HOTĂRÂRE nr. 1.580 din 8 noiembrie 2006pentru modificarea pct. 8 lit. b) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 918 din 13 noiembrie 2006    În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.  +  Articolul ILa punctul 8 din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 876/2005, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 739 din 15 august 2005, cu modificările ulterioare, ultimul paragraf al literei b) se modifică şi va avea următorul cuprins:"Plata sumei garantate/soldului acesteia se va face de către fondurile de garantare numai dacă s-au respectat prevederile contractului de garantare încheiat între părţi şi după ce instituţiile de credit au iniţiat procedurile judiciare împotriva debitorului şi girează biletul la ordin emis de împrumutat în favoarea instituţiilor de credit."  +  Articolul IIContractele de garantare încheiate de fondurile de garantare în baza Legii nr. 218/2005 privind stimularea absorbţiei fondurilor SAPARD prin preluarea riscului de către fondurile de garantare, cu modificările şi completările ulterioare, până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se pot modifica prin acte adiţionale în conformitate cu prevederile prezentei hotărâri.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------Ministrul agriculturii, pădurilorşi dezvoltării rurale,Gheorghe FluturMinistrul finanţelor publice,Sebastian Teodor Gheorghe VlădescuBucureşti, 8 noiembrie 2006.Nr. 1.580.-------