ORDIN nr. 706 din 26 septembrie 2006privind cerinţele minime de securitate şi sănătate referitoare la expunerea lucrătorilor la riscurile generate de radiaţiile optice artificiale
EMITENT
 • MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 915 din 10 noiembrie 2006  Având în vedere art. 51 alin. (2) din Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 şi Hotărârea Guvernului nr. 412/2005 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, cu modificările şi completările ulterioare,în baza art. 16 din Hotărârea Guvernului nr. 412/2005, cu modificările şi completările ulterioare,ministrul muncii, solidarităţii sociale şi familiei emite următorul ordin:  +  Articolul 1Prezentul ordin stabileşte cerinţele minime pentru protecţia lucrătorilor împotriva riscului pentru sănătatea şi securitatea lor, generate sau care pot fi generate de expunerea la radiaţii optice artificiale.  +  Articolul 2Prevederile prezentului ordin se aplică tuturor activităţilor în care lucrătorii sunt sau este posibil să fie expuşi, prin natura muncii lor, la riscuri generate de radiaţiile optice artificiale.  +  Articolul 3Prevederile Legii securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 se aplică în totalitate activităţilor prevăzute la art. 2 şi se completează cu prevederile prezentului ordin.  +  Articolul 4În înţelesul prezentului ordin, următorii termeni se definesc astfel: a) radiaţii optice - orice radiaţii electromagnetice cu lungimea de undă cuprinsă între 100 nm şi 1 mm; b) radiaţii ultraviolete - radiaţii optice cu lungimea de undă cuprinsă între 100 nm şi 400 nm; c) radiaţii din spectrul vizibil şi infraroşu apropiat - radiaţii optice cu lungimea de undă cuprinsă între 400 nm şi 1.400 nm; d) radiaţii laser - radiaţii optice produse de un laser.  +  Articolul 5Valorile maxime admise ale expunerii energetice eficace [H(ef)] (mJ/cmp) pentru radiaţiile ultraviolete cu acţiune oculară sau cutanată, exprimate în funcţie de lungimea de undă (lambda)(nm) şi de eficacitatea spectrală relativă [S(lambda)] sunt prevăzute în anexa nr. 1.  +  Articolul 6Timpii de expunere zilnică admişi în funcţie de iluminarea energetică eficace [E(ef)] (æW/cmp) pentru radiaţiile ultraviolete actinice cu acţiune oculară sau cutanată sunt prevăzuţi în anexa nr. 2.  +  Articolul 7Valorile maxime admise pentru expunerea oculară de natură profesională la radiaţii din spectrul vizibil, exprimate prin valorile luminanţei energetice eficace L(lambda) şi iluminării energetice spectrale E(lambda) produse de sursă sunt prevăzute în anexa nr. 3.  +  Articolul 8Coeficienţii de ponderare spectrală (B(lambda), R(lambda)) pentru evaluarea riscului de leziune retiniană, prezentat de sursele de radiaţii vizibile, sunt prevăzuţi în anexa nr. 4.  +  Articolul 9Valorile maxime admise pentru expunerea oculară de natură profesională la radiaţii infraroşii din spectrul apropiat (lambda între 770-1.400 nm), exprimate prin valorile iluminării energetice E(IR) (mW/cmý), sunt prezentate în anexa nr. 5.  +  Articolul 10Prezentul ordin se referă la protecţia lucrătorilor în utilizarea produselor cu laser. Un produs cu laser se poate compune dintr-un singur laser sau poate încorpora mai multe lasere într-un sistem complex optic, electric sau mecanic.  +  Articolul 11Radiaţia laser poate prezenta riscuri datorită colimării foarte bune a fasciculului şi cantităţii mari de energie asociată acestuia, fapt care poate conduce la absorbţia energiei în ţesutul biologic.  +  Articolul 12La aplicarea prezentului ordin se pot lua în considerare prevederile standardelor în vigoare referitoare la securitatea în utilizare a produselor cu lasere.  +  Articolul 13La evaluarea riscurilor, angajatorul trebuie să acorde o atenţie deosebită clasificării unui laser conform standardelor relevante adoptate de Comisia Electrotehnică Internaţională şi oricărei clasificări similare în ceea ce priveşte sursele artificiale susceptibile să provoace leziuni similare celor provocate de laserele din clasa 3B sau 4.  +  Articolul 14 (1) Pentru fiecare clasă de produs cu laser sunt indicate limitele de emisie acceptabile conform anexelor nr. 6-9. (2) Factorii de corecţie C(1) până la C(7) şi valorile de tranziţie T(1) şi T(2) utilizate în anexele nr. 6-9 sunt definiţi în anexa nr. 10.  +  Articolul 15 (1) Valorile maxime permise ale expunerii energetice (J/cmp), respectiv ale densităţii de putere (W/cmý), la care pot fi expuse ochiul şi pielea fără să sufere o leziune imediată sau după un timp îndelungat, sunt prevăzute în anexele nr. 11 şi 13. (2) Valorile prevăzute la alin. (1) sunt determinate de lungimea de undă a radiaţiei, pe durata impulsului, de timpul de expunere şi de ţesutul expus, iar pentru radiaţia din vizibil şi infraroşu apropiat, de dimensiunea imaginii pe retină.  +  Articolul 16La efectuarea măsurărilor şi calculelor valorilor de expunere trebuie utilizate aperturi limitatoare conform indicaţiilor din anexa nr. 12.  +  Articolul 17Măsurile de securitate în utilizarea produselor cu lasere trebuie stabilite în raport cu clasa de lasere şi au ca scop reducerea posibilităţii de expunere la o radiaţie laser de nivel periculos şi la alte riscuri asociate.  +  Articolul 18Pentru instalaţiile care funcţionează cu lasere din clasa superioară clasei 3A trebuie desemnat un responsabil cu securitatea laser şi trebuie stabilite măsuri de securitate în utilizare.  +  Articolul 19În executarea obligaţiilor prevăzute la art. 12 alin. (1) din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să evalueze riscurile în cazul în care lucrătorii sunt expuşi la surse artificiale de radiaţii optice.  +  Articolul 20Evaluarea prevăzută la art. 19 trebuie efectuată de către servicii sau persoane competente, ţinându-se seama de prevederile art. 8 şi 18 din Legea nr. 319/2006.  +  Articolul 21Datele obţinute din evaluarea prevăzută la art. 19 se păstrează într-o formă adecvată pentru a permite consultarea la o dată ulterioară.  +  Articolul 22Fără a aduce atingere prevederilor art. 16 şi 17 din Legea nr. 319/2006, angajatorul trebuie să asigure ca lucrătorii expuşi riscurilor generate de radiaţiile optice artificiale la locul de muncă şi/sau reprezentanţii acestora să beneficieze de informaţii cu privire la rezultatul evaluării riscurilor prevăzute la art. 19 şi de o instruire corespunzătoare.  +  Articolul 23Consultarea şi participarea lucrătorilor şi/sau a reprezentanţilor acestora în ceea ce priveşte aspectele reglementate de prezentul ordin trebuie să se realizeze în conformitate cu prevederile art. 18 şi 19 din Legea nr. 319/2006.  +  Articolul 24Anexele nr. 1-13 fac parte integrantă din prezentul ordin.  +  Articolul 25Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.Ministrul muncii, solidarităţiisociale şi familiei,Gheorghe BarbuBucureşti, 26 septembrie 2006.Nr. 706.  +  Anexa 1 VALORILE MAXIME ADMISE ALE EXPUNERII ENERGETICE EFICACE [H(ef) (mJ/cmp)pentru radiaţiile ultraviolete cu acţiune oculară sau cutanată, exprimate în funcţie de lungimea de undă (lambda) (nm) şi de eficacitatea spectrală relativă [S(lambda)]
  Lungimea de unda lambda (nm) Expunerea energetica eficace [H(ef)] (mJ/cmp) Eficacitatea spectrala relativa S(lambda) Lungimea de unda lambda (nm) Expunerea energetica eficace [H(ef)] (mJ/cmp) Eficacitatea spectrala relativa S(lambda)
  0 1 2 3 4 5
  180 250 0,012 310 200 0,015
  190 160 0,019 313 500 0,006
  200 100 0,030 315 1,0*10^3 0,003
  205 59 0,051 316 1,3*10^3 0,0024
  210 40 0,075 317 1,5*10^3 0,0020
  215 32 0,095 318 1,9*10^3 0,0016
  220 25 0,120 319 2,5*10^3 0,0012
  225 20 0,150 320 2,9*10^3 0,0010
  230 16 0,190 322 4,5*10^3 0,00067
  235 13 0,240 323 5,6*10^3 0,00054
  240 10 0,300 325 6,0*10^3 0,00050
  245 8,3 0,360 328 6,8*10^3 0,00044
  250 7 0,430 330 7,3*10^3 0,00041
  254 6 0,500 333 8,1*10^3 0,00037
  255 5,8 0,520 335 8,8*10^3 0,00034
  260 4,6 0,650 340 1,1*10^4 0,00028
  265 3,7 0,810 345 1,3*10^4 0,00024
  270 3 1,000 350 1,5*10^4 0,00020
  275 3,1 0,960 355 1,9*10^4 0,00016
  280 3,4 0,880 360 2,3*10^4 0,00013
  285 3,9 0,770 365 2,7*10^4 0,00011
  290 4,7 0,640 370 3,2*10^4 0,000093
  295 5,6 0,540 375 3,9*10^4 0,000077
  297 6,5 0,460 380 4,7*10^4 0,000064
  300 10 0,300 385 5,7*10^4 0,000053
  303 25 0,190 390 6,8*10^4 0,000044
  305 50 0,060 395 8,3*10^4 0,000036
  308 120 0,026 400 1,0*10^5 0,000030
  Se pot lua în considerare următoarele valori limită ale expunerii energetice eficace pentru 8 ore de expunere profesională zilnică:Expunere oculară:- pentru UV apropiat (UVA: 315 - 400 nm):H(ef) < 1 J/cmp;- pentru UV actinic (UVC + UVB: 180 - 315 nm):H(ef) < 3 mJ/cmp;Expunerea cutanată neprotejată: (UV: 180 - 400 nm):H(ef) < 3 mJ/cmp.NOTE:1. Expunerea energetică eficace H(ef) se calculează după formula:H(ef) = E(ef) * t,unde: E(ef) - este iluminare energetică eficace;t - timpul de expunere, în secunde.E(ef) se calculează după formula:            400    E(ef) = Σ E(lambda)*S(lambda)*D(lambda) (mW/cmp),            180    unde: E(lambda) - este iluminare energetică spectrală;          S(lambda) - eficacitatea spectrală relativă;          D(lambda) - banda de lungime de undă (nm).2. Aceste valori se aplică în cazul expunerii ochiului şi pielii la radiaţii ultraviolete emise de arcuri electrice, descărcările în gaze şi vapori, surse fluorescente, incandescente, cât şi celor conţinute de radiaţia solară.3. Aceste valori nu se aplică în cazul radiaţiilor ultraviolete emise de laseri, persoanelor fotosensibile sau expuse concomitent la agenţi fotosensibilizanţi, precum şi persoanelor cu afakie uni sau bilaterală.4. Valorile maxime admise pentru energia radiaţiilor ultraviolete din această anexă se aplică la surse extinse, care subîntind un unghi mai mic de 80°.În cazul surselor care subîntind un unghi mai mare de 80°, măsurătorile se fac pentru unghiuri de 80°.
