ORDIN nr. 253 din 19 octombrie 2006privind modificarea şi completarea Ordinului preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006 pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine
EMITENT
  • AUTORITATEA NAŢIONALA SANITARĂ VETERINARA ŞI PENTRU SIGURANTA ALIMENTELOR
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 934 din 17 noiembrie 2006    Având în vedere prevederile art. 10 lit. b) din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 3 alin. (3) şi al art. 4 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 130/2006 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor şi a unităţilor din subordinea acesteia,vazand Referatul comun de aprobare nr. 26.322 din 12 octombrie 2006, întocmit de Direcţia generală sanitară veterinara din cadrul Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor,preşedintele Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor emite următorul ordin:  +  Articolul INorma sanitară veterinara privind problemele de sănătate a animalelor ce afectează comerţul intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 61/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 289 şi 289 bis din 30 martie 2006, se modifica şi se completează după cum urmează:1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:"Art. 1. - Prezenta norma veterinara se aplică comerţului intracomunitar cu animale din speciile bovine şi suine, cu excepţia suinelor sălbatice definite conform Normei sanitare veterinare cu privire la măsurile pentru controlul pestei porcine clasice, aprobată prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 67/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 707 din 5 august 2005, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 01/89/CEE."2. La articolul 2, alineatul (1) va avea următorul cuprins:"Art. 2. - (1) În scopurile prezentei norme sanitare veterinare se aplică definiţiile cuprinse la art. 2 din Norma sanitară veterinara privind controalele veterinare şi zootehnice aplicabile comerţului României cu statele membre ale Uniunii Europene cu unele animale vii şi produse de origine animala, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 250 din 11 aprilie 2003, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 90/425/CEE , şi la art. (2) din Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1/2005."3. La articolul 3, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Animalele din speciile bovine şi suine la care face referire prezenta norma sanitară veterinara trebuie: a) să fie supuse:(i) unui control al identităţii;(îi) unei inspecţii clinice efectuate de un medic veterinar oficial într-o perioadă de 24 de ore înainte de plecare şi sa nu prezinte niciun semn clinic de boala; b) sa nu fi fost obţinute dintr-o exploatatie sau dintr-o zona care, din motive de sănătate, este supusă prohibitiei sau restrictiei ce afectează specia în cauza, în concordanta cu legislaţia comunitara şi/sau cu cea naţionala; c) să fie identificate în concordanta cu Norma sanitară veterinara aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor, apelor şi mediului nr. 170/2004, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 92/102/CEE , în cazul suinelor, şi în concordanta cu Norma sanitară veterinara privind sistemul de identificare şi înregistrare a bovinelor, corelat cu etichetarea carnii de bovine şi a produselor din carne de bovine, aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 345/2002, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 872 din 3 decembrie 2002, ce transpune în legislaţia naţionala Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.760/2000, în cazul bovinelor; d) sa nu fie animale care urmează să fie tăiate şi sa nu fie restrictionate în baza unui program de eradicare a unei boli contagioase sau infectioase dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau dintr-o regiune a sa; e) să fie conforme cu prevederile art. 4 şi 5 din prezenta norma sanitară veterinara."4. La articolul 4, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) Animalele din speciile bovine şi suine la care face referire prezenta norma sanitară veterinara trebuie să fie transportate în mijloace de transport care îndeplinesc cerinţele Regulamentului Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1/2005 şi cerinţele art. 12."5. La articolul 4, alineatul (3) va avea următorul cuprins:"(3) Regulile pentru aprobarea