ORDONANŢĂ nr. 124 din 29 august 1998 (**republicată**)(*actualizată*)privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale(actualizată până la data de 5 noiembrie 2006*)
EMITENT
  • GUVERNUL
  • --------------------*) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 629 din 13 noiembrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 13 noiembrie 2001, dându-se textelor o nouă numerotare.Ordonanţa Guvernului nr. 124 din 29 august 1998 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 328 din 29 august 1998, şi a fost aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 629/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 724 din 13 noiembrie 2001. Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 a mai fost modificată prin:- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 116 din 30 iunie 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 312 din 30 iunie 1999 (respinsă prin Legea nr. 535 din 9 octombrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 658 din 19 octombrie 2001);- Ordonanţa Guvernului nr. 73 din 27 august 1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 419 din 31 august 1999 (abrogată prin Ordonanţa Guvernului nr. 7 din 19 iulie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 435 din 3 august 2001), respinsă prin Legea nr. 206 din 19 aprilie 2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 275 din 24 aprilie 2002;- Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 266 din 7 decembrie 2000, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 662 din 15 decembrie 2000 (respinsă prin Legea nr. 534 din 9 octombrie 2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 654 din 18 octombrie 2001).  +  Capitolul I Dispoziţii generale  +  Articolul 1 (1) Cabinetul medical este unitatea cu sau fără personalitate juridică, furnizoare de servicii publice, de stat sau private, de asistenţă medicală umană preventivă, curativă, de recuperare şi de urgenţă. (2) Serviciile de sănătate ale cabinetelor medicale se realizează de medici de medicină generală - medici de familie, medici stomatologi, medici specialişti şi alte categorii de personal medical autorizat. (3) Profesia de medic, ca profesie liberală, poate fi exercitată în cadrul cabinetului medical în una dintre următoarele forme: a) cabinet medical individual; b) cabinete medicale grupate; c) cabinete medicale asociate; d) societate civilă medicală.  +  Articolul 2 (1) În cabinetul medical individual îşi exercită profesia medicul titular, care poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal. (2) Cabinetele individuale se pot grupa formând cabinete medicale grupate, pentru a-şi crea facilităţi economice comune, păstrându-şi individualitatea în relaţiile cu terţii. (3) Cabinetele individuale se pot asocia formând cabinete medicale asociate, în scopul exercitării în comun a activităţii şi al asigurării accesului permanent al pacienţilor la servicii medicale complete. Medicii titulari ai unor cabinete asociate îşi păstrează drepturile şi responsabilităţile individuale prevăzute de lege. (4) Societatea civilă medicală este constituită din doi sau mai mulţi medici asociaţi şi poate avea ca salariaţi ori colaboratori medici sau orice altă categorie de personal.  +  Articolul 3 (1) Cabinetele medicale grupate, precum şi cabinetele medicale asociate pot avea patrimoniu comun. (2) Medicul poate schimba oricând forma de exercitare a profesiei, cu înştiinţarea autorităţii care a avizat înfiinţarea şi înregistrarea cabinetului medical.  +  Capitolul II Înfiinţarea şi înregistrarea cabinetului medical  +  Articolul 4Denumirea cabinetului medical va reflecta obligatoriu specificul activităţilor care se vor desfăşura, înscrise în autorizaţia de liberă practică a medicului, eliberată în condiţiile legii.  +  Articolul 5 (1) Cabinetele medicale se înfiinţează la cererea medicului sau a grupului de medici, în funcţie de forma de organizare, potrivit art. 1 alin. (3). (2) Actul de înfiinţare a cabinetelor medicale este certificatul de înregistrare în Registrul unic al cabinetelor medicale, care se întocmeşte şi se păstrează de autoritatea sanitară publică, respectiv de direcţiile de sănătate publică judeţene sau de Direcţia de sănătate publică a municipiului Bucureşti. O copie de pe certificatul de înregistrare se înmânează titularului cabinetului medical. (3) Documentaţia necesară pentru înregistrarea cabinetului medical se stabileşte prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. (4) Înfiinţarea de sedii secundare va respecta întreaga procedură de înfiinţare a cabinetelor medicale.----------Alin. (4) al art. 5 a fost introdus de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 400 din 30 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 2 noiembrie 2006.  +  Capitolul III Organizarea, funcţionarea şi finanţarea cabinetului medical  +  Articolul 6 (1) Cabinetele medicale, indiferent de forma de organizare, pot desfăşura activităţi de radiodiagnostic, imagistica medicală şi alte activităţi medicale şi conexe actului medical, cu autorizarea lor în condiţiile legii, precum şi activităţi de învăţământ şi de cercetare, cu avizul Ministerului Sănătăţii şi Familiei şi al Ministerului Educaţiei şi Cercetării. (2) Medicul sau personalul medical care desfăşoară activitate medicală în cadrul cabinetului medical răspunde în mod individual, potrivit legii, pentru deciziile profesionale, în cazul eventualelor prejudicii aduse pacienţilor. (3) Controlul privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, indiferent de forma de organizare, se exercită de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi de Colegiul Medicilor din România. (4) Prin derogare de la alin. (1), autorizarea cabinetelor stomatologice pentru desfăşurarea activităţilor de radiodiagnostic se va face de Ministerul Sănătăţii şi Familiei. (5) Controlul privind respectarea normelor legale în furnizarea serviciilor de sănătate se exercită de Ministerul Sănătăţii şi Familiei şi unităţile sale subordonate, Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, Colegiul Medicilor din România sau de alte organe abilitate, în condiţiile legii.  +  Articolul 7Cabinetul medical trebuie să dispună de o dotare minimă, stabilită prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei, cu avizul prealabil al Colegiului Medicilor din România, în raport cu specialitatea şi profilul de activitate declarate.  +  Articolul 8Cabinetul medical poate realiza venituri din: a) servicii medicale prestate în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate ori cu alte persoane fizice sau juridice; b) servicii medicale cu plata directă din partea beneficiarilor; c) donaţii şi sponsorizări; d) activităţi de consiliere medicală; e) activităţi de învăţământ şi cercetare realizate direct sau prin contracte cu instituţiile de învăţământ şi de cercetare de stat sau private;----------Lit. e) a art. 8 a fost modificată de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 400 din 30 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 2 noiembrie 2006. f) alte surse obţinute conform dispoziţiilor legale, inclusiv cele provenind din valorificarea aparaturii proprii, uzată fizic sau moral.  +  Articolul 9 (1) Veniturile realizate din activitatea cabinetului medical se impozitează potrivit dispoziţiilor legale privind impunerea veniturilor realizate din activitatea desfăşurată pe baza de liberă iniţiativă.(1^1) Cheltuielile efectuate pentru perfecţionare continuă, investiţii, dotări şi alte utilităţi necesare înfiinţării şi funcţionării cabinetelor medicale, organizate în forma prevăzută la art. 1 alin. (3) şi la art. 15 alin. (1), se scad din veniturile realizate.----------Alin. (1^1) al art. 9 a fost introdus de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 400 din 30 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 2 noiembrie 2006. (2) Abrogat*).----------Prevederile referitoare la persoane juridice din alin. (2) al art. 9 din Ordonanţa Guvernului nr. 124/1998 privind organizarea şi funcţionarea cabinetelor medicale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 568 din 1 august 2002, au fost abrogate de pct. 21 al alin. (1) al art. 298, Titlul X din LEGEA nr. 571 din 22 decembrie 2003, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 927 din 23 decembrie 2003.Prin RECTIFICAREA nr. 124 din 29 august 1998, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 732 din 13 august 2004 s-a dispus:- *) art. 9 alin. (2) a fost abrogat prin Legea nr. 493/2002 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 7/2001 privind impozitul pe venit, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 543 din 25 iulie 2002.  +  Articolul 10Medicul titular al cabinetului medical sau cel delegat de medicii asociaţi reprezintă cabinetul medical în raporturile juridice şi profesionale.  +  Articolul 11 (1) Angajarea personalului mediu sanitar şi a altor categorii de personal se poate face de către medic sau, în cazul medicilor asociaţi, de către medicul delegat. (2) În cabinetele medicale în care sunt încadrate persoane cu contract individual de muncă, salariile se stabilesc prin negociere, cu respectarea nivelurilor minime prevăzute de reglementările legale în vigoare.  +  Articolul 12 (1) Cabinetele medicale sunt obligate să efectueze şi activităţi epidemiologice prevăzute în contractul-cadru şi să transmită situaţiile stabilite prin norme ale Ministerului Sănătăţii şi Familiei privind starea de sănătate şi demografică a populaţiei. (2) Cabinetele medicale dentare aflate în relaţii contractuale cu casele de asigurări de sănătate vor asigura urgenţele medicale dentare, contra cost, prin rotaţie, în centrele prestabilite.----------Alin. (2) al art. 12 a fost modificat de pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 400 din 30 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 2 noiembrie 2006.  +  Capitolul IV Sancţiuni  +  Articolul 13 (1) Pentru nerespectarea dispoziţiilor art. 5 alin. (2) persoanele vinovate vor fi sancţionate contravenţional cu amendă cuprinsă între 10.000.000 lei şi 20.000.000 lei. (2) Pentru neefectuarea activităţilor epidemiologice şi pentru netransmiterea datelor prevăzute la art. 12, precum şi pentru transmiterea de date eronate sau incomplete persoanele vinovate vor fi sancţionate cu amendă cuprinsă între 3.000.000 lei şi 10.000.000 lei. (3) Constatarea şi aplicarea sancţiunilor se vor face de direcţiile de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti. (4) Cuantumul amenzilor prevăzute la alin. (1) şi (2) se va indexa anual, în raport cu rata inflaţiei, de Ministerul Sănătăţii şi Familiei.  +  Capitolul V Dispoziţii tranzitorii şi finale  +  Articolul 14 (1) Cabinetele medicale se pot înfiinţa în cadrul actualelor dispensare medicale, policlinici ori în alte spaţii puse la dispoziţie de autorităţile publice centrale sau locale ori în spaţii private, autorizate. (2) Bunurile imobile aflate în proprietatea privată a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activităţi medicale, pot fi date în folosinţă gratuită, închiriate, concesionate ori vândute fără licitaţie publică cabinetelor medicale sau, după caz, unităţilor medico-sanitare cu personalitate juridică. (3) Bunurile imobile aflate în proprietatea publică a statului sau a unităţilor administrativ-teritoriale, utilizate în prezent pentru activităţi medicale, vor fi trecute în domeniul privat al statului, respectiv al unităţilor administrativ-teritoriale, potrivit art. 10 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. (4) Bunurile menţionate la alin. (3) vor putea fi concesionate, fără licitaţie publică, cabinetelor medicale sau, după caz, unităţilor medico-sanitare cu personalitate juridică, după finalizarea operaţiunii de inventariere prevăzute la art. 19 din Legea nr. 213/1998. (5) Bunurile mobile aflate în dotarea actualelor dispensare şi policlinici pot fi date în folosinţă gratuită, la cerere, cabinetelor medicale, cu aprobarea direcţiilor de sănătate publică judeţene sau a municipiului Bucureşti, conform normelor Ministerului Sănătăţii şi Familiei. (6) Personalul medico-sanitar care, la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe, este încadrat cu contract de muncă pe durata nedeterminată şi îşi desfăşoară efectiv activitatea în spaţiile menţionate beneficiază cu prioritate de prevederile alin. (2)-(5). (7) Condiţiile de concesionare se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.----------Alin. (7) al art. 14 a fost modificat de pct. 5 al art. I din LEGEA nr. 400 din 30 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 2 noiembrie 2006. (8) Prevederile prezentului articol nu se aplică patrimoniului clinicilor universitare şi cabinetelor medicale din spitale, care rămân în patrimoniul public.  +  Articolul 15 (1) Unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică, care se înfiinţează potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările ulterioare, vor funcţiona cu îndeplinirea următoarelor condiţii: a) să aibă obiect de activitate unic, constând în furnizarea de servicii medicale, cu sau fără activităţi conexe acestora, stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei; b) administratorul societăţii comerciale sau cel puţin o treime din numărul membrilor consiliului de administraţie să fie medici; c) să fie înregistrate în Registrul unic al cabinetelor medicale. (2) Dispoziţiile art. 4, art. 5 alin. (3), art. 6-8 şi ale art. 12 se aplică în mod corespunzător unităţilor medico-sanitare cu personalitate juridică. (3) Prevederile alin. (1) şi (2) nu se aplică societăţilor comerciale de turism balnear şi de recuperare.----------Alin. (3) al ar. 15 a fost introdus de art. 5 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 152 din 7 noiembrie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 826 din 15 noiembrie 2002. (4) Unităţile medico-sanitare cu personalitate juridică înfiinţate potrivit prevederilor Legii nr. 31/1990privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se pot dizolva şi pot transfera întregul lor activ net rezultat din lichidare cabinetelor medicale individuale ca forme de organizare prevăzute de prezenta ordonanţă, cu condiţia ca societatea comercială să aibă ca asociaţi/asociat unic medicii/medicul care au/a înfiinţat cabinetul medical individual; transferul se poate face fără plată şi este scutit de plata oricăror impozite şi taxe.----------Alin. (4) al ar. 15 a fost introdus de art. 6 al art. I din LEGEA nr. 400 din 30 octombrie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 893 din 2 noiembrie 2006.  +  Articolul 16 (1) Organizaţiile nonprofit, fundaţiile şi asociaţiile cu activităţi medicale, asociaţiile profesionale, cultele religioase şi lăcaşele de cult religios, legal constituite, pot înfiinţa şi organiza în structura lor, pe baza hotărârii organelor de conducere, cabinete medicale furnizoare de servicii medicale în regim ambulatoriu. (2) Cabinetele medicale înfiinţate în condiţiile alin. (1) sunt supuse înregistrării în Registrul unic al cabinetelor medicale, pe baza unei documentaţii stabilite prin ordin al ministrului sănătăţii şi familiei. (3) Dispoziţiile art. 6 alin. (1) şi (3), ale art. 7 şi 12 se aplică în mod corespunzător cabinetelor medicale înfiinţate în condiţiile alin. (1).  +  Articolul 17Cabinetul medical organizat în condiţiile art. 16 poate realiza venituri din: a) finanţarea organizaţiei sau asociaţiei în structura căreia funcţionează; b) servicii medicale cu plata directă din partea beneficiarilor; c) donaţii sau sponsorizări; d) servicii medicale prestate în baza contractului încheiat cu casa de asigurări de sănătate ori cu alte persoane fizice sau juridice; e) alte surse obţinute conform dispoziţiilor legale în vigoare.  +  Articolul 18Ministerul Sănătăţii şi Familiei împreună cu Colegiul Medicilor din România vor elabora, în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe, normele metodologice de aplicare a acesteia, care vor fi publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I.  +  Articolul 19Prezenta ordonanţă intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I.---------