HOTĂRÂRE nr. 1.514 din 25 octombrie 2006privind nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile aplicabile în anul fiscal 2007
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 935 din 17 noiembrie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, al art. 292, art. 294 alin. (7) şi al art. 295 alin. (12) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi al art. III alin. (1) din Legea nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal,Guvernul României adopta prezenta hotărâre.  +  Articolul 1Nivelurile pentru valorile impozabile, impozitele şi taxele locale şi alte taxe asimilate acestora, precum şi amenzile care sunt aplicabile în anul fiscal 2007 sunt prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.  +  Articolul 2Autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale vor pune de acord hotărârile privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007, adoptate până la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, în termen de 45 de zile, cu prevederile Legii nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal şi cu cele ale prezentei hotărâri.  +  Articolul 3 (1) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, anexa la normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului IX din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 44/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 112 din 6 februarie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. (2) Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, Hotărârea Guvernului nr. 1.086/2006 privind aprobarea nivelurilor impozitului pe mijloacele de transport, prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, aplicabile în anul fiscal 2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 727 din 25 august 2006, se abroga.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------p. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascalu,secretar de statMinistrul administraţiei şi internelor,Vasile BlagaBucureşti, 25 octombrie 2006.Nr. 1.514.  +  Anexa TABLOUL CUPRINZÂND VALORILE IMPOZABILE, IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE, ALTE TAXE ASIMILATE ACESTORA, PRECUM ŞI AMENZILE APLICABILE ÎN ANUL FISCAL 2007I. CODUL FISCAL - TITLUL IX- Impozite şi taxe localeVALORILE IMPOZABILE PREVĂZUTE LA ART. 251 ALIN. (3), IMPOZITELE ŞI TAXELE LOCALE CARE CONSTAU ÎNTR-O ANUMITĂ SUMA ÎN LEI ŞI CARE SE INDEXEAZĂ/AJUSTEAZA ANUAL, ÎN CONDIŢIILE ART. 292 ŞI RESPECTIV ART. 295 ALIN. (12), PRECUM ŞI AMENZILE CARE SE ACTUALIZEAZĂ POTRIVIT ART. 294 ALIN. (7)┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ CAPITOLUL II - IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE CLĂDIRI │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ VALORILE IMPOZABILE ││ pe metru patrat de suprafaţa construită desfăşurată ││ la clădiri, în cazul persoanelor fizice ││ ││ Art. 251 alin. (3) │├──────────────────────────────────────┬───────────────────┬───────────────────┤│ │ NIVELURILE │ NIVELURILE ││ │ INDEXATE PENTRU │APLICABILE ÎN ANUL ││ │ ANUL 2006 │ FISCAL 2007 ││ ├───────────────────┼───────────────────┤│ │Valoarea impozabilă│Valoarea impozabilă││ Tipul clădirii │ - lei/mp- │ - lei/mp- ││ │ │ ││ ├─────────┬─────────┼─────────┬─────────┤│ │Cu insta-│ Fără │Cu insta-│ Fără ││ │latii de │instala- │latii de │instala- ││ │apa, ca- │tii de │apa, ca- │tii de ││ │nalizare,│apa, ca- │nalizare,│apa, ca- ││ │electrice│nalizare,│electrice│nalizare,││ │şi │electri- │şi │electri- ││ │încălzire│citate │încălzire│citate ││ │[condiţii│sau │[condiţii│sau ││ │cumulati-│încălzire│cumulati-│încălzire││ │ve] │ │ve] │ │├──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│ 0 │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │├──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│1. Clădiri cu pereţi sau cadre din │ 669 │ 397 │ x │ x ││beton armat, din caramida arsa, piatra│ │ │ │ ││naturala sau alte materiale asemana- │ │ │ │ ││toare │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│2. Clădiri cu pereţi din lemn, carami-│ 182 │ 114 │ x │ x ││ da nearsa, paianta, valatuci, sipci │ │ │ │ ││sau alte materiale asemănătoare │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│3. Construcţii anexe corpului princi- │ 114 │ 102 │ x │ x ││ pal al unei clădiri, având pereţii │ │ │ │ ││ din beton, caramida arsa, piatra sau │ │ │ │ ││ alte materiale asemănătoare │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│4. Construcţii anexe corpului princi- │ 68 │ 45 │ x │ x ││ pal al unei clădiri, având pereţii │ │ │ │ ││ din lemn, caramida nearsa, valatuci, │ │ │ │ ││ sipci sau alte materiale asemănătoare│ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│A. Clădire cu cadre din beton armat │ x │ x │ 669 │ 397 ││sau cu pereţi exteriori din caramida │ │ │ │ ││arsa sau din orice alte materiale │ │ │ │ ││rezultate în urma unui tratament │ │ │ │ ││termic şi/sau chimic │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│B. Clădire cu pereţii exteriori din │ x │ x │ 182 │ 114 ││lemn, din piatra naturala, din │ │ │ │ ││caramida nearsa, din valatuci sau din │ │ │ │ ││orice alte materiale nesupuse unui │ │ │ │ ││tratament termic şi/sau chimic │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│C. Clădire-anexa cu cadre din beton │ x │ x │ 114 │ 102 ││armat sau cu pereţi exteriori din │ │ │ │ ││caramida arsa sau din orice alte │ │ │ │ ││materiale rezultate în urma unui │ │ │ │ ││tratament termic şi/sau chimic │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┼─────────┼─────────┼─────────┼─────────┤│D. Clădire-anexa cu pereţii exteriori │ x │ x │ 68 │ 45 ││din lemn, din piatra naturala, din │ │ │ │ ││caramida nearsa, din valatuci sau din │ │ │ │ ││orice alte materiale nesupuse unui │ │ │ │ ││tratament termic şi/sau chimic │ │ │ │ │├──────────────────────────────────────┴─────────┴─────────┴─────────┴─────────┤│ *) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru clădirile proprietate publică││sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, ││concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, ││persoanelor juridice, se stabileşte taxa pe clădiri, care reprezintă sarcina ││fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare ││sau de folosinţă, după caz, în condiţii similare impozitului pe clădiri. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ CAPITOLUL III - IMPOZITUL ŞI TAXA*) PE TEREN │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ ││ IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN - ││ TERENURI CU CONSTRUCŢII ││ Art. 258 alin. (2) │├───────┬───────────────────────────────────┬──────────────────────────────────┤│ │ NIVELURILE INDEXATE PENTRU │ NIVELURILE APLICABILE ││ Zona │ ANUL 2006 │ ÎN ANUL FISCAL 2007 ││ în │ - lei/ha**) - │ - lei/ha**) - ││ ca- ├───────────────────────────────────┼──────────────────────────────────┤│ drul │Nivelurile impozitului, pe ranguri │Nivelurile impozitului/taxei, pe ││ lo- │ de localităţi │ ranguri de localităţi ││ ca- ├─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┬─────┬────┤│ li- │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ ta- │ 0 │ I │ II │ III │ IV │ V │ 0 │ I │ II │ III │ IV │ V ││ tii │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│ A │7.404│6.148│5.401│4.681│ 636 │ 509 │7.404│6.148│5.401│4.681│ 636 │ 509│├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│ B │6.148│4.648│3.768│3.180│ 509 │ 382 │6.148│4.648│3.768│3.180│ 509 │ 382│├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│ C │4.648│3.180│2.385│1.511│ 382 │ 254 │4.648│3.180│2.385│1.511│ 382 │ 254│├───────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼────┤│ D │3.180│1.511│1.261│ 880 │ 249 │ 127 │3.180│1.511│1.261│ 880 │ 249 │ 127│├───────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴────┤│ ││ IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN INTRAVILAN ││ - ORICE ALTA CATEGORIE DE FOLOSINTA DECÂT CEA ││ DE TERENURI CU CONSTRUCŢII - ││ Art. 258 alin. (4) │├───────┬──────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┤│ Nr. │ Zona │ NIVELURILE INDEXATE │ NIVELURILE APLICABILE ││ crt.