locurilor în care poate fi efectuată curatarea şi dezinfectia mijloacelor de transport pentru animale vor fi determinate în concordanta cu procedura comunitara."6. La articolul 6 alineatul (1), litera a) va avea următorul cuprins:"a) sa fi rămas într-o singura exploatatie de origine pentru o perioadă de 30 de zile înainte de încărcare sau de la fatarea în exploatatia de origine, atunci când animalele au vârsta mai mica de 30 de zile. Medicul veterinar oficial trebuie, pe baza identificarii oficiale prevăzute la art. 3 alin. (2) lit. c) din prezenta norma sanitară veterinara şi a evidentelor oficiale, să fie convins ca animalele au respectat aceasta condiţie şi, suplimentar, ca animalele au fost originare din Comunitatea Europeană sau ca au fost importate dintr-o ţara terta în concordanta cu legislaţia comunitara privind sănătatea animala. Totuşi, în cazul animalelor care tranziteaza printr-un centru de colectare aprobat din statul membru al Uniunii Europene sau din România, perioada în timpul căreia colectarea acestor animale are loc în afară exploatatiei de origine nu va depăşi 6 zile."7. La articolul 6 alineatul (2), litera b) va avea următorul cuprins:"b) în cazul animalelor necastrate care provin dintr-un efectiv de bovine oficial liber de bruceloza şi sunt în vârsta de peste 12 luni, să fie avut un titru brucelic mai mic de 30 de unităţi internaţionale (UI) aglutinare/ml în momentul testarii prin testul de seroaglutinare (sau orice test aprobat de Comitetul Veterinar Permanent, în urma adoptării protocoalelor relevante), efectuat în cursul a 30 de zile înaintea părăsirii efectivului de origine şi respectând prevederile din anexa nr. 3 la prezenta norma sanitară veterinara. Acest test de seroaglutinare (sau orice test aprobat de Comitetul Veterinar Permanent, în urma adoptării protocoalelor relevante) nu este solicitat dacă animalele sunt originare din România, un stat membru al Uniunii Europene sau din teritorii ale acestora, recunoscute ca oficial libere de bruceloza, ori dintr-un stat membru al Uniunii Europene sau parte a acestuia cu o reţea de supraveghere aprobată."8. La articolul 8, alineatul (2) va avea următorul cuprins:"(2) România va trimite la Comisia Europeană, până la data de 31 mai a fiecărui an, detalii despre apariţia pe teritoriul sau, în anul calendaristic anterior, a bolilor enumerate în partea I din anexa nr. 5 la prezenta norma sanitară veterinara şi a oricăror alte boli pentru care exista garanţii suplimentare prevăzute de legislaţia comunitara, incluzând detalii ale programelor operationale de monitorizare şi de eradicare a acestor boli. Aceste informaţii trebuie să se bazeze pe criterii uniforme ce vor fi stabilite conform procedurii comunitare."9. La articolul 9, alineatul (4) va avea următorul cuprins:"(4) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor poate suspenda sau retrage aprobarea în cazul esecului de a se conformă prevederilor acestui articol, altor prevederi corespunzătoare ale prezentei norme sanitare veterinare sau Regulamentului Consiliului (CE) nr. 1/2005 ori ale legislaţiei veterinare comunitare menţionate la cap. 1 al anexei nr. 1 la norma sanitară veterinara aprobată prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor nr. 580/2002, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 90/425/CEE . Aprobarea poate fi reacordata atunci când Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor este convinsa ca centrul de colectare este în deplina conformitate cu toate prevederile corespunzătoare ale prezentului alineat."10. Articolul 10 va avea următorul cuprins:"Art. 10. - (1) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să se asigure ca transportatorii întrunesc următoarele condiţii suplimentare: a) pentru transportul animalelor aceştia trebuie să folosească mijloace de transport care sunt:(i) construite în asa fel încât fecalele animalelor, asternutul sau furajele sa nu se poată scurge ori sa cada din vehicul;(îi) curatate şi dezinfectate imediat după fiecare operaţiune de transport de animale sau de orice produs care ar putea afecta starea de sănătate a animalelor şi, dacă este necesar, înaintea oricărei noi încărcări de animale folosindu-se dezinfectante oficial autorizate de autoritatea competentă; b) ei trebuie fie:(i) să aibă mijloace corespunzătoare de curatare şi dezinfecţie aprobate de autoritatea competentă, incluzând mijloace de stocare