ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 87 din 8 noiembrie 2006pentru modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor
EMITENT
  • GUVERNUL
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 916 din 10 noiembrie 2006    Având în vedere urgenta armonizării legislaţiei din domeniul asigurărilor cu reglementările din domeniul instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare şi, respectiv, al administrării fondurilor de pensii facultative, pentru crearea unui cadru unitar de reglementare şi supraveghere a entitatilor care acţionează în aceste sectoare, care nu ar fi posibil decât după ce se realizează modificarea şi completarea Legii nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, cu modificările şi completările ulterioare,în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.  +  Articolul ILegea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi se completează după cum urmează:1. La articolul 2 litera C, punctele 58^2 şi 64 vor avea următorul cuprins:"58^2. agent de asigurare subordonat - persoana fizica sau juridică ce, pe lângă activitatea sa profesională principala, intermediaza în numele şi în contul unuia sau mai multor asiguratori produse de asigurare care sunt complementare la produsele furnizate de instituţiile de credit şi instituţiile financiare nebancare care acţionează într-o piaţa reglementată;64. bancassurance - activitatea de intermediere a produselor de asigurări care sunt complementare la produsele instituţiilor de credit şi instituţiilor financiare nebancare, desfăşurată prin reţeaua acestor instituţii în condiţiile prevăzute prin norme emise în aplicarea prezentei legi;".2. După alineatul (19) al articolului 12 se introduc trei noi alineate, alineatele (20), (21) şi (22), cu următorul cuprins:"(20) Prin excepţie de la prevederile alin. (4) lit. f), asiguratorii pot desfăşura, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare, şi activitatea de administrare a fondurilor de pensii facultative. (21) Activele, pasivele, veniturile şi cheltuielile privind desfăşurarea activităţii de administrare a fondurilor de pensii facultative trebuie organizate, evidentiate şi administrate distinct de activele, pasivele, veniturile şi cheltuielile aferente activităţii de asigurare, fără posibilitate de transfer. (22) Activele, pasivele, veniturile şi cheltuielile prevăzute la alin. (21) sunt destinate exclusiv operaţiunilor legate de fondurile de pensii facultative şi activităţi conexe."3. După alineatul (18) al articolului 35 se introduc doua noi alineate, alineatele (19) şi (20), cu următorul cuprins:"(19) Prin excepţie de la prevederile alin. (5) lit. d), brokerii de asigurare şi/sau de reasigurare pot intermedia, în conformitate cu legislaţia specifică în vigoare, şi produse ale fondurilor de pensii facultative. (20) Contractul de asigurare de răspundere civilă prevăzut la alin. (5) lit. c) se referă numai la activitatea de intermediere în asigurări şi/sau în reasigurari reglementată în conformitate cu prezenta lege şi cu normele emise în aplicarea acesteia."4. La anexa nr. 3, după punctul 14 se introduce un nou punct, punctul 15, cu următorul cuprins:"15. Directiva 2003/41/CE a Parlamentului European şi a Consiliului privind activitatea şi supravegherea instituţiilor pentru pensii ocupationale, publicată în Jurnalul Oficial nr. L 235 din 23 septembrie 2003, p. 10-21:- punctul 19 din preambul."  +  Articolul IILegea nr. 32/2000 privind activitatea de asigurare şi supravegherea asigurărilor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 148 din 10 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, va fi republicată, după aprobarea acesteia de Parlament, dându-se textelor o noua numerotare.PRIM-MINISTRUCĂLIN POPESCU-TĂRICEANUContrasemnează:---------------PreşedinteleComisiei de Supraveghere a Asigurărilor,Angela Toncescup. Ministrul finanţelor publice,Doina-Elena Dascalu,secretar de statBucureşti, 8 noiembrie 2006.Nr. 87.---