ORDIN nr. 753 din 16 octombrie 2006privind protecţia tinerilor în muncă
EMITENT
  • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 15 noiembrie 2006    Având în vedere art. 51 alin. (2) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prevederile prezentului ordin au drept scop protejarea tinerilor împotriva oricărei munci susceptibile să dăuneze securităţii, sănătăţii sau dezvoltării lor fizice, psihologice, morale ori sociale sau să pericliteze educaţia acestora.  +  Articolul 2Angajatorul este obligat să garanteze tinerilor condiţii de muncă adaptate vârstei lor.  +  Articolul 3Prevederile prezentului ordin se aplică oricărei persoane în vârstă de până la 18 ani care are un raport de muncă în conformitate cu legislaţia în vigoare.  +  Articolul 4În aplicarea prezentului ordin, termenii de mai jos au următoarele înţelesuri:1. tânăr - orice persoană în vârstă de până la 18 ani, prevăzută la art. 3;2. adolescent - orice tânăr în vârstă de cel puţin 15 ani şi de cel mult 18 ani, care nu mai face obiectul şcolarizării obligatorii pe bază de program integral, impusă de legislaţia naţională;3. copil - orice tânăr care nu a atins vârsta de 15 ani sau care face încă obiectul şcolarizării obligatorii pe bază de program integral, impusă de legislaţia naţională;4. munci uşoare - toate muncile care, prin natura proprie sarcinilor pe care le presupun şi a condiţiilor specifice în care acestea sunt efectuate: a) nu pot prejudicia securitatea, sănătatea sau dezvoltarea copilului; şi b) nu sunt de natură să prejudicieze frecvenţa şcolară, participarea la programe de orientare sau de formare profesională, aprobate de conducerea unităţii de învăţământ, sau aptitudinea de a beneficia de instruirea primită a persoanelor care efectuează acea muncă;5. timp de lucru - orice perioadă pe durata căreia tânărul se află la muncă, la dispoziţia angajatorului şi în exercitarea activităţii sau funcţiilor sale, în conformitate cu legislaţia în vigoare;6. perioada de repaus - orice perioadă care nu este timp de lucru.  +  Articolul 5 (1) Angajatorul este obligat să ia măsurile necesare pentru asigurarea securităţii şi protejarea sănătăţii tinerilor, ţinând seama, în special, de riscurile specifice prevăzute la art. 8. (2) Angajatorul trebuie să pună în practică măsurile prevăzute la alin. (1) pe baza evaluării riscurilor existente pentru tineri şi legate de muncă acestora. (3) Evaluarea prevăzută la alin. (2) trebuie să fie efectuată înainte ca tinerii să înceapă munca şi la orice modificare semnificativă a condiţiilor de muncă şi trebuie să vizeze, în principal, următoarele elemente: a) echipamentul de muncă şi organizarea locului de muncă şi a postului de lucru; b) natura, nivelul şi durata expunerii la agenţi fizici, biologici şi chimici; c) organizarea, alegerea şi utilizarea echipamentelor de muncă, în special a agenţilor, maşinilor, aparatelor şi dispozitivelor, precum şi manipularea acestora; d) stabilirea procedeelor de muncă şi a desfăşurării muncii şi interacţiunea acestora, respectiv organizarea muncii; e) stadiul formării şi informării tinerilor. (4) Atunci când evaluarea prevăzută la alin. (2) demonstrează existenţa unui risc pentru securitatea, sănătatea fizică sau mentală ori dezvoltarea tinerilor, trebuie să fie asigurate evaluarea şi supravegherea sănătăţii tinerilor, la intervale regulate, în mod gratuit şi adecvat, în conformitate cu reglementările în vigoare.  +  Articolul 6Angajatorul este obligat să informeze tinerii asupra eventualelor riscuri şi asupra tuturor măsurilor luate în ceea ce priveşte securitatea şi sănătatea lor.  +  Articolul 7Angajatorul apelează la serviciile de prevenire şi protecţie, în vederea planificării, aplicării şi controlului condiţiilor de securitate şi de sănătate aplicabile în munca tinerilor.  +  Articolul 8 (1) Tinerii trebuie să fie protejaţi împotriva riscurilor specifice pentru securitatea, sănătatea şi dezvoltarea lor, riscuri care rezultă din lipsa lor de experienţă, din conştientizarea insuficientă a riscurilor existente sau potenţiale ori din faptul că tinerii sunt încă în dezvoltare. (2) În scopul prevăzut la alin. (1) se interzice munca tinerilor în activităţi care: a) depăşesc capacităţile lor fizice sau psihologice; b) implică o expunere nocivă la agenţi toxici, cancerigeni, care determină alterări genetice ereditare, având efecte nocive pentru făt pe durata gravidităţii sau având orice alt efect nociv cronic asupra fiinţei umane; c) implică o expunere nocivă la radiaţii; d) prezintă riscuri de accidentare pe care se presupune că tinerii nu le pot identifica sau preveni, din cauza absenţei simţului lor de securitate sau a lipsei lor de experienţă ori de pregătire; e) le pun în pericol sănătatea din cauza frigului ori căldurii extreme sau din cauza zgomotului ori a vibraţiilor. (3) Printre activităţile care sunt susceptibile să antreneze riscuri specifice pentru tineri, în sensul alin. (1), figurează, în special: a) activităţile care implică o expunere nocivă la agenţii fizici, biologici şi chimici prevăzuţi la pct. I din anexă; b) procedeele şi activităţile prevăzute la pct. II din anexă.  +  Articolul 9Pentru adolescenţi pot fi autorizate derogări de la prevederile art. 8 alin. (2), atunci când aceste activităţi sunt indispensabile pentru formarea lor profesională şi cu condiţia ca securitatea şi protecţia sănătăţii să le fie asigurate prin faptul că activităţile sunt efectuate sub supravegherea unei persoane competente.  +  Articolul 10 (1) Timpul consacrat pregătirii de către tânărul care lucrează în cadrul unui sistem de formare teoretică şi/sau practică alternativă ori de stagiu în întreprindere este inclus în timpul de muncă. (2) Atunci când tânărul cumulează mai multe funcţii în baza unor contracte individuale de muncă, timpul de muncă efectuat se însumează. (3) În cazul tinerilor, durata timpului de muncă este de maximum 6 ore/zi şi 30 de ore/săptămână.  +  Articolul 11Tinerii care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu pot presta muncă suplimentară şi nici muncă de noapte.  +  Articolul 12 (1) Pentru fiecare perioadă de 24 de ore, adolescenţii beneficiază de o perioadă minimă de repaus de 12 ore consecutive. (2) Pentru fiecare perioadă de 7 zile, adolescenţii beneficiază de o perioadă minimă de repaus de două zile consecutive, dacă este posibil. (3) Atunci când motive tehnice sau organizatorice o justifică, perioada minimă de repaus prevăzută la alin. (2) se poate reduce, dar în niciun caz aceasta nu poate să fie mai mică de 36 de ore consecutive. (4) Perioada minimă de repaus prevăzută la alin. (2) include, în principiu, sâmbăta şi duminica. (5) Atunci când există motive obiective şi cu condiţia ca adolescenţilor să le fie acordat un repaus compensator adecvat, iar obiectivele prevăzute la art. 1 să nu fie puse în cauză, pot fi prevăzute derogări de la prevederile alin. (1) şi (2) în următoarele cazuri: a) munci efectuate în sectoarele de navigaţie sau de pescuit; b) munci efectuate în spitale sau în instituţii similare; c) munci efectuate în agricultură; d) munci efectuate în sectorul de turism sau în sectorul hotelurilor, restaurantelor şi cafenelelor; e) activităţi caracterizate de perioade de muncă fracţionate în cursul zilei. (6) Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de un concediu de odihnă suplimentar de cel puţin 3 zile lucrătoare.  +  Articolul 13Se pot autoriza derogări de la prevederile art. 12 alin. (1) şi în privinţa adolescenţilor, pentru munci prestate în condiţii prevăzute de celelalte reglementări de securitate şi sănătate în muncă, cu condiţia ca aceste munci să fie de scurtă durată şi să nu sufere nicio întârziere, să nu fie disponibili lucrători adulţi şi să se acorde adolescenţilor vizaţi perioade echivalente de repaus compensator într-un termen de 3 săptămâni.  +  Articolul 14Anexa face parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 15Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii,solidarităţii sociale şi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 16 octombrie 2006.Nr. 753.  +  Anexa LISTAcuprinzând agenţii, procedeele şi activităţile la care se face referire la art. 8 din ordinI. Agenţi1. Agenţi fizici: a) radiaţiile ionizante; b) munca în atmosferă hiperbarică, de exemplu în incintele presurizate, la scufundări subacvatice.2. Agenţi biologici: agenţii biologici din grupele 3 şi 4 în sensul prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 1.092/2006 privind protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi biologici în muncă.3. Agenţi chimici: a) substanţele şi preparatele care sunt clasificate în toxice, foarte toxice, corozive sau explozive; b) substanţele şi preparatele care se clasifică în nocive şi comportă următoarele riscuri:- pot determina efecte ireversibile foarte grave;- pot determina efecte ireversibile;- pot antrena o sensibilizare prin inhalare;- pot antrena o sensibilizare prin contact cu pielea;- pot cauza cancer;- pot cauza modificări genetice ereditare;- pot avea efecte grave pentru sănătate în caz de expunere prelungită;- pot reduce fertilitatea;- pot determina apariţia, pe durata gravidităţii, a unor efecte nocive pentru copil; c) substanţele şi preparatele care se clasifică în iritante şi comportă următoarele riscuri:- sunt inflamabile;- pot antrena o sensibilizare prin inhalare;- pot antrena o sensibilizare prin contact cu pielea; d) substanţele şi preparatele prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 1.093/2006 privind stabilirea cerinţelor minime de securitate şi sănătate pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscurilor legate de expunerea la agenţi cancerigeni sau mutageni la locul de muncă; e) plumbul şi compuşii săi, în măsura în care agenţii respectivi pot să fie absorbiţi de organismul uman; f) azbestul.II. Procedee şi activităţi1. Procedeele şi activităţile prevăzute în anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 1.093/20062. Activităţi de fabricaţie şi de manipulare a dispozitivelor, artificiilor sau diverselor obiecte care conţin explozivi3. Activităţi din menajeriile de animale feroce şi veninoase4. Activităţi de tăiere industrială a animalelor5. Activităţi care presupun manipularea aparatelor de producere, de înmagazinare sau de folosire a gazelor comprimate, lichefiate sau dizolvate6. Activităţi care presupun folosirea cuvelor, bazinelor, rezervoarelor, recipientelor sau canistrelor care conţin agenţii chimici prevăzuţi la pct. I.37. Activităţi care comportă risc de prăbuşire, cădere de la înălţime8. Activităţi care comportă riscuri electrice de înaltă tensiune9. Activităţi al căror ritm este condiţionat de maşini şi care sunt remunerate în funcţie de rezultat.--------