   +  Anexa 2 TIMPUL DE EXPUNERE ZILNICĂ ADMIS ÎN FUNCŢIE DE ILUMINAREA ENERGETICĂ EFICACE (æW/cmý) PENTRU RADIAŢIILE ULTRAVIOLETE ACTINICE (lambda : 180 - 315 nm) CU ACŢIUNE OCULARĂ SAU CUTANATĂ
    Timpul de expunere zilnicăIluminare energetică eficace [E(ef)] (μW/cm2)
    8 ore0,1
    4 ore0,2
    2 ore0,4
    1 oră0,8
    30 minute1,7
    15 minute3,3
    10 minute5
    5 minute10
    1 minut50
    30 secunde100
    10 secunde300
    1 secundă3000
    0,5 secunde6000
    0,1 secunde30000
   +  Anexa 3 RADIAŢII DIN SPECTRUL VIZIBIL ŞI INFRAROŞU APROPIAT (400 - 1.400 nm)În cazul expunerii oculare de natură profesională la radiaţii din spectrul vizibil pe o durată zilnică de 8 ore valorile maxime admise se stabilesc în funcţie de valorile luminanţei energetice spectrale [L(lambda)] şi ale iluminării energetice spectrale [E(lambda)] ale sursei, măsurate la nivelul ochiului angajatului.1. Pentru a preveni efectele termice retiniene provocate de expunerea la radiaţii vizibile trebuie respectată următoarea relaţie:    L(R) < 1/(α*t^'bd), unde:    L(R)[W/(cmp*sr)] este luminanţa energetică eficace calculată după formula:           1.400    L(R) = Σ L(lambda)R(lambda)D(lambda),            400unde:L(lambda) [mW/(cmp*nm*s)] este luminanţa energetică spectrală;R(lambda) - riscul de arsură;D(lambda) - banda de undă (nm);α (steradian) - unghiul solid sub care e văzută sursa; pentru lămpile rectangulare, α se calculează în raport cu cea mai mare dimensiune vizibilă după formula α = l/r, unde:l (cm) este lungimea lămpii;r (cm) - distanţa dintre sursă şi ochiul angajatului;t - timpul de observaţie a radiaţiilor (sau durata unui impuls în cazul unei lămpi care emite sub formă de impulsuri), având valori cuprinse între 1 ms - 10 s.2. Pentru prevenirea efectelor fotochimice retiniene provocate de expunerea cronică la lumina albastră trebuie respectate următoarele relaţii:    K(albastru) = L(albastru) * t < 100 J/(cmp*sr) ; t<10^-4 s şi                 700    L(albastru) = Σ L(lambda)*B(lambda)*D(lambda)<10^-2 W/(cmp*sr); t>10^4 s                 400unde:K(albastru)[J/(cmp*sr)] - este luminanţa ponderată cu timpul a luminii albastre;L(albastru)[W/(cmp*sr)] - luminanţa energetică eficace a luminii albastre;L(lambda)[mW/(cmp*nm*s)] - luminanţa energetică spectrală;B(lambda) - riscul legat de lumina albastră;D(lambda) - banda de lungime de undă (nm).  +  Anexa 4 COEFICIENŢII DE PONDERARE SPECTRALĂ [B(lambda), R(lambda)] PENTRU EVALUAREARISCULUI DE LEZIUNE RETINIANA, PREZENTAT DE SURSELE DE RADIAŢII VIZIBILE
  Lungimea de unda lambda (nm) Riscul legat de lumina albastra B(lambda) Riscul de arsura R(lambda) Lungimea de unda lambda (nm) Riscul legat de lumina albastra B(lambda) Riscul de arsura R(lambda)
  305 - - 415 0,8 8
  310 - - 420 0,9 9
  315 - - 425 0,95 9,5
  320 - - 430 0,98 9,8
  325 - - 435 1,0 10,0
  330 - - 440 1,0 10,0
  335 - - 445 0,97 9,7
  340 - - 450 0,94 9,4
  345 - - 455 0,9 9,0
  350 - - 460 0,8 8,0
  355 - - 465 0,7 7,0
  360 - - 470 0,62 6,2
  365 - - 475 0,55 5,5
  370 - - 480 0,45 4,5
  375 - - 485 0,4 4,0
  380 - - 490 0,22 2,2
  385 - - 495 0,16 1,6
  390 - - 500-600 10^[(450- lambda)/50)] 1,0
  395 - - 600-700 0,001 1,0
  400 0,1 1,0 700-1049 NA 10^[(700- lambda)/50)]
  405 0,2 2,0 1050-1400 NA 0,2
  410 0,4 4,0
      NA = nu se aplică
  NOTE:1. În cazul unei surse a cărei luminanţă energetică eficace L(albastru) > 10^-2 W/(cmý*sr) în regiunea spectrală a luminii albastre, timpul de expunere zilnică maxim admis se calculează după formula:t(max)(s) = (10^2[J/(cmp*sr)]) / (L(albastru)[W/(cmp*sr)]).2. Pentru sursele care subîntind un arc mai mic de 11 mrd limitele de mai sus pot fi mărite, dar cu respectarea următoarelor relaţii:H(albastru) < 10 mJ/cmý, t < 10^4 s şiE(albastru) < 1æW/cmp, t > 10^4 s, cu precizarea că în cazul unei surse a cărei iluminare energetică eficace E(albastru) > 1æW/cmp, timpul de expunere zilnică maxim admis se calculează după formula:t(max)(s) = [10 mJ/cmp] / [E(albastru)(æW/cmp)].
