltă ca şi cabina; atât vehiculul, cat şi ansamblul trebuie să aibă o greutate de minimum 15.000 kg.Subcategoria C1:- vehicul din subcategoria C1, a cărui masă maxima este de cel puţin 4.000 kg, care are o lungime de cel puţin 5 m, atinge o viteză de cel puţin 80 km/h şi este echipat cu ABS şi un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform Regulamentului nr. 3821/85/CE ; compartimentul pentru mărfuri trebuie să fie o caroserie închisă, cel puţin la fel de lata şi de înaltă ca şi cabina.Subcategoria C1 + E:- ansamblu format dintr-un vehicul de examen din subcategoria C1 şi dintr-o remorca a carei masa maxima autorizata este de cel puţin 1250 kg; ansamblul trebuie să aibă o lungime de cel puţin 8 m şi sa atinga o viteză de cel puţin 80 km/h; compartimentul de mărfuri al remorcii trebuie să fie o caroserie închisă, cel puţin la fel de lata şi de înaltă ca şi cabina; caroseria închisă poate să fie şi puţin mai lata decât autovehiculul cu condiţia ca vizibilitatea în spate să fie posibila prin folosirea retrovizoarelor exterioare ale autovehiculului; remorca trebuie să aibă o greutate de cel puţin 800 kg.Categoria D:- vehicul din categoria D care are o lungime de cel puţin 10 m, o latime de cel puţin 2,40 m şi care poate atinge o viteză de cel puţin 80 km/h, echipat cu ABS şi cu un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform cu Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 .Categoria D + E:- ansamblu format dintr-un vehicul de examen din categoria D şi dintr-o remorca a carei masa maxima autorizata este de cel puţin 1.250 kg, lăţimea de cel puţin 2,40 m şi care este capabil sa atinga o viteză de cel puţin 80 km/h; compartimentul pentru mărfuri al remorcii trebuie să fie dintr-o caroserie închisă, cu o latime şi o înălţime de cel puţin 2 m; remorca trebuie să aibă o greutate de cel puţin 800 kg.Subcategoria D1:- vehicul din subcategoria D1 a carei masa maxima autorizata este de cel puţin 4.000 kg, care are o lungime de cel puţin 5 m şi care poate atinge o viteză de cel puţin 80 km/h, echipat cu ABS şi cu un dispozitiv de înregistrare a vitezei conform cu Regulamentul (CEE) nr. 3821/85 .Subcategoria D1 + E:- ansamblu format dintr-un vehicul de examen din subcategoria D1 şi dintr-o remorca a carei masa maxima autorizata este de cel puţin 1250 kg şi care atinge o viteză de cel puţin 80 km/h; compartimentul pentru mărfuri al remorcii trebuie să fie alcătuit dintr-o caroserie închisă, cu o latime şi o înălţime de cel puţin 2 m; remorca trebuie să aibă o greutate minima de 800 kg.Categoria Tr:- tractor pe roti, cu cel puţin două axe, utilizat pentru executarea de lucrări, precum şi pentru tractarea unor remorci folosite pentru transportul de persoane sau bunuri şi care se deplaseaza, de regula, pe drumul public.  +  Anexa 5SCHITAPOLIGONULUI DE EXAMINARE PENTRU CATEGORIA "A" ŞI SUBCATEGORIA A1  +  Anexa 6CODURILE COMUNITARE ARMONIZATECONDUCĂTORUL AUTO (probleme medicale):01. Corecţia şi/sau protecţia vederii01.01 Ochelari01.02 Lentile de contact01.03 Sticla protectoare01.04 Lentile opace01.05 Acoperitoare pentru ochi01.06 Ochelari sau lentile de contact02. Proteza auditiva/aparat auditiv02.01 Proteza auditiva pentru o ureche02.02 Proteza auditiva pentru ambele urechi03. Proteza/orteza pentru membre03.01 Proteza/orteza pentru unul sau ambele membre superioare03.02 Proteza/orteza pentru unul sau ambele membre inferioare05. Conducere cu restrictie (indicarea sub-codului obligatoriu, conducere supusă restrictiilor din motive medicale)05.01 Restrictie la călătoria pe timpul zilei (de exemplu: o ora după răsăritul soarelui şi o ora înainte de apus)05.02 Restrictie la călătoria pe o raza de ... km de la locul de reşedinţa a titularului, sau doar în interiorul