│ │ PENTRU ANUL 2006 │ ÎN ANUL FISCAL 2007 ││ │ │ │ ││ │ │ - lei/ha**) -│ Zona - lei/ha - ││ │Categoria ├─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┤│ │de folosinţă │ Zona│ Zona│ Zona│ Zona│ │ │ │ ││ │ │ A │ B │ C │ D │ A │ B │ C │ D │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 1 │Teren arabil │ 20 │ 15 │ 13 │ 11 │ 20 │ 15 │ 13 │ 11 │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 2 │Pasune │ 15 │ 13 │ 11 │ 9 │ 15 │ 13 │ 11 │ 9 │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 3 │Faneata │ 15 │ 13 │ 11 │ 9 │ 15 │ 13 │ 11 │ 9 │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 4 │Vie │ 33 │ 25 │ 20 │ 13 │ 33 │ 25 │ 20 │ 13 │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 5 │Livada │ 38 │ 33 │ 25 │ 20 │ 38 │ 33 │ 25 │ 20 │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 6 │Padure sau alt │ 20 │ 15 │ 13 │ 11 │ 20 │ 15 │ 13 │ 11 ││ │teren cu vegetaţie │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │forestieră │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 7 │Terenuri cu ape │ 11 │ 9 │ 6 │ x │ 11 │ 9 │ 6 │ x │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 8 │Drumuri şi cai ferate │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 9 │Neproductiv │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────┴──────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│ *) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică││sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, ││concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se ││stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, ││locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz,││în condiţii similare impozitului pe teren. ││ **) În cazul impozitului pe terenurile amplasate în intravilan pentru a nu ││majoră sau diminua, după caz, nivelurile respective, ca efect al rotunjirilor ││la a doua zecimala în urma conversiei generata de aplicarea Legii nr. 348/2004│privind denominarea monedei naţionale, s-a procedat la raportarea nivelurilor ││impozitului pe teren în lei/ha, ţinând seama de faptul ca 1 mp = 0,0001 ha. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ IMPOZITUL/TAXA*) PE TERENURILE AMPLASATE ÎN EXTRAVILAN ││ ││ Art. 258 alin. (6) - lei/ha - │├───────┬──────────────────────┬───────────────────────┬───────────────────────┤│ Nr. │ Zona │ NIVELURILE INDEXATE │ NIVELURILE APLICABILE ││ crt.│ │ PENTRU ANUL 2006 │ ÎN ANUL FISCAL 2007 ││ │ ├───────────────────────┼───────────────────────┤│ │ │ │ ││ │Categoria de folosinţă│ Zona │ Zona │├───────┼──────────────────────┼─────┬─────┬─────┬─────┼─────┬─────┬─────┬─────┤│ 0 │ 1 │ A │ B │ C │ D │ A │ B │ C │ D │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 1 │Teren cu construcţii │ 22 │ 20 │ 18 │ 16 │ 22 │ 20 │ 18 │ 16 │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 2 │Arabil │ 36 │ 34 │ 32 │ 30 │ 36 │ 34 │ 32 │ 30 │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 3 │Pasune │ 20 │ 18 │ 16 │ 14 │ 20 │ 18 │ 16 │ 14 │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 4 │Faneata │ 20 │ 18 │ 16 │ 14 │ 20 │ 18 │ 16 │ 14 │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 5 │Vie pe rod, alta decât│ 40 │ 38 │ 36 │ 34 │ 40 │ 38 │ 36 │ 34 ││ │cea prevăzută la nr. │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │crt. 5.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 5.1 │Vie până la intrarea │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x ││ │pe rod │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 6 │Livada pe rod, alta │ 40 │ 38 │ 36 │ 34 │ 40 │ 38 │ 36 │ 34 ││ │decât cea prevăzută la│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nr. crt. 6.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 6.1 │Livada până la │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x ││ │intrarea pe rod │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 7 │Padure sau alt teren │ 12 │ 10 │ 8 │ 6 │ 12 │ 10 │ 8 │ 6 ││ │cu vegetaţie │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │forestieră cu excepţia│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │celui prevăzut la │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │nr. crt. 7.1 │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 7.1 │Padure în vârsta de │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x ││ │până la 20 de ani şi │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │padure cu rol de │ │ │ │ │ │ │ │ ││ │protecţie │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 8 │Teren cu apa, altul │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 │ 4 │ 3 │ 2 │ 1 ││ │decât cel cu amenajări│ │ │ │ │ │ │ │ ││ │piscicole │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 8.1 │Teren cu amenajări │ 24 │ 22 │ 20 │ 18 │ 24 │ 22 │ 20 │ 18 ││ │piscicole │ │ │ │ │ │ │ │ │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 9 │Drumuri şi cai ferate │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────┼──────────────────────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┼─────┤│ 10 │Teren neproductiv │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ x │├───────┴──────────────────────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┴─────┤│ *) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, pentru terenurile proprietate publică││sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale, ││concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, se ││stabileşte taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, ││locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosinţă, după ││caz, în condiţii similare impozitului pe teren. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ CAPITOLUL IV - TAXA ASUPRA MIJLOACELOR DE TRANSPORT/IMPOZITUL PE ││ MIJLOACELE DE TRANSPORT*) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│Art. 263 alin. (2) │├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│ │ NIVELURILE │ NIVELURILE ││ Mijloc de transport cu tracţiune │ INDEXATE PENTRU │ APLICABILE ÎN ANUL ││ mecanică │ ANUL 2006 │ FISCAL 2007 │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ │ │Suma, în lei, pentru││ │ valoarea taxei │fiecare grupa de ││ │ - lei/500cmc sau │200 cmc sau fractiu-││ │ fracţiune - │ne din aceasta │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Autoturisme cu capacitatea │ 7 │ x ││ cilindrică de până la 2.000 cmc, │ │ ││ inclusiv │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Autoturisme cu capacitatea │ │ ││ cilindrică de peste 2.000 cmc │ 9 │ x │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Autobuze, autocare, microbuze │ 15 │ x │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Alte vehicule cu tracţiune │ │ ││ mecanică cu masa totală maxima │ 16 │ x ││ autorizata de până la 12 t inclusiv│ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Tractoare înmatriculate │ 10 │ x │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Motociclete, motorete şi │ │ ││ scutere │ 4 │ x │├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│ *) Începând cu data de 1 ianuarie 2007, sintagma "impozitul pe mijloacele de ││transport" înlocuieşte sintagma "taxa asupra mijloacelor de transport" │├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│ Tipuri de autovehicule │ x │ x │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│1. Motorete, scutere, motociclete │ x │ 7 ││şi autoturisme cu capacitatea │ │ ││cilindrică de până la 1600 cmC │ │ ││inclusiv │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│2. Autoturisme cu capacitatea │ x │ 15 ││cilindrică între 1601 cmc şi │ │ ││2000 cmc inclusiv │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│3. Autoturisme cu capacitatea │ x │ 30 ││cilindrică între 2001 cmc şi │ │ ││2600 cmc inclusiv │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│4. Autoturisme cu capacitatea │ x │ 60 ││cilindrică între 2601 cmc şi │ │ ││3000 cmc inclusiv │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│5. Autoturisme cu capacitatea │ x │ 120 ││cilindrică peste 3001 cmc │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│6 Autobuze, autocare, microbuze │ x │ 20 │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│7. Alte autovehicule cu masa totală │ x │ 25 ││maxima autorizata de până la 12 tone│ │ ││inclusiv, precum şi autoturismele │ │ ││de teren din producţie interna │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│8. Tractoare înmatriculate │ x │ 15 │├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│ Autovehicule de transport marfa cu masa totală autorizata de peste 12 tone ││ ││ Art. 263 alin. (4) şi art. 292 alin. (3) │├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│ │ NIVELURILE │ NIVELURILE ││ Numărul axelor şi masa totală │ INDEXATE PENTRU │APLICABILE ÎN ANUL ││ maxima autorizata │ ANUL 2006 │ FISCAL 2007 ││ ├────────────────────┼────────────────────┤│ │ Taxa, în lei │Impozitul, în lei ││ ├──────────┬─────────┼──────────┬─────────┤│ │Vehicule │Vehicule │Vehicule │ ││ │cu sistem │cu alt │cu sistem │Vehicule ││ │de suspen-│sistem de│de suspen-│cu alt ││ │sie pneu- │suspensie│sie pneuma│sistem de││ │matica sau│ │tica sau │suspensie││ │un echiva-│ │un echiva-│ ││ │lent │ │lent │ ││ │recunoscut│ │recunoscut│ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ I. Vehicule cu doua axe │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 1. Masa peste 12 t, dar nu mai mult│ │ │ │ ││ de 13 t │ 100 │ 110 │ 100 │ 110 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 2. Masa peste 13 t, dar nu mai mult│ │ │ │ ││ de 14 t │ 110 │ 167 │ 110 │ 218 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 3. Masa peste 14 t, dar nu mai mult│ │ │ │ ││ de 15 t │ 167 │ 235 │ 218 │ 307 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 4. Masa peste 15 t │ 235 │ 533 │ 307 │ 694 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ II. Vehicule cu trei axe │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 1. Masa peste 15 t, dar nu mai mult│ │ │ │ ││ de 17 t │ 110 │ 120 │ 110 │ 137 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 2. Masa peste 17 t, dar nu mai mult│ │ │ │ ││ de 19 t │ 120 │ 216 │ 137 │ 281 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 3. Masa peste 19 t, dar nu mai mult│ │ │ │ ││ de 21 t │ 216 │ 280 │ 281 │ 365 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 4. Masa peste 21 t, dar nu mai mult│ │ │ │ ││ de 23 t │ 280 │ 432 │ 365 │ 563 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 5. Masa peste 23 t, dar nu mai mult│ │ │ │ ││ de 25 t │ 432 │ 671 │ 563 │ 874 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 6. Masa peste 25 t │ 432 │ 671 │ 563 │ 874 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ III. Vehicule cu patru axe │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 1. Masa peste 23 t, dar nu mai mult│ │ │ │ ││ de 25 t │ 280 │ 284 │ 365 │ 370 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 2. Masa peste 25 t, dar nu mai mult│ │ │ │ ││ de 27 t │ 284 │ 443 │ 370 │ 578 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 3. Masa peste 27 t, dar nu mai mult│ │ │ │ ││ de 29 t │ 443 │ 704 │ 578 │ 917 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 4. Masa peste 29 t, dar nu mai mult│ │ │ │ ││ de 31 t │ 704 │1.044 │ 917 │1.361 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 5. Masa peste 31 t │ 704 │1.044 │ 917 │1.361 │├────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤│ Combinatii de autovehicule (autovehicule ││ articulate sau trenuri rutiere) de transport marfa ││ cu masa totală maxima autorizata de peste 12 tone ││ Art. 263 alin. (5) şi art. 292 alin. (3) │├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│ │ NIVELURILE │ NIVELURILE ││ Numărul axelor şi masa totală │ INDEXATE PENTRU │APLICABILE ÎN ANUL ││ maxima autorizata │ ANUL 2006 │ FISCAL 2007 ││ ├────────────────────┼────────────────────┤│ │ Taxa, în lei │Impozitul, în lei ││ ├──────────┬─────────┼──────────┬─────────┤│ │Axa/axe │Axa/Axe │Axa/axe │Axa/Axe ││ │motoare cu│motoare │motoare cu│motoare ││ │suspensie │cu alt │suspensie │cu alt ││ │pneumatica│sistem de│pneumatica│sistem de││ │sau un │suspensie│sau un │suspensie││ │echivalent│ │echivalent│ ││ │recunoscut│ │recunoscut│ │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ I. Vehicule cu 2+1 axe │ X │ X │ X │ X │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 1. Masa peste 12 t, dar nu mai mult│ │ │ │ ││ de 14 t │ 100 │ 110 │ 100 │ 110 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 2. Masa peste 14 t, dar nu mai mult│ │ │ │ ││ de 16 t │ 110 │ 120 │ 110 │ 120 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 3. Masa peste 16 t, dar nu mai mult│ │ │ │ ││ de 18 t │ 120 │ 130 │ 120 │ 130 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 4. Masa peste 18 t, dar nu mai mult│ │ │ │ ││ de 20 t │ 130 │ 140 │ 130 │ 140 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 5. Masa peste 20 t, dar nu mai mult│ │ │ │ ││ de 22 t │ 140 │ 150 │ 140 │ 190 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 6. Masa peste 22 t, dar nu mai mult│ │ │ │ ││ de 23 t │ 150 │ 189 │ 190 │ 246 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 7. Masa peste 23 t, dar nu mai mult│ │ │ │ ││ de 25 t │ 189 │ 340 │ 246 │ 443 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 8. Masa peste 25 t │ 340 │ 597 │ 443 │ 778 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ II. Vehicule cu 2+2 axe │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 1. Masa peste 23 t, dar nu mai mult│ │ │ │ ││ de 25 t │ 120 │ 136 │ 120 │ 177 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 2. Masa peste 25 t, dar nu mai mult│ │ │ │ ││ de 26 t │ 136 │ 224 │ 177 │ 291 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 3. Masa peste 26 t, dar nu mai mult│ │ │ │ ││ de 28 t │ 224 │ 329 │ 291 │ 428 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 4. Masa peste 28 t, dar nu mai mult│ │ │ │ ││ de 29 t │ 329 │ 397 │ 428 │ 517 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 5. Masa peste 29 t, dar nu mai mult│ │ │ │ ││ de 31 t │ 397 │ 651 │ 517 │ 849 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 6. Masa peste 31 t, dar nu mai mult│ │ │ │ ││ de 33 t │ 651 │ 904 │ 849 │ 1178 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 7. Masa peste 33 t, dar nu mai mult│ │ │ │ ││ de 36 t │ 904 │ 1373 │ 1178 │ 1789 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 8. Masa peste 36 t │ 904 │ 1373 │ 1178 │ 1789 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ III. Vehicule cu 2+3 axe │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 1. Masa peste 36 t, dar nu mai mult│ │ │ │ ││ de 38 t │ 719 │ 1001 │ 938 │ 1305 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 2. Masa peste 38 t │ 1001 │ 1361 │ 1305 │ 1774 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ IV. Vehicule cu 3+2 axe │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 1. Masa peste 36 t, dar nu mai mult│ │ │ │ ││ de 38 t │ 636 │ 883 │ 829 │ 1150 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 2. Masa peste 38 t, dar nu mai mult│ │ │ │ ││ de 40 t │ 883 │ 1221 │ 1150 │ 1591 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 3. Masa peste 40 t │ 1221 │ 1806 │ 1591 │ 2354 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ V. Vehicule cu 3+3 axe │ x │ x │ x │ x │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 1. Masa peste 36 t, dar nu mai mult│ │ │ │ ││ de 38 t │ 362 │ 437 │ 471 │ 570 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 2. Masa peste 38 t, dar nu mai mult│ │ │ │ ││ de 40 t │ 437 │ 653 │ 570 │ 851 │├────────────────────────────────────┼──────────┼─────────┼──────────┼─────────┤│ 3. Masa peste 40 t │ 653 │ 1040 │ 851 │ 1356 │├────────────────────────────────────┴──────────┴─────────┴──────────┴─────────┤│ Art. 263 alin. (6) Remorci, semiremorci sau rulote │├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│ │ NIVELURILE │ NIVELURILE ││ Masa totală maxima autorizata │ INDEXATE PENTRU │APLICABILE ÎN ANUL ││ │ ANUL 2006 │ FISCAL 2007 ││ ├────────────────────┼────────────────────┤│ │ Taxa, în lei │Impozitul, în lei │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ a) Până la 1 tona inclusiv │ 7 │ 7 │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ b) Peste 1 t, dar nu mai mult │ 24 │ 24 ││ de 3 t │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ c) Peste 3 t, dar nu mai mult │ 37 │ 37 ││ de 5 t │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ d) Peste 5 tone │ 46 │ 46 │├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│ Art. 263 alin. (7) Mijloace de transport pe apa │├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│ 1. Luntre, barci fără motor, │ 13 │ X ││ scutere de apa, folosite pentru uz│ │ ││ şi agrement personal │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 2. Barci fără motor, folosite în │ │ ││ alte scopuri │ 38 │ X │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 3. Barci cu motor │ 75 │ X │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 4. Bacuri, poduri plutitoare │ 627 │ X │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 5. Şalupe │ 376 │ X │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 6. Iahturi │ 1882 │ X │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 7. Remorchere şi impingatoare: │ X │ X │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ a) Până la 500 CP inclusiv │ 376 │ X │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ b) Peste 500 CP, dar nu peste │ 627 │ X ││ 2.000 CP │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ c) Peste 2000 CP, dar nu peste │ 1004 │ X ││ 4.000 CP │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ d) Peste 4.000 CP │ 1505 │ X │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 8. Vapoare - pentru fiecare │ │ ││ 1.000 tdw sau fracţiune din │ │ ││ acesta │ 126 │ X │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 9. Ceamuri, slepuri şi barje │ X │ X ││ fluviale: │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ a) Cu capacitatea de încărcare │ 126 │ X ││ până la 1.500 tone inclusiv │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ b) Cu capacitatea de încărcare de │ 188 │ X ││ peste 1.500 tone, dar nu peste │ │ ││ 3.000 tone │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ c) Cu capacitatea de încărcare de │ 314 │ X ││ peste 3.000 tone │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 1. Luntre, barci fără motor, │ X │ 15 ││ folosite pentru pescuit şi uz │ │ ││ personal │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 2. Barci fără motor, folosite în │ │ ││ alte scopuri │ X │ 40 │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 3. Barci cu motor │ X │ 150 │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 4. Nave de sport şi agrement*) │ X │ între 0 şi 800 │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 5. Scutere de apa │ X │ 150 │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 6. Remorchere şi impingatoare: │ X │ X │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ a) Până la 500 CP inclusiv │ X │ 400 │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ b) Peste 500 CP şi până la │ X │ 650 ││ 2.000 CP, inclusiv │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ c) Peste 2000 CP şi până la │ X │ 1.000 ││ 4.000 CP, inclusiv │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ d) Peste 4.000 CP │ X │ 1.600 │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 7. Vapoare - pentru fiecare │ │ ││ 1.000 tdw sau fracţiune din │ │ ││ acesta │ X │ 130 │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 8. Ceamuri, slepuri şi barje │ X │ X ││ fluviale: │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ a) Cu capacitatea de încărcare │ X │ 130 ││ până la 1.500 tone, inclusiv │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ b) Cu capacitatea de încărcare de │ X │ 200 ││ peste 1.500 tone, şi până la │ │ ││ 3.000 tone, inclusiv │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ c) Cu capacitatea de încărcare de │ X │ 350 ││ peste 3.000 tone │ │ │├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│*) Criteriile de stabilire a cuantumului impozitului vor fi prevăzute în ││normele metodologice de aplicare a prezentului cod. │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ CAPITOLUL V - TAXA PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR, ││ AVIZELOR ŞI A AUTORIZAŢIILOR │├────────────────────┬───────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│ │ Taxa pentru │ │ ││ Art. 267 alin. (1) │ eliberarea │ │ ││ │certificatului │ │ NIVELURILE ││ │de urbanism, │ NIVELURILE │ APLICABILE ÎN ANUL ││ │în mediu urban │ INDEXATE PENTRU │ FISCAL 2007 ││────────────────────┴───────────────┤ ANUL 2006 │ ││ Suprafaţa pentru care se obţine ├────────────────────┼────────────────────┤│ certificatul de urbanism │ Taxa, în lei │ Taxa, în lei │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ a) Până la 150 mp inclusiv │ 3 - 4 │ 3 - 4 │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ b) Între 151 şi 250 mp inclusiv │ 4 - 5 │ 4 - 5 │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ c) Între 251 şi 500 mp inclusiv │ 5 - 7 │ 5 - 7 │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ d) Între 501 şi 750 mp inclusiv │ 7 - 8 │ 7 - 8 │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ e) Între 751 şi 1.000 mp inclusiv│ 8 - 10 │ 8 - 10 │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ f) Peste 1.000 mp │ 10+0,01 lei/mp │ 10+0,01 lei/mp ││ │ pentru fiecare mp │ pentru fiecare mp ││ │ care depăşeşte │ care depăşeşte ││ │ 1.000 mp │ 1.000 mp │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Art. 267 alin. (4) │ între 0 şi 6 │ între 0 şi 6 ││ Taxa pentru eliberarea autorizaţiei│ inclusiv, pentru │ inclusiv, pentru ││ de foraje sau excavari │ fiecare mp afectat │ fiecare mp afectat │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Art. 267 alin. (7) │ între 0 şi 6 │ între 0 şi 6 ││ Taxa pentru eliberarea autorizaţiei│ inclusiv, pentru │ inclusiv, pentru ││ de construire pentru chioscuri, │ fiecare mp │ fiecare mp ││ tonete, cabine, spaţii de │de suprafaţa ocupată│de suprafaţa ocupată││ expunere, situate pe căile şi în │ de construcţie │ de construcţie ││ spaţiile publice, precum şi │ │ ││ pentru amplasarea corpurilor şi a │ │ ││ panourilor de afisaj, a firmelor │ │ ││ şi reclamelor │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Art. 267 alin. (11) │ între 0 şi 9, │ între 0 şi 9, ││ Taxa pentru eliberarea unei │ inclusiv, pentru │ inclusiv, pentru ││ autorizaţii privind lucrările │ fiecare racord │ fiecare racord ││ de racorduri şi bransamente la │ │ ││ reţele publice de apa, │ │ ││ canalizare, gaze, termice, │ │ ││ energie electrica, telefonie şi │ │ ││ televiziune prin cablu │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Art. 267 alin. (12) │ între 0 şi 11, │ între 0 şi 11, ││ Taxa pentru avizarea certifica- │ inclusiv │ inclusiv ││ tului de urbanism de către comisia│ │ ││ de urbanism şi amenajarea terito- │ │ ││ riului, de către primari sau │ │ ││ de structurile de specialitate │ │ ││ din cadrul consiliului judeţean │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Art. 267 alin. (13) │ între 0 şi 7, │ între 0 şi 7, ││ Taxa pentru eliberarea certifica- │ inclusiv │ inclusiv ││ tului de nomenclatura stradala │ │ ││ şi adresa │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Art. 268 alin. (1) │ │ ││ Taxa pentru eliberarea unei │ │ ││ autorizaţii pentru desfăşurarea │ │ ││ unei activităţi economice: │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 1. în mediul rural │între 0 şi 11, │între 0 şi 11, ││ │inclusiv │inclusiv │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ 2. în mediul urban │ între 0 şi 57, │ între 0 şi 57 ││ │ inclusiv │ inclusiv │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Art. 268 alin. (2) │ între 0 şi 14, │ între 0 şi 14, ││ Taxa pentru eliberarea autoriza- │ inclusiv │ inclusiv ││ tiilor de funcţionare │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Art. 268 alin. (3) │ între 0 şi 23, │ între 0 şi 23, ││ Taxa pentru eliberarea de copii │ inclusiv, pentru │ inclusiv, pentru ││ heliografice de pe planuri │ fiecare mp sau │ fiecare mp sau ││ cadastrale sau de pe alte asemenea│ fracţiune de mp │ fracţiune de mp ││ planuri, deţinute de consiliile │ │ ││ locale │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Art. 268 alin. (4) │ între 0 şi 57, │ între 0 şi 57, ││ Taxa pentru eliberarea certifica- │ inclusiv │ inclusiv ││ tului de producător │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ Art. 268 alin. (5) │ x │ între 0 şi 3000, ││ Taxa pentru eliberarea/vizarea │ │ inclusiv ││ anuală a autorizaţiei privind │ │ ││ desfăşurarea activităţii de │ │ ││ alimentaţie publică │ │ │├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│ CAPITOLUL VI - ││ TAXA PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA ŞI PUBLICITATE │├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│ │ │ NIVELURILE APLI- ││ Art. 271 alin. (2) │NIVELURILE INDEXATE │CABILE PENTRU ANUL ││ Taxa pentru afisaj în scop de │PENTRU ANUL 2006 │ FISCAL 2007 ││ reclama şi publicitate ├────────────────────┼────────────────────┤│ │- lei/mp sau │ - lei/mp sau ││ │ fracţiune de mp - │ fracţiune de mp - │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ a) în cazul unui afisaj situat în │ între 0 şi 23, │ între 0 şi 23, ││ locul în care persoana derulează │ inclusiv │ inclusiv ││ o activitate economică │ │ │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ b) în cazul oricărui alt panou, │ între 0 şi 17, │ între 0 şi 17, ││ afisaj sau structura de afisaj │ inclusiv │ inclusiv ││ pentru reclama şi publicitate │ │ │├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│ CAPITOLUL VII - IMPOZITUL PE SPECTACOLE │├────────────────────────────────────┬────────────────────┬────────────────────┤│Art. 275 alin. (2) │ │ NIVELURILE ││ │NIVELURILE INDEXATE │ APLICABILE PENTRU ││ Manifestarea artistică sau │ PENTRU ANUL 2006 │ ANUL FISCAL 2007 ││ activitatea distractiva: ├────────────────────┼────────────────────┤│ │ - lei/mp - │ - lei/mp - │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ a) în cazul videotecilor │ între 0 şi 1, │ între 0 şi 1, ││ │ inclusiv │ inclusiv │├────────────────────────────────────┼────────────────────┼────────────────────┤│ b) în cazul discotecilor │ între 0 şi 2, │ între 0 şi 2, ││ │ inclusiv │ inclusiv │├────────────────────────────────────┴────────────────────┴────────────────────┤│ CAPITOLUL XIII - SANCŢIUNI │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│ LIMITELE MINIME Şi MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR FIZICE │├──────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────┤│ │NIVELURILE ACTUALIZATE │NIVELURILE ACTUALIZATE ││ │PENTRU ANUL 2006 │PENTRU ANUL 2007 ││ ├───────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Art. 294 alin. (3)│Contravenţia prevăzută la alin.│Contravenţia prevăzută la ││ │(2) lit. a) se sancţionează cu │alin. (2) lit. a) se ││ │amenda de la 60 de lei la │sancţionează cu amendă de ││ │110 lei, iar cea de la lit. b) │la 50 de lei la 200 de lei,││ │cu amendă de la 110 lei │iar cele de la lit. b)-d) ││ │la 340 de lei. │cu amendă de la 200 de lei ││ │ │la 500 de lei. │├──────────────────┼───────────────────────────────┼───────────────────────────┤│Art. 294 alin. (4)│Încălcarea normelor tehnice │Încălcarea normelor tehnice││ │privind tipărirea, │privind tipărirea, ││ │înregistrarea, vânzarea, │înregistrarea, vânzarea, ││ │evidenta şi gestionarea, după │evidenta şi gestionarea, ││ │caz, a abonamentelor şi a │după caz, a abonamentelor ││ │biletelor de intrare la │şi a biletelor de intrare ││ │spectacole constituie │la spectacole constituie ││ │contravenţie şi se sancţionează│contravenţie şi se ││ │cu amendă de la 230 de lei │sancţionează cu amendă de ││ │la 1.130 de lei. │la 230 de lei la 1.130 de ││ │ │lei. │├──────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────┤│ LIMITELE MINIME ŞI MAXIME ALE AMENZILOR ÎN CAZUL PERSOANELOR JURIDICE │├──────────────────┬───────────────────────────────┬───────────────────────────┤│ │NIVELURILE ACTUALIZATE │NIVELURILE ACTUALIZATE ││ │PENTRU ANUL 2006 │PENTRU ANUL 2007 ││ ├───────────────────────────────┼───────────────────────────┤│ │ │(6) În cazul persoanelor ││ │ │juridice, limitele minime ││ │ │şi maxime ale amenzilor ││ │ │prevăzute la alin. (3) şi ││ │ │(4) se majorează cu 300%, ││ │ │respectiv: ││ │Contravenţia prevăzută la alin.