a asternutului şi gunoiului;(îi) sa furnizeze documente prin care se dovedeşte ca aceste operaţiuni sunt efectuate de către o parte terta aprobată de autoritatea competentă. (2) Transportatorul trebuie să se asigure ca pentru fiecare vehicul utilizat pentru transportul animalelor este ţinut un registru care se păstrează o perioadă minima de 3 ani, conţinând cel puţin următoarele informaţii: a) locurile şi datele de preluare, numele sau denumirea comercială şi adresa exploatatiei sau a centrului de colectare de unde sunt preluate animalele; b) locurile şi datele de livrare, numele sau denumirea comercială şi adresa destinatarului (destinatarilor); c) specia şi numărul de animale transportate; d) data şi locul dezinfectiei; e) detalii ale documentaţiei de însoţire incluzând numărul etc.; f) durata prevăzută a fiecărui transport. (3) Transportatorii trebuie să se asigure ca lotul sau animalele nu vin în contact, în niciun moment între părăsirea exploataţiilor sau a centrului de colectare de origine şi sosirea la destinaţie, cu animale care au un status de sănătate inferior. (4) Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor trebuie să se asigure ca transportatorii respecta dispoziţiile înscrise în prezentul articol, precum şi în relaţie cu documentaţia corespunzătoare care trebuie să însoţească animalele. (5) Prezentul articol nu se aplică persoanelor care transporta animale până la o distanta de maximum 65 km, calculată de la locul de plecare la locul de destinaţie. (6) În cazul esecului de a se conformă cu prevederile prezentului articol, dispoziţiile referitoare la nereguli şi notificarea neregulilor prevăzute la art. 26 din Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1/2005 se aplică în acelaşi mod în legătură cu sănătatea animalelor."11. La articolul 12 alineatul (7) litera C, punctul (IV) va avea următorul cuprins:"(IV) Aceste informaţii particulare vor fi ţinute în baza de date 3 ani consecutivi de la moartea animalului din specia bovine sau 3 ani consecutivi din momentul înregistrării, în cazul evidentelor pentru suine. Totuşi, numai prevederile pct. (II), (III) şi (IV) trebuie aplicate animalelor din specia suine. Pentru a se asigura funcţionarea bazei de date computerizate naţionale cu privire la suine, trebuie adoptate reguli corespunzătoare de aplicare, incluzând informaţiile pe care trebuie să le conţină baza naţionala de date, în conformitate cu procedura comunitara."12. La articolul 13 alineatul (3) litera c), punctul (i) va avea următorul cuprins:"(i) în concordanta cu Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 853/2004."13. La articolul 13 alineatul (3) litera c), punctul (îi) va avea următorul cuprins:"(îi) în concordanta cu Regulamentul Parlamentului European şi al Consiliului (CE) nr. 1.774/2002, atunci când statusul de sănătate al animalelor nu poate fi stabilit sau atunci când ele pot constitui un risc pentru sănătatea animalelor sau sănătatea publică. Totuşi, atunci când trebuie să se aplice prevederile normei sanitare veterinare menţionate, poate fi acordată o perioadă de reglementare proprietarului sau agentului sau înainte să fie invocată posibilitatea finala. În acest caz se aplică prevederile alin. (3)."14. La articolul 13, alineatul (5) va avea următorul cuprins:"(5) În concordanta cu prevederile stabilite de Norma sanitară veterinara privind asistenţa mutuala între autorităţile administrative ale statelor membre ale Uniunii Europene şi cooperarea acestora cu Comisia Europeană în scopul asigurării aplicării corecte a legislaţiei din domeniile veterinar şi zootehnic, aprobat prin Ordinul preşedintelui Autorităţii Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor nr. 41/2006, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 202 din 3 martie 2006, ce transpune în legislaţia naţionala Directiva Consiliului 89/608, statele membre ale Uniunii Europene şi România trebuie să îşi acorde asistenţa mutuala în aplicarea prezentei norme sanitare veterinare, pentru a se asigura, în special, conformitatea cu prevederile stabilite în prezentul articol."15. La anexa nr. 1 partea I punctul 3A, litera d) va avea următorul cuprins:"d) totuşi prin derogare de la cerinţele lit. (c), dacă în România autoritatea competentă efectuează testări de rutina în efective, utilizând testul comparativ de tuberculinare descris în anexa nr. 2 la prezenta norma sanitară veterinara, şi în