unui oraş, în perimetrul unei zone/regiuni05.03 Conducere fără pasageri în habitaclul autovehiculului05.04 Restrictie de utilizare în timpul deplasarii a unei viteze mai mica sau egala cu .... km/h05.05 Conducere doar atunci când este însoţit de un titular de permis de conducere05.06 Fără remorca05.07 Interzicerea conducerii pe autostrada05.08 Interzicerea consumului de băuturi alcooliceADAPTARI ALE VEHICULULUI10. Cutie de viteze adaptată10.01 Schimbator de viteze manual10.02 Schimbator de viteze automat10.03 Schimbator de viteze cu comanda electronică10.04 Levier adaptat pentru schimbat viteza10.05 Fără cutie de transmisie secundară15. Ambreiaj adaptat15.01 Pedala de ambreiaj adaptată15.02 Ambreiaj manual15.03 Ambreiaj automat15.04 Compartimentare în faţa pedalei de ambreiaj/ pedala de ambreiaj neutralizata/suprimată20. Mecanisme de franare adaptate20.01 Pedala de frana adaptată20.02 Pedala de frana marita20.03 Pedala de frana adaptată pentru piciorul stang20.04 Pedala de frana pentru talpa20.05 Pedala de frana cu bascula20.06 Frana de serviciu actionata cu mana (adaptată)20.07 Folosire maxima a franei de serviciu ranforsata20.08 Folosire maxima a franei de siguranţă integrată în frana de serviciu20.09 Frana de mana (de stationare) adaptată20.10 Frana de mana (de stationare) cu comanda electrica20.11 Frana de mana cu comanda actionata de picior (adaptată)20.12 Compartimentare în faţa pedalei de frana/pedala de frana neutralizata/suprimată20.13 Frana cu comanda actionata la nivelul genunchiului20.14 Frana principala cu comanda electrica25. Mecanisme de acceleratie adaptate25.01 Pedala de acceleratie adaptată25.02 Pedala de acceleratie pentru talpa25.03 Pedala de acceleratie cu bascula25.04 Acceleratie manuală25.05 Acceleratie actionata la nivelul genunchiului25.06 Servo-acceleratie (electronică, pneumatica etc.)25.07 Pedala de acceleratie plasata la stanga pedalei de frana25.08 Pedala de acceleratie plasata la stanga25.09 Compartimentare în faţa pedalei de acceleratie/ pedala de acceleratie neutralizata/suprimată30. Mecanisme de franare şi de acceleratie combinate, adaptate30.01 Pedale paralele30.02 Pedale în (sau aproximativ în) acelaşi plan30.03 Acceleratie şi frana cu glisiera30.04 Acceleratie şi frana cu glisiera cu orteza30.05 Pedala de frana şi de acceleratie neutralizate/suprimate30.06 Podea ridicată30.07 Compartimentare pe o latura a pedalei de frana30.08 Compartimentare pentru proteza pe o latura a pedalei de frana30.09 Compartimentare în faţa pedalelor de acceleratie şi de frana30.10 Rezematoare pentru calcai/picior30.11 Acceleratie şi frana cu comanda electrica35. Dispozitive de comanda adaptate(Faruri, stergator şi spalator de parbriz, claxon, semnalizatoare etc.)35.01 Dispozitive de comanda care pot fi acţionate fără a influenţa negativ conducerea35.02 Dispozitive de comanda care pot fi acţionate fără a da drumul volanului sau unor accesorii (maner sferic, furca etc.)35.03 Dispozitive de comanda care pot fi acţionate fără a da drumul cu mana stanga volanului sau unor accesorii (maner sferic, furca etc.)35.04 Dispozitive de comanda care pot fi acţionate fără a da drumul cu mana dreapta volanului/accesoriilor (maner sferic, furca etc.)35.05 Dispozitive de comanda care pot fi acţionate fără a elibera volanul/accesoriile (maner sferic, furca etc.) ori comenzile de acceleratie sau de frana combinate40. Direcţie adaptată40.01 Servodirectie standard40.02 Servodirectie ranforsata40.03 Servodirectie cu sistem de securitate40.04 Coloana de direcţie alungita40.05 Volan ajustat (volan mai gros/mai subtire; volan cu diametru redus etc.)40.06 Volan cu basculare40.07 Volan vertical40.08 Volan orizontal40.09 Actionare cu piciorul40.10 Actionare cu dispozitiv adaptat (mansa