   +  Anexa 5 RADIAŢII DIN DOMENIUL INFRAROŞU APROPIAT1. Valorile maxime admise pentru expunerea oculară cronică la radiaţii infraroşii cu lungimea de undă mai mare de 770 nm sunt exprimate prin iluminarea energetică E(IR), care trebuie să respecte relaţia:             1.400    E(IR) = Σ E(lambda)*B(lambda)*D(lambda) < 10mW/cmp             7702. Pentru radiaţiile infraroşii cu lungimea de undă între 770 - 1400 nm emise de lămpi cu infraroşii sau alte surse şi în absenţa unei stimulări vizuale puternice, luminanţa energetică L(IR)[W/(cmý*sr)] trebuie să respecte relaţia:             1.400    L(IR) = Σ L(lambda)*D(lambda) < 0,6/α             770valabilă pentru observarea prelungită a sursei sub un unghi solid α (radiani).NOTĂ:Aceste limite s-au calculat pentru un diametru pupilar de 7 mm.  +  Anexa 6 LIMITELE EMISIEI ADMISE PENTRU PRODUSE LASER DIN CLASA 1
  *Font 10*
  ┌────────┬────────────┬─────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬────┬─────┬─────┬──────┐│ Durata│ │ │ │ │ │ │ 3 │ 10 │10^3 │10^4 ││ de │ │10^-9│ 10^-7 │1,8x10^-5│5x10^-5│1x10^-3│până│până │până │până ││ emisie│ │până │ până la │ până la │până la│până la│ la │ la │ la │ la ││ t (s) │ │ la │1,8x10^-5│ 5x10^-5 │1x10^-3│ 3 │ 10 │10^3 │ 10^4│3x10^4││Lungimea│ │10^-7│ │ │ │ │ │ │ │ ││de unda │ <10^-9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││lambda │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (nm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────┼─────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴────┴─────┴─────┴──────┤│180 până│2,4x10^4 W │ 2,4x10^-5 J ││la 302,5│ │ │├────────┤ ├──────────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│302,5 │ │ 7,9x10^-7 C(2)J[t>T(1)]│7,9x10^-7 C(2)J ││până │ │ │ ││la 315 │ │7,9x10^-7 C(1)J[t├────────┤ ├──────────────────────────────────────────────┼─────┬────────────┤│315 până│ │ 7,9x10^-7 C(1)J │7,9x │7,9x10^-6 W ││la 400 │ │ │10^3J│ │├────────┼────────────┼───────────────┬──────────────────────────────┼─────┴─────┬──────┤│400 până│ │ │ │3,9x10^-3 │3,9x ││la 550 │ │ │ │ C(6)J │10^-7 ││ │ │ │ │ │C(6)W │├────────┤ │ │ ├───────────┼──────┤│550 │200 C(6)W │2x10^-7 C(6)J │ 7x10^-4 t^0,75C(6)J │3,9x10^-3 │3,9x ││până │ │ │ │C(3)C(6)J │10^-3 ││la 700 │ │ │ │ [t>T(2)]│C(3) ││ │ │ │ │[t│ │ │ │ │7x10^-4 │ ││ │ │ │ │t^0,75C(6)J│ │├────────┼────────────┼───────────────┼──────────────────────────────┴─────┬─────┴──────┤│700 până│200C(4)C(6)W│2x10^-7 │7x10^-4 t^0,75C(4)C(6)J │1,2x10^-2 ││la 1050 │ │C(4)C(6)J │ │C(4)C(6)J │├────────┼────────────┼───────────────┴─────────┬──────────────────────────┼────────────┤│1050 │2x10^3 │2x10^-6 C(6)C(7)J │3,5x10^-3t^0,75 C(6)C(7)J │6x10^-4 ││până la │C(6)C(7)W │ │ │C(6)C(7)W ││1400 │ │ │ │ │├────────┼────────────┼─────────────────────────┴──────┬───────┬───────┬───┴────────────┤│1400 │8x10^5 W │ 8x10^-4 J │4,4x │5,4x │ ││până la │ │ │10^-3 │10^-2 │ ││1500 │ │ │t^0,25J│t^0,25J│ │├────────┼────────────┼────────────────────────────────┴───────┼───────┤ ││1500 │8x10^6 W │ 8x10^-3 J │ │ ││până la │ │ │ 0,1 J │ ││1800 │ │ │ │ 10^-2 W │├────────┼────────────┼────────────────────────────────┬───────┼───────┤ ││1800 │8x10^5 W │ 8x10^-4 J │4,4x │5,4x │ ││până la │ │ │10^-3 │10^-2 │ ││2600 │ │ │t^0,25J│t^0,25J│ │├────────┼────────────┼──────┬─────────────────────────┴───────┤ │ ││2600 │8x10^4 W │8x │ 4,4x10^-3 t^0,25J │ │ ││până la │ │10^-5J│ │ │ ││4000 │ │ │ │ │ │├────────┼────────────┼──────┼─────────────────────────────────┴───────┼────────────────┤│4000 │10^11W*m^-2 │100 │ 5,6x10^-3 t^0,25J │10^3 W*m^-2 ││până la │ │W*m^-2│ │ ││10^6 │ │ │ │ │├────────┴────────────┴──────┴─────────────────────────────────────────┴────────────────┤│Pentru factorii de corecţie şi unităţi, a se vedea "Notele de la anexele nr. 6-9". │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 7 LIMITELE EMISIEI ADMISE PENTRU PRODUSELE CU LASER DIN CLASA 2  ┌─────────────────────────┬─────────────────────────┬────────────────────────┐ │ Lungimea de unda lambda │ Durata de emisie t │ Limita emisiei admise │ │ (nm) │ (s) │ pentru clasa 2 │ ├─────────────────────────┼─────────────────────────┼────────────────────────┤ │400 până la 700 │ t < 0,25 │ Aceeaşi limită a │ │ │ t ≥ 0,25 │ emisiei admise ca │ │ │ │ pentru clasa 1 │ │ │ │ C(6)x10^-3 W *) │ ├─────────────────────────┴─────────────────────────┴────────────────────────┤ │*) Pentru factorul de corecţie şi unităţi a se vedea │ │ "Note la anexele nr. 6-9". │ └────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 8 LIMITELE EMISIEI ADMISE PENTRU PRODUSE LASER DIN CLASA 3A
  *Font 10*
  ┌────────┬────────────┬─────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬────┬─────┬─────┬──────┐│ Durata│ │ │ │ │ │ │ 3 │ 10 │10^3 │10^4 ││ de │ │10^-9│ 10^-7 │1,8x10^-5│5x10^-5│1x10^-3│până│până │până │până ││ emisie│ │până │ până la │ până la │până la│până la│ la │ la │ la │ la ││ t (s) │ │ la │1,8x10^-5│ 5x10^-5 │1x10^-3│ 3 │ 10 │10^3 │ 10^4│3x10^4││Lungimea│ │10^-7│ │ │ │ │ │ │ │ ││de unda │ <10^-9 │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││lambda │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (nm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────┼─────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴────┴─────┴─────┴──────┤│180 până│1,2x10^5 W │ 1,2x10^-4J şi 30 J*m^-2 ││la 302,5│ şi │ │├────────┤3x10^10 ├────────────────────────────────────────────────────┬────────────┤│302,5 │ W*m^-2 │ 4x10^-6 C(2)J şi C(2)J*m^-2[t>T(1)]│4x10^-4C(2)J││până │ │ │ şi ││la 315 │ │4x10^-6 C(1)J şi C(1)J*m^-2[t├────────┤ ├────────────────────────────────────────────────────┼─────┬──────┤│315 până│ │ 4x10^-6 C(1)J şi C(1)J*m^-2 │4x │4x ││la 400 │ │ │10^-2│10^-5W││ │ │ │J şi │şi 10 ││ │ │ │10^4 │W*m^-2││ │ │ │J* │ ││ │ │ │m^-2 │ │├────────┼────────────┼───────────────┬─────────────────────────┬──────────┴─────┴──────┤│400 până│1000C(6)W şi│10^-6 C(6)J şi │3,5x10^-3 t^0,75C(6)J şi │5x10^-3 t^0,75C(6)W şi ││la 700 │5x10^6 C(6) │5x10^-3C(6) │18 t^0,75C(6)J*m^-2 │25 C(6)W*m^-2 ││ │W*m^-2 │J*m^-2 │ │ │├────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────────────┴────────────────┬──────┤│700 │1000 │10^-6 C(4)C(6)J│ 3,5x10^-3 t^0,75C(4)C(6)J şi │6x ││până │C(4)C(6)W şi│ şi │ 18 t^0,75C(4)C(6)J*m^-2 │10^-4 ││la 1050 │5x10^6 │5x10^-3 │ │C(4) ││ │C(4)C(6) │C(4)C(6)J*m^-2 │ │C(6)W ││ │W*m^-2 │ │ │şi 3,2││ │ │ │ │C(4) ││ │ │ │ │C(6) ││ │ │ │ │W*m^-2││ │ │ │ │ │├────────┼────────────┼───────────────┴─────────┬────────────────────────────────┼──────┤│1050 │10^4 │10^-5C(6)C(7)J şi │1,8x10^-2t^0,75C(6)C(7)J şi │3x ││până │C(6)C(7)W şi│5x10^-2C(6)C(7)J*m^-2 │ 90t^0,75C(6)C(7)J*m^-2 │10^-3 ││la 1400 │5x10^7 │ │ │C(6) ││ │C(6)C(7) │ │ │C(7)W ││ │W*m^-2 │ │ │şi 16 ││ │ │ │ │C(6) ││ │ │ │ │C(7) ││ │ │ │ │W*m^-2││ │ │ │ │ │├────────┼────────────┼─────────────────────────┴──────┬────────────┬───────┬────┴──────┤│1400 │4x10^6 W şi │ 4x10^-3 J şi │2,2x10^-2 │0,27 │ ││până la │10^12W*m^-2 │ 10^3J*m^-2 │t^0,25J şi │t^0,25J│ ││1500 │ │ │5600 t^0,25 │ şi │ ││ │ │ │J*m^-2 │5600 │ ││ │ │ │ │t^0,25 │ ││ │ │ │ │J*m^-2 │ ││ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────┼────────────────────────────────┴────────────┼───────┤ ││1500 │4x10^7 W şi │ 4x10^-2 J şi │0,5J şi│ ││până la │10^13W*m^-2 │ 10^4 J*m^-2 │10^4 │5x10^-2 W ││1800 │ │ │J*m^-2 │ şi │├────────┼────────────┼────────────────────────────────┬────────────┼───────┤10^3 W*m^-2││1800 │4x10^6 W şi │ 4x10^-3 J şi │2,2x10^-2 │0,27 │ ││până la │10^12W*m^-2 │ 10^3J*m^-2 │t^0,25J şi │t^0,25J│ ││2600 │ │ │5600 t^0,25 │ şi │ ││ │ │ │J*m^-2 │5600 │ ││ │ │ │ │t^0,25 │ ││ │ │ │ │J*m^-2 │ │├────────┼────────────┼──────┬─────────────────────────┴────────────┤ │ ││2600 │4x10^5 W şi │4x │ 2,2x10^-2 t^0,25J şi │ │ ││până la │10^11 W*m^-2│10^-4J│ 5,6x10^3 t^0,25 J*m^-2 │ │ ││4000 │ │şi 100│ │ │ ││ │ │J*m^-2│ │ │ │├────────┼────────────┼──────┼──────────────────────────────────────┴───────┼───────────┤│4000 │10^11 W*m^-2│100 │ 5,6x10^-3 t^0,25J*m^-2 │10^3 W*m^-2││până la │ │W*m^-2│ │ ││10^6 │ │ │ │ │├────────┴────────────┴──────┴──────────────────────────────────────────────┴───────────┤│Pentru factorii de corecţie şi unităţi, a se vedea "Notele de la anexele nr. 6-9". │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
   +  Anexa 9 LIMITELE EMISIEI ADMISE PENTRU PRODUSELE CU LASER DIN CLASA 3B┌──────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┬──────────────────┐│ Durata de│ │ │ ││ emisie t │ │ │ ││ (s) │ │ │ ││Lungimea │ < 10^-9 │10^-9 până la 0,25 │0,25 până la ││de undă │ │ │ 3 x 10^4 ││lambda │ │ │ ││ (nm) │ │ │ │├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤│180 până la 302,5 │ 3,8 x 10^5 W │ 3,8 x 10^-4 J │ 1,5 x 10^-3 W │├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤│302,5 până la 315 │1,25 x 10^4 C(2)W │ 1,25 x 10^-5 C(2)J │ 5 x 10^-5 C(2)W │├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤│315 până la 400 │ 1,25 x 10^8 W │ 0,125 J │ 0,5 W │├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤│400 până la 700 │ 3 x 10^7 W │0,03 J pentru t<0,06 s│ 0,5 W ││ │ │0,5 W pentru t≥0,06 s │ │├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤│700 până la 1050 │ 3 x 10^7 C(4) W │0,03 C(4) pentru │ ││ │ │ t<0,06 C(4) s │ 0,5 W ││ │ │0,5 W pentru │ ││ │ │t≥0,06 C(4) s │ │├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤│1050 până la 1400 │ 1,5 x 10^8 W │ 0,15 J │ 0,5 W │├──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┼──────────────────┤│1400 până la 10^6 │ 1,25 x 10^8 W │ 0,125 J │ 0,5 W │├──────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┴──────────────────┤│Pentru factorii de corecţie şi unităţi a se vedea "Note la anexele nr. 6-9". │└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘Note la anexele nr. 6 până la 91. Nu există decât un număr limitat de dovezi privind efectele expunerilor pentru durate mai mici de 10^-9 s. Limitele emisiei accesibile (AEL) pentru aceste durate de expunere au fost extrapolate menţionând iradianta sau puterea radiantă aplicabilă la 10^-9 s.2. Factorii de corecţie C(1) până la C(7) şi valorile de tranziţie T(1) şi T(2) utilizati în anexele nr. 6-9 sunt definiţi prin expresiile prezentate în anexa nr. 10.3. A se vedea anexa nr. 12 pentru diafragmele de limitare.4. În formulele din anexele nr. 6-10 şi în aceste note, lungimea de undă lambda trebuie exprimată în nanometri şi durata de emisie t trebuie exprimată în secunde.  +  Anexa 10 FACTORII DE CORECŢIE C(1) PÂNĂ LA C(7) ŞI VALORILE DE TRANZIŢIE T(1) ŞI T(2)UTILIZATE ÎN ANEXELE NR. 6-9┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐│ Parametru Domeniu spectral ││ (nm) │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│C(1) = 5,6 x 10^3 t^0,25 302,5 până la 400 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│T(1) = 10^[0,8(lambda-295)] x 10^-15 s 302,5 până la 315 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│C(2) = 10^[0,2(lambda-295)] 302,5 până la 315 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│T(2) = 10 x 10^[0,02(lambda-550)] s 550 până la 700 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│C(3) = 10^[0,015(lambda-550)] 550 până la 700 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│C(4) = 10^[0,002(lambda-770)] 700 până la 1050 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│C(4) = 5 *) 1050 până la 1400 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│C(5) = N^-'bc **) 400 până la 10^6 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│C(6) = l pentru α ≤ α(min) 400 până la 1400 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│C(6) = α/α(min) pentru α(min) < α ≤ α(max) 400 până la 1400 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│C(6) = α(max)/α(min) pentru α > α(max) 400 până la 1400 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│C(7) = l 1050 până la 1150 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│C(7) = 10^[0,018(lambda-1150)] 1150 până la 1200 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│C(7) = 8 1200 până la 1400 │├──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┤│*) Neutilizat în tabelele AEL. A se vedea PE pentru piele. ││**) C(5) se aplică numai pentru duratele impulsurilor mai mici decât 0,25 s. ││ N este numărul total de impulsuri într-o perioadă dată de timp în cazul ││expunerii la impulsuri laser repetitive. ││ α este unghiul subîntins de o surseă extinsă. Unitatea de măsură este ││radian (rad). ││ α(min) este unghiul subîntins de o surseă pentru care este aplicabil ││criteriul sursei extinse exprimat în rad. ││ α(max) este valoarea unghiului subîntins de o surseă aparentă dincolo ││de care PE şi AEL sunt independente de dimensiunea sursei [α(max) = 0,1 rad]. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 11 EXPUNEREA MAXIMĂ PERMISĂ (PE) LA NIVELUL CORNEEI PENTRU EXPUNEREA OCULARĂ LA RADIAŢIA LASER *1),*2)
  *Font 10*
  ┌────────┬────────────┬─────┬─────────┬─────────┬───────┬───────┬─────┬─────┬──────┐│ Durata│ │ │ │ │ │ │ 10 │10^3 │10^4 ││ de │ │10^-9│ 10^-7 │1,8x10^-5│5x10^-5│1x10^-3│până │până │până ││ emisie│ │până │ până la │ până la │până la│până la│ la │ la │ la ││ t (s) │ │ la │1,8x10^-5│ 5x10^-5 │1x10^-3│ 10 │10^3 │10^4 │3x10^4││Lungimea│ │10^-7│ │ │ │ │ │ │ ││de unda │ <10^-9 │ │ │ │ │ │ │ │ ││lambda │ │ │ │ │ │ │ │ │ ││ (nm) │ │ │ │ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────┼─────┴─────────┴─────────┴───────┴───────┴─────┴─────┴──────┤│180 până│3 x 10^10 │ 30 J*m^-2 ││la 302,5│Wm^-2 │ │├────────┤ ├─────────────────────────────────────────┬──────────────────┤│302,5 │ │ C(2)J*m^-2[t>T(1)]│ C(2)J*m^-2 ││până │ │ │ ││la 315 │ │C(1)Jm^-2[t├────────┤ ├─────────────────────────────────────────┼─────┬────────────┤│315 până│ │ C(1)J*m^-2 │10^4J│ 10 Wm^-2 ││la 400 │ │ │*m^-2│ │├────────┼────────────┼─────────────────────────────────────────┼─────┴─────┬──────┤│400 până│ │ C(1)J*m^-2 │10^2 C(6) │10^-2 ││la 550 │ │ │J*m^-2 │Wm^-2 ││ │5 x 10^6 │ │ │ │├────────┤C(6)Wm^-2 ├───────────────┬─────────────────────────┼───────────┼──────┤│550 │ │5 x 10^-3 │ │10^2 C(3) │10^-2 ││până │ │C(6)J*m^-2 │ │C(6)J*m^-2 │C(3) ││la 700 │ │ │ │[t>T(2)] │C(6) ││ │ │ │ 18t^0,75 C(6)J*m^-2 │18t^0,75 │W*m^-2││ │ │ │ │C(6)J*m^-2 │ ││ │ │ │ │[t│ │ │ │ │ │ │├────────┼────────────┼───────────────┼─────────────────────────┴─────┬─────┴──────┤│700 până│5 x 10^6C(4)│5x10^-3 │ 18t^0,75C(4)C(6)Jm^-2 │3,2 C(4)C(6)││la 1050 │C(6)Wm^-2 │C(4)C(6)Jm^-2 │ │Wm^-2 │├────────┼────────────┼───────────────┴─────────┬─────────────────────┼────────────┤│1050 │5x10^7 C(6) │5x10^-2 C(6)C(7)Jm^-2 │90t^0,75C(6)C(7)Jm^-2│16 C(6)C(7) ││până la │C(7)Wm^-2 │ │ │Wm^-2 ││1400 │ │ │ │ │├────────┼────────────┼─────────────────────────┴───────┬───────┬─────┴────────────┤│1400 │10^12 Wm^-2 │ 10^3 J*m^-2 │5600 │ ││până la │ │ │t^0,25 │ ││1500 │ │ │J*m^-2 │ │├────────┼────────────┼─────────────────────────────────┴───────┤ ││1500 │10^13 Wm^-2 │ 10^4 J*m^-2 │ ││până la │ │ │ ││1800 │ │ │ 10^3 Wm^-2 │├────────┼────────────┼─────────────────────────────────┬───────┤ ││1800 │10^12 Wm^-2 │ 10^3 J*m^-2 │5600 │ ││până la │ │ │t^0,25 │ ││2600 │ │ │J*m^-2 │ │├────────┼────────────┼──────┬──────────────────────────┴───────┤ ││2600 │10^11 W*m^-2│100 │ 5600 t^0,25J*m^-2 │ ││până la │ │J*m^-2│ │ ││10^6 │ │ │ │ │├────────┴────────────┴──────┴──────────────────────────────────┴──────────────────┤│*1) Pentru factorii de corecţie şi unităţi a se vedea "Note la anexele nr. 6-9". ││*2) Nu există decât un număr restrâns de mărturii privind efectele expunerilor ││de o durată mai mică decât 10^-9 s. PE pentru aceste durate de expunere au fost ││extrapolate menţinând iradianta aplicabilă la 10^-9 s. │└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘  +  Anexa 12 DIAMETRELE APERTURILOR PENTRU MĂSURAREA IRADIANTEI ŞI EXPUNERII RADIANTE
  Domeniul Durata Diametrul aperturii pentru
  spectral (s)
  (nm) Ochi Piele
  (mm) (mm)
  400 - 1400 t≤3x10^4 7 3,5
  1400 - 10^5 t≤3 1 1
  1400 - 10^5 t>3 3,5 3,5
  10^5 - 10^6 t≤3x10^4 11 11
   +  Anexa 13 EXPUNEREA MAXIMĂ PERMISĂ (PE) A PIELII LA RADIAŢIA LASER*1),*2)┌────────┬────────────┬───────────┬──────────┬───────────┬───────────┐│ Durata│ │ │ │ │ ││ de │ │ 10^-9 │ 10^-7 │ 10 │ 10^3 ││ emisie│ │ până │ până la │ până la │ până la ││ t (s) │ │ la │ 10 │ 10^3 │ 10^4 ││Lungimea│ │ 10^-7 │ │ │ ││de unda │ < 10^-9 │ │ │ │ ││lambda │ │ │ │ │ ││ (nm) │ │ │ │ │ │├────────┼────────────┼───────────┴──────────┴───────────┴───────────┤│180 până│3 x 10^10 │ 30 J*m^-2 ││la 302,5│Wm^-2 │ │├────────┤ ├──────────────────────┬───────────────────────┤│302,5 │ │ C(2)J*m^-2[t>T(1)]│ C(2)J*m^-2 ││până │ │ │ ││la 315 │ │C(1)Jm^-2[t├────────┤ ├──────────────────────┼───────────┬───────────┤│315 până│ │ C(1)J*m^-2 │10^4 J*m^-2│ 10 Wm^-2 ││la 400 │ │ │ │ │├────────┼────────────┼───────────┬──────────┼───────────┴───────────┤│400 până│2x10^11 │200 J*m^-2 │1,1x10^4 │ ││la 700 │W*m^-2 │ │t^0,25 │ 2000 W*m^-2 ││ │ │ │J*m^-2 │ │├────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────┤│700 până│2x10^11 C(4)│200 │1,1x10^4 │ ││la 1400 │W*m^-2 │C(4)J*m^-2 │C(4)t^0,25│ 2000 C(4)W*m^-2 ││ │ │ │J*m^-2 │ │├────────┼────────────┼───────────┼──────────┼───────────────────────┤│1400 │10^11 W*m^-2│100 J*m^-2 │5600t^0,25│ ││până la │ │ │J*m^-2 │ 1000 W*m^-2 *3) ││10^6 │ │ │ │ │├────────┴────────────┴───────────┴──────────┴───────────────────────┤│ *1) Pentru factorii de corecţie şi unităţi a se vedea "Note la ││anexele nr. 6-9" ││ *2) Nu există decât un număr restrâns de date privind efectele ││de expunere la o durată mai mică decât 10^-9 s. ││ PE pentru aceste durate de expunere au fost extrapolate ││menţinând iradianta, aplicabilă la 10^-9 s. ││ *3) Pentru suprafeţele expuse ale pielii mai mari decât 0,1 mp, ││PE este limitată la 100 W*m^-2. ││ Pentru suprafeţele cuprinse între 0,01 mp şi 0,1 mp, PE variază ││invers proporţional cu suprafaţa pielii expuse. │└────────────────────────────────────────────────────────────────────┘-------