cazul unui efectiv în care nu au fost depistate animale care au reactionat pozitiv confirmate de cel puţin 3 ani, autoritatea competentă poate decide sa nu restrictioneze miscarea altor animale din efectiv, cu condiţia ca statusul oricăror animale care au reactionat neconcludent să fie clarificat printr-un test ulterior, efectuat după 42 de zile, şi ca niciunui animal din exploatatie sa nu i se permită sa ia parte la comerţul intracomunitar până ce statusul animalelor care au reactionat neconcludent nu a fost rezolvat. Dacă la acest test ulterior oricare animal fie reactioneaza pozitiv, fie continua sa dea reactie neconcludenta, atunci se aplică condiţiile lit. (b). Dacă prezenta bolii este ulterior confirmată, trebuie identificate şi testate toate animalele care părăsesc exploatatia, din momentul ultimei testări negative a efectivului."16. La anexa nr. 1 partea a II-a punctul 1, litera (d) va avea următorul cuprins:"(d) orice animal din specia bovine intrat în efectiv provine dintr-un efectiv cu status oficial indemn de bruceloza şi, în cazul bovinelor de vârsta mai mare de 12 luni, a relevat un titru brucellic mai mic de 30 UI de aglutinare/ml la un test de seroaglutinare efectuat în concordanta cu anexa nr. 3 la prezenta norma sanitară veterinara sau a reactionat negativ la orice alt test aprobat în concordanta cu procedura comunitara, în cursul a 30 de zile anterioare sau a 30 de zile după data introducerii în efectiv. În cel din urmă caz animalul/animalele trebuie izolat/izolate fizic de celelalte animale din efectiv, astfel încât să se evite contactul direct sau indirect cu celelalte animale, până când se dovedeşte/dovedesc a fi negativ/negative."17. La anexa nr. 1 partea a II-a punctul 2, litera (b) va avea următorul cuprins:"(b) toate animalele din specia bovine care intră în efectiv provin din efective cu status oficial indemn de bruceloza şi, în cazul bovinelor de vârsta mai mare de 12 luni, au indicat un titru brucellic mai mic de 30 UI de aglutinare/ml la un test de seroaglutinare efectuat în concordanta cu anexa nr. 3 la prezenta norma sanitară veterinara sau au reactionat negativ la orice alt test aprobat în concordanta cu procedura comunitara, în cursul a 30 de zile anterioare sau a 30 de zile după data introducerii lor în efectiv. În cel din urmă caz animalul/animalele trebuie izolat/izolate fizic de celelalte animale din efectiv, astfel încât să se evite contactul direct sau indirect cu celelalte animale până când se dovedeşte/dovedesc negativ/negative. Totuşi, testul descris la pct. 2 subpct. (b) nu trebuie să fie solicitat României sau pentru regiuni ale României în care procentajul efectivelor de bovine infectate cu bruceloza nu a depăşit 0,2% de cel puţin 2 ani şi în care animalul provine dintr-un efectiv de bovine oficial indemn de bruceloza din interiorul regiunii respective şi nu a venit în contact, în timpul transportului, cu bovine de status inferior;".18. La anexa nr. 1 partea a II-a punctul 2, litera (c) va avea următorul cuprins:"(c) fără a se prejudicia prevederile lit. (b), bovinele provenite dintr-un efectiv indemn de bruceloza pot fi introduse într-un efectiv oficial indemn de bruceloza dacă au vârsta de cel puţin 18 luni şi, dacă au fost vaccinate împotriva brucelozei, vaccinarea a fost efectuată cu mai mult de un an în urma.Asemenea animale trebuie să fi prezentat, în cele 30 de zile anterioare introducerii, un titru brucellic mai mic de 30 UI de aglutinare/ml şi un rezultat negativ la o reactie de fixare a complementului sau la orice alt test aprobat în concordanta cu procedura comunitara.Dacă totuşi o femela din specia bovine dintr-un efectiv indemn de bruceloza este introdusă într-un efectiv oficial indemn de bruceloza, în baza prevederilor paragrafului de mai sus, acel efectiv va fi considerat indemn de bruceloza pentru 2 ani de la data la care a fost introdus ultimul animal vaccinat."19. La anexa nr. 1 partea a II-a punctul 3A, litera (b) va avea următorul cuprins:"(b) un rezultat negativ la orice alta combinaţie de teste aprobată, în acest scop, în baza procedurii comunitare."20. La anexa nr. 1 partea a II-a punctul 4 (i), litera c) va avea următorul cuprins:"c) cu alte vaccinuri aprobate în baza procedurii comunitare."21. La anexa nr. 1 partea a II-a, punctul 6A va avea următorul cuprins:"6A. Statusul de indemn de bruceloza al unui efectiv trebuie suspendat dacă:(a) condiţiile