etc.)40.11 Maner la volan40.12 Orteza pentru mana pe volan40.13 Orteza de tenodeza42. Oglinda(oglinzi) retrovizoare modificată(e)42.01 Oglinda retrovizoare exterioară stanga sau dreapta42.02 Oglinda retrovizoare exterioară montata pe aripa42.03 Oglinda retrovizoare interioară suplimentară pentru observarea traficului42.04 Oglinda retrovizoare interioară panoramica42.05 Oglinda retrovizoare de unghi mort42.06 Oglinda(oglinzi) retrovizoare exterioară(oare)cu comanda electrica43. Scaun pentru sofer modificat43.01 Scaun pentru conducător cu înălţime adecvată pentru vizibilitate şi distanta normală faţă de volan şi pedale43.02 Scaun pentru conducător adaptat la forma corpului43.03 Scaun pentru conducător cu sustinere laterala pentru o buna stabilitate43.04 Scaun pentru conducător cu rezematoare pentru coate43.05 Scaun pentru conducător cu glisiera alungita43.06 Centura de siguranţă adaptată43.07 Centura de siguranţă de tip jug44. Modificări ale motocicletelor (sub-cod obligatoriu)44.01 Frana cu comanda unica44.02 Frana de mana (adaptată) (pentru roata din faţa)44.03 Frana de picior (adaptată) (pentru roata din spate)44.04 Maneta de acceleratie (adaptată)44.05 Cutie de viteze manuală şi ambreiaj manual (adaptate)44.06 Oglinda(oglinzi) retrovizoare adaptată(e)44.07 Comenzi(adaptate)(indicatoare de direcţie, faruri de oprire etc.)44.08 Înălţimea scaunului permitand conducătorului sa ajungă cu ambele picioare la pământ45. Numai motocicleta cu atas50. Limitat la un vehicul/număr de sasiu particular (număr de identificare al vehiculului, VIN)51. Limitat la un vehicul/placa de înmatriculare particular (număr de înmatriculare al vehiculului, VIN)PROBLEME ADMINISTRATIVE70. Schimbarea permisului nr. ......., eliberat de ...... (semn distinctiv UE/ONU în cazul unei tari terţe, de pilda: 70.0123456789.NL)71. Duplicatul permisului nr. ...... (semn distinctiv UE/ONU în cazul unei tari terţe, de pilda: 71.987654321HR)72. Limitat la vehiculele din categoria A, cu capacitate cilindrică maxima de 125 cmc şi o putere maxima de 11 kW(A1)73. Limitat la vehiculele din categoria B cu trei sau patru roti şi motor (B1)74. Limitat la vehiculele din categoria C a căror masă maxima autorizata nu depăşeşte 7500 kg (C1)75. Limitat la vehiculele din categoria D, care nu au mai mult de 16 locuri pe scaune în afară locului conducătorului (D1)76. Limitat la vehiculele din categoria C, a căror masă maxima autorizata nu depăşeşte 7.500 kg (C1), cuplate la o remorca a carei masa maxima autorizata depăşeşte 750 kg, cu condiţia ca masa totală maxima autorizata sa nu depăşească 12.000 kg, şi ca masa maxima autorizata a remorcii sa nu depăşească masa vehiculului tragator gol (C1 + E)77. Limitat la vehiculele din categoria D, care nu au mai mult de 16 locuri pe scaune în afară locului conducătorului (D1), cuplate la o remorca a carei masa maxima autorizata depăşeşte 750 kg, cu condiţia ca: a) masa totală maxima autorizata sa nu depăşească 12.000 kg şi ca masa maxima autorizata a remorcii sa nu depăşească masa vehiculului tragator gol şi b) remorca sa nu fie folosită pentru transportul de călători (D1 + E)78. Limitat la vehiculele cu schimbator automat de viteze.[Directiva 91/439/CEE , anexa II, pct. 8.1.1 alin. (2)]79. (...) Limitat la vehiculele care îndeplinesc condiţiile indicate între paranteze, în contextul aplicării art. 10 alin. (1) din Directiva 91/439/CEE .90.01: la stanga90.02: la dreapta90.03: stanga90.04: drept (dreapta)90.05: mana90.06: picior90.07: folosibil95. Conducător auto care deţine certificat de competenţa profesională (CCP), emis conform Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2003/59/CE , valabil până la data de... (de exemplu "95.01.01.2012").Codurile naţionale încep de la 100.----