DECIZIE nr. 624 din 3 octombrie 2006referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. 2, art. 304^1 şi art. 305 din Codul de procedură civilă
EMITENT
  • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 914 din 9 noiembrie 2006    Ioan Vida - preşedinteNicolae Cochinescu - judecătorAspazia Cojocaru - judecătorAcsinte Gaspar - judecătorKozsokar Gabor - judecătorPetre Ninosu - judecătorIon Predescu - judecătorŞerban Viorel Stănoiu - judecătorAntonia Constantin - procurorIoana Marilena Chiorean - magistrat-asistentPe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. 2, art. 304^1 şi art. 305 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Elena Bulbucan şi Gheorghe Ilie în Dosarul nr. 6.037/Cv/2005 al Tribunalului Argeş - Secţia civilă.La apelul nominal răspunde avocatul Ionel Stan, cu delegaţia depusă la dosar, pentru părţile Asociaţia Salariaţilor şi Conducerii Societăţii Comerciale "Comat Argeş" - S.A., prin lichidator Lucia Trândaş, şi Societatea Comercială "Comat Argeş" - S.A., lipsă fiind autorii excepţiei, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.Apărătorul ales al părţilor Asociaţia Salariaţilor şi Conducerii Societăţii Comerciale "Comat Argeş" - S.A. şi Societatea Comercială "Comat Argeş" - S.A. solicită respingerea excepţiei ca fiind nefondată, aşa cum a statuat şi Curtea Constituţională în jurisprudenţa sa.Reprezentantul Ministerului Public pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate, invocând în acest sens jurisprudenţa Curţii Constituţionale.CURTEA,având în vedere actele şi lucrările dosarului, constată următoarele:Prin Încheierea din 14 martie 2006, pronunţată în Dosarul nr. 6.037/Cv/2005, Tribunalul Argeş - Secţia civilă a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 34 alin. 2, art. 304^1 şi art. 305 din Codul de procedură civilă. Excepţia a fost ridicată de Elena Bulbucan şi Gheorghe Ilie în cadrul soluţionării unui recurs împotriva unei sentinţe civile a Judecătoriei Piteşti.În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorii acesteia susţin că dispoziţiile art. 304^1 şi 305 din Codul de procedură civilă sunt neconstituţionale, întrucât, în cazul existenţei a două grade de jurisdicţie, permit o restricţionare nefirească a drepturilor părţilor de a propune şi obţine administrarea de probe. Referitor la art. 34 alin. 2 din Codul de procedură civilă, arată că, în situaţia respingerii cererii de recuzare formulate în timp ce dosarul se află în recurs, nu există posibilitatea atacării soluţiei respective.Tribunalul Argeş - Secţia civilă şi-a exprimat opinia în sensul că dispoziţiile legale criticate nu contravin Constituţiei, întrucât, pe de-o parte, recursul este o cale extraordinară de atac, justificându-se din acest punct de vedere deosebirea faţă de apel în ceea ce priveşte inadmisibilitatea probelor noi, cu excepţia înscrisurilor, iar, pe de altă parte, recursul este o cale de atac nedevolutivă, instanţa analizând doar hotărârea atacată sub aspectul legalităţii acesteia.Potrivit dispoziţiilor art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierea de sesizare a fost comunicată preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.Avocatul Poporului apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată, întrucât dispoziţiile legale criticate nu instituie privilegii sau discriminări şi nici nu aduc atingere sub nici un aspect dreptului părţilor de a fi asistate de un avocat ales sau numit din oficiu. Totodată, dispoziţiile legale criticate sunt în deplină concordanţă cu prevederile art. 126 alin. (2) din Constituţie.Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat Curţii Constituţionale punctele lor de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.CURTEA,examinând încheierea de sesizare, punctul de vedere al Avocatului Poporului, raportul întocmit de judecătorul-raportor, susţinerile părţilor prezente, concluziile procurorului, dispoziţiile legale criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi dispoziţiile Legii nr. 47/1992, reţine următoarele:Curtea Constituţională a fost legal sesizată şi este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate.Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 34 alin. 2, art. 304^1 şi 305 din Codul de procedură civilă. Art. 305 a fost modificat prin Legea nr. 195/2004 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 58/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură civilă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 470 din 26 mai 2004.Dispoziţiile legale criticate au următorul cuprins:- Art. 34 alin. 2: "Încheierea prin care s-a respins recuzarea se poate ataca numai odată cu fondul.";- Art. 304^1 : "Recursul declarat împotriva unei hotărâri care, potrivit legii, nu poate fi atacată cu apel nu este limitat la motivele de casare prevăzute în art. 304, instanţa putând să examineze cauza sub toate aspectele."- Art. 305: "În instanţa de recurs nu se pot produce probe noi, cu excepţia înscrisurilor, care pot fi depuse până la închiderea dezbaterilor."Autorii excepţiei consideră că dispoziţiile legale criticate contravin prevederilor constituţionale ale art. 16 alin. (1) privind egalitatea în faţa legii şi ale art. 24 alin. (1) privind dreptul la apărare.Analizând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea constată următoarele:Prin Decizia nr. 382/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 505 din 12 iunie 2006, Curtea, respingând excepţia de neconstituţionalitate a art. 34 din Codul de procedură civilă, a statuat că recuzarea nu constituie o acţiune de sine stătătoare, ci o procedură integrată procesului în curs de judecată, al cărei scop este tocmai asigurarea desfăşurării normale a judecăţii, iar nu împiedicarea accesului la justiţie, şi că tocmai în considerarea acestui principiu constituţional consacrat de prevederile art. 21 din Legea fundamentală, legiuitorul a prevăzut posibilitatea atacării numai odată cu fondul a încheierii prin care s-a respins cererea de recuzare, spre deosebire de încheierile prin care se încuviinţează sau se respinge abţinerea, ca şi aceea prin care se încuviinţează recuzarea, care nu sunt supuse niciunei căi de atac. În ceea ce priveşte invocarea art. 16 din Constituţie, Curtea a reţinut că prin dispoziţiile legale deduse controlului de constituţionalitate legiuitorul nu a instituit un tratament discriminatoriu, ci un regim legal diferit, impus de existenţa unor situaţii procesuale diferite.De asemenea, prin Decizia nr. 351/2006, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 455 din 25 mai 2006, Curtea s-a pronunţat asupra constituţionalităţii art. 304^1 şi 305 din Codul de procedură civilă, raportate la art. 16 şi 24 din Constituţie, statuând că, în urma modificărilor şi completărilor aduse Codului de procedură civilă prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 138/2000, recursul a devenit o cale extraordinară de atac, ceea ce justifică deosebirea faţă de apel în ceea ce priveşte inadmisibilitatea probelor noi, cu excepţia înscrisurilor. Referitor la art. 304^1 din Codul de procedură civilă, recursul constituie în această ipoteză o cale de atac cu caracter devolutiv, în care, ca şi în cazul apelului, instanţa de recurs judecă însăşi cauza, atât sub aspectul legalităţii, cât şi sub cel al temeiniciei, nelimitându-se să examineze doar hotărârea pronunţată de prima instanţă, exclusiv pentru motivele de casare prevăzute în art. 304 din Codul de procedură civilă.Neintervenind elemente noi de natură a determina reconsiderarea jurisprudenţei Curţii, considerentele şi soluţiile acestor decizii sunt valabile şi în prezenta cauză.Pentru considerentele expuse mai sus, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,CURTEA CONSTITUŢIONALĂÎn numele legiiDECIDE:Respinge excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 34 alin. 2, ale art. 304^1 şi ale art. 305 din Codul de procedură civilă, excepţie ridicată de Elena Bulbucan şi Gheorghe Ilie în Dosarul nr. 6.037/Cv/2005 al Tribunalului Argeş - Secţia civilă.Definitivă şi general obligatorie.Pronunţată în şedinţa publică din data de 3 octombrie 2006.PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,prof. univ. dr. IOAN VIDAMagistrat-asistent,Ioana Marilena Chiorean_________