specificate la pct. 4 şi 5 nu au fost respectate;(b) ca rezultat al testelor de laborator sau al investigatiilor clinice, una sau mai multe bovine de vârsta mai mare de 30 de luni este/sunt suspectata/suspectate de bruceloza, iar animalul/animalele suspect/suspecte a/au fost tăiat/tăiate sau izolat/izolate astfel încât să se evite orice contact direct sau indirect cu alte animale.Atunci când animalul a fost izolat, el poate fi reintrodus în efectiv şi statusul efectivului poate fi restabilit, dacă prezintă ulterior un titru mai mic de 30 UI de aglutinare/ml la reactia de seroaglutinare şi a avut un rezultat negativ la o reactie de fixare a complementului sau la alt test aprobat în baza procedurii comunitare.Atunci când animalele au fost tăiate şi nu mai sunt disponibile pentru testare, suspendarea poate fi ridicată dacă doua reactii de seroaglutinare efectuate în concordanta cu anexa nr. 3 la prezenta norma sanitară veterinara la toate bovinele din exploatatie de vârsta mai mare de 12 luni indica un titru mai mic de 30 UI de aglutinare/ml. Primul test trebuie efectuat la cel puţin 30 de zile după eliminarea animalului, iar al doilea cu cel puţin 60 de zile mai târziu.Dacă animalele care trebuie testate, menţionate în cele doua subparagrafe anterioare, au vârsta mai mica de 30 de luni şi au fost vaccinate cu vaccin viu tulpina 19, ele pot fi considerate negative dacă la testul de seroaglutinare au un rezultat mai mare de 30 UI, dar mai mic de 80 UI de aglutinare/ml, cu condiţia ca la reactia de fixare a complementului să aibă un rezultat mai mic de 30 de unităţi CEE în cazul femelelor vaccinate cu mai puţin de 12 luni înainte sau rezultate mai mici de 20 de unităţi CEE în toate celelalte cazuri."22. La anexa nr. 1 partea a II-a, punctul 7 va avea următorul cuprins:"7. România sau o parte a României poate fi declarata oficial indemna de bruceloza în concordanta cu procedura comunitara, dacă îndeplineşte următoarele condiţii:(a) niciun caz de avort datorat infectiei cu Brucella şi nicio cultura de Brucella abortus nu au fost înregistrate de cel puţin 3 ani şi cel puţin 99,8% din efective au obţinut statusul de efectiv oficial indemn de bruceloza, calcularea acestui procent fiind facuta la data de 31 decembrie a fiecărui an calendaristic. Totuşi, atunci când autoritatea competentă adopta o politica de tăiere a întregului efectiv, incidentele izolate indicate de ancheta epidemiologica ca fiind datorate introducerii de animale din afară României sau a unei părţi a României şi efectivele al căror status oficial indemn de bruceloza a fost suspendat sau retras din alte motive decât suspiciunea de boala trebuie să fie omise de la scopul calculelor de mai sus, cu condiţia ca Autoritatea Naţionala Sanitară Veterinara şi pentru Siguranţa Alimentelor să facă o înregistrare anuală a acestora şi sa o trimită Comisiei Europene, în concordanta cu art. 8 alin. (2) din norma sanitară veterinara; şi(b) fiecare bovina este identificata în concordanta cu legislaţia comunitara;(c) notificarea cazurilor de avort este obligatorie şi ele sunt investigate de către autoritatea competentă."23. La anexa nr. 1 partea a II-a, punctul 9 va avea următorul cuprins:"9. România sau o regiune a României, declarata oficial indemna de bruceloza, trebuie să raporteze Comisiei Europene apariţia tuturor cazurilor de bruceloza. Dacă exista dovezi ale unei schimbări semnificative a situaţiei în ceea ce priveşte tuberculoza în România sau o parte a României, care a fost recunoscută ca indemna oficial de tuberculoza, Comisia Europeană, în concordanta cu procedura comunitara, poate lua o decizie de suspendare sau revocare a statutului până când sunt îndeplinite cerinţele deciziei."24. La anexa nr. 1 partea a II-a, punctul 10 va avea următorul cuprins:"10. În scopul secţiunii II, un test serologic înseamnă reactie de seroaglutinare, un test cu antigen brucella tamponat, o reactie de fixare a complementului, un test de aglutinare a plasmei, un test inelar pe plasma, un test de microaglutinare sau test ELISA individual efectuat pe probe de sânge, în concordanta cu anexa nr. 3. Orice alt test de diagnostic aprobat în conformitate cu procedura comunitara şi descris în anexa nr. 3 va fi de asemenea acceptat în scopurile prevăzute în secţiunea II. Un test pe probe de lapte înseamnă un test inelar efectuat pe probe de lapte sau un test ELISA efectuat pe probe de