│Contravenţia prevăzută la ││ │(2) lit. a) se sancţionează cu │alin. (2) lit. a) se ││ │amenda de la 240 de lei la 440 │sancţionează cu amendă de ││ │de lei, iar cea de la lit. b) │la 200 de lei la 800 de lei││ │cu amendă de la 440 lei │iar cele de la lit. b)-d) ││ │la 1.360 de lei. │cu amendă de la 800 de lei ││ │ │la 2000 de lei. ││Art. 294 alin. (6)│Încălcarea normelor tehnice │Încălcarea normelor tehnice││ │privind tipărirea, │privind tipărirea, ││ │înregistrarea, vânzarea, │înregistrarea, vânzarea, ││ │evidenta şi gestionarea, după │evidenta şi gestionarea, ││ │caz, a abonamentelor şi a │după caz, a abonamentelor ││ │biletelor de intrare la │şi a biletelor de intrare ││ │spectacole constituie │la spectacole constituie ││ │contravenţie şi se sancţionează│contravenţie şi se ││ │cu amendă de la 920 de lei │sancţionează cu amendă de ││ │la 4.520 de lei. │la 920 de lei la 4.520 de ││ │ │lei. │└──────────────────┴───────────────────────────────┴───────────────────────────┘NOTĂ:Prin hotărârile privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2007, adoptate de către autorităţile deliberative ale administraţiei publice locale, în termen de până la 45 de zile calendaristice de la data publicării prezentei hotărâri în Monitorul Oficial al României, Partea I, ţinând seama de competenţa acestor autorităţi de a putea majoră impozitele şi taxele locale cu până la 20%, cu excepţia taxelor prevăzute la art. 263 alin. (4) şi (5) şi la art. 295 alin. (11) lit. b)-d), potrivit prevederilor art. 287 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, pentru uşurarea calculelor se recomanda ca nivelurile impozitelor şi taxelor locale stabilite în suma fixa să fie rotunjite la leu prin adaos, fără a depăşi cota adiţională de 20%.II. LEGEA NR. 146/1997 privind taxele judiciare de timbru, cu modificările şi completările ulterioare────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                               NIVELURILE NIVELURILE                                               AJUSTATE APLICABILE                                                PENTRU ÎN ANUL FISCAL       Extras din norma juridică ANUL 2006 2007                                               Taxa, în lei Taxa, în lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Art. 2. - (1) Acţiunile şi cererile   evaluabile în bani, introduse la   instanţele judecătoreşti, se   taxeaza astfel: X X──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) până la valoarea - plafon valoric    de 39,00 lei pentru anul 2006 2 2    inclusiv    până la valoarea - plafon valoric    de 39,00 lei pentru anul 2007    inclusiv──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) între 39,01 lei - plafon valoric 2 lei + 10% 2 lei + 10%    şi 388,00 lei pentru anul 2006 pentru ce pentru ce    între 39,01 lei - plafon valoric depăşeşte depăşeşte    şi 388,00 lei pentru anul 2007 39 lei 39 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) între 388,01 lei - plafon valoric 37 lei + 8% 37 lei + 8%    şi 3.879,00 lei pentru anul 2006 pentru ce pentru ce    între 388,01 lei - plafon caloric depăşeşte depăşeşte    şi 3.879,00 lei pentru anul 2007 388 lei 388 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── d) între 3.879,01 lei - plafon valoric 316 lei + 6% 316 lei + 6%    şi 19.395,00 lei pentru anul 2006 pentru ce pentru ce    între 3.879,01 lei - plafon valoric depăşeşte depăşeşte    şi 19.395,00 lei pentru anul 2007 3.879 lei 3.879 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── e) între 19.395,01 lei - plafon valoric 1.247 lei + 4% 1.247 lei + 4%    şi 38.790,00 lei pentru anul 2006 pentru ce pentru ce    între 19.395,01 lei - plafon valoric depăşeşte depăşeşte    şi 38.790,00 lei pentru anul 2007 19.395 lei 19.395 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── f) între 38.790,01 lei - plafon valoric 2.023 lei + 2% 2.023 lei + 2%    şi 193.948,00 lei pentru anul 2006 pentru ce pentru ce    între 38.790,01 lei - plafon valoric depăşeşte depăşeşte    şi 193.948,00 lei pentru anul 2007 38.790 lei 38.790 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── g) peste 193.948,00 - plafon valoric 5.126 lei + 1% 5.126 lei + 1%    lei pentru anul 2006 pentru ce pentru ce    peste 193.948,00 - plafon valoric depăşeşte depăşeşte    lei pentru anul 2007 193.948 lei 193.948 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (2) ................ Taxa aferentă acestei contestaţii nu poate depăşi suma de ..............*), indiferent de valoarea contestată 194 *) 194 *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Art. 3 - Acţiunile şi cererile neevaluabile în bani se taxeaza astfel: x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) cereri pentru constatarea existenţeisau neexistentei unui drept, făcute încadrul art. 111 din Codul de procedurăcivilă 19 19──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a^1) cereri în anularea sau declararea      nulităţii unui act juridic 12 12──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) cereri care privesc dreptul de folosinţăa locuinţelor sau a unor încăperi, nelegatede plată anumitor sume de bani, precum şicereri de ordonanţa preşedinţială al cărorobiect nu este evaluabil în bani 10 10──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) cereri pentru stabilirea calităţii demoştenitor, a masei succesorale, cereride raport, cereri de reducţiune aliberalităţilor şi cereri de partaj 19 19──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── d) cereri de recuzare în materie civilă 4 4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── e) cereri de suspendare a executăriisilite, inclusiv a executării vremelnice,precum şi cereri în legătură cu măsurileasiguratorii 10 10──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── f) cereri de perimare şi cereri pentrueliberarea ordonanţei de adjudecare 10 10──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── g) contestaţii în anulare 10 10──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── h) cereri de revizuire 10 10──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── i) acţiuni de granituire, în cazul încare nu cuprind şi revendicarea uneiporţiuni de teren 19 19──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── j) acţiuni posesorii şi cereri care auca obiect servituţi 19 19──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── k) cereri de strămutare în materie civilă 4 4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── l) cereri pentru investirea cu formulaexecutorie a hotărârilor judecătoreştipronunţate în ţara sau în alte tari şia oricăror alte hotărâri sau înscrisuriprevăzute de lege, care nu suntexecutorii potrivit legii 4 4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── m) cereri introduse de cei vătămaţi îndrepturile lor printr-un actadministrativ sau prin refuzulnejustificat al unei autorităţiadministrative de a le rezolva cerereareferitoare la un drept recunoscutde lege: x x────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  - cererea pentru anularea actului sau,după caz, recunoaşterea dreptului pretins,precum şi pentru eliberarea unuicertificat, unei adeverinte sau oricăruialt înscris 4 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  - cererea cu caracter patrimonial, princare se solicita şi repararea pagubelorsuferite - 10% din valoarea pretinsa,dar nu mai mult de ........*) 39 *) 39 *)──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── n) cereri pentru refacerea înscrisurilorşi a hotărârilor dispărute, precum şicereri de repunere în termen 4 4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── o) cereri pentru încuviinţareaexecutării silite 10 10──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── o^1) cereri pentru emiterea somaţieide plată 39 39──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── p) cereri privind instituirea de măsuriasiguratorii asupra navelor şi aeronavelor 388 388──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── r) cereri de asistenţa judiciară, formulatede autorităţile străine, dacă princonvenţii internaţionale sau pe bază dereciprocitate nu s-a stabilit ca asistenţajudiciară internationala seefectuează gratuit: x x────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  - înmânarea de acte judiciare sauextrajudiciare 39 39────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  - efectuarea de comisii rogatorii 78 78──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── s) cereri de înfiinţare a popririi 10 10──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── t) cereri pentru eliberarea de cătreinstanţele judecătoreşti de copii depe hotărârile judecătoreşti, cu menţiuneaca sunt definitive sau irevocabile 2 2──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── t) cereri pentru legalizarea de copii depe înscrisurile aflate la dosar, pentrufiecare