lapte, în concordanta cu anexa nr. 3."25. La anexa nr. 2, punctul 2.2.5.3.4 va avea următorul cuprins:"2.2.5.3.4. Acolo unde legislaţia comunitara impune ca animalele să fie supuse unui test intradermal înaintea unei deplasări, testul trebuie să fie interpretat astfel încât niciun animal care prezintă o ingrosare a pliului pielii mai mare de 2 mm sau prezintă semne clinice sa nu facă obiectul comerţului intracomunitar."26. La anexa nr. 2, punctul 4 va avea următorul cuprins:"4. Institute de stat şi laboratoare naţionale de referinţa4.1. Sarcini şi responsabilităţi: institutele de stat şi laboratoarele naţionale de referinţa sunt responsabile pentru testele oficiale de tuberculinare sau reactivi menţionate la pct. 2 şi 3 din fiecare ţara pentru a se asigura ca fiecare dintre aceste tuberculinari sau reagenti sunt adecvati în raport cu standardele menţionate anterior.4.2. Lista institutelor şi laboratoarelor naţionale de referinţa România: a) Institutul pentru Diagnostic şi Sănătate Animala; b) Institutul pentru Control al Produselor Biologice şi al Medicamentelor de Uz Veterinar."27. La anexa nr. 3, punctul 2.1.5 va avea următorul cuprins:"2.1.5. Serurile OIEISS, OIEELISAwpSS, OIEELISAspSS, OIEELISA N SS sunt etaloane primare internaţionale de la care etaloanele secundare naţionale (etaloanele de lucru) trebuie stabilite pentru fiecare ţara."28. La anexa nr. 3, punctul 2.2.2.2 va avea următorul cuprins:"2.2.2.2. Standardizarea procedurii de test pentru esantioane de ser în amestec: a) o predilutie de ser OIEISS de 1/150 sau o predilutie de ser OIEELISAwpSS de 1/2 ori o predilutie de ser OIEELISAspSS de 1/16, realizată într-un ser negativ (sau într-un amestec de seruri negative) şi apoi diluata în ser negativ, în funcţie de numărul de esantioane ce alcătuiesc amestecul, trebuie să producă o reactie pozitiva; b) un ser OIEELISA N SS trebuie să producă în toate cazurile reactie negativa; c) testul trebuie să fie în măsura sa detecteze prezenta infectiei la un singur animal dintr-un grup de animale ale căror esantioane de ser au fost puse în comun."29. La anexa nr. 3, după punctul 2.2.2.2 se va introduce punctul 2.2.2.3 cu următorul cuprins:"2.2.2.3. Standardizarea procedurii de test pentru esantioane de lapte sau zer în amestec: a) o predilutie de ser OIEISS de 1/1.000 sau o predilutie de ser OIEELISAwpSS de 1/16 ori o predilutie de ser OIEELISAspSS de 1/125, realizată într-un ser negativ (sau într-un amestec de seruri negative) şi diluata apoi 1/10 într-un lapte negativ, trebuie să producă o reactie pozitiva; b) un ser OIEELISA N SS diluat 1/10 într-un lapte negativ trebuie să producă în toate cazurile reactie negativa; c) testul trebuie să fie în măsura sa detecteze prezenta infectiei la un singur animal dintr-un grup de animale ale căror esantioane de lapte sau zer au fost puse în comun."30. La anexa nr. 3, punctul 2.2.3.3 va avea următorul cuprins:"2.2.3.3. Când testele ELISA sunt folosite pentru confirmarea rezultatelor în conformitate cu art. 6 alin. (1) din norma sanitară veterinara sau pentru stabilirea şi păstrarea statutului unui efectiv în conformitate cu partea a II-a pct. 10 din anexa nr. 1 la norma sanitară veterinara, amestecul de esantioane de seruri trebuie să fie efectuat astfel încât rezultatele testelor să poată fi indiscutabil raportate fiecărui animal inclus în amestec. Orice confirmare trebuie efectuată pe esantioane de ser luate de la fiecare animal."31. La anexa nr. 4 capitolul I, litera G va avea următorul cuprins:"G. Statusul de oficial indemn de leucoza enzootica bovina al României sau al unei părţi a teritoriului României este suspendat, în concordanta cu procedura comunitara, dacă, drept rezultat al investigatiilor efectuate în concordanta cu lit. F a prezentului capitol, exista indiciul unei schimbări semnificative în situaţia privind leucoza enzootica bovina în România sau într-o parte a teritoriului României, care au fost recunoscute ca fiind oficial indemne de leucoza enzootica bovina. Statusul de oficial indemn de leucoza enzootica bovina poate fi restabilit în concordanta cu procedura comunitara, atunci când sunt îndeplinite criteriile stabilite prin aceeaşi procedura."  +  Articolul IIPrezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Preşedintele AutorităţiiNaţionale SanitareVeterinare şi pentruSiguranţa Alimentelor,Marian AvramBucureşti, 19 octombrie 2006.Nr. 253.-----------