exemplar de copie în parte 1/pagina 1/pagina──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── t^1) cereri pentru eliberarea oricăroralte certificate prin care se atesta faptesau situaţii rezultate din evidenteleinstanţelor de judecată sau cu privirela dosarele aflate în arhiva acestora 1 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── u) notificările şi somatiile comunicateprin executorii judecătoreşti, defiecare comunicare 4 4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── v) cereri adresate Ministerului Justiţieipentru supralegalizarea înscrisurilor saucopiilor de pe înscrisuri, destinate a fiutilizate în străinătate 1 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── x) cereri adresate Ministerului Justiţieipentru autorizarea traducatorilorşi interpreţilor 19 19────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Art. 4. - Cereri pentru acordarea personalităţii juridice, pentru autorizarea funcţionarii x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) cereri pentru înregistrarea partidelorpolitice 39 39──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) cereri pentru acordarea personalităţiijuridice asociaţiilor fără scop lucrativ,fundaţiilor, uniunilor şi federaţiilor depersoane juridice fără scop lucrativ,precum şi pentru modificarea actelorconstitutive ale acestora 19 19────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Art. 5. - Cererile formulate în domeniul  drepturilor de autor şi de inventator  se taxeaza după cum urmează: x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) cereri pentru recunoaşterea dreptuluide autor şi a celor conexe, pentruconstatarea încălcării acestora şirepararea prejudiciilor, inclusiv platadrepturilor de autor şi a sumelor cuvenitepentru opere de arta, precum şi pentruluarea de măsuri în scopul preveniriiproducerii unor pagube iminente sau pentruasigurarea repararii acestora 39 39──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) cereri pentru recunoaşterea calităţiide inventator, de titular de brevet, adrepturilor născute din brevetul deinvenţie, din contractele de cesiune şilicenta, inclusiv drepturile patrimonialeale inventatorului 39 39────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Art. 6. - În materie comercială, se taxeaza următoarele cereri: x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) cereri pentru înregistrarea sauautorizarea societăţilor comerciale,precum şi pentru modificarea actelorconstitutive ale acestora, cereri pentruexcluderea unui asociat, precum şi cereride dizolvare şi lichidare a uneisocietăţi comerciale 39 39──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) cereri pentru lichidarea poziţieidominante a unui agent economic 39 39──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) acţiuni, cereri şi contestaţiiintroduse în temeiul Legii nr. 64/1995privind procedura reorganizării judiciareşi a falimentului şi al Legii nr. 83/1998privind procedura falimentului băncilor 39 39──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── d) cereri pentru contestarea devizuluilucrărilor reglementate de art. 67alin. 3 din Legea nr. 26/1996(Codul silvic) 19 19────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Art. 7. - Taxele judiciare de timbru  pentru unele acţiuni şi cereri  referitoare a raporturile de familie  sunt următoarele x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) pentru cererea de divorţ intemeiatape art. 38 alin. 1 şi 2 din Codul familiei 39 39──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) pentru cererea de divorţ intemeiata peart. 38 alin. 3 din Codul familiei, precumşi în cazul în care reclamantul nurealizează venituri sau acestea suntinferioare salariului minim brut pe ţara 8 8──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) pentru cererile de stabilire alocuinţei minorilor, formulate potrivitart. 100 alin. 3 din Codul familiei, pentrucererea de încredinţare a copiilor minori,introdusă separat de acţiunea de divorţ,pentru cererile de reincredintare acopiilor minori ulterior divorţului,pentru acţiunea introdusă de un părintecare a recunoscut unul sau mai mulţicopii, în scopul purtării numelui sau,precum şi pentru cererile de încredinţarea copiilor minori din afară căsătoriei,formulate potrivit art. 65 dinCodul familiei 6 6────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Art. 8. - (1) Cererile formulate potrivit  Legii notarilor publici şi a activităţii  notariale nr. 36/1995 se taxeaza după  cum urmează: x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) cereri pentru soluţionareaconflictelor de competenţa dintrebirourile notarilor publici 8 8──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) plângeri împotriva încheierii derespingere a cererii de îndeplinire aunui act notarial 8 8──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) cereri pentru supralegalizareasemnăturii şi a sigiliului notaruluipublic de către Ministerul Justiţiei 4 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Art. 8^1 - (2) După plata taxelor  succesorale, eliberarea de noi copii  de pe hotărârile judecătoreşti prevăzute  la alin. (1) se taxeaza cu ....*) lei 2 *) 2 *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Art. 8^2. - Cererile formulate potrivit  Legii nr. 188/2000 privind executorii  judecătoreşti, cu modificările şi completările  ulterioare, se taxeaza după cum urmează: x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) cereri pentru soluţionareaconflictelor de competenţa întrebirourile executorilor judecătoreşti 8 8──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) plângeri împotriva refuzuluiexecutorului judecătoresc de a îndepliniun act sau de a efectua o executare silită 8 8──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) cereri pentru supralegalizareasemnăturii şi a ştampilei executoruluijudecătoresc 4 4────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Art. 9. - (1) Transcrierea sau, după caz, intabularea în registrele de publicitate a instrainarilor de imobile, pe bază de acte sub semnatura privată, şi a ordonanţelor de adjudecare se taxeaza în funcţie de valoarea declarata de părţi în act, dar nu mai puţin decât valoarea terenurilor şi construcţiilor, avută în vedere la stabilirea impozitelor, astfel. x x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) până la 388,00 lei - plafon valoric 4%, dar nu 4%, dar nu    inclusiv pentru anul 2006 mai puţin mai puţin    până la 388,00 lei - plafon valoric de 4 lei de 4 lei    inclusiv pentru anul 2007──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) de la 388,01 lei - plafon valoric 16 lei 16 lei    la 1.940,00 lei pentru anul 2006 + 3% pentru + 3% pentru    de la 388,01 lei - plafon valoric suma ce suma ce    la 1.940,00 lei pentru anul 2007 depăşeşte depăşeşte                                                 388 lei 388 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) de la 1.940,01 lei - plafon valoric 62 lei 62 lei    la 3.879,00 lei pentru anul 2006 + 2% pentru + 2% pentru    de la 1.940,01 lei - plafon valoric suma ce suma ce    la 3.879,00 lei pentru anul 2007 depăşeşte depăşeşte                                                 1.940 lei 1.940 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── d) de la 3.879,01 lei - plafon valoric 101 lei 101 lei    la 5.784,00 lei pentru anul 2006 + 1,5% pentru + 1,5% pentru    de la 3.879,01 lei - plafon valoric suma ce suma ce    la 5.784,00 lei pentru anul 2007 depăşeşte depăşeşte                                                  3.879 lei 3.879 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── e) peste 5.784,00 lei - plafon valoric 136 lei 136 lei                            pentru anul 2006 + 1% pentru + 1% pentru    peste 5.784,00 lei - plafon valoric suma ce suma ce                            pentru anul 2007 depăşeşte depăşeşte                                                  5.784 lei 5.784 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (4) Înscrierea drepturilor reale de garanţie(gaj, ipoteca, privilegii, fidejusiunireale) se taxeaza cu 1,5% la cuantumul dincreanta garantat, dar nu mai mult de 39 39──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (5) Orice alte transcrieri, înscrierisau notari în registrele de publicitatea situaţiei juridice a imobilelor, inclusivradierea drepturilor reale de garanţie 4 4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (6) Acţiunile şi cererile prevăzute deDecretul-lege nr. 115/1938 pentruunificarea dispoziţiilor privitoare lacărţile funciare şi de Legea cadastruluişi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996,altele decât cererile de efectuare aoperaţiunilor de publicitate 8 8──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── (7) Eliberarea certificatelor de sarciniîn urma cercetării registrelor detranscripţiuni şi inscriptiuni şi, dupăcaz, a extraselor sau copiilor de cartefunciară 2 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  Art. 11. - (2) Se timbrează cu ....*) lei cererile pentru exercitarea apelului sau recursului împotriva următoarelor hotărâri judecătoreşti: ..... 4 *) 4 *)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Art. 12. - Cererile în vederea declarării  recursului în anulare în cauze civile,  adresate Ministerului Justiţiei sau  Parchetului de pe lângă Curtea Suprema  de Justiţie 8 8────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────   Art. 13. - Toate celelalte acţiuni şi cereri neevaluabile în bani, cu excepţia celor scutite de plată taxei judiciare de timbru potrivit legii 8 8────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────III. ORDONANTA NR. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    ANEXA - LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE ŞI SERVICIILE NOTARIALE,            PRECUM ŞI A ACTELOR ŞI SERVICIILOR NOTARIALE SCUTITE DE PLATA            TAXELOR DE TIMBRU────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                               NIVELURILE NIVELURILE                                               AJUSTATE APLICABILE        Extras din norma juridică PENTRU ANUL ÎN ANUL FISCAL                                                  2006 2007                                               Taxa, în lei Taxa, în lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────         LISTA TAXELOR DE TIMBRU PENTRU ACTELE ŞI SERVICIILE NOTARIALE────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Autentificarea actelor între vii, X X     translative ale dreptului de     proprietate şi ale altor drepturi     reale ce au ca obiect bunuri imobile,     inclusiv actele ce au ca obiect     constituirea ca aport la capitalul     social al dreptului de proprietate sau     al altui drept real asupra bunurilor     imobile se taxeaza la valoarea     stabilită potrivit art. 4 alin. (1),     după cum urmează:──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) până la 14.518,00 lei - plafon valoric 3% dar nu X    inclusiv ptr. anul 2006 mai puţin    până la 14.518,00 lei - plafon valoric de 29 lei    inclusiv ptr. anul 2007───────────────────────────────────────────────────────────── b) de la 14.518 lei - plafon valoric 437 lei + 2%    la 29.149 lei ptr. anul 2006 pentru suma    de la 14.518 lei - plafon valoric ce depăşeşte    la 29.149 lei ptr. anul 2007 14.518 lei───────────────────────────────────────────────────────────── c) de la 29.149 lei - plafon valoric 728 lei +    la 58.185 lei ptr. anul 2006 1,5% pentru    de la 29.149 lei - plafon valoric suma ce    la 58.185 lei ptr. anul 2007 depăşeşte                                                  29.149 lei───────────────────────────────────────────────────────────── d) de la 58.185 lei - plafon valoric 1.164 lei +    la 291.036 lei ptr. anul 2006 1% pentru suma    de la 58.185 lei - plafon valoric ce depăşeşte    la 291.036 lei ptr. anul 2007 58.185 lei───────────────────────────────────────────────────────────── e) de la 291.036 lei - plafon valoric 3.492 lei +    la 582.185 lei ptr. anul 2006 0,75% pentru    de la 291.036 lei - plafon valoric suma ce    la 582.185 lei ptr. anul 2007 depăşeşte                                                 291.036 lei───────────────────────────────────────────────────────────── f) peste 582.185 lei - plafon valoric 5.677 lei +                              ptr. anul 2006 0,5% pentru    peste 582.185 lei - plafon valoric suma ce                              ptr. anul 2007 depăşeşte                                                 582.185 lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Autentificarea testamentelor 9 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Autentificarea actelor de partaj 29 X────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. Autentificarea actelor de lotizare 9 X     (parcelare)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  5. Autentificarea actelor de garanţie,     inclusiv a contractelor de ipoteca 12 x────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  6. Autentificarea contractelor de comodat     şi închiriere de bunuri > 0,5 % din     valoarea bunurilor declarate de părţi     sau, după caz, din cuantumul chiriei     declarate de părţi, dar nu mai puţin 15 *) x     de ......... *) lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  7. Autentificarea procurilor 6 x────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  8. Autentificarea oricăror alte acte al     căror obiect este evaluabil în bani,     necuprinse la pct. 1-8 > 0,5 % din 15 *) x     valoarea declarata de părţi, dar     nu mai puţin de ....... *) lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  9. Autentificarea actelor constitutive ale 29 x     societăţilor comerciale, precum şi a     actelor de modificare a acestora──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 10. Autentificarea actelor constitutive ale 12 x     societăţilor agricole, precum şi a     actelor de modificare a acestora──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 11. Autentificarea actelor de constituire 12 x     şi a statutelor asociaţiilor fără scop     patrimonial şi ale fundaţiilor,     inclusiv a actelor de modificare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 12. Autentificarea oricăror alte acte al 2 x     căror obiect este neevaluabil în bani──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 13. Întocmirea actelor de protest al 29 x     cambiilor, cecurilor şi al altor     titluri la ordin──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 14. Legalizarea semnaturilor, a specime- 6 x     nelor de semnatura şi a sigiliilor,     dare de data certa, certificarea unor     fapte, pentru fiecare act──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 15. Legalizarea de copii de pe înscrisurile 2 x     prezentate de părţi sau din arhiva     notarului public, pentru fiecare copie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 16. Legalizarea traducerii de către notarul 3 x     public autorizat sau legalizarea     semnăturii traducatorului, pentru     fiecare exemplar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 17. Primirea în depozit a înscrisurilor şi 2 x     documentelor pe timp de un an sau     fracţiune de un an, pentru fiecare     exemplar──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 18. Eliberari de duplicate de pe actele 3 x     notariale şi reconstituiri de acte     originale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 19. Taxa asupra succesiunilor, după    valoarea acestora, se stabileşte astfel: x──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) până la 5.784,00 lei - plafon valoric 3% dar nu mai X                               ptr. anul 2006 puţin de    până la 5.784,00 lei - plafon valoric 6 lei pentru                               ptr. anul 2007 fiecare                                                 moştenitor────────────────────────────────────────────────────────────── b) de la 5.784,01 lei - plafon valoric 175 lei + 2%    la 29.149,00 lei ptr. anul 2006 pentru suma    de la 5.784,01 lei - plafon valoric ce depăşeşte    la 29.149,00 lei ptr. anul 2007 5.784 lei────────────────────────────────────────────────────────────── c) de la 29.149,01 lei - plafon valoric 641 lei + 1%    la 58.185,00 lei ptr. anul 2006 pentru suma    de la 29.149,01 lei - plafon valoric ce depăşeşte    la 58.185,00 lei ptr. anul 2007 29.149 lei────────────────────────────────────────────────────────────── d) peste 58.185,00 lei - plafon valoric 932 lei +                               ptr. anul 2006 0,5% pentru    peste 58.185,00 lei - plafon valoric suma ce                               ptr. anul 2007 depăşeşte                                                  58.185 lei──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 20. Efectuarea oricăror alte acte notariale 2 x     necuprinse la pct. 11-18, pentru     fiecare act────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Potrivit prevederilor art. VI pct. 9 din Legea nr. 343/2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, începând cu data de 1 ianuarie 2007 se abroga dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notarială, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 7 august 2002, pe cale de consecinţa pentru anul 2007 nu sunt prevăzute niveluri ale taxelor respective.IV. LEGE NR. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru *1)────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────               ANEXA - LISTA CUPRINZÂND TAXELE EXTRAJUDICIARE DE TIMBRU────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────                                                 NIVELURILE NIVELURILE                                                 AJUSTATE AJUSTATE          Extras din norma juridică PENTRU ANUL PENTRU ANUL                                                    2006 2007                                                Taxa, în lei Taxa, în lei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Nr. CAPITOLUL Icrt. Taxe pentru eliberarea certificatelor de orice fel, altele decât cele     eliberate de instanţe, Ministerul Justiţiei, Parchetul de pe lângă Înaltă     Curte de Casaţie şi Justiţie şi de notarii publici, precum şi pentru alte     servicii prestate de unele instituţii publice──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 1. Eliberarea de către organele adminis-    tratiei publice centrale şi locale, de    alte autorităţi publice, precum şi de    instituţii de stat, care, în exercitarea    atribuţiilor lor, sunt în drept sa    certifice anumite situaţii de fapt, a 1 1    certificatelor, adeverintelor şi a    oricăror alte înscrisuri prin care se    atesta un fapt sau o situaţie, cu    excepţia acelor acte pentru care se    plăteşte o alta taxa extrajudiciara de    timbru mai mare──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 2. Eliberarea certificatului de producător > Punct abrogat prin art. 80 lit. j)    din Ordonanţa Guvernului nr. 36/2002 privind impozitele şi taxele locale──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Eliberarea certificatelor de proprietate X X    asupra animalelor, pe cap de animal:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    - pentru animale sub 2 ani 1 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    - pentru animale peste 2 ani 1 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 4. Certificarea (transcrierea) transmisi-    unii proprietăţii asupra animalelor, pe    cap de animal, în bilete de proprietate:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    - pentru animale sub 2 ani 1 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────    - pentru animale peste 2 ani 3 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 5. Eliberarea certificatelor de    atestare fiscală 4 4──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 6. Eliberarea, la cerere, a certificatelor 1 1    medico-legale şi a altor certificate    medicale folosite în justiţie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 7. Eliberarea, la cerere, a certificatelor    de cazier judiciar 1 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 8. Înregistrarea, la cerere, în actele de    stare civilă a schimbării numelui şi a 11 11    sexului──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 9. Înregistrarea, la cerere, în actele de    stare civilă a desfacerii căsătoriei 1 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────10. Transcrierea, la cerere, în registrele    de stare civilă române, a actelor de 1 1    stare civilă întocmite de autorităţile    străine────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────11. Reconstituirea şi întocmirea ulterioară,    la cerere, a actelor de stare civilă 1 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────12. Eliberarea altor certificate de stare    civilă în locul celor pierdute, sustrase, 1 1    distruse sau deteriorate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────           CAPITOLUL IIx Taxe pentru eliberarea sau preschimbarea actelor de identitate şi     înscrierea menţiunilor în acestea, precum şi pentru eliberarea     permiselor de vânătoare şi de pescuit────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Acte de identitate: X X──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── a) eliberarea sau preschimbarea cărţilor 1 1    de identitate (inclusiv a celor    provizorii) şi a buletinelor de identi-    tate pentru cetăţenii români,    eliberarea carnetelor de identitate,    precum şi eliberarea sau prelungirea    valabilităţii legitimatiilor provizorii    pentru cetăţenii străini şi persoanele    fără cetăţenie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── b) înscrierea menţiunilor privind    schimbarea domiciliului sau a reşedinţei 1 1──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── c) viza anuală a carnetelor de identitate    ale cetăţenilor străini şi ale 4 4    persoanelor fără cetăţenie──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── d) eliberarea unor noi cărţi, buletine,    carnete de identitate şi legitimatii 4 4    provizorii în locul celor pierdute,    furate sau deteriorate────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Înregistrarea cererilor persoanelor     fizice şi juridice privind furnizarea 1 1     unor date din Registrul permanent de     evidenta a populaţiei────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Eliberarea sau viza anuală a permiselor     de vânătoare 2 2────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. Eliberarea sau viza anuală a permiselor     de pescuit 1 1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────       CAPITOLUL IIIx Taxe pentru examinarea conducătorilor de autovehicule în vederea     obţinerii permiselor de conducere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Taxe pentru examinarea candidaţilor care au absolvit o şcoala de     conducatori de autovehicule:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  a) obţinerea permisului de conducere     valabil pentru autovehicule din 3 3     subcategoria A1────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  b) obţinerea permisului de conducere     valabil pentru autovehicule din 4 4     categoria A────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  c) obţinerea permisului de conducere     valabil pentru autovehicule 5 5     aparţinând uneia dintre categoriile     sau subcategoriile B, B1, B+E────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  d) obţinerea permisului de conducere     valabil pentru autovehicule 10 10     aparţinând uneia dintre categoriile     sau subcategoriile C1, D1, Tr────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  e) obţinerea permisului de conducere     valabil pentru autovehicule 12 12     aparţinând uneia dintre categoriile     sau subcategoriile C1+E, D1+E, C, D,     Tb, Tv────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  f) obţinerea permisului de conducere     valabil pentru autovehicule din 15 15     categoriile C+E, D+E────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Taxe pentru examinarea persoanelor de 5 ori taxele prevăzute la pct. 1     care nu au absolvit o şcoala de corespunzător fiecărei categorii     conducatori de autovehicule, cu şi subcategorii de autovehicule     excepţia celor prevăzute la pct. 3──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── 3. Taxe pentru examinarea persoanelor dublul taxelor prevăzute la pct. 1    cărora le-a fost anulat permisul de    conducere, pentru categoriile cuprinse    în permisul anulat────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  4. Taxe pentru examinarea persoanelor de 3 ori taxele prevăzute la pct. 1,     care au fost respinse de trei ori la ori, după caz, la pct. 2 sau 3     examenul pentru obţinerea aceleiaşi     categorii a permisului de conducere────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────          CAPITOLUL IVx Taxe de înmatriculare a autovehiculelor şi remorcilor, autorizare     provizorie de circulaţie şi autorizare de circulaţie pentru probe────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  1. Taxe de înmatriculare permanenta sau temporară a autovehiculelor şi     remorcilor:────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  a) autovehicule şi remorci cu masa totală     maxima autorizata de până la 26 26     750 kg inclusiv────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  b) autovehicule şi remorci cu masa totală     maxima autorizata cuprinsă 52 52     între 750 kg inclusiv şi 3.500 kg     inclusiv────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  c) autovehicule şi remorci cu masa totală     maxima autorizata mai mare de 3.500 kg 104 104────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  2. Taxe de autorizare provizorie a     circulaţiei autovehiculelor şi 7 7     remorcilor neinmatriculate permanent     sau temporar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────  3. Taxe de autorizare a circulaţiei pentru     probe a autovehiculelor şi remorcilor 296 296────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────        CAPITOLUL V     Taxe pentru eliberarea titlurilor 11 lei/x de proprietate asupra terenurilor hectar sau     dobândite în baza Legii fondului fracţiune de     funciar nr. 18/1991 *2) hectar────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────--------    *1) Taxele nu includ contravaloarea documentelor eliberate ca urmare aprestării de servicii, care se stabileşte potrivit dispoziţiilor legale.    *2) Potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 105/2004privind unele măsuri pentru eliberarea şi înmânarea titlurilor de proprietateasupra terenurilor agricole şi forestiere, publicată în Monitorul Oficial alRomâniei, Partea I, nr. 1.097 din 24 noiembrie 2004, aprobată prin Legeanr. 34/2005, în scopul finalizarii eliberării titlurilor de proprietate,de la data de 24 noiembrie 2004, eliberarea şi înmânarea titlurilor deproprietate asupra terenurilor agricole şi forestiere se fac gratuit,astfel ca, taxele extrajudiciare de timbru, prevăzute la capitolul V dinanexa la Legea nr. 117/1999 privind taxele extrajudiciare de timbru, cumodificările ulterioare, nu se mai datorează.--------